Procedură : 2013/0024(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0154/2015

Texte depuse :

A8-0154/2015

Dezbateri :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Voturi :

PV 20/05/2015 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0202

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 157kWORD 75k
11.5.2015
PE 554.951v02-00 A8-0154/2015

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006

(05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportori: Peter Simon, Timothy Kirkhope

(Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 55 din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006

(05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05932/2/2015 – C8-0108/2015),

–       având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 17 mai 2013(1),

–       având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 2013(2),

–       având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0044),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare și ale Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, conform articolului 55 din Regulamentul de procedură,

–       având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru afaceri economice și monetare și a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0154/2015),

1.      aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.      constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.      încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

         JO C 166, 12.6.2013, p. 2.

(2)

         JO C 271, 19.9.2013, p. 31.

(3)

         Texte adoptate, 11.3.2014, P7_TA(2014)0190.


PROCEDURĂ

Titlu

Informațiile care însoțesc transferurile de fonduri

Referințe

05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD)

Data primei lecturi a PE

11.3.2014 T7-0190/2014

Propunerea Comisiei

COM(2013)0044 - C7-0034/2013

Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

29.4.2015

Comisii competente în fond

Data anunțului în plen

ECON

29.4.2015

LIBE

29.4.2015

 

 

Raportori

Data numirii

Peter Simon

7.7.2014

Timothy Kirkhope

7.7.2014

 

 

Raportori substituiți

Timothy Kirkhope

Peter Simon

 

 

Articolul 55 - Reuniuni comune ale comisiilor

Data anunțului în plen

10.10.2013

Data adoptării

6.5.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

71

2

4

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Esther de Lange, Fabio De Masi, Frank Engel, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Elisa Ferreira, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vicky Maeijer, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Roberta Metsola, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Renato Soru, Helga Stevens, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Udo Voigt, Jakob von Weizsäcker, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Lara Comi, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Eva Paunova, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Anders Primdahl Vistisen

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Susanne Melior

Data depunerii

11.5.2015

Aviz juridic - Politica de confidențialitate