Eljárás : 2014/0321(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0156/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0156/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 10/06/2015 - 8.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0223

JELENTÉS     *
PDF 159kWORD 70k
12.5.2015
PE 544.468v03-00 A8-0156/2015

Horvátországnak a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 2000. május 29-i egyezményhez és annak 2001. október 16-i jegyzőkönyvéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról

(COM(2014)0685 – C8‑0275/2014 – 2014/0321(NLE))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Birgit Sippel

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

Horvátországnak a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 2000. május 29-i egyezményhez és annak 2001. október 16-i jegyzőkönyvéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról

(COM(2014)0685 – C8‑0275/2014 – 2014/0321(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett ajánlására (COM(2014)0685),

–       tekintettel Horvátország csatlakozási okmánya 3. cikkének (4) és (5) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8–0275/2014),

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–       tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0156/2015),

1.      jóváhagyja a Bizottság ajánlását;

2.      felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.      felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


INDOKOLÁS

A Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának feltételeiről szóló 2012. évi okmány(1) egyszerűsítette az ország csatlakozását a tagállamok által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikke (az EUSZ korábbi- K.3. cikke) alapján megkötött egyezményekhez (és jegyzőkönyvekhez). Ugyanis a korábbiaktól eltérően már nem szükséges megtárgyalni és megkötni az egyes csatlakozási jegyzőkönyveket (amelyeket a 28 tagállamnak meg kellene erősítenie): a csatlakozási okmány 3. cikkének (4) és (5) bekezdése csupán azt írja elő, hogy Horvátország az említett okmány alapján csatlakozik az egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez.

A csatlakozási okmány 3. cikkének (4) és (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Tanács határozatot hoz az említett egyezmények Horvátország vonatkozásában történő hatálybalépésének időpontjáról, és az új tagállam ezen egyezményekhez történő csatlakozása miatt szükséges valamennyi kiigazítás megtételéről (vagyis legalább az egyezmények horvát nyelven történő elfogadásáról annak érdekében, hogy ez a nyelvi változat is hiteles lehessen). A Tanács a Bizottság ajánlására és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően jár el.

A csatlakozási okmány I. melléklete felsorolja a hat érintett bel- és igazságügyi egyezményt és jegyzőkönyvet. A felsorolás felöleli az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikke alapján létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 2000. május 29-i egyezményt, valamint a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményhez csatolt 2001. október 16-i jegyzőkönyvet.

A Bizottság tanácsi határozatra vonatkozó ezen ajánlásának célja, hogy a csatlakozási okmány 3. cikkének (4) és (5) bekezdésével összhangban elvégezze a Horvátországnak a fent említett egyezményhez és jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásával szükségessé vált kiigazításokat.

A Tanács Főtitkársága felhívta a Parlament Főtitkárságának figyelmét egy technikai problémára, amely a Bizottság ajánlásának a Horvátország és a tagállamok közötti egyezmény hatálybalépésének időpontjára vonatkozó rendelkezését érinti. Az egyezmény az ajánlás 1. cikke szerint valóban a határozat elfogadását követő első hónap első napján lép hatályba Horvátország és azon tagállamok között, amelyek vonatkozásában ezen időpontban az egyezmény hatályos. A 3. cikk értelmében a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon „lép hatályba”.

E rendelkezések következtében előfordulhat, hogy az időbeli ütemezés nem lesz egyértelmű. A közzétételre vonatkozó követelmény alapvető eljárási követelmény. Az Európai Unió Bírósága a közzé nem tett jogszabályokat úgy tekinti, hogy azok nem léteznek. Ezért először a határozatot kell elfogadni és közzétenni; a határozat ezután a benne meghatározott időpontban hatályba lép. Végül az egyezménynek is hatályba kell lépnie, miután a határozatot megfelelően közzétették és hatályba lépett.

A Tanács Főtitkársága értesítette a Parlament Főtitkárságát, hogy a Tanács belső eljárási szabályainak megfelelően kezelni fogja a kérdést. Az előadó ezért a Bizottság ajánlásának elfogadását javasolja.

(1)

              HL L 112., 2012.4.24., 10. o.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

6.5.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Jörg Leichtfried, Piernicola Pedicini

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat