Процедура : 2012/0360(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0155/2015

Внесени текстове :

A8-0155/2015

Разисквания :

PV 19/05/2015 - 14
CRE 19/05/2015 - 14

Гласувания :

PV 20/05/2015 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0203

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 168kWORD 70k
11.5.2015
PE 554.838v02-00 A8-0155/2015

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството по несъстоятелност (преработен текст)

(16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Тадеуш Звефка

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството по несъстоятелност (преработен текст)

(16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–       като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (16636/5/2014 – C8–0090/2015),

–       като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 22 май 2013 г.(1),

–       като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2012)0744),

–       като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид член 76 от своя правилник,

–       като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по правни въпроси (A8-0155/2015),

1.      одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.      отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.      възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.      възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 55.

(2)

Приети текстове, 5.2.2014 г., P7_TA(2014)0093.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Производството по несъстоятелност (преработка)

Позовавания

16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

5.2.2014                     T7-0093/2014

Предложение на Комисията

COM(2012)0744 - C7-0413/2012

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

15.4.2015

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

15.4.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Tadeusz Zwiefka

18.12.2012

 

 

 

Заместени докладчици

Klaus-Heiner Lehne

 

 

 

Разглеждане в комисия

24.9.2014

 

 

 

Дата на приемане

7.5.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Marisa Matias, Morten Messerschmidt, Barbara Spinelli

Дата на внасяне

11.5.2015

Правна информация - Политика за поверителност