AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 60/2005/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2006/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

  11.5.2015 - (05933/4/2015 – C8‑0109/2015 – 2013/0025(COD)) - ***II

  Gazdasági és Monetáris Bizottság
  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  Előadók: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini
  (Közös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárás – az eljárási szabályzat 55. cikke)

  Eljárás : 2013/0025(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0153/2015
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0153/2015
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

  (05933/4/2015 – C8‑0109/2015 – 2013/0025(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –       tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (05933/4/2015 – C8 0109/2015),

  –       tekintettel az Európai Központi Bank 2013. május 17-i véleményére[1],

  –       tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. május 23-i véleményére[2],

  –       tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0045) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[3],

  –       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

  –       tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

  –       tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság által az eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásra,

  –       tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0153/2015),

  1.      egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

  2.      megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

  3.      utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

  4.      utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

  5.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  • [1]           HL C 166., 2013.6.12., 2. o.
  • [2]           HL C 271., 2013.9.19., 31. o.
  • [3]           Elfogadott szövegek, 2014.3.11., P8_TA(2014)0191.

  ELJÁRÁS

  Cím

  A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzése

  Hivatkozások

  05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD)

  Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

  11.3.2014                     T7-0191/2014

  A Bizottság javaslata

  COM(2013)0045 - C7-0032/2013

  Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

  29.4.2015

  Illetékes bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ECON

  29.4.2015

  LIBE

  29.4.2015

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Krišjānis Kariņš

  12.9.2013

  Judith Sargentini

  12.9.2013

   

   

  55. cikk - Közös bizottsági ülések

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

         

  10.10.2013

  Az elfogadás dátuma

  6.5.2015

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  70

  2

  4

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Esther de Lange, Fabio De Masi, Frank Engel, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vicky Maeijer, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Roberta Metsola, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Renato Soru, Helga Stevens, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Udo Voigt, Jakob von Weizsäcker, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Lara Comi, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Eva Paunova, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Anders Primdahl Vistisen

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Susanne Melior

  Benyújtás dátuma

  11.5.2015