Postopek : 2013/0024(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0154/2015

Predložena besedila :

A8-0154/2015

Razprave :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Glasovanja :

PV 20/05/2015 - 10.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0202

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 157kWORD 72k
11.5.2015
PE 554.951v02-00 A8-0154/2015

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006

(05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalca: Peter Simon, Timothy Kirkhope

(Skupne seje odborov - člen 55 Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006

(05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (05932/2/2015 – C8-0108/2015),

–       ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne 17. maja 2013(1),

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 23. maja 2013(2),

–       ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(3) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0044),

–       ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

–       ob upoštevanju skupne razprave Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve v skladu s členom 55 Poslovnika,

–       ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0154/2015)

1.      odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.      ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.      naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL C 166, 12.6.2013, str. 2.

(2)

UL C 271, 19.9.2013, str. 31.

(3)

Sprejeta besedila, 11.3.2014, P7_TA(2014)0190.


POSTOPEK

Naslov

Podatki, ki spremljajo prenose sredstev

Referenčni dokumenti

05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

11.3.2014 T7-0190/2014

Predlog Komisije

COM(2013)0044 - C7-0034/2013

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

29.4.2015

Pristojni odbori

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

29.4.2015

LIBE

29.4.2015

 

 

Poročevalca

Datum imenovanja

Peter Simon

7.7.2014

Timothy Kirkhope

7.7.2014

 

 

Nadomeščena poročevalca

Timothy Kirkhope

Peter Simon

 

 

Člen 55 – skupne seje odborov

Datum razglasitve na zasedanju

10.10.2013

Datum sprejetja

6.5.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

71

2

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Esther de Lange, Fabio De Masi, Frank Engel, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Elisa Ferreira, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vicky Maeijer, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Roberta Metsola, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Soraya Post, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Renato Soru, Helga Stevens, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Udo Voigt, Jakob von Weizsäcker, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Lara Comi, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Luigi Morgano, Eva Paunova, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Anders Primdahl Vistisen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Susanne Melior

Datum predložitve

11.5.2015

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov