Procedūra : 2012/0360(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0155/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0155/2015

Debates :

PV 19/05/2015 - 14
CRE 19/05/2015 - 14

Balsojumi :

PV 20/05/2015 - 10.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0203

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 160kWORD 70k
11.5.2015
PE 554.838v02-00 A8-0155/2015

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par maksātnespējas procedūrām (pārstrādāta redakcija)

(16636/5/2014 – C8‑0090/2015 – 2012/0360(COD))

Juridiskā komiteja

Referents: Tadeusz Zwiefka

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par maksātnespējas procedūrām (pārstrādāta redakcija)

(16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (16636/5/2014 – C8-0090/2015),

–       ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 22. maija atzinumu(1),

–       ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(2) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0744),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–       ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–       ņemot vērā Juridiskās komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A8-0155/2015),

1.      apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.      konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.      uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.      uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.      uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV C 271, 19.9.2013., 55. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti 5.2.2014., P7_TA(2014)0093.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Maksātnespējas procedūras (pārstrādāta redakcija)

Atsauces

16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

5.2.2014                     T7-0093/2014

Komisijas priekšlikums

COM(2012)0744 - C7-0413/2012

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

15.4.2015

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

15.4.2015

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Tadeusz Zwiefka

18.12.2012

 

 

 

Aizstātie referenti

Klaus-Heiner Lehne

 

 

 

Izskatīšana komitejā

24.9.2014

 

 

 

Pieņemšanas datums

7.5.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

0

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marisa Matias, Morten Messerschmidt, Barbara Spinelli

Iesniegšanas datums

11.5.2015

Juridisks paziņojums - Privātuma politika