Διαδικασία : 2012/0360(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0155/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0155/2015

Συζήτηση :

PV 19/05/2015 - 14
CRE 19/05/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2015 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0203

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ     ***II
PDF 171kWORD 71k
11.5.2015
PE 554.838v02-00 A8-0155/2015

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση)

(16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση)

(16636/5/2014 – C8‑0090/2015 – 2012/0360(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (16636/5/2014 – C8-0090/2015),

–       έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2013(1),

–       έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0744),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0155/2015),

1.      εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.      διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τoν Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.      αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ C 271, της 19.9.2013, σ. 55.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, 5.2.2014, P7_TA(2014)0093.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διαδικασίες αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

5.2.2014                     T7-0093/2014

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2012)0744 - C7-0413/2012

Ημερομηνία αναγγελίας στη συνεδρίαση της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

15.4.2015

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

15.4.2015

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Tadeusz Zwiefka

18.12.2012

 

 

 

Εισηγητές που αντικαταστάθηκαν

Klaus-Heiner Lehne

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.9.2014

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.5.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström, Ангел Джамбазки

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marisa Matias, Morten Messerschmidt, Barbara Spinelli

Ημερομηνία κατάθεσης

11.5.2015

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου