Postup : 2014/0321(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0156/2015

Předložené texty :

A8-0156/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/06/2015 - 8.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0223

ZPRÁVA     *
PDF 166kWORD 68k
12.5.2015
PE 544.468v03-00 A8-0156/2015

o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatska k Úmluvě ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracované Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii, a k Protokolu ze dne 16. října 2001 k této úmluvě

(COM(2014)0685 – C8‑0275/2014 – 2014/0321(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Birgit Sippel

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatska k Úmluvě ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracované Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii, a k Protokolu ze dne 16. října 2001 k této úmluvě

(COM(2014)0685 – C8‑0275/2014 – 2014/0321(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–       s ohledem na doporučení Komise předložené Radě (COM(2014)0685),

–       s ohledem na čl. 3 odst. 4 a 5 aktu o přistoupení Chorvatska, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0275/2014),

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0156/2015),

1.      schvaluje doporučení Komise;

2.      vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.      vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Akt o podmínkách přistoupení Chorvatska k Evropské unii z roku 2012(1) zjednodušil přistoupení této země k úmluvám a protokolům uzavřeným členskými státy na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii (bývalý článek K.3 Smlouvy o EU). Není tedy již nezbytné sjednávat a uzavírat zvláštní protokoly o přistoupení (které by muselo ratifikovat všech 28 členských států). Akt o přistoupení v čl. 3 odst. 4 a 5 jednoduše stanoví, že Chorvatsko přistupuje k úmluvám a protokolům na základě daného aktu.

V čl. 3 odst. 4 a 5 aktu o přistoupení se tak stanoví, že Rada přijme rozhodnutí o datu, k němuž tyto úmluvy vstoupí pro Chorvatsko v platnost, a o provedení veškerých úprav, které jsou nezbytné z důvodu přistoupení tohoto nového členského státu k uvedeným úmluvám (přinejmenším přijetí těchto úmluv v chorvatském jazyce, aby toto jazykové znění mělo „stejnou platnost“). Rada jedná na základě doporučení Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem.

V příloze I aktu o přistoupení je uveden seznam šesti úmluv a protokolů z oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Tento seznam zahrnuje Úmluvu ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracovanou Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii, a Protokol ze dne 16. října 2001 k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracovaný Radou v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii.

Účelem tohoto doporučení Komise pro rozhodnutí Rady je provést úpravy z důvodu přistoupení Chorvatska k výše zmíněné úmluvě a protokolu v souladu s čl. 3 odst. 4 a 5 aktu o přistoupení.

Generální sekretariát Rady upozornil ve své žádosti o vypracování stanoviska generální sekretariát Evropského parlamentu na technickou chybu, která se týká ustanovení doporučení Komise, pokud jde o datum vstupu úmluvy mezi Chorvatskem a členskými státy v platnost. Podle článku 1 doporučení úmluva skutečně vstoupí v platnost – mezi Chorvatskem a členskými státy, pro které je úmluva k tomuto datu v platnosti – prvním dnem prvního měsíce po dni přijetí rozhodnutí. Podle článku 3, rozhodnutí nabývá účinku dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Tato ustanovení mohou vést k situaci, kdy časový harmonogram bude nejasný. Požadavek na zveřejnění je podstatnou formální náležitostí. Bez zveřejnění pohlíží Soudní dvůr Evropské unie na daný akt, jako by neexistoval. Proto by, za prvé, mělo být rozhodnutí přijato a zveřejněno; poté by mělo vstoupit v platnost dnem, který je v něm stanoven. Úmluva by pak měla vstoupit v platnost v důsledku řádného zveřejnění rozhodnutí a jeho platnosti.

Generální sekretariát Rady informoval generální sekretariát Parlamentu, že Rada se bude touto otázkou zabývat v souladu se svým jednacím řádem. Zpravodajka proto doporučuje, aby bylo doporučení Komise schváleno.

(1)

              Úř. věst. L 112, 24.4.2012, s. 10.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

6.5.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Jörg Leichtfried, Piernicola Pedicini

Právní upozornění - Ochrana soukromí