Procedūra : 2013/0024(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0154/2015

Pateikti tekstai :

A8-0154/2015

Debatai :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Balsavimas :

PV 20/05/2015 - 10.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0202

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 164kWORD 72k
11.5.2015
PE 554.951v02-00 A8-0154/2015

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006

(05932/2/2015 – C8‑0108/2015 – 2013/0024(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjai: Peter Simon, Timothy Kirkhope

(Bendri komitetų posėdžiai. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006

(05932/2/2015 – C8‑0108/2015 – 2013/0024(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (05932/2/2015 – C8‑0108/2015),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 17 d. Europos Centrinio Banko nuomonę(1),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–       atsižvelgdamas į savo poziciją(3) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0044) per pirmąjį svarstymą,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto bendrus svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0154/2015),

1.      pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.      pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.      paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.      paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL C 166, 2013 6 12, p. 2.

(2)

OL C 271, 2013 9 19, p. 31.

(3)

2014 3 11 priimti tekstai , P7_TA(2014)0190.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Informacija, teikiama pervedant lėšas

Nuorodos

05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

11.3.2014                     T7-0190/2014

Komisijos pasiūlymas

COM(2013)0044 - C7-0034/2013

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

29.4.2015

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

29.4.2015

LIBE

29.4.2015

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Peter Simon

7.7.2014

Timothy Kirkhope

7.7.2014

 

 

Pakeisti pranešėjai

Timothy Kirkhope

Peter Simon

 

 

55 straipsnis. Bendri komitetų posėdžiai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

10.10.2013

Priėmimo data

6.5.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

71

2

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Esther de Lange, Fabio De Masi, Frank Engel, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Elisa Ferreira, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vicky Maeijer, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Roberta Metsola, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Renato Soru, Helga Stevens, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Udo Voigt, Jakob von Weizsäcker, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Lara Comi, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Eva Paunova, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Anders Primdahl Vistisen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Susanne Melior

Pateikimo data

11.5.2015

Teisinė informacija - Privatumo politika