Förfarande : 2014/0321(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0156/2015

Ingivna texter :

A8-0156/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/06/2015 - 8.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0223

BETÄNKANDE     *
PDF 149kWORD 60k
12.5.2015
PE 544.468v03-00 A8-0156/2015

om rekommendationen till rådets beslut om Kroatiens anslutning till konventionen av den 29 maj 2000, upprättad av rådet på grundval av artikel 34 i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater jämte protokollet av den 16 oktober 2001

(COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Birgit Sippel

PR_NLE-CN_LegAct_app

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rekommendationen till rådets beslut om Kroatiens anslutning till konventionen av den 29 maj 2000, upprättad av rådet på grundval av artikel 34 i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater jämte protokollet av den 16 oktober 2001

(COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens rekommendation till rådet (COM(2014)0685),

–       med beaktande av artikel 3.4 och 3.5 i Kroatiens anslutningsakt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8-0275/2014),

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0156/2015).

1.      Europaparlamentet godkänner kommissionens rekommendation.

2.      Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.      Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet godkänt.

4.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.


MOTIVERING

Genom 2012 års anslutningsakt för Republiken Kroatien(1) infördes ett förenklat system för anslutning till de konventioner och protokoll som medlemsstaterna har ingått på grundval av artikel 34 (tidigare artikel K.3) i fördraget om Europeiska unionen. Det är inte längre nödvändigt att förhandla fram och slutföra särskilda anslutningsprotokoll (som sedan skulle ratificeras av de 28 medlemsstaterna). Enligt artikel 3.4 och 3.5 i anslutningsakten ska Kroatien helt enkelt ansluta sig till dessa konventioner och protokoll i kraft av anslutningsakten.

Enligt artikel 3.4 och 3.5 i anslutningsakten ska rådet anta ett beslut för att fastställa vilken dag dessa konventioner ska träda i kraft för Kroatien och för att göra alla de anpassningar som krävs för den nya medlemsstatens anslutning till dessa konventioner (främst att konventionerna antas på det kroatiska språket så att även denna språkversion äger samma giltighet). Rådet ska vidta åtgärder på rekommendation av kommissionen efter att ha hört Europaparlamentet.

Bilaga I till anslutningsakten innehåller en förteckning över de berörda sex konventionerna och protokollen på området rättsliga och inrikes frågor. Förteckningen omfattar konventionen av den 29 maj 2000, upprättad av rådet på grundval av artikel 34 i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater, jämte protokollet av den 16 oktober 2001, upprättat av rådet i enlighet med artikel 34 i fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater.

Syftet med kommissionens rekommendation till ett rådsbeslut är att i enlighet med artikel 3.4 och 3.5 i anslutningsakten göra de anpassningar som krävs med anledning av Kroatiens anslutning till ovannämnda konvention och protokoll.

Rådets generalsekretariat har meddelat parlamentets generalsekretariat om ett tekniskt fel som påverkar bestämmelserna i kommissionens rekommendation, och som är förknippat med datumet för ikraftträdande av konventionen mellan Kroatien och medlemsstaterna. Enligt rekommendationens artikel 1 står det faktiskt att konventionen ska träda i kraft – mellan Kroatien och de medlemsstater för vilka den gäller det datumet – på den första dagen i den första månaden efter det att beslutet antagits. Enligt artikel 3 ska beslutet börja gälla den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

De här bestämmelserna kan leda till en situation med en otydlig tidsplan. Kravet på offentliggörande är en väsentlig formföreskrift. Om en rättsakt inte offentliggörs anser Europeiska unionens domstol inte att den finns. Därför bör beslutet först antas och offentliggöras. Därefter bör det träda i kraft det datum som anges i det. Konventionen bör slutligen träda i kraft som ett resultat av att beslutet i vederbörlig ordning har offentliggjorts och trätt i kraft.

Rådets generalsekretariat har meddelat parlamentets generalsekretariat att rådet kommer att hantera den här frågan i enlighet med sin interna arbetsordning. Föredraganden rekommenderar därför att kommissionens rekommendation godkänns.

(1)

EUT L 112, 24.4.2012, s. 10.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

6.5.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Jörg Leichtfried, Piernicola Pedicini

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy