Procedūra : 2014/0321(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0156/2015

Pateikti tekstai :

A8-0156/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/06/2015 - 8.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0223

PRANEŠIMAS     *
PDF 165kWORD 67k
12.5.2015
PE 544.468v03-00 A8-0156/2015

dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Kroatijos prisijungimo prie 2000 m. gegužės 29 d. Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba, ir prie jos 2001 m. spalio 16 d. protokolo

(COM(2014) 0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Birgit Sippel

PR_NLE-CN_LegAct_app

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Kroatijos prisijungimo prie 2000 m. gegužės 29 d. Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba, ir prie jos 2001 m. spalio 16 d. protokolo

(COM(2014) 0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją Tarybai (COM(2014) 0685),

–       atsižvelgdamas į Kroatijos stojimo akto 3 straipsnio 4 ir 5 dalis, pagal kurias Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0381/2014),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0156/2015),

1.      pritaria Komisijos rekomendacijai;

2.      ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.      ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


AIŠKINAMOJI DALIS

2012 m. Aktu dėl Kroatijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą sąlygų(1) buvo supaprastintas Kroatijos prisijungimas prie konvencijų ir protokolų, kuriuos valstybės narės yra sudariusios pagal ES sutarties 34 straipsnį (buvęs ES sutarties K.3 straipsnis). Taigi nebebūtina derėtis dėl ir sudaryti specialiųjų prisijungimo protokolų (kuriuos turėtų ratifikuoti 28 valstybės narės). Stojimo akto 3 straipsnio 4 ir 5 dalyse tiesiog pažymima, kad Kroatija prie atitinkamų konvencijų ir protokolų prisijungia remdamasi tuo aktu.

Stojimo akto 3 straipsnio 4 ir 5 dalyse atitinkamai pažymima, kad Taryba priims sprendimą, kuriame bus nustatyta šių konvencijų įsigaliojimo Kroatijai data ir atlikti visi suderinimai, reikalingi šiai naujai valstybei narei prie minėtųjų konvencijų prisijungti (įskaitant mažiausiai šių konvencijų priėmimą kroatų kalba, kad ši versija būtų vienodai autentiška). Taryba vadovausis Komisijos rekomendacija pasikonsultavusi su Europos Parlamentu.

Stojimo akto I priede išvardytos šešios konvencijos ir protokolai, susiję su teisingumo ir vidaus reikalų sritimi. Į šį sąrašą įtraukta 2000 m. gegužės 29 d. Konvencija dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią Taryba parengė vadovaudamasi Europos Sąjungos sutarties 34 straipsniu, ir minėtosios konvencijos 2001 m. spalio 16 d. protokolas, kurį Taryba parengė vadovaudamasi tuo pačiu Europos Sąjungos sutarties straipsniu.

Šia Komisijos rekomendacija dėl Tarybos sprendimo siekiama atlikti suderinimus, kurie būtini dėl to, kad Kroatija prisijungia prie minėtųjų konvencijos ir protokolo, kaip nustatyta Stojimo akto 3 straipsnio 4 ir 5 dalyse.

Savo prašyme Tarybos generalinis sekretorius informavo Parlamento generalinį sekretorių apie techninę klaidą, kuri turi įtakos Komisijos rekomendacijos nuostatoms, susijusioms su konvencijos įsigaliojimo tarp Kroatijos ir valstybių narių data. Išties, remiantis rekomendacijos 1 straipsniu, konvencija tarp Kroatijos ir valstybių narių, kurioms minėtoji konvencija tą dieną galioja, įsigalioja pirmą pirmo mėnesio, einančio po dienos, kai buvo priimtas sprendimas, dieną. Vadovaujantis 3 straipsniu, šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jei bus vadovaujamasi šiomis nuostatomis, laikas gali tapti nebeaiškus. Reikalavimas paskelbti yra esminis procedūrinis reikalavimas. Dokumento nepaskelbus, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas laiko jį neegzistuojančiu. Todėl pirmiausia turėtų būti priimtas ir paskelbtas sprendimas. Tuomet jis turėtų įsigalioti jame nurodytą dieną. Galiausiai, tinkamai paskelbus sprendimą ir jam įsigaliojus, turėtų įsigalioti konvencija.

Tarybos generalinis sekretorius informavo Parlamento generalinį sekretorių, kad Taryba išspręs šį klausimą vadovaudamasi savo vidaus darbo taisyklėmis. Todėl pranešėja rekomenduoja pritarti šiai Komisijos rekomendacijai.

(1)

              OL L 112, 2012 4 24, p. 10.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

6.5.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Jörg Leichtfried, Piernicola Pedicini

Teisinis pranešimas - Privatumo politika