AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende insolventieprocedures (herschikking)

11.5.2015 - (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD)) - ***II

Commissie juridische zaken
Rapporteur: Tadeusz Zwiefka

Procedure : 2012/0360(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0155/2015
Ingediende teksten :
A8-0155/2015
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende insolventieprocedures (herschikking)

(16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–       gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (16636/5/2014 – C8-0090/2015),

–       gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 22 mei 2013[1],

–       gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt[2] inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0744),

–       gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien artikel 76 van zijn Reglement,

–       gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie juridische zaken (A8-0155/2015),

1.      hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.      constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.      verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.      verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

PROCEDURE

Titel

Insolvabiliteitsprocedures (herschikking)

Document- en procedurenummers

16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

5.2.2014                     T7-0093/2014

Voorstel van de Commissie

COM(2012)0744 - C7-0413/2012

Datum bekendmaking ontvangst standpunt van de Raad in eerste lezing

15.4.2015

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

15.4.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Tadeusz Zwiefka

18.12.2012

 

 

 

Vervangen rapporteurs

Klaus-Heiner Lehne

 

 

 

Behandeling in de commissie

24.9.2014

 

 

 

Datum goedkeuring

7.5.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

21

0

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Marisa Matias, Morten Messerschmidt, Barbara Spinelli

Datum indiening

11.5.2015