Procedure : 2013/0025(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0153/2015

Indgivne tekster :

A8-0153/2015

Forhandlinger :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Afstemninger :

PV 20/05/2015 - 10.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0201

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 156kWORD 69k
11.5.2015
PE 554.948v02-00 A8-0153/2015

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF

(05933/4/2015 – C8‑0109/2015 – 2013/0025(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordførere: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini

(Procedure med fælles udvalgsmøder – forretningsordenens artikel 55)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF

(05933/4/2015 – C8‑0109/2015 – 2013/0025(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05933/3/2015 – C8‑0109/2015),

–       der henviser til udtalelse af 17. maj 2013(1) fra Den Europæiske Centralbank,

–       der henviser til udtalelse af 23. maj 2013(2) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–       der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0045),

–       der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–       der henviser til de fælles drøftelser i Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, jf. forretningsordenens artikel 55,

–       der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0153/2015),

1.      godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.      konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.      pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.      pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT C 166 af 12.6.2013, s. 2.

(2)

EUT C 271 af 19.9.2013, s. 31.

(3)

Vedtagne tekster af 11.3.2014, P8_TA(2014)0191.


PROCEDURE

Titel

Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

Referencer

05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

11.3.2014                     T7-0191/2014

Kommissionens forslag

COM(2013)0045 - C7-0032/2013

Dato, hvor plenarmødet fik meddelelse om modtagelse af Rådets holdning ved førstebehandling

29.4.2015

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

29.4.2015

LIBE

29.4.2015

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Krišjānis Kariņš

12.9.2013

Judith Sargentini

12.9.2013

 

 

Artikel 55 – Fælles udvalgsmøder

       Dato for meddelelse på plenarmødet

       

10.10.2013

Dato for vedtagelse

6.5.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

70

2

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Esther de Lange, Fabio De Masi, Frank Engel, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vicky Maeijer, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Roberta Metsola, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Renato Soru, Helga Stevens, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Udo Voigt, Jakob von Weizsäcker, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Lara Comi, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Eva Paunova, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Anders Primdahl Vistisen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Susanne Melior

Dato for indgivelse

11.5.2015

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik