Postup : 2012/0360(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0155/2015

Předložené texty :

A8-0155/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 14
CRE 19/05/2015 - 14

Hlasování :

PV 20/05/2015 - 10.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0203

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 161kWORD 66k
11.5.2015
PE 554.838v02-00 A8-0155/2015

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o insolvenčním řízení (přepracované znění)

(16636/5/2014 – C8‑0090/2015 – 2012/0360(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o insolvenčním řízení (přepracované znění)

(16636/5/2014 – C8‑0090/2015 – 2012/0360(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (16636/5/2014 – C8‑0090/2015),

–       s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. května 2013(1),

–       s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0744),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro právní záležitosti (A8-0155/2015),

1.      schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.      konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.      pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.      pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 271, 19.9.2013, s. 55.

(2)

Přijaté texty dne 5.2.2014, P7_TA(2014)0093.


POSTUP

Název

Insolvenční řízení (přepracované znění)

Referenční údaje

16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

5.2.2014                     T7-0093/2014

Návrh Komise

COM(2012)0744 - C7-0413/2012

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

15.4.2015

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

15.4.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Tadeusz Zwiefka

18.12.2012

 

 

 

Předchozí zpravodajové

Klaus-Heiner Lehne

 

 

 

Projednání ve výboru

24.9.2014

 

 

 

Datum přijetí

7.5.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Marisa Matias, Morten Messerschmidt, Barbara Spinelli

Datum předložení

11.5.2015

Právní upozornění - Ochrana soukromí