Menetlus : 2012/0360(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0155/2015

Esitatud tekstid :

A8-0155/2015

Arutelud :

PV 19/05/2015 - 14
CRE 19/05/2015 - 14

Hääletused :

PV 20/05/2015 - 10.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0203

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 148kWORD 62k
11.5.2015
PE 554.838v02-00 A8-0155/2015

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus maksejõuetusmenetluse kohta (uuesti sõnastatud)

(16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: Tadeusz Zwiefka

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus maksejõuetusmenetluse kohta (uuesti sõnastatud)

(16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (16636/5/2014 – C8-0090/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. mai 2013. aasta arvamust(1),

–       võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2012)0744) suhtes,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–       võttes arvesse õiguskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0155/2015),

1.      kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.      märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.      teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.      teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

ELT C 271, 19.9.2013, lk 55.

(2)

Vastuvõetud tekstid, 5.2.2014, P7_TA(2014)0093.


MENETLUS

Pealkiri

Maksejõuetusmenetlus (uuesti sõnastatud)

Viited

16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

5.2.2014 T7-0093/2014

Komisjoni ettepanek

COM(2012)0744 - C7-0413/2012

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

15.4.2015

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

JURI

15.4.2015

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Tadeusz Zwiefka

18.12.2012

 

 

 

Endised raportöörid

Klaus-Heiner Lehne

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

24.9.2014

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

7.5.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Marisa Matias, Morten Messerschmidt, Barbara Spinelli

Esitamise kuupäev

11.5.2015

Õigusteave - Privaatsuspoliitika