AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie

  11.5.2015 - (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD)) - ***II

  Commissie economische en monetaire zaken
  Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  Rapporteurs: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini
  (Gezamenlijke commissievergaderingen – Artikel 55 van het Reglement)

  Procedure : 2013/0025(COD)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A8-0153/2015
  Ingediende teksten :
  A8-0153/2015
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie

  (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

  (Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

  Het Europees Parlement,

  –       gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (05933/4/2015 – C8-0109/2015),

  –       gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 17 mei 2013[1],

  –       gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 23 mei 2013[2],

  –       gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt[3] inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0045),

  –       gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

  –       gezien artikel 76 van zijn Reglement,

  –       gezien het gezamenlijk overleg van de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken overeenkomstig artikel 55 van het Reglement,

  –       gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0153/2015),

  1.      hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

  2.      constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

  3.      verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

  4.      verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

  5.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

  • [1]  PB C 166 van 12.6.2013, blz. 2.
  • [2]  PB C 271 van 19.9.2013, blz. 31.
  • [3]  Aangenomen teksten van 11.3.2014, P8_TA(2014)0191.

  PROCEDURE

  Titel

  Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

  Document- en procedurenummers

  05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD)

  Datum eerste lezing EP – P-nummer

  11.3.2014                     T7-0191/2014

  Voorstel van de Commissie

  COM(2013)0045 - C7-0032/2013

  Datum bekendmaking ontvangst standpunt van de Raad in eerste lezing

  29.4.2015

  Commissies ten principale

         Datum bekendmaking

  ECON

  29.4.2015

  LIBE

  29.4.2015

   

   

  Rapporteurs

         Datum benoeming

  Krišjānis Kariņš

  12.9.2013

  Judith Sargentini

  12.9.2013

   

   

  Artikel 55 - Gezamenlijke commissievergaderingen

         Datum bekendmaking

         

         

  10.10.2013

  Datum goedkeuring

  6.5.2015

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  70

  2

  4

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Esther de Lange, Fabio De Masi, Frank Engel, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vicky Maeijer, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Roberta Metsola, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Renato Soru, Helga Stevens, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Udo Voigt, Jakob von Weizsäcker, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Lara Comi, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Eva Paunova, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Anders Primdahl Vistisen

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

  Susanne Melior

  Datum indiening

  11.5.2015