PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih v primeru insolventnosti (prenovitev)

11.5.2015 - (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD)) - ***II

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Tadeusz Zwiefka

Postopek : 2012/0360(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0155/2015
Predložena besedila :
A8-0155/2015
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih v primeru insolventnosti (prenovitev)

(16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (16636/5/2014 – C8-0090/2015),

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 22. maja 2013[1],

–       ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave[2] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2012)0744),

–       ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

–       ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za pravne zadeve (A8-0155/2015)

1.      odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.      ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.      naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

POSTOPEK

Naslov

Postopki v primeru insolventnosti (prenovitev)

Referenčni dokumenti

16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

5.2.2014                     T7-0093/2014

Predlog Komisije

COM(2012)0744 - C7-0413/2012

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

15.4.2015

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

15.4.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Tadeusz Zwiefka

18.12.2012

 

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

Klaus-Heiner Lehne

 

 

 

Obravnava v odboru

24.9.2014

 

 

 

Datum sprejetja

7.5.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marisa Matias, Morten Messerschmidt, Barbara Spinelli

Datum predložitve

11.5.2015