Procedură : 2012/0360(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0155/2015

Texte depuse :

A8-0155/2015

Dezbateri :

PV 19/05/2015 - 14
CRE 19/05/2015 - 14

Voturi :

PV 20/05/2015 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0203

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 151kWORD 71k
11.5.2015
PE 554.838v02-00 A8-0155/2015

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare)

(16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Tadeusz Zwiefka

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare)

(16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (16636/5/2014 – C8-0090/2015),

–       având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 mai 2013(1),

–       având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0744),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0155/2015),

1.      aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.      constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.      încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

JO C 271, 19.9.2013, p. 55.

(2)

Texte adoptate, 5.2.2014, P7_TA(2014)0093.


PROCEDURĂ

Titlu

Procedurile de insolvență (reformare)

Referințe

16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD)

Data primei lecturi a PE

5.2.2014 T7-0093/2014

Propunerea Comisiei

COM(2012)0744 - C7-0413/2012

Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

15.4.2015

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

JURI

15.4.2015

 

 

 

Raportori

Data numirii

Tadeusz Zwiefka

18.12.2012

 

 

 

Raportori substituiți

Klaus-Heiner Lehne

 

 

 

Examinare în comisie

24.9.2014

 

 

 

Data adoptării

7.5.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Marisa Matias, Morten Messerschmidt, Barbara Spinelli

Data depunerii

11.5.2015

Aviz juridic - Politica de confidențialitate