AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006

11.5.2015 - (05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD)) - ***II

Commissie economische en monetaire zaken
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Peter Simon, Timothy Kirkhope
(Gezamenlijke commissievergaderingen – artikel 55 van het Reglement)

Procedure : 2013/0024(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0154/2015
Ingediende teksten :
A8-0154/2015
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006

(05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–       gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (05932/2/2015 – C8-0108/2015),

–       gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 17 mei 2013[1],

–       gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 23 mei 2013[2],

–       gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt[3] inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0044),

–       gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien artikel 76 van zijn Reglement,

–       gezien het gezamenlijk overleg van de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken overeenkomstig artikel 55 van het Reglement,

–       gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0154/2015),

1.      hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.      constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.      verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.      verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

  • [1]           PB C 166 van 12.6.2013, blz. 2.
  • [2]           PB C 271 van 19.9.2013, blz. 31
  • [3]           Aangenomen teksten van 11.3.2014, P7_TA(2014)0190.

PROCEDURE

Titel

Bij geldovermakingen te voegen informatie

Document- en procedurenummers

05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

11.3.2014                     P7-0190/2014

Voorstel van de Commissie

COM(2013)0044 - C7-0034/2013

Datum bekendmaking ontvangst standpunt van de Raad in eerste lezing

29.4.2015

Commissies ten principale

       Datum bekendmaking

ECON

29.4.2015

LIBE

29.4.2015

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Peter Simon

7.7.2014

Timothy Kirkhope

7.7.2014

 

 

Vervangen rapporteurs

Timothy Kirkhope

Peter Simon

 

 

Artikel 55 - Gezamenlijke commissievergaderingen

       Datum bekendmaking

       

       

10.10.2013

Datum goedkeuring

6.5.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

71

2

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Esther de Lange, Fabio De Masi, Frank Engel, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Elisa Ferreira, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vicky Maeijer, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Roberta Metsola, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Renato Soru, Helga Stevens, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Udo Voigt, Jakob von Weizsäcker, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Lara Comi, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Eva Paunova, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Anders Primdahl Vistisen

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Susanne Melior

Datum indiening

11.5.2015