Menettely : 2014/0121(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0158/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0158/2015

Keskustelut :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Äänestykset :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Äänestysselitykset
PV 14/03/2017 - 6.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

MIETINTÖ     ***I
PDF 1017kWORD 606k
12.5.2015
PE 544.471v03-00 A8-0158/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta

(COM(2014)0213 – C7‑0147/2014 – 2014/0121(COD))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Sergio Gaetano Cofferati

Valmistelija (*):

Olle Ludvigsson, talous- ja raha-asioiden valiokunta

(*)       Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta

(COM(2014)0213 – C8‑0147/2014 – 2014/0121(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0213),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 50 artiklan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0147/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 9. heinäkuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–       ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0158/2015),

1.      vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(2)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2015/...,

annettu ... päivänä ...kuuta ...,

direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta julkisesti noteerattujen yhtiöiden ja suurten yhtiöiden sekä suurten konsernien osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta, direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta sekä direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 50 ja 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

ovat kuulleet Euroopan tietosuojavaltuutettua,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)         Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/36/EY(4) säädetään vaatimuksista, jotka koskevat osakkeenomistajien eräiden äänivaltaisiin osakkeisiin liittyvien oikeuksien käyttöä sellaisten yhtiöiden yhtiökokouksissa, joiden sääntömääräinen kotipaikka on jäsenvaltion alueella ja joiden osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi jäsenvaltiossa sijaitsevilla tai toimivilla säännellyillä markkinoilla. Tämän direktiivin olisi katettava myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2013/34/EU(5) tarkoitetut suuret yhtiöt ja suuret konsernit, joiden osakkeita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sillä nekin harjoittavat toimintaa, jonka vaikutus ovat merkittävä.

(2)         Osakkeenomistajat eivät omista yhtiöitä, jotka ovat erillisiä oikeushenkilöitä eivätkä kokonaan osakkeenomistajien määräysvallassa, mutta ovat kuitenkin tärkeässä asemassa näiden yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmissä. Finanssikriisi on osoittanut, että osakkeenomistajat ovat monissa tapauksissa tukeneet johdon liiallista lyhytaikaista riskinottoa. Lisäksi yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat eivät nykyään usein ”valvo” riittävästi sijoitusten kohdeyhtiöitä eivätkä vaikuta niihin ja keskittyvät liikaa lyhyen aikavälin tuottoihin, mikä ▌johtaa julkisesti noteerattujen yhtiöiden epäoptimaalisiin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiin ja tuloksiin.

(2 a)  Osakkeenomistajien saaminen entistä tiiviimmin mukaan yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiin on yksi keino parantaa niiden taloudellista ja muuta kuin taloudellista tulosta. Osakkeenomistajien oikeudet eivät ole kuitenkaan ainoa yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmissä pitkällä aikavälillä huomioon otettava seikka, vaan tarvitaan lisätoimia, joilla taataan kaikkien sidosryhmien, erityisesti työntekijöiden, paikallisviranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan, aktiivisempi osallistuminen.

(3)         Komissio on ilmoittanut eurooppalaista yhtiöoikeutta sekä yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevassa toimintasuunnitelmassa(6) useista hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiin liittyvistä toimista, joiden erityisenä tavoitteena on edistää osakkeenomistajien pitkäaikaista vaikuttamista ja lisätä läpinäkyvyyttä yhtiöiden ja sijoittajien välillä.

(4)         Jotta voitaisiin helpottaa edelleen osakkeenomistajien oikeuksien käyttöä sekä julkisesti noteerattujen yhtiöiden ja osakkeenomistajien välistä vaikuttamista, julkisesti noteeratuilla yhtiöillä olisi oltava mahdollisuus tietää, keitä niiden osakkeenomistajat ovat, ja olla näihin suoraan yhteydessä. Sen vuoksi tässä direktiivissä olisi avoimuuden lisäämiseksi ja vuoropuhelun parantamiseksi säädettävä kehyksestä, jolla varmistetaan osakkeenomistajien tunnistettavuus.

(5)         Arvopaperitilejä osakkeenomistajien puolesta ylläpitävien välittäjien muodostaman ketjun tehokkuus vaikuttaa erityisesti rajat ylittävissä tilanteissa suuressa määrin siihen, käyttävätkö osakkeenomistajat tosiasiallisesti oikeuksiaan. Tämän direktiivin tavoitteena on helpottaa osakkeenomistajien oikeuksien käyttöä parantamalla osakkeiden hallussapitoketjussa olevien välittäjien suorittamaa tiedonsiirtoa.

(6)  Välittäjien tärkeän aseman vuoksi ne olisi velvoitettava auttamaan osakkeenomistajia näiden oikeuksien käytössä, kun osakkeenomistajat haluavat käyttää oikeuksia itse tai nimetä kolmannen henkilön käyttämään niitä. Kun osakkeenomistajat eivät halua käyttää oikeuksia itse ja ovat nimenneet välittäjän kolmanneksi henkilöksi, välittäjällä olisi oltava velvollisuus käyttää näitä oikeuksia osakkeenomistajien nimenomaisen valtuutuksen ja ohjeiden perusteella ja osakkeenomistajien hyväksi.

(7)         Jotta voitaisiin edistää pääomasijoituksia koko unionissa sekä osakkeisiin liittyvien oikeuksien käyttöä, tällä direktiivillä olisi lisättävä huomattavasti välittäjien tarjoamien palvelujen kustannusten läpinäkyvyyttä. Jotta voitaisiin estää hintasyrjintä, joka kohdistuu rajat ylittävään osakkeiden hallussapitoon muttei niiden puhtaasti kansalliseen hallussapitoon, kansallisesta ja rajat ylittävästä oikeuksien käytöstä perittyjen maksujen erot olisi asianmukaisesti perusteltava ja niiden olisi vastattava välittäjien tarjoamien palvelujen todellisten kustannusten eroja. Kolmansien maiden välittäjien, jotka ovat perustaneet sivuliikkeen unioniin, olisi kuuluttava osakkeenomistajien tunnistamista, tietojen toimittamista, osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottamista sekä kustannusten läpinäkyvyyttä koskevien sääntöjen soveltamisalaan sen varmistamiseksi, että säännöksiä sovelletaan tosiasiallisesti tällaisten välittäjien välityksellä hallussa pidettäviin osakkeisiin.

(8)  Osakkeenomistajien tosiasiallinen ja kestävä vaikuttaminen on olennainen tekijä julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausmallissa, joka perustuu eri elinten ja eri sidosryhmien väliseen keskinäiseen valvontaan. Sidosryhmien ja erityisesti työntekijöiden asianmukaista osallistumista olisi pidettävä äärimmäisen tärkeänä tekijänä, kun kehitetään yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevaa tasapuolista unionin kehystä.

(9)         Yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat ovat usein tärkeitä julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeenomistajia unionissa, minkä vuoksi niillä voi olla huomattava merkitys tällaisten yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien kannalta, mutta myös yleisemmin niiden strategian ja pitkän aikavälin tuloksen kannalta. Viime vuosien kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet, että yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat eivät useinkaan pyri vaikuttamaan asianmukaisesti yhtiöihin, joissa niillä on osakkeita, ja ▌että yhtiöt pyrkivät usein pääomamarkkinoista johtuvien paineiden vuoksi hyvään tulokseen lyhyellä aikavälillä, mikä vaarantaa yhtiöiden pitkän aikavälin taloudellisen ja muun kuin taloudellisen tuloksen ja johtaa useiden muiden kielteisten seurausten lisäksi siihen, että investoinnit esimerkiksi tutkimukseen ja kehittämiseen eivät ole optimaalisella tasolla, mikä heikentää yhtiöiden ▌pitkän aikavälin tulosta.

(9 a)      Pitkäaikainen osakkeenomistus lisää yhtiöiden vakautta ja kannustaa niitä yleensä keskittymään strategioissaan pitkän aikavälin taloudelliseen ja muuhun kuin taloudelliseen tulokseen. Osakkeenomistajien myönteisen pitkäaikaisen vaikuttamisen edistämiseksi olisi luotava mekanismeja, jotka kannustavat pitkäaikaiseen osakkeenomistukseen.

(10)  Yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat eivät useinkaan anna riittävästi tietoja sijoitusstrategioistaan ja vaikuttamispolitiikastaan sekä niiden täytäntöönpanosta ja tuloksista. Tällaisten tietojen julkistaminen vaikuttaisi myönteisesti sijoittajien käsitykseen eri tilanteista, antaisi lopullisille edunsaajille, kuten tuleville eläkkeensaajille, mahdollisuuden tehdä optimaalisia sijoituspäätöksiä sekä helpottaisi yhtiöiden ja niiden osakkeenomistajien välistä vuoropuhelua, tehostaisi osakkeenomistajien vaikuttamista ja lujittaisi yhtiöiden vastuuvelvollisuutta sidosryhmiä ja kansalaisyhteiskuntaa kohtaan.

(11)       Sen vuoksi yhteisösijoittajien ja omaisuudenhoitajien olisi laadittava osakkeenomistajien vaikuttamispolitiikka, jossa vahvistetaan muun muassa se, miten ne sisällyttävät osakkeenomistajien vaikuttamisen sijoitusstrategiaansa, valvovat kohdeyhtiöitä, myös niiden ympäristöriskejä ja sosiaalisia riskejä, käyvät kohdeyhtiöiden ja niiden sidosryhmien kanssa vuoropuhelua ja käyttävät äänioikeuksia. Lisäksi vaikuttamispolitiikkaan olisi sisällyttävä toimenpiteitä, joilla hallitaan todellisia tai mahdollisia eturistiriitoja, kuten sitä, että yhteisösijoittaja, omaisuudenhoitaja tai näihin sidossuhteessa olevat yhtiöt tarjoavat kohdeyhtiölle finanssipalveluja. Vaikuttamispolitiikka ja sen täytäntöönpano ja tulokset olisi julkistettava ja lähetettävä yhteisösijoittajien asiakkaille vuosittain. Jos yhteisösijoittajat tai omaisuudenhoitajat päättävät olla laatimatta vaikuttamispolitiikkaa ja/tai päättävät olla julkistamatta sen täytäntöönpanoa ja tuloksia, niiden olisi esitettävä selkeät perusteet päätökselleen.

(12)  Yhteisösijoittajien olisi julkistettava vuosittain, miten niiden sijoitusstrategia on sovitettu yhteen niiden velkaprofiilin ja velkojen duraation kanssa ja miten tämä vaikuttaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä niiden varojen tuottoon. Jos yhteisösijoittajat käyttävät omaisuudenhoitajia joko siten, että omaisuudenhoitaja hoitaa varoja yksilöllisesti täydellä valtakirjalla, tai siten, että se hoitaa yhdistettyjä varoja, yhteisösijoittajien olisi julkistettava omaisuudenhoitajan kanssa tehdyn järjestelyn pääkohdat ilmoittamalla muun muassa, kannustaako yhteisösijoittaja omaisuudenhoitajaa sovittamaan sijoitusstrategiansa ja -päätöksensä yhteen yhteisösijoittajan velkaprofiilin ja velkojen duraation kanssa, tekemään investointipäätökset yhtiön keskipitkän aikavälin tai pitkän aikavälin tuloksen perusteella ja vaikuttamaan yhtiöihin ja miten yhteisösijoittaja arvioi omaisuudenhoitajan tuloksia, omaisuudenhoitopalveluista suoritettavan vastikkeen rakennetta ja tavoitteeksi asetettua salkun kiertonopeutta. Tällä edistettäisiin yhteisösijoittajien lopullisten edunsaajien, omaisuudenhoitajien ja kohdeyhtiöiden etujen asianmukaista yhteensovittamista sekä mahdollisesti pitempiaikaisten sijoitusstrategioiden laatimista ja pitempiaikaisten suhteiden kehittämistä niiden kohdeyhtiöiden kanssa, joihin osakkeenomistajat vaikuttavat.

(13)  Omaisuudenhoitajat olisi velvoitettava julkistamaan, miten niiden sijoitusstrategiassa ja sen täytäntöönpanossa noudatetaan omaisuudenhoitojärjestelyä ja miten sijoitusstrategia ja -päätökset myötävaikuttavat yhteisösijoittajan varojen tuottoon keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Niiden olisi julkistettava myös, mikä on niiden salkun kiertonopeus, tekevätkö ne investointipäätökset kohdeyhtiön keskipitkän ja pitkän aikavälin tuloksesta tekemänsä arviointien perusteella ▌ja käyttääkö omaisuudenhoitaja valtakirjaneuvonantajia vaikuttamistoimiinsa. Omaisuudenhoitajien olisi ilmoitettava suoraan yhteisösijoittajille muut tiedot, kuten tiedot salkun koostumuksesta ja kiertonopeuteen liittyvistä kustannuksista sekä syntyneistä eturistiriidoista ja niiden ratkaisemisesta. Näiden tietojen ansiosta yhteisösijoittajat voisivat valvoa omaisuudenhoitajaa paremmin, ja tiedoilla kannustettaisiin myös etujen asianmukaiseen yhteensovittamiseen ja osakkeenomistajien vaikuttamiseen.

(14)       Jotta pääomasijoitusketjussa kulkevat tiedot paranisivat, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että valtakirjaneuvonantajat vahvistavat ja toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet, joilla ne varmistavat parhaan kykynsä mukaan, että niiden antamat äänestyssuositukset ovat tarkkoja ja luotettavia ja perustuvat kaikkien kyseisten neuvonantajien käytettävissä olevien tietojen perusteelliseen analysointiin ja että niihin eivät vaikuta olemassa olevat tai mahdolliset eturistiriidat tai liikesuhteet. Valtakirjaneuvonantajien olisi hyväksyttävä käytännesäännöt ja noudatettava niitä. Käytännesäännöistä poikkeamisesta olisi ilmoitettava ja annettava selvitys samoin kuin käyttöönotetuista vaihtoehtoisista ratkaisuista. Valtakirjaneuvonantajien olisi annettava vuosittain kertomus käytännesääntöjensä soveltamisesta. Valtakirjaneuvonantajien olisi julkistettava tietyt avaintiedot, jotka liittyvät niiden äänestyssuositusten valmisteluun ja kaikkiin todellisiin ja mahdollisiin eturistiriitoihin tai liikesuhteisiin, jotka voivat vaikuttaa äänestyssuositusten valmisteluun.

(15)  Koska palkitseminen on yksi keskeisistä välineistä, joilla yhtiöt voivat sovittaa omat etunsa ja johtajiensa edut yhteen, ja koska johtajilla on ratkaiseva rooli yhtiöissä, on tärkeää, että yhtiöiden palkitsemisjärjestelmästä päätetään asianmukaisella tavalla ▌, sanotun kuitenkaan rajoittamatta palkitsemista koskevia Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU(7) säännöksiä ja ottaen huomioon erot eri jäsenvaltioissa toimivien yhtiöiden hallintorakenteissa. Johtajien tuloksia olisi arvioitava sekä taloudellisten että muiden kuin taloudellisten tulosperusteiden, kuten ympäristöä koskevien, sosiaalisten ja hallinnointia koskevien perusteiden, mukaan.

(15 a)    Yhtiön johtajien palkitsemisjärjestelmän olisi myös edistettävä yhtiön kasvua pitkällä aikavälillä, jotta se vastaa tehokkaampaa hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää eikä ole täysin tai suurimmaksi osaksi sidoksissa lyhytaikaisiin sijoitustavoitteisiin.

(16)       Sen varmistamiseksi, että osakkeenomistajat voivat tosiasiallisesti vaikuttaa palkitsemisjärjestelmään, niille olisi annettava oikeus hyväksyä palkitsemisjärjestelmä yhtiön palkitsemisjärjestelmästä laaditun selkeän, ymmärrettävän ja kattavan yleisesityksen perusteella. Palkitsemisjärjestelmä olisi sovitettava yhteen yhtiön liiketoimintastrategian, tavoitteiden, arvojen ja pitkän aikavälin etujen kanssa, ja siihen olisi kuuluttava toimenpiteitä, joilla vältetään eturistiriidat. Yhtiöiden olisi palkittava johtajiaan ainoastaan osakkeenomistajien hyväksymän palkitsemisjärjestelmän mukaisesti. Sidosryhmillä, erityisesti työntekijöillä, olisi oltava oikeus ilmaista edustajiensa kautta näkemyksensä palkitsemisjärjestelmästä ennen sen esittämistä osakkeenomistajille äänestystä varten. Hyväksytty palkitsemisjärjestelmä olisi julkistettava viipymättä.

(17)  Sen varmistamiseksi, että palkitsemisjärjestelmä pannaan hyväksytyn järjestelmän mukaisesti täytäntöön, osakkeenomistajille olisi annettava oikeus äänestää yhtiön palkitsemisraportista. Johtajien vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi palkitsemisraportin olisi oltava selkeä ja ymmärrettävä, ja siinä olisi annettava kattava kokonaiskuva yksittäisten johtajien palkitsemisesta edellisellä tilikaudella. Jos osakkeenomistajat äänestävät palkitsemisraporttia vastaan, yhtiön olisi tarvittaessa aloitettava vuoropuhelu osakkeenomistajien kanssa raportin hylkäämisen syiden selvittämiseksi. Yhtiön olisi ilmoitettava seuraavassa palkitsemisraportissa, miten osakkeenomistajien äänestys on otettu huomioon. Sidosryhmillä, erityisesti työntekijöillä, olisi oltava oikeus ilmaista edustajiensa kautta näkemyksensä palkitsemisraportista ennen sen esittämistä osakkeenomistajille äänestystä varten.

(17 a)    Suurten yhtiöiden toimintaan ja erityisesti niiden saamiin voittoihin, voitoista maksettuihin veroihin ja saatuihin tukiin liittyvän avoimuuden lisääminen on välttämätöntä osakkeenomistajien ja muiden unionin kansalaisten yhtiöitä koskevan luottamuksen varmistamiseksi ja yhtiöihin vaikuttamisen helpottamiseksi. Pakollinen raportointi tällä alalla voidaan sen vuoksi nähdä tärkeänä osana vastuuta, joka yrityksillä on osakkeenomistajia ja yhteiskuntaa kohtaan.

(18)       Jotta sidosryhmät, osakkeenomistajat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat voisivat tutustua helposti kaikkiin asiaankuuluviin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeviin tietoihin, palkitsemisraportin olisi oltava osa yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevaa selvitystä, joka julkisesti noteerattujen yhtiöiden on julkistettava 20 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU(8) 26 artiklan mukaisesti.

(18 a)  On tarpeen erottaa toisistaan menettelyt johtajien palkitsemiseksi ja työntekijöiden palkanmuodostusjärjestelmät. Palkitsemista koskevien säännösten soveltaminen ei näin ollen saisi vaikuttaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 artiklan 5 kohdassa taattujen perusoikeuksien täysimääräiseen käyttämiseen, kansallisen sopimus- ja työoikeuden yleisten periaatteiden noudattamiseen eikä soveltuvissa tapauksissa työmarkkinaosapuolten oikeuteen tehdä ja panna täytäntöön työehtosopimuksia kansallisten lakien ja käytäntöjen mukaisesti.

(18 b)    Palkitsemista koskevien säännösten soveltaminen ei myöskään saisi rajoittaa työntekijöiden edustusta hallinnollisissa elimissä sekä johto- ja valvontaelimissä koskevien mahdollisten kansallisen lainsäädännön säännösten soveltamista.

(19)       Liiketoimet lähipiirin kanssa voivat aiheuttaa vahinkoa yhtiöille ▌, koska ne voivat antaa lähipiirille mahdollisuuden ottaa haltuunsa yhtiölle kuuluvaa arvoa. Sen vuoksi on tärkeää suojata yhtiöiden etuja asianmukaisilla suojatoimilla. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että osakkeenomistajat hyväksyvät tai yhtiön hallinto- tai valvontaelin hyväksyy merkittävät lähipiiriliiketoimet sellaisten menettelyjen mukaisesti, joilla estetään lähipiiriä hyötymästä asemastaan ja varmistetaan yhtiön ja lähipiiriin kuulumattomien osakkeenomistajien, myös vähemmistöosakkaiden, etujen asianmukainen suojelu. Lisäksi yhtiöiden olisi julkistettava merkittävät lähipiiriliiketoimet viimeistään kyseisten liiketoimien toteutusajankohtana ja liitettävä niitä koskevaan ilmoitukseen ▌raportti, jossa arvioidaan, onko liiketoimi markkinaehtojen mukainen, ja vahvistetaan, että liiketoimi on yhtiön, myös vähemmistöosakkaiden, kannalta kohtuullinen ja järkevä. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus jättää näiden vaatimusten ulkopuolelle yhtiön ja yhteisyritysten ja sen konsernin yhden tai useamman jäsenen väliset liiketoimet, jos kyseiset konsernin jäsenet tai yhteisyritykset ovat kokonaan yhtiön omistuksessa tai jos muulla yhtiön lähipiirillä ei ole intressiä konsernin jäsenissä tai yhteisyrityksissä, sekä liiketoimet, jotka toteutetaan tavanomaisessa liiketoiminnassa ja tavanomaisten markkinaehtojen mukaisesti.

(20)  Lokakuun 24 päivänä 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY(9) perusteella on tarpeen sovittaa yhteen osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottaminen ja yksityisyyden ja henkilötietojen suoja. Osakkeenomistajia koskevat tunnistetiedot olisi rajoitettava kunkin osakkeenomistajan nimeen ja yhteystietoihin, mukaan luettuina täydellinen osoite, puhelinnumero ja tarvittaessa sähköpostiosoite, sekä kunkin osakkeenomistajan omistamien osakkeiden määrään ja äänioikeuksiin. Tietojen olisi oltava paikkansapitäviä, ne olisi pidettävä ajan tasalla, ja sekä välittäjillä että yhtiöillä olisi oltava mahdollisuus oikaista tai poistaa kaikki virheelliset tai puutteelliset tiedot. Osakkeenomistajia koskevia tunnistetietoja ei saisi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin helpottamaan osakkeenomistajien oikeuksien käyttöä, osakkeenomistajien vaikuttamista sekä yhtiön ja osakkeenomistajan välistä vuoropuhelua.

(21)       Jotta varmistettaisiin osakkeenomistajien tunnistamista, tietojen toimittamista, osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottamista ja palkitsemisraporttia koskevien artiklojen yhdenmukainen soveltaminen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä osakkeenomistajien tunnistetietojen toimittamista, tietojen toimittamista yhtiön ja osakkeenomistajien välillä, osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottamista välittäjän avulla sekä palkitsemisraportin vakiomuotoista esitystapaa koskevien erityisvaatimusten määrittämisestä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(22)  Sen varmistamiseksi, että tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia tai tämän direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteitä sovelletaan käytäntöön, kyseisten vaatimusten rikkomiseen olisi sovellettava seuraamuksia. Tätä varten seuraamusten olisi oltava riittävän varoittavia ja oikeasuhteisia.

(23)       Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän direktiivin tavoitteita unionin osakemarkkinoiden kansainvälisen luonteen vuoksi ja koska yksittäisten jäsenvaltioiden toimet johtaisivat todennäköisesti erilaisiin säännöstöihin, jotka voisivat heikentää sisämarkkinoiden toimintaa tai luoda uusia esteitä sen toiminnalle, tavoitteet voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(24)  Jäsenvaltiot ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011(10) annetun jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman mukaisesti sitoutuneet perustelluissa tapauksissa liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhden tai useamman asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde. Tämän direktiivin osalta lainsäätäjä pitää tällaisten asiakirjojen toimittamista perusteltuna,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN

1 artiklaDirektiivin 2007/36/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2007/36/EY seuraavasti:

-1)         Korvataan otsikko seuraavasti:

             EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2007/36/EY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti noteeratuissa yhtiöissä, suurissa yhtiöissä ja suurissa konserneissa”.

1)          Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)      Lisätään 1 kohtaan virke seuraavasti:

”Lisäksi siinä säädetään erityisvaatimuksista, joiden avulla voidaan helpottaa osakkeenomistajien vaikuttamista pitkällä aikavälillä ja jotka koskevat esimerkiksi osakkeenomistajien tunnistamista, tietojen toimittamista ja osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottamista. Se luo myös läpinäkyvyyttä yhteisösijoittajien ja omaisuudenhoitajien vaikuttamispolitiikkoihin sekä valtakirjaneuvonantajien toimintaan, ja siinä säädetään tietyistä johtajien palkitsemista ja lähipiiriliiketoimia koskevista vaatimuksista.”

a a)  Lisätään 3 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”3 a. Edellä 3 kohdassa tarkoitettuja yrityksiä ei voida missään tapauksessa vapauttaa I b luvun säännösten soveltamisesta.”

b)     Lisätään 3 a kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

3 b. Sovelletaan I b lukua osakkeisiin sijoittaviin yhteisösijoittajiin ja sellaisiin omaisuudenhoitajiin, jotka sijoittavat suoraan tai yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen välityksellä yhteisösijoittajien puolesta osakkeisiin. Sitä sovelletaan myös valtakirjaneuvonantajiin.

b a)  Lisätään 3 b kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

3 c. Tämän direktiivin säännökset eivät vaikuta tietyntyyppisiä julkisesti noteerattuja yhtiöitä tai yhteisöjä sääntelevässä alakohtaisessa unionin lainsäädännössä annettujen säännösten soveltamiseen. Alakohtaisen unionin lainsäädännön säännökset ovat ensisijaisia tähän direktiiviin nähden, jos tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset ovat ristiriidassa alakohtaisessa unionin lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten kanssa. Jos tässä direktiivissä säädetään yksityiskohtaisemmista säännöistä tai lisävaatimuksista alakohtaisen unionin lainsäädännön säännöksiin verrattuna, näitä säännöksiä sovelletaan yhdessä tämän direktiivin säännösten kanssa.”

2)  Lisätään 2 artiklaan d–j alakohta seuraavasti:

”d)    ’välittäjällä’ oikeushenkilöä, jonka sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on Euroopan unionissa ja joka ylläpitää asiakkaita varten arvopaperitilejä;

d a)  ’suurella yhtiöllä’ yhtiötä, joka täyttää direktiivin 2013/34/EU 3 artiklan 4 kohdassa vahvistetut kriteerit;

d b)  ’suurella konsernilla’ konsernia, joka täyttää direktiivin 2013/34/EU 3 artiklan 7 kohdassa vahvistetut kriteerit;

e)      ’kolmannen maan välittäjällä’ oikeushenkilöä, jonka sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on unionin ulkopuolella ja joka ylläpitää asiakkaita varten arvopaperitilejä;

f)   ’yhteisösijoittajalla’ yritystä, joka harjoittaa ▌2 artiklan 3 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettua henkivakuutustoimintaa sekä henkivakuutusvelvoitteet kattavaa jälleenvakuutustoimintaa ja jota ei ole suljettu pois Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY(11) 3, 4, 9, 10, 11 tai 12 artiklan nojalla, sekä ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavaa laitosta, joka kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY(12) soveltamisalaan kyseisen direktiivin 2 artiklan mukaisesti, jollei jäsenvaltio ole kyseisen direktiivin 5 artiklan mukaisesti päättänyt olla soveltamatta mainittua direktiiviä tai osia siitä kyseiseen laitokseen;

g)      ’omaisuudenhoitajalla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU(13) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä sijoituspalveluyritystä, joka tarjoaa yhteisösijoittajille salkunhoitopalveluja, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU(14) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa, joka ei täytä kyseisen direktiivin 3 artiklan mukaisia poikkeusedellytyksiä, tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY(15) 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä rahastoyhtiötä tai direktiivin 2009/65/EY mukaisesti toimiluvan saanutta sijoitusyhtiötä edellyttäen, ettei se ole nimennyt kyseisen direktiivin nojalla toimiluvan saanutta rahastoyhtiötä hoitamaan kyseistä sijoitusyhtiötä;

h)  ’osakkeenomistajan vaikuttamisella’ sitä, että osakkeenomistaja valvoo yksin tai yhdessä muiden osakkeenomistajien kanssa yhtiöitä merkityksellisissä asioissa kuten strategia, taloudellinen ja muu kuin taloudellinen tulos, riski, pääomarakenne, inhimilliset voimavarat, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä sekä käy yhtiöiden ja niiden sidosryhmien kanssa vuoropuhelua näistä asioista ja käyttää äänioikeuksia ja muita osakkeisiin liittyviä oikeuksia;

i)       ’valtakirjaneuvonantajalla’ oikeushenkilöä, joka antaa osakkeenomistajille ammattimaisesti suosituksia kyseisten osakkeenomistajien äänioikeuksien käytöstä;

l)       ’johtajalla’

–      ketä tahansa yhtiön hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsentä;

      toimitusjohtajaa ja varatoimitusjohtajia, jos he eivät ole hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäseniä;

j)      ’lähipiirillä’ samaa kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002(16) mukaisesti hyväksytyissä kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa;

j a)   ’varoilla’ kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti laaditussa yhtiön konsolidoidussa taseessa esitettyjen varojen kokonaissummaa;

j b)   ’sidosryhmällä’ yksittäistä henkilöä, ryhmää, organisaatiota tai paikallisyhteisöä, johon yhtiön toiminta ja tulos vaikuttavat tai jolla muutoin on yhtiön toimintaan ja tulokseen liittyviä intressejä;

j c)    ”osakkeenomistajan tunnistetiedoilla” tietoja, joiden avulla voidaan todentaa osakkeenomistajan henkilöllisyys ja joihin kuuluvat ainakin

      osakkeenomistajien nimet ja yhteystiedot (mukaan luettuina täydellinen osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja, jos nämä ovat oikeushenkilöitä, niiden yksilöllinen tunniste tai, jos sitä ei ole saatavilla, muut tunnistetiedot;

      hallussa olevien osakkeiden määrä ja niihin liittyvät äänioikeudet.”

2 a)       Lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltiot voivat tätä direktiiviä soveltaessaan sisällyttää ensimmäisen kohdan l alakohdassa tarkoitettuun johtajan määritelmään muita vastaavissa tehtävissä toimivia henkilöitä.”

2 b)       Lisätään 2 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

”2 a artiklaTietosuoja

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki tämän direktiivin mukainen henkilötietojen käsittely tapahtuu direktiivin 95/46/EY osaksi kansallista lainsäädäntöä saattavien kansallisten säädösten mukaisesti.”

3)        Lisätään 3 artiklan jälkeen I a ja I b luku seuraavasti:

”I A LUKUOSAKKEENOMISTAJIEN TUNNISTAMINEN, TIETOJEN TOIMITTAMINEN JA OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUKSIEN KÄYTÖN HELPOTTAMINEN

3 a artiklaOsakkeenomistajien tunnistaminen

1.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että välittäjät tarjoavat yhtiöille mahdollisuuden saada selville, keitä niiden osakkeenomistajat ovat, ottaen huomioon nykyiset kansalliset järjestelmät.

2.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että välittäjä ilmoittaa yhtiölle ilman aiheetonta viivytystä tämän pyynnöstä osakkeenomistajan tunnistetiedot. Jos hallussapitoketjussa on useampia kuin yksi välittäjä, yhtiön pyyntö on toimitettava välittäjältä toiselle ilman aiheetonta viivytystä. Välittäjän, jolla on osakkeenomistajan tunnistetiedot, on toimitettava ne suoraan yhtiölle.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että arvopaperikeskukset toimivat välittäjinä, jotka ovat vastuussa osakkeenomistajien tunnistetietojen keräämisestä ja toimittamisesta suoraan yhtiölle.

3.  Välittäjän on ilmoitettava asianmukaisesti osakkeenomistajille, että niiden tunnistetietoja voidaan käsitellä tämän artiklan mukaisesti ja soveltuvissa tapauksissa, että kyseiset tiedot on todellakin toimitettu yhtiölle. Näitä tietoja saa käyttää ainoastaan osakkeenomistajan oikeuksien käytön, vaikuttamisen sekä yhtiön ja osakkeenomistajan välisen yhtiöön liittyviä asioita koskevan vuoropuhelun helpottamiseen. Yhtiöt voivat joka tapauksessa antaa kolmansille osapuolille yleiskuvan yhtiön osakkeenomistusrakenteesta julkistamalla eri osakkeenomistajaluokat. Yhtiön ja välittäjän on varmistettava, että luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt voivat oikaista tai poistaa kaikki puutteelliset tai virheelliset tiedot. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiöt ja välittäjät säilyttävät niille tämän artiklan mukaisesti toimitettuja osakkaanomistajan tunnistetietoja vain niin kauan kuin on tarpeen ja joka tapauksessa enintään 24 kuukautta sen jälkeen, kun yhtiö on saanut tai välittäjät ovat saaneet tietää, että kyseinen henkilö ei enää ole osakkeenomistaja.

3 a.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että osakkeenomistajansa tunnistaneet yhtiöt antavat osakkeenomistajille näiden pyynnöstä tunnistetiedot kaikista tunnistetuista osakkeenomistajista, jotka omistavat yli 0,5 prosenttia kyseisen osakkeenomistajan saatavilla olevista osakkeista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän luettelon saaneet osakkeenomistajat voivat käyttää sitä vain yhteyden ottamiseen muihin osakkeenomistajiin yhtiöön liittyvissä asioissa eivätkä ne saa julkistaa sitä.

Jäsenvaltiot voivat sallia, että yhtiöt perivät palkkion tällaisen luettelon antamisesta osakkeenomistajalle. Palkkion on oltava kohtuullinen ja oikeasuhteinen, sen laskentamenetelmän on oltava avoin ja syrjimätön, eikä se saa missään tapauksessa olla suurempi kuin yksi kolmasosa yhtiölle osakkeenomistajien tunnistamisesta aiheutuvista todellisista kustannuksista. Mahdolliset erot kansallisen ja rajat ylittävän oikeuksien käytön kustannusten välillä ovat sallittuja vain, jos ne on perusteltu asianmukaisesti, ja niiden on vastattava eroja palveluista aiheutuvissa todellisissa kustannuksissa. Kustannuksia ei veloiteta, jos jäsenvaltio ei salli välittäjien veloittaa kustannuksia tässä artiklassa tarkoitettujen palvelujen tarjoamisesta.

4.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei välittäjän, joka ilmoittaa yhtiölle 2 kohdan mukaisesti osakkeenomistajan tunnistetiedot, eikä yhtiön, joka antaa osakkeenomistajalle 3 kohdassa tarkoitetun luettelon siinä vahvistettujen säännösten mukaisesti, katsota rikkovan mitään sopimuksessa tai laissa, asetuksessa tai hallinnollisessa määräyksessä asetettua tietojen ilmaisemista koskevaa rajoitusta.

5.      Tämän artiklan yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään 2, 3 ja 3 a kohdassa säädettyjä tietojen toimittamista koskevia vähimmäisvaatimuksia, kuten toimitettavia tietoja, pyynnön ja toimituksen muotoa, käytettävät suojatut toimitusmuodot mukaan luettuina, ja noudatettavia määräaikoja koskevia vaatimuksia.

3 b artiklaTietojen toimittaminen

1.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos yhtiö ei pidä suoraan yhteyttä osakkeenomistajiinsa, ▌osakkeenomistajien osakkeita koskevat tiedot asetetaan saataville yhtiön verkkosivustolla ja välittäjä toimittaa ne osakkeenomistajille tai osakkeenomistajan antamien ohjeiden mukaisesti kolmannelle osapuolelle ilman aiheetonta viivytystä vähintään seuraavissa tapauksissa:

a)     tietoja tarvitaan osakkeenomistajan osakkeista johtuvan, osakkeenomistajalle kuuluvan oikeuden käyttämiseen;

b)     tiedot on tarkoitettu kaikille osakkeenomistajille, jotka omistavat kyseiseen luokkaan kuuluvia osakkeita.

2.  Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että julkisesti noteeratut yhtiöt toimittavat osakkeista johtuvien oikeuksien käyttöön liittyvät tiedot 1 kohdan mukaisesti välittäjälle vakiomuodossa ja oikea-aikaisesti.

3.      Jäsenvaltioiden on velvoitettava välittäjä toimittamaan yhtiölle osakkeenomistajilta saatujen ohjeiden mukaisesti kyseisiltä osakkeenomistajilta saadut, niiden osakkeista johtuvien oikeuksien käyttöä koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

4.      Jos hallussapitoketjussa on useampia kuin yksi välittäjä, 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava välittäjältä toiselle ilman aiheetonta viivytystä.

5.      Tämän artiklan yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään 1–4 kohdassa säädettyjä tietojen toimittamista koskevia vähimmäisvaatimuksia, kuten toimitettavien tietojen sisältöä, noudatettavia määräaikoja sekä toimitettavien tietojen tyyppejä ja muotoa, käytettävät suojatut toimitusmuodot mukaan luettuina, koskevia vaatimuksia.

3 c artiklaOsakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottaminen

1.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että välittäjät helpottavat osakkeenomistajien oikeuksien käyttöä, kuten oikeutta osallistua yhtiökokouksiin ja äänestää niissä. Oikeuksien käytön helpottamiseen on kuuluttava ainakin yksi seuraavista:

a)     välittäjä tekee tarvittavat järjestelyt, jotta osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan nimeämä kolmas henkilö voi itse käyttää oikeuksia;

b)     välittäjä käyttää osakkeista johtuvia oikeuksia osakkeenomistajan nimenomaisen valtuutuksen ja ohjeiden perusteella ja osakkeenomistajan hyväksi.

2.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiöt julkistavat verkkosivustollaan yhtiökokousten pöytäkirjat ja äänestystulokset. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiöt vahvistavat osakkeenomistajien yhtiökokouksissa antamat tai niiden puolesta annetut äänet, jos äänestys toimitetaan sähköisesti. Jos äänestäjänä on välittäjä, sen on toimitettava osakkeenomistajalle vahvistus äänestämisestä. Jos hallussapitoketjussa on useampia kuin yksi välittäjä, vahvistus on toimitettava välittäjältä toiselle ilman aiheetonta viivytystä.

3.      Tämän artiklan yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä, osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottamista koskevia vähimmäisvaatimuksia, kuten helpottamisen lajia ja sisältöä, äänestysvahvistuksen muotoa ja noudatettavia määräaikoja koskevia vaatimuksia.

3 d artiklaKustannusten läpinäkyvyys

1.      Jäsenvaltiot voivat sallia, että välittäjät veloittavat tämän luvun nojalla tarjottavista palveluista aiheutuvat kustannukset yhtiöiltä. Välittäjien on julkistettava hinnat, palkkiot ja muut maksut erikseen kunkin tässä luvussa tarkoitetun palvelun osalta.

2.      Jos välittäjillä on oikeus veloittaa kustannuksia 1 kohdan mukaisesti, jäsenvaltioiden on varmistettava, että välittäjät julkistavat kaikista tässä luvussa tarkoitetuista maksullisista palveluista koituvat kustannukset kustakin erikseen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kustannukset, joita välittäjä voi veloittaa osakkeenomistajilta, yhtiöiltä ja muilta välittäjiltä, ovat syrjimättömiä, kohtuullisia ja oikeasuhteisia. Mahdolliset erot kansallisen ja rajat ylittävän oikeuksien käytön välillä ovat sallittuja vain, jos ne on perusteltu asianmukaisesti, ja niiden on vastattava eroja palvelujen todellisissa kustannuksissa.

3 e artiklaKolmansien maiden välittäjät

Tätä lukua sovelletaan kolmannen maan välittäjään, joka on perustanut sivuliikkeen unioniin.

3 e a artiklaPitkäaikaisen osakkeenomistuksen tukeminen

Jäsenvaltioiden on luotava mekanismi, jolla edistetään pitkäaikaista osakkeenomistusta ja joka toimii kannustimena pitkäaikaisille osakkeenomistajille. Jäsenvaltioiden on määriteltävä vähintään kahden vuoden määräaika sille, että osakkeenomistajan voidaan katsoa olevan pitkäaikainen osakkeenomistaja.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla mekanismilla on tarjottava pitkäaikaisille osakkeenomistajille vähintään yksi seuraavista eduista:

       ylimääräiset äänioikeudet;

       verokannustimet;

       lojaalisuusosingot;

       lojaalisuusosakkeet.

I B LUKUYHTEISÖSIJOITTAJIEN, OMAISUUDENHOITAJIEN JA VALTAKIRJANEUVONANTAJIEN AVOIMUUS

3 f artiklaVaikuttamispolitiikka

1.      Rajoittamatta 3 f artiklan 4 kohdan säännösten soveltamista jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat laativat osakkeenomistajien vaikuttamispolitiikan, jäljempänä ’vaikuttamispolitiikka’. Vaikuttamispolitiikka määrää sen, miten yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat

a)     sisällyttävät osakkeenomistajien vaikuttamisen sijoitusstrategiaansa;

b)     valvovat kohdeyhteisöjä, myös niiden muuta kuin taloudellista tulosta, ja sosiaalisten riskien ja ympäristöriskien vähenemistä;

c)     käyvät vuoropuheluja kohdeyhtiöiden kanssa;

d)     käyttävät äänioikeuksia;

e)     käyttävät valtakirjaneuvonantajien tarjoamia palveluja;

f)      tekevät yhteistyötä muiden osakkeenomistajien kanssa.

f a)   käyvät vuoropuhelua ja tekevät yhteistyötä kohdeyhtiöiden muiden sidosryhmien kanssa.

2.      Rajoittamatta 3 f artiklan 4 kohdan säännösten soveltamista jäsenvaltioiden on varmistettava, että vaikuttamispolitiikkaan sisältyy toimenpiteitä, joilla hallitaan osakkeenomistajien vaikuttamiseen liittyviä todellisia tai mahdollisia eturistiriitoja. Toimenpiteitä on kehitettävä erityisesti kaikkien seuraavien tilanteiden varalta:

a)     yhteisösijoittaja tai omaisuudenhoitaja tai niihin sidossuhteessa olevat muut yhtiöt tarjoavat kohdeyhtiölle rahoitustuotteita tai niillä on muita kaupallisia suhteita kohdeyhtiön kanssa;

b)     yhteisösijoittajan tai omaisuudenhoitajan johtaja on myös kohdeyhtiön johtaja;

c)     omaisuudenhoitaja, joka hoitaa ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavan laitoksen varoja, sijoittaa yhtiöön, joka suorittaa maksuosuuksia kyseiseen laitokseen;

d)     yhteisösijoittaja tai omaisuudenhoitaja on sidossuhteessa yhtiöön, jonka osakkeista on käynnistetty julkinen ostotarjous.

3.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat julkistavat vuosittain vaikuttamispolitiikkansa sekä sen täytäntöönpanotavan ja tulokset. Ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettujen tietojen on oltava saatavissa maksutta ainakin yhtiön verkkosivustolta. Yhteisösijoittajien on annettava asiakkailleen vuosittain ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot.

Yhteisösijoittajien ja omaisuudenhoitajien on julkistettava jokaisen sellaisen yhtiön osalta, jossa niillä on osakkeita, äänestävätkö ne kyseisen yhtiön yhtiökokouksissa ja miten ne niissä äänestävät, sekä perusteltava äänestyskäyttäytymisensä. Jos omaisuudenhoitaja äänestää yhteisösijoittajan puolesta, yhteisösijoittajan on ilmoitettava, missä omaisuudenhoitaja on julkaissut tällaiset äänestystiedot. Tässä kohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava saatavissa maksutta ainakin yhtiön verkkosivustolta.

▌      

3 g artiklaYhteisösijoittajien sijoitusstrategia ja järjestelyt omaisuudenhoitajien kanssa

1.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteisösijoittajat julkistavat, miten niiden sijoitusstrategia, jäljempänä ’sijoitusstrategia’, on sovitettu yhteen niiden velkaprofiilin ja velkojen duraation kanssa ja miten se vaikuttaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä niiden varojen tuottoon. Ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettujen tietojen on oltava saatavissa maksutta ainakin yhtiön verkkosivustolta, ja ne on lähetettävä vuosittain yhtiön asiakkaille yhdessä niiden vaikuttamispolitiikkaa koskevien tietojen kanssa.

2.      Jos omaisuudenhoitaja tekee yhteisösijoittajan puolesta sijoituksia joko asiakaskohtaisesti täydellä valtakirjalla tai yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen välityksellä, yhteisösijoittajan on julkistettava vuosittain omaisuudenhoitajan kanssa tehdyn järjestelyn tärkeimmät osatekijät seuraavien seikkojen osalta:

a)     tiedot siitä, kannustaako yhteisösijoittaja ja missä määrin se kannustaa omaisuudenhoitajaa sovittamaan sijoitusstrategiansa ja -päätöksensä yhteen yhteisösijoittajan velkaprofiilin ja velkojen duraation kanssa;

b)     tiedot siitä, kannustaako yhteisösijoittaja ja missä määrin se kannustaa omaisuudenhoitajaa tekemään investointipäätökset yhtiöiden keskipitkän tai pitkän aikavälin tuloksen perusteella, muu kuin taloudellinen tulos mukaan luettuna, ja vaikuttamaan yhtiöihin siten, että yhtiöiden tulos paranee ja niihin tehdyistä sijoituksista saadaan tuottoa;

c)     omaisuudenhoitajan tulosten arviointimenetelmä ja arvioinnin aikahorisontti ja erityisesti tiedot siitä, otetaanko arvioinnissa huomioon pitkän aikavälin absoluuttinen tulos eikä tulosta suhteessa vertailuindeksiin tai muihin omaisuudenhoitajiin, jotka noudattavat samanlaisia sijoitusstrategioita;

d)     tiedot siitä, miten omaisuudenhoitajan palveluista suoritettavalla vastikkeella edistetään omaisuudenhoitajan sijoituspäätösten sovittamista yhteen yhteisösijoittajan velkaprofiilin ja velkojen duraation kanssa;

e)     tavoitteeksi asetettu salkun kiertonopeus tai kiertonopeuden rajat, kiertonopeuden laskentamenetelmä ja tiedot sellaisen menettelyn käyttöönotosta, jota noudatetaan omaisuudenhoitajan ylittäessä kiertonopeuden;

f)  omaisuudenhoitajan kanssa tehdyn järjestelyn kesto.

▌      

3 h artiklaOmaisuudenhoitajien avoimuus

1.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että omaisuudenhoitajat ilmoittavat 2 ja 2 a kohdan mukaisesti, miten niiden sijoitusstrategiassa ja sen täytäntöönpanossa noudatetaan 3 g artiklan 2 kohdassa tarkoitettua järjestelyä.

2.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että omaisuudenhoitajat julkistavat vuosittain kaikki seuraavat tiedot:

a)     tiedot siitä, tekevätkö ne sijoituspäätöksensä kohdeyhtiön keskipitkän tai pitkän aikavälin tuloksen perusteella, muu kuin taloudellinen tulos mukaan luettuna, ja jos vastaus on myönteinen, millä tavoin ne tekevät kyseiset päätökset;

b)     salkun kiertonopeus, sen laskentamenetelmä ja selvitys siitä, onko kiertonopeus ylittänyt tavoitetason;

c)     tiedot siitä, onko vaikuttamistoimien yhteydessä esiintynyt todellisia tai mahdollisia eturistiriitoja ja jos on, miten omaisuudenhoitaja on käsitellyt niitä;

d)     tiedot siitä, käyttääkö omaisuudenhoitaja vaikuttamistoimissaan valtakirjaneuvonantajia ja jos käyttää, millä tavoin;

e)     tiedot siitä, miten sijoitusstrategia ja sen täytäntöönpano lisäävät yhteisösijoittajan varojen tuottoa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

2 a.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että omaisuudenhoitajat ilmoittavat vuosittain yhteisösijoittajalle, jonka kanssa ne ovat tehneet 3 g artiklan 2 kohdassa tarkoitetun järjestelyn, kaikki seuraavat tiedot:

a)     tiedot siitä, miten salkku on koostettu, sekä selvitys salkussa edellisellä kaudella tapahtuneista huomattavista muutoksista;

b)     salkun kiertonopeuteen liittyvät kustannukset;

c)     niiden arvopaperilainauspolitiikka ja sen täytäntöönpano.

3.      Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti ilmoitettavien tietojen on oltava saatavissa maksutta ainakin omaisuudenhoitajan verkkosivustolta. Edellä olevan 2 a kohdan mukaisesti ilmoitettavat tiedot on toimitettava maksutta ja, jos omaisuudenhoitaja ei hallinnoi varoja asiakaskohtaisesti täydellä valtakirjalla, ne on pyynnöstä toimitettava myös muille sijoittajille.

3 a.   Jäsenvaltiot voivat säätää, että omaisuudenhoitajalle voidaan poikkeustapauksissa, jos toimivaltainen viranomainen sen sallii, antaa lupa olla ilmoittamatta tiettyjä tämän artiklan mukaisesti ilmoitettavia tietoja, jos ne koskevat tulevaa kehitystä tai asioita, joista parhaillaan neuvotellaan, ja jos niiden ilmoittaminen vahingoittaisi vakavasti omaisuudenhoitajan kaupallista asemaa.

3 i artiklaValtakirjaneuvonantajien avoimuus

1.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valtakirjaneuvonantajat vahvistavat ja toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet, joilla ne varmistavat parhaan kykynsä mukaan, että niiden tutkimukset ja niiden antamat äänestyssuositukset ovat tarkkoja ja luotettavia, perustuvat kaikkien kyseisten neuvonantajien käytettävissä olevien tietojen perusteelliseen analysointiin ja että ne laaditaan pelkästään niiden asiakkaiden edun mukaisesti.

1 a.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valtakirjaneuvonantajat ilmoittavat, mitä käytännesääntöjä ne soveltavat. Jos valtakirjaneuvonantajat poikkeavat kyseisten käytännesääntöjen suosituksista, niiden on ilmoitettava poikkeamisesta, selitettävä syyt siihen ja ilmoitettava kaikista käyttöön ottamistaan vaihtoehtoisista toimenpiteistä. Nämä tiedot sekä viittaus käytännesääntöihin, joita valtakirjaneuvonantajat soveltavat, on julkaistava valtakirjaneuvonantajien verkkosivustolla.

Valtakirjaneuvonantajien on raportoitava vuosittain kyseisten käytännesääntöjen soveltamisesta. Vuosiraportit on julkaistava valtakirjaneuvonantajien verkkosivustolla, ja niiden on oltava saatavilla maksutta vähintään kolmen vuoden ajan niiden julkaisupäivän jälkeen.

2.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valtakirjaneuvonantajat julkistavat vuosittain kaikki seuraavat tiedot tutkimustensa ja äänestyssuositustensa valmistelusta:

a)     niiden käyttämien menetelmien ja mallien olennaiset piirteet;

b)     niiden käyttämät tärkeimmät tietolähteet;

c)     tiedot siitä, ottavatko ne kansalliset markkinaedellytykset, oikeudelliset edellytykset, sääntelyedellytykset ja yhtiökohtaiset edellytykset huomioon ja jos ottavat, millä tavoin;

c a)  kaikilla markkinoilla sovellettujen äänestyskäytäntöjen ja tehtyjen tutkimusten olennaiset piirteet;

d)     tiedot siitä, käyvätkö ne viestintää tai vuoropuhelua sellaisten yhtiöiden kanssa, joita niiden tutkimukset ja äänestyssuositukset koskevat, ja näiden sidosryhmien kanssa, ja jos käyvät, vuoropuhelun laajuus ja luonne;

d a)  mahdollisten eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat käytännöt;

e)     äänestyssuositusten valmisteluun osallistuvan henkilöstön kokonaismäärä ja pätevyys;

f)      edellisenä vuonna annettujen äänestyssuositusten kokonaismäärä.

Nämä tiedot on julkaistava valtakirjaneuvonantajien verkkosivustolla, ja niiden on oltava saatavilla maksutta vähintään kolmen vuoden ajan niiden julkaisupäivän jälkeen.

3.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valtakirjaneuvonantajat yksilöivät ja ilmoittavat asiakkailleen ilman aiheetonta viivytystä kaikki todelliset ja mahdolliset eturistiriidat tai liikesuhteet, jotka voivat vaikuttaa tutkimuksiin ja äänestyssuositusten valmisteluun, sekä toimet, jotka ne ovat toteuttaneet poistaakseen todelliset tai mahdolliset eturistiriidat tai vähentääkseen niitä.”

4)  Lisätään 9 a, 9 b ja 9 c artikla seuraavasti:

”9 a artiklaOikeus äänestää palkitsemisjärjestelmästä

1.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiöt laativat johtajia koskevan palkitsemisjärjestelmän ja että siitä toimitetaan sitova äänestys osakkeenomistajien yhtiökokouksessa. Yhtiöiden on palkittava johtajiaan ainoastaan sellaisen palkitsemisjärjestelmän mukaisesti, josta osakkeenomistajat ovat äänestäneet yhtiökokouksessa. Muutoksista järjestelmään on äänestettävä osakkeenomistajien yhtiökokouksessa, ja järjestelmä on joka tapauksessa annettava yhtiökokouksen hyväksyttäväksi vähintään kolmen vuoden välein.

Tapauksissa, joissa palkitsemisjärjestelmää ei ole sovellettu aikaisemmin ja osakkeenomistajat hylkäävät niille toimitetun luonnoksen palkitsemisjärjestelmäksi, yhtiö voi sillä välin, kun uutta luonnosta laaditaan, ja enintään yhden vuoden ajan ennen luonnoksen hyväksymistä palkita johtajiaan olemassa olevien käytäntöjen mukaisesti.

Tapauksissa, joissa hyväksytty palkitsemisjärjestelmä on olemassa ja osakkeenomistajat hylkäävät niille ensimmäisen alakohdan mukaisesti toimitetun luonnoksen palkitsemisjärjestelmäksi, yhtiö voi sillä välin, kun uutta luonnosta laaditaan, ja enintään yhden vuoden ajan ennen luonnoksen hyväksymistä palkita johtajiaan olemassa olevan palkitsemisjärjestelmän mukaisesti.

2.  Järjestelmän on oltava selkeä, ymmärrettävä ja yhtiön liiketoimintastrategian, tavoitteiden, arvojen ja pitkän aikavälin etujen mukainen ja sen on sisällettävä eturistiriitojen välttämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

3.      Järjestelmässä on ilmoitettava, miten sillä edistetään yhtiön pitkän aikavälin etuja ja kestävyyttä. Siinä on vahvistettava selkeät perusteet kiinteälle ja muuttuvalle palkitsemiselle, mukaan luettuina kaikki bonukset ja edut niiden muodosta riippumatta.

Järjestelmässä on ilmoitettava asianmukainen kiinteän ja muuttuvan palkitsemisen eri osien suhteellinen osuus. Siinä on ilmoitettava, miten yhtiön työntekijöiden palkka- ja työsuhteen ehdot on otettu huomioon järjestelmää tai johtajien palkitsemista vahvistettaessa ▌.

Muuttuvan palkitsemisen osalta järjestelmässä on ilmoitettava, mitä taloudellisia ja muita kuin taloudellisia tulosperusteita käytetään, miten niillä edistetään yhtiön pitkän aikavälin etuja ja kestävyyttä ja mitä menetelmiä käytetään sen määrittämiseksi, missä määrin tulosperusteet ovat täyttyneet; siinä on ilmoitettava lykkäysajat, osakeperusteisen palkitsemisen odotusajat ja osakkeiden säilyttäminen niiden omistusoikeuden siirtämisen jälkeen sekä tiedot yhtiön mahdollisuudesta vaatia palkitsemisen muuttuvat osat takaisin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perusteissa otetaan huomioon myös yrityksen yhteiskuntavastuuseen liittyvät ohjelmat ja sen osalta saavutetut tulokset. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että osakkeiden arvo ei ole ratkaiseva tekijä taloudellisissa tulosperusteissa. Niiden on varmistettava, että osakeperusteinen palkitseminen ei muodosta tärkeintä osaa johtajien muuttuvasta palkitsemisesta.

Järjestelmässä on ilmoitettava johtajien työsopimusten tärkeimmät ehdot, mukaan luettuina niiden kesto, sovellettavat irtisanomisajat ja päättämisehdot sekä työsopimuksen päättymiseen liittyvät maksut ja lisäeläke- tai varhaiseläkejärjestelmien piirteet. Jos kansallisessa lainsäädännössä annetaan yhtiöille mahdollisuus tehdä johtajien kanssa järjestelyjä ilman työsopimusta, järjestelmässä on siinä tapauksessa ilmoitettava johtajien kanssa tehtyjen järjestelyjen tärkeimmät ehdot, mukaan luettuina niiden kesto, sovellettavat irtisanomisajat ja päättämisehdot sekä järjestelyn päättymiseen liittyvät maksut ja lisäeläke- tai varhaiseläkejärjestelmien piirteet.

Järjestelmässä on määriteltävä johtajien palkitsemisesta päättämistä koskevat yhtiön menettelyt, myös palkitsemiskomitean rooli ja toiminta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianomaisilla sidosryhmillä, erityisesti työntekijöillä, on edustajiensa kautta mahdollisuus ilmaista näkemyksensä palkitsemisjärjestelmästä ennen kuin se esitetään osakkeenomistajille.

Järjestelmässä on selitettävä nimenomainen päätöksentekoprosessi, jossa järjestelmästä päätetään. Jos järjestelmää tarkistetaan, siinä on selitettävä kaikki merkittävät muutokset sekä se, miten siinä otetaan huomioon osakkeenomistajien äänestykset ja näkemykset palkitsemisjärjestelmästä ja ‑raportista vähintään kolmena perättäisenä vuonna.

4.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että järjestelmä julkaistaan viipymättä sen jälkeen, kun osakkeenomistajat ovat sen hyväksyneet, ja että se on saatavissa maksutta yhtiön verkkosivustolta ainakin niin kauan kuin sitä sovelletaan.

9 b artiklaPalkitsemisraportissa esitettävät tiedot ja oikeus äänestää palkitsemisraportista

1.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiö laatii selkeän ja ymmärrettävän palkitsemisraportin, joka antaa kattavan kokonaiskuvan yksittäisten johtajien, myös vasta rekrytoitujen ja entisten johtajien, palkitsemisesta 9 a artiklassa tarkoitetun palkitsemisjärjestelmän mukaisesti edellisellä tilikaudella, mukaan luettuina kaikki johtajien edut niiden muodosta riippumatta. Siinä on soveltuvin osin oltava kaikki seuraavat osat:

a)     myönnettyjen, maksettujen tai erääntyneiden palkkioiden kokonaismäärä osien mukaan jaoteltuna, kiinteän ja muuttuvan palkitsemisen suhteellinen osuus, selvitys siitä, miten palkitsemisen kokonaismäärä on kytköksissä tulokseen, ja tiedot siitä, miten taloudellisia ja muita kuin taloudellisia tulosperusteita on sovellettu;

a a)  toimivaan johtoon kuuluville johtajille myönnettyjen, maksettujen tai erääntyneiden keskimääräisten palkkioiden ja työntekijöiden keskimääräisten palkkioiden välinen suhde viimeksi kuluneen tilikauden aikana, kun osapäivätyöntekijöiden palkkiot otetaan huomioon kokopäivätyötä vastaavana;

b)  toimivaan johtoon kuuluvien johtajien palkitsemisen suhteellinen muutos viimeisten kolmen tilikauden aikana, sen suhde yhtiön yleisen tuloksen kehitykseen ja työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen muuttumiseen samalla ajanjaksolla;

c)     yhtiön johtajien samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä saamat tai erääntyneet palkkiot;

d)     myönnettyjen tai tarjottujen osakkeiden tai osakeoptioiden määrä sekä oikeuksien pääasialliset käyttöehdot, mukaan luettuina toteutushinta ja ‑päivä ja niiden mahdolliset muutokset;

e)     tiedot siitä, onko hyödynnetty mahdollisuutta vaatia palkitsemisen muuttuvat osat takaisin;

f)      tiedot siitä, miten johtajien palkitseminen on vahvistettu, mukaan luettuina palkitsemiskomitean rooli.

2.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luonnollisten henkilöiden oikeutta yksityisyyteen suojataan johtajan henkilötietoja käsiteltäessä direktiivin 95/46/EY mukaisesti.

3.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että osakkeenomistajilla on oikeus äänestää edellisen tilikauden palkitsemisraportista vuotuisessa yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistajat äänestävät palkitsemisraporttia vastaan, yhtiön on tarvittaessa aloitettava vuoropuhelu osakkeenomistajien kanssa raportin hylkäämisen syiden selvittämiseksi. Yhtiön on ilmoitettava seuraavassa palkitsemisraportissa, miten osakkeenomistajien äänestys on otettu huomioon ▌.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianomaisilla sidosryhmillä, erityisesti työntekijöillä, on edustajiensa kautta mahdollisuus ilmaista näkemyksensä palkitsemisraportista ennen kuin se toimitetaan osakkeenomistajille.

3 a.   Tähän artiklaan ja 9 a artiklaan sisältyvien palkitsemista koskevien säännösten soveltaminen ei rajoita työntekijöiden kansallisten palkanmuodostusjärjestelmien soveltamista eikä soveltuvissa tapauksissa työntekijöiden edustusta yhtiöiden hallituksissa koskevien säännösten soveltamista.

4.      Tämän artiklan yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta hyväksyä 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjen tietojen vakiomuotoinen esitystapa. ▌

9 c artiklaOikeus äänestää lähipiiriliiketoimista

1.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiöt julkistavat merkittävät lähipiiriliiketoimet viimeistään kyseisten liiketoimien toteutusajankohtana ja liittävät niitä koskevaan ilmoitukseen ▌raportin, jossa arvioidaan, onko liiketoimi markkinaehtojen mukainen, ja vahvistetaan, että liiketoimi on yhtiön, myös vähemmistöosakkaiden, kannalta kohtuullinen ja järkevä, ja annetaan selvitys arvioista, joihin arviointi perustuu. Ilmoituksessa on oltava tiedot lähipiirisuhteen luonteesta sekä lähipiirin nimi, kyseisen liiketoimen määrä ja muut tiedot, jotka tarvitaan sen arvioimiseen, onko liiketoimi yhtiön, myös vähemmistöosakkaiden, kannalta taloudellisesti kohtuullinen.

Jäsenvaltioiden on määritettävä erityiset säännöt raportin antamisesta ensimmäisen ja toisen alakohdan mukaisesti, myös raporttien laatimisesta vastaavasta tahosta, jonka on oltava jokin seuraavista:

      riippumaton kolmas osapuoli,

      yhtiön valvontaelin tai

      riippumattomien johtajien komitea.

2.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että osakkeenomistajat hyväksyvät tai yhtiön hallinto- tai valvontaelin hyväksyy merkittävät lähipiiriliiketoimet sellaisten menettelyjen mukaisesti, joilla estetään lähipiiriä hyötymästä asemastaan ja varmistetaan yhtiön ja lähipiiriin kuulumattomien osakkeenomistajien, myös vähemmistöosakkaiden, etujen asianmukainen suojelu.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että osakkeenomistajilla on oikeus äänestää yhtiön hallinto- tai valvontaelimen hyväksymistä merkittävistä liiketoimista.

Näin pyritään estämään se, että lähipiiri hyötyy erityisasemasta, ja suojelemaan asianmukaisesti yhtiön etua.

2 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lähipiiri ja lähipiirin edustajat eivät osallistu 1 kohdassa tarkoitetun raportin laatimiseen eivätkä 2 kohdan mukaisesti toimitettaviin äänestyksiin ja tehtäviin päätöksiin. Jos lähipiiriliiketoimessa on mukana osakkeenomistaja, kyseinen osakkeenomistaja ei saa osallistua liiketoimesta toimitettavaan äänestykseen. Jäsenvaltiot voivat sallia, että lähipiiriin kuuluva osakkeenomistaja osallistuu äänestykseen, edellyttäen että kansallisessa lainsäädännössä taataan riittävät suojatoimenpiteet, joita sovelletaan äänestysmenettelyssä lähipiiriin kuulumattomien osakkeenomistajien, myös vähemmistöosakkaiden, etujen suojelemiseksi, ja estetään lähipiiriä hyväksymästä liiketoimea lähipiiriin kuulumattomien osakkeenomistajien enemmistön vastustuksesta tai riippumattomien johtajien enemmistön vastustuksesta huolimatta.

3.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että millä tahansa 12 kuukauden ajanjaksolla tai saman tilikauden aikana saman lähipiirin kanssa toteutetut lähipiiriliiketoimet, joihin ei ole sovellettu 1, 2 ja 3 kohdassa lueteltuja velvoitteita, lasketaan näitä kohtia sovellettaessa ▌yhteen.

4.      Jäsenvaltiot voivat jättää 1, 2 ja 3 kohdan vaatimusten ulkopuolelle ▌

      yhtiön ja sen konsernin yhden tai useamman jäsenen tai yhteisyritysten väliset liiketoimet, jos kyseiset konsernin jäsenet tai yhteisyritykset ovat kokonaan yhtiön omistuksessa tai jos muulla yhtiön lähipiirillä ei ole intressiä konsernin jäsenissä tai yhteisyrityksissä;

      liiketoimet, jotka toteutetaan tavanomaisessa liiketoiminnassa ja tavanomaisten markkinaehtojen mukaisesti.

4 a.   Jäsenvaltioiden on määriteltävä merkittävät lähipiiriliiketoimet. Merkittävät lähipiiriliiketoimet määritellään ottaen huomioon

a)     vaikutus, joka tiedolla liiketoimesta voi olla hyväksymismenettelyyn osallistuvien päätöksiin;

b)     liiketoimen vaikutus yhtiön tulokseen, varoihin, pääomanmuodostukseen tai liikevaihtoon sekä lähipiirin asema;

c)     riskit, jotka liiketoimi aiheuttaa yhtiölle ja sen vähemmistöosakkaille.

Merkittäviä lähipiiriliiketoimia määrittäessään jäsenvaltiot voivat vahvistaa yhden tai useamman kvantitatiivisen suhdeluvun, jonka perustana on liiketoimen vaikutus yhtiön tuloihin, varoihin, pääomanmuodostukseen tai liikevaihtoon, tai ottaa huomioon liiketoimen luonteen ja lähipiirin aseman.

5)        Lisätään 14 artiklan jälkeen II a luku seuraavasti:

”II A LUKU

DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET JA SEURAAMUKSET

14 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.      Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.      Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta …* määräämättömäksi ajaksi 3 a artiklan 5 kohdassa, 3 b artiklan 5 kohdassa, 3 c artiklan 3 kohdassa ja 9 b artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.      Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 a artiklan 5 kohdassa, 3 b artiklan 5 kohdassa, 3 c artiklan 3 kohdassa ja 9 b artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.      Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.      Edellä olevien 3 a artiklan 5 kohdan, 3 b artiklan 5 kohdan, 3 c artiklan 3 kohdan ja 9 b artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

14 b artiklaSeuraamukset

Jäsenvaltioiden on annettava säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännökset komissiolle tiedoksi viimeistään [päivänä, jona tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä] ja ilmoitettava viipymättä säännöksiin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.”

2 artiklaDirektiivin 2013/34/EU muuttaminen

-1)         Lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti:

”17) ’veropäätöksellä’ oikeudellisen säännöksen ennakkotulkintaa tai sen soveltamista yhtiön rajatylittävään tilanteeseen tai liiketoimeen siten, että se voi johtaa veronmenetykseen jäsenvaltioissa tai verosäästöön yhtiössä sen seurauksena, että voittoja siirretään keinotekoisesti konsernin sisällä.”

-1 a)      Lisätään 18 artiklaan 2 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

’2 a. Suurten yritysten ja yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen on esitettävä tilinpäätöksen liitetiedoissa jäsenvaltioittain ja niiden kolmansien maiden osalta, joissa niillä on toimipaikka, konsolidoinnin perusteella myös seuraavat tilikautta koskevat tiedot:

a)     nimi/nimet, toiminnan luonne ja maantieteellinen sijainti;

b)     liikevaihto;

c)     palkatun henkilöstön lukumäärä kokopäivätyötä vastaavana;

d)     varojen arvo ja varojen vuotuiset hoitokustannukset;

e)     myynnit ja ostot;

f)      tulos ennen veroja;

g)     verot tuloksesta;

h)     saatu valtiontuki;

i)      emoyritysten on toimitettava luettelo kussakin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa toimivista tytäryrityksistä ja asiaa koskevat tiedot.”

-1 b)      Korvataan 18 artiklan 3 kohta seuraavasti:

’3.    Jäsenvaltiot voivat säätää, että 1 kohdan b alakohtaa ja 2 a kohtaa ei sovelleta yrityksen vuositilinpäätökseen, jos kyseinen yritys sisältyy konsernitilinpäätökseen, jota edellytetään 22 artiklan mukaisesti, edellyttäen että tällaiset tiedot annetaan konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

-1 c)      Lisätään 18 a artikla seuraavasti:

”18 a artikla

Suuria yrityksiä koskevat lisätiedot

1.      Suurten yritysten on tämän direktiivin 16, 17 ja 18 artiklassa ja muissa säännöksissä edellytettyjen tietojen lisäksi julkistettava tilinpäätöksen liitetiedoissa veropäätösten olennaiset osat ja niitä koskevat tiedot jäsenvaltioittain ja niiden kolmansien maiden osalta, joissa niillä on tytäryritys. Siirretään komissiolle valta määrittää 49 artiklan mukaisella delegoidulla säädöksellä julkistamisen muoto ja sisältö.

2.      Yritykset, joilla konsernin lukujen perusteella on tilivuoden aikana työntekijöitä keskimäärin alle 500 ja joilla taseen loppusumma ei tilinpäätöspäivänä ylitä 86:ta miljoonaa euroa tai liikevaihto 100:a miljoonaa euroa, vapautetaan tämän artiklan 1 kohdan mukaisesta velvoitteesta.

3.      Tämän artiklan 1 kohdan mukainen velvoite ei koske sellaista jäsenvaltion lainsäädännön alaista yritystä, jonka emoyritys on jäsenvaltion lainsäädännön alainen ja jonka tiedot sisältyvät kyseisen emoyrityksen tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti julkistamiin tietoihin.

4.      Edellä 1 kohdassa mainitut tiedot tarkastetaan direktiivin 2006/43/EY mukaisesti.”

1)          Muutetaan direktiivin 2013/34/EU 20 artikla seuraavasti:

a)      Lisätään 1 kohtaan h alakohta seuraavasti:

”h)    direktiivin 2007/36/EY 9 b artiklassa määritelty palkitsemisraportti.”

b)      Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on annettava 34 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukainen lausunto tämän artiklan 1 kohdan c ja d alakohdan mukaisesti laadittujen tietojen osalta ja tarkistettava, että tämän artiklan 1 kohdan a, b, e, f, g ja h alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettu.”

c)      Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”4. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän artiklan 1 kohdan a, b, e, f, g ja h alakohdan soveltamisesta edellä 1 kohdassa tarkoitetut yritykset, jotka ovat yksinomaan laskeneet liikkeeseen muita arvopapereita kuin direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa tarkoitetuilla säännellyillä markkinoilla kaupattavia osakkeita, lukuun ottamatta tapauksia, joissa tällaiset yritykset ovat laskeneet liikkeeseen direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupattavia osakkeita.”

”2 a artikla Direktiivin 2004/109/EY muuttaminen

Muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/109/EY(17) seuraavasti:

1)          Lisätään 2 artiklan 1 kohtaan r alakohta seuraavasti:

”r)    ’veropäätöksellä’ oikeudellisen säännöksen ennakkotulkintaa tai sen soveltamista yhtiön rajatylittävään tilanteeseen tai liiketoimeen siten, että se voi johtaa veronmenetykseen jäsenvaltioissa tai verosäästöön yhtiössä sen seurauksena, että voittoja siirretään keinotekoisesti konsernin sisällä.”

2)          Lisätään 16 a artikla seuraavasti:

"16 a artikla Liikkeeseenlaskijoita koskevat lisätiedot

1.      Jäsenvaltioiden on vaadittava, että kukin liikkeeseenlaskija julkistaa vuosittain jäsenvaltioittain ja niiden kolmansien maiden osalta, joissa sillä on tytäryritys, konsolidoinnin perusteella seuraavat tilikautta koskevat tiedot:

a)     nimi/nimet, toiminnan luonne ja maantieteellinen sijainti;

b)     liikevaihto;

c)     palkatun henkilöstön lukumäärä kokopäivätyötä vastaavana;

d)     tulos ennen veroja;

e)     verot tuloksesta;

f)      saatu valtiontuki.

2.      Tämän artiklan 1 kohdan mukainen velvoite ei koske sellaista jäsenvaltion lainsäädännön alaista liikkeeseenlaskijaa, jonka emoyritys on jäsenvaltion lainsäädännön alainen ja jonka tiedot sisältyvät kyseisen emoyrityksen tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti julkistamiin tietoihin.

3.      Edellä 1 kohdassa mainitut tiedot tarkastetaan direktiivin 2006/43/EY mukaisesti ja julkaistaan mikäli mahdollista kyseisen liikkeeseenlaskijan vuositilinpäätösten tai, mikäli saatavilla, konsernitilinpäätösten liitteenä.”

3)          Lisätään 16 b artikla seuraavasti:

"16 b artikla

Liikkeeseenlaskijoita koskevat lisätiedot

1.        Jäsenvaltioiden on vaadittava, että kukin liikkeeseenlaskija julkistaa vuosittain konsolidoinnin perusteella tilikauden osalta veropäätösten olennaiset osat ja niitä koskevat tiedot jäsenvaltioittain ja niiden kolmansien maiden osalta, joissa sillä on tytäryritys. Siirretään komissiolle valta määrittää 27 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdan mukaisella delegoidulla säädöksellä julkistamisen muoto ja sisältö.

2.        Tämän artiklan 1 kohdan mukainen velvoite ei koske sellaista jäsenvaltion lainsäädännön alaista liikkeeseenlaskijaa, jonka emoyritys on jäsenvaltion lainsäädännön alainen ja jonka tiedot sisältyvät kyseisen emoyrityksen tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti julkistamiin tietoihin.

3.        Edellä 1 kohdassa mainitut tiedot tarkastetaan direktiivin 2006/43/EY mukaisesti ja julkaistaan mikäli mahdollista kyseisen liikkeeseenlaskijan vuositilinpäätösten tai, mikäli saatavilla, konsernitilinpäätösten liitteenä.”

4)        Korvataan 27 artiklan 2 a kohta seuraavasti:

”2 a)   Siirretään komissiolle 1 päivästä tammikuuta 2011 neljän vuoden ajaksi 2 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 6 kohdassa, 9 artiklan 7 kohdassa, 12 artiklan 8 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 14 artiklan 2 kohdassa, 16 a artiklan 1 kohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa, 18 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 4 kohdassa, 21 artiklan 4 kohdassa, 23 artiklan 4 kohdassa, 23 artiklan 5 kohdassa ja 23 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen tämän neljän vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 27 a artiklan mukaisesti.”

3 artiklaSaattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.          Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 18 kuukautta direktiivin voimaantulosta. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.          Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artiklaVoimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artiklaOsoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                      Puheenjohtaja

(1)

EUVL C 451, 16.12.2014, s. 87.

(2)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(3)

EUVL C ...

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/36/EY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti noteeratuissa yhtiöissä (EUVL L 184, 14.7.2007, s. 17).

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

(6)

COM(2012) 740 final

(7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(8)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

(9)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)

EUVL C 369, 17.12.2011, s. 14.

(11)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

(12)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/41/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10).

(13)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista ja direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU (uudelleenlaadittu) muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(14)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

(15)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

(16)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).

(17)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/109/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38).


TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (2.3.2015)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta

(COM(2014)0213 – C8‑0147/2014 – 2014/0121(COD))

Valmistelija: Olle Ludvigsson

LYHYET PERUSTELUT

Osakkeenomistajien vaikuttamista koskeva komission ehdotus esitettiin huhtikuussa 2014. Sen tarkoituksena on kannustaa pitkän aikavälin ajatteluun julkisesti noteerattujen yhtiöiden johtamisessa.

Liian monet yhtiöt keskittyvät nykyisin aivan liikaa vastaamaan vaatimuksiin, joissa halutaan suuria voittoja ja tuottoja lyhyellä aikavälillä. Tällainen toiminta johtaa puutteelliseen suunnitteluun ja ali-investointeihin, eikä suorituskyky ole tällöin pitkällä aikavälillä optimaalinen.

Ratkaistakseen ongelman edes osittain komissio haluaa antaa vähemmistöosakkeenomistajille – ja erityisesti yhteisösijoittajille – yhtiön hallinnoinnissa läpinäkyvämmän ja helpommin hoidettavan roolin, jossa ne pystyvät vaikuttamaan enemmän. Ideana on, että jos sijoittajat osallistuvat aktiivisemmin ja suuntautuvat pitkän aikavälin investointeihin, yhtiöt priorisoivat enemmän pitkän aikavälin kysymyksiä. Tämä puolestaan koituu yhteisösijoittajien loppuasiakkaiden ja omaisuudenhoitajien sekä yritysten ja koko yhteiskunnan eduksi.

Yleistä

Esittelijä näkee tämän aloitteen osana osakkeenomistajien yleistä vaikuttamista yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmässä. Tässä ehdotuksessa keskitytään erityisesti osakkeenomistajiin. Olisi kuitenkin pidettävä mielessä, että myös muut toimijat, kuten työntekijät, kuluttajat ja yhteisöt, ovat erittäin tärkeitä. Yhtiön hyvä johtaminen ja hallinnointi edellyttää kaikkien sidosryhmien kunnioittamista ja niiden aktiivista osallistumista.

Esittelijä ymmärtää komission valitseman lähestymistavan ja kannattaa sitä, mitä tulee ehdotuksen perusteluihin ja johdonmukaisuuteen. Lyhytnäköisyys on laajalle levinnyttä. Se on irrationaalista useimpien toimijoiden kannalta, ja olisi järkevää muuttaa tämä suuntaus päinvastaiseksi. Osakkeenomistajien vaikuttamisen lisääminen on yksi monista keinoista tehdä se. Komission ehdottamat toimet eivät ole ihmelääke, mutta ainakin järkevä askel oikeaan suuntaan.

Mukautukset

Esittelijä katsoo, että ehdotusta olisi mukautettava seitsemässä tärkeässä kohdassa.

1. Avain osakkeenomistajien voimakkaaseen vaikuttamiseen on osakkeenomistajien välinen vuoropuhelu yritykseen liittyvistä asioista. Yhtiön omistajien on puhuttava keskenään. Vaikuttamisen lisäämiseksi tätä vuoropuhelua olisi edistettävä. Osakkeenomistajien tunnistamista koskevia säännöksiä (3 a artikla) olisi laajennettava tämän seikan huomioon ottamiseksi. Kun yhtiö on tunnistanut osakkeenomistajat, kaikilla osakkeenomistajilla olisi oltava mahdollisuus kääntyä yrityksen puoleen saadakseen muiden osakkeenomistajien yhteystiedot. Näiden yhteystietojen avulla voidaan aloittaa uusia vuoropuheluja. Jos tämän hyödyllisen mekanismin käyttöä rajoitetaan asianmukaisesti, se lienee täysin tietosuojasäännösten mukainen.

2. Rajat ylittävään vaikuttamiseen liittyvien perusteettomien maksujen periminen on valitettavasti hyvin yleistä. Sisämarkkinoiden toimivuuden turvaamiseksi on siksi selvennettävä, että osakkeenomistajien tunnistamisesta, tietojen toimittamisesta ja osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottamisesta ei koskaan saa periä erisuuruisia maksuja kansallisuuden perusteella (3 d artikla).

3. Avoimuuden perustaso ei saa olla valinnainen. Jotta varmistetaan, että lainsäädäntö on riittävän tehokasta ja että tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet, kaikki yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat olisi velvoitettava laatimaan vaikuttamispolitiikka ja julkistamaan sen täytäntöönpanotapa (3 f artikla). Tämä on hyvin perusluonteinen vaatimus, jonka kaikki toimijat, joiden liiketoiminta jo on vakaata ja hyvin organisoitua, voivat helposti täyttää.

4. Omaisuudenhoitajien olisi oltava avoimia yhteisösijoittajilta saamiensa toimeksiantojen hoitamisessa. Kaikki muut kuin arkaluontoiset tiedot olisi julkistettava, jottei kukaan, joka haluaa seurata näitä avaintoimintoja ulkopuolelta, jäisi vaille tietoja.

5. Jotta järjestelmä, jossa käytetään palkitsemista, olisi rationaalinen ja tarkoituksenmukainen, palkitsemisjärjestelmästä ei saa tehdä poikkeuksia liian usein eikä liian paljon. Poikkeuksen soveltaminen olisi siksi hyväksyttävä vain, jos se vaikuttaa palkkioiden enimmäismäärään ja kyseessä on poikkeustilanne, esimerkiksi jos yhtiössä on meneillään johtamiskriisi (9 a artikla). Jos yhtiö on jo kerran ylittänyt enimmäismäärän ja tahtoo tehdä niin uudelleen, on kohtuullista, että se esittää osakkeenomistajille ehdotuksen palkitsemisjärjestelmän tarkistamiseksi.

6. Johtajien palkitsemisen ja työntekijöiden palkitsemisen suhde olisi avoimuuden ja yhtäläisten mahdollisuuksien säilyttämiseksi aina ilmoitettava palkitsemisjärjestelmässä (9 a artikla). Tätä suhdetta on tulkittava eri tavoin yrityksen liiketoiminta-alan ja maantieteellisen rakenteen mukaan. Se on kuitenkin aina hyödyllinen mittapuu, ja kaikkien yhtiöiden olisi ilmoitettava se.

7. Lähipiiritoimien osalta komission ehdotus on hiukan liian kunnianhimoinen (9 c artikla). Olisi vahvistettava asianmukainen EU:n vähimmäistaso sääntöjenvastaisten liiketoimien ongelmallisen mallin torjumiseksi, mutta tason ei tarvitse olla kovin korkea. Menettelytapoja on hieman muutettava. Erityisesti lienee järkevää antaa jäsenvaltioiden niiden edellytyksistä ja käytännöistä riippuen päättää, onko oikeasuhteista vaatia osakkeenomistajien äänestyksen järjestämistä kaikista 5 prosenttia yhtiön varat ylittävistä lähipiiriliiketoimista vai pitäisikö sitä soveltaa vain liiketoimiin, joita ei tehdä markkinaehtojen mukaisesti.

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta

direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU ja direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta raportoinnin tiettyjen osien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Finanssikriisi on osoittanut, että osakkeenomistajat ovat monissa tapauksissa tukeneet johdon liiallista lyhytaikaista riskinottoa. Selvää näyttöä on myös siitä, että yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat eivät nykyään ”valvo” riittävästi sijoitusten kohdeyhtiöitä eivätkä vaikuta niihin riittävästi, mikä voi johtaa julkisesti noteerattujen yhtiöiden epäoptimaalisiin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiin ja tuloksiin.

(2) Finanssikriisi on osoittanut, että osakkeenomistajat ovat monissa tapauksissa tukeneet johdon liiallista lyhytaikaista riskinottoa. Selvää näyttöä on myös siitä, että yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat eivät nykyään ”valvo” riittävästi sijoitusten kohdeyhtiöitä eivätkä vaikuta niihin riittävästi, mikä voi johtaa julkisesti noteerattujen yhtiöiden epäoptimaalisiin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiin ja tuloksiin. Tässä ehdotuksessa olisi keskityttävä laajasti avoimuuden lisäämiseen ja asianomaisten sidosryhmien aktiivisen vaikuttamisen arvostamiseen ja varmistamiseen; siten muista toimijoista, kuten työntekijöistä, kuluttajista ja paikallisyhteisöistä, tulee erittäin tärkeitä sidosryhmien kokonaisvaikuttamisen kannalta.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Jotta voitaisiin helpottaa edelleen osakkeenomistajien oikeuksien käyttöä sekä julkisesti noteerattujen yhtiöiden ja osakkeenomistajien välistä vaikuttamista, julkisesti noteeratuilla yhtiöillä olisi oltava mahdollisuus tietää, keitä niiden osakkeenomistajat ovat, ja olla näihin suoraan yhteydessä. Sen vuoksi tässä direktiivissä olisi säädettävä kehyksestä, jolla varmistetaan osakkeenomistajien tunnistettavuus.

(4) Jotta voitaisiin helpottaa edelleen osakkeenomistajien oikeuksien käyttöä sekä julkisesti noteerattujen yhtiöiden ja osakkeenomistajien välistä vaikuttamista, julkisesti noteeratuilla yhtiöillä olisi oltava mahdollisuus tietää, keitä niiden osakkeenomistajat ovat, ja olla näihin suoraan yhteydessä. Sen vuoksi tässä direktiivissä olisi avoimuuden lisäämiseksi ja vuoropuhelun parantamiseksi säädettävä kehyksestä, jolla varmistetaan osakkeenomistajien tunnistettavuus. Edellyttäen, että osakkeenomistajien tunnistamiseen liittyvä tavoite on saavutettu, jäsenvaltioille olisi annettava jonkin verran liikkumavaraa pitää yllä nykyisiä kansallisia järjestelmiä esimerkiksi, kun on kyse osakkeenomistajien tunnistamisesta muilla keinoin kuin vain välittäjien avulla.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(7) Jotta voitaisiin edistää pääomasijoituksia koko unionissa sekä osakkeisiin liittyvien oikeuksien käyttöä, tällä direktiivillä olisi estettävä hintasyrjintä, joka kohdistuu rajat ylittävään osakkeiden hallussapitoon muttei niiden puhtaasti kansalliseen hallussapitoon, parantamalla välittäjien tarjoamien palvelujen hintojen ja niistä maksettavien palkkioiden ja maksujen julkistamista. Kolmansien maiden välittäjien, jotka ovat perustaneet sivuliikkeen unioniin, olisi kuuluttava osakkeenomistajien tunnistamista, tietojen toimittamista, osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottamista sekä hintojen, palkkioiden ja maksujen läpinäkyvyyttä koskevien sääntöjen soveltamisalaan sen varmistamiseksi, että säännöksiä sovelletaan tosiasiallisesti tällaisten välittäjien välityksellä hallussa pidettäviin osakkeisiin.

(7) Jotta voitaisiin edistää pääomasijoituksia koko unionissa sekä osakkeisiin liittyvien oikeuksien käyttöä, tässä direktiivissä olisi vaadittava, että välittäjien tarjoamien palvelujen hinnat sekä niistä maksettavat palkkiot ja muut maksut ovat läpinäkyviä, syrjimättömiä ja oikeasuhtaisia. Palvelujen käyttäjiltä mahdollisesti perittyjen erisuuruisten maksujen olisi perustuttava palvelujen tuottamisesta aiheutuneisiin erisuuruisiin kustannuksiin. Sisämarkkinoiden toimivuuden turvaamiseksi maksut eivät saa koskaan olla erisuuruisia kansallisuuden perusteella. Kolmansien maiden välittäjien, jotka ovat perustaneet sivuliikkeen unioniin, olisi kuuluttava osakkeenomistajien tunnistamista, tietojen toimittamista, osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottamista sekä hintojen, palkkioiden ja maksujen läpinäkyvyyttä koskevien sääntöjen soveltamisalaan sen varmistamiseksi, että säännöksiä sovelletaan tosiasiallisesti tällaisten välittäjien välityksellä hallussa pidettäviin osakkeisiin.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Osakkeenomistajien tosiasiallinen ja kestävä vaikuttaminen on yhtenä kulmakivenä julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausmallissa, joka perustuu eri elinten ja eri sidosryhmien väliseen keskinäiseen valvontaan.

(8) Osakkeenomistajien tosiasiallinen ja kestävä vaikuttaminen on yhtenä kulmakivenä julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausmallissa, joka perustuu eri elinten ja eri sidosryhmien, asiakkaiden, tavarantoimittajien, työntekijöiden ja paikallisyhteisön väliseen keskinäiseen valvontaan.

 

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(9) Yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat ovat tärkeitä julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeenomistajia unionissa, minkä vuoksi niillä voi olla suuri merkitys tällaisten yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien kannalta, mutta myös yleisemmin niiden strategian ja pitkän aikavälin tuloksen kannalta. Viime vuosien kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet, että yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat eivät useinkaan pyri vaikuttamaan yhtiöihin, joissa niillä on osakkeita, ja näyttöä on myös siitä, että yhtiöt pyrkivät pääomamarkkinoista johtuvien paineiden vuoksi hyvään tulokseen lyhyellä aikavälillä, jolloin investoinnit esimerkiksi tutkimukseen ja kehittämiseen eivät ole optimaalisella tasolla, mikä heikentää sekä yhtiöiden että sijoittajien pitkän aikavälin tulosta.

(9) Yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat ovat tärkeitä julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeenomistajia unionissa, minkä vuoksi niillä voi olla suuri merkitys tällaisten yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien kannalta, mutta myös yleisemmin niiden strategian ja pitkän aikavälin tuloksen kannalta. Viime vuosien kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet, että yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat eivät useinkaan pyri vaikuttamaan yhtiöihin, joissa niillä on osakkeita, ja näyttöä on myös siitä, että yhtiöt pyrkivät pääomamarkkinoista johtuvien kovien paineiden vuoksi hyvään tulokseen ensisijaisesti lyhyellä aikavälillä, jolloin investoinnit esimerkiksi tutkimukseen ja kehittämiseen eivät ole optimaalisella tasolla, mikä heikentää sekä yhtiöiden että sijoittajien pitkän aikavälin tulosta.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(10) Yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat eivät useinkaan anna riittävästi tietoja sijoitusstrategioistaan, vaikuttamispolitiikastaan ja sen täytäntöönpanosta. Tällaisten tietojen julkistaminen voisi vaikuttaa myönteisesti sijoittajien käsitykseen eri tilanteista, antaa lopullisille edunsaajille, kuten tuleville eläkkeensaajille, mahdollisuuden tehdä optimaalisia sijoituspäätöksiä sekä helpottaa yhtiöiden ja niiden osakkeenomistajien välistä vuoropuhelua, edistää osakkeenomistajien vaikuttamista ja lujittaa yhtiöiden vastuuvelvollisuutta kansalaisyhteiskuntaa kohtaan.

(10) Yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat eivät useinkaan anna riittävästi tietoja vaikuttamispolitiikastaan ja sijoitusstrategioistaan eivätkä niiden täytäntöönpanosta ja tuloksista. Tällaisten tietojen julkistaminen vaikuttaisi monella tapaa myönteisesti sijoittajien käsitykseen eri tilanteista, antaa lopullisille edunsaajille, kuten tuleville eläkkeensaajille, mahdollisuuden tehdä optimaalisia sijoituspäätöksiä sekä helpottaa yhtiöiden ja niiden osakkeenomistajien välistä vuoropuhelua, edistää osakkeenomistajien vaikuttamista ja lujittaa yhtiöiden vastuuvelvollisuutta kansalaisyhteiskuntaa kohtaan.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(11) Sen vuoksi yhteisösijoittajien ja omaisuudenhoitajien olisi laadittava osakkeenomistajien vaikuttamispolitiikka, jossa vahvistetaan muun muassa se, miten ne sisällyttävät osakkeenomistajien vaikuttamisen sijoitusstrategiaansa, valvovat kohdeyhtiöitä, käyvät kohdeyhtiöiden kanssa vuoropuhelua ja käyttävät äänioikeuksia. Lisäksi vaikuttamispolitiikkaan olisi sisällyttävä toimenpiteitä, joilla hallitaan todellisia tai mahdollisia eturistiriitoja, kuten sitä, että yhteisösijoittaja, omaisuudenhoitaja tai näihin sidossuhteessa olevat yhtiöt tarjoavat kohdeyhtiölle finanssipalveluja. Vaikuttamispolitiikka ja sen täytäntöönpano ja tulokset olisi julkistettava vuosittain. Jos yhteisösijoittajat tai omaisuudenhoitajat päättävät olla laatimatta vaikuttamispolitiikkaa ja/tai päättävät olla julkistamatta sen täytäntöönpanoa ja tuloksia, niiden olisi esitettävä selkeät perusteet päätökselleen.

(11) Sen vuoksi yhteisösijoittajien ja omaisuudenhoitajien olisi laadittava osakkeenomistajien vaikuttamispolitiikka, jossa vahvistetaan muun muassa se, miten ne sisällyttävät osakkeenomistajien vaikuttamisen sijoitusstrategiaansa, valvovat kohdeyhtiöitä, käyvät kohdeyhtiöiden kanssa vuoropuhelua ja käyttävät äänioikeuksia. Lisäksi vaikuttamispolitiikkaan olisi sisällyttävä toimenpiteitä, joilla hallitaan todellisia tai mahdollisia eturistiriitoja, kuten sitä, että yhteisösijoittaja, omaisuudenhoitaja tai näihin sidossuhteessa olevat yhtiöt tarjoavat kohdeyhtiölle finanssipalveluja. Vaikuttamispolitiikka ja sen täytäntöönpano ja tulokset olisi julkistettava vuosittain. Jos äänestyksistä julkistettavat tiedot ovat hyvin laajoja, olisi poikkeustapauksissa oltava mahdollista julkistaa yhteenveto kyseisistä tiedoista. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava säätää, että jos, poikkeustapauksissa, joidenkin vaikuttamispolitiikkaan liittyvien tietojen julkistaminen vahingoittaisi vakavasti yhteisösijoittajan, omaisuudenhoitajan tai kohdeyhtiön kaupallista asemaa, yhteisösijoittajalle tai omaisuudenhoitajalle voitaisiin antaa lupa jättää nämä tiedot julkistamatta, jos toimivaltainen viranomainen sen sallii selkeiden kriteerien perusteella.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Osakkeenomistajien vaikuttamista koskevan tavoitteen laajentamiseksi yhtiöiden olisi harkittava osakkeenomistajia edustavien elinten, kuten osakkeenomistajapaneelien, perustamista rahastonhoitajien toiminnan valvomiseksi. Paneelit koostuisivat yksittäisten sijoittajien tai yhtiön omaisuudenhoitajan hoitamien eläkevarojen nykyisten tai tulevien edunsaajien valitsemista jäsenistä.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Yhteisösijoittajien olisi julkistettava vuosittain, miten niiden pääomasijoitusstrategia on sovitettu yhteen niiden velkaprofiilin ja velkojen duraation kanssa ja miten tämä vaikuttaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä niiden varojen tuottoon. Jos yhteisösijoittajat käyttävät omaisuudenhoitajia joko siten, että omaisuudenhoitaja hoitaa varoja yksilöllisesti täydellä valtakirjalla, tai siten, että se hoitaa yhdistettyjä varoja, yhteisösijoittajien olisi julkistettava omaisuudenhoitajan kanssa tehdyn järjestelyn pääkohdat ilmoittamalla muun muassa, kannustaako yhteisösijoittaja omaisuudenhoitajaa sovittamaan sijoitusstrategiansa ja -päätöksensä yhteen yhteisösijoittajan velkaprofiilin ja velkojen duraation kanssa, tekemään investointipäätökset yhtiön keskipitkän aikavälin tai pitkän aikavälin tuloksen perusteella ja vaikuttamaan yhtiöihin ja miten yhteisösijoittaja arvioi omaisuudenhoitajan tuloksia, omaisuudenhoitopalveluista suoritettavan vastikkeen rakennetta ja tavoitteeksi asetettua salkun kiertonopeutta. Tällä edistettäisiin yhteisösijoittajien lopullisten edunsaajien, omaisuudenhoitajien ja kohdeyhtiöiden etujen asianmukaista yhteensovittamista sekä mahdollisesti pitempiaikaisten sijoitusstrategioiden laatimista ja pitempiaikaisten suhteiden kehittämistä niiden kohdeyhtiöiden kanssa, joihin osakkeenomistajat vaikuttavat.

(12) Yhteisösijoittajien olisi julkistettava vuosittain, miten niiden pääomasijoitusstrategia on sovitettu yhteen niiden velkaprofiilin ja velkojen duraation kanssa ja miten tämä vaikuttaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä niiden varojen tuottoon. Jos yhteisösijoittajat käyttävät omaisuudenhoitajia joko siten, että omaisuudenhoitaja hoitaa varoja yksilöllisesti täydellä valtakirjalla, tai siten, että se hoitaa yhdistettyjä varoja, yhteisösijoittajien olisi julkistettava omaisuudenhoitajan kanssa tehdyn järjestelyn pääkohdat ilmoittamalla muun muassa, kannustaako yhteisösijoittaja omaisuudenhoitajaa sovittamaan sijoitusstrategiansa ja -päätöksensä yhteen yhteisösijoittajan velkaprofiilin ja velkojen duraation kanssa, tekemään investointipäätökset yhtiön keskipitkän aikavälin tai pitkän aikavälin tuloksen perusteella ja vaikuttamaan yhtiöihin ja miten yhteisösijoittaja arvioi omaisuudenhoitajan tuloksia, omaisuudenhoitopalveluista suoritettavan vastikkeen rakennetta ja tavoitteeksi asetettua salkun kiertonopeutta. Tällä edistettäisiin yhteisösijoittajien lopullisten edunsaajien, omaisuudenhoitajien ja kohdeyhtiöiden etujen asianmukaista yhteensovittamista sekä mahdollisesti pitempiaikaisten sijoitusstrategioiden laatimista ja pitempiaikaisten suhteiden kehittämistä niiden kohdeyhtiöiden kanssa, joihin osakkeenomistajat vaikuttavat. Jos yhteisösijoittaja poikkeustapauksissa käyttää hyvin montaa omaisuudenhoitajaa, olisi voitava olla mahdollista julkistaa yhteenveto tiedoista.Lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava säätää, että jos, poikkeustapauksissa, joidenkin vaikuttamispolitiikkaan liittyvien tietojen julkistaminen vahingoittaisi vakavasti yhteisösijoittajan, omaisuudenhoitajan tai kohdeyhtiön kilpailuasemaa, yhteisösijoittajalle tai omaisuudenhoitajalle voitaisiin antaa lupa jättää nämä tiedot julkistamatta, jos toimivaltainen viranomainen sen sallii selkeiden kriteerien perusteella.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(13) Omaisuudenhoitajat olisi velvoitettava ilmoittamaan yhteisösijoittajille, miten niiden sijoitusstrategiassa ja sen täytäntöönpanossa noudatetaan omaisuudenhoitojärjestelyä ja miten sijoitusstrategia ja -päätökset myötävaikuttavat yhteisösijoittajan varojen tuottoon keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Niiden olisi ilmoitettava myös, tekevätkö ne investointipäätökset kohdeyhtiön keskipitkän ja pitkän aikavälin tuloksesta tekemänsä arviointien perusteella, mikä on niiden salkun koostumus ja kiertonopeus, mitkä ovat todelliset tai mahdolliset eturistiriidat ja käyttääkö omaisuudenhoitaja valtakirjaneuvonantajia vaikuttamistoimiinsa. Näiden tietojen ansiosta yhteisösijoittajat voisivat valvoa omaisuudenhoitajaa paremmin, ja tiedoilla kannustettaisiin myös etujen asianmukaiseen yhteensovittamiseen ja osakkeenomistajien vaikuttamiseen.

(13) Omaisuudenhoitajat olisi velvoitettava ilmoittamaan, miten niiden sijoitusstrategiassa ja sen täytäntöönpanossa noudatetaan omaisuudenhoitojärjestelyä. Omaisuudenhoitajien olisi ilmoitettava julkisesti, tekevätkö ne investointipäätökset kohdeyhtiön keskipitkän ja pitkän aikavälin tuloksesta tekemänsä arviointien perusteella, mikä on niiden salkun kiertonopeus, mitkä ovat todelliset tai mahdolliset eturistiriidat, käyttääkö omaisuudenhoitaja valtakirjaneuvonantajia vaikuttamistoimiinsa ja miten sijoitusstrategia parantaa yhteisösijoittajan varojen tuottoa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Omaisuudenhoitajien olisi ilmoitettava yhteisösijoittajille niiden salkun koostumus ja salkun kiertonopeuteen liittyvät kustannukset. Näiden tietojen ansiosta yhteisösijoittajat ja tarvittaessa myös asianomaiset sidosryhmät yleensä voisivat valvoa omaisuudenhoitajaa paremmin ja rohkaistuisivat tekemään niin, ja tiedoilla kannustettaisiin myös etujen asianmukaiseen yhteensovittamiseen ja osakkeenomistajien vaikuttamiseen. Jos omaisuudenhoitaja on jonkin muun unionin oikeuteen sisältyvän säädöksen nojalla velvollinen julkistamaan sijoituksia koskevia tietoja, tässä yhteydessä säädettyjä julkistamisvelvoitteita ei sovelleta tietoihin, joista jo säädetään kyseisissä säädöksissä. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava säätää, että jos, poikkeustapauksissa, joidenkin vaikuttamispolitiikkaan liittyvien tietojen julkistaminen vahingoittaisi vakavasti omaisuudenhoitajan tai yhteisösijoittajan, kilpailuasemaa, omaisuudenhoitajalle voitaisiin antaa lupa jättää nämä tiedot julkistamatta, jos toimivaltainen viranomainen sen sallii selkeiden kriteerien perusteella.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(14) Jotta pääomasijoitusketjussa kulkevat tiedot paranisivat, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että valtakirjaneuvonantajat vahvistavat ja toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet, joilla varmistetaan, että niiden antamat äänestyssuositukset ovat tarkkoja ja luotettavia ja perustuvat kaikkien kyseisten neuvonantajien käytettävissä olevien tietojen perusteelliseen analysointiin ja että niihin eivät vaikuta olemassa olevat tai mahdolliset eturistiriidat tai liikesuhteet. Valtakirjaneuvonantajien olisi julkistettava tietyt avaintiedot, jotka liittyvät niiden äänestyssuositusten valmisteluun ja kaikkiin todellisiin ja mahdollisiin eturistiriitoihin tai liikesuhteisiin, jotka voivat vaikuttaa äänestyssuositusten valmisteluun.

(14) Jotta pääomasijoitusketjussa kulkevat tiedot paranisivat, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että valtakirjaneuvonantajat vahvistavat ja toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet, joilla varmistetaan, että niiden antamat äänestyssuositukset ovat tarkkoja ja luotettavia ja perustuvat kaikkien kyseisten neuvonantajien käytettävissä olevien tietojen perusteelliseen analysointiin ja että niihin eivät vaikuta olemassa olevat tai mahdolliset eturistiriidat tai liikesuhteet. Valtakirjaneuvonantajien olisi julkistettava tietyt avaintiedot, jotka liittyvät niiden äänestyssuositusten valmisteluun ja kaikkiin todellisiin ja mahdollisiin eturistiriitoihin tai liikesuhteisiin, jotka voisivat, jos niitä ei käsitellä asianmukaisesti, vaikuttaa äänestyssuositusten valmisteluun.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a) Yritysten johdon palkkiopolitiikan olisi edistettävä yritysten kasvua pitkällä aikavälillä, jotta se vastaa tehokkaampaa yhtiöiden omistajaohjausta eikä ole täysin tai suurimmaksi osaksi sidoksissa lyhytaikaisiin sijoitustavoitteisiin.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(16) Sen varmistamiseksi, että osakkeenomistajat voivat tosiasiallisesti vaikuttaa palkitsemisjärjestelmään, niille olisi annettava oikeus hyväksyä palkitsemisjärjestelmä yhtiön palkitsemisjärjestelmästä laaditun selkeän, ymmärrettävän ja kattavan yleisesityksen perusteella. Palkitsemisjärjestelmä olisi sovitettava yhteen yhtiön liiketoimintastrategian, tavoitteiden, arvojen ja pitkän aikavälin etujen kanssa, ja siihen olisi kuuluttava toimenpiteitä, joilla vältetään eturistiriidat. Yhtiöiden olisi palkittava johtajiaan ainoastaan osakkeenomistajien hyväksymän palkitsemisjärjestelmän mukaisesti. Hyväksytty palkitsemisjärjestelmä olisi julkistettava viipymättä.

(16) Sen varmistamiseksi, että osakkeenomistajat voivat tosiasiallisesti vaikuttaa palkitsemisjärjestelmään, niille olisi annettava oikeus hyväksyä palkitsemisjärjestelmä äänestämällä. Järjestelmässä olisi otettava huomioon yhtiön erityispiirteet ja sen olisi oltava selkeä, ymmärrettävä ja kattava. Se olisi sovitettava yhteen yhtiön liiketoimintastrategian, tavoitteiden, arvojen ja pitkän aikavälin etujen kanssa, ja siihen olisi kuuluttava toimenpiteitä, joilla vältetään eturistiriidat. Järjestelmässä olisi vahvistettava ja selitettävä, missä suhteessa johtajien palkkioihin suunnitellut tarkistukset ovat muiden työntekijöiden palkkoihin tehtäviin tarkistuksiin. Tämä tarjoaa yhtiön palkkiokehitystä kuvaavan hyödyllisen indikaattorin. Yhtiöiden olisi palkittava johtajiaan ainoastaan osakkeenomistajille toimitetun ja näiden hyväksymän palkitsemisjärjestelmän mukaisesti. Hyväksytty palkitsemisjärjestelmä olisi julkistettava viipymättä.

 

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(17) Sen varmistamiseksi, että palkitsemisjärjestelmä pannaan hyväksytyn järjestelmän mukaisesti täytäntöön, osakkeenomistajille olisi annettava oikeus äänestää yhtiön palkitsemisraportista. Johtajien vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi palkitsemisraportin olisi oltava selkeä ja ymmärrettävä, ja siinä olisi annettava kattava kokonaiskuva yksittäisten johtajien palkitsemisesta edellisellä tilikaudella. Jos osakkeenomistajat äänestävät palkitsemisraporttia vastaan, yhtiön olisi ilmoitettava seuraavassa palkitsemisraportissa, miten osakkeenomistajien äänestys on otettu huomioon.

(17) Sen varmistamiseksi, että palkitsemisjärjestelmä pannaan hyväksytyn järjestelmän mukaisesti täytäntöön, osakkeenomistajille olisi annettava oikeus äänestää yhtiön palkitsemisraportista vuotuisessa yhtiökokouksessa. Johtajien vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi palkitsemisraportin olisi oltava selkeä ja ymmärrettävä, ja siinä olisi annettava kattava kokonaiskuva yksittäisten johtajien palkitsemisesta edellisellä tilikaudella tai vielä maksamatta olevista palkkioista. Jos osakkeenomistajat äänestävät palkitsemisraporttia vastaan, asiasta olisi käytävä avoin keskustelu, jossa osakkeenomistajat voivat selittää syyt raportin hylkäämiseen. Yhtiön olisi ilmoitettava seuraavassa palkitsemisraportissa, miten osakkeenomistajien äänestys ja lausunnot on otettu huomioon.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a) Suurten yhtiöiden toimintaan ja erityisesti niiden saamiin voittoihin, voitoista maksettuihin veroihin ja vastaanotettuihin tukiin liittyvän avoimuuden lisääminen on välttämätöntä osakkeenomistajien ja muiden unionin kansalaisten yhtiöitä koskevan luottamuksen varmistamiseksi ja osakkeenomistajien vaikuttamisen helpottamiseksi. Pakollinen raportointi tällä alalla voidaan tämän vuoksi nähdä tärkeänä osana vastuuta, joka yrityksillä on sidosryhmiä ja yhteiskuntaa kohtaan.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a) On erotettava toisistaan menettelyt johtajien palkkioiden määrittämiseksi ja järjestelmät työntekijöiden palkkojen määrittämiseksi. Palkitsemista koskevat säännökset eivät näin ollen saisi vaikuttaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 artiklan 5 kohdalla turvattujen perusoikeuksien täysimääräiseen toteutumiseen, kansallisen sopimus- ja työoikeuden yleisten periaatteiden soveltamiseen eivätkä työmarkkinaosapuolten mahdolliseen oikeuteen tehdä ja panna täytäntöön työehtosopimuksia kansallisten lakien ja käytäntöjen mukaisesti.

Perustelu

Tämä on mukautettu versio direktiivin 2013/36/EU (CRD IV) johdanto-osan 69 kappaleesta.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 b) Palkitsemista koskevien säännösten soveltaminen ei myöskään saisi soveltuvissa tapauksissa rajoittaa työntekijöiden edustusta hallinnollisissa elimissä ja/tai johto- ja valvontaelimissä koskevien kansallisen lainsäädännön säännösten soveltamista.

Perustelu

Viittaus direktiivin 2013/36/EU 91 artiklan 13 kohtaan.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(19) Liiketoimet lähipiirin kanssa voivat aiheuttaa vahinkoa yhtiöille ja niiden osakkeenomistajille, koska ne voivat antaa lähipiirille mahdollisuuden ottaa haltuunsa yhtiölle kuuluvaa arvoa. Sen vuoksi on tärkeää suojata osakkeenomistajien etuja asianmukaisilla suojatoimilla. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että osakkeenomistajien annetaan äänestää yhtiökokouksessa lähipiiriliiketoimista, jotka ovat yli 5 prosenttia yhtiön varoista, tai liiketoimista, joilla voi olla huomattava vaikutus voittoihin tai liikevaihtoon. Jos lähipiiriliiketoimessa on mukana osakkeenomistaja, kyseinen osakkeenomistaja olisi suljettava pois äänestyksestä. Yhtiön ei saisi antaa toteuttaa liiketoimea ennen kuin osakkeenomistajat ovat sen hyväksyneet. Lisäksi yhtiöiden olisi julkistettava lähipiiriliiketoimet, jotka ovat yli 1 prosenttia niiden varoista, kyseisten liiketoimien toteutusajankohtana ja liitettävä niitä koskevaan ilmoitukseen riippumattoman kolmannen osapuolen laatima raportti, jossa arvioidaan, onko liiketoimi markkinaehtojen mukainen, ja vahvistetaan, että liiketoimi on osakkeenomistajien, myös vähemmistöosakkaiden, kannalta kohtuullinen ja järkevä. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus jättää näiden vaatimusten ulkopuolelle yhtiön ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden väliset liiketoimet. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava sallia, että yhtiöt pyytävät osakkeenomistajilta ennakkohyväksyntää tietyntyyppisille tarkasti määritellyille toistuville liiketoimille, joiden arvo on yli 5 prosenttia varoista, ja että ne pyytävät osakkeenomistajia tietyin edellytyksin vapauttamaan ne ennakolta vaatimuksesta liittää toistuviin liiketoimiin, joiden arvo on yli 1 prosentti varoista, riippumattoman kolmannen osapuolen laatima raportti. Tällöin yhtiöiden olisi helpompi toteuttaa tällaisia liiketoimia.

(19) Liiketoimet lähipiirin kanssa voivat aiheuttaa vahinkoa yhtiöille ja niiden osakkeenomistajille, koska ne voivat antaa lähipiirille mahdollisuuden ottaa haltuunsa yhtiölle kuuluvaa arvoa. Sen vuoksi on tärkeää suojata osakkeenomistajien etuja asianmukaisilla suojatoimilla. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että osakkeenomistajien annetaan äänestää yhtiökokouksessa lähipiiriliiketoimista, joita ei tehdä tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä tavanomaisin ehdoin ja jotka ovat yli 5 prosenttia yhtiön varoista. Jos lähipiiriliiketoimessa on mukana osakkeenomistaja, kyseinen osakkeenomistaja olisi suljettava pois äänestyksestä. Yhtiön ei saisi antaa toteuttaa liiketoimea ennen kuin osakkeenomistajat ovat sen hyväksyneet. Lisäksi yhtiöiden olisi julkistettava lähipiiriliiketoimet, jotka ovat yli 1 prosenttia niiden varoista, viimeistään kyseisten liiketoimien toteutusajankohtana. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus jättää näiden vaatimusten ulkopuolelle yhtiön ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden väliset liiketoimet. Jäsenvaltioiden olisi tietyin ehdoin sallittava, että yhtiöt pyytävät osakkeenomistajilta ennakkohyväksyntää tietyntyyppisille tarkasti määritellyille toistuville liiketoimille, joiden arvo on yli 5 prosenttia varoista, ja niiden olisi voitava sallia, että yhtiöt pyytävät osakkeenomistajia vapauttamaan ne ennakolta tietojen välitöntä julkistamista koskevasta velvoitteesta, kun on kyse toistuvista liiketoimista, joiden arvo on yli 1 prosentti, edellyttäen, että kaikkia tällaisia liiketoimia koskevat tiedot julkistetaan poikkeusjakson päätyttyä. Tällöin yhtiöiden olisi helpompi toteuttaa tällaisia liiketoimia.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(20) Lokakuun 24 päivänä 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY6 perusteella on tarpeen sovittaa yhteen osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottaminen ja yksityisyyden ja henkilötietojen suoja. Osakkeenomistajia koskevat tunnistetiedot olisi rajoitettava kunkin osakkeenomistajan nimeen ja yhteystietoihin. Tietojen olisi oltava paikkansapitäviä, ne olisi pidettävä ajan tasalla, ja sekä välittäjillä että yhtiöillä olisi oltava mahdollisuus oikaista tai poistaa kaikki virheelliset tai puutteelliset tiedot. Osakkeenomistajia koskevia tunnistetietoja ei saisi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin helpottamaan osakkeenomistajien oikeuksien käyttöä.

(20) Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan sekä lokakuun 24 päivänä 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY6 perusteella on tarpeen sovittaa yhteen osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottaminen ja yksityisyyden ja henkilötietojen suoja. Osakkeenomistajia koskevat tunnistetiedot olisi rajoitettava kunkin osakkeenomistajan nimeen ja yhteystietoihin. Tietojen olisi oltava paikkansapitäviä ja ne olisi pidettävä ajan tasalla ja turvassa, ja sekä välittäjillä että yhtiöillä olisi oltava mahdollisuus oikaista tai poistaa kaikki virheelliset tai puutteelliset tiedot. Osakkeenomistajia koskevia tunnistetietoja ei saisi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin helpottamaan osakkeenomistajien oikeuksien käyttöä. Yksittäisten johtajien palkkioita koskevista tiedoista olisi jätettävä pois arkaluontoiset henkilökohtaiset terveyttä tai muita direktiivin 95/46/EY 8 artiklassa tarkoitettuja tietoryhmiä koskevat tiedot. Tietoja olisi käytettävä vain osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottamiseen sekä johtajien toiminnan avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden mahdollistamiseen. Yhtiöiden olisi toteutettava asianmukaiset toimet henkilökohtaisten tietojen julkisen saatavuuden rajoittamiseksi esimerkiksi poistamalla verkkosivustolta suorat linkit tällaisiin tietoihin, kun ne eivät enää, joidenkin vuosien kuluttua niiden alkuperäisestä julkistamisesta, ole tärkeitä osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottamiseksi.

_____________

____________

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a) Sen varmistamiseksi, että ratkaisevan tärkeitä viestintämekanismeja käytetään mahdollisimman tehokkaasti, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti osakkeenomistajien tunnistamista, tietojen toimittamista ja osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottamista koskevien erityisvaatimusten määrittelemiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(21) Jotta varmistettaisiin osakkeenomistajien tunnistamista, tietojen toimittamista, osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottamista ja palkitsemisraporttia koskevien säännösten yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20117 mukaisesti

(21) Jotta varmistettaisiin palkitsemisraporttia koskevien säännösten yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011207 mukaisesti.

_____________

____________

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Sen varmistamiseksi, että tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia tai tämän direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteitä sovelletaan käytäntöön, kyseisten vaatimusten rikkomiseen olisi sovellettava seuraamuksia. Tätä varten seuraamusten olisi oltava riittävän varoittavia ja oikeasuhteisia.

(22) Sen varmistamiseksi, että tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia tai tämän direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteitä sovelletaan käytäntöön, kyseisten vaatimusten rikkomiseen olisi sovellettava kansallisen lainsäädännön mukaisia seuraamuksia. Tätä varten seuraamusten olisi oltava riittävän varoittavia ja oikeasuhteisia.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

a) Lisätään 1 kohtaan virke seuraavasti:

a) Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Lisäksi siinä säädetään osakkeenomistajien käyttämiä välittäjiä koskevista vaatimuksista sen varmistamiseksi, että osakkeenomistajat voidaan tunnistaa, ja luodaan läpinäkyvyyttä tietyntyyppisten sijoittajien vaikuttamispolitiikkoihin ja luodaan osakkeenomistajille lisäoikeuksia valvoa yhtiöitä.

Tässä direktiivissä säädetään vaatimuksista, jotka koskevat äänivaltaisiin osakkeisiin liittyvien osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttöä sellaisten yhtiöiden yhtiökokouksissa, joiden sääntömääräinen kotipaikka on jäsenvaltion alueella ja joiden osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi jäsenvaltiossa sijaitsevilla tai toimivilla säännellyillä markkinoilla. Lisäksi siinä säädetään osakkeenomistajien tunnistamista, tietojen toimittamista ja osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottamista koskevista vaatimuksista, vahvistetaan yhteisösijoittajia, omaisuudenhoitajia ja valtakirjaneuvonantajia koskevia avoimuussääntöjä ja luodaan osakkeenomistajille lisäoikeuksia valvoa yhtiöitä.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

1 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Sovelletaan I b lukua osakkeisiin sijoittaviin yhteisösijoittajiin ja sellaisiin omaisuudenhoitajiin, jotka sijoittavat suoraan tai yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen välityksellä yhteisösijoittajien puolesta osakkeisiin.”

4. Sovelletaan I b lukua yhteisösijoittajiin ja valtakirjaneuvonantajiin. Lisäksi sitä sovelletaan sellaisiin omaisuudenhoitajiin, jotka sijoittavat suoraan tai yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen välityksellä yhteisösijoittajien puolesta osakkeisiin.”

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

2 artikla – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

f) ’yhteisösijoittajalla’ yritystä, joka harjoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/83/EY9 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua henkivakuutustoimintaa ja jota ei ole suljettu pois kyseisen direktiivin 3 artiklan nojalla, sekä ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavaa laitosta, joka kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY10 soveltamisalaan kyseisen direktiivin 2 artiklan mukaisesti, jollei jäsenvaltio ole kyseisen direktiivin 5 artiklan mukaisesti päättänyt olla soveltamatta mainittua direktiiviä tai osia siitä kyseiseen laitokseen;

f) ’yhteisösijoittajalla’ yritystä, joka harjoittaa 2 artiklan 3 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettua henkivakuutustoimintaa sekä henkivakuutuksia koskevat vaatimukset täyttävää jälleenvakuutustoimintaa ja jota ei ole suljettu pois Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY9 3, 4, 9, 10, 11 tai 12 artiklan nojalla, sekä ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavaa laitosta, joka kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY10 soveltamisalaan kyseisen direktiivin 2 artiklan mukaisesti, jollei jäsenvaltio ole kyseisen direktiivin 5 artiklan mukaisesti päättänyt olla soveltamatta mainittua direktiiviä tai osia siitä kyseiseen laitokseen;

_____________

____________

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/83/EY, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, henkivakuutuksesta (EYVL L 345, 19.12.2002, s. 1).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/41/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10).

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/41/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10).

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

2 artikla – g alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

g) ’omaisuudenhoitajalla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY11 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä sijoituspalveluyritystä, joka tarjoaa yhteisösijoittajille salkunhoitopalveluja, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU12 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa, joka ei täytä kyseisen direktiivin 3 artiklan mukaisia poikkeusedellytyksiä, tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY13 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä rahastoyhtiötä tai direktiivin 2009/65/EY mukaisesti toimiluvan saanutta sijoitusyhtiötä edellyttäen, ettei se ole nimennyt kyseisen direktiivin nojalla toimiluvan saanutta rahastoyhtiötä hoitamaan kyseistä sijoitusyhtiötä;

g) ’omaisuudenhoitajalla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU11 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä sijoituspalveluyritystä, joka tarjoaa yhteisösijoittajille salkunhoitopalveluja, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU12 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa, joka ei täytä kyseisen direktiivin 3 artiklan mukaisia poikkeusedellytyksiä, tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY13 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä rahastoyhtiötä tai direktiivin 2009/65/EY mukaisesti toimiluvan saanutta sijoitusyhtiötä edellyttäen, ettei se ole nimennyt kyseisen direktiivin nojalla toimiluvan saanutta rahastoyhtiötä hoitamaan kyseistä sijoitusyhtiötä; tai direktiivin 2009/65/EY mukaisesti toimiluvan saanutta sijoitusyhtiötä edellyttäen, ettei se ole nimennyt kyseisen direktiivin nojalla toimiluvan saanutta rahastoyhtiötä hoitamaan kyseistä sijoitusyhtiötä;

_____________

____________

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista ja direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU (uudelleenlaadittu) muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

2 artikla – h alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

h) ’osakkeenomistajan vaikuttamisella’ sitä, että osakkeenomistaja valvoo yksin tai yhdessä muiden osakkeenomistajien kanssa yhtiöitä sellaisissa asioissa kuin strategia, tulos, riski, pääomarakenne ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä sekä käy yhtiöiden kanssa vuoropuhelua näistä asioista ja äänestää yhtiökokouksessa;

h) ’osakkeenomistajan vaikuttamisella’ sitä, että osakkeenomistaja valvoo yksin tai yhdessä muiden osakkeenomistajien kanssa epävirallisessa tai virallisessa ryhmittymässä yhtiöitä sellaisissa asioissa kuin strategia, tulos, asialistan laatiminen, riski, pääomarakenne, inhimilliset voimavarat ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä sekä käy yhtiöiden ja tarvittaessa muiden asianosaisten sidosryhmien kanssa vuoropuhelua näistä asioista ja äänestää yhtiökokouksissa, ja muita tällaiseen valvontaan liittyviä toimia;

Perustelu

Osakkeenomistajien vaikuttaminen ei ole aina vain vuoropuhelun käymistä yhtiön kanssa. Se voisi olla myös keskustelua työntekijöiden (tai heidän edustajiensa), yhtiön liiketoimintaan liittyviä kysymyksiä käsittelevien kansalaisjärjestöjen tai muiden sidosryhmien kanssa.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

2 artikla – l alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

l) ’johtajalla’ ketä tahansa yhtiön hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsentä;

l) ’johtajalla’ ketä tahansa yhtiön hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsentä tai, jos ja siinä määrin kuin yhtiöllä ei ole tällaisia elimiä, vastaavassa asemassa olevaa henkilöä;

Perustelu

Määritelmä, joka koskee vain virallisia elimiä, ei joissakin jäsenvaltioissa kattaisi kaikkia henkilöitä, joita kohtuudella olisi pidettävä johtajina. Tätä määritelmää voidaan soveltaa esimerkiksi toimitusjohtajaan järjestelmässä, jossa ei ole virallista johtoelintä.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

2 artikla – j a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

j a) ’sidosryhmällä’ yksittäistä henkilöä, ryhmää, organisaatiota tai paikallisyhteisöä, johon yhtiön toiminta ja tulos vaikuttaa tai jolla muutoin on yhtiön toimintaan ja tulokseen liittyviä intressejä;

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2007/36/EY

2 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Lisätään artikla seuraavasti:

 

“2 a artikla

 

Tietosuoja

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki tämän direktiivin mukainen tietojenkäsittely tehdään direktiivin 95/46/EY täytäntöön panevien kansallisten säädösten mukaisesti.”

Perustelu

Tällä yleisellä säännöksellä, joka kattaisi koko osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin, halutaan painottaa, että tietosuojaa koskevia sääntöjä olisi aina noudatettava täysimääräisesti.

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

I A LUKU – 3 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että välittäjät tarjoavat yhtiöille mahdollisuuden saada selville, keitä niiden osakkeenomistajat ovat.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiöillä on mahdollisuus saada selville, keitä niiden osakkeenomistajat ovat.

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

I A LUKU – 3 a artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Yhteystietoina on ilmoitettava vain postiosoite, sähköpostiosoite, omistettujen osakkeiden määrä ja äänivalta.

 

Jäsenvaltiot voivat säätää, että tunnistetuille osakkeenomistajille annetaan mahdollisuus olla pitämättä yhteyttä asianomaiseen yhtiöön. Tällöin on luotava mekanismi, jonka avulla osakkeenomistajat voivat helposti ilmoittaa tästä toiveestaan yhtiölle.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 a artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että osakkeenomistajansa tunnistaneet yhtiöt antavat osakkeenomistajille pyynnöstä luettelon, jossa on kaikkien niiden osakkeenomistajien nimet ja yhteystiedot, jotka omistavat yli 0,5 prosenttia osakkeista.

 

Jäsenvaltiot voivat sallia, että yhtiöt perivät palkkion tällaisen luettelon antamisesta osakkeenomistajille. Palkkion ja sen laskentamenetelmän on oltava avoimia ja syrjimättömiä. Yhtiöiden on varmistettava, että siinäkin tapauksessa, että kaikki osakkeenomistajat pyytävät saada luettelon, palkkion perimisestä saatu kokonaistuotto on enintään 50 prosenttia osakkeenomistajien tunnistamisesta aiheutuneista todellisista kustannuksista.

Perustelu

Avain osakkeenomistajien toimivaan vaikuttamiseen on osakkeenomistajien välinen vuoropuhelu yritykseen liittyvistä asioista. Tällaista vuoropuhelua helpottaisi, jos osakkeenomistajat saisivat muiden osakkeenomistajien yhteystiedot mahdollisuuksien mukaan yhtiöltä. Mainittu 0,5 prosentin raja-arvo on sisällytetty tekstiin yksityisyyden suojelemiseksi.

Koska yhtiöille aiheutuu kustannuksia osakkeenomistajien tunnistamisesta, on tarkoituksenmukaista, että luetteloa käyttävät osakkeenomistajat maksavat osan tunnistamisesta aiheutuneista todellisista kustannuksista.

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Välittäjän on ilmoitettava asianmukaisesti osakkeenomistajille, että niiden nimet ja yhteystiedot voidaan toimittaa yhtiöille tunnistamista varten tämän artiklan mukaisesti. Näitä tietoja saa käyttää ainoastaan osakkeenomistajan oikeuksien käytön helpottamiseen. Yhtiön ja välittäjän on varmistettava, että luonnolliset henkilöt voivat oikaista tai poistaa kaikki puutteelliset tai virheelliset tiedot, ja yhtiö ja välittäjä saavat säilyttää osakkeenomistajaa koskevia tietoja enintään 24 kuukauden ajan tietojen vastaanottamisesta.

3. Välittäjän on ilmoitettava asianmukaisesti osakkeenomistajille, että niiden nimet ja yhteystiedot voidaan toimittaa yhtiöille tunnistamista varten tämän artiklan mukaisesti. Näitä tietoja saa käyttää ainoastaan osakkeenomistajan oikeuksien käytön helpottamiseen. Luettelon saaneet osakkeenomistajat eivät saa julkistaa sitä. He saavat käyttää sitä vain yhteyden ottamiseen muihin osakkeenomistajiin yhtiötä koskevissa asioissa. Yhtiön ja välittäjän on varmistettava, että luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt voivat oikaista tai poistaa kaikki puutteelliset tai virheelliset tiedot, ja yhtiö ja välittäjä saavat säilyttää osakkeenomistajaa koskevia tietoja enintään neljän vuoden ajan tietojen vastaanottamisesta.

Perustelu

Luettelon saaneiden osakkeenomistajien on noudatettava tiukkoja sääntöjä. Jotta tässä artiklassa tarkoitettu mekanismi toimisi asianmukaisesti, luetteloa ei saa levittää laajemmalle, ja sitä saa käyttää vain vuoropuhelun aloittamiseen muiden osakkeenomistajien kanssa. Lisäksi kaikkien osakkeenomistajien, ei vain luonnollisten henkilöiden, olisi voitava oikaista tunnistetietoja.

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 a artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että välittäjän, joka ilmoittaa osakkeenomistajan nimen ja yhteystiedot, ei katsota rikkovan mitään sopimuksessa tai laissa, asetuksessa tai hallinnollisessa määräyksessä asetettua tietojen ilmaisemista koskevaa rajoitusta.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei välittäjän, joka ilmoittaa osakkeenomistajan nimen ja yhteystiedot, eikä yhtiön, joka antaa osakkeenomistajalle luettelon tunnistetuista osakkeenomistajista, katsota rikkovan mitään sopimuksessa tai laissa, asetuksessa tai hallinnollisessa määräyksessä asetettua tietojen ilmaisemista koskevaa rajoitusta.

Perustelu

Mukautus, jossa otetaan huomioon artiklaan aikaisemmin tehdyt muutokset.

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 a artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään 2 ja 3 kohdassa säädettyjä tietojen toimittamista koskevia vaatimuksia, kuten toimitettavia tietoja, pyynnön ja toimituksen muotoa ja noudatettavia määräaikoja koskevia vaatimuksia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5. Siirretään komissiolle valta hyväksyä ‑14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään 2, 2 a ja 3 kohdassa säädettyjä tietojen toimittamista koskevia vaatimuksia, kuten toimitettavia tietoja, pyynnön ja toimituksen muotoa ja noudatettavia määräaikoja koskevia vaatimuksia.

Perustelu

Koska komissiolle tässä tapauksessa annettu tehtävä on melko laaja, delegoidut säädökset ovat tarkoituksenmukaisempia kuin täytäntöönpanosäädökset. Delegoiduilla säädöksillä varmistetaan myös, että parlamentti voi merkittävästi vaikuttaa prosessiin.

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 b artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos yhtiö päättää olla pitämättä suoraan yhteyttä osakkeenomistajiinsa, välittäjä toimittaa osakkeenomistajien osakkeita koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä yhtiölle tai osakkeenomistajan antamien ohjeiden mukaisesti kolmannelle osapuolelle kaikissa seuraavissa tapauksissa:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sikäli kuin yhtiö ei pidä suoraan yhteyttä osakkeenomistajiinsa, välittäjä toimittaa osakkeenomistajien osakkeita koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä yhtiölle tai osakkeenomistajan antamien ohjeiden mukaisesti kolmannelle osapuolelle vähintään seuraavissa tapauksissa:

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 b artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään 1–4 kohdassa säädettyjä tietojen toimittamista koskevia vaatimuksia, kuten toimitettavien tietojen sisältöä, noudatettavia määräaikoja sekä toimitettavien tietojen tyyppejä ja muotoa koskevia vaatimuksia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5. Siirretään komissiolle valta hyväksyä ‑14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään 1‑4 kohdassa säädettyjä tietojen toimittamista koskevia vaatimuksia, kuten toimitettavien tietojen sisältöä, noudatettavia määräaikoja sekä toimitettavien tietojen tyyppejä ja muotoa koskevia vaatimuksia.

Perustelu

Koska komissiolle tässä tapauksessa annettu tehtävä on melko laaja, delegoidut säädökset ovat tarkoituksenmukaisempia kuin täytäntöönpanosäädökset. Delegoiduilla säädöksillä varmistetaan myös, että parlamentti voi merkittävästi vaikuttaa prosessiin.

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 c artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiöt vahvistavat osakkeenomistajien yhtiökokouksissa antamat tai niiden puolesta annetut äänet. Jos äänestäjänä on välittäjä, sen on toimitettava osakkeenomistajalle vahvistus äänestämisestä. Jos hallussapitoketjussa on useampia kuin yksi välittäjä, vahvistus on toimitettava välittäjältä toiselle ilman aiheetonta viivytystä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiöt vahvistavat osakkeenomistajien pyynnöstä osakkeenomistajien yhtiökokouksissa antamat tai niiden puolesta annetut äänet. Jos äänestäjänä on välittäjä, sen on toimitettava osakkeenomistajalle pyydetty vahvistus äänestämisestä. Jos hallussapitoketjussa on useampia kuin yksi välittäjä, pyydetty vahvistus on toimitettava välittäjältä toiselle ilman aiheetonta viivytystä.

 

Jäsenvaltiot voivat säätää, että yhtiöt julkaisevat vahvistuksen annetuista äänistä verkkosivustoillaan yhtiökokouksen jälkeen.

Perustelu

Kaikille äänestäneille osakkeenomistajille ilmoittamisesta aiheutuvat kustannukset ja rasite olisivat kohtuuttoman suuret, erityisesti kun kyseessä on yhtiökokous. Vahvistus olisi siksi tehtävä vain osakkeenomistajien pyynnöstä. Yhtiöillä on myös oltava mahdollisuus julkaista vahvistus annetuista äänistä verkkosivustoillaan.

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 c artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä, osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottamista koskevia vaatimuksia, kuten helpottamisen lajia ja sisältöä, äänestysvahvistuksen muotoa ja noudatettavia määräaikoja koskevia vaatimuksia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä, osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottamista koskevia vaatimuksia, kuten helpottamisen lajia ja sisältöä, äänestysvahvistuksen muotoa ja noudatettavia määräaikoja koskevia vaatimuksia.

Perustelu

Koska komissiolle tässä tapauksessa annettu tehtävä on melko laaja, delegoidut säädökset ovat tarkoituksenmukaisempia kuin täytäntöönpanosäädökset. Delegoiduilla säädöksillä varmistetaan myös, että parlamentti voi merkittävästi vaikuttaa prosessiin.

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 d artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sallittava, että välittäjät veloittavat tämän luvun nojalla tarjottavista palveluista hintoja tai palkkioita. Välittäjien on julkistettava hinnat, palkkiot ja muut maksut erikseen kunkin tässä luvussa tarkoitetun palvelun osalta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että välittäjät julkistavat kaikista tässä luvussa tarkoitetuista maksullisista palveluista maksettavat hinnat, palkkiot ja muut maksut erikseen kunkin palvelun osalta.

Perustelu

On selvennettävä, että kaikki maksut olisi julkistettava.

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 d artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksut, joita välittäjä voi veloittaa osakkeenomistajilta, yhtiöiltä ja muilta välittäjiltä, ovat syrjimättömiä ja oikeasuhteisia. Mahdolliset erot kansallisen ja rajat ylittävän oikeuksien käytön välillä on perusteltava asianmukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksut, joita välittäjä voi veloittaa osakkeenomistajilta, yhtiöiltä ja muilta välittäjiltä, ovat syrjimättömiä ja oikeasuhteisia. Palvelujen käyttäjiltä mahdollisesti perittyjen erisuuruisten maksujen on perustuttava palvelujen tuottamisesta aiheutuneisiin erisuuruisiin kustannuksiin. Eri kansallisuuksilta ei saa periä erisuuruisia maksuja.

Perustelu

Viittaus palvelujen tuottamisesta aiheutuneisiin todellisiin kustannuksiin on keino selventää, mitä syrjimättömyys ja oikeasuhtaisuus merkitsevät käytännössä. Sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja toimivuuden turvaamiseksi on erityisesti mainittava, että maksut eivät saa koskaan olla erisuuruisia kansallisuuden perusteella.

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 f artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) käyvät vuoropuhelua ja tekevät yhteistyötä kohdeyhtiöiden muiden osakkeenomistajien kanssa;

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 f artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) yhteisösijoittaja tai omaisuudenhoitaja tai niihin sidossuhteessa olevat muut yhtiöt tarjoavat kohdeyhtiölle rahoitustuotteita tai niillä on muita kaupallisia suhteita kohdeyhtiön kanssa;

a) yhteisösijoittaja tai omaisuudenhoitaja tai niihin sidossuhteessa olevat muut yhtiöt tai asianosainen valtakirjaneuvoja tarjoavat kohdeyhtiölle rahoitustuotteita tai niillä on muita kaupallisia suhteita kohdeyhtiön kanssa;

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 f artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat julkistavat vuosittain vaikuttamispolitiikkansa sekä sen täytäntöönpanotavan ja tulokset. Ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettujen tietojen on oltava saatavissa ainakin yhtiön verkkosivustolta. Yhteisösijoittajien ja omaisuudenhoitajien on julkistettava jokaisen sellaisen yhtiön osalta, jossa niillä on osakkeita, äänestävätkö ne kyseisen yhtiön yhtiökokouksissa ja miten ne niissä äänestävät, sekä perusteltava äänestyskäyttäytymisensä. Jos omaisuudenhoitaja äänestää yhteisösijoittajan puolesta, yhteisösijoittajan on ilmoitettava, missä omaisuudenhoitaja on julkaissut tällaiset äänestystiedot.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat julkistavat vuosittain vaikuttamispolitiikkansa sekä sen täytäntöönpanotavan ja tulokset. Ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettujen tietojen on oltava saatavissa maksutta ja näkyvästi ainakin yhteisösijoittajan ja omaisuudenhoitajan verkkosivustolta. Yhteisösijoittajien ja omaisuudenhoitajien on julkistettava jokaisen sellaisen yhtiön osalta, jossa niillä on osakkeita, äänestävätkö ne kyseisen yhtiön yhtiökokouksissa ja miten ne niissä äänestävät, sekä perusteltava äänestyskäyttäytymisensä. Jos omaisuudenhoitaja äänestää yhteisösijoittajan puolesta, yhteisösijoittajan on ilmoitettava, missä omaisuudenhoitaja on julkaissut tällaiset äänestystiedot. Jos äänestystiedot ovat hyvin laajoja, voidaan julkistamista koskeva velvoite poikkeustapauksissa täyttää julkistamalla tarkka yhteenveto tiedoista.

Perustelu

On tärkeää, että tiedot voidaan saada maksutta. Tapauksissa, joissa sijoittajat ja omaisuudenhoitajat toimivat sadoissa tai tuhansissa yhtiöissä, heidän olisi voitava poikkeuksellisesti laatia yhteenveto äänestystiedoista.

Tarkistus  48

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 f artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Jäsenvaltiot voivat säätää, että yhteisösijoittaja tai omaisuudenhoitaja voi poikkeustapauksissa, jos toimivaltainen viranomainen sen sallii, olla julkistamatta tiettyjä tämän artiklan mukaisesti julkistettavia tietoja, jos ne koskevat tulevaa kehitystä tai asioita, joista parhaillaan neuvotellaan ja joiden julkistaminen vahingoittaisi vakavasti yhteisösijoittajan, omaisuudenhoitajan tai kohdeyhtiön kaupallista asemaa.

Tarkistus  49

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 f artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos yhteisösijoittajat tai omaisuudenhoitajat päättävät olla laatimatta vaikuttamispolitiikkaa tai päättävät olla julkistamatta sen täytäntöönpanoa ja tuloksia, niiden on esitettävä selkeät perusteet päätökselleen.

Poistetaan.

Perustelu

Jotta varmistetaan, että lainsäädäntö on riittävän tehokasta ja tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet, kaikki yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat olisi velvoitettava luomaan vaikuttamispolitiikka ja olemaan avoimia sen soveltamisessa. Tämä on hyvin perusluonteinen vaatimus, jonka kaikki toimijat, joiden liiketoiminta jo on vakaata ja hyvin organisoitua, voivat helposti täyttää.

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 g artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteisösijoittajat julkistavat, miten niiden pääomasijoitusstrategia, jäljempänä ’sijoitusstrategia’, on sovitettu yhteen niiden velkaprofiilin ja velkojen duraation kanssa ja miten se vaikuttaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä niiden varojen tuottoon. Ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettujen tietojen on oltava saatavissa ainakin yhtiön verkkosivustolta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteisösijoittajat julkistavat, miten niiden pääomasijoitusstrategia, jäljempänä ’sijoitusstrategia’, on sovitettu yhteen niiden velkaprofiilin ja velkojen duraation kanssa ja miten se vaikuttaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä niiden varojen tuottoon. Ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettujen tietojen on oltava saatavissa maksutta ainakin yhteisösijoittajan verkkosivustolta, niin kauan kuin ne ovat voimassa.

Tarkistus  51

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 g artikla – 2 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e) tavoitteeksi asetettu salkun kiertonopeus tai kiertonopeuden rajat, kiertonopeuden laskentamenetelmä ja tiedot sellaisen menettelyn käyttöönotosta, jota noudatetaan omaisuudenhoitajan ylittäessä kiertonopeuden;

e) tarvittaessa tavoitteeksi asetettu salkun kiertonopeus tai kiertonopeuden rajat, kiertonopeuden laskentamenetelmä ja tiedot sellaisen menettelyn käyttöönotosta, jota noudatetaan omaisuudenhoitajan ylittäessä kiertonopeuden;

Tarkistus  52

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 g artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jos yhteisösijoittaja käyttää hyvin montaa omaisuudenhoitajaa, tässä artiklassa tarkoitettu julkistamista koskeva velvoite voidaan poikkeustapauksissa täyttää julkistamalla tarkka yhteenveto vaadituista tiedoista.

Tarkistus  53

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 g artikla – 2 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b. Jäsenvaltiot voivat säätää, että yhteisösijoittajalle voidaan poikkeustapauksissa, jos toimivaltainen viranomainen sen sallii, antaa lupa olla julkistamatta tiettyjä tämän artiklan mukaisesti julkistettavia tietoja, jos ne koskevat tulevaa kehitystä tai asioita, joista parhaillaan neuvotellaan ja joiden julkistaminen vahingoittaisi vakavasti yhteisösijoittajan tai omaisuudenhoitajan kaupallista asemaa.

Tarkistus  54

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 g artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos omaisuudenhoitajan kanssa tehtyyn järjestelyyn ei kuulu yhtä tai useampaa a–f alakohdassa tarkoitetuista osatekijöistä, yhteisösijoittajan on esitettävä siihen selkeät perusteet.

Poistetaan.

Perustelu

Kaikkien yhteisösijoittajien ja omaisuudenhoitajien olisi julkistettava nämä sijoitusstrategiaansa koskevat näkökohdat. Se, että annetaan yksittäisen yrityksen päättää, noudattaako se tätä vaatimusta vai perusteleeko se, miksi se päätti olla julkistamatta joitakin sijoitusstrategiaansa koskevia tietoja, heikentää tämän artiklan tehokkuutta ja vääristää eri omaisuudenhoitajien ja yhteisösijoittajien tasapuolisia toimintaedellytyksiä.

Tarkistus  55

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 h artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että omaisuudenhoitajat ilmoittavat puolivuosittain yhteisösijoittajalle, jonka kanssa ne ovat tehneet 3 g artiklan 2 kohdassa tarkoitetun järjestelyn, miten niiden sijoitusstrategiassa ja sen täytäntöönpanossa noudatetaan kyseistä järjestelyä ja miten sijoitusstrategialla ja sen täytäntöönpanolla edistetään yhteisösijoittajan varojen keskipitkän ja pitkän aikavälin tuottoa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että omaisuudenhoitajat ilmoittavat 2 ja 2 a kohdan mukaisesti, miten niiden sijoitusstrategiassa ja sen täytäntöönpanossa noudatetaan 3 g artiklan 2 kohdassa tarkoitettua järjestelyä.

Perustelu

Tähän artiklaan tehdyillä muutoksilla pyritään lisäämään avoimuutta. Suuren yleisön olisi voitava seurata, miten omaisuudenhoitajat hoitavat sijoittajien antamat toimeksiannot (3 g artikla). Tiedot, jotka voisivat olla arkaluontoisia ja joita suuri yleisö ei tarvitse voidakseen arvioida osakkeenomistajien vaikuttamisen mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä tai muita siihen liittyviä seikkoja, olisi ilmoitettava vain sijoittajalle. Tietojen ilmoittaminen on erityisen hyödyllistä tapauksissa, joissa suurten omaisuudenhoitajien ja pienten yhteisösijoittajien välillä vallitsee epätasapaino.

Tarkistus  56

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 h artikla – 2 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että omaisuudenhoitajat ilmoittavat yhteisösijoittajalle puolivuosittain kaikki seuraavat tiedot:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että omaisuudenhoitajat julkistavat vuosittain kaikki seuraavat tiedot:

Tarkistus  57

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 h artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) tiedot siitä, miten salkku on koostettu, sekä selvitys salkussa edellisellä kaudella tapahtuneista huomattavista muutoksista;

Poistetaan.

Tarkistus  58

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 h artikla – 2 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d) salkun kiertonopeuteen liittyvät kustannukset;

Poistetaan.

Tarkistus  59

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 h artikla – 2 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e) niiden arvopaperilainauspolitiikka ja sen täytäntöönpano;

Poistetaan.

Tarkistus  60

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 h artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

g a) tiedot siitä, miten sijoitusstrategia ja sen täytäntöönpano lisäävät yhteisösijoittajan varojen tuottoa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Tarkistus  61

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 h artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että omaisuudenhoitajat ilmoittavat vuosittain yhteisösijoittajalle, jonka kanssa ne ovat tehneet 3 g artiklan 2 kohdassa tarkoitetun järjestelyn, kaikki seuraavat tiedot:

 

a) tiedot siitä, miten salkku on koostettu, sekä selvitys salkussa edellisellä kaudella tapahtuneista huomattavista muutoksista;

 

b) salkun kiertonopeuteen liittyvät kustannukset;

 

c) niiden arvopaperilainauspolitiikka ja sen täytäntöönpano.

Tarkistus  62

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 h artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti ilmoitettavat tiedot on toimitettava maksutta ja, jos omaisuudenhoitaja ei hallinnoi varoja asiakaskohtaisesti täydellä valtakirjalla, ne on pyynnöstä toimitettava myös muille sijoittajille.

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti ilmoitettavien tietojen on oltava saatavissa maksutta ainakin omaisuudenhoitajan verkkosivustolta. Edellä olevan 2 a kohdan mukaisesti ilmoitettavat tiedot on toimitettava maksutta ja, jos omaisuudenhoitaja ei hallinnoi varoja asiakaskohtaisesti täydellä valtakirjalla, ne on pyynnöstä toimitettava myös muille sijoittajille.

Tarkistus  63

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 h artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Jos omaisuudenhoitaja on jonkin muun unionin oikeuteen sisältyvän säädöksen nojalla velvollinen julkistamaan sijoituksia koskevia tietoja, tätä artiklaa ei sovelleta tietoihin, joista jo säädetään kyseisissä säädöksissä.

Tarkistus  64

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 h artikla – 3 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b. Jäsenvaltiot voivat säätää, että omaisuudenhoitajalle voidaan poikkeustapauksissa, jos toimivaltainen viranomainen sen sallii, antaa lupa olla julkistamatta tiettyjä tämän artiklan mukaisesti julkistettavia tietoja, jos ne koskevat tulevaa kehitystä tai asioita, joista parhaillaan neuvotellaan ja joiden julkistaminen vahingoittaisi vakavasti omaisuudenhoitajan tai yhteisösijoittajan kaupallista asemaa.

Tarkistus  65

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 i artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valtakirjaneuvonantajat vahvistavat ja toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet, joilla varmistetaan, että niiden antamat äänestyssuositukset ovat tarkkoja ja luotettavia ja perustuvat kaikkien kyseisten neuvonantajien käytettävissä olevien tietojen perusteelliseen analysointiin.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valtakirjaneuvonantajat vahvistavat ja toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet, joilla varmistetaan, että niiden antamat äänestyssuositukset ovat tarkkoja ja luotettavia, että ne perustuvat kaikkien kyseisten neuvonantajien käytettävissä olevien tietojen perusteelliseen analysointiin, että ne on laadittu ainoastaan asiakkaiden etujen huomioon ottamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla ja että ne asetetaan sataville hyvissä ajoin ennen äänestystä.

Perustelu

Valtakirjaneuvonantajiin liittyvä suurin ongelma on, että jotkut niistä näyttävät toisinaan työskentelevän useille eri sidosryhmille samanaikaisesti. Tämä ei ole järkevää. Siksi on korostettava, että valtakirjaneuvonantajien olisi äänestyssuosituksia yhteisösijoittajille tai omaisuudenhoitajille laatiessaan toimittava ainoastaan näiden asiakkaidensa eduksi.

Tarkistus  66

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 i artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) tiedot siitä, pyrkivätkö ne noudattamaan käytännesääntöjä tai jotakin vastaavaa järjestelyä ja jos pyrkivät, mitä ja mistä niistä on saatavissa tietoa;

Perustelu

Tieto siitä, noudatetaanko käytännesääntöjä, on tässä yhteydessä hyvin tärkeä.

Tarkistus  67

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 i artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) olemassa olevat järjestelyt mahdollisten tai todellisten eturistiriitojen identifioimiseksi ja välttämiseksi;

Tarkistus  68

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 i artikla – 2 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d) tiedot siitä, käyvätkö ne vuoropuhelua sellaisten yhtiöiden kanssa, joita niiden äänestyssuositukset koskevat, ja jos käyvät, vuoropuhelun laajuus ja luonne;

d) tiedot siitä, pitävätkö ne yhteyttä sellaisiin yhtiöihin, joita niiden äänestyssuositukset koskevat, ja jos käyvät, yhteydenpidon laajuus ja luonne;

Tarkistus  69

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 i artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Nämä tiedot on julkaistava valtakirjaneuvonantajien verkkosivustolla, ja niiden on oltava saatavilla vähintään kolmen vuoden ajan niiden julkaisupäivän jälkeen.

Nämä tiedot on julkaistava valtakirjaneuvonantajien verkkosivustolla, ja niiden on oltava saatavilla maksutta vähintään viiden vuoden ajan niiden julkaisupäivän jälkeen.

Tarkistus  70

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

3 i artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valtakirjaneuvonantajat yksilöivät ja ilmoittavat asiakkailleen ja asianomaiselle yhtiölle ilman aiheetonta viivytystä kaikki todelliset ja mahdolliset eturistiriidat tai liikesuhteet, jotka voivat vaikuttaa äänestyssuositusten valmisteluun, sekä toimet, jotka ne ovat toteuttaneet poistaakseen todelliset tai mahdolliset eturistiriidat tai vähentääkseen niitä.”

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valtakirjaneuvonantajat yksilöivät ja ilmoittavat asiakkailleen ilman aiheetonta viivytystä kaikki todelliset ja mahdolliset eturistiriidat tai liikesuhteet, jotka voivat vaikuttaa äänestyssuositusten valmisteluun, sekä toimet, jotka ne ovat toteuttaneet poistaakseen todelliset tai mahdolliset eturistiriidat tai vähentääkseen niitä.”

Perustelu

1 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu. Valtakirjaneuvonantajien olisi suosituksia valmistellessaan työskenneltävä vain asiakkaidensa eduksi. Valtakirjaneuvonantajat käyvät usein vuoropuhelua yhtiöiden kanssa, mutta niillä ei tulisi olla mitään erityisvelvoitteita niitä kohtaan.

Tarkistus  71

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

9 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että osakkeenomistajilla on oikeus äänestää johtajia koskevasta palkitsemisjärjestelmästä. Yhtiöiden on palkittava johtajiaan ainoastaan osakkeenomistajien hyväksymän palkitsemisjärjestelmän mukaisesti. Järjestelmä on annettava osakkeenomistajien hyväksyttäväksi vähintään kolmen vuoden välein.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että osakkeenomistajilla on oikeus äänestää yhtiökokouksessa johtajia koskevasta palkitsemisjärjestelmästä. Yhtiöiden on palkittava johtajiaan ainoastaan osakkeenomistajien hyväksymän palkitsemisjärjestelmän mukaisesti. Järjestelmä on annettava osakkeenomistajien hyväksyttäväksi, jos siihen ehdotetaan muutosta ja siihen asti, kun muutoksia ei esitetä, vähintään kolmen vuoden välein.

Tarkistus  72

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

9 a artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Tapauksissa, joissa palkitsemisjärjestelmää ei ole sovellettu aikaisemmin ja osakkeenomistajat ovat hylänneet niille toimitetun luonnoksen palkitsemisjärjestelmäksi, yhtiö voi – sillä välin kun uutta luonnosta laaditaan ja enintään yhden vuoden ajan ennen luonnoksen hyväksymistä – maksaa palkkioita johtajilleen nykyisten käytäntöjen mukaisesti. Tapauksissa, joissa hyväksytty palkitsemisjärjestelmä on olemassa ja osakkeenomistajat ovat hylkäävät niille 1 alakohdan mukaisesti toimitetun luonnoksen palkitsemisjärjestelmäksi, yhtiö voi – sillä välin kun uutta luonnosta laaditaan ja enintään yhden vuoden ajan ennen luonnoksen hyväksymistä – maksaa palkkioita johtajilleen nykyisen palkitsemisjärjestelmän mukaisesti.

Perustelu

Selvyyden vuoksi on todettava, mitä tapahtuu, jos osakkeenomistajat hylkäävät luonnoksen palkitsemisjärjestelmäksi.

Tarkistus  73

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

9 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Rekrytoidessaan uusia hallituksen jäseniä yhtiöt voivat päättää, että yksittäisen johtajan palkitseminen suoritetaan hyväksytyn järjestelmän ulkopuolella, jos osakkeenomistajat ovat ennakolta hyväksyneet kyseisen johtajan palkitsemispaketin 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella. Palkkio voidaan myöntää väliaikaisesti odotettaessa osakkeenomistajien antamaa hyväksyntää.

Rekrytoidessaan uusia johtajia yhtiöt voivat poikkeustapauksissa päättää, että yksittäisen johtajan palkitseminen suoritetaan palkitsemisjärjestelmän ulkopuolella. Palkkio voidaan myöntää väliaikaisesti odotettaessa osakkeenomistajien seuraavassa yhtiökokouksessa äänestämällä antamaa hyväksyntää. Tätä mahdollisuutta poikkeuksen tekemiseen voidaan kuitenkin käyttää vain kerran, ja se on tehtävä hyväksytyn palkitsemisjärjestelmän mukaisesti.

Perustelu

Jotta palkitsemisjärjestelmä olisi rationaalinen ja tarkoituksenmukainen, sitä ei saisi jättää soveltamatta liian usein tai liian paljon. Poikkeuksen soveltaminen olisi siksi hyväksyttävä vain, jos se vaikuttaa palkkioiden enimmäismäärään ja kyseessä on poikkeustilanne, esimerkiksi jos yhtiössä on meneillään johtamiskriisi. Jos yhtiö on jo kerran ylittänyt enimmäismäärän ja tahtoo tehdä niin uudelleen, on kohtuullista, että se esittää osakkeenomistajille ehdotuksen palkitsemisjärjestelmän tarkistamiseksi.

Tarkistus  74

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

9 a artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Järjestelmässä on ilmoitettava, miten sillä edistetään yhtiön pitkän aikavälin etuja ja kestävyyttä. Siinä on vahvistettava selkeät perusteet kiinteälle ja muuttuvalle palkitsemiselle, mukaan luettuina kaikki edut niiden muodosta riippumatta.

Järjestelmässä on ilmoitettava, miten sillä edistetään yhtiön toimintastrategiaa ja sen pitkän aikavälin etuja, yhtiön strategiaa ja yhtiön pitkän aikavälin kestävyyttä. Siinä on vahvistettava selkeät ja kattavat säännöt kaikentyyppisen kiinteän ja muuttuvan palkitsemisen myöntämiselle.

Tarkistus  75

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

9 a artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Järjestelmässä on ilmoitettava kokonaispalkitsemisen enimmäismäärät, jotka voidaan myöntää, ja kiinteän ja muuttuvan palkitsemisen eri osien vastaava suhteellinen osuus. Siinä on ilmoitettava, miten yhtiön työntekijöiden palkka- ja työsuhteen ehdot on otettu huomioon järjestelmää tai johtajien palkitsemista vahvistettaessa, ilmoittamalla, mikä on johtajien keskimääräisen palkitsemisen ja muiden, yhtiön johtoon kuulumattomien kokopäivätyöntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen suhde ja miksi tätä suhdetta pidetään asianmukaisena. Suhde voi puuttua järjestelmästä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Siinä tapauksessa järjestelmässä on ilmoitettava, miksi suhde puuttuu ja mitä sellaisia toimenpiteitä on toteutettu, joilla on sama vaikutus.

Järjestelmässä on ilmoitettava vähintään kokonaispalkitsemisen enimmäistasot, joita voidaan soveltaa, ja kiinteän ja muuttuvan palkitsemisen eri osien vastaava suhteellinen osuus. Siinä on ilmoitettava, miten yhtiön työntekijöiden palkka- ja työsuhteen ehdot on otettu huomioon järjestelmää vahvistettaessa. Jäsenvaltioiden on tällöin varmistettava, että järjestelmässä ilmoitetaan, mikä on johtajien palkitsemisen keskimääräisen vuosittaisen mukautuksen ja muiden, yhtiön johtoon kuulumattomien kokopäivätyöntekijöiden palkitsemisen keskimääräisen vuosittaisen mukautuksen suunniteltu suhde ja miksi tätä suhdetta pidetään asianmukaisena. Jäsenvaltiot voivat lisäksi säätää, että järjestelmässä ilmoitetaan, mikä on johtajien keskimääräisen palkitsemisen ja muiden, yhtiön johtoon kuulumattomien kokopäivätyöntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen suhde ja miksi tätä suhdetta pidetään asianmukaisena. Osa-aikatyöntekijöiden palkitseminen on suhdetta laskettaessa sisällytettävä laskelmiin kokopäivätyötä vastaavin ehdoin. Jäsenvaltiot voivat myös vahvistaa enimmäisrajan johtajien keskimääräisen palkitsemisen ja kokopäivätyöntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen suhteelle.

Tarkistus  76

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

9 a artikla – 3 kohta – 4 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Järjestelmässä on selvennettävä johtajien palkitsemista koskevia yhtiön päätöksentekomenettelyjä ja tarvittaessa myös palkitsemiskomitean roolia ja toimintaa.

Perustelu

Osakkeenomistajien mielestä on melko usein vaikeaa seurata ja ymmärtää palkitsemista koskevia päätöksentekomenettelyjä. Niiden selkeyden ja avoimuuden lisääminen olisi siksi hyödyllistä.

Tarkistus  77

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

9 a artikla – 3 kohta – 5 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Järjestelmässä on selitettävä päätöksentekoprosessi, jossa järjestelmästä päätetään. Jos järjestelmää tarkistetaan, siinä on selitettävä kaikki merkittävät muutokset sekä se, miten siinä otetaan huomioon osakkeenomistajien näkemykset palkitsemisjärjestelmästä ja -raportista edellisinä vuosina.

Järjestelmässä on selitettävä nimenomainen päätöksentekoprosessi, jossa järjestelmästä päätetään. Jos järjestelmää tarkistetaan, siinä on selitettävä kaikki merkittävät muutokset sekä se, miten siinä otetaan huomioon osakkeenomistajien äänestykset ja näkemykset palkitsemisjärjestelmästä ja ‑raportista edellisinä vuosina.

Tarkistus  78

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

9 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) johtajien palkitsemisen suhteellinen muutos viimeisten kolmen tilikauden aikana, sen suhde yhtiön osakekurssin kehitykseen ja muiden, yhtiön johtoon kuulumattomien kokopäivätyöntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen muuttumiseen;

b) johtajien palkitsemisen suhteellinen muutos viimeisten kolmen tilikauden aikana, sen suhde yhtiön osakekurssin kehitykseen ja yleiseen tulokseen ja muiden, yhtiön johtoon kuulumattomien työntekijöiden kokopäivätyön keskimääräisen palkitsemisen muuttumiseen, kun osapäivätyöntekijöiden palkitseminen otetaan huomioon kokopäivätyöntekijöihin palkitsemiseen sovellettavin ehdoin;

Perustelu

Tärkeää ei ole vain osakekurssin kehitys vaan myös muut tulokseen liittyvät näkökohdat. Osa-aikaiset työntekijät ovat sitä paitsi joissakin yhtiöissä merkittävä osa työvoimaa. Jotta nämä tiedot olisivat oikeita, osapäivätyöntekijöiden palkat olisi otettava huomioon kokopäivätyöhön sovellettavin ehdoin.

Tarkistus  79

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

9 b artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) yhtiön johtajien samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä saamat palkkiot;

c) yhtiön johtajien samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä saamat tai vielä maksamatta olevat palkkiot;

Tarkistus  80

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

9 b artikla – 1 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d) myönnettyjen tai tarjottujen osakkeiden tai osakeoptioiden määrä sekä oikeuksien pääasialliset käyttöehdot, mukaan luettuina toteutushinta ja -päivä ja niiden mahdolliset muutokset;

d) myönnettyjen osakkeiden tai osakeoptioiden määrä sekä oikeuksien pääasialliset käyttöehdot, mukaan luettuina toteutushinta ja -päivä ja niiden mahdolliset muutokset;

Tarkistus  81

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

9 b artikla – 1 kohta – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

f) tiedot siitä, miten johtajien palkitseminen on vahvistettu, mukaan luettuina palkitsemiskomitean rooli.

f) tiedot siitä, miten johtajien palkitseminen on vahvistettu, mukaan luettuna tarvittaessa palkitsemiskomitean rooli.

Tarkistus  82

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

9 b artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) jäsenvaltioissa, jotka soveltavat johtajien keskimääräisen palkitsemisen ja työntekijöiden kokopäivätyön keskimääräisen palkitsemisen suhdetta koskevia sääntöjä, tiedot nykyisin käytettävästä suhteesta ja siitä, miten suhde on kehittynyt kolmen viimeisen tilikauden aikana.

Tarkistus  83

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

9 b artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luonnollisten henkilöiden oikeutta yksityisyyteen suojataan johtajan henkilötietoja käsiteltäessä direktiivin 95/46/EY mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yksittäisten johtajien palkitsemista koskevat tiedot ilmoitetaan vain osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottamiseksi sekä johtajien toiminnan avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden mahdollistamiseksi. Terveyttä tai muita direktiivin 95/46/EY 8 artiklassa tarkoitettuja tietoryhmiä koskevia arkaluontoisia tietoja ei ilmoiteta. Yhtiöiden on toteutettava asianmukaiset toimet henkilökohtaisten tietojen julkisen saatavuuden rajoittamiseksi, kun ne eivät enää, joidenkin vuosien kuluttua niiden alkuperäisestä julkistamisesta, ole tärkeitä osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottamiseksi.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään edelleen, mitä erityisiä vaikutuksia direktiivillä 95/46/EY todennäköisesti olisi. Henkilötietojen julkisen saatavuuden rajoittamisen ei tulisi tarkoittaa tällaisten tietojen poistamista vaan esimerkiksi niihin johtavien suorien linkkien poistamista yhtiön verkkosivustolta.

Tarkistus  84

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

9 b artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että osakkeenomistajilla on oikeus äänestää edellisen tilikauden palkitsemisraportista vuotuisessa yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistajat äänestävät palkitsemisraporttia vastaan, yhtiön on ilmoitettava seuraavassa palkitsemisraportissa, onko osakkeenomistajien äänestys otettu huomioon ja jos on, millä tavoin.

3. Jäsenvaltiot voivat säätää, että osakkeenomistajilla on oikeus äänestää edellisen tilikauden palkitsemisraportista vuotuisessa yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistajat äänestävät palkitsemisraporttia vastaan, asiasta olisi heti äänestyksen jälkeen käytävä avoin keskustelu, jossa osakkeenomistajat voivat selittää syyt raportin hylkäämiseen. Yhtiön on ilmoitettava seuraavassa palkitsemisraportissa, miten osakkeenomistajien äänestys ja lausunnot on otettu huomioon.

Perustelu

Yhtiön olisi aina otettava vakavasti osakkeenomistajien äänestyksen kielteinen tulos. Passiivisuutta ei voida hyväksyä. Yhtiön olisi pyrittävä aktiivisesti selvittämään, mikä osakkeenomistajien mielestä on väärin, ja korjattava puutteet.

Tarkistus  85

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

9 b artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Tähän artiklaan ja 9 a artiklaan sisältyvien palkitsemista koskevien säännösten soveltaminen ei rajoita työntekijöiden palkkojen määrittämiseen tarkoitettujen kansallisten järjestelmien soveltamista eikä, soveltuvissa tapauksissa, työntekijöiden edustusta yhtiöiden hallituksissa koskevien kansallisten säännösten soveltamista.

Perustelu

On erotettava toisistaan menettelyt johtajien palkkioiden määrittämiseksi ja järjestelmät työntekijöiden palkkojen määrittämiseksi. Tällä direktiivillä ei rajoiteta näiden kahden järjestelmän soveltamista. Sen ei myöskään tulisi vaikuttaa työntekijöiden edustusta yhtiöiden hallituksissa koskeviin sääntöihin, joita on joissakin jäsenvaltioissa.

Tarkistus  86

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

9 c artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiöt julkistavat lähipiiriliiketoimet, jotka ovat yli 1 prosenttia niiden varoista, kyseisten liiketoimien toteutusajankohtana ja liittävät niitä koskevaan ilmoitukseen riippumattoman kolmannen osapuolen laatiman raportin, jossa arvioidaan, onko liiketoimi markkinaehtojen mukainen, ja vahvistetaan, että liiketoimi on osakkeenomistajien, myös vähemmistöosakkaiden, kannalta kohtuullinen ja järkevä. Ilmoituksessa on oltava tiedot lähipiirisuhteen luonteesta sekä lähipiirin nimi, kyseisen liiketoimen määrä ja muut tiedot, jotka tarvitaan liiketoimen arvioimiseen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiöt julkistavat lähipiiriliiketoimet, jotka ovat yli 1 prosenttia niiden varoista, viimeistään kyseisten liiketoimien toteutusajankohtana. Ilmoituksessa on oltava tiedot lähipiirisuhteen luonteesta sekä lähipiirin nimi, kyseisen liiketoimen määrä ja muut tiedot, jotka tarvitaan liiketoimen arvioimiseen.

Tarkistus  87

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

9 c artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää, että yhtiöt voivat pyytää osakkeenomistajiaan vapauttamaan ne ensimmäisen alakohdan vaatimuksesta liittää lähipiiriliiketoimea koskevaan ilmoitukseen riippumattoman kolmannen osapuolen laatima raportti, jos on kyse selkeästi määritellyn tyyppisistä toistuvista liiketoimista yksilöidyn lähipiirin kanssa ja vapautuksen myöntämisestä on kulunut enintään 12 kuukautta. Jos lähipiiriliiketoimessa on mukana osakkeenomistaja, kyseinen osakkeenomistaja on suljettava pois ennakolta vapauttamista koskevasta äänestyksestä.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että yhtiöt voivat pyytää osakkeenomistajiaan vapauttamaan ne ensimmäisen alakohdan mukaisesta julkistamisvaatimuksesta, jos on kyse selkeästi määritellyn tyyppisistä toistuvista liiketoimista yksilöidyn lähipiirin kanssa ja vapautuksen myöntämisestä on kulunut enintään 12 kuukautta. Jos lähipiiriliiketoimessa on mukana osakkeenomistaja, kyseinen osakkeenomistaja on suljettava pois ennakolta vapauttamista koskevasta äänestyksestä. Yhtiön on heti ennakolta vapauttamista koskevan jakson päätyttyä julkistettava kaikki poikkeuksen soveltamisen aikana tehdyt liiketoimet ja ilmoitettava niistä samat tiedot kuin 1 alakohdassa.

Perustelu

Yhtiöiden olisi voitava käyttää tätä mahdollisuutta tavanomaisten lähipiiriliiketoimien yksinkertaistamiseen kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus  88

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

9 c artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että osakkeenomistajien annetaan äänestää yhtiökokouksessa lähipiiriliiketoimista, jotka ovat yli 5 prosenttia yhtiön varoista, tai liiketoimista, joilla voi olla huomattava vaikutus voittoihin tai liikevaihtoon. Jos lähipiiriliiketoimessa on mukana osakkeenomistaja, kyseinen osakkeenomistaja on suljettava pois äänestyksestä. Yhtiö ei saa toteuttaa liiketoimea ennen kuin osakkeenomistajat ovat sen hyväksyneet. Yhtiö saa kuitenkin toteuttaa liiketoimen, jos osakkeenomistajat sen hyväksyvät.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että osakkeenomistajien annetaan äänestää yhtiökokouksessa lähipiiriliiketoimista, joita ei tehdä tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä tavanomaisin ehdoin ja jotka ovat yli 5 prosenttia yhtiön varoista. Jos lähipiiriliiketoimessa on mukana osakkeenomistaja, kyseinen osakkeenomistaja on suljettava pois äänestyksestä. Yhtiö ei saa toteuttaa liiketoimea ennen kuin osakkeenomistajat ovat sen hyväksyneet. Yhtiö saa kuitenkin toteuttaa liiketoimen, jos osakkeenomistajat sen hyväksyvät.

Perustelu

Tämä yleinen säännös vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta teoriassa, mutta sitä olisi hyvin hankala toteuttaa käytännössä. Siitä aiheutuva epävarmuus olisi suhteettoman suuri verrattuna siitä koituviin etuihin.

Tarkistus  89

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

9 c artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää, että yhtiöt voivat pyytää osakkeenomistajilta ennakkohyväksyntää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuille liiketoimille, jos on kyse tietyntyyppisistä tarkasti määritellyistä toistuvista liiketoimista, jotka toteutetaan yksilöidyn lähipiiriin kanssa enintään 12 kuukauden kuluttua niiden ennakkohyväksynnästä. Jos lähipiiriliiketoimessa on mukana osakkeenomistaja, kyseinen osakkeenomistaja on suljettava pois ennakkohyväksyntää koskevasta äänestyksestä.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että yhtiöt voivat pyytää osakkeenomistajilta ennakkohyväksyntää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuille liiketoimille, jos on kyse tietyntyyppisistä tarkasti määritellyistä toistuvista liiketoimista, jotka toteutetaan yksilöidyn lähipiiriin kanssa enintään 12 kuukauden kuluttua niiden ennakkohyväksynnästä. Jos lähipiiriliiketoimessa on mukana osakkeenomistaja, kyseinen osakkeenomistaja on suljettava pois ennakkohyväksyntää koskevasta äänestyksestä.

Perustelu

Yhtiöiden olisi voitava myös tässä tapauksessa käyttää tätä mahdollisuutta tavanomaisten lähipiiriliiketoimien yksinkertaistamiseen kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus  90

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

II A LUKU – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

”II A LUKU

II A luku

TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖKSET JA SEURAAMUKSET

DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET, TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖKSET JA SEURAAMUKSET

Tarkistus  91

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2007/36/EY

-14 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-14 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta …* määräämättömäksi ajaksi 3 a artiklan 5 kohdassa, 3 b artiklan 5 kohdassa ja 3 c artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä

 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 a artiklan 5 kohdassa, 3 b artiklan 5 kohdassa ja 3 c artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai jonakin myöhempänä kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

5. Edellä olevien 3 a artiklan 5 kohdan, 3 b artiklan 5 kohdan ja 3 c artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

 

_________________

 

* Virallinen lehti: lisätään tämän direktiivin voimaantulopäivä.

Tarkistus  92

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – -1 kohta (uusi)

Direktiivi 2013/34/EU.

18 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisätään artikla seuraavasti:

 

“18 a artikla

 

Suuria yrityksiä koskevat lisävelvoitteet:

 

Suurten yritysten on tämän direktiivin 16, 17 ja 18 artiklassa ja muissa säännöksissä edellytettyjen tietojen lisäksi julkistettava jäsenvaltioittain ja niiden kolmansien maiden osalta, joissa niillä on tytäryhtiö, tilinpäätöksen liitetiedoissa seuraavat tiedot:

 

a) nimi/nimet, toiminnan luonne ja maantieteellinen sijainti;

 

b) liikevaihto;

 

c) palkatun henkilöstön lukumäärä kokopäivätyötä vastaavana;

 

d) tulos ennen veroja;

 

e) verot tuloksesta;

 

f) saatu valtiontuki.

 

 

 

2. Yritykset, joiden keskimääräinen työntekijämäärä yrityksen lukujen perusteella ei tilivuoden aikana ylitä 500 työntekijää ja joilla taseen loppusumma ei tilinpäätöspäivänä ylitä 86 miljoonaa euroa tai nettoliikevaihto 100 miljoonaa euroa, vapautetaan tämän artiklan 1 kohdassa vahvistetusta velvollisuudesta.

 

3. Tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettua velvollisuutta ei sovelleta sellaiseen jäsenvaltion lainsäädännön alaiseen yritykseen, jonka emoyritys on jäsenvaltion lainsäädännön alainen ja jonka tiedot sisältyvät kyseisen emoyrityksen tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti julkistamiin tietoihin.

 

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on tarkastettava direktiivin 2006/43/EY* mukaisesti.

 

5. Komissio suorittaa yleisen arvioinnin 1 alakohdassa tarkoitettujen tietojen julkistamisen mahdollisista kielteisistä taloudellisista vaikutuksista, mukaan lukien vaikutukset kilpailukykyyn ja investointeihin. Komissio toimittaa kertomuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2016.

 

Jos komission kertomuksessa todetaan huomattavia kielteisiä vaikutuksia, komissio harkitsee asianmukaisen säädösehdotuksen antamista 1 kohdassa asetettujen julkistamisvelvoitteiden muuttamiseksi ja se voi päättää lykätä näiden velvoitteiden käyttöönottoa. Komissio tarkastelee vuosittain uudelleen, onko tätä lykkäämistä aiheellista jatkaa.

 

__________________

 

*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/23/ETY kumoamisesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87).

Tarkistus  93

Ehdotus direktiiviksi

2 a artikla (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

16 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a artikla

 

Direktiivin 2004/109/EY muuttaminen

 

Muutetaan direktiivi 2004/109/EY seuraavasti:

 

Lisätään artikla seuraavasti:

 

"16 a artikla

 

Liikkeeseenlaskijoita koskevat lisävelvoitteet

 

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että kukin liikkeeseenlaskija julkistaa vuosittain jäsenvaltioittain ja niiden kolmansien maiden osalta, joissa sillä on tytäryhtiö, konsolidoinnin perusteella seuraavat tilikautta koskevat tiedot:

 

a) nimi/nimet, toiminnan luonne ja maantieteellinen sijainti;

 

b) liikevaihto;

 

c) palkatun henkilöstön lukumäärä kokopäivätyötä vastaavana;

 

d) tulos ennen veroja;

 

e) verot tuloksesta;

 

f) saatu valtiontuki.

 

2. Tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettua velvollisuutta ei sovelleta sellaiseen jäsenvaltion lainsäädännön alaiseen liikkeeseenlaskijaan, jonka emoyritys on jäsenvaltion lainsäädännön alainen ja jonka tiedot sisältyvät kyseisen emoyrityksen tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti julkistamiin tietoihin.

 

3. Edellä 1 kohdassa mainitut tiedot tarkastetaan direktiivin 2006/43/EY mukaisesti ja julkaistaan, mikäli mahdollista, kyseisen liikkeeseenlaskijan vuositilinpäätösten tai, mikäli saatavilla, konsolidoitujen tilinpäätösten liitteenä.

 

4. Komissio suorittaa yleisen arvioinnin 1 alakohdassa tarkoitettujen tietojen julkistamisen mahdollisista kielteisistä taloudellisista vaikutuksista, mukaan lukien vaikutukset kilpailukykyyn ja investointeihin. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksensa viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2016.

 

Jos komission kertomuksessa todetaan huomattavia kielteisiä vaikutuksia, komissio harkitsee asianmukaisen säädösehdotuksen antamista 1 kohdassa asetettujen julkistamisvelvoitteiden muuttamiseksi ja se voi päättää lykätä näiden velvoitteiden käyttöönottoa. Komissio tarkastelee vuosittain uudelleen, onko tätä lykkäämistä aiheellista jatkaa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Direktiivin 2007/36/EY muuttaminen osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttaminen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta

Viiteasiakirjat

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

16.4.2014

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

16.4.2014

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Olle Ludvigsson

22.7.2014

Valiokuntakäsittely

8.12.2014

26.1.2015

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.2.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

16

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan, Eva Paunova

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Gesine Meissner


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Direktiivin 2007/36/EY muuttaminen osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttaminen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta

Viiteasiakirjat

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

9.4.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

16.4.2014

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

16.4.2014

IMCO

16.4.2014

LIBE

16.4.2014

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

24.9.2014

LIBE

15.7.2014

 

 

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

12.3.2015

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Sergio Gaetano Cofferati

24.9.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.11.2014

20.1.2015

24.2.2015

 

Hyväksytty (pvä)

7.5.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

13

10

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Marisa Matias, Morten Messerschmidt, Barbara Spinelli

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.5.2015

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö