AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a fizetésképtelenségi eljárásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (átdolgozás)

11.5.2015 - (16636/5/2014 – C8‑0090/2015 – 2012/0360(COD)) - ***II

Jogi Bizottság
Előadó: Tadeusz Zwiefka

Eljárás : 2012/0360(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0155/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0155/2015
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a fizetésképtelenségi eljárásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (átdolgozás)

(16636/5/2014 – C8‑0090/2015 – 2012/0360(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (16636/5/2014 – C8‑0090/2015),

–       tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. május 22-i véleményére[1],

–       tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2012)0744) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[2],

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–       tekintettel a Jogi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0155/2015),

1.      egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.      megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.      utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.      utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

ELJÁRÁS

Cím

Fizetésképtelenségi eljárások (átdolgozás)

Hivatkozások

16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

5.2.2014                     T7-0093/2014

A Bizottság javaslata

COM(2012)0744 - C7-0413/2012

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

15.4.2015

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

15.4.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Tadeusz Zwiefka

18.12.2012

 

 

 

Korábbi előadók

Klaus-Heiner Lehne

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.9.2014

 

 

 

Az elfogadás dátuma

7.5.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Marisa Matias, Morten Messerschmidt, Barbara Spinelli

Benyújtás dátuma

11.5.2015