Postup : 2014/0321(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0156/2015

Predkladané texty :

A8-0156/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/06/2015 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0223

SPRÁVA     *
PDF 168kWORD 70k
12.05.2015
PE 544.468v03-00 A8-0156/2015

o odporúčaní na rozhodnutie Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovanému Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii, a k protokolu zo 16. októbra 2001 k tomuto dohovoru

(COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Birgit Sippel

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o odporúčaní na rozhodnutie Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovanému Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii, a k protokolu zo 16. októbra 2001 k tomuto dohovoru

(COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na odporúčanie Komisie pre Radu (COM(2014)0685),

–       so zreteľom na článok 3 ods. 4 a 5 Aktu o pristúpení Chorvátska, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0275/2014),

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0156/2015),

1.      schvaľuje odporúčanie Komisie;

2.      vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.      žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Akt o podmienkach pristúpenia Chorvátska k Európskej únii z roku 2012(1) zjednodušil pristúpenie tejto krajiny k dohovorom a protokolom uzavretým členskými štátmi na základe článku 34 Zmluvy o Európskej únii (predtým článok K.3 Zmluvy o EÚ). Nie je už teda nevyhnutné vyjednávať a uzavierať osobitné protokoly o pristúpení (ktoré by muselo ratifikovať všetkých 28 členských štátov): v článku 3 ods. 4 a 5 aktu o pristúpení sa jednoducho stanovuje, že Chorvátsko pristupuje k dohovorom a protokolom na základe daného aktu.

V článku 3 ods. 4 a 5 aktu o pristúpení sa tak stanovuje, že Rada prijme rozhodnutie, v ktorom určí dátum nadobudnutia platnosti týchto dohovorov, pokiaľ ide o Chorvátsko, a vykoná všetky úpravy, ktoré sa vyžadujú z dôvodu pristúpenia tohto nového členského štátu k uvedeným dohovorom (najmä aspoň prijatie týchto dohovorov v chorvátskom jazyku, aby toto znenie mohlo byť „rovnako autentické“). Rada koná na základe odporúčania Komisie a po porade s Európskym parlamentom.

V prílohe I k aktu o pristúpení je uvedený zoznam šiestich príslušných dohovorov a protokolov, ktoré patria do oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Tento zoznam zahŕňa Dohovor z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii, a Protokol zo 16. októbra 2001 k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii.

Cieľom tohto odporúčania Komisie na rozhodnutie Rady je vykonať úpravy, ktoré sa vyžadujú z dôvodu pristúpenia Chorvátska k uvedenému dohovoru a protokolu v súlade s článkom 3 ods. 4 a 5 aktu o pristúpení.

Generálny sekretariát Rady upozornil generálny sekretariát Parlamentu na technickú chybu v odporúčaní Komisie, ktorá sa týkala dátumu nadobudnutia platnosti dohovoru medzi Chorvátskom a členskými štátmi. Skutočne podľa článku 1 odporúčania dohovor nadobudne platnosť – medzi Chorvátskom a členskými štátmi, pre ktoré je tento dohovor platný k tomuto dátumu ˜– v prvý deň prvého mesiaca nasledujúceho po dni prijatia rozhodnutia. Podľa článku 3 rozhodnutie „nadobúda účinnosť“ dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v úradnom vestníku.

Tieto ustanovenia by mohli viesť k nejasnému stanoveniu dátumu. Požiadavka uverejnenia je podstatnou procedurálnou požiadavkou. Bez uverejnenia Súdny dvor Európskej únie považuje akt za neexistujúci. Preto by malo byť najprv prijaté a uverejnené rozhodnutie; potom by malo nadobudnúť účinnosť dňom, ktorý je v ňom uvedený. Nakoniec by mal dohovor nadobudnúť platnosť ako výsledok rozhodnutia, ktoré bolo riadne uverejnené a nadobudlo účinnosť.

Generálny sekretariát Rady upozornil generálny sekretariát Parlamentu, že Rada sa bude týmto problémom zaoberať v súlade so svojím vnútorným rokovacím poriadkom. Spravodajkyňa preto odporúča schválenie tohto odporúčania Komisie.

(1)

             Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2012, s. 10.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

6.5.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Jörg Leichtfried, Piernicola Pedicini

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia