Menettely : 2013/0025(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0153/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0153/2015

Keskustelut :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Äänestykset :

PV 20/05/2015 - 10.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0201

SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN     ***II
PDF 150kWORD 68k
11.5.2015
PE 554.948v02-00 A8-0153/2015

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta

(05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini

(Valiokuntien yhteiskokoukset – työjärjestyksen 55 artikla)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta

(05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (05933/4/2015 – C8‑0109/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 17. toukokuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–       ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. maaliskuuta 2013 antaman lausunnon(2),

–       ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(3) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0045),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–       ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan työjärjestyksen 55 artiklan mukaisen yhteisen käsittelyn,

–       ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0153/2015),

1.      hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.      toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.      kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.      kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL C 166, 12.6.2013, s. 2.

(2)

EUVL C 271, 19.9.2013, s. 31.

(3)

Hyväksytyt tekstit 11.3.2014, P7_TA(2014)0191.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen

Viiteasiakirjat

05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

11.3.2014                     T7-0191/2014

Komission ehdotus

COM(2013)0045 - C7-0032/2013

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

29.4.2015

Asiasta vastaavat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

29.4.2015

LIBE

29.4.2015

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Krišjānis Kariņš

12.9.2013

Judith Sargentini

12.9.2013

 

 

Valiokuntien yhteiskokoukset – 55 art.

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

       

10.10.2013

Hyväksytty (pvä)

6.5.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

70

2

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Esther de Lange, Fabio De Masi, Frank Engel, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vicky Maeijer, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Roberta Metsola, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Renato Soru, Helga Stevens, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Udo Voigt, Jakob von Weizsäcker, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Lara Comi, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Eva Paunova, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Anders Primdahl Vistisen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Susanne Melior

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.5.2015

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö