Izvješće - A8-0155/2015Izvješće
A8-0155/2015

  PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stečajnom postupku (preinaka)

  11.5.2015 - (16636/5/2014 – C8‑0090/2015 – 2012/0360(COD)) - ***II

  Odbor za pravna pitanja
  Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka

  Postupak : 2012/0360(COD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0155/2015
  Podneseni tekstovi :
  A8-0155/2015
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća         o stečajnom postupku (preinaka)

  (16636/5/2014 – C8‑0090/2015 – 2012/0360(COD))

  (Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

  Europski parlament,

  –       uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (16636/5/2014 – C8‑0090/2015 ),

  –       uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 22. svibnja 2013.[1],

  –       uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju[2] o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0744),

  –       uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –       uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

  –       uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za pravna pitanja (A8-0155/2015),

  1.      prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

  2.      utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

  3.      nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

  4.      nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

  5.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  POSTUPAK

  Naslov

  Stečajni postupci (preinaka)

  Referentni dokumenti

  16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD)

  Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

  5.2.2014                     T7-0093/2014

  Prijedlog Komisije

  COM(2012)0744 - C7-0413/2012

  Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

  15.4.2015

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  JURI

  15.4.2015

   

   

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Tadeusz Zwiefka

  18.12.2012

   

   

   

  Prethodni izvjestitelji

  Klaus-Heiner Lehne

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  24.9.2014

   

   

   

  Datum usvajanja

  7.5.2015

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  2

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Marisa Matias, Morten Messerschmidt, Barbara Spinelli

  Datum podnošenja

  11.5.2015