Izvješće - A8-0153/2015Izvješće
A8-0153/2015

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju upotrebe financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ

11.5.2015 - (05933/4/2015 – C8‑0109/2015 – 2013/0025(COD)) - ***II

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestitelji: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini
(Zajedničke sjednice odbora – članak 55. Poslovnika)

Postupak : 2013/0025(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0153/2015
Podneseni tekstovi :
A8-0153/2015
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća      o sprečavanju upotrebe financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ

(05933/4/2015 – C8‑0109/2015 – 2013/0025(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (05933/4/2015 – C8‑0109/2015),

–       uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 17. svibnja 2013.[1],

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 23. svibnja 2013.[2],

–       uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju[3] o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0045),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove u skladu s člankom 55. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0153/2015),

1.      prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.      utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.      nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.      nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  • [1]  SL C 166, 12.6.2013., str. 2.
  • [2]  SL C 271, 19.9.2013., str. 31.
  • [3]  Usvojeni tekstovi od 11.3.2014., P8_TA(2014)0191.

POSTUPAK

Naslov

Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma

Referentni dokumenti

05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

11.3.2014                     T7-0191/2014

Prijedlog Komisije

COM(2013)0045 - C7-0032/2013

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

29.4.2015

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

29.4.2015

LIBE

29.4.2015

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Krišjānis Kariņš

12.9.2013

Judith Sargentini

12.9.2013

 

 

Članak 55. - Zajedničke sjednice odbora

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

10.10.2013

Datum usvajanja

6.5.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

70

2

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Esther de Lange, Fabio De Masi, Frank Engel, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vicky Maeijer, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Roberta Metsola, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Renato Soru, Helga Stevens, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Udo Voigt, Jakob von Weizsäcker, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Lara Comi, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Eva Paunova, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Anders Primdahl Vistisen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Susanne Melior

Datum podnošenja

11.5.2015