Postupak : 2014/0121(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0158/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0158/2015

Rasprave :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Glasovanja :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Objašnjenja glasovanja
PV 14/03/2017 - 6.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1247kWORD 643k
12.5.2015
PE 544.471v03-00 A8-0158/2015

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara i Direktive 2013/34/EU u pogledu određenih elemenata izvješća o korporativnom upravljanju

(COM(2014)0213 – C7‑0147/2014 – 2014/0121(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Sergio Gaetano Cofferati

Izvjestitelj za mišljenje (*):

Olle Ludvigsson, Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

(*)       Pridruženi odbori – članak 54. Poslovnika

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara i Direktive 2013/34/EU u pogledu određenih elemenata izvješća o korporativnom upravljanju

(COM(2014)0213 – C7‑0147/2014 – 2014/0121(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0213),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 50. i 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0147/2014),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 9. srpnja 2014.(1),

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8‑0158/2015),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(2)*

na prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

DIREKTIVA (EU) 2015/...EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od

o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara u društvima koja su uvrštena na burzu, velikim društvima i velikim grupama društva, Direktive 2013/34/EU u pogledu određenih elemenata izvješća o korporativnom upravljanju i Direktive 2004/109/EZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 50. i 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora,(3)

nakon savjetovanja s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)         Direktivom 2007/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(4) utvrđuju se zahtjevi u vezi s izvršavanjem određenih prava dioničara koja proizlaze iz dionica s pravom glasa u vezi s glavnom skupštinom trgovačkih društava koja imaju sjedište u nekoj državi članici i čije su dionice uvrštene na uređeno tržište koje se nalazi ili djeluje u državi članici. Tom bi se Direktivom trebalo obuhvatiti i velika društva i velike grupe društva, u skladu s definicijom iz Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća(5), čije dionice nisu uvrštene na uređeno tržište, s obzirom na to da i njihovo poslovanje ima velik utjecaj.

(2)         Iako ne posjeduju korporacije, koje su zasebni pravni subjekti koji ne podliježu njihovoj punoj kontroli, dioničari imaju bitnu ulogu u upravljanju njima. Financijska kriza pokazala je da su u mnogim slučajevima dioničari podržavali rukovodstvo u pretjeranom preuzimanju kratkoročnog rizika. Nadalje, ▌ trenutačna razina sudjelovanja institucionalnih ulagatelja i upravitelja imovinom u društvima u koja se ulaže i njihovu „praćenju” često nije odgovarajuća te previše usredotočena na kratkoročne povrate, što dovodi do neoptimalnog korporativnog upravljanja i isto takvih rezultata trgovačkih društava uvrštenih na burzu.

(2a)  Veća razina sudjelovanja dioničara u korporativnom upravljanju društava jedna je od poluga kojom se mogu poboljšati financijska i nefinancijska uspješnost tih trgovačkih društava. Međutim, s obzirom na to da prava dioničara nisu jedini dugoročni čimbenik o kojemu treba voditi računa u korporativnom upravljanju, treba ih popratiti dodatnim mjerama kako bi se osigurala veća razina sudjelovanja svih dionika, posebno zaposlenika, lokalnih vlasti i civilnog društva.

(3)         U Akcijskom planu o europskom pravu trgovačkih društava i korporativnom upravljanju(6) Komisija je najavila niz mjera u području korporativnog upravljanja, posebno radi poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara i povećanja transparentnosti između trgovačkih društava i ulagatelja.

(4)         Kako bi se dodatno omogućilo izvršavanje prava dioničara i sudjelovanje između trgovačkih društava uvrštenih na buru i dioničara, trgovačka društva uvrštena na burzu trebala bi imati mogućnost utvrđivanja identiteta svojih dioničara i izravne komunikacije s njima. Stoga je ovom Direktivom potrebno predvidjeti okvir kojim bi se osiguralo da se identitet dioničara može utvrditi radi poboljšanja transparentnosti i dijaloga.

(5)         Učinkovito izvršavanje prava dioničara u velikoj mjeri ovisi o učinkovitosti lanca posrednika koji održavaju račune vrijednosnica za dioničare, posebno u prekograničnom kontekstu. Cilj je ove Direktive poboljšati prijenos informacija posrednika lancem ulaganja u kapital kako bi se omogućilo izvršavanje prava dioničara.

(6)  S obzirom na njihovu važnu ulogu, posrednici bi trebali biti obvezni omogućiti izvršavanje prava dioničara kada dioničari žele izvršiti ta prava sami ili imenovati treću osobu da to učini. Ako dioničari ne žele izvršiti prava sami i imenovali su treću osobu za posrednika, potonji bi trebao biti obvezan izvršavati ta prava nakon izričitog odobrenja i uputa dioničara i u njihovu korist.

(7)         Kako bi se promicala vlasnička ulaganja u cijeloj Uniji i izvršavanje prava povezanih s dionicama, ovom bi se Direktivom trebala uspostaviti visoka razina transparentnosti u pogledu troškova usluga koje posrednici pružaju. Kako bi se spriječila diskriminacija u cijenama prekograničnih, za razliku od isključivo domaćih, ulaganja u dionice, sve razlike u naplati troškova između domaćih i prekograničnih ostvarenja prava trebale bi biti opravdane i odražavati varijaciju u stvarnim troškovima nastalima za usluge koje su pružili posrednici. Posrednici iz trećih zemalja koji su osnovali podružnicu u Uniji trebali bi podlijegati pravilima o utvrđivanju identiteta dioničara, prijenosu informacija, omogućavanju prava dioničara i transparentnosti troškova kako bi se osigurala učinkovita primjena odredaba o dionicama koje se drže preko tih posrednika.

(8)  Učinkovito i održivo sudjelovanje dioničara bitan je element korporativnog upravljanja trgovačkim društvima uvrštenima na burzu, koje ovisi o sustavu uzajamne kontrole među različitim tijelima i različitim dioničarima. Odgovarajuće sudjelovanje dionika, posebno zaposlenika, trebalo bi se smatrati najvažnijim elementom u razvoju uravnoteženog europskog okvira za korporativno upravljanje.

(9)         Institucionalni ulagatelji i upravitelji imovinom često su važni dioničari trgovačkih društava uvrštenih na burzu u Uniji i stoga mogu imati važnu ulogu u korporativnom upravljanju navedenih trgovačkih društava, ali i općenito u pogledu strategije i dugoročne uspješnosti tih trgovačkih društava. Međutim, iskustvo je posljednjih godina pokazalo da institucionalni ulagatelji i upravitelji imovinom često ne sudjeluju na odgovarajući način u trgovačkim društvima u kojima drže dionice ▌te da tržišta kapitala često izvršavaju pritisak na trgovačka društva da ostvaruju dobre rezultate u kratkoročnom razdoblju, što ugrožava dugoročnu financijsku i nefinancijsku uspješnost društva i dovodi, između ostalih negativnih posljedica, do nedovoljne razine ulaganja, na primjer u istraživanje i razvoj, na štetu dugoročne uspješnosti trgovačkih društava ▌.

(9a)       Dugoročno dioničarstvo pruža veću stabilnost za društva i obično ih potiče da svoje strategije usredotoče na dugoročnu financijsku i nefinancijsku uspješnost. Kako bi se potaklo pozitivno i dugoročno sudjelovanje dioničara, potrebno je uspostaviti mehanizme za poticanje dugoročnog dioničarstva.

(10)  Institucionalni ulagatelji i upravitelji imovinom često nisu transparentni u pogledu strategija ulaganja te svoje politike sudjelovanja i rezultate njezine provedbe. Javna objava tih informacija pozitivno bi utjecala na svijest ulagatelja, omogućila krajnjim korisnicima, kao što su budući umirovljenici, optimizaciju odluka o ulaganju, omogućila dijalog između trgovačkih društava i njihovih dioničara, povećala sudjelovanje dioničara i jačanje odgovornosti trgovačkih društava prema dionicima i civilnom društvu.

(11)       Stoga bi institucionalni ulagatelji i upravitelji imovinom trebali razviti politiku sudjelovanja dioničara kojom se, među ostalim, određuju način na koji oni uključuju sudjelovanje dioničara u svoju strategiju ulaganja, nadziru društva u koja se ulaže, uključujući ekološke i društvene rizike, vode dijaloge s društvima u koja se ulaže i njihovim dionicima te izvršavaju prava glasa. Ta politika sudjelovanja trebala bi uključivati politike upravljanja stvarnim ili mogućim sukobima interesa, kao što su financijske usluge institucionalnih ulagatelja ili upravitelja imovinom, ili njihovih povezanih društava, koje se pružaju društvu u koje se ulaže. Navedenu politiku, njezinu provedbu i njezine rezultate trebalo bi javno objaviti i dostaviti klijentima institucionalnih ulagatelja jednom godišnje. Ako institucionalni ulagatelji ili upravitelji imovinom odluče ne razvijati politiku sudjelovanja i/ili odluče ne objaviti njezinu provedbu i rezultate, moraju za to dati jasno i detaljno objašnjenje.

(12)  Institutional investors should annually disclose to the public how their ▌investment strategy is aligned with the profile and duration of their liabilities and how it contributes to the medium to long-term performance of their assets. Ako upotrebljavaju upravitelje imovinom, bilo diskrecijskim mandatima koji uključuju upravljanje imovinom na pojedinačnoj osnovi bilo udruženim sredstvima, trebali bi javno objaviti glavne elemente dogovora s upraviteljem imovine u pogledu nekoliko pitanja, kao što su: potiče li se njime upravitelja imovine da uskladi svoju strategiju ulaganja i odluka s profilom i trajanjem obveza institucionalnog ulagatelja, potiče li se upravitelja imovinom da donosi odluke o ulaganju na temelju srednjoročnih do dugoročnih rezultata trgovačkog društva i sudjeluje u trgovačkim društvima, kako se njime ocjenjuje uspješnost upravitelja imovinom, strukturu razmatranja usluga upravljanja imovinom i ciljani promet portfelja. Time bi se pridonijelo ispravnom usklađivanju interesa krajnjih korisnika institucionalnih ulagatelja, upravitelja imovinom, društava u koja se ulaže, a može se pridonijeti i razvoju dugoročnih strategija ulaganja i dugoročnog odnosa s društvima u koja se ulaže koji uključuje sudjelovanje dioničara.

(13)  Od upravitelja imovinom trebalo bi zahtijevati da javno objave način na koji su njihova strategija ulaganja i njezina provedba u skladu s dogovorom o upravljanju imovinom te način na koji strategija ulaganja i odluke pridonose srednjoročnim do dugoročnim rezultatima imovine institucionalnog ulagatelja. Nadalje, trebali bi javno objaviti promet portfelja, donose li odluke o ulaganju na temelju ocjena srednjoročnih do dugoročnih rezultata društva u koje se ulaže,▌te upotrebljava li upravitelj imovinom ovlaštene zastupnike s pravom glasa za potrebe svojih aktivnosti sudjelovanja. Daljnje bi informacije upravitelji imovine trebali objaviti izravno institucionalnim ulagateljima, uključujući informacije o sastavu portfelja, troškovima prometa portfelja, nastalim sukobima interesa te kako su oni riješeni. Navedenim bi se informacijama institucionalnom ulagatelju omogućio bolji nadzor nad upraviteljem imovinom, potaknulo ispravno usklađivanje interesa i sudjelovanje dioničara.

(14)       Kako bi se poboljšale informacije u lancu vlasničkih ulaganja, države članice trebale bi osigurati da ovlašteni zastupnici s pravom glasa donose i provode odgovarajuće mjere kojima se osigurava da su njihove preporuke za glasovanje, koliko je god to moguće, točne i pouzdane, temeljene na detaljnoj analizi svih informacija koje su im dostupne te da na njih ne utječu bilo kakav postojeći ili mogući sukob interesa ili poslovni odnos. Ovlašteni zastupnici s pravom glasa trebali bi usvojiti i poštovati kodeks ponašanja. Odstupanja od kodeksa trebala bi se prijaviti i objasniti, zajedno s bilo kakvim alternativnim rješenjima koja su prihvaćena. Ovlašteni zastupnici s pravom glasa trebali bi o primjeni svojeg kodeksa ponašanja izvješćivati jednom godišnje. Trebali bi objaviti određene ključne informacije povezane s pripremom svojih preporuka za glasovanje i svakim stvarnim ili mogućim sukobom interesa ili poslovnim odnosom koji može utjecati na pripremu preporuka za glasovanje.

(15)  Budući da su primitci jedan od ključnih instrumenata trgovačkih društava za usklađivanje svojih interesa s interesima svojih direktora te s obzirom na ključnu ulogu direktora u trgovačkim društvima, važno je politiku primitaka trgovačkih društava odrediti na primjeren način, ne dovodeći u pitanje odredbe o primitcima iz Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća(7) i vodeći računa o razlikama u ustroju odbora u trgovačkim društvima u raznim državama članicama. Uspješnost direktora trebala bi se ocjenjivati primjenom financijskih i nefinancijskih kriterija, uključujući ekološke, socijalne i upravljačke čimbenike.

(15a)     Politika primitaka za direktore trgovačkih društava također bi trebala pridonijeti dugoročnom rastu trgovačkog društva tako da odgovara učinkovitijoj praksi korporativnog upravljanja i da nije potpuno ili većim dijelom povezana s kratkoročnim ciljevima ulaganja.

(16)       Kako bi se osiguralo da dioničari u stvarnosti mogu glasovati o politici primitaka, treba im dodijeliti pravo odobravanja politike primitaka na temelju jasnog, razumljivog i sveobuhvatnog pregleda politike primitaka trgovačkog društva koja bi trebala biti usklađena s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i dugoročnim interesima trgovačkog društva i trebala bi uključivati mjere za izbjegavanje sukoba interesa. Trgovačka društva trebala bi svojim direktorima plaćati primitke samo u skladu s politikom primitaka koju su odobrili dioničari. Dionici, a posebno zaposlenici, trebali bi imati pravo, preko svojih zastupnika, izraziti svoje stajalište o politici primitaka prije njezina podnošenja dioničarima na glasovanje. Odobrenu politiku primitaka trebalo bi javno objaviti bez odgađanja.

(17)  Kako bi se osiguralo da je provedba politike primitaka u skladu s odobrenom politikom, dioničarima bi trebalo dodijeliti pravo glasovanja o izvješću trgovačkog društava o primitcima. Kako bi se osigurala odgovornost direktora, izvješće o primitcima trebalo bi biti jasno i razumljivo te bi trebalo sadržavati sveobuhvatan pregled primitaka dodijeljenih pojedinačnim direktorima u prethodnoj financijskoj godini. Ako dioničari glasuju protiv izvješća o primitcima, trgovačko društvo mora, po potrebi, komunikacijom s dioničarima utvrditi razloge njihova odbijanja. Trgovačko društvo trebalo bi u sljedećem izvješću o primitcima objasniti kako se glasovanje dioničara uzelo u obzir. Dionici, a posebno zaposlenici, trebali bi imati pravo, preko svojih zastupnika, izraziti svoje stajalište o izvješću o primitcima prije njegova podnošenja dioničarima na glasovanje.

(17a)     Povećana transparentnost s obzirom na aktivnosti velikih trgovačkih društava te posebice s obzirom na ostvareni dobitak, porez plaćen na dobit i primljene potpore, neophodna je za osiguravanje povjerenja i olakšavanje sudjelovanja dioničara i drugih građana EU-a u društvima. Obvezna izvješća u tom području mogu se stoga smatrati važnim elementom korporativne odgovornosti društava prema dioničarima i društvu.

(18)       Kako bi se dionicima, dioničarima i civilnom društvu osigurao jednostavan pristup svim relevantnim informacijama o korporativnom upravljanju, izvješće o primitcima trebalo bi biti dio izvješća o korporativnom upravljanju koje trgovačka društva uvrštena na burzu trebaju objavljivati u skladu s člankom 20. Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013.(8)

(18a)  Treba razlikovati postupke za utvrđivanje primitaka direktora i sustave određivanja plaća zaposlenika. Sukladno tome, odredbama o primicima ne bi se trebalo dovoditi u pitanje potpuno ostvarivanje temeljnih prava zajamčenih člankom 153. stavkom 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, opća načela nacionalnog ugovornog i radnog prava, kao i prava, prema potrebi, socijalnih partnera na sklapanje i provođenje kolektivnih ugovora u skladu s nacionalnim pravom i običajima.

(18b)     Odredbe o primitcima također ne bi trebale, kada je to primjenjivo, dovesti u pitanje odredbe o zastupljenosti zaposlenika u upravnom, upravljačkom ili nadzornom tijelu, propisane nacionalnim pravom.

(19)       Transakcije s povezanim strankama mogu naštetiti trgovačkim društvima ▌ jer povezanoj stranci mogu omogućiti prisvajanje vrijednosti koja pripada trgovačkom društvu. Stoga su odgovarajuće zaštitne mjere za zaštitu interesa trgovačkog društva važne. Zbog toga bi države članice morale osigurati da znatne transakcije s povezanim strankama odobre dioničari ili upravno ili nadzorno tijelo trgovačkih društava, u skladu s postupcima kojima se sprječava da povezana stranka iskoristi svoj položaj te kojima se pruža odgovarajuća zaštita interesa trgovačkog društva i dioničara koji nisu povezana stranka, uključujući manjinske dioničare. Znatne transakcije s povezanim strankama trgovačka društva trebala bi javno objaviti najkasnije u trenutku zaključivanja transakcije te uz objavu priložiti izvješće kojim se procjenjuje je li transakcija izvršena u tržišnim uvjetima i potvrđuje da je sa stajališta društva transakcija poštena i razumna, uključujući manjinske dioničare. Državama članicama trebalo bi omogućiti da isključe transakcije zaključene između trgovačkog društva i zajedničkog pothvata i jednog ili više članova njegove grupacije ili pod uvjetom da su članovi grupacije ili zajedničkog pothvata u potpunom vlasništvu trgovačkog društva ili da nijedna stranka povezana s trgovačkim društvom nije interesno povezana s tim članovima grupacije ili sa zajedničkim pothvatom;

(20)  S obzirom na Direktivu 95/46/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995.(9) potrebno je utvrditi ravnotežu između omogućavanja izvršavanja prava dioničara i prava na privatnost te zaštite osobnih podataka. Informacije o identitetu dioničara trebalo bi ograničiti na ime i podatke za kontakt te broj, uključujući adresu, telefonski broj i, ako je to relevantno, adresu e-pošte te broj dionica u vlasništvu i prava glasovanja odgovarajućih dioničara. Navedene bi informacije trebale biti točne i ažurirane te bi posrednici i trgovačka društva trebali omogućiti ispravljanje ili brisanje svih netočnih ili nepotpunih podataka. Te informacije o identitetu ne bi se trebale upotrebljavati ni u koju svrhu osim kako bi se omogućilo izvršavanje prava dioničara, dioničarsko sudjelovanje i dijalog između društva i dioničara.

(21)       Kako bi se osigurala jedinstvena primjena članaka o identificiranju dioničara, o prijenosu informacija, o lakšem ostvarivanju prava dioničara i izvješćima o primitcima, ovlast za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 290. UFEU-a trebalo bi dodijeliti Komisiji u pogledu definiranja uvjeta koji se odnose na prijenos informacija o identitetu dioničara, prijenos informacija između društva i dioničara, posredničko olakšavanje izvršenja prava dioničara i standardiziranu prezentaciju izvješća o primitcima. Posebno je važno da Komisija tijekom priprema provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući savjetovanja sa stručnjacima. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti šalju Europskom parlamentu i Vijeću istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(22)  Kako bi se osiguralo pridržavanje uvjeta iz ove Direktive ili mjera kojima se ona primjenjuju u praksi, svako nepridržavanje tih uvjeta kažnjivo je. U tu bi svrhu kazne trebale biti odvraćajuće i razmjerne.

(23)       Budući da države članice ne mogu zadovoljavajuće postići ciljeve ove Direktive s obzirom na međunarodnu prirodu tržišta vlasničkih instrumenata Unije i da će samo djelovanje država članica vjerojatno dovesti do različitih skupova pravila koji mogu narušiti ili stvoriti nove prepreke funkcioniranju unutarnjeg tržišta, ciljevi se, umjesto toga, zbog svoje veličine ili učinaka, mogu bolje postići na razini Unije, a Unija može donositi mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je propisano u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tome članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(24)  U skladu sa zajedničkom političkom izjavom država članica i Komisije od 28. rujna 2011. o dokumentima s objašnjenjima(10), države članice obvezale su se da će u opravdanim slučajevima uz obavijest o mjerama prenošenja priložiti jedan ili više dokumenata u kojima se objašnjava odnos između dijelova direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata prenošenja. U pogledu ove Direktive zakonodavac smatra prosljeđivanje takvih dokumenata opravdanim,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.Izmjene Direktive 2007/36/EZ

Direktiva 2007/36/EZ mijenja se kako slijedi:

(-1)        Naslov se zamjenjuje sljedećim:

             „DIREKTIVA 2007/36/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. srpnja 2007. o korištenju pojedinih prava dioničara trgovačkih društava uvrštenih na burzu, velikih trgovačkih društava i velikih grupacija.”

(1)         Članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)    U stavku 1. dodaje se sljedeća rečenica:

„Njome se utvrđuju i specifični zahtjevi kako bi se pogodovalo dugoročnom sudjelovanju dioničara, pa i utvrđivanju identiteta dioničara, prijenosu informacija i lakšem ostvarivanja prava dioničara. Osim toga stvara se transparentnost u pogledu politika sudjelovanja institucionalnih ulagatelja i upravitelja imovinom te aktivnosti ovlaštenih zastupnika s pravom glasa te utvrđuju određeni zahtjevi u pogledu primanja direktora i transakcija povezanih strana.”

(aa)  Sljedeći se stavak dodaje nakon stavka 3.:

„3.a Poduzeća iz stavka 3. ni u kojem se slučaju ne izuzimaju iz odredbi utvrđenih u poglavlju I.B.”

(b)    Nakon stavka 3.a dodaje se sljedeći stavak:

„3.b Poglavlje I.b primjenjuje se na institucionalne ulagatelje i upravitelje imovinom u mjeri u kojoj izravno ili preko subjekta za zajednička ulaganja ulažu u ime institucionalnih ulagatelja u mjeri u kojoj oni ulažu u dionice. To se primjenjuje i na ovlaštene zamjenike s pravom glasa.

(ba)  Nakon stavka 3.b dodaje se sljedeći stavak:

„3.c  Odredbama iz ove Direktive ne dovode se u pitanje odredbe utvrđene u sektorskom zakonodavstvu EU-a kojim se uređuju točno određene vrste društava ili subjekata uvrštenih na burzu. Ako uvjeti iz ove Direktive proturječe uvjetima utvrđenima sektorskim zakonodavstvom EU-a, primjenjuju se odredbe sektorskog zakonodavstva. Ako se ovom Direktivom utvrđuju specijalne norme ili uvode dodatni uvjeti u odnosu na odredbe utvrđene sektorskim zakonodavstvom EU-a, te se odredbe primjenjuju zajedno s odredbama iz ove Direktive.”

(2)  U članku 2. dodaju se sljedeće točke (d) – (j):

“(d)   ‘posrednikʼ je pravna osoba koja ima sjedište, središnju upravu ili glavno mjesto poslovanja u Europskoj uniji i održava račune vrijednosnica za klijente;

(da)  ‘veliko društvo’ je društvo koje ispunjava kriterije utvrđene u članku 3. stavku 4. Direktive 2013/34/EU;

(db)  ‘velika grupacija’ je grupa koja ispunjava kriterije utvrđene u članku 3. stavku 7. Direktive 2013/34/EU;

(e)    ‘posrednik iz treće zemljeʼ je pravna osoba koja ima sjedište, središnju upravu ili glavno mjesto poslovanja u Uniji i održava račune vrijednosnica za klijente;

(f)   ‘institucionalni ulagatelj’ je poduzeće koje provodi aktivnosti životnog osiguranja u smislu članka 2. stavka 3. točaka (a),(b) i (c) i aktivnosti reosiguranja koje obuhvaćaju obveze životnog osiguranja i nije isključeno u skladu s člancima 3., 4., 9., 10., 11. ili 12. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(11) te institucija za strukovno mirovinsko osiguranje obuhvaćenih područjem primjene Direktive 2003/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(12) u skladu s njezinim člankom 2. osim ako je država članica odlučila ne primjenjivati navedenu Direktivu u cijelosti ili djelomično na tu instituciju u skladu s člankom 5. navedene Direktive;

(g)    ‘upravitelj imovinom’ je investicijsko društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 1. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća(13) koje institucionalnim ulagateljima pruža usluge upravljanja portfeljem, UAIF (upravitelj alternativnog investicijskog fonda) kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (b) Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća(14) koji ne ispunjava uvjete za izuzeće u skladu s člankom 3. navedene Direktive ili društvo za upravljanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(15) ili društvo za investicije koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/65/EZ ako nije u skladu s tom Direktivom odabralo društvo za upravljanje za svoje upravljanje;

(h)  ‘sudjelovanje dioničara’ je nadzor koji dioničar sam ili zajedno s drugim dioničarima provodi nad trgovačkim društvima u pogledu relevantnih pitanja kao što su strategija, financijska i nefinancijska uspješnost, rizik, struktura kapitala, ljudski resursi, utjecaj na društvo i okoliš i korporativno upravljanje, komunicirajući s trgovačkim društvima i njihovim dionicima o tim pitanjima i ostvarivanjem prava glasovanja i drugih prava koja proizlaze iz njihovih dionica;

(i)     ‘ovlašteni zastupnik s pravom glasa’ je pravna osoba koja na profesionalnoj osnovi pruža preporuke dioničarima o izvršavanju njihovih prava glasa;

(l)     ‘direktor’ znači:

-       svaki član administrativnog, upravljačkog ili nadzornog tijela trgovačkog društva;

-       izvršni direktor i zamjenici izvršnog direktora, čak i kada nisu članovi administrativnog, upravljačkog ili nadzornog tijela;

(j)     ,povezana stranka’ ima isto značenje kao u međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća(16);

(ja) ‘imovina’ je ukupna vrijednost imovine navedene u konsolidiranoj bilanci društva sastavljenoj u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja;

(jb)   ‘dionik’ je pojedinac, skupina, organizacija ili lokalna zajednica na koju aktivnosti i rezultati nekog trgovačkog društva utječu ili čiji su interesi obuhvaćeni tim aktivnostima;

(jc)   ‘informacije o identitetu dioničara’ su sve informacije kojima se može utvrditi identitet dioničara, a sadrže barem:

-       imena dioničara i njihove kontaktne informacije (uključujući punu adresu, telefonski broj i e-poštu) i, ako je riječ o pravnim osobama, njihov jedinstveni matični broj ili, ako to nije dostupno, druge identifikacijske podatke;

-       broj dionica koje posjeduju i glasačka prava povezana s tim dionicama.

(2a)       U članak 2. dodaje se sljedeći stavak:

„Za potrebe ove Direktive države članice u definiciju direktora iz točke (l) prvog stavka mogu uključiti druge pojedince koji su na sličnim položajima.”

(2b)       Nakon članka 2. umeće se sljedeći članak:

„Članak 2.aZaštita podataka

Države članice jamče da se svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Direktive provodi u skladu s nacionalnim zakonima u koje je prenesena Direktiva 95/46/EZ.”

(3)       Nakon članka 3. umeću se sljedeća poglavlja I.A i I.B:

„POGLAVLJE I.AUTVRĐIVANJE IDENTITETA DIONIČARA, PRIJENOS INFORMACIJA I OMOGUĆAVANJE IZVRŠAVANJA PRAVA DIONIČARA

Članak 3.aUtvrđivanje identiteta dioničara

1.      Države članice moraju osigurati da posrednici trgovačkim društvima nude mogućnost utvrđivanja identiteta njihovih dioničara, vodeći računa o postojećim nacionalnim sustavima.

2.      Države članice moraju osigurati da na zahtjev trgovačkog društva posrednik bez odgađanja dostavlja trgovačkom društvu informacije u vezi s identitetom dioničara. Ako postoji više posrednika u lancu ulaganja, zahtjev trgovačkog društva prenosi se među posrednicima bez nepotrebnog odgađanja. Posrednik koji posjeduju informacije o identitetu dioničara dostavlja ih izravno trgovačkom društvu.

Države članice mogu odrediti da središnji depozitoriji vrijednosnih papira budu posrednici odgovorni za prikupljanje informacija o identitetu dioničara i za njihovo izravno prosljeđivanje trgovačkom društvu.

3.  Posrednici moraju valjano obavijestiti dioničare da se s informacijama o njihovu identitetu postupa u skladu s ovim člankom i, prema potrebi, da su predmetne informacije doista proslijeđene trgovačkom društvu. Navedene se informacije mogu upotrebljavati samo radi ostvarivanja prava dioničara, sudjelovanja trgovačkog društva i dioničara u rješavanju pitanja koja se odnose na društvo i dijalogu o tome. Trgovačkim društvima u svakom je slučaju dopušteno otkrivanjem raznih kategorija dioničara pružiti uvid u dioničarsku strukturu društva trećim stranama. Trgovačko društvo i posrednik moraju osigurati da fizičke i pravne osobe mogu ispraviti ili izbrisati sve nepotpune ili netočne podatke. Države članice moraju osigurati da društva i posrednici u skladu s ovim člankom ne pohranjuju, dulje nego što je to potrebno, informacije o identitetu dioničara koje su im dostavljene, a u svakom slučaju ne više od 24 mjeseci nakon što su društvo ili posrednici dobili saznanje da osoba o kojoj je riječ više nije dioničar.

3a.    Države članice moraju osigurati da, na zahtjev dioničara, trgovačka društva koja su utvrdila identitet svojih dioničara ustupe informacije o identitetu svih identificiranih dioničara koji posjeduju više od 0,5 % dionica tog dioničara. Države članice moraju osigurati da se dioničari kojima se taj popis prenosi mogu njime koristiti samo u svrhu kontaktiranja s drugim dioničarima o pitanjima koja se tiču trgovačkog društva, a sadržaj tog popisa ne smiju otkrivati.

Države članice mogu dopustiti trgovačkim društvima da naplaćuju naknadu za ustupanje takvog popisa dioničaru. Naknada je razumna i razmjerna, metoda njezina izračuna transparentna i nediskriminirajuća te ni u kojem slučaju ne iznosi više od jedne trećine troškova koji su u trgovačkom društvu nastali prilikom utvrđivanja identiteta dioničara. Sve razlike u troškovima koji su naplaćeni između domaćeg i prekograničnog izvršavanja prava dopuštene su samo ako su opravdane i odražavaju razlike u stvarnim troškovima nastalima pri pružanju tih usluga. Troškovi se ne naplaćuju ako država članica posrednicima ne dopušta da te troškove naplaćuju radi pružanja usluga iz ovog članka.

4.      Države članice moraju osigurati da ni posrednik koji društvu dostavlja podatke o identitetu dioničara u skladu sa stavkom 2. ni društvo koje dioničaru dostavi popis iz stavka 3. u skladu s odredbama koje su u njemu utvrđene, time ne krši nikakva ograničenja objave informacija nametnuta ugovorom ili bilo kakvom zakonodavnom, regulatornom ili administrativnom odredbom.

5.      Kako bi se osigurala jedinstvena primjena ovog članka Komisiju se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 14.a kojima se pobliže određuju minimalni zahtjevi za prenošenje informacija iz stavaka 2., 3. i 3.a u pogledu oblika u kojemu će se informacije prenositi, oblika zahtjeva za njih, pa i sigurnosnih formata koji će se rabiti, te rokova koje je potrebno poštovati.

Članak 3.bPrijenos informacija

1.      Države članice moraju osigurati da se, ako trgovačko društvo ne komunicira izravno sa svojim dioničarima, informacije koje se odnose na njihove dionice učine dostupnima na web-mjestu trgovačkog društva i da se prenose njima ili ih u skladu s uputama dioničara posrednik prenosi trećoj strani bez nepotrebnog odgađanja u barem sljedećim slučajevima:

(a)    informacije su potrebne za izvršavanje prava dioničara koja proizlaze iz njegovih dionica;

(b)    informacije su upućene dioničarima koji drže dionice te vrste.

2.  Od trgovačkih društava uvrštenih na burzu države članice zahtijevaju da posredniku osiguraju i dostave informacije koje se odnose na izvršavanje prava koja proizlaze iz dionica u skladu sa stavkom 1. u standardiziranom obliku i pravodobno.

3.      Države članice obvezuju posrednika da bez nepotrebnog odgađanja trgovačkom društvu prenese, u skladu s uputama primljenima od dioničara, informacije primljene od dioničara koje su povezane s izvršavanjem prava koja proizlaze iz njihovih dionica.

4.      Ako postoji više posrednika u lancu ulaganja, informacije iz stavaka 1. i 3. prenose se među posrednicima bez nepotrebnog odgađanja.

5.      Kako bi se zajamčila jedinstvena primjena ovog članka, Komisiju se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 14.a kojima se pobliže određuju minimalni zahtjevi za prenošenje informacija iz stavaka 1. do 4. uključujući u pogledu sadržaja koji je potrebno prenijeti, rokova koje je potrebno poštovati te vrste i oblika informacije koju je potrebno prenijeti, kao i sigurnosne oblike kojima se treba koristiti.

Članak 3.cOmogućavanje izvršavanja prava dioničara

1.      Države članice osiguravaju da posrednici omogućavaju izvršavanje prava dioničara, uključujući pravo na sudjelovanje i glasovanja na glavnim skupštinama. To omogućavanje čini najmanje jedno od sljedećeg:

(a)    posrednik priprema potrebne dogovore kako bi dioničar ili treća osoba koju je imenovao dioničar mogla sama izvršavati prava;

(b)    posrednik izvršava prava koja proizlaze iz dionica nakon izričitog odobrenja i upute dioničara i u njegovu korist.

2.      Države članice moraju osigurati da trgovačka društva na svojem web-mjestu javno objavljuju zapisnike glavnih skupština i rezultate glasovanja. Države članice moraju osigurati da trgovačka društva potvrde glasovanje na glavnim skupštinama koje su izvršili dioničari ili koje je izvršeno u njihovo ime, kada je riječ o elektroničkom glasovanju. Ako glasuje posrednik, dioničaru prenosi potvrdu o glasovanju. Ako postoji više posrednika u lancu ulaganja, potvrda se prenosi među posrednicima bez nepotrebnog odgađanja.

3.      Kako bi se zajamčila jedinstvena primjena ovog članka, Komisiju se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 14.a kojima se pobliže određuju minimalni zahtjevi za omogućavanje izvršavanja prava dioničara iz stavaka 2. i 2. ovog članka, uključujući u pogledu vrste i sadržaja omogućavanja, oblika potvrde o glasovanju i rokova koje je potrebno poštovati.

Članak 3.dTransparentnost troškova

1.      Države članice mogu omogućiti posrednicima naplaćivanje troškova usluga koje će se pružiti u skladu s ovim poglavljem. Posrednici javno objavljuju cijene, naknade i druge troškove zasebno za svaku uslugu iz ovog poglavlja.

2.      Kada je posrednicima dopušteno zaračunavanje troškova u skladu sa stavkom 1., države članice osiguravaju da posrednici javno objavljuju, zasebno za svaku uslugu, troškove usluga koje su navedene u ovom poglavlju.

Države članice moraju osigurati da je svaki trošak koji posrednik može naplatiti dioničarima, trgovačkim društvima ili drugim posrednicima nediskriminirajući, opravdan i razmjeran. Sve razlike u troškovima koji su naplaćeni između domaćeg i prekograničnog izvršavanja prava dopuštene su samo ako su opravdane i odražavaju razlike u stvarnim troškovima nastalima pri pružanju tih usluga.

Članak 3.ePosrednici iz trećih zemalja

Ovo poglavlje primjenjuje se na posrednika iz treće zemlje koji je osnovao podružnicu u Uniji.”

Članak 3.eaPoticanje dugoročnog sudjelovanja dioničara

Države članice moraju uspostaviti mehanizam za poticanje dugoročnog sudjelovanja dioničara i poticati dugoročne dioničare. Države članice moraju definirati kvalifikacijsko razdoblje da bi se smatrale dugoročnim dioničarom, ali to razdoblje neće biti kraće od dvije godine.

Mehanizam iz prvog podstavka mora uključivati jednu ili više sljedećih prednosti za dugoročne dioničare:

-       dodatna glasačka prava;

-       porezne olakšice;

-       dividende vjernosti;

-        dionice vjernosti.

POGLAVLJE I.BTRANSPARENTNOST INSTITUCIONALNIH ULAGATELJA, UPRAVITELJA IMOVINOM I OVLAŠTENIH ZASTUPNIKA S PRAVOM GLASA

Članak 3.fPolitika sudjelovanja

1.      Države članice moraju osigurati, ne dovodeći u pitanje članak 3.f stavak 4., da institucionalni ulagatelji i upravitelji imovinom izrade politiku sudjelovanju dioničara („politika sudjelovanja”). Navedenom politikom sudjelovanja određuje se način na koji institucionalni ulagatelji i upravitelji imovinom provode sve sljedeće aktivnosti:

(a)    uključuju sudjelovanje dioničara u svoju strategiju ulaganja;

(b)    nadziru društva u koja se ulaže, uključujući njihove nefinancijske rezultate i smanjenje socijalnih i ekoloških rizika;

(c)    vode dijaloge s društvima u koja se ulaže;

(d)    izvršavaju prava glasa;

(e)    koriste se uslugama koje pružaju ovlašteni zastupnici s pravom glasa;

(f)     surađuju s drugim dioničarima.

(fa)   vode dijalog i suradnju s ostalim dionicima trgovačkih društava u koje se ulaže.

2.      Države članice moraju osigurati, ne dovodeći u pitanje članak 3.f stavak 4., da politika sudjelovanja uključuje politike upravljanja stvarnim ili mogućim sukobima interesa u pogledu sudjelovanja dioničara. Te se politike moraju posebno izraditi za sve sljedeće situacije:

(a)    institucionalni ulagatelj ili upravitelj imovinom, ili njihova druga povezana društva, nude financijske proizvode društvu u koje se ulaže ili imaju druge komercijalne odnose s njime;

(b)    direktor institucionalnog ulagatelja ili upravitelja imovinom ujedno je i direktor društva u koje se ulaže;

(c)    upravitelj imovinom koji upravlja imovinom institucije za strukovno mirovinsko osiguranje ulaže u trgovačko društvo koje pridonosi toj instituciji;

(d)    institucionalni ulagatelj ili upravitelj imovinom povezan je s trgovačkim društvom za čije je dionice dostavljena ponuda o preuzimanju.

3.      Države članice moraju osigurati da institucionalni ulagatelji i upravitelji imovinom jednom godišnje javno objavljuju svoju politiku sudjelovanja, način njezine provedbe i njezine rezultate. Informacije iz prve rečenice moraju biti dostupne bez naknade barem na web-mjestu trgovačkog društva. Institucionalni ulagatelji dostavljaju jedanput godišnje svojim klijentima informacije navedene u prvoj rečenici.

Institucionalni ulagatelji i upravitelji imovinom moraju za svako trgovačko društvo u kojem drže dionice javno objaviti jesu li i na koji način glasovali na glavnim skupštinama predmetnih trgovačkih društva te dostaviti objašnjenje svojeg načina glasovanja. Ako upravitelj imovinom glasuje u ime institucionalnog ulagatelja, institucionalni ulagatelj navodi je li upravitelj imovinom objavio tu informaciju o glasovanju. Informacije iz ovog stavka moraju biti dostupne bez naknade barem na web-mjestu trgovačkog društva.

▌      

Članak 3.gStrategija ulaganja institucionalnih ulagatelja i dogovori s upraviteljima imovinom

1.      Države članice moraju osigurati da institucionalni ulagatelji jednom godišnje javno objavljuju način na koji je njihova strategija ulaganja („strategija ulaganja”) u skladu s profilom i trajanjem njihovih obveza te kako pridonosi srednjoročnim do dugoročnim rezultatima njihove imovine. Informacije iz prve rečenice moraju biti dostupne bez naknade barem na web-mjestu trgovačkog društva dok god je to potrebno i moraju se jedanput godišnje slati klijentima društva zajedno s informacijama o njihovoj politici sudjelovanja.

2.      Ako upravitelj imovinom ulaže u ime institucionalnog ulagatelja, na diskrecijskoj osnovi pojedinačno za svakog klijenta ili preko subjekta za zajednička ulaganja, institucionalni ulagatelj jednom godišnje javno objavljuje glavne elemente dogovora s upraviteljem imovinom u pogledu sljedećih pitanja:

(a)    je li se njime i u kojoj mjeri potaknulo upravitelja imovinom da uskladi svoju strategiju ulaganja i odluke s profilom i trajanjem svojih obveza;

(b)    je li se njime i u kojoj mjeri potaknulo upravitelja imovinom da donese odluke o ulaganju na temelju srednjoročnih do dugoročnih rezultata trgovačkog društva, uključujući nefinancijske rezultate, i da sudjeluje u trgovačkom društvu radi poboljšanja rezultata trgovačkog društva u osiguranju povrata na ulaganje;

(c)    metode i vremenskog okvira ocjene uspješnosti upravitelja imovinom, a posebno jesu li i na koji način tom ocjenom uzeti u obzir dugoročni apsolutni rezultati za razliku od rezultata koji ovise o referentnom indeksu ili drugim upraviteljima imovinom koji provode slične strategije ulaganja;

(d)    načina na koji struktura razmatranja usluga upravljanja imovinom pridonosi usklađivanju odluka o ulaganju upravitelja imovinom s profilom i trajanjem obveza institucionalnog ulagatelja;

(e)    ciljanog prometa portfelja ili raspona prometa, metode korištene za izračun prometa i je li neki postupak utvrđen kada ga je upravitelj imovinom premašio;

(f)  trajanja dogovora s upraviteljem imovinom.

▌      

Članak 3.hTransparentnost upravitelja imovinom

1.      Države članice moraju osigurati da upravitelji imovinom objave, kako je navedeno u stavcima 2. i 2.a, način na koji su njihova strategija ulaganja i njezina provedba u skladu s dogovorom iz članka 3.g stavka 2.

2.      Države članice moraju osigurati da upravitelji imovinom svake godine javnosti objave sve sljedeće informacije:

(a)    jesu li i na koji način donosili odluke o ulaganju na temelju ocjena srednjoročnih do dugoročnih rezultata društva u koje se ulaže, uključujući nefinancijske rezultate;

(b)    razinu prometa portfelja, metodu upotrijebljenu za njegov izračun i objašnjenje ako je portfelj premašio ciljanu razinu;

(c)    jesu li i, ako jesu, na koji su način nastali stvarni ili mogući sukobi interesa u vezi s aktivnostima sudjelovanja te način na koji ih je upravitelj imovinom rješavao;

(d)    upotrebljava li i, ako da, na koji način upravitelj imovinom ovlaštene zamjenike s pravom glasa za potrebe aktivnosti sudjelovanja.

(e)    kako se općenito strategijom ulaganja i njezinom provedbom pridonosi srednjoročnom do dugoročnom kretanju vrijednosti imovine institucionalnog ulagatelja.

2a.    Države članice osiguravaju da upravitelji imovinom svake godine institucionalnom ulagatelju s kojim su sklopili dogovor iz članka 2.g stavka 2. ustupe sve sljedeće informacije:

(a)    način na koji je portfelj bio sastavljen, pri čemu dostavljaju objašnjenje bitnih promjena portfelja u prethodnom razdoblju;

(b)    troškove prometa portfelja;

(c)    svoju politiku pozajmljivanja vrijednosnih papira i njezinu provedbu.

3.      Informacije objavljene u skladu sa stavkom 2. moraju barem biti dostupne bez naknade na web-mjestu upravitelja imovinom. Informacije objavljene u skladu sa stavkom 2.a dostavljaju se bez naknade te se, ako upravitelj imovinom ne upravlja imovinom na diskrecijskoj osnovi pojedinačno za svakog klijenta, na zahtjev dostavljaju i drugim ulagateljima.

3a.    Države članice mogu predvidjeti da se u iznimnim slučajevima upravitelju imovinom dopusti, ako mu to odobri nadležno tijelo, da se suzdrži od objavljivanja određenog dijela informacija koje se u skladu s ovim člankom trebaju objaviti ako se taj dio odnosi na predstojeće događaje ili pitanja koja su predmet pregovora i ako bi njihovo objavljivanje nanijelo ozbiljnu štetu poslovnom položaju upravitelja imovinom.

Članak 3.iTransparentnost ovlaštenih zastupnika s pravom glasa

1.      Države članice moraju osigurati da ovlašteni zastupnici s pravom glasa donose i provode odgovarajuće mjere kako bi kako najbolje znaju osigurali da su njihova istraživanja i njihove preporuke za glasovanje točni i pouzdani, temeljeni na detaljnoj analizi svih informacija koje su im dostupne i da su osmišljeni isključivo u interesu njihovih klijenata.

1a.    Države članice moraju osigurati da se ovlašteni zastupnici pridržavaju kodeksa ponašanja koji one primjenjuju. Kada odstupe od preporuka tog kodeksa ponašanja, moraju to objaviti, objasniti razloge tog odstupanja i navesti sve donesene alternativne mjere. Te informacije, zajedno s referencijom na kodeks ponašanja koji primjenjuju, objavljuju se na web-mjestu ovlaštenog zastupnika.

Ovlašteni zastupnici svake godine izvješćuju o primjeni tog kodeksa ponašanja. Godišnja izvješća objavljuju se na web-mjestu ovlaštenog zastupnika i ostaju dostupna bez naknade najmanje tri godine od dana objave.

2.      Države članice moraju osigurati da ovlašteni zastupnici s pravom glasa jednom godišnje javno objavljuju sve sljedeće informacije povezane s pripremom svojih istraživanja i preporuka za glasovanje:

(a)    osnovne karakteristike metodologija i modela koje primjenjuju;

(b)    glavne izvore informacija kojima se koriste;

(c)    uzimaju li u obzir i na koji način uvjete na nacionalnom tržištu te pravne i regulatorne uvjete specifične za poduzeća;

(ca)  osnovne karakteristike poduzetog istraživanja i politika glasovanja koje se primjenjuju za svako tržište;

(d)    komuniciraju li ili vode dijaloge s trgovačkim društvima koja su predmet istraživanja i preporuka za glasovanje i njihovih dionika i, ako da, u kojoj mjeri i kakva je priroda toga;

(da)  politiku u pogledu sprječavanja potencijalnih sukoba interesa i upravljanja njima;

(e)    ukupan broj i kvalifikacije zaposlenika koji su uključeni u pripremu preporuka za glasovanje;

(f)     ukupan broj preporuka za glasovanje koje su pružene prethodne godine.

Navedene se informacije objavljuju na web-mjestu ovlaštenih zastupnika i ostaju dostupne bez naknade najmanje tri godine od dana objave.

3.      Države članice moraju osigurati da ovlašteni zastupnici s pravom glasa bez nepotrebnog odgađanja utvrđuju i objavljuju svojim klijentima svaki stvarni ili mogući sukob interesa ili poslovni odnos koji može utjecati na istraživanje i pripremu preporuka za glasovanje te mjere koje su poduzeli u cilju uklanjanja ili smanjenja stvarnog ili mogućeg sukoba interesa.”

(4)  Umeću se sljedeći članci 9.a, 9.b i 9.c:

„Članak 9.aPravo na glasovanje o politici primitaka

1.      Države članice moraju osigurati da trgovačka društva uspostave politiku primitaka u pogledu direktora te da o njoj obvezujuće glasuju na glavnoj skupštini dioničara. Trgovačka društva svojim direktorima plaćaju primitke samo u skladu s politikom primitaka koja je izglasana na glavnoj skupštini dioničara. O svim se promjenama politike mora glasovati na glavnoj skupštini dioničara i politika se u svakom slučaju dostavlja na odobrenje glavne skupštine svake tri godine.

U slučajevima kada se prethodno nije provodila politika primitaka i kada su dioničari odbili nacrt politike koji im je podnesen, trgovačko društvo može, dok mijenja nacrt i najdulje jednu godinu prije usvajanja nacrta, isplaćivati svojim direktorima primitke u skladu s postojećim praksama.

U slučajevima kada postoji usvojena politika primitaka i kada su dioničari odbili nacrt politike koji im je podnesen u skladu s podstavkom 1., trgovačko društvo može, dok mijenja nacrt i najduže na jednu godinu prije usvajanja nacrta, isplaćivati svojim direktorima primitke u skladu s postojećom politikom.

2.  Politika mora biti jasna, razumljiva, u skladu s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i dugoročnim interesima trgovačkog društva te sadržavati mjere za izbjegavanje sukoba interesa.

3.      U politici je sadržano objašnjenje načina na koji se njome pridonosi dugoročnim interesima i održivosti trgovačkog društva. Politikom se određuju jasni kriteriji dodjele fiksnih i varijabilnih primitaka, uključujući sve bonuse i sve koristi u bilo kojem obliku.

U politici se navodi odgovarajući relativni udio različitih komponenti fiksnih i varijabilnih primitaka. U politici je sadržano objašnjenje kako su se pri donošenju te politike ili primitaka direktora u obzir uzimale plaće i uvjeti rada zaposlenika trgovačkog društva ▌.

U pogledu varijabilnih primitaka u politici se navode kriteriji za financijske i nefinancijske rezultate koji će se upotrebljavati i objašnjava se način na koji se njima pridonosi dugoročnim interesima i održivosti trgovačkog društva te metode koje će se primijeniti radi određivanja opsega u kojem su kriteriji uspješnosti ispunjeni; navode se razdoblja odgode, razdoblja ostvarenja prava za primitke na osnovi dionica i zadržavanje dionica nakon ostvarenja prava te informacije o mogućnosti trgovačkog društva da zatraži povrat varijabilnih primitaka.

Države članice moraju osigurati da se kriterijima također obuhvaćaju programi povezani s korporativnom društvenom odgovornošću i postignuti rezultati u tom pogledu. Države članice moraju osigurati da vrijednost dionica nema glavnu ulogu u kriterijima financijske uspješnosti. One osiguravaju da primitci na osnovi dionica ne predstavljaju najznačajniji dio varijabilnih primitaka direktora.

U politici se navode glavni uvjeti ugovora direktora, uključujući njihovo trajanje i primjenjive otkazne rokove i uvjete raskida ugovora te plaćanja povezana s raskidom ugovora i posebnosti dopunskog mirovinskog osiguranja ili prijevremene mirovine. Kada se nacionalnim pravom dopušta trgovačkim društvima da sklapaju dogovore s direktorima bez ugovora, u tom se slučaju u politici navode glavni uvjeti dogovora s direktorima, uključujući trajanje i primjenjive otkazne rokove i uvjete raskida ugovora te plaćanja povezana s raskidom ugovora i posebnosti dopunskog mirovinskog osiguranja ili prijevremene mirovine.

Politikom se utvrđuju postupci odlučivanja trgovačkog društva o primitcima direktora, uključujući ulogu i funkcioniranje odbora za primitke.

Države članice osiguravaju da relevantni dionici, posebno zaposlenici, preko svojih predstavnika imaju pravo na izražavanje mišljenja o politici primitaka prije nego što se ona podnese dioničarima.

U politici se objašnjava konkretan proces donošenja odluka koje su dovele do njezina određivanja. U slučaju revizije politike, u njoj će biti sadržano objašnjenje svih bitnih promjena i načina na koji su glasovi i stajališta dioničara o politici uzeta u obzir i iskazana najmanje tijekom tri uzastupne godine.

4.      Države članice moraju osigurati da se nakon odobrenja dioničara politika objavljuje bez odgađanja i da je dostupna bez naknade na web-mjestu trgovačkog društva najmanje za cijelo vrijeme njezine primjene.

Članak 9.bInformacije koje je potrebno navesti u izvješću o primitcima i pravo na glasovanje o izvješću o primitcima

1.      Države članice moraju osigurati da trgovačko društvo sastavi jasno i razumljivo izvješće o primitcima, koje sadržava sveobuhvatan pregled primitaka, uključujući sve koristi u bilo kojem obliku, u skladu s politikom primitaka iz članka 9.a, dodijeljenih pojedinačnim direktorima, uključujući novozaposlene ili nekadašnje direktore, u prethodnoj financijskoj godini. Prema potrebi sadržava sve sljedeće elemente:

(a)    ukupne primitke dodijeljene, plaćene ili dospjele, raščlanjene prema komponentama, relativni udio fiksnih i varijabilnih primitaka, objašnjenje načina na koji su ukupni primitci povezani s dugoročnom uspješnošću te informacije o načinu primjene kriterija financijske i nefinancijske uspješnosti;

(aa)  omjer između prosječnih dodijeljenih, plaćenih ili dospjelih primitaka izvršnih direktora i prosječnih primitaka zaposlenika tijekom prethodne financijske godine u kojoj su primitci zaposlenika s nepunim radnim vremenom uzeti u obzir prema ekvivalentu punog radnog vremena;

(b)  relativnu promjenu primitaka izvršnih direktora tijekom prethodnih triju financijskih godina, njihov odnos s obzirom na razvoj opće uspješnosti trgovačkog društva i promjenu prosječnih primitaka zaposlenika trgovačkog društva u istom razdoblju;

(c)    sve primitke koje su direktori trgovačkog društva primili od poduzeća koje pripada istoj grupaciji ili koji im još nisu isplaćeni;

(d)    broj dionica i dioničkih opcija koje su dodijeljene ili ponuđene te glavne uvjete za izvršenje prava, uključujući cijenu i datum izvršenja te svaku njihovu promjenu;

(e)    informacije o upotrebi mogućnosti zahtjeva za povrat varijabilnih primitaka;

(f)     informacije o načinu utvrđivanja primitaka direktora, uključujući ulogu odbora za primitke.

2.      Države članice moraju osigurati zaštitu prava na privatnost fizičkih osoba u skladu s Direktivom 95/46/EZ kada se obrađuju osobni podatci direktora.

3.      Države članice moraju osigurati da dioničari imaju pravo glasovati o izvješću o primitcima za prethodnu financijsku godinu tijekom godišnje glavne skupštine. Ako dioničari glasuju protiv izvješća o primitcima, trgovačko društvo mora, po potrebi, komunikacijom s dioničarima utvrditi razloge njihova odbijanja. Trgovačko društvo mora u sljedećem izvješću o primitcima objasniti ▌na koji se način glasovanje dioničara uzelo u obzir.

Države članice moraju osigurati da relevantni dionici, posebno zaposlenici, preko svojih predstavnika imaju pravo na izražavanje mišljenja o politici primitaka prije nego što se ona podnese dioničarima.

3a.    Odredbe o primitcima iz ovoga članka i članka 9.a ne dovode u pitanje nacionalne sustave formiranja plaća zaposlenika i, gdje je primjenjivo, nacionalne odredbe o zastupanju zaposlenika u odborima.

4.      Kako bi se zajamčila jedinstvena primjena ovog članka, Komisiju se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata, u skladu s člankom 14.a, kako bi se pobliže odredilo standardizirano predstavljanje informacije iz stavka 1. ovog članka.

„Članak 9.cPravo na glasovanje o transakcijama s povezanim strankama

1.      Države članice moraju osigurati da trgovačka društva, u slučaju znatnih transakcija s povezanim strankama ▌javno objavljuju te transakcije najkasnije u trenutku zaključivanja transakcije te uz objavu prilažu izvješće ▌kojim se procjenjuje je li transakcija izvršena u tržišnim uvjetima i potvrđuje da je sa stajališta trgovačkog društva, uključujući manjinske dioničare, transakcija poštena i razumna te da pružaju objašnjenja ocjena na kojima se procjena temelji. Najava mora sadržavati informacije o prirodi odnosa s povezanom strankom, nazivu povezane stranke, iznosu transakcije i sve druge informacije potrebne za procjenu ekonomske pravednosti transakcije sa stajališta trgovačkog društva, uključujući manjinske dioničare.

Države članice utvrđuju konkretna pravila u pogledu izvješća koje se treba usvojiti u skladu s prvim i drugim podstavkom, uključujući subjekta koji je odgovoran za podnošenje izvješća i koji mora biti jedan od sljedećih:

-       neovisna treća strana;

-       nadzorno tijelo trgovačkog društva ili

-       odbor neovisnih direktora

2.      Države članice moraju osigurati da znatne transakcije s povezanim strankama odobre dioničari ili upravno ili nadzorno tijelo trgovačkih društava, u skladu s postupcima kojima se sprječava povezana stranka da iskoristi svoj položaj te kojima se pruža odgovarajuća zaštita interesa trgovačkog društva i dioničara koji nisu povezana stranka, uključujući manjinske dioničare.

Države članice mogu dioničarima omogućiti pravo glasovanja o znatnim transakcijama koje je odobrilo administrativno ili nadzorno tijelo trgovačkog društva.

Cilj je spriječiti povezane stranke da ostvare prednost od posebnog položaja i pružiti odgovarajuću zaštitu interesa trgovačkog društva.

2a.  Države članice moraju osigurati da su povezane stranke i njihovi predstavnici isključeni iz pripreme izvješća iz stavka 1. i iz glasovanja i odluka koje se provode u skladu sa stavkom 2. Ako transakcija s povezanom strankom uključuje dioničara, tog se dioničara mora isključiti iz svakog glasovanja koje se odnosi na transakciju. Država članice mogu dopustiti dioničaru koji je povezana stranka da sudjeluje u glasovanju uz uvjet da se nacionalnim pravom osiguravaju odgovarajuće zaštite koje se primjenjuju tijekom postupka glasovanja radi zaštite interesa dioničara koji nisu povezane stranke, uključujući manjinske dioničare, čime se sprječava povezana stranka da odobri transakciju unatoč suprotnom mišljenju većine dioničara koji nisu povezane stranke ili unatoč suprotnom mišljenju većine neovisnih direktora.

3.      Države članice moraju osigurati da su transakcije s istom povezanom strankom koje su zaključene tijekom bilo kojeg razdoblja od 12 mjeseci ili u istoj financijskog godini i koje ne podliježu obvezama iz stavaka 1., 2. i 3. agregiraju se za potrebe primjene tih stavaka.

4.      Države članice mogu isključiti iz zahtjeva iz stavaka 1., 2. i 3.:

-       transakcije zaključene između trgovačkog društva i jednog ili više članova njegove grupacije ili zajedničkog pothvata pod uvjetom da su članovi grupacije ili zajedničkog pothvata u potpunom vlasništvu trgovačkog društva ili da nijedna stranka povezana s trgovačkim društvom nije interesno povezana s tim članovima grupacije ili sa zajedničkim pothvatom;

-       transakcije izvršene u uobičajenom tijeku poslovanja ili zaključene u tržišnim uvjetima.

4a.    Države članice utvrđuju znatne transakcije s povezanim strankama. Znatne transakcije s povezanim strankama utvrđuju se uzimajući u obzir:

(a)    utjecaj koje informacije o transakcijama mogu imati na odluke o subjektima uključenima u postupak odobrenja;

(b)    učinak transakcija na rezultate trgovačkog društva, imovinu, kapitalizaciju ili promet i na položaj povezane stranke;

(c)    rizike koje transakcija predstavlja za trgovačko društvo i njezine manjinske dioničare.

Pri utvrđivanju znatnih transakcija s povezanim strankama države članice mogu odrediti jedan ili više kvantitativnih omjera koji se temelje na učinku transakcija na prihode, imovinu, kapitalizaciju ili promet trgovačkog društva ili uzeti u obzir prirodu transakcija i položaj povezane stranke.

(5)       Nakon članka 14. umeće se sljedeće poglavlje II.A:

„POGLAVLJE II.A

DELEGIRANI AKTI I KAZNE

Članak 14.a

Izvršavanje delegiranih ovlasti

1.      Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.      Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5.a stavka 5., članka 3.b stavka 5. i članka 3.c stavka 3. i članka 9.b dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od …*.

3.      Delegiranje ovlasti iz članka 3.a stavka 5., članka 3.b stavka 5. i članka 3.c stavka 3. i članka 9.b Europski parlament ili Vijeće mogu opozvati u bilo kojem trenutku. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.      Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.      Delegirani akt donesen na temelju članka 3.a stavka 5., članka 3.b stavka 5. i članka 3.c stavka 3. te članka 9.b stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 14.bKazne

Države članice utvrđuju pravila o kaznama primjenjivima na povrede nacionalnih odredaba donesenih u skladu s ovom Direktivom i poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se one primjenjuju. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Države članice o tim odredbama obavješćuju Komisiju najkasnije do [datum prijenosa] te je bez odgode obavješćuju o svakoj naknadnoj izmjeni koja se na njih odnosi.”

Izmjene Direktive 2013/34/EU

(-1)        U članku 2. dodaje se sljedeća točka:

„(17) ‘porezna presuda’ označava svako prijevremeno tumačenje ili primjenu zakonske odredbe za prekograničnu situaciju ili transakciju trgovačkog društva koja bi mogla dovesti do gubitka poreza u državama članicama ili koja bi mogla dovesti poreznih ušteda za trgovačko društvo koje su posljedica umjetnog prijenosa dobiti unutar grupacije”.

(-1a)      U članak 18. nakon stavka 2. umeće se sljedeći stavak:

'2a.   U napomenama uz financijska izvješća, velika poduzeća i svi poslovni subjekti od javnog interesa također objavljuju, sljedeće konsolidirane financijske podatke po državama članicama i trećim zemljama u kojima imaju poslovni nastan:

(a)    naziv(e), prirodu poslovanja i geografski položaj;

(b)    promet;

(c)    broj zaposlenih prema ekvivalentu punog radnog vremena;

(d)    vrijednost imovine i godišnje troškovi održavanja te imovine;

(e)    podatke o prodaji i kupnji;

(f)     dobit ili gubitak prije oporezivanja;

(g)    porez na dobit ili gubitak;

(h)    dobivene javne subvencije;

(i)     matična društva dostavljaju, uz pripadajuće podatke, popis društava kćeri koja posluju u svakoj državi članici i trećoj zemlji.”

(-1b)      U članku 18. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

'3.    Države članice mogu osigurati da se stavak 1. točka (b) i stavak 2.a ne primjenjuju na godišnje financijske izvještaje poduzeća ako su poduzeća uvrštena u konsolidirane financijske izvještaje koje treba sastaviti na temelju članka 22. uz uvjet da se podaci navedu uz bilješke priložene konsolidiranom financijskom izvještaju.

(-1c)      Umeće se sljedeći članak 18.a:

„Članak 18.a

Dodatno objavljivanje za velika poduzeća

1.      U bilješkama uz financijske izvještaje, velika poduzeća, uz podatke koji se traže u skladu s člancima 16., 17. i 18. te bilo kojim drugim odredbama ove Direktive, javno objavljuju ključne podatke i informacije u vezi s poreznim presudama, precizirane prema državi članici i trećoj zemlji u kojoj spomenuta velika poduzeća imaju društva kćeri: Komisiju je ovlaštena urediti, preko delegiranih akata u skladu s člankom 49., oblik i sadržaj publikacije.

2.      Poduzeća čiji prosječni broj zaposlenika na konsolidiranoj osnovi tijekom financijske godine ne prelazi 500 i, koja na na datumima bilanci, imaju na konsolidiranoj osnovi ukupnu bilancu koja ne prelazi od 86 milijuna EUR ili neto promet koji ne prelazi 100 milijuna EUR izuzimaju se iz obveze utvrđene u stavku 1. ovog članka.

3.      Obveza utvrđena u stavku 1. ovog članka ne primjenjuje se na poduzeće na koje se odnosi zakon države članice čije je matično društvo podložno zakonima države članice i čiji su podaci uključeni u podatke koje objavljuje matično društvo u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

4.      Podaci iz stavka 1. revidiraju se u skladu s Direktivom 2006/43/EZ.

(1)         Članak 20. Direktive 2013/34/EU mijenja se kako slijedi:

(a)    u stavku 1. dodaje se sljedeća točka (h):

“(h)   izvješće o primitcima utvrđeno člankom 36.b Direktive 2007/36/EZ.”

(b)    stavak 3. mijenja se kako slijedi:

Ovlašteni revizor ili revizorsko društvo izražava mišljenje u skladu s člankom 34. stavkom 1. drugim podstavkom u pogledu informacija primljenih pod točkama (c) i (d) stavka 1. ovog članka i provjerava jesu li dostavljene informacije iz točaka (a), (b), (e), (f), (g) i (h) stavka 1. ovog članka.”

(c)     stavak 3. mijenja se kako slijedi:

„4. Države članice mogu poduzeća iz stavka 1. koja imaju samo izdane vrijednosne papire koji nisu dionice uvrštene radi trgovanja na uređenom tržištu u smislu članka 4. stavka 1. točke 14. Direktive 2004/39/EZ izuzeti iz primjene točaka (a), (b), (e), (f), (g) i (h) stavka 1. ovog članka, osim ako ta poduzeća imaju izdane vrijednosne papire kojima se trguje u okviru multilateralne trgovinske platforme u smislu članka 4. stavka 1. točke 15. Direktive 2004/39/EZ.”

Članak 2.a Izmjene Direktive 2004/109/EZ

Direktiva 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(17) mijenja se kako slijedi:

(1)         U članku 1. stavku 2. dodaje se sljedeća točka (r) :

„(r)   ‘porezna presuda’ označava svako prijevremeno tumačenje ili primjenu zakonske odredbe za prekograničnu situaciju ili transakciju trgovačkog društva koja bi mogla dovesti do gubitka poreza u državama članicama ili koja bi mogla dovesti poreznih ušteda za trgovačko društvo koje su posljedica umjetnog prijenosa dobiti unutar grupacije”.

(2)         Umeće se sljedeći članak 16.a:

„Članak 16.a Dodatne objave za izdavatelje

1.      Države članice zahtijevaju od svakog izdavatelja javno godišnje objavljivanje podataka, uz određivanje sljedećih konsolidiranih informacija za financijsku godinu, preciziranih prema državi članici i prema trećoj zemlji u kojoj imaju društva kćeri:

(a)    naziv(e), prirodu poslovanja i geografski položaj

(b)    promet

(c)    broj zaposlenih na puno radno vrijeme

(d)    dobit ili gubitak prije oporezivanja

(e)    porez na dobit ili gubitak

(f)     dobivene javne subvencije

2.      Obveza utvrđena u stavku 1. ovog članka ne primjenjuje se na izdavatelje na koje se odnosi zakon države članice čije je matično društvo podložno zakonima države članice i čiji su podaci uključeni u podatke koje objavljuje matično društvo u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

3.      Informacije iz stavka 1. revidiraju se u skladu s Direktivom 2006/43/EZ i objavljuju se, ako je to moguće, kao Prilog godišnjim financijskim izvješćima ili, po potrebi, konsolidiranim financijskim izvješćima izdavatelja u pitanju.

(3)    Umeće se sljedeći članak 16.b:

„Članak 16.b

Dodatne objave za izdavatelje

1.        Države članice zahtijevaju od svakog izdavatelja da godišnje javno objavi na konsolidiranoj osnovi za financijsku godinu osnovne elemente i podatke povezane s poreznim mišljenjima, prema državi članici i trećoj zemlji u kojoj imaju društva-kćeri. Komisiju je ovlaštena urediti, preko delegiranih akata u skladu s člankom 27. stavcima 2.a, 2.b i 2.c, oblik i sadržaj publikacije.

2.        Obveza utvrđena u stavku 1. ovog članka ne primjenjuje se na izdavatelje na koje se odnosi zakon države članice čije je matično društvo podložno zakonima države članice i čiji su podaci uključeni u podatke koje objavljuje matično društvo u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

3.        Podaci iz stavka 1. revidiraju se u skladu s Direktivom 2006/43/EZ i objavljuju se, ako je to moguće, kao Prilog godišnjim financijskim izvještajima ili, ako je primjenjivo, konsolidiranim financijskim izvještajima izdavatelja u pitanju.

(4)       U članku 27. stavak 2.a zamjenjuje se sljedećim:

"(2a)    Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 3., članka 5. stavka 6., članka 9. stavka 7., članka 12. stavka 2., članka 14. stavka 2., članka 16.a. stavka 1., članka 17. stavka 4., članka 18. stavka 5., članka 19. stavka 4., članka 21. stavka 4., članka 23. stavka 4., članka 23. stavka 5. i članka 23. stavka 7. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od četiri godine počevši od siječnja 2011. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije šest mjeseci prije isteka četverogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako ih Europski parlament ili Vijeće opozovu u skladu s člankom 27.a.

Članak 3.Prijenos

1.          Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije [18 mjeseci nakon stupanja na snagu]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe pri njihovoj službenoj objavi sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.          Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 4. Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 5.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u

Za Europski parlament                                 Za Vijeće

Predsjednik                                                   Predsjednik

(1)

SL C 451, 16.12.2014., str. 87.

(2)

* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

(3)

SL C , , str. .

(4)

Direktiva 2007/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o izvršavanju pojedinih prava dioničara trgovačkih društava uvrštenih na burzu (SL L 184, 14.7.2007., str. 17.).

(5)

Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i vezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

(6)

COM/2012/0740 završna verzija.

(7)

Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima SL L 176, 27.6.2013., str. 338.

(8)

Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i vezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.)

(9)

Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(10)

SL C 369, 17.12.2011., str. 14.

(11)

Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1)

(12)

Direktiva 2003/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. lipnja 2003. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 235, 23.9.2003., str. 10.).

(13)

Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (preinačena) (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

(14)

Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

(15)

Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32).

(16)

Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.).

(17)

Direktivu 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (SL L 390, 31.12.2004., str. 38.).


MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (2.3.2015)

upućeno Odboru za pravna pitanja

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara i Direktive 2013/34/EU u pogledu određenih elemenata izvješća o korporativnom upravljanju

(COM(2014)0213 – C7‑0147/2014 – 2014/0121(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Olle Ludvigsson

SHORT JUSTIFICATION

The Commission’s proposal on shareholder engagement was launched in April 2014. It aims at enhancing the long-term perspective in the running of listed companies.

At present, too many companies have an overly strong focus on pleasing demands for high short-term profits and returns. This dynamics leads to planning deficiencies, under-investment and suboptimal performance in the long run.

In order to at least partly come to terms with the problem, the Commission wants to give minority shareholders – and institutional investors in particular – a more transparent, easily managed and influential role in corporate governance. The idea is that if investors engage more and are more long-term oriented in their engagement, companies will give higher priority to long-term concerns. This will in turn be beneficial for the end-customers of institutional investors and asset managers, for the companies and for society as a whole.

Overall approach

Your rapporteur would like to put this initiative into the overall context of stakeholder involvement in corporate governance. While this specific proposal focuses on shareholders, one should bear in mind that other actors – such as employees, consumers and local communities – are also highly relevant. For companies to be well-run, there has to be respect for and active engagement from all stakeholders.

Regarding the logic of and reasoning behind the proposal, your rapporteur generally understands and supports the Commission line. There is a wide-spread short-termism which is irrational for most actors and which it would be sensible to try to reverse. Stimulating stronger shareholder engagement is one of several means to do that. The set of measures proposed by the Commission is not a panacea, but at least a reasonable step in the right direction.

Adjustments

On that general basis, your rapporteur believes that the proposal needs to be adjusted on seven important points:

1. A key to strong shareholder engagement is the dialogue between different shareholders on company-related matters. Owners need to talk to each other. In order to get more engagement, this dialogue should be promoted. The provisions on shareholder identification (Article 3a) should be expanded in order to take this aspect on board. When a company has identified its shareholders, any shareholder should have the possibility to turn to the company to get the contact details of the other shareholders. With those details, new dialogues can be started. If this useful mechanism is properly restricted, it should be fully in line with data protection rules.

2. Unjustified charges related to cross-border engagement are unfortunately quite common. Therefore, in order to safeguard the functioning of the internal market, it needs to be made clear that all charges involved in the identification of shareholders, the transmission of information and the facilitation of the exercise of shareholder rights must never be differentiated on the basis of nationality (Article 3d).

3. Basic transparency should not be optional. In order to make sure that the legislation is reasonably efficient and that there is a level playing field, all institutional investors and asset managers should be obliged to develop an engagement policy and to be transparent about its application (Article 3f). This is a very basic demand which can easily be met by all actors which already run a solid and well-organised business operation.

4. On the same general theme, there should be more transparency around how asset managers deliver on mandates from institutional investors (Article 3h). In order not to create a black hole for anyone wanting to follow these key operations from the outside, all non-sensitive information should be disclosed to the public.

5. For a system with remuneration policies to be rational and meaningful, the policies cannot too often or too much be put to the side. Therefore, an exemption from a policy should be accepted only if it affects maximum amounts of remuneration and the situation is exceptional – for example if the company is in a leadership crisis (Article 9a). If a company has gone beyond a policy once and wants to do so again, it is reasonable that it presents a proposal for a revised policy to the shareholders.

6. With the aim of upholding transparency and maintaining a level playing field, the ratio between the remuneration of directors and employees should always be included in remuneration policies (Article 9a). This ratio will have to be interpreted differently depending on for example the business and geographical set-up of the company. However, it is always a useful metric which could and should be disclosed by all companies.

7. On related party transactions, the Commission’s proposal is a little too ambitious (Article 9c). There should be a proper European minimum level to counter a problematic pattern of abusive transactions, but that level does not have to be very high. A bit of back-tracking is needed. In particular, it seems reasonable to let it be up to Member States, depending on national conditions and practices, to decide if the requirement to hold a shareholder vote is proportionate for all 5%+ related party transactions, or if it should apply only to transactions which are not concluded on market terms.

AMANDMANI

Amandman  1

Prijedlog direktive

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara i Direktive 2013/34/EU u pogledu određenih elemenata izvješća o korporativnom upravljanju

o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara, Direktive 2013/34/EU i Direktive 2004/109/EZ u pogledu određenih elemenata izvješćivanja

(Tekst značajan za EGP)

(Tekst značajan za EGP)

Amandman  2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Financijska kriza pokazala je da su u mnogim slučajevima dioničari podržavali preuzimanje kratkoročnog rizika upravitelja. Nadalje, postoje jasni dokazi da trenutačna razina „nadzora” društava u koja se ulaže i sudjelovanja institucionalnih ulagatelja i upravitelja imovinom nije odgovarajuća, što može dovesti do nedovoljnog korporativnog upravljanja i rezultata trgovačkih društava uvrštenih na burzu.

(2) Financijska kriza pokazala je da su u mnogim slučajevima dioničari podržavali preuzimanje kratkoročnog rizika upravitelja. Nadalje, postoje jasni dokazi da trenutačna razina „nadzora” društava u koja se ulaže i sudjelovanja institucionalnih ulagatelja i upravitelja imovinom nije odgovarajuća, što može dovesti do neoptimalnog korporativnog upravljanja i rezultata trgovačkih društava uvrštenih na burzu. Ovaj bi prijedlog trebao imati široko polje interesa kako bi se povećala transparentnost te poštovalo i zajamčilo aktivno sudjelovanje dionika o kojima je riječ; stoga su drugi subjekti, kao što su zaposlenici, potrošači i lokalne zajednice veoma važni u ukupnom kontekstu uključivanja dionika.

Amandman  3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Kako bi se dodatno omogućilo izvršavanje prava dioničara i sudjelovanje između trgovačkih društava uvrštenih na buru i dioničara, trgovačka društva uvrštena na burzu trebala bi imati mogućnost utvrđivanja identiteta svojih dioničara i izravne komunikacije s njima. Stoga je ovom Direktivom potrebno predvidjeti okvir kojim bi se osiguralo da se identitet dioničara može utvrditi.

(4) Kako bi se dodatno omogućilo izvršavanje prava dioničara i sudjelovanje između trgovačkih društava uvrštenih na buru i dioničara, trgovačka društva uvrštena na burzu trebala bi imati mogućnost utvrđivanja identiteta svojih dioničara i izravne komunikacije s njima. Stoga je ovom Direktivom potrebno predvidjeti okvir kojim bi se osiguralo da se identitet dioničara može utvrditi radi poboljšanja transparentnosti i dijaloga. Ostvari li se cilj utvrđivanja identiteta dioničara, države članice trebale bi raspolagati određenim stupnjem fleksibilnosti da zadrže postojeće nacionalne sustave, primjerice kada se identitet dioničara ne utvrđuje samo preko posrednika.

Amandman  4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Kako bi se promicala vlasnička ulaganja u cijeloj Uniji i izvršavanje prava povezanih s dionicama, ovom bi se Direktivom trebala spriječiti diskriminacija u cijenama prekograničnih za razliku od isključivo domaćih ulaganja u dionice boljom objavom cijena, naknada i troškova usluga koje su pružili posrednici. Posrednici iz trećih zemalja koji su osnovali podružnicu u Uniji trebali bi podlijegati pravilima o utvrđivanju identiteta dioničara, prijenosu informacija, omogućavanju prava dioničara i transparentnosti cijena, naknadama i troškovima kako bi se osigurala učinkovita primjena odredaba o dionicama koje se drže preko tih posrednika.

(7) Kako bi se promicala vlasnička ulaganja u cijeloj Uniji i izvršavanje prava povezanih s dionicama, ovom bi se Direktivom trebalo zahtijevati da sve cijene, naknade i drugi troškovi usluga koje su pružili posrednici budu transparentne, nediskriminirajuće i razmjerne. Svaka razlika u troškovima koju plaćaju različiti korisnici usluga trebala bi odražavati razlike u stvarnim troškovima nastalima pri pružanju tih usluga. Da bi se zaštitila cjelovitost i funkcioniranje unutarnjeg tržišta cijene usluga ne bi se smjele razlikovati na osnovi nacionalnosti korisnika. Posrednici iz trećih zemalja koji su osnovali podružnicu u Uniji trebali bi podlijegati pravilima o utvrđivanju identiteta dioničara, prijenosu informacija, omogućavanju prava dioničara i transparentnosti cijena, naknadama i troškovima kako bi se osigurala učinkovita primjena odredaba o dionicama koje se drže preko tih posrednika.

Amandman  5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Učinkovito i održivo sudjelovanje dioničara jedan je od temelja modela korporativnog upravljanja trgovačkih društava uvrštenih na burzu koji ovisi o sustavu uzajamne kontrole među različitim tijelima i različitim dioničarima.

(8) Učinkovito i održivo sudjelovanje dioničara jedan je od temelja modela korporativnog upravljanja trgovačkih društava uvrštenih na burzu koji ovisi o sustavu uzajamne kontrole među različitim tijelima i različitim dioničarima: među klijentima, dobavljačima, zaposlenicima i u lokalnoj zajednici.

Amandman  6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Institucionalni ulagatelji i upravitelji imovinom važni su dioničari trgovačkih društava uvrštenih na burzu u Uniji i stoga mogu imati važnu ulogu u korporativnom upravljanju navedenih trgovačkih društava, ali i općenito u pogledu strategije i dugoročne uspješnosti tih trgovačkih društava. Međutim, iskustvo je posljednjih godina pokazalo da institucionalni ulagatelji i upravitelji imovinom često ne sudjeluju u trgovačkih društvima u kojima drže dionice, a dokazano je da tržišta kapitala izvršavaju pritisak na trgovačka društva da ostvaruju dobre rezultate u kratkoročnom razdoblju što može dovesti do nedovoljne razine ulaganja, na primjer u istraživanje i razvoj, na štetu dugoročne uspješnosti trgovačkih društava i ulagatelja.

(9) Institucionalni ulagatelji i upravitelji imovinom važni su dioničari trgovačkih društava uvrštenih na burzu u Uniji i stoga mogu imati važnu ulogu u korporativnom upravljanju navedenih trgovačkih društava, ali i općenito u pogledu strategije i dugoročne uspješnosti tih trgovačkih društava. Međutim, iskustvo je posljednjih godina pokazalo da institucionalni ulagatelji i upravitelji imovinom često ne sudjeluju u poslovanju trgovačkih društava u kojima drže dionice, a dokazano je da tržišta kapitala izvršavaju jak pritisak na trgovačka društva da ostvaruju dobre rezultate prije svega u kratkoročnom razdoblju, što može dovesti do nedovoljne razine ulaganja, na primjer u istraživanje i razvoj, na štetu dugoročne uspješnosti trgovačkih društava i ulagatelja.

Amandman  7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Institucionalni ulagatelji i upravitelji imovinom često nisu transparentni u pogledu strategija ulaganja te svoje politike sudjelovanja i njezine provedbe. Javna objava tih informacija mogla bi pozitivno utjecati na svijest ulagatelja, omogućiti krajnjim korisnicima, kao što su budući umirovljenici, optimizaciju odluka o ulaganju, omogućiti dijalog između trgovačkih društava i njihovih dioničara, poticati sudjelovanje dioničara i ojačati odgovornost trgovačkih društava prema civilnom društvu.

(10) Institucionalni ulagatelji i upravitelji imovinom često nisu transparentni u pogledu svojih politika sudjelovanja, svojih strategija ulaganja te njihove provedbe i rezultata. Javna objava tih informacija na razne bi načine pozitivno utjecala na svijest ulagatelja, omogućila bi krajnjim korisnicima, kao što su budući umirovljenici, optimizaciju odluka o ulaganju, omogućila bi dijalog između trgovačkih društava i njihovih dioničara, poticala bi sudjelovanje dioničara i ojačala odgovornost trgovačkih društava prema civilnom društvu.

Amandman  8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Stoga bi institucionalni ulagatelji i upravitelji imovinom trebali razviti politiku sudjelovanja dioničara kojom se, među ostalim, određuju način na koji oni uključuju sudjelovanje dioničara u svoju strategiju ulaganja, nadziru društva u koja se ulaže, vode dijaloge s društvima u koja se ulaže i izvršavaju prava glasa. Ta politika sudjelovanja trebala bi uključivati politike upravljanja stvarnim ili mogućim sukobima interesa, kao što su financijske usluge institucionalnih ulagatelja ili upravitelja imovinom, ili njihovih povezanih društava, koje se pružaju društvu u koje se ulaže. Navedenu politiku, njezinu provedbu i njezine rezultate trebalo bi javno objaviti jednom godišnje. Ako institucionalni ulagatelji ili upravitelji imovinom odluče ne razvijati politiku sudjelovanja i/ili odluče ne objaviti njezinu provedbu i rezultate, moraju za to dati jasno i detaljno objašnjenje.

(11) Stoga bi institucionalni ulagatelji i upravitelji imovinom trebali razviti politiku sudjelovanja dioničara kojom se, među ostalim, određuju način na koji oni uključuju sudjelovanje dioničara u svoju strategiju ulaganja, nadziru društva u koja se ulaže, vode dijaloge s društvima u koja se ulaže i izvršavaju prava glasa. Ta politika sudjelovanja trebala bi uključivati politike upravljanja stvarnim ili mogućim sukobima interesa, kao što su financijske usluge institucionalnih ulagatelja ili upravitelja imovinom, ili njihovih povezanih društava, koje se pružaju društvu u koje se ulaže. Navedenu politiku, njezinu provedbu i njezine rezultate trebalo bi javno objaviti jednom godišnje. Ako su informacije o glasovanju koje se namjerava objaviti vrlo opsežne, u iznimnim bi slučajevima trebala postojati mogućnost objavljivanja sažetka tih informacija. Nadalje, državama članicama trebalo bi omogućiti da predvide mogućnost, kada bi u iznimnim slučajevima objava određenog dijela informacija u vezi s politikom sudjelovanja ozbiljno naštetila poslovnom položaju institucionalnog ulagatelja, upravitelja imovinom ili društva u koje se ulaže, da se institucionalni ulagatelj ili upravitelj imovinom, uz prethodno odobrenje nadležnog tijela dano na temelju jasnih kriterija, suzdrži od objave tog dijela informacija.

Amandman  9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a) Radi proširenja ideje o sudjelovanju dioničara, društva bi trebala razmotriti stvaranje predstavničkih tijela dioničara (odbori dioničara) za praćenje aktivnosti upravitelja fondova. Takvi bi se odbori sastojali od članova koje su izabrali pojedini ulagatelji ili trenutačni ili budući primatelji mirovina, kojima upravlja upravitelj imovinom društva.

Amandman  10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Institucionalni ulagatelji trebali bi jednom godišnje javno objaviti način na koji je njihova strategija vlasničkih ulaganja u skladu s profilom i trajanjem njihovih obveza te kako se njome pridonosi srednjoročnim do dugoročnim rezultatima njihove imovine. Ako upotrebljavaju upravitelje imovinom, bilo diskrecijskim mandatima koji uključuju upravljanje imovinom na pojedinačnoj osnovi bilo udruženim sredstvima, trebali bi javno objaviti glavne elemente dogovora s upraviteljem imovine u pogledu nekoliko pitanja, kao što su: potiče li se njime upravitelja imovine da uskladi svoju strategiju ulaganja i odluka s profilom i trajanjem obveza institucionalnog ulagatelja, potiče li se upravitelja imovinom da donosi odluke o ulaganju na temelju srednjoročnih do dugoročnih rezultata trgovačkog društva i sudjeluje u trgovačkim društvima, kako se njime ocjenjuje uspješnost upravitelja imovinom, strukturu razmatranja usluga upravljanja imovinom i ciljani promet portfelja. Time bi se pridonijelo ispravnom usklađivanju interesa krajnjih korisnika institucionalnih ulagatelja, upravitelja imovinom, društava u koja se ulaže, a može se pridonijeti i razvoju dugoročnih strategija ulaganja i dugoročnog odnosa s društvima u koja se ulaže koji uključuje sudjelovanje dioničara.

(12) Institucionalni ulagatelji trebali bi jednom godišnje javno objaviti način na koji je njihova strategija vlasničkih ulaganja u skladu s profilom i trajanjem njihovih obveza te kako se njome pridonosi srednjoročnim do dugoročnim rezultatima njihove imovine. Ako upotrebljavaju upravitelje imovinom, bilo diskrecijskim mandatima koji uključuju upravljanje imovinom na pojedinačnoj osnovi bilo udruženim sredstvima, trebali bi javno objaviti glavne elemente dogovora s upraviteljem imovine u pogledu nekoliko pitanja, kao što su: potiče li se njime upravitelja imovine da uskladi svoju strategiju ulaganja i odluka s profilom i trajanjem obveza institucionalnog ulagatelja, potiče li se upravitelja imovinom da donosi odluke o ulaganju na temelju srednjoročnih do dugoročnih rezultata trgovačkog društva i sudjeluje u trgovačkim društvima, kako se njime ocjenjuje uspješnost upravitelja imovinom, strukturu razmatranja usluga upravljanja imovinom i ciljani promet portfelja. Time bi se pridonijelo ispravnom usklađivanju interesa krajnjih korisnika institucionalnih ulagatelja, upravitelja imovinom, društava u koja se ulaže, a može se pridonijeti i razvoju dugoročnih strategija ulaganja i dugoročnog odnosa s društvima u koja se ulaže koji uključuje sudjelovanje dioničara. Ako se u iznimnim slučajevima institucionalni ulagatelj koristi vrlo velikim brojem upravitelja imovinom, trebalo bi omogućiti objavu sažetka tih informacija. Nadalje, državama članicama trebalo bi omogućiti da predvide mogućnost, kada bi u iznimnim slučajevima objava određenog dijela informacija u vezi s tim aspektima strategije ulaganja ozbiljno naštetila poslovnom položaju institucionalnog ulagatelja ili upravitelja imovinom, da se institucionalni ulagatelj, primi li prethodno odobrenje nadležnog tijela dano na temelju jasnih kriterija, suzdrži od objave tog dijela informacija.

Amandman  11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Od upravitelja imovinom trebalo bi zahtijevati da institucionalnim ulagateljima objave način na koji su njihova strategija ulaganja i njezina provedba u skladu s dogovorom o upravljanju imovinom te način na koji strategija ulaganja i odluke pridonose srednjoročnim do dugoročnim rezultatima imovine institucionalnog ulagatelja. Nadalje, trebali bi objaviti donose li odluke o ulaganju na temelju ocjena srednjoročnih do dugoročnih rezultata društva u koje se ulaže, način sastavljanja njihova portfelja i promet portfelja, stvarne ili moguće sukobe interesa te upotrebljava li upravitelj imovinom ovlaštene zastupnike s pravom glasa za potrebe svojih aktivnosti sudjelovanja. Navedenim bi se informacijama institucionalnom ulagatelju omogućio bolji nadzor nad upraviteljem imovinom, potaknulo ispravno usklađivanje interesa i sudjelovanje dioničara.

(13) Od upravitelja imovinom trebalo bi zahtijevati da objave način na koji su njihova strategija ulaganja i njezina provedba u skladu s dogovorom o upravljanju imovinom. Upravitelji imovinom trebali bi javno objaviti donose li odluke o ulaganju na temelju ocjena srednjoročnih do dugoročnih rezultata društva u koje se ulaže, prometa portfelja, stvarnih ili mogućih sukoba interesa te upotrebljava li upravitelj imovinom ovlaštene zastupnike s pravom glasa za potrebe svojih aktivnosti sudjelovanja te, općenito, kako se njhovom strategijom ulaganja doprinosi srednjoročnom do dugoročnom kretanju vrijednosti imovine institucionalnih ulagatelja. Upravitelji imovinom trebali bi upoznati institucionalnog ulagatelja s načinom sastavljanja svog portfelja i troškom prometa portfelja. Navedenim bi se informacijama institucionalnom ulagatelju, a po potrebi i dotičnim dionicima općenito, omogućio i poticao bolji nadzor nad upraviteljem imovinom, čime bi se stvorili poticaji za ispravno usklađivanje interesa i sudjelovanje dioničara. Ako upravitelja imovinom drugi akti prava Unije obvezuju na objavu informacija u vezi s ulaganjima, ta se obveza objavljivanja ne bi trebala primjenjivati na informacije koje su u te akte već uključene. Nadalje, državama članicama trebalo bi omogućiti da predvide mogućnost, kada bi u iznimnim slučajevima objava određenog dijela informacija u vezi s tim aspektima strategije ulaganja ozbiljno naštetila poslovnom položaju upravitelja imovinom ili institucionalnog ulagatelja, da se institucionalni ulagatelj, primi li prethodno odobrenje nadležnog tijela dano na temelju jasnih kriterija, suzdrži od objave tog dijela informacija.

Amandman  12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Kako bi se poboljšale informacije u lancu vlasničkih ulaganja, države članice trebale bi osigurati da ovlašteni zastupnici s pravom glasa donose i provode odgovarajuće mjere kojima se jamči da su njihove preporuke za glasovanje točne i pouzdane, temeljene na detaljnoj analizi svih informacija koje su im dostupne te da na njih ne utječu bilo kakav postojeći ili mogući sukob interesa ili poslovni odnos. Trebali bi objaviti određene ključne informacije povezane s pripremom svojih preporuka za glasovanje i svakim stvarnim ili mogućim sukobom interesa ili poslovnim odnosom koji može utjecati na pripremu preporuka za glasovanje.

(14) Kako bi se poboljšale informacije u lancu vlasničkih ulaganja, države članice trebale bi osigurati da ovlašteni zastupnici s pravom glasa donose i provode odgovarajuće mjere kojima se jamči da su njihove preporuke za glasovanje točne i pouzdane, temeljene na detaljnoj analizi svih informacija koje su im dostupne te da na njih ne utječu bilo kakav postojeći ili mogući sukob interesa ili poslovni odnos. Trebali bi objaviti određene ključne informacije povezane s pripremom svojih preporuka za glasovanje i svakim stvarnim ili mogućim sukobom interesa ili poslovnim odnosom koji bi mogao, ako ga se ne riješi na odgovarajući način, utjecati na pripremu preporuka za glasovanje.

Amandman  13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a) Politika primitaka za direktore trgovačkih društava također bi trebala pridonijeti dugoročnom rastu trgovačkog društva tako da odgovara učinkovitijoj praksi korporativnog upravljanja i da nije potpuno ili opsežno povezana s kratkoročnim ciljevima ulaganja.

Amandman  14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Kako bi se osiguralo da dioničari u stvarnosti mogu glasovati o politici primitaka, treba im dodijeliti pravo odobravanja politike primitaka na temelju jasnog, razumljivog i sveobuhvatnog pregleda politike primitaka trgovačkog društva koja bi trebala biti usklađena s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i dugoročnim interesima trgovačkog društva i trebala bi uključivati mjere za izbjegavanje sukoba interesa. Trgovačka društva trebala bi svojim direktorima plaćati primitke samo u skladu s politikom primitaka koju su odobrili dioničari. Odobrenu politiku primitaka trebalo bi javno objaviti bez odgađanja.

(16) Kako bi se osiguralo da dioničari u stvarnosti mogu glasovati o politici primitaka, treba im dodijeliti pravo odobravanja politike primitaka glasovanjem. Ta bi politika, istodobno uzimajući u obzir aspekte specifične za poduzeća, trebala biti jasna, razumljiva i sveobuhvatna. Trebala bi biti usklađena s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i dugoročnim interesima trgovačkog društva i trebala bi uključivati mjere za izbjegavanje sukoba interesa. Tom bi se politikom trebao utvrditi i objasniti predviđen omjer prilagodbi primitaka direktora i prilagodbi plaća zaposlenika koji nisu direktori. Time bi se pružio koristan pokazatelj razvoja primitaka u cijelom trgovačkom drušvu. Trgovačka društva trebala bi svojim direktorima plaćati primitke samo u skladu s politikom primitaka koja je podnesena dioničarima i koju su oni odobrili. Odobrenu politiku primitaka trebalo bi javno objaviti bez odgađanja.

Amandman  15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Kako bi se osiguralo da je provedba politike primitaka u skladu s odobrenom politikom, dioničarima bi trebalo dodijeliti pravo glasovanja o izvješću trgovačkog društava o primitcima. Kako bi se osigurala odgovornost direktora, izvješće o primitcima trebalo bi biti jasno i razumljivo te bi trebalo sadržavati sveobuhvatan pregled primitaka dodijeljenih pojedinačnim direktorima u prethodnoj financijskoj godini. Ako dioničari glasuju protiv izvješća o primitcima, trgovačko društvo trebalo bi u sljedećem izvješću o primitcima objasniti kako se glasovanje dioničara uzelo u obzir.

(17) Kako bi se osiguralo da je provedba politike primitaka u skladu s odobrenom politikom, dioničarima bi trebalo dodijeliti pravo glasovanja o izvješću trgovačkog društva o primitcima na glavnoj godišnjoj skupštini. Kako bi se osigurala odgovornost direktora, izvješće o primitcima trebalo bi biti jasno i razumljivo te bi trebalo sadržavati sveobuhvatan pregled primitaka dodijeljenih pojedinačnim direktorima u prethodnoj financijskoj godini ili pregled još neisplaćenih primitaka. Ako dioničari glasuju protiv izvješća o primitcima, trebala bi se održati otvorena razmjena stajališta u kojoj dioničari mogu razjasniti razloge odbacivanja. Trgovačko društvo trebalo bi u sljedećem izvješću o primitcima objasniti kako su se glasovanje i izjave dioničara uzele u obzir.

Amandman  16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17a) Povećana transparentnost s obzirom na aktivnosti velikih društava te posebice s obzirom na ostvareni dobitak, porez plaćen na dobit i primljene potpore, neophodna je za osiguravanje povjerenja i olakšavanje sudjelovanja dioničara i drugih građana EU-a u društvima. Obvezna izvješća u tom području mogu se stoga smatrati važnim elementom korporativne odgovornosti društava prema dioničarima i u društvu.

Amandman  17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a) Treba razlikovati postupke za utvrđivanje primitaka direktora i sustave određivanja plaća zaposlenika. Sukladno tome, odredbama o primicima ne bi se trebalo dovoditi u pitanje potpuno ostvarivanje temeljnih prava zajamčenih člankom 153 stavkom 5. UFEU-a, opća načela nacionalnog ugovornog i radnog prava, kao i prava, prema potrebi, socijalnih partnera na sklapanje i provođenje kolektivnih ugovora u skladu s nacionalnim pravom i običajima.

Justification

This is an adapted version of Recital 69 of Directive 2013/36/EU (CRD IV).

Amandman  18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18b) Odredbama o primicima također se ne bi trebalo, po potrebi, dovoditi u pitanje odredbe o zastupljenosti zaposlenika u upravnom, upravljačkom i/ili nadzornom tijelu propisane nacionalnim pravom.

Justification

A relevant reference here is Art 91.13 of Directive 2013/36/EU.

Amandman  19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Transakcije s povezanim strankama mogu naštetiti trgovačkim društvima i njihovim dioničarima jer povezanoj stranci mogu omogućiti prisvajanje vrijednosti koja pripada trgovačkom društvu. Stoga su odgovarajuće zaštitne mjere za zaštitu interesa dioničara važne. Zbog toga bi države članice trebale osigurati da se transakcije s povezanim strankama koje čine više od 5 % imovine trgovačkog društva ili transakcije koje mogu imati znatan utjecaj na dobit ili promet dostave dioničarima na glasovanja na glavnoj skupštini. Ako transakcija s povezanom strankom uključuje dioničara, tog bi dioničara trebalo isključiti iz glasovanja. Trgovačkom društvu ne bi trebalo dopustiti zaključivanje transakcije prije nego što tu transakciju odobre dioničari. Transakcije s povezanim strankama koje čine više od 1 % njihove imovine, trgovačka društva trebala bi javno objaviti u trenutku zaključivanja transakcije te uz objavu priložiti izvješće neovisne treće strane kojim se procjenjuje je li transakcija izvršena u tržišnim uvjetima i potvrđuje da je sa stajališta dioničara, uključujući manjinske dioničare, transakcija poštena i razumna. Državama članicama trebalo bi omogućiti isključivanje transakcija zaključenih između trgovačkog društva i njegovih društava-kćeri u 100 %-tnom vlasništvu. Osim toga, državama članicama trebalo bi omogućiti da pod određenim uvjetima trgovačkim društvima dopuste da od dioničara zatraže prethodno odobrenje za određene jasno definirane vrste periodičnih transakcija većih od 5 % imovine i prethodno izuzeće od obveze dobivanja izvješća neovisne treće strane za periodične transakcije veće od 1 % imovine kako bi se trgovačkim društvima olakšalo zaključivanje tih transakcija.

(19) Transakcije s povezanim strankama mogu naštetiti trgovačkim društvima i njihovim dioničarima jer povezanoj stranci mogu omogućiti prisvajanje vrijednosti koja pripada trgovačkom društvu. Stoga su odgovarajuće zaštitne mjere za zaštitu interesa dioničara važne. Zbog toga bi države članice trebale osigurati da se transakcije s povezanim strankama koje nisu zaključene u standardnim uvjetima u uobičajenom tijeku poslovanja koje čine više od 5 % imovine trgovačkog društva dostave dioničarima na glasovanja na glavnoj skupštini. Ako transakcija s povezanom strankom uključuje dioničara, tog bi dioničara trebalo isključiti iz glasovanja. Trgovačkom društvu ne bi trebalo dopustiti zaključivanje transakcije prije nego što tu transakciju odobre dioničari. Transakcije s povezanim strankama koje čine više od 1 % njihove imovine, trgovačka društva trebala bi javno objaviti najkasnije u trenutku zaključivanja transakcije. Državama članicama trebalo bi omogućiti isključivanje transakcija zaključenih između trgovačkog društva i njegovih društava-kćeri u 100 %-tnom vlasništvu. Države članice trebale bi pod određenim uvjetima trgovačkim društvima dopustiti da od dioničara zatraže prethodno odobrenje za određene jasno definirane vrste periodičnih transakcija većih od 5 % imovine te bi trebale moći odobriti trgovačkim društvima da od dioničara zatraže prethodno izuzeće od obveze hitne objave za periodične transakcije veće od 1 % imovine, pod uvjetom da se sve takve transakcije objavi na kraju razdoblja izuzeća, kako bi se trgovačkim društvima olakšalo zaključivanje tih transakcija.

Amandman  20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) S obzirom na Direktivu 95/46/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. potrebno je utvrditi ravnotežu između omogućavanja izvršavanja prava dioničara i prava na privatnost te zaštitu osobnih podataka. Informacije o identitetu dioničara trebalo bi ograničiti na ime i podatke za kontakt odgovarajućih dioničara. Navedene bi informacije trebale biti točne i ažurirane te bi posrednici i trgovačka društva trebali omogućiti ispravljanje ili brisanje svih netočnih ili nepotpunih podataka. Te informacije o identitetu ne bi se trebale upotrebljavati ni u koju svrhu osim kako bi se omogućilo izvršavanje prava dioničara.

(20) S obzirom na članke 7. i 8. Povelje o temeljnim pravima Europske unije i na Direktivu 95/46/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995.6 potrebno je utvrditi ravnotežu između omogućavanja izvršavanja prava dioničara i prava na privatnost te zaštitu osobnih podataka. Informacije o identitetu dioničara trebalo bi ograničiti na ime i podatke za kontakt odgovarajućih dioničara. Navedene bi informacije trebale biti točne i trebale bi biti ažurirane i sigurne te bi posrednici i trgovačka društva trebali omogućiti ispravljanje ili brisanje svih netočnih ili nepotpunih podataka. Te informacije o identitetu ne bi se trebale upotrebljavati ni u koju svrhu osim kako bi se omogućilo izvršavanje prava dioničara. Trebalo bi isključiti podatke o primicima pojedinačnih direktora, osjetljive osobne podatke o zdravlju i druge kategorije podataka iz članka 8. Direktive 95/46/EZ. Informacije bi se trebale koristiti samo zato da omoguće izvršavanje prava dioničara te transparentnost i odgovornost u vezi s radom direktora. Trgovačka društva trebala bi poduzeti odgovarajuće mjere da ograniče javni pristup osobnim podacima, na primjer uklanjanjem izravnih poveznica na te podatke na svom web-mjestu, kada ti podaci, po isteku određenog broja godina od njihove prvobitne objave, više ne budu od ključnog značenja za ostvarivanje prava dioničara.

_____________

____________

6 Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

6 Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

Amandman  21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a) Kako bi se osiguralo što učinkovitije upravljanje ključnim mehanizmima komunikacije, Komisiju treba ovlastiti da donosi delegirane akte u skladu s člankom 290. UFEU-a radi utvrđivanja konkretnih zahtjeva koje je potrebno ispuniti u pogledu identifikacije dioničara, prijenosa informacija i olakšavanja ostvarivanja prava dioničara. Posebno je važno da Komisija tijekom priprema provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući savjetovanja sa stručnjacima. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti šalju Europskom parlamentu i Vijeću istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

Amandman  22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21) Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu odredaba o utvrđivanju identiteta dioničara, prijenosu informacija, omogućavanju izvršavanja prava dioničara i izvješću o primitcima, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti. Te ovlasti treba izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća7

(21) Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu odredaba o izvješću o primicima, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti. Te ovlasti treba izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.7

_____________

____________

7 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

7 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Amandman  23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22) Kako bi se osiguralo primjenjivanje u praksi zahtjeva navedenih u ovoj Direktivi ili provedbenih mjera ove Direktive, svako kršenje tih zahtjeva trebalo bi biti kažnjivo. U tu svrhu kazne bi trebale biti odvraćajuće i razmjerne.

(22) Kako bi se osiguralo primjenjivanje u praksi zahtjeva navedenih u ovoj Direktivi ili provedbenih mjera ove Direktive, svako kršenje tih zahtjeva trebalo bi biti kažnjivo, kako je utvrđeno u nacionalnom zakonodavstvu. U tu svrhu kazne bi trebale biti odvraćajuće i razmjerne.

Amandman  24

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) U stavku 1. dodaje se sljedeća rečenica:

(a) Stavak 1. mijenja se kako slijedi:

Amandman  25

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Njome se utvrđuju i zahtjevi za posrednike koje upotrebljavaju dioničari kako bi se osiguralo da se identitet dioničara može utvrditi, stvara transparentnost u pogledu politika sudjelovanja određenih vrsta ulagatelja i stvaraju dodatna prava dioničara na nadzor trgovačkih društava.

Ovom se Direktivom utvrđuju zahtjevi u vezi s ostvarivanjem određenih prava dioničara koja proizlaze iz dionica s pravom glasa u vezi s glavnom skupštinom trgovačkih društava koja imaju sjedište u nekoj državi članici i čije su dionice uvrštene na uređeno tržište koje se nalazi ili djeluje u državi članici. Njome se također utvrđuju zahtjevi za utvrđivanje identiteta dioničara, prijenos informacija i olakšavanje ostvarivanja prava dioničara; unapređuje pravila transparentnosti za institucionalne ulagatelje, upravitelje imovinom i ovlaštene zastupnike s pravom glasa; i stvaraju dodatna prava dioničara na nadzor trgovačkih društava;

Amandman  26

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 1. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Poglavlje I.b primjenjuje se na institucionalne ulagatelje i upravitelje imovinom u mjeri u kojoj izravno ili preko subjekta za zajednička ulaganja ulažu u ime institucionalnih ulagatelja u mjeri ukoliko oni ulažu u dionice.

4. Poglavlje I.b primjenjuje se na institucionalne ulagatelje i ovlaštene zastupnike s pravom glasa. Također se primjenjuje na upravitelje imovinom u mjeri u kojoj izravno ili preko subjekta za zajednička ulaganja ulažu u ime institucionalnih ulagatelja ukoliko oni ulažu u dionice.

Amandman  27

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 2. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) ,institucionalni ulagatelj’ je poduzeće koje provodi aktivnosti životnog osiguranja u smislu članka 2. stavka 1. točke (a) i nije isključeno u skladu s člankom 3. Direktive 2002/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te institucija za strukovno mirovinsko osiguranje obuhvaćena područjem primjene Direktive 2003/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u skladu s njezinim člankom 2. osim ako je država članica odlučila ne primjenjivati navedenu Direktivu u cijelosti ili djelomično na tu instituciju u skladu s člankom 5. navedene Direktive;

(f) ,institucionalni ulagatelj’ je poduzeće koje provodi aktivnosti životnog osiguranja u smislu članka 2. stavka 3. točaka (a),(b) i (c) i aktivnosti reosiguranja koje obuhvaćaju obveze životnog osiguranja i nije isključeno u skladu s člankom 3., 4., 9., 10., 11. ili 12. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća9 te institucija za strukovno mirovinsko osiguranje obuhvaćenih područjem primjene Direktive 2003/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća10 u skladu s njezinim člankom 2. osim ako je država članica odlučila ne primjenjivati navedenu Direktivu u cijelosti ili djelomično na tu instituciju u skladu s člankom 5. navedene Direktive;

_____________

____________

Direktiva 2002/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o životnom osiguranju (SL L 345, 19.12.2002., str. 1.).

9 Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1)

 

10 Direktiva 2003/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. lipnja 2003. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 235, 23.9.2003., str. 10.).

10 Direktiva 2003/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. lipnja 2003. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 235, 23.9.2003., str. 10.).

Amandman  28

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 2. – točka g

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g) ,upravitelj imovinom’ je investicijsko društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 1. Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća11 koje institucionalnim ulagateljima pruža usluge upravljanja portfeljem, UAIF (upravitelj alternativnog investicijskog fonda) kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (b) Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća12 koji ne ispunjava uvjete za izuzeće u skladu s člankom 3. navedene Direktive ili društvo za upravljanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća13; Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća koje institucionalnim ulagateljima pruža usluge upravljanja portfeljem, UAIF (upravitelj alternativnog investicijskog fonda) kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (b) Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća koji ne ispunjava uvjete za izuzeće u skladu s člankom 3. navedene Direktive ili društvo za upravljanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ili društvo za investicije koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/65/EZ ako nije u skladu s tom Direktivom odabralo društvo za upravljanje za svoje upravljanje;

(g) ,upravitelj imovinom’ je investicijsko društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 1. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća11 koje institucionalnim ulagateljima pruža usluge upravljanja portfeljem, UAIF (upravitelj alternativnog investicijskog fonda) kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (b) Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća12 koji ne ispunjava uvjete za izuzeće u skladu s člankom 3. navedene Direktive ili društvo za upravljanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća13; Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća koje institucionalnim ulagateljima pruža usluge upravljanja portfeljem, UAIF (upravitelj alternativnog investicijskog fonda) kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (b) Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća koji ne ispunjava uvjete za izuzeće u skladu s člankom 3. navedene Direktive ili društvo za upravljanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ili društvo za investicije koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/65/EZ ako nije u skladu s tom Direktivom odabralo društvo za upravljanje za svoje upravljanje;

_____________

____________

11 Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive Vijeća 85/611/EEZ, Direktive Vijeća 93/6/EEZ i Direktive Vijeća 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/22/EEZ (SL L 145, 30.4.2004., str. 1).

11 Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (preinačena) (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

12 Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

12 Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

13 Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32).

13 Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

Amandman  29

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 2. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h) ,sudjelovanje dioničara’ je nadzor koji dioničar sam ili zajedno s drugim dioničarima provodi nad trgovačkim društvima u pogledu pitanja kao što su strategija, uspješnost, rizik, struktura kapitala i korporativno upravljanje, komunicirajući s trgovačkim društvima o tim pitanjima i glasujući na glavnoj skupštini.

(h) ,sudjelovanje dioničara’ je nadzor koji dioničar sam ili zajedno s drugim dioničarima u neformalnim ili formalnim skupinama provodi nad trgovačkim društvima u pogledu pitanja kao što su strategija, uspješnost, utvrđivanje dnevnog reda, rizik, struktura kapitala, ljudski resursi i korporativno upravljanje, komunicirajući s trgovačkim društvima te po potrebi s drugim uključenim dionicima o tim pitanjima i glasujući na glavnim skupštinama, te ostalim aktivnostima povezanima s takvim praćenjem.

Justification

Shareholder engagement is not always about only having a dialogue with the company. It could also be about talking to the employees (or their representatives), to NGOs involved on issues related to the company’s business or to other stakeholders.

Amandman  30

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 2 − točka l

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l) ,direktor’ je svaki član administrativnog, upravljačkog ili nadzornog tijela trgovačkog društva;

(l) ,direktor’ je svaki član administrativnog, upravljačkog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili, ako takva tijela ne postoje, pojedinac na sličnoj poziciji;

Justification

In some Member States, a definition centered only on formal bodies would not cover all individuals who should reasonably be seen as directors. This for example applies to a CEO in a system where there is no formal management body.

Amandman  31

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 2. – točka ja (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja) ,dioničar’je pojedinac, skupina, organizacija ili lokalna zajednica na koje utječu aktivnosti i rezultati nekog trgovačkog društva ili koji u njima vide interes;

Amandman  32

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 2.a

 

Zaštita podataka

 

Države članice jamče da se svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Direktive provodi u skladu s nacionalnim zakonima o provedbi Direktive 95/46/EZ.”

Justification

This general provision, which would cover the Shareholder Right Directive as a whole, aims to underline that data protection rules should, whenever applicable, be fully respected.

Amandman  33

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Poglavlje I.A – članak 3.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da posrednici trgovačkim društvima nude mogućnost utvrđivanja identiteta njihovih dioničara.

1. Države članice osiguravaju da trgovačka društva imaju mogućnost utvrđivanja identiteta svojih dioničara.

Amandman  34

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Poglavlje I.A – članak 3.a – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Podaci za kontakt koje treba dostaviti sastoje se samo od fizičke adrese, adrese elektroničke pošte, broja dionica u vlasništvu i prava glasovanja.

 

Države članice mogu predvidjeti da dioničari čiji je identitet utvrđen imaju mogućnost da ne komuniciraju s relevantnim trgovačkim društvom. U tom slučaju primjenjuje se mehanizam koji dioničarima omogućuje da svoju želju na jednostavan način priopće trgovačkom društvu.

Amandman  35

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.a – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) Države članice osiguravaju da trgovačka društva koja su utvrdila identitet svojih dioničara učine dioničaru dostupnim, na zahtjev, popis imena i podatke za kontakt svih imenovanih dioničara koji imaju više od 0,5 % dionica.

 

Države članice mogu dopustiti trgovačkim društvima da naplaćuju naknadu za ustupanje takvog popisa dioničaru. Naknada i način njezina obračuna moraju biti transparentni i nediskriminirajući. Trgovačka društva osiguravaju da, čak i ako svi dioničari zatraže popis, ukupan prihod od naplate naknada ne bude veći od 50 % stvarnih troškova nastalih u vezi s utvrđivanjem identiteta dioničara.

Justification

A key factor in well-functioning shareholder engagement is the dialogue between different shareholders on company matters. To facilitate such dialogue, it would make sense if shareholders could get the contact details of other shareholders, where available, from the company. The 0,5% limit is there to protect privacy.

Since companies incur costs for having the shareholders identified, it is reasonable if shareholders making use of lists cover part of the actual costs for identification.

Amandman  36

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Posrednici moraju valjano obavijestiti dioničare da se njihovo ime i podaci za kontakt mogu prenijeti za potrebe utvrđivanja identiteta u skladu s ovim člankom. Navedene se informacije mogu upotrebljavati samo za potrebe omogućavanja izvršavanja prava dioničara. Trgovačko društvo i posrednik osiguravaju da fizičke osobe mogu ispraviti ili izbrisati sve nepotpune ili netočne podatke te ne smiju čuvati informacije koje se odnose na dioničare dulje od 24 mjeseca nakon što ih prime.

3. Posrednici valjano obavješćuju dioničare da se njihovo ime i podaci za kontakt mogu prenijeti za potrebe utvrđivanja identiteta u skladu s ovim člankom. Navedene se informacije mogu upotrebljavati samo za potrebe omogućavanja izvršavanja prava dioničara. Dioničari koji dobiju popis ne smiju ga objaviti. Smiju ga upotrebljavati samo za kontaktiranje ostalih dioničara u vezi s pitanjima koja se odnose na društvo. Trgovačko društvo i posrednik osiguravaju da fizičke i pravne osobe mogu ispraviti ili izbrisati sve nepotpune ili netočne podatke te ne smiju čuvati informacije koje se odnose na dioničare dulje od četiri godine nakon što ih prime.

Justification

Shareholders getting a list should adhere to strict rules. In order for the mechanism in this Article to function properly, the list must not be dispersed and can only be used for starting dialogues with other shareholders. Moreover, all shareholders, not only natural persons, should be able to make corrections to the identification information.

Amandman  37

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.a – stavak 4

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Države članice moraju osigurati da se smatra da posrednik koji iskazuje ime i podatke za kontakt dioničara nije prekršio nikakva ograničenja objave informacija nametnuta ugovorom ili bilo kakvom zakonodavnom, regulatornom ili administrativnom odredbom.

4. Države članice jamče da se ne smatra da su ni posrednik koji iskazuje ime i podatke za kontakt dioničara ni trgovačko društvo koje dioničaru učini dostupnim popis dioničara čiji je identitet utvrđen prekršili ikakva ograničenja objave informacija nametnuta ugovorom ili bilo kakvom zakonodavnom, regulatornom ili administrativnom odredbom.

Justification

Adaption to reflect previous changes to the Article.

Amandman  38

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.a – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Komisiju se ovlašćuje za donošenje provedbenih akata kojima se pobliže određuju zahtjevi za prenošenje informacija iz stavaka 2. i 3., uključujući u pogledu informacija koje je potrebno prenijeti, oblika zahtjeva i prijenosa te rokova koje je potrebno poštovati. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 14.a stavka 2.

5. Komisiju se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom -14.a kojima se pobliže određuju zahtjevi za prenošenje informacija iz stavaka 2., 2.a i 3., uključujući u pogledu informacija koje je potrebno prenijeti, oblika zahtjeva i prijenosa te rokova koje je potrebno poštovati.

Justification

Since the task given to the Commission in this case is quite extensive, delegated acts are more appropriate than implementing acts. Delegated acts also make sure that Parliament gets substantial influence on the procedure.

Amandman  39

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.b – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice moraju osigurati da, se ako trgovačko društvo odluči ne komunicirati izravno sa svojim dioničarima, informacije koje se odnose na njihove dionice prenose njima ili ih u skladu s uputama dioničara posrednik prenosi trećoj strani bez nepotrebnog odgađanja u svim sljedećim slučajevima:

1. Države članice jamče da se, ako trgovačko društvo ne komunicira izravno sa svojim dioničarima, informacije koje se odnose na njihove dionice učine dostupnima na web-mjestu trgovačkog društva i da se prenose njima ili ih u skladu s uputama dioničara posrednik prenosi trećoj strani bez nepotrebnog odgađanja u barem sljedećim slučajevima:

Amandman  40

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.b – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Komisiju se ovlašćuje za donošenje provedbenih akata kojima se pobliže određuju zahtjevi za prenošenje informacija iz stavaka 1. do 4., uključujući u pogledu sadržaja koji je potrebno prenijeti, rokova koje je potrebno poštovati te vrste i oblika informacije koju je potrebno prenijeti. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 14.a stavka 2.

5. Komisiju se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom -14.a kojima se pobliže određuju zahtjevi za prenošenje informacija iz stavaka 1. do 4., uključujući u pogledu sadržaja koji je potrebno prenijeti, rokova koje je potrebno poštovati te vrste i oblika informacije koju je potrebno prenijeti.

Justification

Since the task given to the Commission in this case is quite extensive, delegated acts are more appropriate than implementing acts. Delegated acts also make sure that Parliament gets substantial influence on the procedure.

Amandman  41

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.c – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice moraju osigurati da trgovačka društva potvrde glasovanje na glavnim skupštinama koje su izvršili dioničari ili koje je izvršeno u njihovo ime. Ako glasuje posrednik, dioničaru prenosi potvrdu o glasovanju. Ako postoji više posrednika u lancu ulaganja, potvrda se prenosi među posrednicima bez nepotrebnog odgađanja.

2. Države članice jamče da trgovačka društva na zahtjev dioničara potvrde glasovanje na glavnim skupštinama koje su izvršili dioničari ili koje je izvršeno u njihovo ime. Ako glasuje posrednik, dioničaru prenosi zatraženu potvrdu o glasovanju. Ako postoji više posrednika u lancu ulaganja, zatražena potvrda prenosi se među posrednicima bez nepotrebnog odgađanja.

 

Države članice mogu odrediti da trgovačka društva na svojim web-mjestima mogu objaviti potvrde o danim glasovima nakon održavanja glavne skupštine.

Justification

The costs and significant burden that would result from notifying all the shareholders who had cast a vote would be disproportionately high, particularly in the case of general meetings. Confirmation should therefore be transmitted only where shareholders request it. Companies should also have the option of publishing confirmation of the votes cast on their websites.

Amandman  42

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.c – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisiju se ovlašćuje za donošenje provedbenih akata kojima se pobliže određuju zahtjevi za omogućavanje izvršavanja prava dioničara iz stavaka 1. i 2. ovog članka, uključujući u pogledu vrste i sadržaja omogućavanja, oblika potvrde o glasovanju i rokova koje je potrebno poštovati. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 14.a stavka 2.

3. Komisiju se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata kojima se pobliže određuju zahtjevi za omogućavanje izvršavanja prava dioničara iz stavaka 1. i 2. ovog članka, uključujući u pogledu vrste i sadržaja omogućavanja, oblika potvrde o glasovanju i rokova koje je potrebno poštovati.

Justification

Since the task given to the Commission in this case is quite extensive, delegated acts are more appropriate than implementing acts. Delegated acts also make sure that Parliament gets substantial influence on the procedure.

Amandman  43

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.d – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice omogućavaju posrednicima naplaćivanje cijena ili naknada za usluge koje će se prućiti u skladu s ovim poglavljem. Posrednici javno objavljuju cijene, naknade i druge troškove zasebno za svaku uslugu iz ovog poglavlja.

1. Države članice osiguravaju posrednicima da javno objavljuju, zasebno za svaku uslugu, cijene, naknade i sve druge troškove za sve usluge iz ovog poglavlja koje se ne nude besplatno.

Justification

It needs to be clarified that all charges should be disclosed.

Amandman  44

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.d – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice moraju osigurati da je svaki trošak koji posrednik može naplatiti dioničarima, trgovačkim društvima ili drugim posrednicima nediskriminirajući i razmjeran. Sve razlike u troškovima koji su naplaćeni između domaćeg i prekograničnog izvršavanja prava moraju biti valjano opravdane.

2. Države članice jamče da je svaki trošak koji posrednik može naplatiti dioničarima, trgovačkim društvima ili drugim posrednicima nediskriminirajući i razmjeran. Svaka razlika u troškovima koju plaćaju različiti korisnici usluga mora odražavati razlike u stvarnim troškovima nastalima pri pružanju tih usluga. Troškovi se ne smiju razlikovati ovisno o nacionalnosti korisnika.

Justification

The reference to actual costs incurred is a way to clarify what non-discriminatory and proportional means in operational terms. Furthermore, in order to safeguard the integrity and functioning of the internal market, it needs to be specifically pointed out that charges must never be differentiated on the basis of nationality.

Amandman  45

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.f – stavak 1. – točka fa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa) za vođenje dijaloga i suradnju s ostalim dionicima društva u koje se ulaže.

Amandman  46

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.f – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) institucionalni ulagatelj ili upravitelj imovinom, ili njihova druga povezana društva, nude financijske proizvode društvu u koje se ulaže ili imaju druge komercijalne odnose njim;

(a) institucionalni ulagatelj ili upravitelj imovinom, ili njihova druga povezana društva, ili uključeni ovlašteni zastupnik s pravom glasa, nude financijske proizvode društvu u koje se ulaže ili imaju druge komercijalne odnose njim;

Amandman  47

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.f – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Države članice moraju osigurati da institucionalni ulagatelji i upravitelji imovinom jednom godišnje javno objavljuju svoju politiku sudjelovanja, način njezine provedbe i njezine rezultate. Informacije iz prve rečenice moraju biti dostupne barem na web-mjestu trgovačkog društva. Institucionalni ulagatelji i upravitelji imovinom moraju za svako trgovačko društvo u kojem drže dionice objaviti jesu li i na koji način glasovali na glavnim skupštinama predmetnih trgovačkih društva te dostaviti objašnjenje svojeg načina glasovanja. Ako upravitelj imovinom glasuje u ime institucionalnog ulagatelja, institucionalni ulagatelj navodi je li upravitelj imovinom objavio tu informaciju o glasovanju.

3. Države članice jamče da institucionalni ulagatelji i upravitelji imovinom jednom godišnje javno objavljuju svoju politiku sudjelovanja, način njezine provedbe i njezine rezultate. Informacije iz prve rečenice moraju biti dostupne besplatno i na istaknutom mjestu barem na web-mjestu institucionalnog ulagatelja i upravitelja imovinom. Institucionalni ulagatelji i upravitelji imovinom za svako trgovačko društvo u kojem drže dionice objavljuju jesu li i na koji način glasovali na glavnim skupštinama predmetnih trgovačkih društva te dostavljaju objašnjenje svojeg načina glasovanja. Ako upravitelj imovinom glasuje u ime institucionalnog ulagatelja, institucionalni ulagatelj navodi gdje je upravitelj imovinom objavio tu informaciju o glasovanju. Ako su u iznimnim slučajevima informacije o glasovanju vrlo opširne, obvezu objavljivanja može se ispuniti objavom točnog sažetka tih informacija.

Justification

It is important that the information can be accessed free of charge. Moreover, where investors and managers are engaged in hundreds or thousands of companies, there should exceptionally be a possibility for them to summarize the voting information.

Amandman  48

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.f – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Države članice mogu predvidjeti da se u iznimnim slučajevima institucionalnom ulagatelju ili upravitelju imovinom dopusti, ako mu to odobri nadležno tijelo, da se suzdrži od objavljivanja određenog dijela informacija koje se u skladu s ovim člankom treba objaviti ako se taj dio odnosi na predstojeće događaje ili pitanja u tijeku pregovora i ako bi njegovo objavljivanje nanijelo ozbiljnu štetu poslovnom položaju institucionalnog ulagatelja, upravitelja imovinom ili društva u koje se ulaže.

Amandman  49

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.f – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Ako institucionalni ulagatelji ili upravitelji imovinom odluče ne razvijati politiku sudjelovanja ili odluče ne objaviti njezinu provedbu i rezultate, moraju za to dati jasno i detaljno objašnjenje.

Briše se.

Justification

In order to make sure that the legislation is reasonably efficient and that there is a level playing field, all institutional investors and asset managers should be obliged to develop an engagement policy and to be transparent about its application. This is a very basic demand which can easily be met by all actors which already run a solid and well-organised business operation.

Amandman  50

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.g – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice moraju osigurati da institucionalni ulagatelji jednom godišnje javno objavljuju način na koji je njihova strategija vlasničkih ulaganja („strategija ulaganja”) u skladu s profilom i trajanjem njihovih obveza te kako pridonosi srednjoročnim do dugoročnim rezultatima njihove imovine. Informacije iz prve rečenice moraju biti dostupne barem na web-mjestu trgovačkog društva dok god je to potrebno.

1. Države članice jamče da institucionalni ulagatelji javno objavljuju način na koji je njihova strategija vlasničkih ulaganja („strategija ulaganja”) u skladu s profilom i trajanjem njihovih obveza te kako pridonosi srednjoročnim do dugoročnim rezultatima njihove imovine. Informacije iz prve rečenice moraju biti dostupne besplatno barem na web-mjestu institucionalnog ulagatelja dok god je to potrebno.

Amandman  51

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.g – stavak 2. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) ciljanog prometa portfelja ili raspona prometa, metode korištene za izračun prometa i je li postupak utvrđen kada je to upravitelj imovinom premašio;

(e) kad je to primjenjivo, ciljanog prometa portfelja ili raspona prometa, metode korištene za izračun prometa i je li postupak utvrđen kada je to upravitelj imovinom premašio;

Amandman  52

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Ako se u iznimnim slučajevima institucionalni ulagatelj koristi vrlo velikim brojem upravitelja imovinom, obvezu objavljivanja iz ovog članka moguće je ispuniti objavom točnog sažetka traženih informacija.

Amandman  53

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.g – stavak 2.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b. Države članice mogu predvidjeti da se u iznimnim slučajevima institucionalnom ulagatelju dopusti, ako mu to odobri nadležno tijelo, da se suzdrži od objavljivanja određenog dijela informacija koje se u skladu s ovim člankom treba objaviti ako se taj dio odnosi na predstojeće događaje ili pitanja u tijeku pregovora i ako bi njegovo objavljivanje nanijelo ozbiljnu štetu poslovnom položaju institucionalnog ulagatelja ili upravitelja imovinom.

Amandman  54

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.g – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako dogovor s upraviteljem imovinom ne sadržava jedan ili više elemenata iz točaka (a) do (f), institucionalni ulagatelj mora za to dati jasno i detaljno objašnjenje.

Briše se.

Justification

All institutional investors and asset managers should publish these aspects of their investment strategy. To leave it to the individual firm to decide whether to comply or explain why they decided not to publish certain aspects of their investment strategy undermines the effectiveness of this article and distorts the level playing field between the different asset managers and institutional investors.

Amandman  55

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.h – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice moraju osigurati da upravitelji imovinom svakih šest mjeseci institucionalnom ulagatelju s kojim su sklopili dogovor iz članka 3.g stavka 2. objave način na koji su njihova strategija ulaganja i njezina provedba u skladu s tim dogovorom te način na koji se strategijom ulaganja i njezinom provedbom pridonosi srednjoročnim do dugoročnim rezultatima imovine institucionalnog ulagatelja.

1. Države članice osiguravaju da upravitelji imovinom objavljuju, kako je navedeno u stavcima 2. i 2.a, način na koji su njihova strategija ulaganja i njezina provedba u skladu s dogovorom iz članka 3.g stavka 2.

Justification

The set of changes to this Article aims at enhancing transparency. The public should be able to follow how asset managers deliver on mandates from investors (Art 3g). Still, information which could be sensitive, and is not needed for the public to assess the long-term perspective or aspects of shareholder engagement, should only be disclosed to the investor. Such disclosure is particularly useful when there is an imbalance between big asset managers and small institutional investors.

Amandman  56

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.h – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice moraju osigurati da upravitelji imovinom svakih šest mjeseci institucionalnom ulagatelju objave sve sljedeće informacije:

2. Države članice osiguravaju da upravitelji imovinom svake godine javnosti objave sve sljedeće informacije:

Amandman  57

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.h – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) način na koji je portfelj bio sastavljen te dostavljaju objašnjenje bitnih promjena portfelja u prethodnom razdoblju;

Briše se.

Amandman  58

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.h – stavak 2. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) troškove prometa portfelja;

Briše se.

Amandman  59

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.h – stavak 2. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) svoju politiku pozajmljivanja vrijednosnih papira i njezinu provedbu;

Briše se.

Amandman  60

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.h – stavak 2. – točka ga (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga) kako se općenito strategijom ulaganja i njezinom provedbom pridonosi srednjoročnom do dugoročnom kretanju vrijednosti imovine institucionalnog ulagatelja.

Amandman  61

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.h – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) Države članice jamče da upravitelji imovinom svake godine institucionalnom ulagatelju s kojim su sklopili dogovor iz članka 3.g stavka 2. ustupe sve sljedeće informacije:

 

(a) način na koji je portfelj bio sastavljen te dostavljaju objašnjenje bitnih promjena portfelja u prethodnom razdoblju;

 

(b) troškove prometa portfelja;

 

(c) svoju politiku pozajmljivanja vrijednosnih papira i njezinu provedbu.

Amandman  62

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.h – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Informacije objavljene u skladu sa stavkom 2. moraju se dostaviti bez naknade te se, ako upravitelj imovinom ne upravlja imovinom na diskrecijskoj osnovi pojedinačno za svakog klijenta, na zahtjev moraju dostaviti i drugim ulagateljima.

3. Informacije objavljene u skladu sa stavkom 2. moraju barem biti besplatno dostupne na web-mjestu upravitelja imovinom. Informacije objavljene u skladu sa stavkom 2.a dostavljaju se bez naknade te se, ako upravitelj imovinom ne upravlja imovinom na diskrecijskoj osnovi pojedinačno za svakog klijenta, na zahtjev dostavljaju i drugim ulagateljima.

Amandman  63

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.h – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Ako upravitelja imovinom drugi akti prava Unije obvezuju na objavljivanje informacija u vezi s ulaganjima, ovaj se članak ne primjenjuje na informacije koje su u te akte već uključene.

Amandman  64

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.h – stavak 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b. Države članice mogu predvidjeti da se u iznimnim slučajevima upravitelju imovinom dopusti, ako mu to odobri nadležno tijelo, da se suzdrži od objavljivanja određenog dijela informacija koje se u skladu s ovim člankom treba objaviti ako se taj dio odnosi na predstojeće događaje ili pitanja u tijeku pregovora i ako bi njegovo objavljivanje nanijelo ozbiljnu štetu poslovnom položaju upravitelja imovinom ili institucionalnog ulagatelja.

Amandman  65

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.i – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice moraju osigurati da ovlašteni zastupnici s pravom glasa donose i provode odgovarajuće mjere kako bi jamčili da su njihove preporuke za glasovanje točne i pouzdane, temeljene na detaljnoj analizi svih informacije koje su im dostupne.

1. Države članice jamče da ovlašteni zastupnici s pravom glasa donose i provode odgovarajuće mjere kako bi jamčili da su njihove preporuke za glasovanje točne i pouzdane, temeljene na detaljnoj analizi svih informacija koje su im dostupne i da su sastavljene isključivo u najboljem interesu klijenta te da su dostupne dovoljno vremena prije glasovanja.

Justification

A key problem regarding proxy advisors is that some of them sometimes tend to work for different stakeholders at the same time. This is not reasonable. It therefore needs to be underlined that the proxy advisors – when preparing voting recommendations for institutional investors or asset managers – should exclusively work in the interest of those clients.

Amandman  66

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.i – stavak 2. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa) nastoje li se pridržavati etičkog kodeksa ili sličnog dokumenta i, ako da, kojeg te gdje se mogu pronaći informacije o njemu;

Justification

Whether or not a code of conduct is used is highly relevant in this context.

Amandman  67

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.i – stavak 2. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) postojeći organizacijski dogovori radi utvrđivanja i izbjegavanja svakog mogućeg ili stvarnog sukoba interesa;

Amandman  68

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.i – stavak 2. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) komuniciraju li s trgovačkim društvima koja su predmet preporuka za glasovanje i, ako da, u kojoj mjeri i kakva je priroda toga;

(d) komuniciraju li s trgovačkim društvima koja su predmet preporuka za glasovanje i, ako da, u kojoj mjeri i kakva je priroda te komunikacije;

Amandman  69

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.i – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Navedene se informacije objavljuju na njihovom web-mjestu i ostaju dostupne najmanje tri godine od dana objave.

Navedene se informacije objavljuju na njihovom web-mjestu i ostaju besplatno dostupne najmanje pet godina od dana objave.

Amandman  70

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 3.i – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Države članice moraju osigurati da ovlašteni zastupnici s pravom glasa bez nepotrebnog odgađanja utvrđuju i objavljuju svojim klijentima i predmetnom trgovačkom društvu svaki stvarni ili mogući sukob interesa ili poslovni odnos koji može utjecati na pripremu preporuka za glasovanje te mjere koje su poduzeli u cilju uklanjanja ili smanjenja stvarnog ili mogućeg sukoba interesa.

3. Države članice jamče da ovlašteni zastupnici s pravom glasa bez nepotrebnog odgađanja utvrđuju i objavljuju svojim klijentima svaki stvarni ili mogući sukob interesa ili poslovni odnos koji može utjecati na pripremu preporuka za glasovanje te mjere koje su poduzeli u cilju uklanjanja ili smanjenja stvarnog ili mogućeg sukoba interesa.

Justification

See the justification of the Izmjena on paragraph 1. When preparing voting recommendations, proxy advisors should only work in the interest of their clients. The proxy advisors often have a dialogue with the companies, but should not have any specific obligations towards them.

Amandman  71

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 9.a – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice moraju osigurati da dioničari imaju pravo glasovati o politici primitaka direktora. Trgovačka društva svojim direktorima plaćaju primitke samo u skladu s politikom primitaka koju su odobrili dioničari. Politika se dostavlja na odobrenje dioničarima svake tri godine.

1. Države članice jamče da dioničari imaju pravo glasovati na glavnoj skupštini o politici primitaka direktora. Trgovačka društva svojim direktorima plaćaju primitke samo u skladu s politikom primitaka koju su odobrili dioničari. Navedena se politika dostavlja na odobrenje dioničarima u slučaju prijedloga promjene politike i, sve dok promjena nije predložena, barem svake tri godine.

Amandman  72

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 9.a – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U slučajevima kada se prethodno nije provodila politika primitaka i kada su dioničari odbili nacrt politike koji im je podnesen, trgovačko društvo može, dok mijenja nacrt i najdulje jednu godinu prije usvajanja nacrta, isplaćivati svojim direktorima primitke u skladu s postojećim praksama. U slučajevima kada postoji usvojena politika primitaka i kada su dioničari odbili nacrt politike koji im je podnesen u skladu s podstavkom 1., trgovačko društvo može, dok mijenja nacrt i najduže na jednu godinu prije usvajanja nacrta, isplaćivati svojim direktorima primitke u skladu s postojećom politikom.

Justification

For the sake of clarity, it needs to be sorted out what happens if draft policies are rejected by shareholders.

Amandman  73

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 9.a – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Trgovačka društva mogu u slučaju imenovanja novih članova odbora odlučiti pojedinačnom direktoru platiti primitke izvan odobrene politike ako su dioničari prethodno odobrili paket primitaka pojedinačnog direktora na temelju informacija o pitanjima iz stavka 3. U očekivanju odobrenja dioničara primitci se mogu dodijeliti privremeno.

Trgovačka društva mogu u iznimnim slučajevima, prilikom imenovanja novih direktora, odlučiti pojedinačnom direktoru platiti primitke izvan odobrene politike. U očekivanju odobrenja dioničara, glasovanjem na sljedećoj glavnoj skupštini, primitci se mogu dodijeliti privremeno. Međutim, ova mogućnost korištenja izuzeća najviših iznosa može se iskoristiti samo jednom pri primjeni odobrene politike.

Justification

In order for a system with remuneration policies to be rational and meaningful, the policies cannot too often or too much be put to the side. Therefore, an exemption from a policy should only be accepted if it affects maximum amounts of remuneration and the situation is exceptional – for example if the company is in a leadership crisis. If a company has gone beyond a policy once and wants to do so again, it is reasonable that it presents a proposal for a revised policy to the shareholders.

Amandman  74

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 9.a – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U politici je sadržano objašnjenje načina na koji se njome pridonosi dugoročnim interesima i održivosti trgovačkog društva. Politikom se određuju jasni kriteriji dodjele fiksnih i varijabilnih primitaka, uključujući sve koristi u bilo kojem obliku.

U politici je sadržano objašnjenje načina na koji se njome pridonosi strategiji trgovačkog društva i dugoročnim interesima te održivosti trgovačkog društva. Njome se utvrđuju jasne i sveobuhvatne odredbe o dodjeli svih vrsta fiksnih i varijabilnih primitaka.

Amandman  75

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 9.a – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U politici se navode najviši iznosi ukupnih primitaka koji se mogu dodijeliti i odgovarajući relativni udio različitih komponenti fiksnih i varijabilnih primitaka. U politici je sadržano objašnjenje kako su se pri donošenju te politike u obzir uzimale plaće i uvjeti rada zaposlenika trgovačkog društva, obrazlažući omjer između prosječnih primitaka direktora i prosječnih primitaka zaposlenika trgovačkog društva koji su zaposleni u punom radnom vremenu, osim direktora, te zašto se taj omjer smatra primjerenim. U iznimnim okolnostima u politici ne mora biti sadržan navedeni omjer. U tom slučaju treba objasniti zašto nije sadržan omjer i koje su mjere s istim učinkom bile poduzete.

U politici se navode barem najviši iznosi ukupnih primitaka koji se mogu primijeniti i odgovarajući relativni udio različitih komponenti fiksnih i varijabilnih primitaka. U politici je sadržano objašnjenje kako su se pri donošenju te politike u obzir uzimale plaće i uvjeti rada zaposlenika trgovačkog društva. U tom kontekstu države članice osiguravaju da se tom politikom objašnjava predviđen omjer prosječne godišnje postotne promjene primitaka direktora i prosječne godišnje postotne promjene plaća zaposlenika trgovačkog društva za puno radno vrijeme koji nisu direktori te zbog čega se taj omjer smatra odgovarajućim. Osim toga, države članice mogu predvidjeti da se navedenom politikom objašnjava omjer prosječnih primitaka direktora i prosječnih primitaka zaposlenika trgovačkog društva za puno radno vrijeme koji nisu direktori te zbog čega se taj omjer smatra odgovarajućim. Pri izračunu tih omjera obuhvaćaju se primici zaposlenika s nepunim radnim vremenom prema ekvivalentu punog radnog vremena. Države članice mogu također utvrditi maksimalno ograničenje omjera prosječnih primitaka direktora i prosječnih primitaka zaposlenika za puno radno vrijeme.

Amandman  76

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 9.a – stavak 3. – podstavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Politikom se pojašnjavaju postupci odlučivanja trgovačkog društva o primicima direktora, uključujući, prema potrebi, ulogu i funkcioniranje odbora za primitke.

Justification

Shareholders quite often find it difficult to follow and understand the decision-making procedures regarding remuneration. More clarity and transparency on this would therefore be useful.

Amandman  77

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 9.a – stavak 3. – podstavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U politici se objašnjava proces donošenja odluka koje su dovele do njezina određivanja. U slučaju revizije politike, u njoj će biti sadržano objašnjenje svih bitnih promjena i načina na koji su stajališta dioničara o politici uzeta u obzir i iskazana prethodnih godina.

U politici se objašnjava konkretan proces donošenja odluka koje su dovele do njezina određivanja. Eventualna revizija politike obuhvaća objašnjenje svih bitnih promjena i načina na koji su u obzir uzeti glasovi i stajališta dioničara o politici i izvješću o primicima prethodnih godina.

Amandman  78

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 9.b – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) relativnu promjenu primitaka direktora tijekom prethodnih triju financijskih godina, njihov odnos s obzirom na razvoj vrijednosti trgovačkog društva i promjenu prosječnih primitaka zaposlenika trgovačkog društva koji su zaposleni u punom radnom vremenu, osim direktora;

(b) relativnu promjenu primitaka direktora tijekom prethodnih triju financijskih godina, njihov odnos s obzirom na razvoj vrijednosti i općenitu uspješnost poslovanja trgovačkog društva i promjenu prosječnih primitaka za puno radno vrijeme zaposlenika trgovačkog društva, osim direktora, ako su primici zaposlenika s nepunim radnim vremenom uzeti u obzir prema ekvivalentu punog radnog vremena;

Justification

Not only the development of the value is relevant in this regard, but also of other aspects of the performance. Furthermore, in some companies, part time employees are a substantial part of the workforce. Thus, for this information to be accurate, the wages of these employees should be included on full time terms.

Amandman  79

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 9.b – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) sve primitke koje su direktori trgovačkog društva primili od poduzeća koje pripada istoj grupaciji;

(c) sve primitke koje su direktori trgovačkog društva primili od svakog poduzeća koje pripada istoj grupaciji ili primitke koji im još nisu isplaćeni;

Amandman  80

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 9.b – stavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) broj dionica i dioničkih opcija koje su dodijeljene ili ponuđene te glavne uvjete za izvršenje prava, uključujući cijenu i datum izvršenja te svaku njihovu promjenu;

(d) broj dionica i dioničkih opcija koje su dodijeljene te glavne uvjete za izvršenje prava, uključujući cijenu i datum izvršenja te svaku njihovu promjenu;

Amandman  81

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 9.b – stavak 1. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) informacije o načinu utvrđivanja primitaka direktora, uključujući ulogu odbora za primitke.

(f) informacije o načinu utvrđivanja primitaka direktora, uključujući, prema potrebi, ulogu odbora za primitke.

Amandman  82

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 9.b – stavak 1. – točka fa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa) u državama članicama koje primjenjuju odredbe o omjeru prosječnih primitaka direktora i prosječnih primitaka zaposlenika za puno radno vrijeme, informacije o trenutačnom omjeru i o tome kako se taj omjer razvijao tijekom posljednje tri financijske godine.

Amandman  83

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 9.b – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice moraju osigurati zaštitu prava na privatnost fizičkih osoba u skladu s Direktivom 95/46/EZ kada se obrađuju osobni podatci direktora.

2. Države članice jamče da se informacije o primicima pojedinačnih direktora objavljuju samo radi omogućavanje izvršavanja prava dioničara te radi transparentnosti i odgovornosti u vezi s radom direktora. Ne objavljuju se osjetljivi podaci o zdravlju i druge kategorije podataka iz članka 8. Direktive 95/46/EZ. Trgovačka društva poduzimaju odgovarajuće mjere da ograniče javni pristup osobnim podacima kada ti podaci, po isteku određenog broja godina od njihove prvobitne objave, više nisu od ključnog značenja za ostvarivanje prava dioničara.

Justification

This is to further clarify which specific implications Directive 95/46 would reasonably have. Limiting public access to personal data should not be about erasing such data, but for example about taking out direct links to it on the company website.

Amandman  84

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 9.b – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Države članice moraju osigurati da dioničari imaju pravo glasovati o izvješću o primitcima za prethodnu financijsku godinu tijekom godišnje glavne skupštine. Ako dioničari glasuju protiv izvješća o primitcima, trgovačko društvo mora u sljedećem izvješću o primitcima objasniti je li se i, ako jest, na koji način glasovanje dioničara uzelo u obzir.

3. Države članice mogu odrediti da se dioničarima dodijeli pravo glasovanja o izvješću o primitcima za prethodnu financijsku godinu tijekom godišnje glavne skupštine. Ako dioničari glasuju protiv izvješća o primitcima, trebala bi se održati otvorena razmjena stajališta odmah nakon glasovanja, u kojoj dioničari mogu razjasniti razloge odbacivanja. Trgovačko društvo u sljedećem izvješću o primitcima objašnjava kako su se glasovanje i izjave dioničara uzele u obzir.

Justification

A no vote from shareholders should always be taken seriously by the company. Passivity is not acceptable. The company should work actively to sort out what shareholders believe is wrong and to make the necessary corrections.

Amandman  85

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 9.b – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Odredbe o primicima iz ovoga članka i članka 9.a ne dovode u pitanje nacionalne sustave određivanje plaća zaposlenika i, prema potrebi, nacionalne odredbe o zastupanju zaposlenika u odborima.

Justification

It needs to be made clear that there is a difference between procedures for establishing the remuneration of directors and systems of wage formation for employees. This Directive should not interfere with those systems. Furthermore, this Directive should have no impact on the rules on employee representation on boards which exist in a number of Member States.

Amandman  86

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 9.c – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice moraju osigurati da trgovačka društva, u slučaju transakcija s povezanim strankama koje čine više od 1 % njihove imovine, javno objavljuju te transakcije u trenutku zaključivanja transakcije te uz objavu prilažu izvješće neovisne treće strane kojim se procjenjuje je li transakcija izvršena u tržišnim uvjetima i potvrđuje da je sa stajališta dioničara, uključujući manjinske dioničare, transakcija poštena i razumna. Najava sadržava informacije o prirodi odnosa s povezanom strankom, nazivu povezane stranke, iznosu transakcije i sve druge informacije potrebne za procjenu transakcije.

1. Države članice jamče da trgovačka društva, u slučaju transakcija s povezanim strankama koje čine više od 1 % njihove imovine, javno objavljuju te transakcije najkasnije u trenutku zaključivanja transakcije. Najava sadržava informacije o prirodi odnosa s povezanom strankom, nazivu povezane stranke, iznosu transakcije i sve druge informacije potrebne za procjenu transakcije.

Amandman  87

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 9.c – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu propisati da trgovačka društva mogu od svojih dioničara zatražiti izuzeće iz zahtjeva podstavka 1. da uz objavu transakcije s povezanom strankom prilože izvješće neovisne treće strane u slučaju jasno definiranih vrsta periodičnih transakcija s utvrđenom povezanom strankom u razdoblju od najviše 12 mjeseci nakon odobravanja izuzeća. Ako transakcije s povezanom strankom uključuju dioničara, tog se dioničara isključuje iz glasovanja o prethodnom izuzeću.

Države članice mogu propisati da trgovačka društva mogu zatražiti od dioničara da ih izuzmu iz obveze objavljivanja iz podstavka 1. u slučaju jasno definiranih vrsta periodičnih transakcija s utvrđenom povezanom strankom u razdoblju od najviše 12 mjeseci nakon prethodnog davanja izuzeća. Ako transakcije s povezanom strankom uključuju dioničara, tog se dioničara isključuje iz glasovanja o prethodnom izuzeću. Čim razdoblje prethodnog izuzeća istekne, trgovačko društvo javno objavljuje, s istim informacijskim sadržajem kao u podstavku 1., sve transakcije koje su provedene tijekom važenja izuzeća.

Justification

This option of simplifying the handling of standard related party transactions should be made available to companies in all Member States.

Amandman  88

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 9.c – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice moraju osigurati da se transakcije s povezanim strankama koje čine više od 5 % imovine trgovačkog društva ili transakcije koje mogu imati znatan utjecaj na dobit ili promet dostave dioničarima na glasovanje na glavnoj skupštini. Ako transakcija s povezanom strankom uključuje dioničara, tog se dioničara mora isključiti iz glasovanja. Trgovačko društvo ne smije zaključiti transakciju prije nego što tu transakciju odobre dioničari. Trgovačko društvo, međutim, može zaključiti transakciju uz uvjet odobrenja dioničara.

2. Države članice jamče da se transakcije s povezanim strankama koje se ne zaključuju u standardnim uvjetima u uobičajenom tijeku poslovanja koje čine više od 5 % imovine trgovačkog društva dostave dioničarima na glasovanja na glavnoj skupštini. Ako transakcija s povezanom strankom uključuje dioničara, tog se dioničara isključuje iz glasovanja. Trgovačko društvo ne zaključuje transakciju prije nego što tu transakciju odobre dioničari. Trgovačko društvo, međutim, može zaključiti transakciju uz uvjet odobrenja dioničara.

Justification

While this general provision makes sense in theory, it would be very cumbersome to implement in practice. The uncertainty that it would engender would not be proportionate to the benefits of including it.

Amandman  89

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2007/36/EZ

Članak 9.c – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu propisati da trgovačka društva mogu zatražiti prethodno odobrenje dioničara za transakcije iz podstavka 1. u slučaju jasno definiranih vrsta periodičnih transakcija s utvrđenom povezanom strankom u razdoblju od najviše 12 mjeseci nakon prethodnog odobrenja transakcija. Ako transakcije s povezanom strankom uključuju dioničara, tog se dioničara isključuje iz glasovanja o prethodnom odobrenju.

Države članice propisuju da trgovačka društva mogu zatražiti prethodno odobrenje dioničara za transakcije iz podstavka 1. u slučaju jasno definiranih vrsta periodičnih transakcija s utvrđenom povezanom strankom u razdoblju od najviše 12 mjeseci nakon prethodnog odobrenja transakcija. Ako transakcije s povezanom strankom uključuju dioničara, tog se dioničara isključuje iz glasovanja o prethodnom odobrenju.

Justification

Also in this case, the option of simplifying the handling of standard related party transactions should be made available to companies in all Member States.

Amandman  90

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2007/36/EZ

Poglavlje II.A – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

POGLAVLJE II.A

POGLAVLJE II.A

PROVEDBENI AKTI I KAZNE

DELEGIRANI AKTI, PROVEDBENI AKTI I KAZNE

Amandman  91

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2007/36/EZ

Stavak -14.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak -14.a

 

Izvršavanje delegiranih ovlasti

 

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3.a stavka 5., članka 3.b stavka 5. i članka 3.c stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od …*.

 

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3.a stavka 5., članka 3.b stavka 5. i članka 3.c stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinak dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

5. Delegirani akt donesen u skladu s člankom 3.a stavkom 5., člankom 3.b stavkom 5. i člankom 3.c stavkom 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovor. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

 

_________________

 

* SL: Molimo umetnuti datum stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman  92

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak - 1. (novi)

Direktiva 2013/34/EU

Članak 18.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 18.a

 

Dodatno objavljivanje za velika poduzeća

 

U bilješkama uz financijska izvješća, velika poduzeća, uz podatke koji se traže u skladu s člancima 16., 17. i 18. te bilo kojim drugim odredbama ove Direktive, javno objavljuju informacije u vezi sa sljedećim pitanjima, precizirane prema državi članici i trećoj zemlji u kojoj imaju društva kćeri:

 

a) naziv(e), prirodu poslovanja i geografski položaj;

 

b) promet;

 

c) broj zaposlenih prema ekvivalentu punog radnog vremena;

 

d) dobit ili gubitak prije oporezivanja;

 

e) porez na dobit ili gubitak;

 

f) dobivene javne subvencije.

 

 

 

2. Poduzeća čiji prosječni broj zaposlenika na konsolidiranoj osnovi tijekom financijske godine ne prelazi 500 i, na datumima platnih bilanci, na konsolidiranoj osnovi ne prelazi ukupnu bilancu od 86 milijuna eura ili neto promet od 100 milijuna eura izuzimaju se iz obveze utvrđene u stavku 1. ovog članka.

 

3. Obveza utvrđena u stavku 1. ovog članka ne primjenjuje se na poduzeće na koje se primjenjuje zakon države članice čije je matično društvo podložno zakonima države članice i čiji su podaci uključeni u podatke koje objavljuje matično društvo u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

 

4. Podaci iz stavka 1. revidiraju se u skladu s Direktivom 2006/43/EZ*.

 

5. Komisija provodi opću procjenu koja se odnosi na moguće negativne gospodarske posljedice javnog objavljivanja ove vrste informacija iz stavka 1., uključujući utjecaj na konkurentnost i ulaganje. Komisija svoje izvješće dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću do 1. srpnja 2016.

 

U slučaju da se u izvješću Komisije utvrde znatne negativne posljedice, Komisija mora razmotriti donošenje odgovarajućeg zakonodavnog prijedloga za izmjenu obveza objavljivanja utvrđenih u stavku 1. i može odlučiti da te obveze odgodi. Komisija preispituje nužnost produženja odgode na godišnjoj osnovi.

 

__________________

 

* Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (SL L 157, 9.6.2006., str. 87.)."

Amandman  93

Prijedlog direktive

Članak 2.a (novi)

Direktiva 2004/109/EZ

Članak 16.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.a

 

Izmjene Direktive 2004/109/EZ

 

Direktiva 2004/109/EZ mijenja se kako slijedi:

 

Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 16.a

 

Dodatne objave za izdavatelje

 

1. Države članice zahtijevaju od svakog izdavatelja javno godišnje objavljivanje podataka, uz određivanje sljedećih konsolidiranih informacija za financijsku godinu, preciziranih prema državi članici i prema trećoj zemlji u kojoj imaju društva kćeri:

 

a) naziv(e), prirodu poslovanja i geografski položaj;

 

b) promet;

 

c) broj zaposlenih prema ekvivalentu punog radnog vremena;

 

d) dobit ili gubitak prije oporezivanja;

 

e) porez na dobit ili gubitak;

 

f) dobivene javne subvencije.

 

2. Obveza utvrđena u stavku 1. ovog članka ne primjenjuje se na izdavatelje na koje se primjenjuje zakon države članice čije je matično društvo podložno zakonima države članice i čije su informacije sadržane u informacijama koje objavljuje matično društvo u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

 

3. Informacije iz stavka 1. revidiraju se u skladu s Direktivom 2006/43/EZ i objavljuju se, ako je to moguće, kao Prilog godišnjim financijskim izvješćima ili, po potrebi, konsolidiranim financijskim izvješćima izdavatelja u pitanju.

 

4. Komisija provodi opću procjenu koja se odnosi na moguće negativne gospodarske posljedice javnog objavljivanja ove vrste informacija iz stavka 1., uključujući utjecaj na konkurentnost i ulaganje. Komisija svoje izvješće dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću do 1. srpnja 2016.

 

U slučaju da se u izvješću Komisije utvrde znatne negativne posljedice, Komisija mora razmotriti donošenje odgovarajućeg zakonodavnog prijedloga za izmjenu obveza objavljivanja utvrđenih u stavku 1. i može odlučiti da te obveze odgodi. Komisija preispituje nužnost produženja odgode na godišnjoj osnovi."

POSTUPAK

Naslov

Izmjena Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara i Direktive 2013/34/EU u pogledu određenih elemenata izvješća o korporativnom upravljanju

Referentni dokumenti

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

16.4.2014

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

16.4.2014

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Olle Ludvigsson

22.7.2014

Razmatranje u odboru

8.12.2014

26.1.2015

 

 

Datum usvajanja

24.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

16

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan, Eva Paunova

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Gesine Meissner


POSTUPAK

Naslov

Izmjena Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara i Direktive 2013/34/EU u pogledu određenih elemenata izvješća o korporativnom upravljanju

Referentni dokumenti

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Datum podnošenja EP-u

9.4.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

16.4.2014

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

16.4.2014

IMCO

16.4.2014

LIBE

16.4.2014

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

IMCO

24.9.2014

LIBE

15.7.2014

 

 

Pridruženi odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

12.3.2015

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Sergio Gaetano Cofferati

24.9.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.11.2014

20.1.2015

24.2.2015

 

Datum usvajanja

7.5.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

13

10

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Marisa Matias, Morten Messerschmidt, Barbara Spinelli

Datum podnošenja

12.5.2015

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti