Procedūra : 2014/0121(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0158/2015

Pateikti tekstai :

A8-0158/2015

Debatai :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Balsavimas :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 14/03/2017 - 6.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1398kWORD 816k
12.5.2015
PE 544.471v03-00 A8-0158/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, ir Direktyvos 2013/34/ES nuostatos, susijusios su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais

(COM(2014)0213 – C7‑0147/2014 – 2014/0121(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės referentas (*):

Olle Ludvigsson, Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

(*)       Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, ir Direktyvos 2013/34/ES nuostatos, susijusios su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais

(COM(2014)0213 – C8‑0147/2014 – 2014/0121(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0213),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 50 ir 114 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0147/2014),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 9 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0158/2015),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(2)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOSDIREKTYVA (ES) 2015/…

kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su bendrovių, kurių akcijos įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje, didelių bendrovių ir didelių grupių akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, Direktyvos 2013/34/ES nuostatos, susijusios su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais, ir Direktyvos 2004/109/EB nuostatos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 50 ir 114 straipsnius,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(3),

pasikonsultavę su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)         Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/36/EB(4) nustatomi reikalavimai dėl naudojimosi tam tikromis akcininkų teisėmis, kurias akcijos su balsavimo teise suteikia bendrovių, kurių registruota buveinė yra valstybėje narėje ir kurių akcijos įtrauktos į prekybą valstybėje narėje esančioje arba veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, visuotiniuose susirinkimuose. Ši direktyva taip pat turėtų būti taikoma didžiosioms bendrovėms ir didžiosioms grupėms, apibrėžtoms Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/34/ES(5), kurių akcijos nėra akcijos, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, nes jos irgi vykdo didelį poveikį darančią veiklą;

(2)         nors akcininkams nepriklauso bendrovės, kurios yra atskiri teisės subjektai ir kurių jie negali visapusiškai kontroliuoti, jiems tenka svarbus vaidmuo tas bendroves valdant. Finansų krizė atskleidė, jog akcininkai daugeliu atvejų pritarė, kad vadovybė prisiimtų pernelyg didelę trumpalaikę riziką. Be to, ▌esamas ▌institucinių investuotojų bei turto valdytojų „stebėjimo“ ir dalyvavimo lygis bendrovėse, į kurias investuojama, dažnai yra netinkamas ir pernelyg orientuotas į trumpalaikį pelną, todėl biržinių bendrovių valdymas ir veiklos rezultatai yra nepakankami;

(2a)  aktyvesnis akcininkų dalyvavimas bendrovių valdyme yra vienas iš svertų, galinčių padėti pagerinti finansinius ir nefinansinius jų veiklos rezultatus. Kadangi akcininkų teisės nėra vienintelis ilgalaikis veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti valdant bendrovę, šias teises reikėtų papildyti priemonėmis, kurios užtikrintų aktyvesnį visų subjektų, ypač darbuotojų, vietos valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės dalyvavimą;

(3)         Europos bendrovių teisės ir įmonių valdymo veiksmų plane(6) Komisija paskelbė įvairius įmonių valdymo srities veiksmus, visų pirma tuos, kuriais skatinamas ilgalaikis akcininkų dalyvavimas ir bendrovių bei investuotojų tarpusavio skaidrumas;

(4)         siekiant sudaryti dar palankesnes sąlygas akcininkams naudotis savo teisėmis ir supaprastinti biržinių bendrovių bei akcininkų tarpusavio įsipareigojimų vykdymą, biržinėms bendrovėms reikėtų suteikti galimybę identifikuoti savo akcininkus ir tiesiogiai su jais bendrauti. Todėl, siekiant didinti skaidrumą ir gerinti dialogą, šia direktyva reikėtų numatyti sistemą, kuria siekiama užtikrinti, kad akcininkus būtų galima identifikuoti;

(5)         veiksmingas naudojimasis akcininkų teisėmis daug priklauso nuo tarpininkų, laikančių vertybinių popierių sąskaitas akcininkams, ypač tarpvalstybinėmis aplinkybėmis, grandinės veiksmingumo. Šia direktyva siekiama pagerinti tarpininkų informacijos teikimą per akcinio kapitalo grandinę, kad akcininkams būtų paprasčiau naudotis savo teisėmis;

(6)  atsižvelgiant į svarbų tarpininkų vaidmenį, juos reikėtų įpareigoti sudaryti geresnes sąlygas akcininkams naudotis savo teisėmis, kai akcininkai norėtų šiomis teisėmis naudotis patys arba šiam tikslui paskirti trečiąjį asmenį. Jeigu akcininkai nenori patys naudotis savo teisėmis ir tam paskyrė trečiąjį asmenį, pastarasis turėtų būti įpareigotas šias teises įgyvendinti esant aiškiam akcininkų leidimui ir nurodymui bei naudai;

(7)         siekiant skatinti investicijas į akcinį kapitalą visoje Sąjungoje ir naudotis su akcijomis susijusiomis teisėmis, šia direktyva reikėtų užtikrinti didelį sąnaudų, patiriamų tarpininkams teikiant paslaugas, skaidrumą. Siekiant užkirsti kelią tarpvalstybinių akcijų paketų, palyginti su vien nacionaliniais, kainų diskriminacijai, bet kokie nustatytų sąnaudų, patiriamų nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmeniu naudojantis teisėmis, skirtumai turėtų būti tinkamai pagrįsti ir atspindėti tarpininkams teikiant paslaugas patiriamų faktinių sąnaudų pokytį. Sąjungoje filialą įsteigusiems trečiųjų šalių tarpininkams turėtų būti taikomos taisyklės dėl akcininkų identifikavimo, informacijos perdavimo, geresnių sąlygų akcininkams naudotis teisėmis sudarymo ir sąnaudų skaidrumo, siekiant užtikrinti veiksmingą nuostatų dėl per tokius tarpininkus turimų akcijų taikymą;

(8)  veiksmingas ir tvarus akcininkų dalyvavimas yra svarbus biržinių bendrovių valdymo modelio aspektas, kuris priklauso nuo įvairių organų ir suinteresuotųjų subjektų stabdžių ir atsvarų sistemos. Tinkamas suinteresuotųjų subjektų, ypač darbuotojų, dalyvavimas turėtų būti laikomas svarbiausiu aspektu kuriant subalansuotą Europos įmonių valdymo sistemą;

(9)         instituciniai investuotojai ir turto valdytojai dažnai yra svarbūs Sąjungos biržinių bendrovių akcininkai, todėl gali atlikti reikšmingą vaidmenį ne tik valdant šias bendroves, bet ir apskritai šių bendrovių strategijos ir ilgalaikių rezultatų srityje. Tačiau pastarųjų metų patirtis parodė, kad instituciniai investuotojai ir turto valdytojai dažnai tinkamai nedalyvauja bendrovėse, kuriose turi akcijų, ir kapitalo rinkos dažnai daro spaudimą bendrovėms per trumpą laiką pasiekti rezultatų, o tai neigiamai veikia ilgalaikius bendrovių finansinės ir nefinansinės veiklos rezultatus ir, be kitų neigiamų pasekmių, nulemia nepakankamą investicijų, pvz., į mokslinius tyrimus ir plėtrą, lygį, taip pakenkiant ilgalaikiams bendrovių ▌veiklos rezultatams;

(9a)       ilgalaikis akcijų valdymas bendrovėms suteikia daugiau stabilumo ir dažnai paskatina jas daugiau dėmesio skirti savo strategijoms, susijusioms su ilgalaikiais finansinės ir nefinansinės veiklos rezultatais. Siekiant paskatinti pozityvų ir ilgalaikį akcininkų dalyvavimą, reikėtų įdiegti mechanizmus, kuriuos taikant būtų skatinamas ilgalaikis akcijų valdymas;

(10)  instituciniai investuotojai ir turto valdytojai dažnai nepateikia skaidrios informacijos apie investavimo strategiją ir dalyvavimo politiką, įgyvendinimą ir rezultatus. Viešas tokios informacijos atskleidimas ▌teigiamai paveiktų investuotojų informuotumą, galutiniams naudos gavėjams, pvz., būsimiems pensininkams, suteiktų galimybę gerinti investavimo sprendimus, palengvintų bendrovių ir jų akcininkų tarpusavio dialogą, užtikrintų didesnį akcininkų dalyvavimą ir didintų bendrovių atskaitingumą suinteresuotiesiems subjektams ir pilietinei visuomenei;

(11)       todėl instituciniai investuotojai ir turto valdytojai turėtų sukurti akcininkų dalyvavimo politiką, kuria, be kitų dalykų, būtų nustatyta, kaip jie įtraukia akcininkų dalyvavimą į savo investavimo strategiją, stebi bendroves, į kurias investuoja, taip pat jų riziką su aplinka ir socialine sritimi susijusiais klausimais, veda dialogą su bendrovėmis, į kurias investuoja, ir jų suinteresuotaisiais subjektais ir įgyvendina balsavimo teises. Tokia dalyvavimo politika turėtų apimti faktinių ar galimų interesų konfliktų valdymo politiką tais atvejais, kai, pavyzdžiui, institucinis investuotojas ar turto valdytojas arba su jais susijusios bendrovės teikia finansines paslaugas bendrovėms, į kurias investuoja. Todėl ši politika, jos įgyvendinimas ir rezultatai turėtų būti kasmet viešai atskleidžiami ir nusiunčiami institucinių investuotojų klientams. Jeigu instituciniai investuotojai arba turto valdytojai nusprendžia nerengti dalyvavimo politikos ir (arba) neatskleisti jos įgyvendinimo ir rezultatų, jie aiškiai ir pagrįstai paaiškina, kodėl jie taip nusprendė;

(12)  instituciniai investuotojai turėtų kasmet atskleisti visuomenei, kaip jų investavimo ▌strategija atitinka jų įsipareigojimų pobūdį ir trukmę ir kaip ja prisidedama prie jų turto vidutinės trukmės ir ilgalaikių rezultatų. Jeigu jie, suteikdami diskrecinius įgaliojimus, apimančius turto valdymą individualiai, arba per sukauptas lėšas, pasitelkia turto valdytojus, jie turėtų visuomenei atskleisti svarbiausius jų susitarimo su turto valdytoju aspektus, susijusius su keliais aspektais, pvz., ar turto valdytojas juo skatinamas suderinti savo investavimo strategiją ir sprendimus su institucinio investuotojo įsipareigojimų pobūdžiu ir trukme, ar juo turto valdytojas skatinamas investavimo sprendimus priimti remiantis bendrovės vidutinės trukmės ar ilgalaikiais rezultatais ir dalyvauti bendrovėse, kaip juo vertinami turto valdytojų veiklos rezultatai, atlygio už turto valdymo paslaugas struktūra ir tikslinė portfelio apyvarta. Taip būtų lengviau tinkamai suderinti institucinių investuotojų galutinių naudos gavėjų, turto valdytojų ir įmonių, į kurias investuojama, interesus ir galbūt būtų galima parengti ilgesnio laikotarpio investavimo strategiją ir išplėtoti santykius su bendrovėmis, į kurias investuojama, kartu dalyvaujant akcininkams;

(13)  turėtų būti reikalaujama, kad turto valdytojai viešai atskleistų informaciją apie tai, kaip jų investavimo strategija ir jos įgyvendinimas atitinka turto valdymo susitarimą ir kaip jų investavimo strategija ir sprendimais prisidedama prie institucinio investuotojo turto vidutinės trukmės ir ilgalaikių veiklos rezultatų. Be to, jie turėtų viešai atskleisti informaciją apie portfelio apyvartą, tai, ar jie priima investavimo sprendimus remdamiesi sprendimais dėl bendrovės, į kurią investuojama, vidutinės trukmės ir ilgalaikių veiklos rezultatų, ▌ir ar turto valdytojas naudojasi įgaliotųjų konsultantų paslaugomis savo dalyvavimo veiklos tikslams. Kitą informaciją turto valdytojai turėtų atskleisti tiesiogiai instituciniams investuotojams, įskaitant informaciją apie portfelio sudėtį, portfelio apyvartos sąnaudas, kilusius interesų konfliktus ir tai, kaip jie buvo išspręsti. Ši informacija leistų instituciniam investuotojui geriau stebėti turto valdytoją, užtikrinti paskatas tinkamai suderinti interesus ir dalyvauti akcininkams;

(14)       kad pagerintų investavimo į akcinį kapitalą grandinės informaciją, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad įgaliotieji konsultantai priimtų ir įgyvendintų tinkamas priemones, kuriomis užtikrinama, pasitelkiant visus jų pajėgumus, kad jų balsavimo rekomendacijos būtų tikslios ir patikimos, grindžiamos išsamia visos jiems prieinamos informacijos analize ir kad jų nepaveiktų esamas ar galimas interesų konfliktas ar verslo santykis. Įgaliotieji konsultantai turėtų priimti elgesio kodeksą ir juo vadovautis. Nukrypimai nuo šio kodekso turėtų būti deklaruojami ir paaiškinami, kartu nurodant visus priimtus alternatyvius sprendimus. Įgaliotieji konsultantai kasmet turėtų pateikti savo elgesio kodekso taikymo ataskaitą. Jie turėtų atskleisti tam tikrą svarbiausią informaciją, susijusią su jų balsavimo rekomendacijų parengimu ir visais esamais ar galimais interesų konfliktais ar verslo santykiais, kurie galėtų paveikti balsavimo rekomendacijų parengimą;

(15)  kadangi atlygis yra viena iš bendrovių turimų svarbiausių priemonių jų ir jų direktorių interesams suderinti ir atsižvelgiant į esminį direktorių vaidmenį bendrovėse, svarbu, kad bendrovių atlyginimų politika būtų nustatoma tinkamai, nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES(7) nuostatoms dėl atlygio ir atsižvelgiant į bendrovių valdybų struktūrų skirtumus įvairiose valstybėse narėse. Direktorių veiklos rezultatai turėtų būti vertinami naudojant tiek finansinius, tiek nefinansinius veiklos rezultatų kriterijus, įskaitant aplinkos apsaugos, socialinius ir valdymo aspektus;

(15a)     bendrovių direktorių atlyginimų politika taip pat turėtų padėti užtikrinti ilgalaikį bendrovės augimą, taigi, ši politika turėtų atitikti veiksmingesnę bendrovės valdymo praktiką ir nebūtų visiškai ar didele dalimi susieta su trumpalaikio investavimo tikslais;

(16)       siekiant užtikrinti, kad akcininkai galėtų paveikiai pareikšti nuomonę dėl atlyginimų politikos, jiems turėtų būti suteikta teisė tvirtinti atlyginimų politiką, remiantis aiškia, suprantama ir išsamia bendrovės atlyginimų politikos apžvalga, suderinant šią politiką su bendrovės verslo strategija, tikslais, vertybėmis ir ilgalaikiais interesais ir įtraukiant į ją interesų konfliktų vengimo priemones. Bendrovės turėtų mokėti atlyginimą direktoriams tik pagal akcininkų patvirtintą atlyginimų politiką. Akcininkams, visų pirma darbuotojams, turėtų būti suteikta teisė per savo atstovus išsakyti nuomonę dėl atlyginimų politikos prieš ją pateikiant balsuoti akcininkams. Patvirtinta atlyginimų politika turėtų būti nedelsiant paskelbta viešai;

(17)  siekiant užtikrinti, kad atlyginimų politikos įgyvendinimas atitiktų patvirtintą politiką, akcininkams turėtų būti suteikta teisė balsuoti dėl bendrovės atlyginimų ataskaitos. Siekiant užtikrinti direktorių atskaitingumą, atlyginimų ataskaita turėtų būti aiški ir suprantama ir joje turėtų būti išsamiai apžvelgti per pastaruosius finansinius metus atskiriems direktoriams skirti atlyginimai. Jeigu akcininkai balsuoja prieš atlyginimų ataskaitą, bendrovė, jei reikia, turėtų pradėti dialogą su akcininkais, kad nustatytų atmetimo priežastis. Bendrovė kitoje atlyginimų ataskaitoje turėtų paaiškinti, kaip atsižvelgta į akcininkų balsavimą. Akcininkams, visų pirma darbuotojams, turėtų būti suteikta teisė per savo atstovus išsakyti nuomonę dėl atlyginimų ataskaitos prieš ją pateikiant balsuoti akcininkams;

(17a)     siekiant užtikrinti akcininkų ir kitų Sąjungos piliečių pasitikėjimą bendrovėmis ir sudaryti geresnes sąlygas jiems jose dalyvauti, labai svarbu padidinti skaidrumą, susijusį su didelių bendrovių veikla ir visų pirma gautu pelnu, sumokėtais pelno mokesčiais ir gautomis subsidijomis. Todėl privalomą ataskaitų teikimą šioje srityje galima laikyti svarbiu bendrovių atsakomybės suinteresuotiesiems subjektams ir visuomenei aspektu;

(18)       kad suinteresuotieji subjektai, akcininkai ir pilietinė visuomenė galėtų lengvai gauti visą reikšmingą įmonės valdymo informaciją, atlyginimų ataskaita turėtų būti įtraukta į įmonės valdymo pareiškimą, kurį biržinės bendrovės turėtų skelbti pagal 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES(8) 20 straipsnį;

(18a)  direktorių atlyginimų nustatymo procedūras reikia atskirti nuo darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo sistemų. Taigi, nuostatos dėl atlyginimų neturėtų daryti poveikio visapusiškai naudojantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 153 straipsnio 5 dalimi užtikrintomis pagrindinėmis teisėmis, bendraisiais nacionalinės sutarčių ir darbo teisės principais ir, taikytinais atvejais, socialinių partnerių teisėmis sudaryti kolektyvines sutartis ir užtikrinti jų vykdymą laikantis nacionalinės teisės aktų ir papročių;

(18b)     atitinkamais atvejais nuostatos dėl atlyginimų taip pat neturėtų daryti poveikio nuostatoms dėl atstovavimo darbuotojams administraciniuose, valdymo ar priežiūros organuose, kaip nustatyta nacionalinės teisės aktuose;

(19)       sandoriai su susijusiomis šalimis gali pakenkti bendrovėms▌, nes jais susijusiai šaliai gali būti suteikta galimybė įgyti bendrovei priklausančią atitinkamą vertę. Taigi, tinkamos bendrovių interesų apsaugos garantijos yra svarbios. Dėl šios priežasties valstybės narės turėtų užtikrinti, kad reikšmingus sandorius su susijusiomis šalimis patvirtintų akcininkai arba bendrovės administracinis ar priežiūros organas, laikantis tvarkos, pagal kurią būtų užkertamas kelias susijusiai šaliai pasinaudoti savo padėtimi ir tinkamai apsaugomi bendrovės ir akcininkų, visų pirma smulkiųjų akcininkų, kurie nėra susijusios šalys, interesai. Apie reikšmingus sandorius su susijusiomis šalimis ▌bendrovės turėtų viešai skelbti vėliausiai sandorio sudarymo metu ir prie skelbimo pridėti nepriklausomo trečiojo asmens ataskaitą, kurioje įvertinama, ar sandoris vykdomas rinkos sąlygomis, ir patvirtinama, kad bendrovės, įskaitant smulkiuosius akcininkus, požiūriu sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas. Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama reikalavimo netaikyti sandoriams tarp bendrovės ir bendrųjų įmonių bei vienos ar daugiau jos grupės narių, jei visos tų grupės narių ar bendrųjų įmonių nuosavybės teisės priklauso bendrovei arba jei nė viena kita bendrovės susijusi šalis neturi tų grupės narių ar bendrųjų įmonių akcijų, o sandoriai sudaromi vykdant įprastinę veiklą ir įprastomis rinkos sąlygomis;

(20)  atsižvelgiant į 1995 m. spalio 24 d.6 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB(9), reikia užtikrinti paprastesnio akcininkų teisių įgyvendinimo ir teisės į privatumą bei asmens duomenų apsaugą pusiausvyrą. Akcininkų identifikacinė informacija turėtų apimti tik atitinkamo akcininko pavadinimą (vardą, pavardę) ir kontaktinius duomenis, įskaitant pilną adresą, telefono numerį ir, jei būtina, elektroninio pašto adresą, taip pat turimų akcijų skaičių ir balsavimo teises. Ši informacija turėtų būti tiksli ir naujausia, o tarpininkai ir bendrovės turėtų leisti ištaisyti ar ištrinti visus neteisingus ar neišsamius duomenis. Ši identifikacinė informacija apie akcininkus neturėtų būti naudojama jokiam kitam tikslui, išskyrus tam, kad būtų paprasčiau naudotis akcininkų teisėmis, užtikrinti akcininkų dalyvavimą ir palengvinti bendrovės ir akcininko dialogą;

(21)       siekiant užtikrinti, kad būtų vienodai taikomi akcininkų identifikavimą, informacijos perdavimą, palankesnių sąlygų naudotis akcininkų teisėmis sudarymą ir atlyginimų ataskaitas reglamentuojantys straipsniai, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl specialiųjų reikalavimų, taikomų informacijos apie akcininkų tapatybę perdavimui, bendrovių ir akcininkų tarpusavio informacijos perdavimui, tarpininko užtikrinamam paprastesniam akcininkų teisių įgyvendinimui ir standartizuotam atlyginimų ataskaitos pateikimui, nustatymo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai; (22)  siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos reikalavimai ar jos įgyvendinimo priemonės būtų taikomi praktiškai, už bet kokį šių reikalavimų pažeidimą reikėtų taikyti sankcijas. Dėl to sankcijos turėtų būti pakankamai atgrasios ir proporcingos;

(23)       kadangi, atsižvelgiant į tarptautinį Sąjungos akcinio kapitalo rinkos pobūdį, šios direktyvos tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti ir vien valstybių narių veiksmais būtų nustatytos skirtingos taisyklės, galinčios pakenkti vidaus rinkos veikimui ar sudaryti jam naujas kliūtis, ir kadangi dėl jų masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(24)  pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. valstybių narių ir Komisijos bendrą politinį pareiškimą(10) dėl aiškinamųjų dokumentų valstybės narės įsipareigojo pagrįstais atvejais prie pranešimų apie perkėlimo priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose būtų paaiškintos direktyvos sudėtinių dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos. Šios direktyvos atveju teisės aktų leidėjas mano, kad tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnisDirektyvos 2007/36/EB pakeitimai

Direktyva 2007/36/EB iš dalies keičiama taip:

-1)         Pavadinimas pakeičiamas taip:

             „2007 m. liepos 11 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2007/36/EB dėl naudojimosi tam tikromis akcininkų teisėmis bendrovėse, kurių akcijos įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje, didelėse bendrovėse ir didelėse grupėse.“

1)          1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)      1 dalis papildoma tokiu sakiniu:

„Ja taip pat nustatomi specifiniai reikalavimai, kurių tikslas – palengvinti ilgalaikį akcininkų dalyvavimą, įskaitant reikalavimus dėl akcininkų identifikavimo, informacijos perdavimo ir paprastesnio akcininkų teisių įgyvendinimo. Be to, ja sukuriamas institucinių investuotojų ir turto valdytojų dalyvavimo politikos ir įgaliotųjų konsultantų veiklos skaidrumas ir nustatomi tam tikri reikalavimai, taikomi direktorių atlyginimams bei susijusių šalių sandoriais.“

aa)   Po 3 dalies įterpiama ši dalis:

„3a. 3 dalyje nurodytos įmonės jokiu būdu negali būti atleidžiamos nuo Ib skyriuje išdėstytų nuostatų taikymo.“

b)     Po 3a dalies įterpiama ši dalis:

3b  Ib skyrius taikomas instituciniams investuotojams ir turto valdytojams tiek, kiek jie tiesiogiai ar per kolektyvinio investavimo subjektą investuoja institucinių investuotojų vardu, jeigu šie investuoja į akcijas. Jis taikomas ir įgaliotiesiems konsultantams.“

ba)   Po 3b dalies įterpiama ši dalis:

3c.  Šios direktyvos nuostatos taikomos nepažeidžiant nuostatų, nustatytų sektoriniuose ES teisės aktuose, reglamentuojančiuose konkrečių rūšių bendroves ar subjektus, kurių akcijos įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Tais atvejais, kai šioje direktyvoje išdėstyti reikalavimai prieštarauja sektoriniuose ES teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, sektorinių ES teisės aktų nuostatos viršesnės už šios direktyvos nuostatas. Srityse, kuriose šioje direktyvoje nustatyta konkretesnių taisyklių ar papildomų reikalavimų, palyginti su sektoriniuose ES teisės aktuose išdėstytomis nuostatomis, pastarosios nuostatos taikomos kartu su šios direktyvos nuostatomis.“

2)  2 straipsnis papildomas d–j punktais:

„d)    tarpininkas – juridinis asmuo, kurio buveinė, centrinė administracija ar pagrindinė veiklos vieta yra Europos Sąjungoje ir kuris klientams tvarko vertybinių popierių sąskaitas;

da)   didelė bendrovė – bendrovė, atitinkanti Direktyvos 2013/34/ES 3 straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus;

db)   didelė grupė – grupė, atitinkanti Direktyvos 2013/34/ES 3 straipsnio 7 dalyje nustatytus kriterijus;

e)      trečiosios šalies tarpininkas – juridinis asmuo, kurio buveinė, centrinė administracija ar pagrindinė veiklos vieta yra ne Sąjungoje ir kuris klientams tvarko vertybinių popierių sąskaitas;

f)   institucinis investuotojas – įmonė, vykdanti gyvybės draudimo veiklą, apibrėžtą 2 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktuose, ir perdraudimo veiklą, susijusią su gyvybės draudimo prievolėmis ir neįtrauktą į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB(11) 3, 4, 9, 10, 11 arba 12 straipsnyje numatytas išimtis, taip pat įstaiga, atsakinga už profesinių pensijų skyrimą, kuriai taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/41/EB(12) laikantis jos 2 straipsnio, nebent valstybė narė pagal tos direktyvos 5 straipsnį yra nusprendusi netaikyti šiai įstaigai visos tos direktyvos ar jos dalies;

g)      turto valdytojas – investicinė įmonė, kaip ji apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES(13) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, teikianti portfelio valdymo paslaugas instituciniams investuotojams, alternatyvaus investavimo fondo valdytojas (AIFV), kaip jis apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES(14) 4 straipsnio 1 dalies b punkte, kuris pagal tos direktyvos 3 straipsnį neatitinka išimties sąlygų, arba valdymo įmonė, kaip ji apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB(15) 2 straipsnio 1 dalies b punkte, arba investicinė įmonė, įgaliota pagal Direktyvą 2009/65/EB, jeigu tik ji nepaskyrė valdymo įmonės, pagal minėtą direktyvą įgaliotos ją valdyti;

h)  akcininko dalyvavimas – tai paties akcininko ar kartu su kitais akcininkais vykdomas bendrovių stebėjimas tokiais aktualiais klausimais kaip strategija, finansinės ir nefinansinės veiklos rezultatai, rizika, kapitalo struktūra, žmogiškieji ištekliai, socialinis poveikis ir poveikis aplinkai bei įmonės valdymas, vykdant dialogą šiais klausimais su bendrove ir jos akcininkais bei naudojantis balsavimo teisėmis ir kitomis su akcijomis susijusiomis teisėmis;

i)       įgaliotasis konsultantas – juridinis asmuo, kuris profesiniu pagrindu teikia akcininkams rekomendacijas dėl jų balsavimo teisių įgyvendinimo;

l)       direktorius:

–      bet kuris bendrovės administracinių, valdymo ar priežiūros organų narys;

      vykdomasis direktorius ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojai, jei jie nėra administracinių, valdymo ar priežiūros organų nariai;

j)      susijusi šalis – apibrėžiama taip pat kaip tarptautiniuose apskaitos standartuose, priimtuose pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002(16).

ja) turtas – viso turto vertė, pateikiama bendrovės konsoliduotame balanse, parengtame pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus;

jb)    suinteresuotasis subjektas – asmuo, grupė, organizacija ar vietos bendruomenė, kuriems turi poveikio arba kurie yra suinteresuoti bendrovės veikla ir jos rezultatais;

jc)     informacija apie akcininko tapatybę – bet kokia informacija, leidžianti nustatyti akcininko tapatybę, įskaitant bent:

      akcininkų pavadinimus (vardus, pavardes) ir kontaktinius duomenis (įskaitant pilną adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą), taip pat, jei akcininkai yra juridiniai asmenys, unikalųjį identifikatorių, o jei jo nėra, kitus identifikavimo duomenis;

      turimų akcijų skaičių ir su tomis akcijomis susijusias balsavimo teises.

2a)        2 straipsnis papildomas šia dalimi:

„Valstybės narės į 1 dalies l punkte nurodytą direktoriaus apibrėžtį šios direktyvos tikslais gali įtraukti kitus panašias pareigas užimančius asmenis.“

2b)        Po 2 straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

„2a straipsnisDuomenų apsauga

Valstybės narės užtikrina, kad bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal šią direktyvą būtų atliekamas laikantis nacionalinės teisės aktų, kuriais perkeliamos Direktyvos 95/46/EB nuostatos.“

3)        Po 3 straipsnio įrašomi tokie skyriai Ia ir 1b:

„IA SKYRIUSAKCININKŲ IDENTIFIKAVIMAS, INFORMACIJOS PERDAVIMAS IR PAPRASTESNIS AKCININKŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

3a straipsnisAkcininkų identifikavimas

1.      Valstybės narės užtikrina, kad tarpininkai siūlytų bendrovėms jų akcininkų identifikavimo galimybę. Turi būti atsižvelgiama į jau taikomas nacionalines sistemas.

2.      Valstybės narės užtikrina, kad bendrovei paprašius tarpininkas pernelyg nedelsdamas pateiktų bendrovei informaciją apie akcininko tapatybę. Jeigu akcijų paketo grandinėje yra daugiau negu vienas tarpininkas, bendrovės prašymas pernelyg nedelsiant perduodamas tarp tarpininkų. Tarpininkas, turintis informaciją apie akcininko tapatybę, perduoda ją tiesiogiai bendrovei.

Valstybės narės gali nustatyti, kad už informacijos apie akcininko tapatybę rinkimą ir jos perdavimą tiesiogiai bendrovei, kaip vieni iš tarpininkų, atsako centriniai vertybinių popierių depozitoriumai (CVPD).

3.  Tarpininkas turi tinkamai pranešti akcininkams, kad informacija apie jų tapatybę gali būti tvarkoma pagal šį straipsnį ir kad prireikus ši informacija iš tiesų gali būti perduota bendrovei. Ši informacija gali būti naudojama tik siekiant palengvinti akcininko teisių įgyvendinimą, bendrovės ir akcininko dalyvavimą ir tarpusavio dialogą su bendrove susijusiais klausimais. Bendrovėms visais atvejais leidžiama tretiesiems asmenims pateikti bendrovės akcininkų struktūros apžvalgą nurodant skirtingas akcininkų kategorijas. Bendrovė ir tarpininkas užtikrina, kad fiziniai ir juridiniai asmenys galėtų ištaisyti arba ištrinti visus neišsamius arba netikslius duomenis. Valstybės narės užtikrina, kad bendrovės ir tarpininkai nelaikytų jiems perduotos informacijos, susijusios su akcininko tapatybe, pagal šį straipsnį ilgiau negu reikia, ir, bet kokiu atveju, ilgiau negu 24 mėnesius nuo to laiko, kai bendrovė ar tarpininkai sužinojo, kad atitinkamas asmuo nustojo būti akcininku.

3a.    Valstybės narės užtikrina, kad savo akcininkus identifikavusios bendrovės akcininko prašymu jam suteiktų su visais identifikuotais akcininkais, turinčiais daugiau negu 0,5 proc. akcijų, susijusią informaciją apie akcininko tapatybę. Valstybės narės užtikrina, kad šį sąrašą gaunantiems akcininkams būtų leidžiama jį naudoti tik norint susisiekti su kitais akcininkais dėl su bendrove susijusių reikalų ir nebūtų leidžiama atskleisti jame pateiktos informacijos.

Valstybės narės gali leisti bendrovėms imti mokestį už tokio sąrašo pateikimą akcininkui. Šis mokestis turi būti pagrįstas ir proporcingas, jo apskaičiavimo metodas – skaidrus ir nediskriminuojantis ir jis jokiais atvejais nėra didesnis už trečdalį faktinių sąnaudų, kurias bendrovė patyrė identifikuodama akcininkus. Leidžiama nustatyti skirtingus vidaus ir tarpvalstybiniam teisių įgyvendinimui taikomus įkainius tik tinkamai juos pagrindžiant, jie turi atspindėti paslaugoms suteikti patirtų faktinių sąnaudų pokytį. Negalima rinkti jokių mokesčių, jei valstybė narė tarpininkams neleidžia rinkti mokesčių siekiant teikti šiame straipsnyje nurodytas paslaugas.

4.      Valstybės narės užtikrina, kad nei tarpininkas, pranešantis bendrovei informaciją apie akcininko tapatybę pagal 2 dalį, nei bendrovė, pagal apibrėžtas nuostatas akcininkui pateikianti 3 dalyje nurodytą sąrašą, nebūtų laikomi pažeidusiais kokį nors pagal sutartį arba įstatymo ar kito teisės akto nuostatą nustatytą informacijos atskleidimo apribojimą.

5.      Siekiant užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą, Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ji patikslina 2, 3 ir 3a dalyse nustatytus būtinuosius reikalavimus perduoti informaciją, kiek tai susiję su perduotinos informacijos forma, prašymo ▌forma, įskaitant saugias naudotinas formas, bei terminais, kurių reikia laikytis.

3b straipsnisInformacijos perdavimas

1.      Valstybės narės užtikrina, kad bendrovei ▌tiesiogiai nebendraujant su savo akcininkais, tarpininkas pernelyg nedelsdamas visais toliau nurodytais atvejais bendrovės interneto svetainėje jiems arba pagal akcininko nurodymus trečiajam asmeniui pateiktų ir perduotų su jų akcijomis susijusią informaciją:

a)     informacija yra būtina akcininko teisei, kurią jam suteikia jo akcijos, įgyvendinti;

b)     informacija skirta visiems tos klasės akcijų turėtojams.

2.  Valstybės narės reikalauja, kad bendrovės standartizuotai ir laiku tarpininkui pateiktų ir pristatytų informaciją, susijusią su akcijų suteikiamų teisių įgyvendinimu pagal 1 dalį.

3.      Valstybės narės įpareigoja tarpininką pagal iš akcininkų gautus nurodymus pernelyg nedelsiant bendrovei perduoti iš akcininkų gautą informaciją, susijusią su jų akcijų suteikiamų teisių įgyvendinimu.

4.      Jeigu akcijų paketo grandinėje yra daugiau negu vienas tarpininkas, 1 ir 3 dalyse nurodyta informacija pernelyg nedelsiant perduodama tarpininkams.

5.      Siekiant užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą, Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ji patikslina 1–4 dalyse nustatytus būtinuosius reikalavimus perduoti informaciją, kiek tai susiję su perduotinos informacijos turiniu, terminais, kurių reikia laikytis, ir perduotinos informacijos rūšimis ir forma, įskaitant saugias naudotinas formas.

3c straipsnisPaprastesnis akcininkų teisių įgyvendinimas

1.      Valstybės narės užtikrina, kad tarpininkai palengvintų akcininkų teisių įgyvendinimą, įskaitant teisę dalyvauti visuotiniuose susirinkimuose ir juose balsuoti. Toks palengvinimas apima bent vieną iš toliau nurodytų dalykų:

a)     tarpininkas sudaro reikiamus susitarimus už akcininką arba jo paskirtą trečiąjį asmenį, kad pats galėtų įgyvendinti teises;

b)     tarpininkas įgyvendina akcijų suteikiamas teises pagal aiškų akcininko leidimą ir nurodymą bei jo naudai.

2.      Valstybės narės užtikrina, kad bendrovės savo interneto svetainėse viešai skelbtų visuotinių susirinkimų protokolus ir balsavimų rezultatus. Valstybės narės užtikrina, kad bendrovės patvirtintų visuotiniuose susirinkimuose akcininkų ar jų vardu atiduotus balsus, kai balsavimas vyksta elektroninėmis priemonėmis. Jeigu tarpininkas balsuoja, jis balsavimo patvirtinimą perduoda akcininkui. Jeigu akcijų paketo grandinėje yra daugiau negu vienas tarpininkas, patvirtinimas pernelyg nedelsiant perduodamas tarp tarpininkų.

3.      Siekiant užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą, Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų patikslinti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų akcininkų teisių paprastesnio įgyvendinimo būtinieji reikalavimai, kiek tai susiję su paprastesnio įgyvendinimo rūšimis, balsavimo patvirtinimo forma ▌ir terminais, kurių reikia laikytis.

3d straipsnisSąnaudų skaidrumas

1.      Valstybės narės gali leisti tarpininkams bendrovių prašyti atlyginti pagal šį skyrių teiktinos paslaugos sąnaudas. Tarpininkai viešai atskleidžia informaciją apie kainas, įkainius ir visus kitus mokėjimus, taikomus kiekvienai šiame skyriuje nurodytai paslaugai.

2.      Tais atvejais, kai tarpininkams leidžiama prašyti atlyginti sąnaudas pagal 1 dalį, valstybės narės užtikrina, kad tarpininkai viešai atskleistų informaciją apie kiekvienos atskiros šiame skyriuje nurodytos paslaugos sąnaudas.

Valstybės narės užtikrina, kad visos sąnaudos, kurias tarpininkas gali prašyti akcininkų, bendrovių ar kitų tarpininkų atlyginti, būtų nediskriminacinės, pagrįstos ir proporcingos. Leidžiama nustatyti skirtingus vidaus ir tarpvalstybiniam teisių įgyvendinimui nustatytus įkainius tik tinkamai juos pagrindžiant, jie turi atspindėti paslaugoms suteikti patirtų faktinių sąnaudų pokytį.

3e straipsnisTrečiųjų šalių tarpininkai

Šio skyriaus nuostatos taikomos trečiosios šalies tarpininkui, įsteigusiam filialą Sąjungoje.“

3ea straipsnisIlgalaikio akcijų valdymo skatinimas

Valstybės narės, siekdamos populiarinti ilgalaikį akcijų valdymą ir stiprinti ilgalaikius akcininkus, įdiegia atitinkamą mechanizmą. Valstybės narės nustato laikotarpį, per kurį įgyjamas ilgalaikio akcininko statusas, tačiau šis laikotarpis yra ne trumpesnis kaip dveji metai.

Pirmoje pastraipoje nurodytas mechanizmas apima vieną ar daugiau tokių ilgalaikiams akcininkams suteikiamų pranašumų:

-       papildomas balsavimo teises,

-       mokesčių lengvatas,

-       lojalumo dividendus,

-        lojalumo akcijas.

„IB SKYRIUSINSTITUCINIŲ INVESTUOTOJŲ, TURTO VALDYTOJŲ IR ĮGALIOTŲJŲ KONSULTANTŲ SKAIDRUMAS

3f straipsnisDalyvavimo politika

1.      Nedarant poveikio 3f straipsnio 4 dalies nuostatoms, valstybės narės užtikrina, kad instituciniai investuotojai ir turto valdytojai parengtų akcininkų dalyvavimo politiką (toliau – dalyvavimo politika). Šia dalyvavimo politika nustatoma, kaip instituciniai investuotojai ir turto valdytojai atlieka visus toliau nurodytus veiksmus:

a)     įtraukia akcininkų dalyvavimo klausimą į savo investavimo strategiją;

b)     stebi bendroves, į kurias investuojama, įskaitant jų nefinansinės veiklos rezultatus, ir tai, kaip mažinama socialinė rizika ir pavojus aplinkai;

c)     veda dialogą su bendrovėmis, į kurias investuojama;

d)     įgyvendina balsavimo teises;

e)     naudojasi įgaliotųjų konsultantų teikiamomis paslaugomis;

f)      bendradarbiauja su kitais akcininkais;

fa)    veda dialogą ir bendradarbiauja su bendrovių, į kurias investuojama, kitais suinteresuotaisiais subjektais.

2.      Nedarant poveikio 3f straipsnio 4 dalies nuostatoms, valstybės narės užtikrina, kad į dalyvavimo politiką būtų įtraukta esamų ar galimų su akcininkų dalyvavimu susijusių interesų konfliktų valdymo politika. Tokia politika visų pirma rengiama visiems toliau nurodytiems atvejams:

a)     institucinis investuotojas, turto valdytojas arba kitos su jais susijusios bendrovės siūlo finansinius produktus arba palaiko kitokį komercinį ryšį su bendrove, į kurią investuojama;

b)     institucinio investuotojo arba turto valdytojo direktorius taip pat yra bendrovės, į kurią investuojama, direktorius;

c)     įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, turtą valdantis turto valdytojas investuoja į bendrovę, kuri įneša įnašą į šią instituciją;

d)     institucinis investuotojas arba turto valdytojas yra susijęs su bendrove, dėl kurios akcijų yra pateiktas perėmimo pasiūlymas.

3.      Valstybės narės užtikrina, kad instituciniai investuotojai ir turto valdytojai kasmet viešai skelbtų informaciją apie savo dalyvavimo politiką, tai, kaip ji buvo įgyvendinama ir kokie jos rezultatai. Pirmame sakinyje nurodyta informacija turi būti nemokamai prieinama bent bendrovės interneto svetainėje. Instituciniai investuotojai savo klientams kasmet pateikia pirmame sakinyje nurodytą informaciją.

Instituciniai investuotojai ir turto valdytojai kiekvienos bendrovės, kurios akcijų turi, atveju viešai skelbia informaciją apie tai, ar balsuoja jos visuotiniuose susirinkimuose, o jeigu balsuoja, tai kaip, ir paaiškina savo balsavimą. Jeigu turto valdytojas balsuoja institucinio investuotojo vardu, institucinis investuotojas nurodo, ar turto valdytojas paskelbė tokią balsavimo informaciją. Šioje dalyje nurodyta informacija turi būti nemokamai prieinama bent bendrovės interneto svetainėje.

▌      

3g straipsnisInstitucinių investuotojų investavimo strategija ir susitarimai su turto valdytojais

1.      Valstybės narės užtikrina, kad instituciniai investuotojai visuomenei atskleistų informaciją apie tai, kaip jų investavimo strategija (toliau – investavimo strategija) yra suderinta su jų įsipareigojimų pobūdžiu ir trukme ir kaip ji padeda siekti vidutinės trukmės ir ilgalaikių jų turto veiklos rezultatų. Pirmame sakinyje nurodyta informacija turi būti nemokamai prieinama bent bendrovės interneto svetainėje tol, kol ji yra taikytina, ir turi būti kasmet siunčiama bendrovės klientams kartu su informacija apie jų dalyvavimo politiką.

2.      Jeigu turto valdytojas institucinio investuotojo vardu investuoja savo nuožiūra, atsižvelgdamas į kiekvieną konkretų klientą, arba per kolektyvinio investavimo subjektą, institucinis investuotojas kasmet atskleidžia visuomenei informaciją apie svarbiausius susitarimo su turto valdytoju elementus tokiais aspektais:

a)     ar jis skatina turto valdytoją suderinti jo investavimo strategiją ir sprendimus su jo įsipareigojimų pobūdžiu ir trukme, o jeigu skatina, tai kokiu mastu jis tai daro;

b)     ar jis skatina turto valdytoją priimti investavimo sprendimus remiantis vidutinės trukmės ar ilgalaikiais bendrovės veiklos rezultatais, įskaitant nefinansinės veiklos rezultatus, ir dalyvauti bendrovėse siekiant gerinti bendrovės veiklos rezultatus investicijų grąžos srityje, o jeigu skatina, tai kokiu mastu jis tai daro;

c)     turto valdytojo veiklos rezultatų vertinimo būdas ir laikotarpis, visų pirma tai, kaip šiuo vertinimu atsižvelgiama į absoliučiuosius ilgalaikius rezultatus, skirtingai nuo veiklos rezultatų pagal lyginamąjį kriterijų ar kitų turto valdytojų, įgyvendinančių panašią investavimo strategiją;

d)     kaip atlygio už turto valdymo paslaugas struktūra padedama turto valdytojo priimtus investavimo sprendimus suderinti su institucinio investuotojo įsipareigojimų pobūdžiu ir trukme;

e)     tikslinė portfelio apyvarta ar apyvartos ribos, apyvartai apskaičiuoti taikomas metodas ir tai, ar yra nustatyta procedūra, kai turto valdytojas ją viršija;

f)  susitarimo su turto valdytoju trukmė.

▌      

3h straipsnisTurto valdytojų skaidrumas

1.      Valstybės narės užtikrina, kad turto valdytojai atskleistų, kaip nurodyta 2 ir 2a dalyse, informaciją apie tai, kaip jų investavimo strategija ir jos įgyvendinimas atitinka 3g straipsnio 2 dalyje nurodytą susitarimą▌.

2.      Valstybės narės užtikrina, kad turto valdytojai visuomenei kasmet atskleistų visą toliau nurodytą informaciją:

a)     ar jie priima investavimo sprendimus remdamiesi sprendimais dėl bendrovės, į kurią investuojama, vidutinės trukmės ir ilgalaikių veiklos rezultatų, įskaitant nefinansinės veiklos rezultatus, o jeigu taip, tai kaip jie priima šiuos sprendimus;

b)     portfelio apyvartos dydį, jos apskaičiavimo metodą ir paaiškinimą, jeigu apyvarta viršijo užsibrėžtą dydį;

c)     ar dėl dalyvavimo veiklos yra kilę ar gali kilti interesų konfliktų, o jeigu jų yra kilę, tai kaip turto valdytojas juos išsprendė;

d)     ar turto valdytojas naudojasi įgaliotųjų konsultantų paslaugomis dalyvavimo veiklos tikslais, o jeigu taip, tai kaip jis jomis naudojasi;

e)     kaip investavimo strategija ir jos įgyvendinimu apskritai padedama siekti institucinio investuotojo turto vidutinės trukmės ir ilgalaikių veiklos rezultatų.

2a.    Valstybės narės užtikrina, kad turto valdytojai instituciniam investuotojui, su kuriuo yra sudarę 3g straipsnio 2 dalyje nurodytą susitarimą, kasmet atskleistų visą toliau nurodytą informaciją:

a)     kaip buvo sudarytas portfelis, paaiškinant reikšmingus jo praėjusio laikotarpio pokyčius;

b)     portfelio apyvartos sąnaudas;

c)     savo vertybinių popierių skolinimo politiką ir jos įgyvendinimą.

3.      Pagal 2 dalį atskleista informacija turi būti nemokamai prieinama bent turto valdytojo interneto svetainėje. Pagal 2a dalį atskleista informacija teikiama nemokamai, o jeigu turto valdytojas valdo turtą ne savo nuožiūra, atsižvelgdamas į kiekvieną konkretų klientą, paprašius informacija turi būti teikiama ir kitiems investuotojams.

3a.    Valstybės narės gali numatyti, kad išimtiniais atvejais turto valdytojui gali būti leidžiama, jei tam pritaria kompetentinga institucija, neatskleisti tam tikros informacijos, kuri turi būti atskleista pagal šį straipsnį, dalies, jeigu ta dalis susijusi su būsimais įvykiais ar reikalais, dėl kurių vyksta derybos, ir jos atskleidimas padarytų labai didelį poveikį turto valdytojo komercinei pozicijai.

3i straipsnisĮgaliotųjų konsultantų skaidrumas

1.      Valstybės narės užtikrina, kad įgaliotieji konsultantai priimtų ir įgyvendintų tinkamas priemones siekdami pagal visas savo išgales užtikrinti, kad jų tyrimo ir balsavimo rekomendacijos būtų tikslios ir patikimos, paremtos išsamia visos jiems prieinamos informacijos analize, ir būtų rengiamos vadovaujantis tik jų klientų interesais.

1a.    Valstybės narės užtikrina, kad įgaliotieji konsultantai nurodytų elgesio kodeksą, kurį jie taiko. Jeigu jie nesilaiko kurios nors to elgesio kodekso rekomendacijos, jie tai deklaruoja, paaiškina tokio sprendimo priežastis ir nurodo visas alternatyvias priemones, kokios buvo priimtos. Ši informacija skelbiama įgaliotojo konsultanto interneto svetainėje, kartu nurodant elgesio kodeksą, kurį jie taiko.

Įgaliotieji konsultantai kasmet pateikia ataskaitą apie to elgesio kodekso taikymą. Metinės ataskaitos skelbiamos įgaliotojo konsultanto interneto svetainėje ir yra nemokamai prieinamos bent trejus metus nuo paskelbimo dienos.

2.      Valstybės narės užtikrina, kad įgaliotieji konsultantai kasmet atskleistų visą toliau nurodytą informaciją, susijusią su tyrimo ir balsavimo rekomendacijų parengimu:

a)     esmines jų taikomos metodikos ir modelių savybes;

b)     svarbiausius jų naudojamus informacijos šaltinius;

c)     ar jie atsižvelgia į nacionalinės rinkos, teisines, reguliavimo ir bendrovei būdingas sąlygas, o jeigu taip, tai kaip atsižvelgia;

ca)   esminius vykdomų tyrimų ir balsavimo politikos, taikomos kiekvienai rinkai, bruožus;

d)     ar jie bendrauja ar veda dialogą su bendrovėmis, kurios yra jų tyrimo ir balsavimo rekomendacijų objektas, ir jų suinteresuotaisiais subjektais, o jeigu taip, tai šio dialogo mastą ir pobūdį;

da)   politiką, susijusią su galimų interesų konfliktų prevencija ir valdymu;

e)     visą darbuotojų, dalyvaujančių rengiant balsavimo rekomendacijas, skaičių ir jų kvalifikaciją;

f)      visą per praėjusius metus pateiktų balsavimo rekomendacijų skaičių.

Ši informacija skelbiama įgaliotųjų konsultantų interneto svetainėje ir turi būti nemokamai prieinama bent trejus metus nuo paskelbimo dienos.

3.      Valstybės narės užtikrina, kad įgaliotieji konsultantai identifikuotų ir pernelyg nedelsdami atskleistų savo klientams ▌informaciją apie visą esamą ar galimą interesų konfliktą ar verslo santykius, galinčius paveikti tyrimo ir balsavimo rekomendacijų rengimą, ir veiksmus, kurių jie ėmėsi esamam ar galimam interesų konfliktui pašalinti ar sušvelninti.“

4)  Įterpiami šie 9a, 9b ir 9c straipsniai:

„9a straipsnisTeisė balsuoti dėl atlyginimų politikos

1.      Valstybės narės užtikrina, kad bendrovės parengtų direktorių atlyginimų politiką ir pateiktų ją balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, o balsavimo rezultatai būtų privalomi. Bendrovės direktoriams atlyginimą moka tik pagal atlyginimų politiką, už kurią balsuota visuotiniame akcininkų susirinkime. Dėl bet kokių šios politikos pakeitimų balsuojama visuotiniame akcininkų susirinkime ir ši politika visais atvejais teikiama tvirtinti visuotiniam susirinkimui bent kas trejus metus.

Jeigu anksčiau nebuvo įgyvendinta jokia atlyginimų politika ir akcininkai atmetė jiems pateiktą politikos projektą, bendrovė, taisydama projektą, ne ilgiau kaip metus iki projekto patvirtinimo gali▌ mokėti savo direktoriams atlyginimą pagal vyraujančią praktiką.

Jeigu esama galiojančios atlyginimų politikos ir akcininkai atmetė jiems pagal pirmą pastraipą pateiktą politikos projektą, bendrovė, taisydama projektą, ne ilgiau kaip metus iki projekto patvirtinimo gali mokėti savo direktoriams atlyginimą pagal galiojančią politiką.

2.  ▌Atlyginimų politika yra aiški, suprantama, atitinka bendrovės verslo strategiją, tikslus, vertybes ir ilgalaikius interesus ir ▌į ją yra įtrauktos interesų konfliktų vengimo priemonės.

3.      Atlyginimų politikoje paaiškinama, kaip ja prisidedama prie bendrovės ilgalaikių interesų ir tvarumo. Joje nustatomi aiškūs fiksuotojo ir kintamojo atlyginimo skyrimo kriterijai, įskaitant visas premijas ir visas bet kokios formos privilegijas.

Atlyginimų politikoje nurodoma atitinkama santykinė skirtingų fiksuotojo ir kintamojo atlyginimo sudedamųjų dalių dalis. Joje paaiškinama, kaip nustatant atlyginimų politiką ar direktorių atlyginimą buvo atsižvelgta į bendrovės darbuotojų darbo užmokesčio ir įdarbinimo sąlygas ▌.

Atlyginimų politikoje nurodomi kintamajam atlyginimui taikytini finansinės ir nefinansinės veiklos rezultatų kriterijai ir paaiškinama, kaip jais prisidedama prie bendrovės ilgalaikių interesų ir tvarumo, taip pat metodai, kurie turi būti taikomi siekiant nustatyti, kokiu mastu laikomasi veiklos rezultatų kriterijų; nurodomi atidėjimo laikotarpiai, atlyginimo akcijomis suteikimo ir akcijų išlaikymo po suteikimo laikotarpiai ir informacija apie bendrovės galimybę susigrąžinti kintamąją atlyginimo dalį.

Valstybės narės užtikrina, kad į kriterijus būtų įtrauktas programų, susijusių su socialine bendrovės atsakomybe, vertinimas ir šioje srityje pasiekti rezultatai. Valstybės narės užtikrina, kad akcijų vertė nebūtų svarbiausias veiksnys vertinant finansinės veiklos rezultatų kriterijus. Jos užtikrina, kad atlyginimas akcijomis nesudarytų pagrindinės direktorių kintamojo atlyginimo dalies.

Atlyginimų politikoje nurodomos pagrindinės direktorių sutarčių sąlygos, įskaitant sutarčių trukmę ir taikytinus įspėjimo terminus, taip pat nutraukimo ir mokėjimų sąlygos, susiję su sutarčių nutraukimu, bei papildomos pensijos arba ankstyvo išėjimo į pensiją schemų savybės. Tais atvejais, kai pagal nacionalinę teisę bendrovėms leidžiama su direktoriais sudaryti susitarimus nesudarant sutarties, politika nurodo pagrindines tokių su direktoriais sudaromų susitarimų sąlygas, įskaitant jų trukmę ir taikomus įspėjimo terminus, taip pat nutraukimo ir mokėjimų sąlygas, susijusius su nutraukimu, bei papildomos pensijos arba ankstyvo išėjimo į pensiją schemų savybes.

Politikoje nurodomos bendrovės procedūros, kurias taikant nustatomas direktorių atlyginimas, taip pat atlyginimų komiteto vaidmuo ir veikimas.

Valstybės narės užtikrina, kad atitinkami suinteresuotieji subjektai, visų pirma darbuotojai, turėtų teisę per savo atstovus išsakyti nuomonę dėl atlyginimų politikos prieš ją pateikiant akcininkams.

Atlyginimų politikoje paaiškinamas konkretus jos nustatymo sprendimų priėmimo procesas. Jeigu atlyginimų politika keičiama, į ją įtraukiamas visų reikšmingų jos pakeitimų paaiškinimas ir paaiškinama, kaip jais atsižvelgta į akcininkų balsavimo rezultatus ir nuomonę dėl šios politikos, taip pat bent trejų iš eilės metų ataskaita.

4.      Valstybės narės užtikrina, kad akcininkams patvirtinus atlyginimų politiką ji būtų pernelyg nedelsiant paskelbta ir nemokamai prieinama bendrovės interneto svetainėje bent tol, kol ji yra taikoma.

9b straipsnisAtlyginimų ataskaitoje pateiktina informacija ir teisė balsuoti dėl atlyginimų ataskaitos

1.      Valstybės narės užtikrina, kad bendrovė parengtų aiškią ir suprantamą atlyginimų ataskaitą, išsamiai apžvelgdama atlyginimus, įskaitant visas bet kokios formos privilegijas, pagal 9a straipsnyje nurodytą atlyginimų politiką per praėjusius finansinius metus skirtus atskiriems direktoriams, įskaitant naujai įdarbintus direktorius ir buvusius direktorius. Jei taikytina, turi būti nurodyta visa ši informacija:

a)     visas skirtas, išmokėtas ar mokėtinas atlyginimas, suskirsčius pagal sudedamąsias dalis, atitinkama santykinė fiksuotojo ir kintamojo atlyginimo dalis, paaiškinimas, kaip visas atlyginimas susijęs su ilgalaikiais veiklos rezultatais, ir informacija apie tai, kaip buvo taikomi finansiniai ir nefinansiniai veiklos rezultatų kriterijai;

aa)   vidutinio vykdomiesiems direktoriams skirto, išmokėto ar mokėtino atlyginimo ir vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio santykis per pastaruosius finansinius metus, jei ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų darbo užmokestis įtrauktas remiantis viso darbo laiko ekvivalentu;

b)  santykinis vykdomųjų direktorių atlyginimo pokytis per pastaruosius trejus finansinius metus, jų santykis su bendrovės bendrų veiklos rezultatų pokyčiais ir vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio pokyčiais per tą patį laikotarpį;

c)     bendrovės direktorių iš bet kurios tai pačiai grupei priklausančios įmonės gautas arba dar mokėtinas atlyginimas;

d)     suteiktų akcijų skaičius ir pasiūlytų ar suteiktų akcijų pasirinkimo sandorių skaičius ir svarbiausios teisių įgyvendinimo sąlygos, įskaitant kainą ir datą, ir bet kokie jų pakeitimai;

e)     informacija apie pasinaudojimą galimybe susigrąžinti kintamąjį atlyginimą;

f)      informacija apie tai, kaip nustatytas direktorių atlyginimas, įskaitant informaciją apie atlyginimų komiteto vaidmenį.

2.      Valstybės narės užtikrina, kad tvarkant direktorių asmens duomenis pagal Direktyvą 95/46/EB būtų apsaugota fizinių asmenų teisė į privatumą.

3.      Valstybės narės užtikrina, kad akcininkai per metinį visuotinį susirinkimą turėtų teisę balsuoti dėl praėjusių finansinių metų atlyginimų ataskaitos. Jeigu akcininkai balsuoja prieš atlyginimų ataskaitą, bendrovė, jei reikia, pradeda dialogą su akcininkais, kad galėtų nustatyti atmetimo priežastis. Bendrovė kitoje atlyginimų ataskaitoje paaiškina, kaip buvo atsižvelgta į akcininkų balsavimo rezultatus.

Valstybės narės užtikrina, kad atitinkami suinteresuotieji subjektai, visų pirma darbuotojai, turėtų teisę per savo atstovus išsakyti nuomonę dėl atlyginimų ataskaitos prieš ją pateikiant akcininkams.

3a.    Šio straipsnio ir 9(a) straipsnio nuostatos dėl atlyginimų neturi poveikio nacionalinėms darbuotojų darbo užmokesčio formavimo sistemoms ir, kai taikytina, nacionalinėms nuostatoms dėl atstovavimo darbuotojams tarybose.

4.      Siekiant užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą, Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojamai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatyta standartizuoto informacijos, nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, pateikimo tvarka.

9c straipsnisTeisė balsuoti dėl susijusių šalių sandorių

1.      Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai sudaromi reikšmingi sandoriai su susijusiomis šalimis ▌, bendrovės viešai paskelbtų apie tokius sandorius vėliausiai jų sudarymo metu ir prie pranešimo pridėtų ▌ataskaitą, kurioje įvertinama, ar sandoris vykdomas rinkos sąlygomis, patvirtinama, kad sandoris bendrovės požiūriu yra sąžiningas ir pagrįstas, ir paaiškinami vertinimo kriterijai, kuriais grindžiamas vertinimas. Pranešime turi būti pateikta informacija apie susijusios šalies santykio pobūdį, susijusios šalies pavadinimas (vardas, pavardė), sandorio suma ir visa kita ▌informacija, būtina norint įvertinti, ar sandoris bendrovės požiūriu yra ekonomiškai sąžiningas, įskaitant smulkiuosius akcininkus.

Valstybės narės apibrėžia konkrečias ataskaitų taisykles, kurias reikia priimti pagal pirmą ir antrą pastraipas, įskaitant už ataskaitų teikimą atsakingą subjektą, kuris yra vienas iš šių subjektų:

      nepriklausomas trečiasis asmuo,

      bendrovės priežiūros organas arba

      nepriklausomų direktorių komitetas.

2.      Valstybės narės užtikrina, kad reikšmingus sandorius su susijusiomis šalimis patvirtintų akcininkai arba bendrovės administravimo ar priežiūros organas, laikantis tvarkos, pagal kurią užkertamas kelias susijusiai šaliai pasinaudoti savo padėtimi ir tinkamai apsaugomi bendrovės ir akcininkų, visų pirma smulkiųjų akcininkų, kurie nėra susijusios šalys, interesai.

Valstybės narės gali nustatyti, kad akcininkai turi teisę balsuoti dėl bendrovės administravimo arba priežiūros organo patvirtintų reikšmingų sandorių.

Taip siekiama neleisti susijusioms šalims naudotis savo ypatinga padėtimi ir tinkamai apsaugoti bendrovės interesus.

2a.  Valstybės narės užtikrina, kad susijusios šalys ir jų atstovai nebūtų įtraukiami į pirmoje dalyje nurodytą ataskaitos rengimo procesą, taip pat į balsavimo ir sprendimų priėmimo pagal 2 dalį procesus. Jeigu susijusių šalių sandoryje dalyvauja akcininkas, jis negali balsuoti dėl to sandorio. Valstybės narės gali leisti akcininkui, kuris yra susijusi šalis, balsuoti, jeigu nacionalinės teisės nuostatomis užtikrinamos pakankamos apsaugos priemonės, taikomos per balsavimo procesą, kad būtų apsaugoti akcininkų, kurie nėra susijusios šalys, įskaitant smulkiuosius akcininkus, interesai ir neleidžiama susijusiai šaliai patvirtinti sandorio, jeigu dauguma akcininkų, kurie nėra susijusios šalys, tam nepritaria arba jeigu tam nepritaria dauguma nepriklausomų direktorių.

3.      Valstybės narės užtikrina, kad sandoriai su ta pačia susijusia šalimi, sudaryti per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį arba tais pačiais finansiniais metais ir kuriems netaikomos 1, 2 ir 3 dalyse išvardytos pareigos, taikant šių dalių nuostatas būtų sumuojami.

4.      Valstybės narės gali netaikyti šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių reikalavimų:

      sandoriams, kuriuos sudaro bendrovė ir viena ar daugiau jos grupės narių arba bendrųjų įmonių, jeigu visos tų grupės narių ar bendrųjų įmonių nuosavybės teisės priklauso bendrovei arba jeigu nė viena kita susijusi šalis neturi tų grupės narių ar bendrųjų įmonių akcijų;

      sandoriams, kurie sudaromi vykdant įprastinę veiklą ir įprastomis rinkos sąlygomis.

4a.    Valstybės narės apibrėžia, kas yra reikšmingi sandoriai su susijusiomis šalimis. Reikšmingi sandoriai su susijusiomis šalimis apibrėžiami atsižvelgiant į:

a)     galimą informacijos apie sandorį poveikį subjektų, dalyvaujančių patvirtinimo procese, sprendimams;

b)     sandorio poveikį bendrovės veiklos rezultatams, turtui, kapitalizacijai arba apyvartai ir susijusios šalies pozicijai;

c)     riziką, kurią sandoris kelia bendrovei ir jos smulkiesiems akcininkams.

Apibrėždamos reikšmingus sandorius su susijusiomis šalimis, valstybės narės gali nustatyti vieną ar daugiau kiekybinių rodiklių, pagrįstų sandorio poveikiu bendrovės pajamoms, turtui, kapitalizacijai arba apyvartai, arba atsižvelgti į sandorio pobūdį ir susijusių šalių padėtį.

5)        Po 14 straipsnio įterpiamas šis IIa skyrius:

„IIA SKYRIUS

DELEGUOTIEJI AKTAI IR SANKCIJOS

14a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.      Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.      3a straipsnio 5 dalyje, 3b straipsnio 5 dalyje, 3c straipsnio 3 dalyje ir 9b straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo …*.

3.      Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3a straipsnio 5 dalyje, 3b straipsnio 5 dalyje, 3c straipsnio 3 dalyje ir 9b straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po to jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.      Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.      Pagal 3a straipsnio 5 dalį, 3b straipsnio 5 dalį, 3c straipsnio 3 dalį ir 9b straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trim mėnesiais.

14b straipsnisSankcijos

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimą ir imasi visų priemonių, būtinų, kad jos būtų įgyvendintos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios. Valstybės narės apie šias nuostatas praneša Komisijai ne vėliau kaip [▌perkėlimo į nacionalinę teisę diena] ir nedelsdamos praneša apie visus paskesnius poveikį šioms nuostatoms turinčius pakeitimus.“

2 straipsnisDirektyvos 2013/34/ES pakeitimai

-1)         2 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„17) sprendimas dėl mokesčių – bet koks teisinių nuostatų dėl tarpvalstybinės padėties arba bendrovės sandorio, dėl kurių valstybės narės gali patirti mokestinių nuostolių arba kurios gali padėti bendrovei sutaupyti mokesčių dirbtinai pervedant pelną grupės viduje, išankstinis išaiškinimas ar taikymas.“

-1a)       18 straipsnyje po 2 dalies įterpiama ši dalis:

„2a.  Finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte didelės įmonės ir viešojo intereso subjektai, nurodydami valstybę narę ir trečiąją valstybę, kuriose jie įsisteigę, taip pat atskleidžia šią konsoliduotą informaciją apie finansinius metus:

a)     pavadinimą (-us), veiklos pobūdį ir geografinę padėtį;

b)     apyvartą;

c)     darbuotojų skaičių visos darbo dienos ekvivalentais;

d)     turto vertę ir metines to turto išlaikymo sąnaudas;

e)     pardavimų ir pirkimų duomenis;

f)      pelną arba nuostolius, neatskaičius mokesčių;

g)     pelno mokestį arba nuostolius;

h)     gautas viešąsias subsidijas;

i)      kartu su atitinkamais duomenimis patronuojančiosios įmonės pateikia kiekvienoje valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje veikiančių patronuojamųjų įmonių sąrašą.“

-1b)       18 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Valstybės narės gali numatyti, kad 1 dalies b punktas ir 2a dalis netaikomi įmonės metinėms finansinėms ataskaitoms, kai ta įmonė įtraukta į pagal 22 straipsnį reikalaujamas parengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, su sąlyga, kad tokia informacija pateikiama konsoliduotosios finansinės ataskaitos aiškinamajame rašte.“

(-1c)      Įterpiamas šis 18a straipsnis:

„18a straipsnis

Papildoma informacija, kurią turi atskleisti didžiosios įmonės

1.      Be informacijos, kurios reikalaujama pagal 16, 17, 18 straipsnius ir kitas šios direktyvos nuostatas, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte didžiosios įmonės viešai atskleidžia pagrindinius sprendimų dėl mokesčių aspektus ir informaciją apie juos, išvardydamos valstybes nares ir trečiąsias valstybes, kuriose minėtos įmonės turi patronuojamąsias įmones. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 49 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma informacijos skelbimo forma ir turinys.

2.      Įmonės, kurių vidutinis darbuotojų skaičius pagal konsoliduotus duomenis finansiniais metais neviršija 500 ir balanso sudarymo dienos suma pagal konsoliduotus duomenis arba bendra balanso suma neviršija 86 mln. EUR arba grynosios apyvartos suma neviršija 100 mln. EUR, atleidžiamos nuo šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos.

3.      Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga netaikoma jokiai įmonei, kurios veikla reglamentuojama valstybės narės teisės nuostatomis, jeigu ją patronuojančiai įmonei taikomi tos valstybės narės teisės aktai ir tos įmonės duomenys yra įtraukti į informaciją, kurią ta patronuojančioji įmonė atskleidžia pagal šio straipsnio 1 dalį.

4.      1 dalyje nurodyta informacija tikrinama pagal Direktyvą 2006/43/EB.

1)          Direktyvos 2013/34/ES 20 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)      1 dalis papildoma šiuo h punktu:

„h)    Direktyvos 2007/36/EB 9b straipsnyje apibrėžta atlyginimų ataskaita.“

b)      3 dalis pakeičiama taip:

„3. Pagal įstatymą įgaliotas auditorius arba audito įmonė pagal 34 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą pareiškia nuomonę dėl pagal šio straipsnio 1 dalies c ir d punktus parengtos informacijos ir patikrina, ar pateikta šio straipsnio 1 dalies a, b, e, f, g ir h punktuose nurodyta informacija.“

c)      4 dalis pakeičiama taip:

„4. Valstybės narės gali netaikyti 1 dalies a, b e, f, g ir h punktų įmonėms, nurodytoms 1 dalyje, kurios išleido tik vertybinius popierius, o ne akcijas, kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, kaip nurodyta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 14 punkte, nebent tokios įmonės yra išleidusios akcijas, kuriomis prekiaujama daugiašalėje prekybos sistemoje, kaip nurodyta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte.“

2a straipsnis Direktyvos 2004/109/EB pakeitimai

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB(17) iš dalies keičiama taip:

1)          2 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo r punktu:

„r)    sprendimas dėl mokesčių – bet koks teisinių nuostatų dėl tarpvalstybinės padėties arba bendrovės sandorio, dėl kurių valstybės narės gali patirti mokestinių nuostolių arba kurios gali padėti bendrovei sutaupyti mokesčių dirbtinai pervedant pelną grupės viduje, išankstinis išaiškinimas ar taikymas.“

2)          Įterpiamas šis 16a straipsnis:

„16a straipsnis Papildoma informacija, kurią turi atskleisti emitentai

1.      Valstybės narės reikalauja, kad kiekvienas emitentas kasmet viešai atskleistų šią konsoliduotą informaciją apie finansinius metus, nurodydamas valstybę narę ir trečiąją valstybę, kurioje emitentas turi patronuojamąją įmonę:

a)     pavadinimą (-us), veiklos pobūdį ir geografinę padėtį;

b)     apyvartą;

c)     darbuotojų skaičių visos darbo dienos ekvivalentais;

d)     pelną arba nuostolius, neatskaičius mokesčių;

e)     pelno mokestį arba nuostolius;

f)      gautas viešąsias subsidijas.

2.      Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga netaikoma jokiam emitentui, kurio veikla reglamentuojama valstybės narės teisės nuostatomis, jeigu jį patronuojančiajai įmonei taikomi tos valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos emitento duomenys yra įtraukti į informaciją, kurią ta patronuojančioji įmonė atskleidžia pagal šio straipsnio 1 dalį.

3.      1 dalyje nurodyta informacija tikrinama pagal Direktyvą 2006/43/EB ir viešai skelbiama, jei įmanoma, kaip atitinkamo emitento metinių finansinių ataskaitų arba, kai taikytina, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų priedas.

3)     Įterpiamas šis 16b straipsnis:

„16b straipsnis

Papildoma informacija, kurią turi atskleisti emitentai

1.        Valstybės narės reikalauja, kad kasmet kiekvienas emitentas viešai atskleistų konsoliduotą informaciją apie finansinius metus, nurodydamas pagrindinius sprendimų dėl mokesčių aspektus ir informaciją apie juos, išvardydamas valstybes nares ir trečiąsias valstybes, kuriose jis turi patronuojamąsias įmones. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 27 straipsnio 2a, 2b ir 2c dalis priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma informacijos skelbimo forma ir turinys.

2.        Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga netaikoma jokiam emitentui, kurio veikla reglamentuojama valstybės narės teisės nuostatomis, jeigu jį patronuojančiai įmonei taikomi tos valstybės narės teisės aktai ir to emitento duomenys yra įtraukti į informaciją, kurią ta patronuojančioji įmonė atskleidžia pagal šio straipsnio 1 dalį.

3.        1 dalyje nurodyta informacija tikrinama pagal Direktyvą 2006/43/EB ir viešai skelbiama, jei įmanoma, kaip atitinkamo emitento metinių finansinių ataskaitų arba, kai taikytina, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų priedas“.

4)        27 straipsnio 2a dalis pakeičiama taip:

„2a)    2 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 6 dalyje, 9 straipsnio 7 dalyje, 12 straipsnio 8 dalyje, 13 straipsnio 2 dalyje, 14 straipsnio 2 dalyje, 16a straipsnio 1 dalyje, 17 straipsnio 4 dalyje, 18 straipsnio 5 dalyje, 19 straipsnio 4 dalyje, 21 straipsnio 4 dalyje, 23 straipsnio 4 bei 5 dalyse ir 23 straipsnio 7 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo 2011 m. sausio mėn. Likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba juos atšaukia pagal 27a straipsnį.“

3 straipsnisPerkėlimas

1.          Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip [18 mėnesių po jos įsigaliojimo dienos]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstus.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.          Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstą.

4 straipsnisĮsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnisAdresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta ...,

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

(1)

            OL C 451, 2014 12 16, p. 87.

(2)

* Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(3)

OL C , , p. .

(4)

2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/36/EB dėl naudojimosi tam tikromis akcininkų teisėmis bendrovėse, kurių akcijos įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje (OL L 184, 2007 7 14, p. 17).

(5)

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

(6)

COM(2012) 0740 final.

(7)

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(8)

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 23, p. 19).

(9)

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(10)

OL C 369, 2011 12 17, p. 14.

(11)

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(12)

2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (OL L 235, 2003 9 23, p. 10).

(13)

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/EB (nauja redakcija) (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(14)

2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(15)

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(16)

2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).

(17)

2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38).


Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ  (2.3.2015)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, ir Direktyvos 2013/34/ES nuostatos, susijusios su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais

(COM(2014)0213 – C7‑0147/2014 – 2014/0121(COD))

Nuomonės referentas: Olle Ludvigsson

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymas dėl akcininkų dalyvavimo buvo pateiktas 2014 m. balandžio mėn. Juo siekiama stiprinti ilgalaikę biržinių bendrovių valdymo perspektyvą.

Šiuo metu pernelyg daug bendrovių per daug dėmesio skiria didelio trumpalaikio pelno ir kapitalo grąžos reikalavimams patenkinti. Ši dinamika lemia planavimo trūkumus, nepakankamas investicijas ir neoptimalius ilgalaikius rezultatus.

Siekiant bent iš dalies įveikti šią problemą, Komisija nori smulkiesiems akcininkams, pirmiausia instituciniams investuotojams, suteikti skaidresnį, lengviau valdomą ir įtakingesnį vaidmenį valdant bendroves. Manoma, kad jeigu investuotojai daugiau įsitrauks į valdymą ir jų dalyvavimas bus labiau orientuotas į ilgą laikotarpį, bendrovės teiks didesnį prioritetą ilgalaikiams aspektams. Tai savo ruožtu bus naudinga institucinių investuotojų ir turto valdytojų galutiniams klientams, bendrovėms ir visai visuomenei.

Bendras požiūris

Nuomonės referentas norėtų šią iniciatyvą įvertinti bendrais suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo valdant įmones aspektais. Šiame konkrečiame pasiūlyme daugiausia dėmesio skiriama akcininkams, tačiau reikėtų nepamiršti, kad kiti subjektai, pavyzdžiui, darbuotojai, vartotojai ir vietos bendruomenės, taip pat labai svarbūs. Kad bendrovės būtų gerai valdomos, būtina pagarba visiems suinteresuotiesiems subjektams ir jų aktyvus dalyvavimas.

Pasiūlymo logikos ir motyvų atžvilgiu nuomonės referentas apskritai supranta Komisijos požiūrį ir jam pritaria. Plačiai paplitęs trumpalaikis požiūris yra neracionalus daugumai subjektų ir būtų tikslinga pabandyti pakeisti priešinga linkme. Viena iš keleto priemonių tam pasiekti – skatinti aktyvesnį akcininkų dalyvavimą. Komisijos siūlomų priemonių rinkinys nėra panacėja, tačiau jis yra bent jau pagrįstas žingsnis tinkama linkme.

Pakeitimai

Remdamasis šiais bendrais sumetimais, nuomonės referentas mano, kad pasiūlymą reikia pakoreguoti septyniais svarbiais aspektais:

1. Aktyviam akcininkų dalyvavimui labai svarbus įvairių akcininkų dialogas su bendrove susijusiais klausimais. Savininkai turi bendrauti. Šis dialogas turėtų būti skatinamas, kad būtų aktyviau dalyvaujama. Siekiant atsižvelgti į šį aspektą, reikėtų išplėsti akcininkų identifikavimo nuostatas (3a straipsnis). Bendrovei identifikavus akcininkus, bet kuris akcininkas turėtų turėti galimybę kreiptis į bendrovę ir gauti kitų akcininkų kontaktinius duomenis. Turint tuos duomenis galima pradėti naujus dialogus. Jeigu šis naudingas mechanizmas bus tinkamai apribotas, jis turėtų visiškai atitikti duomenų apsaugos taisykles.

2. Deja, gana dažnai taikomi su tarptautiniu dalyvavimu susiję nepagrįsti mokesčiai. Todėl, siekiant apsaugoti ES vidaus rinkos veiksmingumą, reikia aiškiai nustatyti, kad visi akcininkų identifikavimo, informacijos perdavimo ir paprastesnio akcininkų teisių įgyvendinimo mokesčiai niekada nebūtų diferencijuojami pagal pilietybę (3d straipsnis).

3. Turėtų būti privaloma užtikrinti tam tikrą būtinąjį skaidrumo lygį. Siekiant užtikrinti, kad teisės aktai būtų pakankamai veiksmingi ir kad būtų sudarytos vienodos sąlygos, visi instituciniai investuotojai ir turto valdytojai turėtų būti įpareigoti parengti dalyvavimo politiką ir skaidriai ją taikyti (3f straipsnis). Tai – labai elementarus reikalavimas, kurį lengvai gali įvykdyti visi subjektai, jau valdantys patikimą, gerai organizuotą verslą.

4. Kartu turėtų būti skaidriau informuojama, kaip turto valdytojai vykdo institucinių investuotojų įgaliojimus (3h straipsnis). Siekiant, kad informacija apie rezultatus neliktų paslėpta nuo visų norinčių sekti šias svarbias operacijas išorės subjektų, visa neįslaptinta informacija turėtų būti atskleidžiama viešai.

5. Jeigu norima, kad atlyginimų politikos sistema būtų racionali ir prasminga, politikos priemonių negalima atsisakyti per dažnai ar pernelyg plačiu mastu. Taigi tam tikros politikos priemonės išimtis turėtų būti priimtina tik tuo atveju, jei ji turi poveikį didžiausioms galimoms atlyginimų sumoms ir padėtis yra išimtinė, pavyzdžiui, bendrovę ištiko vadovavimo krizė (9a straipsnis). Jeigu bendrovė vieną kartą nusprendė netaikyti politikos priemonės ir nori tai daryti dar kartą, pagrįstas sprendimas būtų pasiūlyti akcininkams šią politikos priemonę persvarstyti.

6. Siekiant išlaikyti skaidrumą ir vienodas sąlygas, į atlyginimų politikos priemones visada turėtų būti įtrauktas direktorių ir darbuotojų atlyginimų santykis (9a straipsnis). Šis santykis turės būti aiškinamas skirtingai ir priklausys, pavyzdžiui, nuo bendrovės verslo ir geografinių aplinkybių. Tačiau tai visada yra naudingas mato vienetas, kurį galėtų ir turėtų atskleisti visos bendrovės.

7. Susijusių šalių sandorių klausimu Komisijos pasiūlyme užsimota šiek tiek per daug (9c straipsnis). Su problemine piktnaudžiaujamų sandorių tendencija turėtų būti kovojama tinkamo minimalaus europinio lygio priemonėmis, tačiau tas lygis neturi būti labai aukštas. Reikia šiek tiek grįžti atgal. Pirmiausia atrodo, kad šią užduotį būtų pagrįsta palikti valstybėms narėms, kurios, įvertinusios nacionalines sąlygas ir praktiką, galėtų nuspręsti, ar reikalavimas surengti akcininkų balsavimą dėl visų 5%+ susijusių šalių sandorių yra proporcingas, ar jis turėtų būti taikomas tik sandoriams, sudaromiems ne rinkos sąlygomis.

PAKEITIMAI

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

Antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, ir Direktyvos 2013/34/ES nuostatos, susijusios su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais

kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, ir Direktyvos 2013/34/ES bei Direktyvos 2004109/EB nuostatos, susijusios su tam tikrais ataskaitų teikimo elementais

(Tekstas svarbus EEE)

(Tekstas svarbus EEE)

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) finansų krizė atskleidė, kad akcininkai daugeliu atvejų pritarė, kad vadovybė prisiimtų pernelyg didelę trumpalaikę riziką. Be to, yra aiškių įrodymų, kad esamas bendrovių, į kurias investuojama, „stebėjimo“ lygis ir institucinių investuotojų bei turto valdytojų dalyvavimas yra netinkamas, todėl biržinių bendrovių valdymas ir veiklos rezultatai gali būti nepakankami;

(2) finansų krizė atskleidė, kad akcininkai daugeliu atvejų pritarė, kad vadovybė prisiimtų pernelyg didelę trumpalaikę riziką. Be to, yra aiškių įrodymų, kad esamas institucinių investuotojų bei turto valdytojų atliekamas bendrovių, į kurias investuojama, „stebėjimo“ lygis ir dalyvavimas yra netinkamas, todėl biržinių bendrovių valdymas ir veiklos rezultatai gali būti neoptimalūs. Šio konkretaus pasiūlymo platesnis tikslas turėtų būti skaidrumo didinimas ir užtikrinimas, kad suinteresuotieji subjektai būtų gerbiami ir aktyviai dalyvautų. Todėl kiti subjektai, pavyzdžiui, darbuotojai, vartotojai ir vietos bendruomenės, yra labai svarbūs nagrinėjant bendrą suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo klausimą;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) siekiant dar labiau supaprastinti akcininkų teisių įgyvendinimą ir biržinių bendrovių bei akcininkų tarpusavio įsipareigojimus, biržinėms bendrovėms reikėtų suteikti galimybę identifikuoti savo akcininkus ir tiesiogiai su jais bendrauti. Todėl šia direktyva turėtų būti numatyta sistema, kuria siekiama užtikrinti, kad akcininkus būtų galima identifikuoti;

(4) siekiant dar labiau supaprastinti akcininkų teisių įgyvendinimą ir biržinių bendrovių bei akcininkų tarpusavio įsipareigojimus, biržinėms bendrovėms reikėtų suteikti galimybę identifikuoti savo akcininkus ir tiesiogiai su jais bendrauti. Todėl, siekiant didinti skaidrumą ir tobulinti dialogą, šia direktyva turėtų būti numatyta sistema, kuria siekiama užtikrinti, kad akcininkus būtų galima identifikuoti. Reikėtų numatyti tam tikras lankstumo galimybes valstybėms narėms, jog, su sąlyga, kad tikslas identifikuoti akcininkus įgyvendintas, jos galėtų toliau taikyti esamas nacionalines sistemas, pavyzdžiui, identifikuojant akcininkus ne tik per tarpininkus;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) siekiant skatinti investicijas į akcinį kapitalą visoje Sąjungoje ir įgyvendinti su akcijomis susijusias teises, šia direktyva turėtų būti užkirstas kelias tarpvalstybinių akcijų paketų, palyginti su vien nacionaliniais, kainų diskriminacijai geriau atskleidžiant tarpininkų teikiamų paslaugų kainas, mokesčius ir įmokas. Sąjungoje filialą įsteigusiems trečiųjų šalių tarpininkams turėtų būti taikomos taisyklės dėl akcininkų identifikavimo, informacijos perdavimo, paprastesnio akcininkų teisių įgyvendinimo ir kainų, mokesčių ir įmokų skaidrumo, siekiant užtikrinti veiksmingą nuostatų dėl per tokius tarpininkus turimų akcijų taikymą;

(7) siekiant skatinti investicijas į akcinį kapitalą visoje Sąjungoje ir įgyvendinti su akcijomis susijusias teises, šia direktyva turėtų būti reikalaujama, kad visos tarpininkų teikiamų paslaugų kainos, mokesčiai ir kitos įmokos būtų skaidrūs, nediskriminaciniai ir proporcingi. Bet koks skirtingiems paslaugų naudotojams taikomų įmokų skirtumas turėtų atspindėti paslaugoms suteikti faktiškai patirtų sąnaudų skirtumą. Siekiant užtikrinti ES vidaus rinkos vientisumą ir veiksmingumą, įmokos neturėtų būti diferencijuojamos pagal pilietybę. Sąjungoje filialą įsteigusiems trečiųjų valstybių tarpininkams turėtų būti taikomos taisyklės dėl akcininkų identifikavimo, informacijos perdavimo, paprastesnio akcininkų teisių įgyvendinimo ir kainų, mokesčių ir įmokų skaidrumo, siekiant užtikrinti veiksmingą nuostatų dėl per tokius tarpininkus turimų akcijų taikymą;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) veiksmingas ir tvarus akcininkų dalyvavimas yra vienas iš kertinių biržinių bendrovių valdymo modelio aspektų ir priklauso nuo įvairių organų ir suinteresuotųjų subjektų stabdžių bei atsvarų;

(8) veiksmingas ir tvarus akcininkų dalyvavimas yra vienas iš kertinių biržinių bendrovių valdymo modelio aspektų ir priklauso nuo stabdžių bei atsvarų tarp įvairių organų ir suinteresuotųjų subjektų (klientų, tiekėjų, darbuotojų bei vietos bendruomenės);

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) instituciniai investuotojai ir turto valdytojai yra svarbūs Sąjungos biržinių bendrovių akcininkai, todėl gali atlikti reikšmingą vaidmenį ne tik valdant šias bendroves, bet ir apskritai šių bendrovių strategijos ir ilgalaikių rezultatų srityje. Tačiau pastarųjų metų patirtis parodė, kad instituciniai investuotojai ir turto valdytojai dažnai nedalyvauja bendrovėse, kuriose turi akcijų, o įrodymai rodo, kad kapitalo rinkos daro spaudimą bendrovėms per trumpą laiką pasiekti rezultatus, todėl investicijų, pvz., į mokslinius tyrimus ir plėtrą, lygis gali būti nepakankamas, taip pakenkiant ilgalaikiams bendrovių ir investuotojo veiklos rezultatams;

(9) instituciniai investuotojai ir turto valdytojai yra svarbūs Sąjungos biržinių bendrovių akcininkai, todėl gali atlikti reikšmingą vaidmenį ne tik valdant šias bendroves, bet ir apskritai šių bendrovių strategijos ir ilgalaikių rezultatų srityje. Tačiau pastarųjų metų patirtis parodė, kad instituciniai investuotojai ir turto valdytojai dažnai nedalyvauja bendrovėse, kuriose turi akcijų, o įrodymai rodo, kad kapitalo rinkos daro didelį spaudimą bendrovėms daugiausiai siekti trumpalaikių rezultatų, todėl investicijų, pvz., į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, lygis gali būti neoptimalus, taip pakenkiant ilgalaikiams bendrovių ir investuotojo veiklos rezultatams;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) instituciniai investuotojai ir turto valdytojai dažnai nepateikia skaidrios informacijos apie savo investavimo strategiją ir dalyvavimo politiką bei jos įgyvendinimą. Viešas tokios informacijos atskleidimas galėtų teigiamai paveikti investuotojų informuotumą, suteikti galutiniams naudos gavėjams, pvz., būsimiems pensininkams, galimybę gerinti investavimo sprendimus, palengvinti bendrovių ir jų akcininkų tarpusavio dialogą, paskatinti akcininkų dalyvavimą ir didinti atskaitingumą pilietinei visuomenei;

(10) instituciniai investuotojai ir turto valdytojai dažnai nepateikia skaidrios informacijos apie savo dalyvavimo politiką ir investavimo strategijas, jų įgyvendinimą ir rezultatus. Viešas tokios informacijos atskleidimas įvairiais būdais teigiamai paveiktų investuotojų informuotumą, suteiktų galutiniams naudos gavėjams, pvz., būsimiems pensininkams, galimybę gerinti investavimo sprendimus, palengvintų bendrovių ir jų akcininkų tarpusavio dialogą, paskatintų akcininkų dalyvavimą ir didintų bendrovių atskaitingumą pilietinei visuomenei;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) todėl instituciniai investuotojai ir turto valdytojai turėtų išplėtoti akcininkų dalyvavimo politiką, kuria, be kitų dalykų, būtų nustatyta, kaip jie įtraukia akcininkų dalyvavimą į savo investavimo strategiją, stebi bendroves, į kurias investuoja, veda dialogą su šiomis bendrovėmis ir įgyvendina balsavimo teises. Tokia dalyvavimo politika turėtų apimti faktinių ar galimų interesų konfliktų valdymo politiką tais atvejais, kai, pavyzdžiui, institucinis investuotojas ar turto valdytojas arba su jais susijusios bendrovės teikia finansines paslaugas bendrovėms, į kurias investuoja. Todėl ši politika, jos įgyvendinimas ir rezultatai turėtų būti kasmet viešai atskleidžiami. Jeigu instituciniai investuotojai arba turto valdytojai nusprendžia nerengti dalyvavimo politikos ir (arba) neatskleisti jos įgyvendinimo ir rezultatų, jie aiškiai ir pagrįstai paaiškina, kodėl jie taip nusprendė;

(11) todėl instituciniai investuotojai ir turto valdytojai turėtų parengti akcininkų dalyvavimo politiką, kuria, be kitų dalykų, būtų nustatyta, kaip jie įtraukia akcininkų dalyvavimą į savo investavimo strategiją, stebi bendroves, į kurias investuoja, vykdo dialogą su šiomis bendrovėmis ir įgyvendina balsavimo teises. Tokia dalyvavimo politika turėtų apimti faktinių ar galimų interesų konfliktų valdymo politiką tais atvejais, kai, pavyzdžiui, institucinis investuotojas ar turto valdytojas arba su jais susijusios bendrovės teikia finansines paslaugas bendrovėms, į kurias investuoja. Todėl ši politika, jos įgyvendinimas ir rezultatai turėtų būti kasmet viešai atskleidžiami. Jeigu atskleistinos informacijos apie balsavimą labai daug, išimtiniais atvejais turėtų būti galima atskleisti tos informacijos santrauką. Be to, valstybės narės turėtų galėti numatyti, kad išimtiniais atvejais, jei, atskleidžiant tam tikrą informacijos, susijusios su dalyvavimo politika, dalį, būtų labai pakenkta institucinio investuotojo, turto valdytojo arba bendrovės, į kurią investuojama, komercinei pozicijai, instituciniam investuotojui ar turto valdytojui galėtų būti leidžiama, jei tam remdamasi aiškiais kriterijais pritaria kompetentinga institucija, neatskleisti tos informacijos dalies;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a) toliau vystant akcininkų dalyvavimo sumanymą, bendrovės turėtų apsvarstyti galimybę įsteigti reprezentatyvius akcininkų organus (akcininkų grupes) fondų valdytojų veiklai prižiūrėti. Tokias grupes sudarytų nariai, išrinkti individualių investuotojų arba esamų ar būsimų pensijų, kurias valdo bendrovės turto valdytojas, gavėjų;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) instituciniai investuotojai turėtų kasmet atskleisti visuomenei, kaip jų investavimo į akcinį kapitalą strategija atitinka jų įsipareigojimų pobūdį ir trukmę ir kaip ja prisidedama prie jų turto vidutinės trukmės ir ilgalaikių rezultatų. Jeigu jie pasitelkia turto valdytojus, suteikdami diskrecinius įgaliojimus, apimančius turto valdymą individualiai arba per sukauptas lėšas, jie turėtų atskleisti visuomenei svarbiausius jų susitarimo su turto valdytoju aspektus, susijusius su keliais aspektais, pvz., ar turto valdytojas juo skatinamas suderinti savo investavimo strategiją ir sprendimus su institucinio investuotojo įsipareigojimų pobūdžiu ir trukme, ar juo turto valdytojas skatinamas priimti investavimo sprendimus remdamasis bendrovės vidutinės trukmės ar ilgalaikiais rezultatais ir dalyvauti bendrovių veikloje, kaip juo vertinami turto valdytojų veiklos rezultatai, atlygio už turto valdymo paslaugas struktūra ir tikslinė portfelio apyvarta. Taip būtų lengviau tinkamai suderinti institucinių investuotojų galutinių naudos gavėjų, turto valdytojų ir įmonių, į kurias investuojama, interesus ir galbūt būtų galima išplėtoti ilgesnio laikotarpio investavimo strategiją bei santykius su bendrovėmis, į kurias investuojama, kartu dalyvaujant akcininkams;

(12) instituciniai investuotojai turėtų kasmet atskleisti visuomenei, kaip jų investavimo į akcinį kapitalą strategija atitinka jų įsipareigojimų pobūdį ir trukmę ir kaip ja prisidedama prie jų turto vidutinės trukmės ir ilgalaikių rezultatų. Jeigu jie pasitelkia turto valdytojus, suteikdami diskrecinius įgaliojimus, apimančius turto valdymą individualiai arba per sukauptas lėšas, jie turėtų atskleisti visuomenei svarbiausius jų susitarimo su turto valdytoju aspektus, susijusius su įvairiais aspektais, pvz., ar turto valdytojas juo skatinamas suderinti savo investavimo strategiją ir sprendimus su institucinio investuotojo įsipareigojimų pobūdžiu ir trukme, ar juo turto valdytojas skatinamas priimti investavimo sprendimus remdamasis bendrovės vidutinės trukmės ar ilgalaikiais rezultatais ir dalyvauti bendrovių veikloje, kaip juo vertinami turto valdytojų veiklos rezultatai, atlygio už turto valdymo paslaugas struktūra ir tikslinė portfelio apyvarta. Taip būtų lengviau tinkamai suderinti institucinių investuotojų galutinių naudos gavėjų, turto valdytojų ir bendrovių, į kurias investuojama, interesus ir galbūt būtų galima išplėtoti ilgesnio laikotarpio investavimo strategijas bei santykius su bendrovėmis, į kurias investuojama, kartu dalyvaujant akcininkams. Išimtiniais atvejais, jei institucinis investuotojas pasitelkia labai daug turto valdytojų, turėtų būti įmanoma atskleisti informacijos santrauką. Be to, valstybės narės turėtų galėti numatyti, kad išimtiniais atvejais, jei, atskleidžiant tam tikrą informacijos, susijusios su minėtais investavimo strategijos aspektais, dalį, būtų labai pakenkta institucinio investuotojo arba turto valdytojo komercinei pozicijai, instituciniam investuotojui galėtų būti leidžiama, jei tam remdamasi aiškiais kriterijais pritaria kompetentinga institucija, neatskleisti tos informacijos dalies;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) turėtų būti reikalaujama, kad turto valdytojai atskleistų investiciniams investuotojams informaciją apie tai, kaip jų investavimo strategija ir jos įgyvendinimas atitinka turto valdymo susitarimą ir kaip jų investavimo strategija ir sprendimais prisidedama prie institucinio investuotojo turto vidutinės trukmės ir ilgalaikių rezultatų. Be to, jie turėtų atskleisti, ar jie priima investavimo sprendimus remdamiesi sprendimais dėl bendrovės, į kurią investuojama, vidutinės trukmės ar ilgalaikių veiklos rezultatų, kaip sudarytas jų portfelis ir jo apyvarta, esamus ar galimus interesų konfliktus ir ar turto valdytojas naudojasi įgaliotųjų konsultantų paslaugomis savo dalyvavimo veiklos tikslams. Ši informacija leistų instituciniam investuotojui geriau stebėti turto valdytoją, užtikrinti paskatas tinkamai suderinti interesus ir dalyvauti akcininkams;

(13) turėtų būti reikalaujama, kad turto valdytojai atskleistų informaciją apie tai, kaip jų investavimo strategija ir jos įgyvendinimas atitinka turto valdymo susitarimą. Turto valdytojai turėtų atskleisti visuomenei, ar jie priima investavimo sprendimus remdamiesi sprendimais dėl bendrovės, į kurią investuojama, vidutinės trukmės ar ilgalaikių veiklos rezultatų, kokia jų portfelio apyvarta, esami ar galimi interesų konfliktai, ar turto valdytojas savo dalyvavimo veiklos tikslams naudojasi įgaliotųjų konsultantų paslaugomis, taip pat apskritai nurodyti, kaip jų investavimo strategija padeda siekti institucinio investuotojo turto grąžos vidutinės trukmės ar ilgalaikių rezultatų. Turto valdytojai turėtų atskleisti instituciniam investuotojui, kaip sudarytas jų portfelis ir kokios portfelio apyvartos sąnaudos. Ši informacija leistų ir sudarytų paskatas instituciniam investuotojui ir, kai taikytina, apskritai atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams geriau stebėti turto valdytoją, taip sukuriant paskatas tinkamai suderinti interesus ir dalyvauti akcininkams. Jeigu turto valdytojas pagal kitus Sąjungos teisės aktus privalo atskleisti su investicijomis susijusią informaciją, čia išdėstytos atskleidimo prievolės neturėtų būti taikomos informacijai, kuriai jau taikomi tokie aktai. Be to, valstybės narės turėtų galėti numatyti, kad išimtiniais atvejais, jei, atskleidžiant tam tikrą informacijos, susijusios su minėtais investavimo strategijos aspektais, dalį, būtų labai pakenkta turto valdytojo arba institucinio investuotojo komercinei pozicijai, turto valdytojui galėtų būti leidžiama, jei tam remdamasi aiškiais kriterijais pritaria kompetentinga institucija, neatskleisti tos informacijos dalies;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) kad pagerintų investavimo į akcinį kapitalą grandinės informaciją, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad įgaliotieji konsultantai priimtų ir įgyvendintų tinkamas priemones, kuriomis užtikrinama, kad jų balsavimo rekomendacijos būtų tikslios ir patikimos, grindžiamos išsamia visos jiems prieinamos informacijos analize ir kad jų nepaveiktų esamas ar galimas interesų konfliktas ar verslo santykis. Jie turėtų atskleisti tam tikrą svarbiausią informaciją, susijusią su jų balsavimo rekomendacijų parengimu ir visais esamais ar galimais interesų konfliktais ar verslo santykiais, kurie galėtų paveikti balsavimo rekomendacijų parengimą;

(14) kad pagerintų investavimo į akcinį kapitalą grandinės informaciją, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad įgaliotieji konsultantai priimtų ir įgyvendintų tinkamas priemones, kuriomis užtikrinama, kad jų balsavimo rekomendacijos būtų tikslios ir patikimos, grindžiamos išsamia visos jiems prieinamos informacijos analize ir kad jų nepaveiktų esamas ar galimas interesų konfliktas ar verslo santykis. Jie turėtų atskleisti tam tikrą svarbiausią informaciją, susijusią su jų balsavimo rekomendacijų parengimu ir visais esamais ar galimais interesų konfliktais ar verslo santykiais, kurie, jeigu nebus tinkamai valdomi, gali paveikti balsavimo rekomendacijų parengimą;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) bendrovių direktorių atlyginimų politika taip pat turėtų prisidėti prie ilgalaikio bendrovės augimo, kad ji atitiktų veiksmingesnę bendrovės valdymo praktiką ir nebūtų visiškai arba daugiausia susieta su trumpalaikio investavimo tikslais;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad akcininkai galėtų veiksmingai pareikšti nuomonę dėl atlyginimų politikos, jiems turėtų būti suteikta teisė tvirtinti atlyginimų politiką, remiantis aiškia, suprantama ir išsamia bendrovės atlyginimų politikos apžvalga, suderinant šią politiką su bendrovės verslo strategija, tikslais, vertybėmis ir ilgalaikiais interesais ir įtraukiant į ją interesų konfliktų vengimo priemones. Bendrovės turėtų mokėti atlyginimą direktoriams tik pagal akcininkų patvirtintą atlyginimų politiką. Patvirtinta atlyginimų politika turėtų būti nedelsiant paskelbta viešai;

(16) siekiant užtikrinti, kad akcininkai galėtų veiksmingai pareikšti nuomonę dėl atlyginimų politikos, jiems turėtų būti suteikta teisė balsavimu tvirtinti atlyginimų politiką. Politika turėtų būti aiški, suprantama ir išsami, atsižvelgiant į konkrečios bendrovės aplinkybes. Ji turėtų būti suderinta su bendrovės verslo strategija, tikslais, vertybėmis ir ilgalaikiais interesais ir į ją turėtų būti įtrauktos interesų konfliktų vengimo priemonės. Šia politika turėtų būti nustatytas ir paaiškintas numatomas santykis tarp direktorių atlyginimų koregavimo ir kitų darbuotojų darbo užmokesčio koregavimo. Tai būtų naudingas atlyginimų raidos visoje bendrovėje rodiklis. Bendrovės turėtų mokėti atlyginimą direktoriams tik pagal akcininkams pateiktą ir akcininkų patvirtintą atlyginimų politiką. Patvirtinta atlyginimų politika turėtų būti nedelsiant paskelbta viešai;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) siekiant užtikrinti, kad atlyginimų politikos įgyvendinimas atitiktų patvirtintą politiką, akcininkams turėtų būti suteikta teisė balsuoti dėl bendrovės atlyginimų ataskaitos. Siekiant užtikrinti direktorių atskaitingumą, atlyginimų ataskaita turėtų būti aiški ir suprantama ir joje turėtų būti išsamiai apžvelgti per pastaruosius finansinius metus atskiriems direktoriams skirti atlyginimai. Jeigu akcininkai balsuoja prieš atlyginimų ataskaitą, bendrovė kitoje atlyginimų ataskaitoje turėtų paaiškinti, kaip atsižvelgta į akcininkų balsavimą;

(17) siekiant užtikrinti, kad atlyginimų politikos įgyvendinimas atitiktų patvirtintą politiką, akcininkams turėtų būti suteikta teisė metiniame visuotiniame susirinkime balsuoti dėl bendrovės atlyginimų ataskaitos. Siekiant užtikrinti direktorių atskaitingumą, atlyginimų ataskaita turėtų būti aiški ir suprantama ir joje turėtų būti išsamiai apžvelgti per pastaruosius finansinius metus atskiriems direktoriams skirti arba įsipareigoti skirti atlyginimai. Jeigu akcininkai balsuoja prieš atlyginimų ataskaitą, derėtų surengti atvirą keitimąsi nuomonėmis, kurio metu akcininkai gali paaiškinti nepritarimo priežastis. Bendrovė kitoje atlyginimų ataskaitoje turėtų paaiškinti, kaip atsižvelgta į akcininkų balsavimą ir pareiškimus;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a) siekiant užtikrinti akcininkų ir kitų Sąjungos piliečių pasitikėjimą bendrovėmis ir palengvinti jų dalyvavimą bendrovių veikloje, labai svarbu padidinti skaidrumą, susijusį su didelių bendrovių veikla ir visų pirma su gautu pelnu, sumokėtais pelno mokesčiais ir gautomis subsidijomis. Todėl privalomą ataskaitų teikimą šioje srityje galima laikyti svarbiu bendrovių atsakomybės suinteresuotiesiems subjektams ir visuomenei elementu;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a) direktorių atlyginimų nustatymo procedūras reikia atskirti nuo darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo sistemų. Taigi, nuostatomis dėl atlyginimų neturėtų būti daroma poveikio galimybėms visapusiškai naudotis SESV 153 straipsnio 5 dalimi garantuotomis pagrindinėmis teisėmis, taip pat bendriesiems nacionalinės sutarčių ir darbo teisės principams ir, kai taikytina, socialinių partnerių teisei sudaryti kolektyvines sutartis ir užtikrinti jų vykdymą laikantis nacionalinės teisės aktų ir papročių;

Pagrindimas

Tai pritaikytas Direktyvos 2013/36/ES (KRD IV) 69 konstatuojamosios dalies variantas.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18b) atitinkamais atvejais nuostatomis dėl atlyginimų taip pat neturėtų būti daroma poveikio nuostatų dėl nacionalinės teisės aktuose numatyto atstovavimo darbuotojams administraciniuose, valdymo ar priežiūros organuose taikymui;

Pagrindimas

Čia atitinkamai remiamasi Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio 13 dalimi.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) sandoriai su susijusiomis šalimis gali pakenkti bendrovėms ir jų akcininkams, nes jais susijusiai šaliai gali būti suteikta galimybė įgyti bendrovei priklausančią atitinkamą vertę. Taigi yra svarbios tinkamos akcininkų interesų apsaugos garantijos. Dėl šios priežasties valstybės narės turėtų užtikrinti, kad dėl sandorių, sudarančių daugiau nei 5 proc. bendrovės turto, ar sandorių, turinčių reikšmingą poveikį pelnui ar apyvartai, akcininkai turėtų balsuoti visuotiniame susirinkime. Jeigu susijusių šalių sandoryje dalyvauja akcininkas, jam neturėtų būti leista dėl tokio sandorio balsuoti. Bendrovei neturėtų būti leidžiama sudaryti sandorio, kol akcininkai jo nėra patvirtinę. Apie sandorius su susijusiomis šalimis, sudarančius daugiau nei 1 proc. bendrovės turto, bendrovės turėtų viešai skelbti sandorio sudarymo metu ir prie skelbimo pridėti nepriklausomo trečiojo asmens ataskaitą, kurioje įvertinama, ar sandoris vykdomas rinkos sąlygomis, ir patvirtinama, kad akcininkų, įskaitant smulkiuosius akcininkus, požiūriu sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas. Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama reikalavimo netaikyti sandoriams tarp bendrovės ir jos visiškai nuosavybės teise valdomų patronuojamųjų įmonių. Valstybėms narėms taip pat turėtų būti suteikta galimybė leisti bendrovėms prašyti akcininkų iš anksto patvirtinti aiškiai apibrėžtų tipų pasikartojančius sandorius, sudarančius daugiau nei 5 proc. jų turto, ir prašyti akcininkų tam tikromis sąlygomis iš anksto atleisti nuo pareigos teikti nepriklausomo trečiojo asmens ataskaitą dėl pasikartojančiu sandorių, sudarančių daugiau nei 1 proc. jų turto, siekiant bendrovėms supaprastinti tokių sandorių sudarymą;

(19) sandoriai su susijusiomis šalimis gali pakenkti bendrovėms ir jų akcininkams, nes jais susijusiai šaliai gali būti suteikta galimybė pasisavinti bendrovei priklausančią atitinkamą vertę. Taigi yra svarbios tinkamos akcininkų interesų apsaugos garantijos. Dėl šios priežasties valstybės narės turėtų užtikrinti, kad dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kurie nėra sudaromi standartinėmis sąlygomis įprastos veiklos metu ir kurių vertė viršija 5 proc. bendrovės turto, akcininkai turėtų balsuoti visuotiniame susirinkime. Jeigu susijusių šalių sandoryje dalyvauja akcininkas, jam neturėtų būti leista dėl tokio sandorio balsuoti. Bendrovei neturėtų būti leidžiama sudaryti sandorio, kol akcininkai jo nėra patvirtinę. Apie sandorius su susijusiomis šalimis, kurių vertė viršija 1 proc. bendrovės turto, bendrovės turėtų viešai skelbti ne vėliau kaip sandorio sudarymo metu. Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama reikalavimo netaikyti sandoriams tarp bendrovės ir jos visiškai nuosavybės teise valdomų patronuojamųjų įmonių. Valstybės narės turėtų leisti bendrovėms tam tikromis sąlygomis prašyti akcininkų iš anksto patvirtinti aiškiai apibrėžtų tipų pasikartojančius sandorius, kurių vertė viršija 5 proc. jų turto, ir turėtų galėti leisti bendrovėms prašyti akcininkų iš anksto atleisti nuo prievolės nedelsiant atskleisti informaciją apie pasikartojančius sandorius, kurių vertė viršija 1 proc. jų turto, jei visi tokie sandoriai atskleidžiami atleidimo nuo prievolės laikotarpio pabaigoje, siekiant bendrovėms supaprastinti tokių sandorių sudarymą;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) atsižvelgiant į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB6, reikia užtikrinti paprastesnio akcininkų teisių įgyvendinimo ir teisės į privatumą bei asmens duomenų apsaugą pusiausvyrą. Akcininkų identifikacinė informacija turėtų apimti tik atitinkamo akcininko pavadinimą (vardą, pavardę) ir kontaktinius duomenis. Ši informacija turėtų būti teisinga ir naujausia, o tarpininkai ir bendrovės turėtų leisti ištaisyti ar ištrinti visus neteisingus ar neišsamius duomenis. Ši identifikacinė informacija apie akcininkus neturėtų būti naudojama jokiam kitam tikslui, išskyrus tam, kad būtų paprasčiau įgyvendinti akcininkų teises;

(20) atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB6, reikia užtikrinti paprastesnio akcininkų teisių įgyvendinimo ir teisės į privatumą bei asmens duomenų apsaugą pusiausvyrą. Akcininkų identifikacinė informacija turėtų apimti tik atitinkamo akcininko pavadinimą (vardą, pavardę) ir kontaktinius duomenis. Ši informacija turėtų būti teisinga, naujausia ir saugi, o tarpininkai ir bendrovės turėtų leisti ištaisyti ar ištrinti visus neteisingus ar neišsamius duomenis. Ši identifikacinė informacija apie akcininkus neturėtų būti naudojama jokiam kitam tikslui, išskyrus tam, kad būtų paprasčiau įgyvendinti akcininkų teises. Į informaciją apie konkrečių direktorių atlyginimus neturėtų būti įtraukiama neskelbtinų asmens duomenų apie sveikatą ir kitų kategorijų asmens duomenų, nurodytų Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnyje. Informacija turėtų būti naudojama tik paprastesniam akcininkų teisių įgyvendinimui ir siekiant, kad būtų užtikrintas didesnis direktorių veiklos skaidrumas ir atskaitomybė. Bendrovės turėtų imtis tinkamų priemonių, kad praėjus keletui metų nuo pradinio asmens duomenų atskleidimo, kai jie nebėra labai aktualūs paprastesniam akcininkų teisių įgyvendinimui, viešas šių asmens duomenų prieinamumas būtų apribotas, pavyzdžiui, interneto svetainėje panaikinant tiesiogines nuorodas į šiuos duomenis;

_____________

____________

6 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

6 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a) siekiant užtikrinti, kad itin svarbūs ryšių palaikymo mechanizmai veiktų kuo efektyviau, Komisijai pagal SESV 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatomi konkretūs akcininkų identifikavimo, informacijos perdavimo ir paprastesnio akcininkų teisių įgyvendinimo reikalavimai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) siekiant užtikrinti vienodas akcininkų identifikavimo, informacijos perdavimo, paprastesnio akcininkų teisių įgyvendinimo ir atlyginimų ataskaitų nuostatų įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šie įgaliojimai turėtų būti įgyvendinami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/20117;

(21) siekiant užtikrinti vienodas atlyginimų ataskaitų nuostatų įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šie įgaliojimai turėtų būti įgyvendinami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/20117;

_____________

____________

7 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

7 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos reikalavimai ar jos įgyvendinimo priemonės būtų taikomi praktiškai, už bet kokį šių reikalavimų pažeidimą reikėtų taikyti sankcijas. Dėl to sankcijos turėtų būti atgrasios ir proporcingos;

(22) siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos reikalavimai ar jos įgyvendinimo priemonės būtų taikomi praktiškai, už bet kokį šių reikalavimų pažeidimą reikėtų taikyti nacionalinėje teisėje nustatytas sankcijas. Dėl to sankcijos turėtų būti pakankamai atgrasios ir proporcingos;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) 1 dalis papildoma tokiu sakiniu:

a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Direktyva 2007/36/EB

1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ja taip pat nustatomi reikalavimai akcininkų pasitelkiamiems tarpininkams siekiant užtikrinti galimybę identifikuoti akcininkus, nustatomas tam tikros rūšies investuotojų dalyvavimo politikos skaidrumas ir suteikiamos papildomos akcininkų teisės prižiūrėti bendroves.

Šia direktyva nustatomi reikalavimai dėl naudojimosi tam tikromis akcininkų teisėmis, kurias akcijos su balsavimo teise suteikia bendrovių, kurių registruota buveinė yra valstybėje narėje ir kurių akcijos įtrauktos į prekybos valstybėje narėje esančioje arba veikiančioje reguliuojamoje rinkoje sąrašus, visuotiniuose susirinkimuose. Ja taip pat nustatomi reikalavimai dėl akcininkų identifikavimo, informacijos perdavimo ir paprastesnio akcininkų teisių įgyvendinimo, patobulinamos instituciniams investuotojams, turto valdytojams ir įgaliotiesiems konsultantams taikomos skaidrumo taisyklės ir suteikiamos papildomos teisės akcininkams prižiūrėti bendroves.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva 2007/36/EB

1 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Ib skyrius taikomas instituciniams investuotojams ir turto valdytojams tiek, kiek jie tiesiogiai ar per kolektyvinio investavimo subjektą investuoja institucinių investuotojų vardu, jeigu šie investuoja į akcijas.

4. Ib skyrius taikomas instituciniams investuotojams ir įgaliotiesiems konsultantams. Jis taip pat taikomas turto valdytojams tiek, kiek jie tiesiogiai ar per kolektyvinio investavimo subjektą investuoja institucinių investuotojų vardu, jeigu šie investuoja į akcijas.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2007/36/EB

2 straipsnio f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) institucinis investuotojas – gyvybės draudimo veiklą vykdanti įmonė, kuri apibrėžta 2 straipsniodalies a punkte ir kuriai netaikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/83/EB9straipsnyje nurodyta išimtis, taip pat įstaiga, atsakinga už profesinių pensijų skyrimą, kuriai taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/41/EB10 laikantis jos 2 straipsnio, nebent valstybė narė pagal tos direktyvos 5 straipsnį yra nusprendusi netaikyti šiai įstaigai visos tos direktyvos ar jos dalies;

f) institucinis investuotojas – įmonė, vykdanti gyvybės draudimo veiklą, apibrėžtą 2 straipsniodalies a, b ir c punktuose, ir perdraudimo veiklą, susijusią su gyvybės draudimo prievolėmis ir neįtrauktą į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB9 3, 4, 9, 10, 11 arba 12 straipsnyje numatytas išimtis, taip pat įstaiga, atsakinga už profesinių pensijų skyrimą, kuriai taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/41/EB10 laikantis jos 2 straipsnio, nebent valstybė narė pagal tos direktyvos 5 straipsnį yra nusprendusi netaikyti šiai įstaigai visos tos direktyvos ar jos dalies;

_____________

____________

9 2002 m. lapkričiod. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo (OL L 345, 2002 12 19, p. 1).

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

10 2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (OL L 235, 2003 9 23, p. 10).

10 2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (OL L 235, 2003 9 23, p. 10).

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2007/36/EB

2 straipsnio g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) turto valdytojas – investicinė įmonė, kaip ji apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB11straipsnio 1 dalies 1 punkte, teikianti portfelio valdymo paslaugas instituciniams investuotojams, alternatyvaus investicinio fondo valdytojas (AIFV), kaip jis apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES12 4 straipsnio 1 dalies b punkte, kuris pagal tos direktyvos 3 straipsnį neatitinka išimties sąlygų, arba valdymo įmonė, kaip ji apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB13 2 straipsnio 1 dalies b punkte; arba investicinė įmonė, įgaliota pagal Direktyvą 2009/65/EB, jeigu tik ji nepaskyrė valdymo įmonės, pagal minėtą direktyvą įgaliotos ją valdyti;

g) turto valdytojas – investicinė įmonė, kaip ji apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES11straipsnio 1 dalies 1 punkte, teikianti portfelio valdymo paslaugas instituciniams investuotojams, alternatyvaus investicinio fondo valdytojas (AIFV), kaip jis apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES12 4 straipsnio 1 dalies b punkte, kuris pagal tos direktyvos 3 straipsnį neatitinka išimties sąlygų, valdymo įmonė, kaip ji apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB13 2 straipsnio 1 dalies b punkte, arba investicinė įmonė, gavusi veiklos leidimą pagal Direktyvą 2009/65/EB, jeigu tik ji nepaskyrė valdymo įmonės, pagal minėtą direktyvą gavusios leidimą ją valdyti;

_____________

____________

11 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).

11 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/EB (nauja redakcija) (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

12 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

12 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

13 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

13 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2007/36/EB

2 straipsnio h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) akcininko dalyvavimas – tai paties akcininko ar kartu su kitais akcininkais vykdomas bendrovių stebėjimas tokiais klausimais kaip strategija, veiklos rezultatai, rizika, kapitalo struktūra ir įmonės valdymas, vedant dialogą šiais klausimais su bendrove ir balsuojant visuotiniame susirinkime;

h) akcininko dalyvavimas – tai paties akcininko ar kartu su kitais akcininkais oficialiose arba neoficialiose grupėse vykdomas bendrovių stebėjimas tokiais klausimais kaip strategija, veiklos rezultatai, darbotvarkės nustatymas, rizika, kapitalo struktūra, žmogiškieji ištekliai ir įmonės valdymas, vedant dialogą šiais klausimais su bendrove (kai aktualu – ir su kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais) bei balsuojant visuotiniuose susirinkimuose, taip kita su tokiomis stebėjimo pastangomis susijusi veikla;

Pagrindimas

Akcininkų dalyvavimas – ne visada tik dialogas su bendrove. Tai gali būti ir pokalbiai su darbuotojais (arba jų atstovais), su bendrovės verslu susijusiais klausimais veiklą vykdančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO) ar kitais suinteresuotaisiais subjektais.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2007/36/EB

2 straipsnio 1 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l) direktorius – bet kuris bendrovės administracinių, valdymo ar priežiūros organų narys;

l) direktorius – bet kuris bendrovės administracinių, valdymo ar priežiūros organų narys arba, jeigu tokių ar tokio lygmens organų nėra – panašias pareigas einantis asmuo;

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse tik į oficialius organus orientuota apibrėžtis neapimtų visų asmenų, pagrįstai laikytinų direktoriais. Tai, pavyzdžiui, taikytina generaliniam direktoriui, dirbančiam sistemoje, kurioje nėra oficialaus valdymo organo.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2007/36/EB

2 straipsnio j a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja) suinteresuotasis subjektas – asmuo, grupė, organizacija ar vietos bendruomenė, kuriems turi poveikio arba kurie yra suinteresuoti bendrovės veikla;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2007/36/EB

2 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Įterpiamas šis straipsnis:

 

„2a straipsnis

 

Duomenų apsauga

 

Valstybės narės užtikrina, kad bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal šią direktyvą būtų atliekamas laikantis nacionalinės teisės aktų, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.“

Pagrindimas

Šia bendrąja nuostata, kuri apimtų visą Akcininkų teisių direktyvą, siekiama pabrėžti, kad visais taikytinais atvejais turėtų būti visapusiškai laikomasi duomenų apsaugos taisyklių.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

IA skyriaus 3 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad tarpininkai siūlytų bendrovėms jų akcininkų identifikavimo galimybę.

1. Valstybės narės užtikrina, kad bendrovės turėtų galimybę identifikuoti savo akcininkus.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

IA skyriaus 3 a straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Perduotinus kontaktinius duomenis sudaro tik fizinis adresas, e. pašto adresas, turimų akcijų skaičius ir turimos balsavimo teisės.

 

Valstybės narės gali numatyti, kad identifikuoti akcininkai turi turėti galimybę nesusisiekti su atitinkama bendrove. Tokiu atveju taikomas mechanizmas, kuriuo akcininkams suteikiama galimybė lengvai pateikti šį pageidavimą bendrovei.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Valstybės narės užtikrina, kad savo akcininkus identifikavusios bendrovės akcininko prašymu jam pateiktų visų identifikuotų akcininkų, turinčių daugiau negu 0,5 proc. akcijų, pavadinimų (vardų, pavardžių) ir kontaktinių duomenų sąrašą.

 

Valstybės narės gali leisti bendrovėms imti mokestį už tokio sąrašo pateikimą akcininkui. Mokestis ir jo apskaičiavimo metodas turi būti skaidrūs ir nediskriminaciniai. Bendrovės užtikrina, kad net jeigu sąrašo prašo visi akcininkai, bendros įplaukos iš mokesčio nebūtų didesnės nei 50 proc. akcininkams identifikuoti patirtų faktinių sąnaudų.

Pagrindimas

Gerai veikiančiai akcininkų dalyvavimo sistemai labai svarbus įvairių akcininkų dialogas su bendrove susijusiais klausimais. Siekiant, kad toks dialogas būtų paprastesnis, būtų tikslinga užtikrinti, kad akcininkai iš bendrovės galėtų gauti kitų akcininkų kontaktinius duomenis, kai bendrovė juos turi. Privatumui apsaugoti taikoma 0,5 proc. riba.

Kadangi bendrovės, identifikuodamos akcininkus, patiria sąnaudų, būtų pagrįsta, jeigu sąrašus naudojantys akcininkai padengtų dalį faktinių identifikavimo sąnaudų.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3 a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Tarpininkas turi tinkamai pranešti akcininkams, kad jų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys gali būti perduoti tik identifikavimo pagal šį straipsnį tikslais. Ši informacija gali būti naudojama tik siekiant palengvinti akcininko teisių įgyvendinimą. Bendrovė ir tarpininkas užtikrina, kad fiziniai asmenys galėtų ištaisyti arba ištrinti visus neišsamius arba netikslius duomenis, ir nesaugo informacijos, susijusios su akcininku, ilgiau negu 24 mėnesius nuo jos gavimo dienos.

3. Tarpininkas turi tinkamai pranešti akcininkams, kad jų pavadinimas (vardas, pavardė) ir kontaktiniai duomenys gali būti perduoti identifikavimo pagal šį straipsnį tikslais. Ši informacija gali būti naudojama tik siekiant palengvinti akcininko teisių įgyvendinimą. Sąrašą gavę akcininkai jo neatskleidžia. Jie jį naudoja tik tam, kad susisiektų su kitais akcininkais su bendrovės veikla susijusiems klausimams aptarti. Bendrovė ir tarpininkas užtikrina, kad fiziniai ir juridiniai asmenys galėtų ištaisyti arba ištrinti visus neišsamius arba netikslius duomenis, ir nesaugo informacijos, susijusios su akcininku, ilgiau negu keturis metus nuo jos gavimo dienos.

Pagrindimas

Sąrašą gavę akcininkai turėtų laikytis griežtų taisyklių. Kad šiame straipsnyje nurodytas mechanizmas tinkamai veiktų, sąrašas neturi būti paskleidžiamas ir jį galima naudoti tik dialogui su kitais akcininkais užmegzti. Be to, galimybė ištaisyti identifikavimo informaciją turėtų būti suteikta visiems akcininkams, ne tik fiziniams asmenims.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad tarpininkas, pranešantis akcininko vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis, nebūtų laikomas pažeidusiu kokį nors pagal sutartį arba įstatymo ar kito teisės akto nuostatą nustatytą informacijos atskleidimo apribojimą.

4. Valstybės narės užtikrina, kad nei tarpininkas, pranešantis akcininko pavadinimą (vardą, pavardę) ir kontaktinius duomenis, nei bendrovė, pateikianti akcininkui identifikuotų akcininkų sąrašą, nebūtų laikomi pažeidusiais kokį nors pagal sutartį arba įstatymo ar kito teisės akto nuostatą nustatytą informacijos atskleidimo apribojimą.

Pagrindimas

Suderinama su pirmiau išdėstytais straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3a straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose ji patikslina 2 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus perduoti informaciją, įskaitant perduotiną informaciją, prašymo ir perdavimo formą bei terminus, kurių reikia laikytis. Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14a straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5. Komisija pagal -14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose ji patikslina 2, 2a ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus perduoti informaciją, t. y. perduotiną informaciją, prašymo ir perdavimo formą bei terminus, kurių reikia laikytis.

Pagrindimas

Kadangi šiuo atveju Komisijai pavedama gana plataus pobūdžio užduotis, deleguotieji aktai yra tinkamesni negu įgyvendinimo aktai. Deleguotaisiais aktais taip pat užtikrinama, kad Parlamentas galėtų daryti didelę įtaką procedūrai.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3b straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad bendrovei nusprendus tiesiogiai nebendrauti su savo akcininkais, tarpininkas pernelyg nedelsdamas visais toliau nurodytais atvejais perduoda su jų akcijomis susijusią informaciją jiems arba pagal akcininko nurodymus trečiajam asmeniui:

1. Valstybės narės užtikrina, kad bendrovei tiesiogiai nebendraujant su savo akcininkais, tarpininkas pernelyg nedelsdamas toliau nurodytais atvejais bendrovės interneto svetainėje pateiktų ir perduotų su jų akcijomis susijusią informaciją jiems arba pagal akcininko nurodymus trečiajam asmeniui:

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3b straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose būtų patikslinti reikalavimai perduoti 1–4 dalyse nustatytą informaciją, įskaitant informaciją apie perduotiną turinį, vykdytinus terminus ir perduotinos informacijos rūšį bei formą. Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14a straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5. Komisija pagal -14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų patikslinti reikalavimai perduoti 1–4 dalyse nustatytą informaciją, t. y. informaciją apie perduotiną turinį, vykdytinus terminus ir perduotinos informacijos rūšį bei formą.

Pagrindimas

Kadangi šiuo atveju Komisijai pavedama gana plataus pobūdžio užduotis, deleguotieji aktai yra tinkamesni negu įgyvendinimo aktai. Deleguotaisiais aktais taip pat užtikrinama, kad Parlamentas galėtų daryti didelę įtaką procedūrai.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3c straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad bendrovės patvirtintų visuotiniuose susirinkimuose akcininkų ar jų vardu atiduotus galiojančius balsus. Jeigu tarpininkas balsuoja, jis balsavimo patvirtinimą perduoda akcininkui. Jeigu akcijų paketo grandinėje yra daugiau negu vienas tarpininkas, patvirtinimas pernelyg nedelsiant perduodamas tarpininkams.

2. Valstybės narės užtikrina, kad bendrovės akcininkų prašymu patvirtintų visuotiniuose susirinkimuose akcininkų ar jų vardu atiduotus balsus. Jeigu tarpininkas balsuoja, jis prašomą balsavimo patvirtinimą perduoda akcininkui. Jeigu akcijų paketo grandinėje yra daugiau negu vienas tarpininkas, prašomas patvirtinimas pernelyg nedelsiant perduodamas tarpininkams.

 

Valstybės narės gali numatyti, kad atiduotų balsų patvirtinimas gali būti po visuotinio susirinkimo paskelbtas bendrovių interneto svetainėse.

Pagrindimas

Sąnaudos ir ženkli našta, kuri atsirastų pranešant apie visus balsavusius akcininkus, būtų neproporcingai didelės, ypač visuotinių susirinkimų atveju. Todėl patvirtinimas turėtų būti perduodamas tik akcininkams pageidaujant. Bendrovės taip pat turėtų turėti galimybę skelbti atiduotų balsų patvirtinimą savo interneto svetainėse.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3c straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose būtų patikslinti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų akcininkų teisių paprastesnio įgyvendinimo reikalavimai, įskaitant tokio paprastesnio įgyvendinimo rūšį ir turinį, balsavimo patvirtinimo formą ir terminus, kurių reikia laikytis. Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14a straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų patikslinti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų akcininkų teisių paprastesnio įgyvendinimo reikalavimai, įskaitant tokio paprastesnio įgyvendinimo rūšį ir turinį, balsavimo patvirtinimo formą ir terminus, kurių reikia laikytis.

Pagrindimas

Kadangi šiuo atveju Komisijai pavedama gana plataus pobūdžio užduotis, deleguotieji aktai yra tinkamesni negu įgyvendinimo aktai. Deleguotaisiais aktais taip pat užtikrinama, kad Parlamentas galėtų daryti didelę įtaką procedūrai.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3d straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės leidžia tarpininkams įkainoti pagal šį skyrių teiktiną paslaugą arba taikyti jos įkainius. Tarpininkai viešai atskleidžia kainas, įkainius ir visus kitus mokėjimus, taikomus kiekvienai atskirai šiame skyriuje nurodytai paslaugai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad tarpininkai viešai atskleistų kiekvienos šiame skyriuje nurodytos paslaugos, kuri neteikiama nemokamai, kainas, įkainius ir visus kitus mokėjimus.

 

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kad turėtų būti atskleidžiami visi mokėjimai.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3d straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad visi mokėjimai, kurių tarpininkas gali prašyti iš akcininkų, bendrovių ar kitų tarpininkų, turi būti nediskriminaciniai ir proporcingi. Visi vidaus ir tarpvalstybiniam teisių įgyvendinimui nustatytų įkainių skirtumai turi būti tinkamai pagrįsti.

2. Valstybės narės užtikrina, kad visi mokėjimai, kurių tarpininkas gali prašyti iš akcininkų, bendrovių ar kitų tarpininkų, būtų nediskriminaciniai ir proporcingi. Bet koks skirtingiems paslaugų naudotojams taikomų mokėjimų skirtumas turi atspindėti paslaugoms suteikti patirtų faktinių sąnaudų skirtumą. Mokėjimai pagal pilietybę nediferencijuojami.

Pagrindimas

Nuoroda į patirtas faktines sąnaudas – būdas paaiškinti, ką praktiškai reiškia sąvokos „nediskriminaciniai“ ir „proporcingi“. Be to, siekiant užtikrinti ES vidaus rinkos vientisumą ir veiksmingumą, turi būti konkrečiai nurodyta, kad mokėjimai niekada neturi būti diferencijuojami pagal pilietybę.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3f straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) vykdo dialogą ir bendradarbiauja su bendrovių, į kurias investuojama, kitais suinteresuotaisiais subjektais.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3f straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) institucinis investuotojas arba turto valdytojas arba kitos su jais susijusios bendrovės siūlo finansinius produktus arba palaiko kitokį komercinį ryšį su bendrove, į kurią investuojama;

a) institucinis investuotojas arba turto valdytojas, kitos su jais susijusios bendrovės arba susijęs įgaliotasis konsultantas siūlo finansinius produktus bendrovei, į kurią investuojama, arba palaiko su ja kitokį komercinį ryšį;

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3f straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad instituciniai investuotojai ir turto valdytojai kasmet viešai skelbtų savo dalyvavimo politiką, kaip ji buvo įgyvendinama ir kokie jos rezultatai. Pirmajame sakinyje nurodyta informacija turi būti prieinama bent bendrovės interneto svetainėje. Instituciniai investuotojai ir turto valdytojai dėl kiekvienos bendrovės, kurios akcijų turi, atskleidžia, ar jie balsuoja jos visuotiniuose susirinkimuose, o jeigu balsuoja, tai kaip, ir paaiškina savo balsavimą. Jeigu turto valdytojas balsuoja institucinio investuotojo vardu, institucinis investuotojas nurodo, ar turto valdytojas paskelbė tokią balsavimo informaciją.

3. Valstybės narės užtikrina, kad instituciniai investuotojai ir turto valdytojai kasmet viešai skelbtų savo dalyvavimo politiką, kaip ji buvo įgyvendinama ir kokie jos rezultatai. Pirmajame sakinyje nurodyta informacija turi būti nemokamai ir matomai pateikta bent institucinio investuotojo ir turto valdytojo interneto svetainėje. Instituciniai investuotojai ir turto valdytojai dėl kiekvienos bendrovės, kurios akcijų turi, atskleidžia, ar jie balsuoja jos visuotiniuose susirinkimuose, o jeigu balsuoja, tai kaip, ir paaiškina savo balsavimo elgesį. Jeigu turto valdytojas balsuoja institucinio investuotojo vardu, institucinis investuotojas nurodo, ar turto valdytojas viešai paskelbė tokią balsavimo informaciją. Išimtiniais atvejais, jei informacijos apie balsavimą yra labai daug, informacijos atskleidimo prievolę tuo klausimu galima įvykdyti atskleidžiant tikslią tos informacijos santrauką.

Pagrindimas

Svarbu, kad informaciją būtų galima gauti nemokamai. Be to, kai investuotojai ir valdytojai dalyvauja šimtų ar tūkstančių bendrovių veikloje, jiems išimties tvarka turėtų būti numatyta galimybė apibendrinti informaciją apie balsavimą.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3f straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Valstybės narės gali numatyti, kad išimtiniais atvejais instituciniam investuotojui arba turto valdytojui gali būti leidžiama, jei tam pritaria kompetentinga institucija, neatskleisti tam tikros informacijos, kuri turi būti atskleista pagal šį straipsnį, dalies, jeigu ta dalis yra susijusi su būsimais pokyčiais arba reikalais, dėl kurių vyksta derybos, ir jos atskleidimas labai pakenktų institucinio investuotojo, turto valdytojo arba bendrovės, į kurią investuojama, komercinei pozicijai.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3f straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jeigu instituciniai investuotojai arba turto valdytojai nusprendžia nerengti dalyvavimo politikos arba neatskleisti jos įgyvendinimo ir rezultatų, jie aiškiai ir pagrįstai paaiškina, kodėl jie taip nusprendė.

Išbraukta.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad teisės aktai būtų pakankamai efektyvūs ir kad būtų sudarytos vienodos veiklos sąlygos, visi instituciniai investuotojai ir turto valdytojai turėtų būti įpareigoti parengti dalyvavimo politiką ir skaidriai ją taikyti. Tai labai elementarus reikalavimas, kurį lengvai gali įvykdyti visi subjektai, jau valdantys patikimą, gerai organizuotą verslą.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3g straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad instituciniai investuotojai visuomenei atskleistų, kaip jų investavimo į akcinį kapitalą strategija (toliau – investavimo strategija) yra suderinta su jų įsipareigojimų pobūdžiu ir trukme ir kaip ji prisideda prie ilgalaikių jų turto rezultatų. Jei taikytina, pirmajame sakinyje nurodyta informacija turi būti prieinama bent bendrovės interneto svetainėje tol, kol ji yra taikytina.

1. Valstybės narės užtikrina, kad instituciniai investuotojai visuomenei atskleistų, kaip jų investavimo į akcinį kapitalą strategija (toliau – investavimo strategija) yra suderinta su jų įsipareigojimų profiliu ir trukme ir kaip ji prisideda prie jų turto vidutinės trukmės ir ilgalaikių rezultatų. Pirmajame sakinyje nurodyta informacija turi būti nemokamai prieinama bent institucinio investuotojo interneto svetainėje tol, kol ji yra taikytina.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3g straipsnio 2 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) tikslinė portfelio apyvarta ar apyvartos ribos, apyvartai apskaičiuoti taikomas metodas ir tai, ar yra nustatyta procedūra, kai turto valdytojas ją viršija;

e) jei taikytina, tikslinė portfelio apyvarta ar apyvartos ribos, apyvartai apskaičiuoti taikomas metodas ir tai, ar yra nustatyta procedūra, kai turto valdytojas ją viršija;

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3g straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Išimtiniais atvejais, jei institucinis investuotojas pasitelkia labai daug turto valdytojų, informacijos atskleidimo prievolę pagal šį straipsnį galima įvykdyti atskleidžiant tikslią reikalaujamos informacijos santrauką.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3g straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Valstybės narės gali numatyti, kad išimtiniais atvejais instituciniam investuotojui gali būti leidžiama, jei tam pritaria kompetentinga institucija, neatskleisti tam tikros informacijos, kuri turi būti atskleista pagal šį straipsnį, dalies, jeigu ta dalis yra susijusi su būsimais pokyčiais arba reikalais, dėl kurių vyksta derybos, ir jos atskleidimas labai pakenktų institucinio investuotojo arba turto valdytojo komercinei pozicijai.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3g straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu į susitarimą su turto valdytoju neįtraukti vienas ar daugiau a–f punktuose nurodytų elementų, institucinis investuotojas pateikia aiškų ir pagrįstą paaiškinimą, kodėl taip yra.

Išbraukta.

Pagrindimas

Visi instituciniai investuotojai ir turto valdytojai turėtų viešai paskelbti šiuos savo investavimo strategijos elementus. Paliekant atskirai įmonei teisę nuspręsti laikytis nuostatų arba paaiškinti, kodėl ji nusprendė viešai neskelbti tam tikrų savo investavimo strategijos elementų, mažinamas šio straipsnio veiksmingumas ir sukuriamos skirtingos veiklos sąlygos skirtingiems turto valdytojams ir instituciniams investuotojams.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3h straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad turto valdytojai kas pusmetį atskleistų instituciniam investuotojui, su kuriuo sudarę 3g straipsnio 2 dalyje nurodytą susitarimą, kaip jų investavimo strategija ir jos įgyvendinimas atitinka šį susitarimą ir kaip investavimo strategija ir jos įgyvendinimu prisidedama prie institucinio investuotojo turto ilgalaikių rezultatų.

1. Valstybės narės užtikrina, kad turto valdytojai, kaip nurodyta 2 ir 2a dalyse, atskleistų kaip jų investavimo strategija ir jos įgyvendinimas atitinka 3g straipsnio 2 dalyje nurodytą susitarimą.

Pagrindimas

Šio straipsnio pakeitimais siekiama padidinti skaidrumą. Visuomenei turėtų būti suteikta galimybė sekti, kaip turto valdytojai vykdo investuotojų įgaliojimus (3g straipsnis). Vis dėlto informacija, kuri gali būti neskelbtina ir kuri visuomenei nereikalinga ilgalaikei akcininkų dalyvavimo perspektyvai ar jo aspektams įvertinti, turėtų būti atskleidžiama tik investuotojui. Toks atskleidimas itin naudingas tada, kai nėra pusiausvyros tarp didelių turto valdytojų ir mažų institucinių investuotojų.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3h straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad turto valdytojai instituciniam investuotojui kas pusmetį atskleistų visą toliau nurodytą informaciją:

2. Valstybės narės užtikrina, kad turto valdytojai visuomenei kartą per metus atskleistų visą toliau nurodytą informaciją:

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3h straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) kaip buvo sudarytas portfelis, paaiškinant reikšmingus jo praėjusio laikotarpio pokyčius;

Išbraukta.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3h straipsnio 2 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) portfelio apyvartos išlaidas;

Išbraukta.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3h straipsnio 2 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) savo vertybinių popierių skolinimo politiką ir jos įgyvendinimą;

Išbraukta.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3h straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga) kaip investavimo strategija ir jos įgyvendinimu apskritai prisidedama prie institucinio investuotojo turto vidutinės trukmės ir ilgalaikių rezultatų.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3h straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Valstybės narės užtikrina, kad turto valdytojai kartą per metus atskleistų instituciniam investuotojui, su kuriuo yra sudarę 3g straipsnio 2 dalyje nurodytą susitarimą, visą toliau nurodytą informaciją:

 

a) kaip buvo sudarytas portfelis, paaiškinant reikšmingus jo praėjusio laikotarpio pokyčius;

 

b) portfelio apyvartos išlaidas;

 

c) savo vertybinių popierių skolinimo politiką ir jos įgyvendinimą;

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3h straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Pagal 2 dalį atskleista informacija teikiama nemokamai, o jeigu turto valdytojas valdo turtą ne savo nuožiūra, atsižvelgdamas į kiekvieną konkretų klientą, paprašius informacija turi būti teikiama ir kitiems investuotojams.

3. Pagal 2 dalį atskleista informacija turi būti nemokamai prieinama bent turto valdytojo interneto svetainėje. Pagal 2a dalį atskleista informacija teikiama nemokamai, o jeigu turto valdytojas valdo turtą ne pagal klientų suteiktus įgaliojimus, gautus iš kiekvieno kliento atskirai, paprašius informacija turi būti teikiama ir kitiems investuotojams.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3h straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Jeigu turto valdytojas pagal kitus Sąjungos teisės aktus privalo atskleisti su investicijomis susijusią informaciją, šis straipsnis netaikomas informacijai, kuriai jau taikomi tokie aktai.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3h straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Valstybės narės gali numatyti, kad išimtiniais atvejais turto valdytojui gali būti leidžiama, jei tam pritaria kompetentinga institucija, neatskleisti tam tikros informacijos, kuri turi būti atskleista pagal šį straipsnį, dalies, jeigu ta dalis yra susijusi su būsimais pokyčiais arba reikalais, dėl kurių vyksta derybos, ir jos atskleidimas labai pakenktų turto valdytojo arba institucinio investuotojo komercinei pozicijai.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3i straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įgaliotieji konsultantai taikytų ir įgyvendintų tinkamas priemones siekdami užtikrinti, kad jų balsavimo rekomendacijos būtų tikslios ir patikimos, paremtos išsamia visos jiems prieinamos informacijos analize.

1. Valstybės narės užtikrina, kad įgaliotieji konsultantai taikytų ir įgyvendintų tinkamas priemones siekdami užtikrinti, kad jų balsavimo rekomendacijos būtų tikslios ir patikimos, paremtos išsamia visos jiems prieinamos informacijos analize, būtų rengiamos vadovaujantis tik įgaliotųjų konsultantų klientų interesais ir pateikiamos gerokai prieš balsavimą.

Pagrindimas

Svarbi su įgaliotaisiais konsultantais susijusi problema yra tai, kad kai kurie iš jų neretai tuo pačiu metu dirba skirtingiems suinteresuotiesiems subjektams. Tai nėra tinkamas dalykas. Todėl reikia pabrėžti, kad įgaliotieji konsultantai, rengdami balsavimo rekomendacijas instituciniams investuotojams ar turto valdytojams, turėtų veikti vadovaudamiesi tik tų klientų interesais.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3i straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) ar jie siekia laikytis elgesio kodekso arba panašios tvarkos ir, jeigu siekia, tai kokių ir kur galima rasti informacijos apie tai;

Pagrindimas

Šiomis aplinkybėmis labai aktualu, ar naudojamasi elgesio kodeksu.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3i straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) priimtas organizacines priemones, skirtas nustatyti galimą ar esamą interesų konfliktą ir jo išvengti;

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3i straipsnio 2 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) ar jie veda dialogą su bendrovėmis, kurios yra jų balsavimo rekomendacijų objektas, o jeigu taip, tai šio dialogo mastą ir pobūdį;

d) tai, ar jie palaiko ryšius su bendrovėmis, kurios yra jų balsavimo rekomendacijų objektas, o jeigu taip, šių ryšių mastą ir pobūdį;

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3i straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ši informacija skelbiama jų interneto svetainėje ir turi būti prieinama bent trejus metus nuo paskelbimo dienos.

Ši informacija skelbiama jų interneto svetainėje ir turi būti nemokamai prieinama bent penkis metus nuo paskelbimo dienos.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2007/36/EB

3i straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad įgaliotieji konsultantai identifikuotų ir pernelyg nedelsdami atskleistų savo klientams ir atitinkamai bendrovei visą esamą ar galimą interesų konfliktą ar verslo santykius, galinčius paveikti balsavimo rekomendacijų rengimą, ir veiksmus, kurių jie ėmėsi esamam ar galimam interesų konfliktui pašalinti ar sušvelninti.

3. Valstybės narės užtikrina, kad įgaliotieji konsultantai identifikuotų ir pernelyg nedelsdami atskleistų savo klientams esamą ar galimą interesų konfliktą ar verslo santykius, galinčius paveikti balsavimo rekomendacijų rengimą, taip pat veiksmus, kurių jie ėmėsi esamam ar galimam interesų konfliktui pašalinti ar sušvelninti.

Pagrindimas

Žr. 1 dalies pakeitimo pagrindimą. Rengdami balsavimo rekomendacijas, įgaliotieji konsultantai turėtų veikti vadovaudamiesi tik savo klientų interesais. Įgaliotieji konsultantai dažnai palaiko dialogą su įmonėmis, bet neturėtų turėti jokių konkrečių įsipareigojimų joms.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2007/36/EB

9a straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad akcininkai turėtų teisę balsuoti dėl direktorių atlyginimų politikos. Bendrovės direktoriams moka atlyginimą tik pagal akcininkų patvirtintą atlyginimų politiką. Atlyginimų politika teikiama tvirtinti akcininkams bent kas trejus metus.

1. Valstybės narės užtikrina, kad akcininkai turėtų teisę visuotiniame susirinkime balsuoti dėl direktorių atlyginimų politikos. Bendrovės direktoriams moka atlyginimą tik pagal akcininkų patvirtintą atlyginimų politiką. Atlyginimų politika teikiama tvirtinti akcininkams, kai siūlomi jos pakeitimai, o kai jų nesiūloma, bent kas trejus metus.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2007/36/EB

9a straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jeigu jokia atlyginimų politika nebuvo įgyvendinta pirmiau ir akcininkai atmetė jiems pateiktą politikos projektą, bendrovė taisydama projektą ne ilgiau kaip metus iki projekto patvirtinimo gali mokėti savo direktoriams atlyginimą pagal galiojančią praktiką. Jeigu esama galiojančios atlyginimų politikos ir akcininkai atmetė jiems pagal pirmą pastraipą pateiktą politikos projektą, bendrovė taisydama projektą ne ilgiau kaip metus iki projekto patvirtinimo gali mokėti savo direktoriams atlyginimą pagal galiojančią politiką.

Pagrindimas

Siekiant aiškumo reikia aiškiai išdėstyti, kas įvyksta, jei akcininkai atmeta politikos projektus.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2007/36/EB

9a straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu įdarbinami nauji valdybos nariai, bendrovė gali nuspręsti mokėti atlyginimą atskiram direktoriui ne pagal patvirtintą atlyginimų politiką, jeigu atskiro direktoriaus atlyginimo paketą iš anksto patvirtino akcininkai, remdamiesi 3 dalyje nurodyta informacija. Atlyginimas gali būti skiriamas laikinai, laukiant akcininkų patvirtinimo.

Išimtiniais atvejais, jei įdarbinami nauji direktoriai, bendrovė gali nuspręsti mokėti atlyginimą atskiram direktoriui ne pagal patvirtintą atlyginimų politiką. Atlyginimas gali būti skiriamas laikinai, laukiant akcininkų patvirtinimo kitame visuotiniame susirinkime. Tačiau šia galimybe taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą galima pasinaudoti tik kartą per patvirtintos politikos taikymo laikotarpį.

Pagrindimas

Jeigu norima, kad atlyginimų politikos sistema būtų racionali ir prasminga, politikos priemonių negalima atsisakyti per dažnai ar pernelyg plačiu mastu. Taigi tam tikros politikos priemonės išimtis turėtų būti priimtina tik tuo atveju, jei ji turi poveikį didžiausioms galimoms atlyginimų sumoms ir padėtis yra išimtinė, pavyzdžiui, bendrovę ištiko vadovavimo krizė. Jeigu bendrovė vieną kartą nusprendė netaikyti politikos priemonės ir nori tai daryti dar kartą, pagrįstas sprendimas būtų pasiūlyti akcininkams šią politikos priemonę persvarstyti.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2007/36/EB

9a straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atlyginimų politikoje paaiškinama, kaip ja prisidedama prie bendrovės ilgalaikių interesų ir tvarumo. Joje nustatomi aiškūs fiksuotojo ir kintamojo atlyginimo skyrimo kriterijai, įskaitant visas bet kokios formos privilegijas.

Atlyginimų politikoje paaiškinama, kaip ja prisidedama prie bendrovės strategijos, ilgalaikių interesų ir tvarumo. Joje pateikiamos aiškios ir išsamios nuostatos dėl visų rūšių fiksuotojo ir kintamojo atlyginimo skyrimo.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2007/36/EB

9a straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atlyginimų politikoje nurodomos didžiausios viso atlyginimo sumos, kurios gali būti skiriamos, ir atitinkama santykinė skirtingų fiksuotojo ir kintamojo atlyginimo sudedamųjų dalių dalis. Joje paaiškinama, kaip nustatant atlyginimų politiką ar direktorių atlyginimą buvo atsižvelgta į bendrovės darbuotojų atlyginimo ir įdarbinimo sąlygas, paaiškinant vidutinio bendrovės direktorių atlyginimo ir vidutinio visą darbo laiką dirbančių bendrovės darbuotojų, išskyrus direktorius, atlyginimo santykį, ir kodėl šis santykis laikomas tinkamu. Išimtinėmis aplinkybėmis atlyginimų politikoje santykis gali būti nenurodytas. Tokiu atveju joje paaiškinama, kodėl santykis nenurodytas ir kokių tokį patį poveikį turinčių priemonių buvo imtasi.

Atlyginimų politikoje nurodoma bent aukščiausias viso atlyginimo, kuris gali būti skiriamas, lygis ir atitinkama santykinė skirtingų fiksuotojo ir kintamojo atlyginimo sudedamųjų dalių dalis. Joje paaiškinama, kaip nustatant atlyginimų politiką buvo atsižvelgta į bendrovės darbuotojų atlyginimo ir įdarbinimo sąlygas. Atsižvelgiant į tai, valstybės narės turi užtikrinti, kad politikoje būtų paaiškintas numatomas direktorių atlyginimo vidutinio metinio procentinio pokyčio ir bendrovės darbuotojų, išskyrus direktorius, atlyginimo už darbą visą darbo laiką vidutinio metinio procentinio pokyčio santykis, taip pat tai, kodėl šis santykis laikomas tinkamu. Be to, valstybės narės gali numatyti, kad politikoje paaiškinamas vidutinio direktorių atlyginimo ir bendrovės darbuotojų, išskyrus direktorius, vidutinio atlyginimo už darbą visą darbo laiką santykis, taip pat tai, kodėl šis santykis laikomas tinkamu. Ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų atlyginimas į minėtų santykių apskaičiavimą įtraukiamas taikant viso darbo laiko ekvivalentą. Be to, valstybės narės gali nustatyti viršutinę vidutinio direktorių atlyginimo ir vidutinio darbuotojų atlyginimo už darbą visą darbo laiką santykio ribinę vertę.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2007/36/EB

9a straipsnio 3 dalies 4 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atlyginimų politikoje aiškiai išdėstomos bendrovės procedūros, kurias taikant priimami sprendimai dėl direktorių atlyginimo, įskaitant atlyginimų komiteto vaidmenį ir veiklą (jei taikytina).

Pagrindimas

Akcininkams dažnai sunku sekti ir suprasti sprendimų dėl atlyginimų priėmimo procedūras. Todėl būtų naudinga, kad šis aspektas būtų aiškesnis ir skaidresnis.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2007/36/EB

9a straipsnio 3 dalies 5 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atlyginimų politikoje paaiškinamas jos nustatymo sprendimų priėmimo procesas. Jeigu atlyginimų politika keičiama, į ją įtraukiamas visų reikšmingų jos pakeitimų paaiškinimas ir paaiškinama, kaip jais atsižvelgta į akcininkų nuomonę dėl atlyginimų politikos, taip pat praėjusių metų ataskaita.

Atlyginimų politikoje paaiškinamas konkretus jos nustatymo sprendimų priėmimo procesas. Jeigu atlyginimų politika keičiama, į ją įtraukiamas visų reikšmingų jos pakeitimų paaiškinimas ir paaiškinama, kaip jais atsižvelgta į akcininkų ankstesnių metų balsavimus ir nuomones dėl atlyginimų politikos ir ataskaitos.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2007/36/EB

9b straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) santykinis direktorių atlyginimo pokytis per pastaruosius trejus finansinius metus, jo santykis su bendrovės vertės pokyčiais ir vidutiniu visą darbo laiką dirbančių bendrovės darbuotojų, išskyrus direktorius, atlyginimu;

b) santykinis direktorių atlyginimo pokytis per pastaruosius trejus finansinius metus, jo santykis su bendrovės vertės ir bendrų veiklos rezultatų pokyčiais ir vidutiniu bendrovės darbuotojų, išskyrus direktorius, atlyginimu už darbą visą darbo laiką, o ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų atlyginimą įtraukiant remiantis viso darbo laiko ekvivalentu;

Pagrindimas

Šiuo požiūriu svarbūs ne tik vertės, bet ir kitų veiklos rezultatų aspektų pokyčiai. Be to, kai kuriose bendrovėse ne visą darbo laiką dirbantys darbuotojai sudaro didelę darbuotojų dalį. Taigi siekiant, kad ši informacija būtų tiksli, minėtų darbuotojų darbo atlyginimas turėtų būti įtrauktas remiantis viso darbo laiko ekvivalentu.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2007/36/EB

9b straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) bendrovės direktorių iš bet kurios tai pačiai grupei priklausančios įmonės gautas atlyginimas;

c) bendrovės direktorių iš bet kurios tai pačiai grupei priklausančios įmonės gautas arba dar mokėtinas atlyginimas;

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2007/36/EB

9b straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) suteiktų akcijų skaičius ir pasiūlytų akcijų pasirinkimo sandorių (suteiktų arba pasiūlytų) skaičius ir svarbiausios teisių įgyvendinimo sąlygos, įskaitant kainą ir datą, ir bet kokie jų pakeitimai;

d) suteiktų akcijų ir akcijų pasirinkimo sandorių skaičius ir svarbiausios teisių įgyvendinimo sąlygos, įskaitant įgyvendinimo kainą ir datą, ir bet kokie jų pakeitimai;

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2007/36/EB

9b straipsnio 1 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) informacija apie tai, kaip nustatytas direktorių atlyginimas, įskaitant informaciją apie atlyginimų komiteto vaidmenį.

f) informacija apie tai, kaip nustatytas direktorių atlyginimas, įskaitant informaciją apie atlyginimų komiteto vaidmenį (kai taikytina).

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2007/36/EB

9b straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) valstybėse narėse, kurios taiko nuostatas dėl vidutinio direktorių atlyginimo ir vidutinio darbuotojų atlyginimo už darbą visą darbo laiką santykio, informacija apie esamą santykį ir apie tai, kaip santykis kito per paskutinius trejus finansinius metus.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2007/36/EB

9b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad tvarkant direktorių asmens duomenis pagal Direktyvą 95/46/EB būtų apsaugota fizinių asmenų teisė į privatumą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad informacija apie atskirų direktorių atlyginimus būtų atskleidžiama tik siekiant paprastesnio akcininkų teisių įgyvendinimo ir užtikrinant direktorių veiklos rezultatų skaidrumą ir atskaitomybę už juos. Neskelbtini duomenys apie sveikatą ir kitų Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnyje nurodytų kategorijų duomenys neatskleidžiami. Bendrovės imasi tinkamų priemonių, kad praėjus keletui metų nuo pradinio asmens duomenų atskleidimo, kai jie nebėra labai aktualūs paprastesniam akcininkų teisių įgyvendinimui, viešas šių asmens duomenų prieinamumas būtų apribotas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu dar aiškiau išdėstoma, kokius konkrečius padarinius pagrįstai turėtų Direktyva 95/46/EB. Viešo asmens duomenų prieinamumo apribojimas turėtų reikšti ne šių duomenų panaikinimą, o, pavyzdžiui, tiesioginių nuorodų į juos bendrovės interneto svetainėje panaikinimą.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2007/36/EB

9b straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad akcininkai per metinį visuotinį susirinkimą turėtų teisę balsuoti dėl praėjusių finansinių metų atlyginimų ataskaitos. Jeigu akcininkai balsuoja prieš atlyginimų ataskaitą, bendrovė kitoje atlyginimų ataskaitoje paaiškina, ar į akcininkų balsavimą buvo atsižvelgta, o jeigu taip, tai kaip atsižvelgta.

3. Valstybės narės gali numatyti, kad akcininkai per metinį visuotinį susirinkimą turi teisę balsuoti dėl praėjusių finansinių metų atlyginimų ataskaitos. Jeigu akcininkai balsuoja prieš atlyginimų ataskaitą, nedelsiant po balsavimo surengiamas atviras keitimasis nuomonėmis, kurio metu akcininkai gali paaiškinti nepritarimo priežastis. Bendrovė kitoje atlyginimų ataskaitoje paaiškina, kaip atsižvelgta į akcininkų balsavimą ir pareiškimus.

Pagrindimas

Akcininkų nepritarimą bendrovė visada turėtų vertinti rimtai. Pasyvumas nepriimtinas. Bendrovė turėtų aktyviai stengtis išsiaiškinti, kas, akcininkų nuomone, yra negerai, ir atlikti reikiamus pataisymus.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2007/36/EB

9b straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Šio straipsnio ir 9a straipsnio nuostatos dėl atlyginimų neturi poveikio nacionalinėms darbuotojų atlyginimų nustatymo sistemoms ir, kai taikytina, nacionalinėms nuostatoms dėl atstovavimo darbuotojams tarybose.

Pagrindimas

Reikia aiškiai išdėstyti, kad direktorių atlyginimų nustatymo procedūros skiriasi nuo darbuotojų atlyginimų nustatymo sistemų. Direktyva neturėtų toms sistemoms trukdyti. Be to, šia direktyva neturėtų būti daroma poveikio taisyklėms dėl atstovavimo darbuotojams įvairiose valstybėse narėse veikiančiose tarybose.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2007/36/EB

9c straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jeigu sandoriai su susijusiomis šalimis sudaro daugiau nei 1 proc. bendrovės turto, bendrovės viešai paskelbtų apie tokius sandorius jų sudarymo metu ir prie pranešimo pridėtų nepriklausomo trečiojo asmens ataskaitą, kurioje įvertinama, ar sandoris vykdomas rinkos sąlygomis, ir patvirtinama, kad sandoris akcininkų, įskaitant smulkiuosius akcininkus, požiūriu yra sąžiningas ir pagrįstas. Pranešime turi būti pateikta informacija apie susijusių šalių santykio pobūdį, susijusios šalies pavadinimas (vardas, pavardė), sandorio suma ir visa kita sandoriui įvertinti būtina informacija.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jeigu sandorių su susijusiomis šalimis vertė sudaro daugiau nei 1 proc. bendrovės turto, bendrovės viešai paskelbtų apie tokius sandorius ne vėliau kaip jų sudarymo metu. Pranešime turi būti pateikta informacija apie santykio su susijusiomis šalimis pobūdį, susijusios šalies pavadinimas (vardas, pavardė), sandorio suma ir visa kita sandoriui įvertinti būtina informacija.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2007/36/EB

9c straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti galimybę bendrovėms prašyti, kad akcininkai atleistų jas nuo pirmoje pastraipoje nurodyto reikalavimo prie pranešimo apie sandorį su susijusia šalimi pridėti nepriklausomo trečiojo asmens ataskaitą, kai per ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį nuo išimties suteikimo vykdomi pasikartojantys aiškiai apibrėžtų tipų sandoriai su nustatyta susijusia šalimi. Jeigu susijusių šalių sandoriuose dalyvauja akcininkas, jis negali balsuoti dėl išankstinės išimties.

Valstybės narės gali numatyti galimybę bendrovėms prašyti, kad akcininkai atleistų jas nuo pirmoje pastraipoje nurodyto atskleidimo reikalavimo, kai per ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį nuo išimties suteikimo datos vykdomi pasikartojantys aiškiai apibrėžtų tipų sandoriai su nustatyta susijusia šalimi. Jeigu susijusių šalių sandoriuose dalyvauja akcininkas, jis negali balsuoti dėl išankstinės išimties. Kai tik pasibaigia išankstinės išimties laikotarpis, bendrovė viešai paskelbia pirmoje pastraipoje nurodyto turinio informaciją apie visus sandorius, kurie buvo atlikti pagal šią išimtį.

Pagrindimas

Ši galimybė supaprastinti standartinių susijusių šalių sandorių administravimą turėtų būti suteikta bendrovėms visose valstybėse narėse.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2007/36/EB

9c straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad sandoriai su susijusiomis šalimis, sudarantys daugiau nei 5 proc. bendrovės turto, ar sandoriai, galintys reikšmingai paveikti pelną ar apyvartą, būtų pateikiami akcininkams balsuoti visuotiniame susirinkime. Jeigu susijusių šalių sandoryje dalyvauja akcininkas, jis negali dėl jo balsuoti. Bendrovė negali sudaryti sandorio, kol akcininkai jo nėra patvirtinę. Tačiau bendrovė gal sudaryti sandorį su sąlyga, kad akcininkai jį patvirtins.

2. Valstybės narės užtikrina, kad dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kurie nėra sudaromi standartinėmis sąlygomis įprastos veiklos metu ir kurių vertė viršija 5 proc. bendrovės turto, akcininkai balsuotų visuotiniame susirinkime. Jeigu susijusių šalių sandoryje dalyvauja akcininkas, jis negali dėl jo balsuoti. Bendrovė negali sudaryti sandorio, kol akcininkai jo nėra patvirtinę. Tačiau bendrovė gal sudaryti sandorį su sąlyga, kad akcininkai jį patvirtins.

Pagrindimas

Ši bendroji nuostata teoriškai turi prasmę, bet praktiškai ją įgyvendinti būtų labai nepatogu. Jos keliamas neapibrėžtumas nebūtų proporcingas jos įtraukimo naudai.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2007/36/EB

9c straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti galimybę bendrovėms prašyti, kad akcininkai iš anksto patvirtintų pirmoje pastraipoje nurodytus sandorius, kai per ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį nuo išankstinio sandorių patvirtinimo suteikimo vykdomi pasikartojantys aiškiai apibrėžtų tipų sandoriai su nustatyta susijusia šalimi. Jeigu susijusių šalių sandoriuose dalyvauja akcininkas, jis negali balsuoti dėl išankstinio patvirtinimo.

Valstybės narės numato galimybę bendrovėms prašyti, kad akcininkai iš anksto patvirtintų pirmoje pastraipoje nurodytus sandorius, kai per ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį nuo išankstinio sandorių patvirtinimo suteikimo vykdomi pasikartojantys aiškiai apibrėžtų tipų sandoriai su nustatyta susijusia šalimi. Jeigu susijusių šalių sandoriuose dalyvauja akcininkas, jis negali balsuoti dėl išankstinio patvirtinimo.

Pagrindimas

Ir šiuo atveju galimybė supaprastinti standartinių susijusių šalių sandorių administravimą turėtų būti suteikta bendrovėms visose valstybėse narėse.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 2007/36/EB

IIA skyriaus antraštinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

IIA SKYRIUS

IIA SKYRIUS

ĮGYVENDINIMO AKTAI IR SANKCIJOS

DELEGUOTIEJI AKTAI, ĮGYVENDINIMO AKTAI IR SANKCIJOS

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 2007/36/EB

-14a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-14a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2. 3a straipsnio 5 dalyje, 3b straipsnio 5 dalyje ir 3c straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo …*.

 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3a straipsnio 5 dalyje, 3b straipsnio 5 dalyje ir 3c straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

5. Pagal 3a straipsnio 5 dalį, 3b straipsnio 5 dalį ir 3c straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

 

_________________

 

*OL: prašom įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio -1 dalis (nauja)

Direktyva 2013/34/ES

18 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Įterpiamas šis straipsnis:

 

„18a straipsnis

 

Papildoma informacija, kurią turi atskleisti didžiosios įmonės

 

Be informacijos, kurios reikalaujama pagal 16, 17, 18 straipsnius ir kitas šios direktyvos nuostatas, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte didžiosios įmonės viešai atskleidžia šią informaciją, pateiktą pagal valstybę narę ir trečiąją valstybę, kurioje turi patronuojamąją įmonę:

 

a) pavadinimą (-us), veiklos pobūdį ir geografinę padėtį;

 

b) apyvartą;

 

c) darbuotojų skaičių visos darbo dienos ekvivalentais;

 

d) pelną arba nuostolius prieš įtraukiant mokesčių sąnaudas;

 

e) pelno arba nuostolių mokestį;

 

f) gautas viešąsias subsidijas.

 

 

 

2. Įmonės, kurių vidutinis darbuotojų skaičius pagal konsoliduotus duomenis finansiniais metais neviršija 500, be to, jų balanso datą pagal konsoliduotus duomenis bendra balanso suma neviršija 86 mln. EUR arba grynosios apyvartos suma neviršija 100 mln. EUR, atleidžiamos nuo šio straipsnio 1 dalyje nustatytos prievolės.

 

3. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas netaikomas jokiai įmonei, kurios veikla reglamentuojama valstybės narės teise, jeigu ją patronuojančiai bendrovei taikomi tos valstybės narės teisės aktai ir tos įmonės duomenys yra įtraukti į informaciją, kurią ta patronuojančioji bendrovė atskleidžia pagal šio straipsnio 1 dalį.

 

4. 1 dalyje nurodyta informacija audituojama pagal Direktyvą 2006/43/EB*.

 

5. Komisija atlieka šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos viešo atskleidimo galimų neigiamų ekonominių pasekmių, įskaitant poveikį konkurencingumui ir investicijoms, bendrą įvertinimą. Ne vėliau kaip 2016 m. liepos 1 d. Komisija pateikia atitinkamą ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

Tuo atveju, jeigu Komisijos ataskaitoje nurodomos didelės neigiamos pasekmės, Komisija apsvarsto galimybę parengti atitinkamą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 1 dalyje nustatytų informacijos atskleidimo prievolių dalinio pakeitimo ir gali nuspręsti atidėti tų prievolių vykdymą. Komisija kartą per metus persvarsto, ar būtina pratęsti tą atidėjimą.

 

__________________

 

* 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87).“

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a straipsnis (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

16 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a straipsnis

 

Direktyvos 2004/109/EB pakeitimai

 

Direktyva 2004/109/EB iš dalies keičiama taip:

 

Įterpiamas šis straipsnis:

 

„16a straipsnis

 

Papildoma informacija, kurią turi atskleisti emitentai

 

1. Valstybės narės reikalauja, kad kiekvienas emitentas kasmet viešai atskleistų šią konsoliduotą informaciją apie finansinius metus, pateikdamas duomenis pagal valstybę narę ir trečiąją valstybę, kurioje emitentas turi patronuojamąją įmonę:

 

a) pavadinimą (-us), veiklos pobūdį ir geografinę padėtį;

 

b) apyvartą;

 

c) darbuotojų skaičių visos darbo dienos ekvivalentais;

 

d) pelną arba nuostolius prieš įtraukiant mokesčių sąnaudas;

 

e) pelno arba nuostolių mokestį;

 

f) gautas viešąsias subsidijas.

 

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas netaikomas jokiam emitentui, kurio veikla reglamentuojama valstybės narės teise, jeigu ją patronuojančiai bendrovei taikomi tos valstybės narės teisės aktai ir to emitento duomenys yra įtraukti į informaciją, kurią ta patronuojančioji bendrovė atskleidžia pagal šio straipsnio 1 dalį.

 

3. 1 dalyje nurodyta informacija audituojama pagal Direktyvą 2006/43/EB ir viešai skelbiama, jei įmanoma, kaip atitinkamo emitento metinių finansinių ataskaitų arba, kai taikytina, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų priedas.

 

4. Komisija atlieka šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos viešo atskleidimo galimų neigiamų ekonominių pasekmių, įskaitant poveikį konkurencingumui ir investicijoms, bendrą įvertinimą. Ne vėliau kaip 2016 m. liepos 1 d. Komisija pateikia atitinkamą ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

Tuo atveju, jeigu Komisijos ataskaitoje nurodomos didelės neigiamos pasekmės, Komisija apsvarsto galimybę parengti atitinkamą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 1 dalyje nustatytų informacijos atskleidimo prievolių dalinio pakeitimo ir gali nuspręsti atidėti tų prievolių vykdymą. Komisija kartą per metus persvarsto, ar būtina pratęsti tą atidėjimą.“

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvos 2007/36/EB nuostatų, susijusių su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, ir Direktyvos 2013/34/ES nuostatų, susijusių su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais, dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

16.4.2014

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

16.4.2014

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Olle Ludvigsson

22.7.2014

Svarstymas komitete

8.12.2014

26.1.2015

 

 

Priėmimo data

24.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

16

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan, Eva Paunova

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Gesine Meissner


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvos 2007/36/EB nuostatų, susijusių su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, ir Direktyvos 2013/34/ES nuostatų, susijusių su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais, dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

9.4.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

16.4.2014

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

16.4.2014

IMCO

16.4.2014

LIBE

16.4.2014

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

24.9.2014

LIBE

15.7.2014

 

 

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

12.3.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Sergio Gaetano Cofferati

24.9.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

11.11.2014

20.1.2015

24.2.2015

 

Priėmimo data

7.5.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

13

10

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Marisa Matias, Morten Messerschmidt, Barbara Spinelli

Pateikimo data

12.5.2015

Teisinė informacija - Privatumo politika