PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih v primeru insolventnosti (prenovitev)

  11.5.2015 - (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD)) - ***II

  Odbor za pravne zadeve
  Poročevalec: Tadeusz Zwiefka

  Postopek : 2012/0360(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0155/2015
  Predložena besedila :
  A8-0155/2015
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih v primeru insolventnosti (prenovitev)

  (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (16636/5/2014 – C8-0090/2015),

  –       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 22. maja 2013[1],

  –       ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave[2] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2012)0744),

  –       ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –       ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

  –       ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za pravne zadeve (A8-0155/2015)

  1.      odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

  2.      ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

  3.      naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

  4.      naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

  5.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  POSTOPEK

  Naslov

  Postopki v primeru insolventnosti (prenovitev)

  Referenčni dokumenti

  16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD)

  Datum 1. obravnave EP – št. P

  5.2.2014                     T7-0093/2014

  Predlog Komisije

  COM(2012)0744 - C7-0413/2012

  Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

  15.4.2015

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  JURI

  15.4.2015

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Tadeusz Zwiefka

  18.12.2012

   

   

   

  Nadomeščeni poročevalci/-ke

  Klaus-Heiner Lehne

   

   

   

  Obravnava v odboru

  24.9.2014

   

   

   

  Datum sprejetja

  7.5.2015

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  2

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Marisa Matias, Morten Messerschmidt, Barbara Spinelli

  Datum predložitve

  11.5.2015