ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES

11.5.2015 - (05933/3/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD)) - ***II

Výbor pre hospodárske a menové veci
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajcovia: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini
(Spoločné schôdze výborov – článok 55 rokovacieho poriadku)

Postup : 2013/0025(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0153/2015
Predkladané texty :
A8-0153/2015
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES

(05933/3/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05933/4/2015 – C7-0109/2015),

–       so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky zo 17. mája 2013[1],

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 2013[2],

–       so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[3] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0045),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0153/2015),

1.      schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.      konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.      poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.      poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  • [1]           Ú. v. EÚ C 166, 12.6.2013, s. 2.
  • [2]           Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 31.
  • [3]           Prijaté texty z 11.3.2014, P7_TA(2014)0191.

POSTUP

Názov

Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu

Referenčné čísla

05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

11.3.2014                     T7-0191/2014

Návrh Komisie

COM(2013)0045 - C7-0032/2013

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

29.4.2015

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

29.4.2015

LIBE

29.4.2015

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Krišjānis Kariņš

12.9.2013

Judith Sargentini

12.9.2013

 

 

Článok 55 – Spoločné schôdze výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

10.10.2013

Dátum prijatia

6.5.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

70

2

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Esther de Lange, Fabio De Masi, Frank Engel, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vicky Maeijer, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Roberta Metsola, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Renato Soru, Helga Stevens, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Udo Voigt, Jakob von Weizsäcker, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lara Comi, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Eva Paunova, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Susanne Melior

Dátum predloženia

11.5.2015