DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES

11.5.2015 - (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD)) - ***II

Hospodářský a měnový výbor
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini
(Postup společných schůzí výborů – článek 55 jednacího řádu)

Postup : 2013/0025(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0153/2015
Předložené texty :
A8-0153/2015
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES

(05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05933/4/2015 – C8-0109/2015),

–       s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 17. května 2013[1],

–       s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2013[2],

–       s ohledem na svůj postoj v prvním čtení[3] k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2013)0045),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–       s ohledem na společná jednání Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podle článku 55 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Hospodářským a měnovým výborem a Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8‑0153/2015),

1.      schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.      konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.      pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.      pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  • [1]           Úř. věst. C 166, 12.6.2013, s. 2.
  • [2]           Úř. věst. C 271, 19.9.2013, s. 31.
  • [3]           Přijaté texty, 11. 3. 2014, P7_TA(2014)0191.

POSTUP

Název

Předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu

Referenční údaje

05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

11.3.2014                     T7-0191/2014

Návrh Komise

COM(2013)0045 - C7-0032/2013

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

29.4.2015

Příslušné výbory

       Datum oznámení na zasedání

ECON

29.4.2015

LIBE

29.4.2015

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Krišjānis Kariņš

12.9.2013

Judith Sargentini

12.9.2013

 

 

Článek 55 – Společné schůze výborů

       Datum oznámení na zasedání

       

10.10.2013

Datum přijetí

6.5.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

70

2

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Esther de Lange, Fabio De Masi, Frank Engel, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vicky Maeijer, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Roberta Metsola, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Renato Soru, Helga Stevens, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Udo Voigt, Jakob von Weizsäcker, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Lara Comi, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Eva Paunova, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Susanne Melior