Procedūra : 2013/0025(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0153/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0153/2015

Debates :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Balsojumi :

PV 20/05/2015 - 10.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0201

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 162kWORD 72k
11.5.2015
PE 554.948v02-00 A8-0153/2015

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK

(05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referenti: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini

(Komiteju kopīgās sanāksmes — Reglamenta 55. pants)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK

(05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (05933/4/2015 – C8-0109/2015),

–       ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 17. maija atzinumu(1),

–       ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 23. maija atzinumu(2),

–       ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(3) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0045),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–       ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–       ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas kopīgās apspriedes, kas rīkotas saskaņā ar Reglamenta 55. pantu,

–       ņemot vērā Ekonomikas un monetārā komiteja un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja ieteikumus otrajam lasījumam (A8-0153/2015),

1.      apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.      konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.      uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.      uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.      uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OJ C 166, 12.6.2013., 2. lpp.

(2)

OV C 271, 19.9.2013., 31. lpp.

(3)

Pieņemtie teksti, 11.3.2014., P7_TA(2014)0191.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai

Atsauces

05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

11.3.2014                     T7-0191/2014

Komisijas priekšlikums

COM(2013)0045 - C7-0032/2013

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

29.4.2015

Atbildīgās komitejas

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

29.4.2015

LIBE

29.4.2015

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Krišjānis Kariņš

12.9.2013

Judith Sargentini

12.9.2013

 

 

55. pants – komiteju apvienotās sanāksmes

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

       

10.10.2013

Pieņemšanas datums

6.5.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

70

2

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Esther de Lange, Fabio De Masi, Frank Engel, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vicky Maeijer, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Roberta Metsola, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Renato Soru, Helga Stevens, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Udo Voigt, Jakob von Weizsäcker, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lara Comi, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Eva Paunova, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Anders Primdahl Vistisen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Susanne Melior

Juridisks paziņojums - Privātuma politika