SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ

11.5.2015 - (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD)) - ***II

Majandus- ja rahanduskomisjonKodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöörid: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini
(Komisjonide ühised koosolekud – kodukorra artikkel 55)

Menetlus : 2013/0025(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0153/2015
Esitatud tekstid :
A8-0153/2015
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ

(05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (05933/4/2015 – C8-0109/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Keskpanga 17. mai 2013. aasta arvamust[1],

–       võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 23. mai 2013. aasta arvamust[2],

–       võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[3] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0045) suhtes,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–       võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ühisarutelusid vastavalt kodukorra artiklile 55,

–       võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0153/2015),

1.      kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.      märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.      teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.      teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  • [1]  ELT C 166, 12.6.2013, lk 2.
  • [2]  ELT C 271, 19.9.2013, lk 31.
  • [3]  Vastuvõetud tekstid, 11.3.2014, P7_TA(2014)0191.

MENETLUS

Pealkiri

Rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine

Viited

05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

11.3.2014                     T7-0191/2014

Komisjoni ettepanek

COM(2013)0045 – C7-0032/2013

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

29.4.2015

Vastutavad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

29.4.2015

LIBE

29.4.2015

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Krišjānis Kariņš

12.9.2013

Judith Sargentini

12.9.2013

 

 

Kodukorra artikkel 55 – komisjonide ühised koosolekud

       istungil teada andmise kuupäev

       

       

10.10.2013

Vastuvõtmise kuupäev

6.5.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

70

2

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Esther de Lange, Fabio De Masi, Frank Engel, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vicky Maeijer, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Roberta Metsola, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Renato Soru, Helga Stevens, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Udo Voigt, Jakob von Weizsäcker, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Lara Comi, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Eva Paunova, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Anders Primdahl Vistisen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Susanne Melior