Postopek : 2014/0321(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0156/2015

Predložena besedila :

A8-0156/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/06/2015 - 8.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0223

POROČILO     *
PDF 158kWORD 68k
12.5.2015
PE 544.468v03-00 A8-0156/2015

o priporočilu sklepa Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 29. maja 2000 o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet sklenil v skladu s členom 34 Pogodbe o Evropski uniji, ter k Protokolu h Konvenciji z dne 16. oktobra 2001

(COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Birgit Sippel

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o priporočilu sklepa Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 29. maja 2000 o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet sklenil v skladu s členom 34 Pogodbe o Evropski uniji, ter k Protokolu h Konvenciji z dne 16. oktobra 2001

(COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju priporočila Komisije Svetu (COM(2014)0685),

–       ob upoštevanju člena 3(4) in 3(5) Akta o pristopu Hrvaške, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0275/2014),

–       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0156/2015),

1.      odobri priporočilo Komisije;

2.      poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.      poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


OBRAZLOŽITEV

Z Aktom o pogojih pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji(1) iz leta 2012 se je poenostavil njen pristop h konvencijam in protokolom, ki so jih sklenile države članice v skladu s členom 34 Pogodbe o Evropski uniji (prej člen K.3 Pogodbe o Evropski uniji). Pogajanja o posameznih pridružitvenih protokolih in njihova sklenitev niso več potrebni (ratificirati bi jih moralo 28 držav članic): člen 3(4) in (5) Akta o pristopu preprosto določa, da Hrvaška pristopi h konvencijam in protokolom v skladu z Aktom.

Člen 3(4) in (5) Akta o pristopu v zvezi s tem določa, da Svet sprejme sklep o datumu začetka veljavnosti teh konvencij za Hrvaško in vse prilagoditve konvencij, ki so potrebne zaradi pristopa te nove države članice (vključno vsaj s sprejetjem konvencij v hrvaškem jeziku, tako da lahko tudi ta jezikovna različica postane „enako verodostojna“). Svet sprejme sklep na podlagi priporočila Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

Priloga I k Aktu o pristopu vsebuje seznam šestih konvencij in ustreznih protokolov na področju pravosodja in notranjih zadev. Seznam vključuje Konvencijo z dne 29. maja 2000, ki jo je Svet pripravil na podlagi člena 34 Pogodbe o Evropski uniji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, in Protokol z dne 16. oktobra 2001 h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki ga je pripravil Svet na podlagi člena 34 Pogodbe o Evropski uniji.

Namen tega priporočila Komisije za sklep Sveta je v skladu s členom 3(4) in (5) Akta o pristopu sprejeti vse prilagoditve, ki so potrebne zaradi pristopa Hrvaške k navedeni konvenciji in protokolu.

Generalni sekretariat Sveta je v zaprosilu generalni sekretariat Parlamenta opozoril na tehnično napako pri določbi v priporočilu Komisije o začetku veljavnosti konvencije med Hrvaško in državami članicami. V skladu s členom 1 priporočila Konvencija začne veljati – med Hrvaško in državami članicami, za katere konvencija velja na ta dan – prvi dan prvega meseca po dnevu sprejetja sklepa. V skladu s členom 3 ta sklep „začne veljati“ dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ti določbi lahko povzročita nejasen časovni razpored. Zahteva za objavo je bistvena postopkovna zahteva. Če akt ni objavljen, za Sodišče Evropske unije ne obstaja. Zato je treba sklep najprej sprejeti in objaviti, nato pa naj začne veljati na dan, naveden v sklepu. Navsezadnje bi morala konvencija začeti veljati kot posledica ustrezno objavljenega in veljavnega sklepa.

Generalni sekretariat Sveta je sporočil generalnemu sekretariatu Parlamenta, da bo Svet to zadevo obravnaval v skladu s svojim poslovnikom. Tako poročevalka priporoča sprejetje priporočila Komisije.

(1)

              UL C 112, 24.4.2012, str. 10.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

6.5.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Jörg Leichtfried, Piernicola Pedicini

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov