Postup : 2012/0360(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0155/2015

Predkladané texty :

A8-0155/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 14
CRE 19/05/2015 - 14

Hlasovanie :

PV 20/05/2015 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0203

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 163kWORD 70k
11.05.2015
PE 554.838v02-00 A8-0155/2015

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o insolvenčnom konaní (prepracované znenie)

(16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Tadeusz Zwiefka

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o insolvenčnom konaní (prepracované znenie)

(16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (16636/5//2014 – C8-0090/2015),

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 22. mája 2013(1),

–       so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0744),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre právne veci (A8-0155/2015),

1.      schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.      konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.      poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.      poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 55.

(2)

Prijaté texty z 5.2.2014, P7_TA(2014)0093.


POSTUP

Názov

Insolvenčné konanie (prepracované znenie)

Referenčné čísla

16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD)

Dátum prvého čítania EP – Číslo P

5.2.2014                     T7-0093/2014

Návrh Komisie

COM(2012)0744 - C7-0413/2012

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

15.4.2015

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

15.4.2015

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Tadeusz Zwiefka

18.12.2012

 

 

 

Predchádzajúci spravodajca

Klaus-Heiner Lehne

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.9.2014

 

 

 

Dátum prijatia

7.5.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marisa Matias, Morten Messerschmidt, Barbara Spinelli

Dátum predloženia

11.5.2015

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia