Förfarande : 2014/0121(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0158/2015

Ingivna texter :

A8-0158/2015

Debatter :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Omröstningar :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Röstförklaringar
PV 14/03/2017 - 6.3

Antagna texter :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1010kWORD 466k
12.5.2015
PE 544.471v02-00 A8-0158/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning

(COM(2014)0213 – C8‑0147/2014 – 2014/0121(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Sergio Gaetano Cofferati

Rådgivande utskotts föredragande (*):

Olle Ludvigsson, utskottet för ekonomi och valutafrågor

(*)       Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning

(COM(2014)0213 – C8‑0147/2014 – 2014/0121(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0213),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 50 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0147/2014),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 9 juli 2014(1),

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0158/2015).

1.      Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(2)*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/…

av den …

om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares, börsnoterade företags, stora företags och stora koncerners långsiktiga engagemang, av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning och av direktiv 2004/109/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 50 och 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

efter att ha samrått med Europeiska datatillsynsmannen,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)         I Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG(4) anges kraven för utövande av vissa aktieägarrättigheter i anknytning till röstandelar vid bolagsstämmor i företag som har sina huvudkontor i en medlemsstat och vilkas aktier handlas på en reglerad marknad belägen i eller som opererar i en medlemsstat. Detta direktiv bör även omfatta stora företag och stora koncerner, såsom dessa definieras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU(5), vilka inte har aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad, eftersom de också bedriver affärsverksamhet med stora konsekvenser.

(2)         Även om aktieägarna inte står som ägare till företag, som är separata rättsliga enheter som de inte har full kontroll över, spelar de en viktig roll i styrningen av dessa företag. Finanskrisen har avslöjat att aktieägarna i många fall stödde förvaltarnas överdrivna, kortsiktiga risktagande. ▌Den nuvarande nivån på ”tillsynen” över de företag man investerar i och engagemanget från de institutionella investerarnas och kapitalförvaltarnas sida är dessutom ofta otillräckliga och alltför inriktade på kortsiktiga vinster, vilket leder till att de börsnoterade företagens företagsstyrning och prestationer blir suboptimala.

(2a)  Ett större engagemang i företagsstyrningen från aktieägarnas sida är ett av de redskap som kan bidra till en förbättring av företagens finansiella och icke-finansiella prestationer. Eftersom aktieägarnas rättigheter inte är den enda långsiktiga faktor som behöver beaktas i samband med företagsstyrning bör de åtföljas av kompletterande åtgärder för att garantera ett större deltagande från olika intressenter, framför allt de anställda, de lokala myndigheterna och civilsamhället.

(3)         I handlingsplanen om europeisk bolagsrätt och bolagsstyrning(6) meddelade kommissionen ett antal åtgärder på området för företagsstyrning, framför allt för att uppmuntra till ett långsiktigt engagemang från aktieägarnas sida och för att öka öppenheten mellan företag och investerare.

(4)         För att ytterligare underlätta utövandet av aktieägarrättigheter och kontakterna mellan börsnoterade företag och aktieägare bör de börsnoterade företagen ges möjlighet att få sina aktieägare identifierade och kommunicera med dem direkt. För att förbättra öppenheten och dialogen bör därför detta direktiv innehålla regler som säkerställer att aktieägarna kan identifieras.

(5)         En viktig förutsättning för att aktieägarna faktiskt ska kunna utöva sina rättigheter är effektiviteten i den kedja av intermediärer som för aktieägarnas värdepapperskonton, framför allt i gränsöverskridande sammanhang. Ett av syftena med direktivet är att förbättra överföringen av information från intermediärer genom investeringskedjan för att underlätta utövandet av aktieägarrättigheter.

(6)  Med tanke på intermediärernas viktiga roll bör de åläggas att underlätta utövandet av aktieägarnas rättigheter ▌när aktieägarna önskar utöva dessa rättigheter själva eller önskar utse en tredje person för att göra detta. Om aktieägarna inte vill utöva sina rättigheter själva utan har utsett intermediären till tredje person bör den senare vara skyldig att utöva dessa rättigheter efter aktieägarnas uttryckliga tillstånd och anvisningar och till deras fördel.

(7)         För att främja värdepappersinvesteringarna i unionen och utövandet av aktierelaterade rättigheter bör detta direktiv föreskriva en hög grad av öppenhet i fråga om kostnader för tjänster som tillhandahålls av intermediärer. För att förebygga prisdiskriminering av gränsöverskridande aktieinnehav jämfört med rent inhemska innehav bör alla skillnader mellan de avgifter som tas ut för inhemskt respektive gränsöverskridande utövande av rättigheter vederbörligen motiveras och återspegla skillnaderna mellan de faktiska kostnaderna för de tjänster som erbjuds av intermediärer. Intermediärer som har inrättat ett lokalkontor i unionen bör omfattas av reglerna om identifiering av aktieägare, överföring av information, underlättande av aktieägares rättigheter och öppenhet i fråga om ▌kostnader för att säkerställa en effektiv tillämpning av bestämmelserna om aktier som ägs via sådana intermediärer.

(8)  Ett effektivt och hållbart aktieägarengagemang är ett viktigt inslag i de börsnoterade företagens företagsstyrningsmodell, som är beroende av en god jämvikt mellan olika organ och intressenter. Ett riktigt engagemang från intressenternas, särskilt de anställdas, sida bör anses vara en ytterst viktig del i utvecklingen av en balanserad europeisk ram för företagsstyrning.

(9)         Institutionella investerare och kapitalförvaltare är ofta viktiga aktieägare i unionens börsnoterade företag och kan därför spela en väsentlig roll i dessa företags företagsstyrning men också mer allmänt vad gäller deras strategi och långsiktiga prestationer. Erfarenheterna under senare år har emellertid visat att institutionella investerare och kapitalförvaltare sällan engagerar sig på riktigt i de företag i vilka de äger aktier, och det finns belägg för att kapitalmarknaderna utövar påtryckningar på företagen för att de ska uppvisa kortsiktiga resultat, vilket äventyrar företagens långsiktiga finansiella och icke-finansiella prestationer och leder, tillsammans med ett flertal andra negativa konsekvenser, till suboptimala investeringsnivåer i till exempel forskning och utveckling, något som är till skada för ▌företagens ▌långsiktiga resultat.

(9a)       Ett långsiktigt aktieägande ger företagen mer stabilitet och uppmuntrar dem vanligen att inrikta sina strategier på långsiktiga finansiellta och icke-finansiella resultat. För att uppmuntra ett positivt och långsiktigt aktieägarengagemang bör mekanismer som stimulerar ett långsiktigt aktieägande införas.

(10)  Ofta underlåter institutionella investerare och kapitalförvaltare att öppet redovisa sina investeringsstrategier och sin policy när det gäller engagemang samt hur de tillämpas och vilka resultat de ger. En offentlig redovisning av sådan information skulle öka investerarnas medvetenhet, göra det lättare för de slutliga förmånstagarna, till exempel blivande pensionärer, att optimera sina investeringsbeslut, stärka dialogen mellan företagen och deras aktieägare, stärka aktieägarnas engagemang samt stärka företagens ansvarighet gentemot intressenterna och det civila samhället.

(11)       Därför bör institutionella investerare och kapitalförvaltare utveckla en policy för aktieägarengagemang som bland annat fastställer hur de integrerar aktieägarnas engagemang i sin investeringsstrategi, övervakar företagen de investerar i, även med avseende på deras sociala och miljörelaterade risker, för en dialog med de företagen och deras intressenter samt utövar sin rösträtt. En sådan policy för aktieägarnas engagemang bör omfatta en policy för att hantera faktiska eller potentiella intressekonflikter, som den institutionella investerarens eller kapitalförvaltarens tillhandahållande av finansiella tjänster, eller företag som är anslutna till dem, till det företag man investerar i. Denna policy, dess tillämpning och resultaten av den bör offentliggöras och skickas till de institutionella investerarnas kunder en gång per år. Om institutionella investerare eller kapitalförvaltare beslutar att inte utveckla en policy för aktieägarengagemang och/eller beslutar att inte offentliggöra dess tillämpning och resultat ska de lämna en tydlig och motiverad förklaring till varför det förhåller sig så.

(12)  De institutionella investerarna bör varje år offentliggöra för allmänheten hur deras investeringsstrategi förhåller sig till deras ansvarsförbindelsers natur och varaktighet och hur strategin bidrar till tillgångarnas utveckling på medellång och lång sikt. Om de utnyttjar kapitalförvaltare, antingen via diskretionära fullmakter som omfattar förvaltning av kapital på individuell grund eller genom samlad finansiering, bör de offentliggöra de viktigaste inslagen i överenskommelsen med kapitalförvaltaren vad gäller ett antal frågor, till exempel om den uppmuntrar kapitalförvaltaren att anpassa sin investeringsstrategi och sina investeringsbeslut efter natur och varaktighet för den institutionella investerarens ansvarsförbindelser, om den uppmuntrar kapitalförvaltaren att fatta investeringsbeslut som grundas på företagets resultat på medellång till lång sikt och att engagera sig i företaget, hur den utvärderar kapitalförvaltarens resultat, hur ersättningen för kapitalförvaltningstjänsterna är strukturerad samt den avsedda portföljens omsättningshastighet. Detta skulle bidra till en verklig intressegemenskap mellan de institutionella investerarnas slutliga förmånstagare, kapitalförvaltarna och de företag man investerar i samt skapa möjligheter att utveckla långsiktigare investeringsstrategier och förbindelser med de företag som är föremål för investeringen, vilket även innebär aktieägarengagemang.

(13)  Kapitalförvaltarna bör bli skyldiga att varje halvår offentligt redovisa ▌hur deras investeringsstrategi och tillämpningen av den överensstämmer med överenskommelsen om kapitalförvaltning och hur investeringsstrategin och investeringsbesluten bidrar till utvecklingen av den institutionella investerarens tillgångar på medellång och lång sikt. De bör också offentligt redovisa portföljens omsättning, om de fattar investeringsbeslut på grundval av bedömningar om utvecklingen på medellång till lång sikt i de företag de investerar i ▌och om kapitalförvaltaren utnyttjar röstningsrådgivare i samband med sitt engagemang i företagen. Ytterligare information bör lämnas av kapitalförvaltarna direkt till de institutionella investerarna, inbegripet information om portföljens sammansättning, portföljens omsättningskostnad, eventuella intressekonflikter som har uppstått och hur de har hanterats. Denna information skulle göra det möjligt för den institutionella investeraren att bättre övervaka kapitalförvaltaren och uppmuntra till en bättre samordning av intressen och till aktieägarengagemang.

(14)       För att förbättra informationen i investeringskedjan bör medlemsstaterna se till att röstningsrådgivare inför och tillämpar lämpliga åtgärder för att efter bästa förmåga säkerställa att deras röstningsrekommendationer är korrekta och pålitliga, att de bygger på en grundlig analys av all information som står till deras förfogande och inte påverkas av några befintliga eller potentiella intressekonflikter eller affärsförbindelser. Röstningsrådgivare bör anta och följa en uppförandekod. Avvikelser från uppförandekoden bör redovisas och förklaras, tillsammans med eventuella alternativa lösningar som har tillämpats. Röstningsrådgivare bör årligen rapportera om hur uppförandekoden har tillämpats. De bör offentliggöra viss central information i samband med utarbetandet av sina rekommendationer och alla faktiska eller potentiella intressekonflikter eller affärsförbindelser som kan påverka röstningsrekommendationernas utformning.

(15)  Eftersom ersättningar är ett av de viktigaste instrumenten för att integrera företagens och direktörernas intressen och mot bakgrund av den avgörande roll direktörerna spelar i företagen är det viktigt att företagens ersättningspolicy fastställs på ett lämpligt sätt, utan att detta påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU(7) och med beaktande av skillnaderna i styrelsestruktur som tillämpas av företag i de olika medlemsstaterna. Direktörernas prestation bör utvärderas utifrån såväl finansiella som icke-finansiella kriterier, inklusive miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade faktorer.

(15a)     Ersättningspolicyn avseende företagsdirektörer bör också bidra till företagets långsiktiga tillväxt, så att den överensstämmer med en effektivare företagsstyrning och inte helt eller huvudsakligen är kopplad till kortsiktiga investeringsmål.

(16)       För att säkerställa att aktieägare faktiskt kan påverka ersättningspolicyn bör de ges rätten att godkänna den, på grundval av en tydlig, lättbegriplig och fullständig översikt över företagets ersättningspolicy som ska överensstämma med företagets affärsstrategi, mål, värden och långsiktiga intressen och omfatta åtgärder för att undvika intressekonflikter. Företagen bör enbart betala ersättning till sina direktörer i enlighet med en ersättningspolicy som har godkänts av aktieägarna. Intressenter, i synnerhet de anställda, bör ha rätt att genom sina företrädare uttrycka sin åsikt om ersättningspolicyn innan den läggs fram för aktieägarnas omröstning. Den godkända ersättningspolicyn bör redovisas offentligt utan dröjsmål.

(17)  För att säkerställa att genomförandet av ersättningspolicyn ligger i linje med den godkända policyn bör aktieägarna få rätt att rösta om företagets ersättningsrapport. För att säkerställa direktörernas ansvarighet bör ersättningsrapporten vara tydlig och lättbegriplig och ge en heltäckande översikt över den ersättning som beviljats de enskilda direktörerna under det senaste budgetåret. Om aktieägarna röstar emot ersättningsrapporten bör företaget vid behov inleda en dialog med aktieägarna för att fastställa orsakerna till avslaget. Företaget bör i nästa ersättningsrapport förklara hur resultatet av omröstningen har beaktats. Intressenter, i synnerhet de anställda, bör ha rätt att genom sina företrädare uttrycka sin åsikt om ersättningsrapporten innan den läggs fram för aktieägarnas omröstning.

(17a)     Ökad insyn i storföretagens verksamhet, särskilt i fråga om vinster som gjorts, skatter på vinster som betalts eller subventioner som erhållits, är av största vikt för att aktieägarna och andra unionsmedborgare ska känna förtroende för och engagera sig i företagen. Obligatorisk rapportering på detta område kan därför ses som en viktig del av företagens ansvar gentemot aktieägarna och samhället.

(18)       För att ge intressenterna, aktieägarna och det civila samhället enkel tillgång till all relevant information om företagsstyrningen bör ersättningsrapporten ingå i den företagsstyrningsrapport som börsnoterade företag ska offentliggöra i enlighet med artikel 20 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013(8).

(18a)  Det är nödvändigt att skilja mellan förfarandena för att fastställa direktörernas ersättning och lönebildningssystemet för anställda. Följaktligen bör bestämmelserna om ersättning inte påverka det fulla utövandet av grundläggande rättigheter som garanteras genom artikel 153.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), allmänna principer i nationell avtalsrätt och arbetsrätt samt i tillämpliga fall arbetsmarknadsparternas rätt att ingå och tillämpa kollektivavtal i enlighet med nationell lagstiftning och sedvana.

(18b)     Bestämmelserna om ersättning bör i tillämpliga fall inte heller påverka tillämpningen av bestämmelser om anställdas representation i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet i enlighet med nationell lagstiftning.

(19)       Transaktioner med närstående parter kan skada företagen ▌, eftersom de kan ge den närstående parten en möjlighet att lägga beslag på tillgångar som tillhör företaget. Det är därför viktigt att införa lämpliga mekanismer för att skydda företagens intressen. Medlemsstaterna bör därför säkerställa att betydande transaktioner mellan närstående parter godkänns av aktieägarna eller av ett av företagets administrativa organ eller tillsynsorgan, i enlighet med förfaranden som hindrar en närstående part från att utnyttja sin ställning och ger tillräckligt skydd för företagets intresse och intressena för aktieägare som inte är närstående parter, däribland minoritetsaktieägare. Företagen bör vid betydande transaktioner mellan närstående parter offentliggöra transaktionerna senast när transaktionen genomförs och låta meddelandet om offentliggörande åtföljas av en rapport från en oberoende tredje part som bedömer om transaktionen skett enligt marknadsvillkor och som bekräftar att transaktionen är skälig och rimlig ur företagets, inklusive minoritetsägarnas, synvinkel. Medlemsstaterna bör ges möjlighet att utesluta transaktioner som ingåtts mellan företaget och samriskföretag och en eller flera av dess ingående medlemmar, under förutsättning att de medlemmarna eller samriskföretagen helt ägs av företaget och att inga andra närstående parter till företaget har ett intresse i medlemmarna eller i samriskföretagen eller i transaktioner som ingås i den löpande affärsverksamheten och som slutförs på normala marknadsvillkor.

(20)  Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995(9) är det nödvändigt att hitta en balans mellan att underlätta utövandet av aktieägarnas rättigheter och rätten till integritet och skydd av personuppgifter. Identifieringsuppgifterna om aktieägarna bör begränsas till respektive aktieägares namn och kontaktuppgifter, inklusive fullständig adress, telefon och i förekommande fall e‑postadress, samt det antal aktier som ägs och rösträtter som innehas av respektive aktieägare. Informationen ska vara korrekt och uppdaterad, och såväl intermediärer som företag bör ha rätt att korrigera eller radera alla felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Dessa identifieringsuppgifter om aktieägare får inte användas i något annat syfte än att underlätta utövandet av aktieägarrättigheter, aktieägarengagemanget samt dialogen mellan företaget och aktieägaren.

(21)       För att säkerställa enhetlig tillämpning av bestämmelserna om identifiering av aktieägare, om överföring av information, om underlättande av utövandet av aktieägarrättigheter och om ersättningsrapporterna bör befogenheten att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på fastställande av specifika krav för överföring av information om aktieägarnas identitet, överföring av information mellan företaget och aktieägarna samt intermediärens underlättande av utövandet av aktieägarrättigheter och standardiserad utformning av ersättningsrapporten. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, även på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds till Europaparlamentet och rådet samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt.

(22)  För att säkerställa att de krav som anges i detta direktiv eller de åtgärder som ska genomföra detta direktiv tillämpas i praktiken bör alla överträdelser av kraven leda till påföljder. I det syftet bör påföljderna vara tillräckligt avskräckande och proportionella.

(23)       Eftersom målen för detta direktiv inte i tillräckligt utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna – på grund av unionens aktiemarknads internationella karaktär och då åtgärder från medlemsstaterna sannolikt skulle leda till olika regelsystem, vilket kan undergräva eller skapa nya hinder för den inre marknadens funktion – utan snarare, på grund av målens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(24)  I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument, har medlemsstaterna åtagit sig att, i de fall detta är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i ett direktiv och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande. Lagstiftaren anser att översändandet av sådana dokument är berättigat när det gäller detta direktiv.

HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

Artikel 1Ändringar av direktiv 2007/36/EG

Direktiv 2007/36/EG ska ändras på följande sätt:

(-1)        Titeln ska ersättas med följande:

             ”Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, stora företag och stora koncerner

(1)         Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a)      I punkt 1 ska följande mening läggas till:

”I direktivet fastställs också specifika krav för att underlätta aktieägarnas engagemang på lång sikt, inbegripet identifiering av aktieägare, överföring av information och underlättande av utövandet av aktieägarrättigheter. Dessutom skapas insyn i policyn för engagemang från institutionella investerare och kapitalförvaltare och i röstningsrådgivarnas verksamhet, och det fastställs vissa krav när det gäller ersättningar till direktörerna och transaktioner mellan närstående parter.

aa)   Följande stycke ska läggas till efter punkt 3:

”3a. De företag som avses i punkt 3 ska under inga omständigheter undantas från bestämmelserna i kapitel Ib.”

b)     Följande stycke ska läggas till efter punkt 3:

”3b  Kapitel Ib ska gälla för institutionella investerare och kapitalförvaltare i den mån de investerar för institutionella investerares räkning, direkt eller via ett företag för kollektiva investeringar och under förutsättning att de investerar i aktier. Det ska också gälla för röstningsrådgivare.”

ba)   Följande stycke ska läggas till efter punkt 3b:

”3c.  Bestämmelserna i detta direktiv ska inte påverka de bestämmelser som föreskrivs i den sektorsspecifika EU-lagstiftning som reglerar specifika typer av börsnoterade företag eller enheter. Bestämmelser i sektorsspecifik EU-lagstiftning ska ha företräde framför detta direktiv i den mån kraven i detta direktiv strider mot de krav som föreskrivs i den sektorspecifika EU-lagstiftningen. Om detta direktiv fastställer närmare bestämmelser eller lägger till krav i förhållande till de bestämmelser som anges i sektorsspecifik EU-lagstiftning, ska de bestämmelserna tillämpas tillsammans med bestämmelserna i detta direktiv.”

(2)  I artikel 2 ska följande läggas till som led d–j:

”d)    intermediär: en juridisk person som har sitt huvudkontor, sin centrala administration eller huvudsakliga verksamhet i EU och som för värdepapperskonton åt kunder,

da)   stort företag: ett företag som uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 3.4 i direktiv 2013/34/EU,

db)   stor koncern: en koncern som uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 3.7 i direktiv 2013/34/EU,

e)      intermediär i tredjeland: en juridisk person som har sitt huvudkontor, sin centrala administration eller huvudsakliga verksamhet utanför EU och som för värdepapperskonton åt kunder,

f)   institutionell investerare: ett företag som erbjuder livförsäkringar enligt artikel 2.3 a, 2.3 b och 2.3 c och återförsäkring som täcker livförsäkringskrav och som inte är uteslutet enligt artikel 3, 4, 9, 10, 11 eller 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG(10) och ett institut som tillhandahåller tjänstepensioner enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG(11) i enlighet med artikel 2 i det direktivet, om inte en medlemsstat har beslutat att inte tillämpa det direktivet helt eller delvis på den institutionen i enlighet med artikel 5 i det direktivet,

g)      kapitalförvaltare: ett värdepappersföretag enligt punkt 1 i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU(12) som tillhandahåller portföljförvaltningstjänster åt institutionella investerare, en AIF-förvaltare (förvaltare av alternativa investeringsfonder) enligt definitionen i artikel 4.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU(13) som inte uppfyller villkoren för undantag i enlighet med artikel 3 i det direktivet, ett förvaltningsföretag enligt definitionen i artikel 2.1 b i Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/65/EG(14) eller ett investeringsföretag som auktoriserats enligt direktiv 2009/65/EG, under förutsättning att det inte utsett ett förvaltningsföretag som auktoriserats i enlighet med det direktivet som ansvarigt för förvaltningen,

h)  aktieägarengagemang: en aktieägares övervakning, antingen på egen hand eller tillsammans med andra aktieägare, av företag i relevanta frågor som omfattar strategi, finansiell och icke-finansiell utveckling, risk, kapitalstruktur, personalfrågor, social och miljörelaterad påverkan samt företagsstyrning genom att föra en dialog med företagen och deras intressenter i dessa frågor och genom att utöva rösträtter och andra rättigheter med koppling till aktier,

i)       röstningsrådgivare: en juridisk person som yrkesmässigt tillhandahåller rekommendationer åt aktieägarna om utövandet av deras rösträtter,

l)       direktör:

–      en ledamot av ett företags administrativa, exekutiva eller kontrollerade organ,

      verkställande direktör och vice verkställande direktör, även när de inte är ledamöter av ett företags administrativa, exekutiva eller kontrollerade organ,

j)      närstående part: samma betydelse som i den internationella redovisningsstandard som antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002(15),

ja)    tillgångar: det totala värdet av tillgångar presenterat på företagets konsoliderade balansräkning i enlighet med internationella redovisningsstandarder,

jb)    intressent: varje enskild person, grupp, organisation eller lokalsamhälle som berörs av eller på annat sätt har intresse av ett företags drift och resultat,

jc)     information om aktieägares identitet: all information som gör det möjligt att fastställa identiteten på en aktieägare, inklusive åtminstone

      namn på aktieägare och deras kontaktuppgifter (inklusive fullständig adress, telefonnummer och e-postadress) samt, om de är juridiska personer, deras unika identifieringskod eller, om denna inte är tillgänglig, andra identifieringsuppgifter,

      antalet ägda aktier och rösträtter kopplade till dessa aktier.”

(2a)       I artikel 2 ska följande punkt läggas till:

”Medlemsstaterna får vid tillämpningen av detta direktiv låta den definition av direktör som avses i första stycket led l inbegripa andra personer med liknande befattningar.”

(2b)       Efter artikel 2 ska följande artikel införas:

”Artikel 2aUppgiftsskydd

Medlemsstaterna ska se till att all behandling av personuppgifter inom ramen för detta direktiv sker i enlighet med nationella lagar för införlivande av direktiv 95/46/EG.”

(3)       Efter artikel 3 ska följande införas som kapitel Ia och 1b:

”Kapitel IaIdentifiering av aktieägare, överföring av information och underlättande av aktieägarrättigheter

Artikel 3aIdentifiering av aktieägare

1.      Medlemsstaterna ska se till att intermediärerna erbjuder företagen möjligheten att identifiera deras aktieägare, med hänsyn till befintliga nationella system.

2.      Medlemsstaterna ska se till att intermediären på begäran av företaget utan oskälig fördröjning meddelar företaget informationen om aktieägares identitet. Om det finns flera olika intermediärer i en investeringskedja ska företagets begäran förmedlas mellan intermediärerna utan oskälig fördröjning. Den intermediär som innehar informationen om aktieägares identitet ska överföra den direkt till företaget.

Medlemsstaterna får föreskriva att värdepapperscentraler (VPC) ska vara de intermediärer som ansvarar för insamlingen av informationen om aktieägares identitet och för att överföra den direkt till företaget.

3.  Aktieägarna ska i vederbörlig ordning informeras av sin intermediär om att informationen om deras identitet kan behandlas i enlighet med denna artikel och, i förekommande fall, om att denna information faktiskt har överförts till företaget. Denna information får användas endast för att underlätta utövandet av aktieägarrättigheter och engagemang och dialog mellan företaget och aktieägaren i frågor som rör företaget. Företag ska i samtliga fall ha tillstånd att ge tredje parter en bild av företagets samlade aktieägarstruktur genom att offentliggöra de olika kategorierna av aktieägare. Företaget och intermediären ska se till att fysiska och juridiska personer kan korrigera eller radera alla ofullständiga eller felaktiga uppgifter. Medlemsstaterna ska se till att företagen och intermediärerna inte lagrar information om aktieägarens identitet som har förmedlats till dem i enlighet med denna artikel längre än nödvändigt, och i varje fall inte under längre tid än 24 månader efter det att företaget eller intermediärerna fått reda på att den berörda personen har upphört att vara aktieägare.

3a.    Medlemsstaterna ska se till att företag som har identifierat sina aktieägare på begäran av en aktieägare gör den information om aktieägares identitet beträffande samtliga identifierade aktieägare som äger mer än 0,5 procent av aktierna tillgänglig för den aktieägaren. Medlemsstaterna ska se till att aktieägare som erhåller denna förteckning får använda den endast i syfte att kontakta andra aktieägare i frågor som rör företaget och inte ges tillstånd att offentliggöra den.

Medlemsstaterna får tillåta att företag tar ut en avgift för att göra en sådan förteckning tillgänglig för en aktieägare. Avgiften ska vara skälig och proportionerlig, beräkningsmetoden ska vara tydlig och icke-diskriminerande och avgiften får inte i något fall vara högre än en tredjedel av de faktiska kostnader som företaget haft för att identifiera aktieägarna. Skillnader mellan avgifterna för inhemskt respektive gränsöverskridande utövande av rättigheter ska vara tillåtna endast om de är motiverade och ska återspegla skillnaderna mellan de faktiska kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna. Inga avgifter ska tas ut för den händelse att medlemsstaten inte tillåter att avgifter tas ut av intermediärer för att tillhandahålla de tjänster som avses i denna artikel.

4.      Medlemsstaten ska se till att varken en intermediär som till företaget rapporterar den information om aktieägares identitet i enlighet med punkt 2 eller ett företag som ger en aktieägare tillgång till den förteckning som avses i punkt 3 i enlighet med bestämmelserna anses bryta mot några restriktioner avseende offentliggörande av information vilka ålagts genom avtal eller i lagar, förordningar eller administrativa bestämmelser.

5.      För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a för att ange minimikraven för överföring av den information som anges i punkterna 2, 3 och 3a vad beträffar formatet för den information som ska överföras, formatet på begäran, inklusive de säkra format som ska användas, samt de tidsfrister som ska uppfyllas.

Artikel 3bÖverföring av information

1.      Om ett företag inte kommunicerar direkt med sina aktieägare ska medlemsstaterna se till att intermediären utan oskälig fördröjning gör den information som avser deras aktier tillgänglig på företagets webbplats och överför den till dem eller, i enlighet med de instruktioner som lämnas av aktieägaren, till en tredje part, i samtliga följande fall:

a)     Informationen är nödvändig för att utöva en aktieägarrättighet som uppkommer genom aktierna.

b)     Informationen avser alla som äger aktier i den klassen.

2.  Medlemsstaterna ska kräva att företagen tillhandahåller och levererar informationen som avser utövandet av de rättigheter som uppkommer genom aktierna enligt punkt 1 till intermediären i standardiserad form och i rätt tid.

3.      Medlemsstaterna ska kräva att intermediären, utan oskälig fördröjning och i enlighet med de instruktioner som ges av aktieägarna, till företaget överför den information som mottagits av aktieägarna avseende utövandet av de rättigheter som uppkommer genom deras aktier.

4.      Om det finns fler än en intermediär i en investeringskedja ska den information som avses i första och tredje stycket överföras mellan intermediärerna utan oskäligt dröjsmål.

5.      För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a för att ange minimikraven för överföring av den information som anges i punkterna 1–4 vad beträffar det innehåll som ska överföras, de tidsfrister som ska uppfyllas samt typ och format för den information som ska överföras, inklusive de säkra format som ska användas.

Artikel 3cUnderlättande av utövandet av aktieägarrättigheter

1.      Medlemsstaterna ska se till att intermediärerna vidtar åtgärder för att underlätta aktieägarens utövande av aktieägarrättigheter, bland annat rätten att delta i och rösta vid bolagsstämmor. Åtgärderna ska omfatta minst ett av följande:

a)     Intermediären vidtar de åtgärder som krävs för att aktieägaren eller en tredje person som utsetts av aktieägaren själv ska kunna utöva rättigheterna.

b)     Intermediären utövar de rättigheter som uppkommer genom aktierna efter uttryckligt tillstånd och instruktioner från aktieägaren och för dennes räkning.

2.      Medlemsstaterna ska se till att företagen på sin webbplats offentliggör protokollen från bolagsstämmorna och omröstningsresultaten. Medlemsstaterna ska se till att företagen bekräftar de röster som avgetts i bolagsstämman av aktieägarna eller för deras räkning när omröstningen sker på elektronisk väg. Om intermediären avger rösten ska röstbekräftelsen skickas till aktieägaren. Om det finns flera intermediärer i investeringskedjan ska bekräftelsen skickas mellan intermediärerna utan oskäligt dröjsmål.

3.      För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a för att ange minimikraven för att underlätta det utövande av aktieägarrättigheter som anges i punkterna 1 och 2 i denna artikel vad beträffar typ av underlättande, formulär för röstbekräftelse och de tidsfrister som ska uppfyllas.

Artikel 3dÖppenhet vad gäller kostnader

1.      Medlemsstaterna får medge att intermediärerna debiterar kostnaderna för de tjänster som ska tillhandahållas av företagen enligt detta kapitel. Intermediärer ska offentliggöra priser, avgifter och andra kostnader separat för var och en av de tjänster som anges i detta kapitel.

2.      Om intermediärerna får debitera kostnader i enlighet med punkt 1, ska medlemsstaterna se till att intermediärerna offentliggör kostnaderna separat för var och en av de tjänster som avses i detta kapitel.

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla kostnader som en intermediär kan debitera aktieägare, företag eller andra intermediärer ska vara icke-diskriminerande, rimliga och proportionella. Eventuella skillnader mellan avgifterna för inhemskt respektive gränsöverskridande utövande av rättigheter ska vara tillåtna endast om de är motiverade och ska återspegla skillnader mellan de faktiska kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna.

Artikel 3eIntermediärer från tredjeland

En intermediär från tredjeland som bedriver verksamhet i unionen ska omfattas av bestämmelserna i detta kapitel.”

Artikel 3eaStöd till långsiktigt aktieägarskap

Medlemsstaterna ska införa åtgärder för att främja långsiktigt aktieägarskap och långsiktiga aktieägare. Medlemsstaterna ska fastställa hur lång period som ska krävas för att en aktieägare ska anses vara långsiktig, men perioden ska inte understiga två år.

Den åtgärd som avses i första stycket ska omfatta en eller flera av följande fördelar för långsiktiga aktieägare:

       Extra rösträtt.

       Skatteförmåner.

       Lojalitetsrabatter.

       Aktier i form av lojalitetsobligationer.

Kapitel IbInsyn i institutionella investerares, kapitalförvaltares och röstningsrådgivares verksamhet

Artikel 3fPolicy för aktieägarengagemang

1.      Medlemsstaterna ska, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3f.4, säkerställa att institutionella investerare och kapitalförvaltare utarbetar en policy för aktieägarengagemang (”engagemangspolicy”). Denna engagemangspolicy ska fastställa hur institutionella investerare och kapitalförvaltare vidtar åtgärder för att

a)     integrera aktieägarengagemanget i sin investeringsstrategi,

b)     övervaka de företag man investerar i, inklusive deras icke-finansiella utveckling och minskningen av de sociala och miljörelaterade riskerna,

c)     genomföra dialoger med de företag man investerar i,

d)     utöva rösträtter,

e)     utnyttja tjänster som tillhandhålls av röstningsrådgivare,

f)      samarbeta med andra aktieägare,

fa)    föra en dialog och samarbeta med andra intressenter i de företag de investerat i.

2.      Medlemsstaterna ska, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3f.4, säkerställa att engagemangspolicyn omfattar strategier för att hantera faktiska eller potentiella intressekonflikter i samband med aktieägarengagemanget. Sådana strategier ska framför allt utarbetas för samtliga följande situationer:

a)     Den institutionella investeraren eller kapitalförvaltaren, eller andra dem närstående företag, erbjuder finansiella produkter till eller har andra kommersiella förbindelser med det företag man investerar i.

b)     En styrelseledamot hos den institutionella investeraren eller kapitalförvaltaren är även styrelseledamot i det företag man investerar i.

c)     En kapitalförvaltare som förvaltar tillgångarna för ett institut som tillhandahåller tjänstepensioner investerar i ett företag som betalar bidrag till det institutet.

d)     Den institutionella investeraren eller kapitalförvaltaren är nära ansluten till ett företag för vilkas aktier ett uppköpsbud har lagts.

3.      Medlemsstaterna ska säkerställa att institutionella investerare och kapitalförvaltare en gång per år offentligt redovisar sin engagemangspolicy, hur den har tillämpats samt policyns resultat. Den information som avses i första meningen ska åtminstone finnas tillgänglig kostnadsfritt på företagets webbplats. Institutionella investerare ska årligen förse sina kunder med den information som avses i första meningen.

Institutionella investerare och kapitalförvaltare ska, för varje företag som de äger aktier i, offentliggöra för allmänheten huruvida och i så fall hur de röstat under bolagsstämman för de berörda företagen och avge en röstförklaring. Om en kapitalförvaltare röstar för en institutionell investerares räkning ska den institutionella investeraren ange var kapitalförvaltaren offentliggjort den informationen. Den information som avses i denna punkt ska åtminstone finnas tillgänglig kostnadsfritt på företagets webbplats.

▌      

Artikel 3gInstitutionella investerares investeringsstrategi och överenskommelser med kapitalförvaltare

1.      Medlemsstaterna ska säkerställa att de institutionella investerarna offentliggör för allmänheten hur deras investeringsstrategi förhåller sig till ansvarsförbindelsernas natur och varaktighet och hur den bidrar till tillgångarnas utveckling på medellång och lång sikt. Den information som avses i första meningen ska åtminstone finnas tillgänglig kostnadsfritt på företagets webbplats så länge som den gäller och ska årligen skickas till företagets kunder tillsammans med informationen om deras engagemangspolicy.

2.      Om en kapitalförvaltare investerar för en institutionell investerare, antingen på grundval av ett skönsmässigt arrangemang med varje enskild kund eller genom ett företag för kollektiva investeringar, ska den institutionella investeraren årligen offentliggöra de viktigaste inslagen i överenskommelsen med kapitalförvaltaren vad gäller följande frågor:

a)     Om och i vilken utsträckning den uppmuntrar kapitalförvaltaren att anpassa sin investeringsstrategi och sina beslut till ansvarsförbindelsernas natur och varaktighet.

b)     Om och i vilken utsträckning den uppmuntrar kapitalförvaltarna att fatta investeringsbeslut som grundas på företagens utveckling på medellång till lång sikt, inklusive den icke-finansiella utvecklingen, och att engagera sig i företagen som ett sätt att förbättra företagens resultat för att ge avkastning på investeringarna.

c)     Metod och tidshorisont för utvärdering av kapitalförvaltarens prestationer och framför allt om och hur denna utvärdering beaktar den långsiktiga absoluta utvecklingen till skillnad mot utvecklingen i förhållande till ett jämförelsetal eller index eller andra kapitalförvaltare som tillämpar liknande investeringsstrategier.

d)     Hur utformningen av ersättningen för kapitalförvaltarens tjänster bidrar till att anpassa kapitalförvaltarens investeringsbeslut efter natur och varaktighet för den institutionella investerarens ansvarsförbindelser.

e)     Portföljens avsedda omsättningshastighet eller hastighetsintervall, den metod som används för att beräkna omsättningshastigheten och om det finns några rutiner om den överskrids av kapitalförvaltaren.

f)  Varaktigheten för överenskommelsen med kapitalförvaltaren.

▌      

Artikel 3hKapitalförvaltarnas öppenhet

1.      Medlemsstaterna ska se till att kapitalförvaltarna i enlighet med punkterna 2 och 2a redovisar hur deras investeringsstrategi och genomförandet av den överensstämmer med den överenskommelse som avses i artikel 3g.2.

2.      Medlemsstaterna ska se till att kapitalförvaltarna årligen offentliggör samtliga nedanstående uppgifter ▌:

a)     Om, och i så fall hur, de fattar investeringsbeslut på grundval av bedömningar av utvecklingen på medellång till lång sikt för det företag man investerar i, inklusive dess icke-finansiella utveckling.

b)     Portföljens omsättningshastighet, den metod som används för att beräkna den och en förklaring om omsättningshastigheten överskrider det uppställda målet.

c)     Huruvida faktiska eller potentiella intressekonflikter har uppkommit i samband med engagemang i företagens verksamhet och, om så varit fallet, hur kapitalförvaltaren har hanterat dem.

d)     Huruvida kapitalförvaltaren använder röstningsrådgivare i samband med sitt engagemang i företagen och, om så varit fallet, på vilket sätt.

e)     Hur investeringsstrategin och genomförandet av den generellt bidrar till den institutionella investerarens tillgångar på medellång till lång sikt.

2a.    Medlemsstaterna ska se till att kapitalförvaltare årligen redovisar samtliga nedanstående uppgifter till den institutionella investerare med vilken de har ingått den överenskommelse som avses i artikel 3g.2:

a)     Hur portföljen ställdes samman och en förklaring av betydande förändringar av portföljen under föregående period.

b)     Portföljens omsättningskostnader.

c)     Kapitalförvaltarnas policy när det gäller utlåning av värdepapper och dess tillämpning.

3.      Den information som lämnas enligt punkt 2 ska åtminstone finnas tillgänglig kostnadsfritt på kapitalförvaltarens webbplats. Den information som lämnas enligt punkt 2a ska tillhandahållas kostnadsfritt och, om kapitalförvaltaren inte förvaltar tillgångarna skönsmässigt för varje enskild kund, också tillhandahållas andra investerare på begäran.

3a.    Medlemsstaterna får föreskriva att en kapitalförvaltare i undantagsfall kan tillåtas att avstå från att redovisa en viss del av den information som ska redovisas enligt denna artikel, om detta godkänns av den behöriga myndigheten och om den aktuella informationen rör nära förestående skeenden eller frågor som är under förhandling och informationen därmed i hög grad skulle kunna äventyra marknadspositionen för kapitalförvaltaren.

Artikel 3iInsyn i fråga om röstningsrådgivare

1.      Medlemsstaterna ska se till att röstningsrådgivare vidtar och tillämpar lämpliga åtgärder för att efter bästa förmåga säkerställa att deras undersökningar och röstningsrekommendationer är korrekta och tillförlitliga, att de grundas på en omfattande analys av all information som står till deras förfogande och att de tagits fram uteslutande i deras kunders intresse.

1a.    Medlemsstaterna ska se till att röstningsrådgivare anger den uppförandekod som de tillämpar. Om de avviker från någon av rekommendationerna i den uppförandekoden ska de ange detta, förklara skälen till detta och meddela vilka alternativa åtgärder som eventuellt vidtagits. Denna information ska, tillsammans med hänvisningen till den uppförandekod som de tillämpar, offentliggöras på röstningsrådgivarens webbplats.

Röstningsrådgivarna ska varje år rapportera hur uppförandekoden tillämpats. Denna årliga rapport ska offentliggöras på röstningsrådgivarens webbplats och ska förbli tillgänglig kostnadsfritt under minst tre år från publiceringsdatum.

2.      Medlemsstaterna ska se till att röstningsrådgivare en gång per år offentligt redovisar följande information i samband med utformningen av sina undersökningar och röstningsrekommendationer:

a)     De viktigaste dragen i de metoder och modeller de tillämpar.

b)     De viktigaste informationskällor de utnyttjar.

c)     Om, och i så fall hur, de beaktar omständigheter i samband med nationella marknader, rättsliga villkor och tillsynsvillkor samt företagets specifika villkor.

ca)   De viktigaste dragen i de undersökningar de har gjort och de röstningspolicyer som tillämpas för varje marknad.

d)     Om de kommunicerar eller för dialoger med företagen som är föremål för deras undersökningar och röstningsrekommendationer och deras intressenter och, om så är fallet, deras omfattning och natur.

da)   Policyn angående förebyggande och hantering av potentiella intressekonflikter.

e)     Det totala antalet anställda som deltar i utarbetandet av röstningsrekommendationerna och de anställdas kvalifikationer.

f)      Det totala antalet röstningsrekommendationer som lämnades under föregående år.

Informationen ska offentliggöras på röstningsrådgivarnas webbplats och förbli tillgänglig kostnadsfritt under minst tre år från publiceringsdatum.

3.      Medlemsstaterna ska se till att röstningsrådgivare identifierar och till sina kunder utan oskäligt dröjsmål redovisar alla faktiska eller potentiella intressekonflikter eller affärsförbindelser som kan påverka undersökningarna och utarbetandet av röstningsrekommendationer och de åtgärder som de har vidtagit för att undanröja eller lindra den faktiska eller potentiella intressekonflikten.”

(4)  Följande artiklar 9a, 9b och 9c ska läggas till:

”Artikel 9aRätten att rösta om företagens ersättningspolicy

1.      Medlemsstaterna ska se till att företag upprättar en ersättningspolicy när det gäller direktörer och gör den till föremål för en bindande omröstning på bolagsstämman. Företagen ska enbart betala ersättning till sina direktörer i enlighet med en ersättningspolicy som har blivit föremål för omröstning på bolagsstämman. Alla förändringar i policyn ska bli föremål för omröstning på bolagsstämman och policyn ska under alla omständigheter läggas fram för godkännande av bolagsstämman minst vart tredje år.

I de fall där ingen ersättningspolicy har tillämpats tidigare och aktieägarna förkastar det utkast till policy som lagts fram för dem, får företaget – medan ett nytt utkast utarbetas, dock under högst ett år fram till dess att utkastet antas – betala ersättning till sina direktörer i enlighet med befintlig praxis.

I de fall där det finns en befintlig ersättningspolicy och aktieägarna förkastar det utkast till policy som lagts fram för dem i enlighet med första stycket, får företaget – medan det omarbetar utkastet, dock under högst ett år fram till dess att utkastet antas – betala ersättning till sina direktörer i enlighet med den befintliga policyn.

2.  ▌Policyn ska vara klar, begriplig och i överensstämmelse med företagets affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen och omfatta åtgärder för att undvika intressekonflikter.

3.      I policyn ska anges hur den bidrar till företagets långfristiga intressen och hållbarhet. Den ska innehålla tydliga kriterier för tilldelning av fast och rörlig ersättning, inklusive alla bonusar och alla förmåner oavsett form.

Policyn ska ange lämpliga relativa andelar avseende den fasta och den rörliga ersättningens komponenter. I den ska förklaras hur lönen och anställningsvillkoren för företagets anställda beaktades när policyn eller direktörernas ersättning fastställdes ▌.

Vad gäller rörlig ersättning ska de finansiella och icke-finansiella kriterier anges som ska tillämpas i policyn och en förklaring ges av hur de bidrar till företagets långsiktiga intressen och hållbarhet och de metoder som ska tillämpas för att fastställa i vilken utsträckning prestationskriterierna har uppfyllts. I den ska anges uppskovsperioder, förvärvandeperioder för aktiebaserade ersättningar, behållande av aktier efter förvärv och information om företagets möjligheter att återkräva rörlig ersättning.

Medlemsstaterna ska se till att kriterierna även omfattar hänsyn till program för företagens sociala ansvar och de resultat som uppnås i detta avseende. Medlemsstaterna ska se till att aktievärdet inte är en avgörande del av kriterierna för finansiella prestationer. De ska se till att en aktiebaserad ersättning inte utgör den väsentligaste delen av direktörernas rörliga ersättning.

I policyn ska villkoren i direktörernas anställningskontrakt anges, inklusive deras varaktighet och tillämpliga uppsägningsperioder och uppsägningsvillkor och betalningar kopplade till kontraktens upphörande samt systemen för tilläggspension eller förtidspensionering. Om det enligt nationell lagstiftning är tillåtet att ha överenskommelser med direktörer utan anställningskontrakt, ska policyn i detta fall ange villkoren i överenskommelserna med direktörerna, inklusive deras varaktighet och tillämpliga uppsägningsperioder och uppsägningsvillkor och betalningar kopplade till avtalens upphörande samt egenskaper tilläggspension eller förtidspensionering.

Policyn ska ange företagets förfaranden för fastställandet av direktörernas ersättning och även ange vilken roll ersättningskommittén har och hur den fungerar.

Medlemsstater ska se till att anställda har rätt att genom sina företrädare uttrycka sin åsikt om ersättningspolicyn innan den presenteras för aktieägarna.

Policyn ska innehålla en förklaring av den specifika beslutsprocess som leder till att den upphör att gälla. Om det sker en revidering av policyn ska den innehålla en förklaring av alla betydande förändringar i policyn och på vilket sätt den beaktar aktieägarnas röster och synpunkter på policyn och rapporten under minst tre tidigare efter varandra följande år.

4.      Medlemsstaterna ska se till att ersättningspolicyn offentliggörs utan dröjsmål efter aktieägarnas godkännande och finns tillgänglig kostnadsfritt på företagets webbplats åtminstone under den tid policyn gäller.

Artikel 9bInformation som ska lämnas i ersättningsrapporten och rätten att rösta om ersättningsrapporten

1.      Medlemsstaterna ska se till att företaget utarbetar en tydlig och lättbegriplig ersättningsrapport som ger en heltäckande översikt över den ersättning, inklusive alla förmåner oavsett form, som i enlighet med den ersättningspolicy som avses i artikel 9a har beviljats enskilda direktörer, inklusive nyrekryterade och tidigare direktörer, under det senaste räkenskapsåret. Den ska, i förekommande fall, innehålla samtliga följande inslag:

a)     Den totala ersättning som tilldelas, betalas eller kommer att betalas uppdelad per del, den relativa andelen fast och rörlig ersättning, en förklaring av hur den totala ersättningen är kopplad till långsiktiga prestationer och information om hur de finansiella och icke finansiella prestationskriterierna tillämpades.

aa)   Förhållandet mellan den genomsnittliga ersättning som tilldelas, betalas eller kommer att betalas till verkställande direktörer och den genomsnittliga ersättningen för anställda under det senaste räkenskapsåret i de fall där ersättningen för deltidsanställda beaktas i termer av heltidsekvivalenter.

b)  Den relativa förändringen av de verkställande direktörernas ▌ersättning under de tre senaste räkenskapsåren, samt förändringens storlek i förhållande till företagets allmänna resultatutveckling och till förändringen av den genomsnittliga ersättningen för anställda under samma period.

c)     Ersättning som företagets direktörer mottagit eller utestående ersättning från annat företag inom samma koncern.

d)     Antalet aktier och aktieoptioner som tilldelats eller erbjudits och de viktigaste villkoren för att lösa in optionerna och eventuella ändringar av villkoren för befintliga aktieoptioner, inklusive lösenpris och lösendatum och eventuella ändringar av dessa.

e)     Information om möjligheten att kräva tillbaka rörlig ersättning.

f)      Information om hur direktörernas ersättning fastställdes, inklusive ersättningskommitténs roll.

2.      Medlemsstaterna ska se till att fysiska personers rätt till integritet skyddas i enlighet med direktiv 95/46/EG när direktörernas personuppgifter behandlas.

3.      Medlemsstaterna ska se till att aktieägarna har rätt att rösta om ersättningsrapporten för föregående räkenskapsår under bolagsstämman. Om aktieägarna röstar mot ersättningsrapporten ska företaget, vid behov, inleda en dialog med aktieägarna i syfte att identifiera orsakerna till avslaget. Företaget ska i nästa ersättningsrapport förklara ▌hur ▌aktieägarnas omröstning har beaktats.

Medlemsstater ska se till att berörda intressenter, i synnerhet anställda, har rätt att genom sina representanter uttrycka sin åsikt om ersättningsrapporten innan den läggs fram för aktieägarna.

3a.    Bestämmelserna om ersättning i denna artikel och i artikel 9a ska inte påverka tillämpningen av nationella lönebildningsmodeller för anställda eller, i förekommande fall, av nationella bestämmelser om anställdas representation i styrelser.

4.      För att säkerställa enhetlig tillämpning av denna artikel ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 14a med avseende på att fastställa den standardiserade redovisningen av den information som anges i punkt 1 i denna artikel.

Artikel 9cRätten att rösta om transaktioner mellan närstående parter

1.      Medlemsstaterna ska se till att företagen offentliggör betydande transaktioner mellan närstående parter senast vid tidpunkten när transaktionen genomförs och låta offentliggörandet åtföljas av en rapport ▌som bedömer om den skett på marknadsvillkor och bekräftar att transaktionen är skälig och rimlig från företagets, inklusive minoritetsägarnas, synpunkt samt lämnar en förklaring till de utvärderingar som bedömningen grundar sig på. Meddelandet ska innehålla information om typen av relation till den närstående parten, namn på den närstående parten, transaktionens belopp och all övrig information som krävs för att bedöma om transaktionen är rättvis från aktieägarnas, inklusive minoritetsägarnas, synpunkt.

Medlemsstaterna ska fastställa särskilda regler när det gäller den rapport som ska antas i enlighet med första och andra styckena, inklusive den aktör som ska utarbeta rapporterna och som ska vara en av följande:

      En oberoende tredje part.

      Företagets tillsynsorgan.

      En kommitté av oberoende direktörer.

2.      Medlemsstaterna ska se till att betydande transaktioner med närstående parter godkänns av aktieägarna eller av företagens administrativa organ eller tillsynsorgan i enlighet med förfaranden som förhindrar en närstående part från att utnyttja sin ställning och ger tillräckligt skydd för intressena för företaget och för aktieägare som inte är närstående parter, inklusive minoritetsägare.

Medlemsstater får föreskriva att aktieägarna har rätt att rösta om betydande transaktioner som godkänts av företagets administrativa organ eller tillsynsorgan.

Avsikten är dels att förhindra att närstående parter drar fördel av en särskild ställning, dels att säkerställa tillbörligt skydd för företagets intresse.

2a.  Medlemsstaterna ska se till att närstående parter och deras företrädare inte deltar i utarbetandet av den rapport som avses i punkt 1 och i de omröstningar och beslut som nämns i punkt 2. Om transaktionen med den närstående parten inbegriper en aktieägare, ska denna aktieägare uteslutas från alla omröstningar om transaktionen. Medlemsstaterna får låta en aktieägare som är en närstående part delta i omröstningen under förutsättning att den nationella lagen via lämpliga skyddsåtgärder skyddar intressena för aktieägare som inte är närstående parter, inklusive minoritetsägare, under omröstningsförfarandena genom att se till att den närstående parten inte kan godkänna transaktionen om en majoritet aktieägare som inte är närstående parter, eller en majoritet av oberoende direktörer, röstar emot.

3.      Medlemsstaterna ska se till att transaktioner med samma närstående part som har slutförts under valfri tolvmånadersperiod eller under samma räkenskapsår och som inte omfattas av de skyldigheter som anges i punkterna 1, 2 och 3 läggs samman med avseende på tillämpningen av dessa punkter.

4.      Medlemsstaterna får från kraven i punkterna 1, 2 och 3 undanta

      transaktioner som inletts mellan företaget och en eller flera av gruppmedlemmarna eller samriskföretagen, under förutsättning att dessa gruppmedlemmar eller samriskföretag helt ägs av företaget eller att någon annan av företagets närstående parter har ett intresse i de medlemmarna eller i samriskföretagen,

      transaktioner som är en del av den löpande verksamheten och som ingåtts på normala marknadsvillkor.

4a.    Medlemsstaterna ska fastställa en definition av betydande transaktioner med närstående parter. Definitionen av betydande transaktioner med närstående parter ska ta hänsyn till

a)     det inflytande som information om transaktionen kan ha på de beslut som parterna i godkännandeprocessen fattar,

b)     transaktionens effekt på företagets resultat, tillgångar, kapitalisering eller omsättning, och den närstående partens hållning,

c)     de risker som transaktionen skapar för företaget och dess minoritetsägare.

När medlemsstaterna definierar betydande transaktioner med närstående parter får de fastställa ett eller flera kvantitativa nyckeltal baserade på transaktionens påverkan på företagets intäkter, tillgångar, kapitalisering eller omsättning eller ta hänsyn till transaktionens typ och läget för den närstående parten.

(5)       Efter artikel 14 ska följande kapitel IIa införas:

”KAPITEL IIA

DELEGERADE AKTER OCH PÅFÖLJDER

Artikel 14a

Delegeringens utövande

1.      Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.      Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3a.5, 3b.5, 3c.3 och 9b ska ges till kommissionen tills vidare från och med den …*.

3.      Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3a.5, 3b.5, 3c.3 och 9b får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som avses i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare datum som anges i beslutet. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.      Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.      En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3a.5, 3.b.5, 3c.3 och 9b ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 14bPåföljder

Medlemsstaterna ska föreskriva regler för de påföljder för överträdelser av nationella bestämmelser som har utfärdats med tillämpning av detta direktiv och vidta de åtgärder som krävs för att se till att påföljderna tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, väl avvägda och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den [datum för införlivande] och alla senare ändringar som gäller dem så snart som möjligt.”

Artikel 2Ändringar av direktiv 2013/34/EU

(-1)        I artikel 2 ska följande led införas:

”(17) skattedom: alla former av förhandstolkning eller förhandstillämpning av en skattebestämmelse för en gränsöverskridande situation eller transaktion av ett företag som kan leda till en skatteförlust i medlemsstaterna eller som kan leda till skattebesparingar för företaget till följd av artificiella koncerninterna överföringar av vinster.”

(-1a)      I Artikel 18 ska följande punkt läggas till efter punkt 2:

”2a.  I noterna till de finansiella rapporterna ska stora företag och företag av allmänt intresse också redovisa, och för varje medlemsstat och tredjeland där de är etablerade specificera, följande sammanställda information för budgetåret:

a)     Namn, verksamhetens art och geografiskt område.

b)     Omsättning.

c)     Antal anställda i heltidsekvivalenter.

d)     Tillgångarnas värde och årlig underhållskostnad för dessa tillgångar.

e)     Försäljning och inköp.

f)      Resultat före skatt.

g)     Skatt på resultatet.

h)     Mottagna offentliga subventioner.

i)      Moderföretag ska tillhandahålla en förteckning över dotterbolag med verksamhet i varje medlemsstat eller tredjeland tillsammans med relevanta uppgifter.”

(-1b)      I artikel 18 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Medlemsstaterna får föreskriva att punkt 1 b och punkt 2a inte ska gälla årsbokslut för företag som ingår i den koncernredovisning som måste upprättas enligt artikel 22, under förutsättning att den informationen lämnas i noterna till koncernredovisningen.”

(-1c)      Följande artikel ska införas som artikel 18a:

”Artikel 18a

Ytterligare krav på offentliggörande för stora företag

1.      I noterna till de finansiella rapporterna ska stora företag, utöver den information som krävs enligt artiklarna 16, 17 och 18, och eventuella andra bestämmelser i detta direktiv, offentliggöra viktiga aspekter av och information om skattebeslut, med uppgifter för varje medlemsstat och tredjeland där det stora företaget har ett dotterbolag. Kommissionen ska ha befogenhet att, genom delegerade akter och i enlighet med artikel 49, fastställa vad som ska offentliggöras och i vilket format.

2.      Företag vars genomsnittliga antal anställda på gruppnivå under räkenskapsåret inte överstiger 500 och som på balansdagen på gruppnivå antingen uppvisar en balansräkning som inte överstiger 86 miljoner euro eller en nettoomsättning som inte överstiger 100 miljoner euro, ska undantas från det krav som fastställs i punkt 1 i denna artikel.

3.      Kravet i punkt 1 i denna artikel ska inte gälla företag som lyder under lagen i en medlemsstat vars moderföretag lyder under lagarna i en medlemsstat och vars information ingår i den information som redovisas av detta moderföretag enligt punkt 1 i denna artikel.

4.      Den information som avses i punkt 1 ska granskas i enlighet med direktiv 2006/43/EG.

(1)         Artikel 20 i direktiv 2013/34/EU ska ändras på följande sätt:

a)      I punkt 1 ska följande led läggas till som led h:

”h)    Den ersättningsrapport som definieras i artikel 9b i direktiv 2007/36/EG.”

b)      Punkt 3 ska ersättas med följande:

”Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ska avge ett yttrande i enlighet med andra stycket i artikel 34.1 om den information som utarbetats enligt leden c och d i punkt 1 i denna artikel och kontrollera att informationen som anges i leden a, b, e, f, g och h i punkt 1 i denna artikel har lämnats.”

c)      Punkt 3 ska ersättas med följande:

”4. Medlemsstaterna kan undanta företag som anges i punkt 1 och som enbart har emitterat andra värdepapper än aktier som godkänts för handel på reglerade marknader enligt vad som anges i punkt 14 i artikel 4.1 i direktiv 2004/39/EG från tillämpning av leden a, b, e, f, g och h i punkt 1 i denna artikel, om inte sådana företag har emitterat aktier som handlas via en multilateral handelsplattform enligt definitionen i punkt 15 i artikel 4.1 i direktiv 2004/39/EG.”

Artikel 2a Ändringar av direktiv 2004/109/EG

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG(16) ändras på följande sätt:

(1)         I artikel 2.1 ska följande led r läggas till:

”r)    skattedom: alla former av förhandstolkning eller förhandstillämpning av en skattebestämmelse för en gränsöverskridande situation eller transaktion av ett företag som kan leda till en skatteförlust i medlemsstaterna eller som kan leda till skattebesparingar för företaget till följd av artificiella koncerninterna överföringar av vinster.”

(2)         Följande artikel ska införas som artikel 16a:

”Artikel 16aYtterligare krav på offentliggörande för emittenter

1.      Medlemsstaterna ska kräva att varje emittent årligen, för varje medlemsstat och tredjeland där den har ett dotterbolag, och för räkenskapsåret offentliggör följande information i konsoliderad form:

a)     Namn, verksamhetens art och geografiskt område.

b)     Omsättning.

c)     Antal anställda i heltidsekvivalenter.

d)     Resultat före skatt.

e)     Skatt på resultatet.

f)      Mottagna offentliga subventioner.

2.      Kravet i punkt 1 i denna artikel ska inte gälla emittenter som lyder under lagen i en medlemsstat vars moderföretag lyder under lagarna i en medlemsstat och vars information ingår i den information som redovisas av detta moderföretag enligt punkt 1 i denna artikel.

3.      Den information som avses i punkt 1 ska granskas i enlighet med direktiv 2006/43/EG och ska om möjligt offentliggöras som en bilaga till årsredovisningen eller i tillämpliga fall till de konsoliderade räkenskaperna för den berörda emittenten.

(3)    Följande artikel 16b ska införas:

"Artikel 16b

Ytterligare krav på offentliggörande för emittenter

1.        Medlemsstaterna ska ålägga varje emittent att årligen offentliggöra sammanställd information för budgetåret om viktiga aspekter av och information om skattebeslut, med uppgifter för varje medlemsstat och tredjeland där det stora företaget har ett dotterbolag. Kommissionen ska ha befogenhet att, genom delegerade akter och i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, fastställa vad som ska offentliggöras och i vilket format.

2.        Kravet i punkt 1 i denna artikel ska inte gälla emittenter som lyder under lagen i en medlemsstat vars moderföretag lyder under lagarna i en medlemsstat och vars information ingår i den information som redovisas av detta moderföretag enligt punkt 1 i denna artikel.

3.        Den information som avses i punkt 1 ska granskas i enlighet med direktiv 2006/43/EG och ska om möjligt offentliggöras som en bilaga till årsredovisningen eller i tillämpliga fall till de konsoliderade räkenskaperna för den berörda emittenten.”

(4)       Artikel 27.2a ska ersättas av följande:

”(2a)   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.3, 5.6, 9.7, 12.8, 13.2, 14.2, 16a.1, 17.4, 18.5, 19.4, 21.4, 23.4, 23.5 och 23.7 ska ges till kommissionen för en period av fyra år från och med januari 2011. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast sex månader före utgången av perioden av fyra år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning i enlighet med artikel 27a.”

Artikel 3Införlivande

1.          Medlemsstaterna ska [senast 18 månader efter ikraftträdandet] sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.          Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i ...

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

(1)

EUT C 451, 16.12.2014, s. 87.

(2)

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌.

(3)

EUT C …, s. … .

(4)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag (EUT L 184, 14.7.2007, s. 17).

(5)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

(6)

COM(2012)0740.

(7)

EUT L 176, 27.6.2013, s. 338.

(8)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

(9)

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

(11)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 235, 23.9.2003, s. 10).

(12)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 175, 12.6.2014, s. 349).

(13)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

(14)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

(15)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).

(16)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38).


YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor (2.3.2015)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning

(COM(2014)0213 – C7‑0147/2014 – 2014/0121(COD))

Föredragande av yttrande: Olle Ludvigsson

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag om aktieägares engagemang lades fram i april 2014. Det syftar till att ge driften av börsnoterade bolag ett mer långsiktigt perspektiv.

För närvarande fokuserar alltför många företag i allt för hög grad på att tillgodose kraven på höga kortsiktiga vinster och avkastningar, vilket leder till bristfällig planering, otillräckliga investeringar och dåliga resultat på lång sikt.

För att åtminstone delvis lösa problemet vill kommissionen ge minoritetsägare – och i synnerhet institutionella investerare – en transparentare, mer lätthanterlig och inflytelserik roll när det gäller företagsstyrning. Idén är att om investerarna engagerar sig mer och på längre sikt kommer företagen att ge större prioritet åt de långsiktiga frågorna. Detta kommer i sin tur att gynna de institutionella investerarnas och kapitalförvaltarnas slutkunder, liksom företagen och samhället i stort.

Allmän strategi

Föredraganden ser detta initiativ som ett led i aktieägarnas engagemang i företagsstyrningen rent generellt. Även om just detta förslag är inriktat på aktieägarna bör man komma ihåg att andra aktörer – till exempel anställda, konsumenter och lokalsamhället – också är mycket viktiga. För att ett företag ska vara välskött måste det finnas respekt för och ett aktivt engagemang från samtliga intressenter.

Vad gäller logiken och resonemanget bakom förslaget förstår och stöttar föredraganden i stora drag kommissionens linje. Det råder ofta en kortsiktighet som är irrationell för de flesta aktörer och som man bör försöka att vända på, och att främja ett starkare aktieägarengagemang är ett av flera sätt att åstadkomma detta. De åtgärder som kommissionen föreslår är inte något universalmedel, men åtminstone ett rimligt steg i rätt riktning.

Justeringar

Utifrån detta anser föredraganden att förslaget behöver justeras på sju viktiga punkter:

1. En nyckel till ett starkt aktieägarengagemang är dialogen mellan de olika aktieägarna i frågor som rör företaget. Ägarna behöver tala med varandra, och för att uppnå ett större engagemang bör denna dialog främjas. Bestämmelserna om identifiering av aktieägare (artikel 3a) bör utökas för att beakta denna aspekt. När ett företag har identifierat sina aktieägare bör varje aktieägare ha möjlighet att vända sig till företaget för att få de övriga aktieägarnas kontaktuppgifter. Med dessa uppgifter kan nya dialoger inledas. Om denna användbara mekanism begränsas på ett korrekt sätt bör den vara helt i linje med dataskyddsbestämmelserna.

2. Tyvärr är det vanligt att omotiverade avgifter tas ut i samband med gränsöverskridande engagemang. För att säkra den inre marknadens funktion måste det därför klargöras att samtliga avgifter i samband med identifiering av aktieägare, överföring av information och underlättande av aktieägarnas utövande av sina rättigheter aldrig får differentieras på grundval av nationalitet (artikel 3d).

3. Grundläggande transparens bör inte vara valfri. För att se till att lagstiftningen är rimligt effektiv och att det finns likvärdiga förutsättningar bör samtliga institutionella investerare och kapitalförvaltare vara skyldiga att utveckla en engagemangspolicy och vara öppna med hur den genomförs (artikel 3f). Detta är ett grundläggande krav som lätt kan uppfyllas av alla aktörer som redan driver ett starkt och välorganiserat företag.

4. I samma allmänna linje bör det råda större öppenhet i fråga om hur kapitalförvaltarna genomför det mandat de tilldelats av de institutionella investerarna (artikel 3h). För att inte skapa ett svart hål för någon som vill följa dessa nyckeltransaktioner utifrån, bör alla icke-känsliga uppgifter offentliggöras.

5. För att ett system med ersättningspolicyer ska vara rationellt och meningsfullt får policyerna inte överträdas alltför ofta eller alltför mycket. Därför bör ett undantag från en policy endast accepteras om det påverkar ersättningens maxbelopp och om det handlar om ett undantagsfall, till exempel om företaget befinner sig i en ledarskapskris (artikel 9a). Om ett företag har överträtt en policy en gång och vill göra det ännu en gång bör det lägga fram ett förslag till omarbetning av policyn för aktieägarna.

6. I syfte att upprätthålla insyn och likvärdiga förutsättningar bör förhållandet mellan direktörernas ersättning och de anställdas löner alltid anges i ersättningspolicyerna (artikel 9a). Detta förhållande måste tolkas olika beroende på exempelvis företagets verksamhet och geografiska belägenhet. Detta är emellertid en intressant faktor som kan och bör redovisas av samtliga företag.

7. Vad gäller transaktioner mellan närstående parter är kommissionens förslag lite för ambitiöst (artikel 9c). EU bör ha en riktig miniminivå för att motverka ett problematiskt mönster av oberättigade transaktioner, men miniminivån behöver inte vara särskilt hög. En viss spårningsmöjlighet behövs. I synnerhet verkar det vara lämpligt att låta det vara upp till medlemsstaterna själva att, beroende på nationella förhållanden och praxis, besluta om kravet att hålla en aktieägaromröstning är proportionerligt för alla transaktioner mellan närstående parter som står för mer än 5 % av företagets tillgångar, eller om det endast bör gälla de transaktioner som inte ingås enligt marknadsmässiga villkor.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning

om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang, direktiv 2013/34/EU och direktiv 2004/109/EG vad gäller vissa inslag i rapporteringen

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES)

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Finanskrisen har avslöjat att aktieägarna i många fall stödde förvaltarnas överdrivna, kortsiktiga risktagande. Det finns dessutom klara belägg för att den nuvarande nivån på ”tillsynen” över de företag man investerar i och engagemanget från de institutionella investerarnas och kapitalförvaltarnas sida är otillräckliga, vilket kan leda till att de börsnoterade företagens företagsstyrning och prestationer blir suboptimala.

(2) Finanskrisen har avslöjat att aktieägarna i många fall stödde förvaltarnas överdrivna, kortsiktiga risktagande. Det finns dessutom klara belägg för att den nuvarande nivån på ”tillsynen” över de företag man investerar i och engagemanget från de institutionella investerarnas och kapitalförvaltarnas sida är otillräckliga, vilket kan leda till att de börsnoterade företagens företagsstyrning och prestationer blir suboptimala. Detta specifika förslag bör ha ett brett fokus för att förbättra transparensen och för att respektera och garantera ett aktivt engagemang från de berörda intressenternas sida. Andra aktörer, såsom anställda, konsumenter och lokalsamhällen, är således högst relevanta i ett övergripande sammanhang i samband med aktieägarengagemang.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) För att ytterligare underlätta utövandet av aktieägarrättigheter och kontakterna mellan börsnoterade företag och aktieägare bör de börsnoterade företagen ges möjlighet att få sina aktieägare identifierade och kommunicera med dem direkt. Därför bör detta direktiv innehålla regler som säkerställer att aktieägarna kan identifieras.

(4) För att ytterligare underlätta utövandet av aktieägarrättigheter och kontakterna mellan börsnoterade företag och aktieägare bör de börsnoterade företagen ges möjlighet att få sina aktieägare identifierade och kommunicera med dem direkt. För att förbättra transparensen och dialogen bör därför detta direktiv innehålla regler som säkerställer att aktieägarna kan identifieras, så att transparens kan garanteras och dialogen förbättras. Förutsatt att målet att identifiera aktieägarna uppnås bör medlemsstaterna ha vissa möjligheter att upprätthålla de befintliga nationella systemen, exempelvis när det gäller identifiering av aktieägare på andra sätt än bara genom intermediärer.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) För att främja värdepappersinvesteringarna i unionen och utövandet av aktierelaterade rättigheter bör detta direktiv förebygga prisdiskriminering av gränsöverskridande aktieinnehav jämfört med rent inhemska innehav genom en tydligare redovisning av priser, avgifter och kostnader för de tjänster som erbjuds av intermediärer. Intermediärer som har inrättat ett lokalkontor i unionen bör omfattas av reglerna om identifiering av aktieägare, överföring av information, underlättande av aktieägares rättigheter och öppenhet i fråga om priser, avgifter och kostnader för att säkerställa en effektiv tillämpning av bestämmelserna om aktier som ägs via sådana intermediärer.

(7) För att främja värdepappersinvesteringarna i unionen och utövandet av aktierelaterade rättigheter bör detta direktiv begära att samtliga priser, avgifter och andra kostnader för de tjänster som erbjuds av intermediärer är transparenta, icke-diskriminerande och proportionerliga. Varje skillnad mellan de avgifter som tas ut av olika tjänsteanvändare bör återspegla en skillnad mellan de faktiska kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten. För att bevara den inre marknadens integritet och funktionssätt bör avgifterna inte differentieras på grundval av nationalitet. Intermediärer som har inrättat ett lokalkontor i unionen bör omfattas av reglerna om identifiering av aktieägare, överföring av information, underlättande av aktieägares rättigheter och öppenhet i fråga om priser, avgifter och kostnader för att säkerställa en effektiv tillämpning av bestämmelserna om aktier som ägs via sådana intermediärer.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Ett effektivt och hållbart aktieägarengagemang är en av hörnstenarna i de börsnoterade företagens företagsstyrningsmodell, som är beroende av en god maktfördelning mellan olika organ och intressenter.

(8) Ett effektivt och hållbart aktieägarengagemang är en av hörnstenarna i de börsnoterade företagens företagsstyrningsmodell, som är beroende av en god maktfördelning mellan olika organ och intressenter, såsom kunder, leverantörer, anställda och lokalsamhället.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Institutionella investerare och kapitalförvaltare är viktiga aktieägare i unionens börsnoterade företag och kan därför spela en viktig roll i dessa företags företagsstyrning men också mer allmänt vad gäller deras strategi och långsiktiga prestationer. Erfarenheterna under senare år har emellertid visat att institutionella investerare och kapitalförvaltare sällan engagerar sig i de företag i vilka de äger aktier, och det finns belägg för att kapitalmarknaderna utövar påtryckningar på företagen för att de ska uppvisa kortsiktiga resultat, vilket kan leda till suboptimala investeringsnivåer i till exempel forskning och utveckling, något som är till skada för såväl företagens som investerarens långsiktiga resultat.

(9) Institutionella investerare och kapitalförvaltare är viktiga aktieägare i unionens börsnoterade företag och kan därför spela en viktig roll i dessa företags företagsstyrning men också mer allmänt vad gäller deras strategi och långsiktiga prestationer. Erfarenheterna under senare år har emellertid visat att institutionella investerare och kapitalförvaltare sällan engagerar sig i de företag i vilka de äger aktier, och det finns belägg för att kapitalmarknaderna utövar starka påtryckningar på företagen för att de i första hand ska uppvisa kortsiktiga resultat, vilket kan leda till suboptimala investeringsnivåer i till exempel forskning och utveckling, något som är till skada för såväl företagens som investerarens långsiktiga resultat.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Ofta underlåter institutionella investerare och kapitalförvaltare att öppet redovisa sina investeringsstrategier och sin policy när det gäller engagemang samt hur de tillämpas. En offentlig redovisning av sådan information kunde öka investerarnas medvetenhet, göra det lättare för de slutliga förmånstagarna, till exempel blivande pensionärer, att optimera sina investeringsbeslut, stärka dialogen mellan företagen och deras aktieägare, uppmuntra engagemang från aktieägarna och stärka företagens ansvarighet gentemot det civila samhället.

(10) Ofta underlåter institutionella investerare och kapitalförvaltare att öppet redovisa sina policyer när det gäller engagemang och sina investeringsstrategier samt hur de tillämpas och vilka resultat de ger. En offentlig redovisning av sådan information skulle på flera olika sätt öka investerarnas medvetenhet, göra det lättare för de slutliga förmånstagarna, till exempel blivande pensionärer, att optimera sina investeringsbeslut, stärka dialogen mellan företagen och deras aktieägare, uppmuntra engagemang från aktieägarna och stärka företagens ansvarighet gentemot det civila samhället.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Därför bör institutionella investerare och kapitalförvaltare utveckla en policy för aktieägarengagemang som bland annat fastställer hur de integrerar aktieägarnas engagemang i sin investeringsstrategi, övervakar företagen de investerar i, för en dialog med de företagen och utövar sin rösträtt. En sådan policy för aktieägarnas engagemang bör omfatta en policy för att hantera faktiska eller potentiella intressekonflikter, som den institutionella investerarens eller kapitalförvaltarens tillhandahållande av finansiella tjänster, eller företag som är anslutna till dem, till det investerande företaget. Denna policy, dess tillämpning och resultaten av den bör offentliggöras en gång per år. Om institutionella investerare eller kapitalförvaltare beslutar att inte utveckla en policy för aktieägarengagemang och/eller beslutar att inte offentliggöra dess tillämpning och resultat ska de lämna en tydlig och motiverad förklaring till varför det förhåller sig så.

(11) Därför bör institutionella investerare och kapitalförvaltare utveckla en policy för aktieägarengagemang som bland annat fastställer hur de integrerar aktieägarnas engagemang i sin investeringsstrategi, övervakar företagen de investerar i, för en dialog med de företagen och utövar sin rösträtt. En sådan policy för aktieägarnas engagemang bör omfatta en policy för att hantera faktiska eller potentiella intressekonflikter, som den institutionella investerarens eller kapitalförvaltarens tillhandahållande av finansiella tjänster, eller företag som är anslutna till dem, till det investerande företaget. Denna policy, dess tillämpning och resultaten av den bör offentliggöras en gång per år. Om den information som ska redovisas om röstning är mycket omfattande bör det i undantagsfall finnas möjlighet att redovisa en sammanfattning av den informationen. Dessutom bör medlemsstaterna ha möjlighet att föreskriva att en institutionell investerare eller en kapitalförvaltare, om redovisandet av en viss del av informationen rörande engagemangspolicyn allvarligt skulle äventyra marknadspositionen för den institutionella investeraren, kapitalförvaltaren eller ett företag som man investerar i, i undantagsfall skulle kunna avstå från att redovisa den delen av informationen, om detta godkänns av den behöriga myndigheten utifrån tydliga kriterier.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) För att utvidga idén om aktieägarengagemang bör företagen överväga att inrätta representativa aktieägarorgan (aktieägarpaneler) som ska övervaka fondförvaltarnas verksamhet. Sådana paneler skulle bestå av medlemmar som valts av enskilda investerare eller nuvarande eller framtida mottagare av pensioner som förvaltas av företagets kapitalförvaltare.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) De institutionella investerarna bör varje år offentliggöra för allmänheten hur deras investeringsstrategi förhåller sig till deras ansvarsförbindelsers natur och varaktighet och hur strategin bidrar till tillgångarnas utveckling på medellång och lång sikt. Om de utnyttjar kapitalförvaltare, antingen via diskretionära fullmakter som omfattar förvaltning av kapital på individuell grund eller genom samlad finansiering, bör de offentliggöra de viktigaste inslagen i överenskommelsen med kapitalförvaltaren vad gäller ett antal frågor, till exempel om den uppmuntrar kapitalförvaltaren att anpassa sin investeringsstrategi och sina investeringsbeslut efter natur och varaktighet för den institutionella investerarens ansvarsförbindelser, om den uppmuntrar kapitalförvaltaren att fatta investeringsbeslut som grundas på företagets resultat på medellång till lång sikt och att engagera sig i företaget, hur den utvärderar kapitalförvaltarens resultat, hur ersättningen för kapitalförvaltningstjänsterna är strukturerad samt den avsedda portföljens omsättningshastighet. Detta skulle bidra till en verklig intressegemenskap mellan de institutionella investerarnas slutliga förmånstagare, kapitalförvaltarna och de företag man investerar i samt skapa möjligheter att utveckla långsiktigare investeringsstrategier och förbindelser med de företag som är föremål för investeringen, vilket även innebär aktieägarengagemang.

(12) De institutionella investerarna bör varje år offentliggöra för allmänheten hur deras investeringsstrategi förhåller sig till deras ansvarsförbindelsers natur och varaktighet och hur strategin bidrar till tillgångarnas utveckling på medellång och lång sikt. Om de utnyttjar kapitalförvaltare, antingen via diskretionära fullmakter som omfattar förvaltning av kapital på individuell grund eller genom samlad finansiering, bör de offentliggöra de viktigaste inslagen i överenskommelsen med kapitalförvaltaren vad gäller ett antal frågor, till exempel om den uppmuntrar kapitalförvaltaren att anpassa sin investeringsstrategi och sina investeringsbeslut efter natur och varaktighet för den institutionella investerarens ansvarsförbindelser, om den uppmuntrar kapitalförvaltaren att fatta investeringsbeslut som grundas på företagets resultat på medellång till lång sikt och att engagera sig i företaget, hur den utvärderar kapitalförvaltarens resultat, hur ersättningen för kapitalförvaltningstjänsterna är strukturerad samt den avsedda portföljens omsättningshastighet. Detta skulle bidra till en verklig intressegemenskap mellan de institutionella investerarnas slutliga förmånstagare, kapitalförvaltarna och de företag man investerar i samt skapa möjligheter att utveckla långsiktigare investeringsstrategier och förbindelser med de företag som är föremål för investeringen, vilket även innebär aktieägarengagemang. Om den institutionella investeraren i undantagsfall använder sig av ett mycket stort antal kapitalförvaltare bör det vara möjligt att redovisa en sammanfattning av informationen. Dessutom bör medlemsstaterna ha möjlighet att föreskriva att en institutionell investerare, om redovisandet av en viss del av informationen rörande dessa aspekter av investeringsstrategin allvarligt skulle äventyra marknadspositionen för den institutionella investeraren eller för en kapitalförvaltare, i undantagsfall skulle kunna avstå från att redovisa den delen av informationen, om detta godkänns av den behöriga myndigheten utifrån tydliga kriterier.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Kapitalförvaltarna bör bli skyldiga att varje halvår redovisa för de institutionella investerarna hur deras investeringsstrategi och tillämpningen av den överensstämmer med överenskommelsen om kapitalförvaltning och hur investeringsstrategin och investeringsbesluten bidrar till utvecklingen av den institutionella investerarens tillgångar på medellång och lång sikt. De bör också redovisa om de fattar investeringsbeslut på grundval av bedömningar om utvecklingen på medellång till lång sikt i de företag de investerar i, hur deras portfölj var sammansatt och portföljens omsättningshastighet, faktiska eller potentiella intressekonflikter och om kapitalförvaltaren utnyttjar röstningsrådgivare i samband med sitt engagemang i företagen. Denna information skulle göra det möjligt för den institutionella investeraren att bättre övervaka kapitalförvaltaren och uppmuntra till en bättre samordning av intressen och till aktieägarengagemang.

(13) Kapitalförvaltarna bör bli skyldiga att varje halvår redovisa hur deras investeringsstrategi och tillämpningen av den överensstämmer med överenskommelsen om kapitalförvaltning. Kapitalförvaltarna bör offentliggöra om de fattar investeringsbeslut på grundval av bedömningar om utvecklingen på medellång till lång sikt i de företag de investerar i, portföljens omsättningshastighet, faktiska eller potentiella intressekonflikter, om kapitalförvaltaren utnyttjar röstningsrådgivare i samband med sitt engagemang i företagen och, generellt, hur investeringsstrategin bidrar till utvecklingen av den institutionella investerarens tillgångar på medellång till lång sikt. Kapitalförvaltarna bör för den institutionella investeraren redovisa hur deras portfölj var sammansatt och portföljens omsättningskostnad. Denna information skulle göra det möjligt för och uppmuntra den institutionella investeraren, och i tillämpliga fall även de berörda intressenterna i allmänhet, att bättre övervaka kapitalförvaltaren, vilket skulle skapa incitatment för en bättre samordning av intressen och för aktieägarengagemang. Om en kapitalförvaltare enligt annan unionslagstiftning är skyldig att redovisa investeringsrelaterad information bör redovisningsskyldigheten i detta sammanhang inte gälla information som redan omfattas av sådan unionslagstiftning. Dessutom bör medlemsstaterna ha möjlighet att föreskriva att en kapitalförvaltare, om redovisandet av en viss del av informationen rörande dessa aspekter av investeringsstrategin allvarligt skulle äventyra marknadspositionen för kapitalförvaltaren eller en institutionell investerare, i undantagsfall skulle kunna avstå från att redovisa den delen av informationen, om detta godkänns av den behöriga myndigheten utifrån tydliga kriterier.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) För att förbättra informationen i investeringskedjan bör medlemsstaterna se till att röstningsrådgivare inför och tillämpar lämpliga åtgärder för att garantera att deras röstningsrekommendationer är korrekta och pålitliga, att de bygger på en grundlig analys av all information som står till deras förfogande och inte påverkas av några befintliga eller potentiella intressekonflikter eller affärsförbindelser. De bör offentliggöra viss central information i samband med utarbetandet av sina rekommendationer och alla faktiska eller potentiella intressekonflikter eller affärsförbindelser som kan påverka röstningsrekommendationernas utformning.

(14) För att förbättra informationen i investeringskedjan bör medlemsstaterna se till att röstningsrådgivare inför och tillämpar lämpliga åtgärder för att garantera att deras röstningsrekommendationer är korrekta och pålitliga, att de bygger på en grundlig analys av all information som står till deras förfogande och inte påverkas av några befintliga eller potentiella intressekonflikter eller affärsförbindelser. De bör offentliggöra viss central information i samband med utarbetandet av sina rekommendationer och alla faktiska eller potentiella intressekonflikter eller affärsförbindelser som, om de inte hanteras på rätt sätt, skulle kunna påverka röstningsrekommendationernas utformning.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) Ersättningspolicyn avseende företagsdirektörer bör också bidra till företagets långsiktiga tillväxt, så att den överensstämmer med en effektivare företagsstyrning och inte helt eller huvudsakligen är kopplad till kortsiktiga investeringsmål.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) För att säkerställa att aktieägare faktiskt kan påverka ersättningspolicyn bör de ges rätten att godkänna ersättningspolicyn på grundval av en tydlig, lättbegriplig och fullständig översikt över företagets ersättningspolicy som ska överensstämma med företagets affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen och omfatta åtgärder för att undvika intressekonflikter. Företagen bör enbart betala ersättning till sina direktörer i enlighet med en ersättningspolicy som har godkänts av aktieägarna. Den godkända ersättningspolicyn bör offentliggöras utan dröjsmål.

(16) För att säkerställa att aktieägare faktiskt kan påverka ersättningspolicyn bör de ges rätten att genom röstning godkänna ersättningspolicyn. Policyn bör, samtidigt som den tar hänsyn till företagsspecifika aspekter, vara tydlig, lättbegriplig och fullständig. Den bör överensstämma med företagets affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen och omfatta åtgärder för att undvika intressekonflikter. Policyn bör fastställa och förklara det föreslagna förhållandet mellan justeringarna av direktörernas ersättning och justeringarna av lönerna till andra anställda än direktörer. Detta skulle vara en god indikator på hur ersättningen utvecklas inom företaget. Företagen bör enbart betala ersättning till sina direktörer i enlighet med en ersättningspolicy som har lagts fram för och godkänts av aktieägarna. Den godkända ersättningspolicyn bör offentliggöras utan dröjsmål.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) För att säkerställa att genomförandet av ersättningspolitiken ligger i linje med den godkända policyn bör aktieägarna få rätt att rösta om företagets ersättningsrapport. För att säkerställa direktörernas ansvarighet bör ersättningsrapporten vara tydlig och lättbegriplig och ge en heltäckande översikt över den ersättning som beviljats de enskilda direktörerna under det senaste budgetåret. Om aktieägarna röstar emot ersättningsrapporten bör företaget i nästa ersättningsrapport förklara hur resultatet av omröstningen har beaktats.

(17) För att säkerställa att genomförandet av ersättningspolitiken ligger i linje med den godkända policyn bör aktieägarna få rätt att rösta om företagets ersättningsrapport på den årliga bolagsstämman. För att säkerställa direktörernas ansvarighet bör ersättningsrapporten vara tydlig och lättbegriplig och ge en heltäckande översikt över den ersättning som utbetalats eller beviljats de enskilda direktörerna under det senaste budgetåret. Om aktieägarna röstar emot ersättningsrapporten bör det föras en öppen diskussion där aktieägarna kan förklara skälen till avslaget. Företaget bör i nästa ersättningsrapport förklara hur resultatet av omröstningen och aktieägarnas kommentarer har beaktats.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a) En ökad transparens när det gäller de stora företagens aktiviteter, och särskilt när det gäller vinster, skatter på vinsterna och erhållna subventioner, är av avgörande betydelse för att säkerställa förtroendet och underlätta engagemanget hos aktieägarna och andra unionsmedborgare i företagen. Obligatorisk rapportering på detta område kan därför ses som en viktig del av företagens ansvar gentemot aktieägarna och samhället.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) Det är nödvändigt att skilja mellan förfaranden för att fastställa direktörernas ersättning och lönemodeller för anställda. Följaktligen bör bestämmelserna om ersättning inte påverka det fulla utövandet av grundläggande rättigheter som är garanterade genom artikel 153.5 i EUF-fördraget, allmänna principer i nationell avtalsrätt och arbetsrätt, eller i tillämpliga fall arbetsmarknadsparternas rätt att ingå och tillämpa kollektivavtal i enlighet med nationella lagar och traditioner.

Motivering

Detta är en anpassad version av skäl 69 i direktiv 2013/36/EU (CRD IV).

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18b) Bestämmelserna om ersättning bör i tillämpliga fall inte heller påverka tillämpningen av bestämmelser om anställdas representation i förvaltnings-, lednings- och/eller tillsynsorganet i enlighet med nationell lag.

Motivering

En relevant hänvisning här är artikel 91.13 i direktiv 2013/36/EU.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Transaktioner med närstående parter kan skada företagen och deras aktieägare, eftersom de kan ge den närstående parten en möjlighet att lägga beslag på tillgångar som tillhör företaget. Det är därför viktigt att införa lämpliga mekanismer för att skydda aktieägarnas intressen. Medlemsstaterna bör därför säkerställa att transaktioner mellan närstående parter som omfattar mer än 5 % av företagets tillgångar eller transaktioner som i betydande utsträckning kan påverka lönsamhet eller omsättning bör bli föremål för en omröstning bland aktieägarna i en bolagsstämma. Om transaktionen mellan närstående parter berör en aktieägare bör den aktieägaren inte delta i omröstningen. Företaget bör inte tillåtas slutföra transaktionen innan aktieägarna har godkänt transaktionen. Företagen ska offentliggöra transaktioner mellan närstående parter som omfattar över 1 % av deras tillgångar när transaktionen genomförs och låta meddelandet om offentliggörande åtföljas av en rapport från en oberoende tredje part som bedömer om transaktionen skett enligt marnadsvillkor och som bekräftar att transaktionen är skälig och rimlig från aktieägarnas, inklusive minoritetsägarnas, synpunkt. Medlemsstaterna bör ges möjlighet att utesluta transaktioner som ingåtts mellan företaget och helägda dotterbolag. Medlemsstaterna bör också, under vissa förhållanden, kunna göra det möjligt för företag att från aktieägarna begära förhandsgodkännande för vissa klart definierade typer av återkommande transaktioner som överstiger 5 % av av tillgångarna och från aktieägarna begära ett undantag på förhand från skyldigheten att upprätta en rapport till en oberoende tredje part för återkommande transaktioner som överstiger 1 % av tillgångarna för att underlätta sådana transaktioner mellan företagen.

(19) Transaktioner med närstående parter kan skada företagen och deras aktieägare, eftersom de kan ge den närstående parten en möjlighet att lägga beslag på tillgångar som tillhör företaget. Det är därför viktigt att införa lämpliga mekanismer för att skydda aktieägarnas intressen. Medlemsstaterna bör därför säkerställa att transaktioner mellan närstående parter som inte ingås enligt standardvillkor i den löpande verksamheten och som omfattar mer än 5 % av företagets tillgångar bör bli föremål för en omröstning bland aktieägarna i en bolagsstämma. Om transaktionen mellan närstående parter berör en aktieägare bör den aktieägaren inte delta i omröstningen. Företaget bör inte tillåtas slutföra transaktionen innan aktieägarna har godkänt transaktionen. Företaget ska offentliggöra transaktioner med närstående parter som omfattar mer än 1 % av deras tillgångar senast när transaktionen genomförs. Medlemsstaterna bör ges möjlighet att utesluta transaktioner som ingåtts mellan företaget och helägda dotterbolag. Medlemsstaterna bör, under vissa förhållanden, göra det möjligt för företag att från aktieägarna begära förhandsgodkännande för vissa klart definierade typer av återkommande transaktioner som överstiger 5 % av tillgångarna och bör kunna göra det möjligt för företag att från aktieägarna begära ett undantag på förhand från skyldigheten att omgående redovisa återkommande transaktioner som överstiger 1 % av tillgångarna, under förutsättning att alla sådana transaktioner redovisas i slutet av den period som undantaget gäller, för att underlätta sådana transaktioner mellan företagen.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 19956 är det nödvändigt att hitta en balans mellan att underlätta utövandet av aktieägarnas rättigheter och rätten till integritet och skydd av personuppgifter. Informationen för att identifiera aktieägarna bör begränsas till namn och kontaktuppgifter för de aktieägare det gäller. Informationen ska vara korrekt och uppdaterad, och såväl intermediärer som företag bör ha rätt att korrigera eller radera alla felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Informationen för att identifiera aktieägare får inte användas i något annat syfte än att underlätta utövandet av aktieägarrättigheter.

(20) Enligt artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 19956 är det nödvändigt att hitta en balans mellan att underlätta utövandet av aktieägarnas rättigheter och rätten till integritet och skydd av personuppgifter. Informationen för att identifiera aktieägarna bör begränsas till namn och kontaktuppgifter för de aktieägare det gäller. Informationen ska vara korrekt och hållas uppdaterad, och såväl intermediärer som företag bör ha rätt att korrigera eller radera alla felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Informationen för att identifiera aktieägare får inte användas i något annat syfte än att underlätta utövandet av aktieägarrättigheter. I informationen om enskilda direktörers ersättning bör känsliga personuppgifter om hälsa och andra kategorier av uppgifter som avses i artikel 8 i direktiv 95/46/EG uteslutas. Informationen bör endast användas i syfte att underlätta utövandet av aktieägarnas rättigheter och för att möjliggöra insyn och ansvar vad gäller direktörernas prestationer. Företagen ska vidta lämpliga åtgärder för att begränsa allmänhetens tillgång till personuppgifter, till exempel genom att avlägsna direkta länkar till sådana uppgifter på webbplatsen när uppgifterna, ett antal år efter det att de ursprungligen lades ut, inte längre är viktiga för att underlätta utövandet av aktieägarnas rättigheter.

_____________

____________

6 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

6 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a) I syfte att se till att viktiga kommunikationsmekanismer drivs på ett så effektivt sätt som möjligt bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på fastställandet av de specifika krav som ska uppfyllas i fråga om identifiering av aktieägare, överföring av information och underlättande av utövandet av aktieägarrättigheter. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpning av bestämmelserna om identifiering av aktieägare, överföring av information, underlättande av utövandet av aktieägarrättigheter och ersättningsrapporten bör kommissionen ges genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 182/20117.

(21) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av bestämmelserna om ersättningsrapporten bör kommissionen ges genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 182/20117.

_____________

____________

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) För att säkerställa att kraven som anges i detta direktiv eller att kraven för att genomföra detta direktiv tillämpas i praktiken bör alla överträdelser av kraven leda till påföljder. I det syftet bör påföljderna vara tillräckligt avskräckande och proportionella.

(22) För att säkerställa att kraven som anges i detta direktiv eller att kraven för att genomföra detta direktiv tillämpas i praktiken bör alla överträdelser av kraven leda till påföljder som är införlivade i den nationella lagstiftningen. I det syftet bör påföljderna vara tillräckligt avskräckande och proportionella.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) I punkt 1 ska följande mening läggas till:

(a) Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led a

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I direktivet fastställs också kraven för intermediärer som används av aktieägarna för att säkerställa att aktieägarna kan identifieras, öppenhet skapas kring policyn för engagemang från vissa typer av investerare och aktieägarna ges ytterligare rättigheter när det gäller att utöva tillsyn över företagen.

I detta direktiv fastställs krav med avseende på utnyttjande av vissa aktieägarrättigheter som är kopplade till aktier med rösträtt vid bolagsstämmor i bolag, som har sitt säte i en medlemsstat och vilkas aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad belägen i eller med verksamhet inom en medlemsstat. I direktivet fastställs också kraven för identifieringen av aktieägarna, överföring av information och underlättande av utövandet av aktieägarnas rättigheter, transparensbestämmelserna för institutionella investerare, kapitalförvaltare och röstningsrådgivare förbättras, och aktieägarna ges ytterligare rättigheter när det gäller att utöva tillsyn över företagen.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led b

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 1 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kapitel Ib ska gälla för institutionella investerare och kapitalförvaltare i den mån de investerar för institutionella investerares räkning, direkt eller genom ett företag för kollektiva investeringar och under förutsättning att de investerar i aktier.

4. Kapitel Ib ska gälla för institutionella investerare och röstningsrådgivare. Det ska också gälla för kapitalförvaltare i den mån de investerar för institutionella investerares räkning, direkt eller genom ett företag för kollektiva investeringar och under förutsättning att de investerar i aktier.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 2 – punkt f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) institutionell investerare: ett företag som erbjuder livförsäkringar enligt artikel 2.1 a och som inte är uteslutet enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG9 och ett institut som tillhandahåller tjänstepensioner enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG10 i enlighet med artikel 2 i det direktivet, om inte en medlemsstat har beslutat att inte tillämpa det direktivet helt eller delvis på den institutionen i enlighet med artikel 5 i det direktivet,

f) institutionell investerare: ett företag som erbjuder livförsäkringar enligt artikel 2.3 a, 2.3 b och 2.3 c och återförsäkring som täcker livförsäkringskrav och som inte är uteslutet enligt artikel 3, 4, 9, 10, 11 eller 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG9 och ett institut som tillhandahåller tjänstepensioner enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG10 i enlighet med artikel 2 i det direktivet, om inte en medlemsstat har beslutat att inte tillämpa det direktivet helt eller delvis på den institutionen i enlighet med artikel 5 i det direktivet,

_____________

____________

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring (EGT L 345, 19.12.2002, s. 1).

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 235, 23.9.2003, s. 10).

10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 235, 23.9.2003, s. 10).

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 2 – punkt g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) kapitalförvaltare: ett värdepappersföretag enligt punkt 1 i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG11 som tillhandahåller portföljförvaltningstjänster åt institutionella investerare, en AIF-förvaltare (förvaltare av alternativa investeringsfonder) enligt definitionen i artikel 4.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU12 som inte uppfyller villkoren för undantag i enlighet med artikel 3 i det direktivet, ett förvaltningsföretag enligt definitionen i artikel 2.1 b i Europaparlamentet och rådets direktiv 2009/65/EG13 eller ett investeringsföretag som auktoriserats enligt direktiv 2009/65/EG, under förutsättning att det inte utsett ett förvaltningsföretag som auktoriserats enligt det direktivet som ansvarigt för förvaltningen,

g) kapitalförvaltare: ett värdepappersföretag enligt punkt 1 i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU11 som tillhandahåller portföljförvaltningstjänster åt institutionella investerare, en AIF-förvaltare (förvaltare av alternativa investeringsfonder) enligt definitionen i artikel 4.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU12 som inte uppfyller villkoren för undantag i enlighet med artikel 3 i det direktivet, ett förvaltningsföretag enligt definitionen i artikel 2.1 b i Europaparlamentet och rådets direktiv 2009/65/EG13 eller ett investeringsföretag som auktoriserats enligt direktiv 2009/65/EG, under förutsättning att det inte utsett ett förvaltningsföretag som auktoriserats enligt det direktivet som ansvarigt för förvaltningen,

_____________

____________

11 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).

11 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och direktiv 2011/61/EU (omarbetning) (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 2 – punkt h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) aktieägarengagemang: en aktieägares övervakning, antingen på egen hand eller tillsammans med andra aktieägare, av företag i frågor som gäller strategi, utveckling, risk, kapitalstruktur och företagsstyrning genom att föra en dialog med företagen i dessa frågor och genom att rösta på bolagsstämman,

h) aktieägarengagemang: en aktieägares övervakning, antingen på egen hand eller tillsammans med andra aktieägare i en informell eller formell gruppering, av företag i frågor som gäller strategi, utveckling, fastställandet av agenda, risk, kapitalstruktur, personalresurser och företagsstyrning genom att föra en dialog med företagen, och vid behov med andra berörda intressenter, i dessa frågor och genom att rösta på bolagsstämman, samt annan verksamhet rörande sådan övervakning,

Motivering

Aktieägarengagemang handlar inte alltid bara om att föra en dialog med företaget, utan kan också handla om att tala med de anställda (eller deras företrädare), med icke-statliga organisationer som är involverade i frågor som rör företagets verksamhet eller med andra intressenter.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 2 – punkt l

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

l) direktör: en ledamot av ett företags administrativa, exekutiva eller kontrollerade organ,

l) direktör: en ledamot av ett företags administrativa, exekutiva eller kontrollerade organ, eller, om och i den utsträckning det inte finns några sådana organ, en enskild person i liknande position,

Motivering

I vissa medlemsstater skulle en definition som endast tar upp formella organ inte täcka samtliga personer som rimligen bör betraktas som direktörer. Detta gäller exempelvis en verkställande direktör i en organisation där det inte finns något formellt verkställande organ.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 2 – punkt ja (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ja) intressent: varje enskild person, grupp, organisation eller lokalsamhälle som berörs av eller på annat sätt har intresse av ett företags drift och resultat,

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 2a

 

Skydd av uppgifter

 

Medlemsstaterna ska se till att all behandling av personuppgifter i enlighet med detta direktiv sker i enlighet med nationella lagar för genomförande av direktiv 95/46/EG.”

Motivering

Denna allmänna bestämmelse, som skulle täcka direktivet om aktieägares rättigheter som helhet, syftar till att understryka att dataskyddsbestämmelserna i tillämpliga fall bör respekteras fullt ut.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Kapitel IA – artikel 3a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att intermediärerna erbjuder företagen möjligheten att identifiera deras aktieägare.

1. Medlemsstaterna ska se till att företagen har möjlighet att identifiera sina aktieägare.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Kapitel IA – artikel 3a – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De kontaktuppgifter som ska lämnas ut ska endast bestå av den fysiska adressen, e-postadressen, antalet ägda aktier och rösträtter.

 

Medlemsstaterna får föreskriva att aktieägare som har identifierats ska ha möjlighet att inte kommunicera med det företaget i fråga. I det fallet ska det finnas en mekanism som gör det möjligt för aktieägarna att enkelt informera företaget om detta önskemål.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3a – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna ska se till att företag som har identifierat sina aktieägare ger de aktieägare som så begär tillgång till en förteckning över namnen på och kontaktuppgifterna för samtliga identifierade aktieägare som äger mer än 0,5 % av aktierna.

 

Medlemsstaterna får tillåta att företag tar ut en avgift för att ge en aktieägare en sådan förteckning. Avgiften och den metod som används för att beräkna den ska vara transparenta och icke-diskriminerande. Företagen ska se till att även om samtliga aktieägare begär en förteckning får den ackumulerade inkomsten från avgiften inte vara högre än 50 % av de faktiska kostnader som uppstått i samband med identifieringen av aktieägarna.

Motivering

En central faktor för ett välfungerande aktieägarengagemang är dialogen mellan olika aktieägare i frågor som rör företaget. För att underlätta en sådan dialog vore det lämpligt att aktieägarna kan få andra aktieägares kontaktuppgifter från företaget. Gränsen 0,5 % avser att skydda privatlivet.

Eftersom det kostar företagen att identifiera aktieägare är det rimligt att aktieägare som använder sig av dessa förteckningar täcker en del av de faktiska kostnaderna för identifieringen.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Aktieägarna ska i vederbörlig ordning informeras av sin intermediär om att deras namn och kontaktuppgifter kan överföras i identifieringssyfte i enlighet med denna artikel. Denna information får endast användas för att underlätta utövandet av aktieägarrättigheter. Företaget och intermediären ska se till att fysiska personer kan korrigera eller radera alla ofullständiga eller felaktiga uppgifter och inte bevara informationen om aktieägaren under längre tid än 24 månader efter mottagandet.

3. Aktieägarna ska i vederbörlig ordning informeras av sin intermediär om att deras namn och kontaktuppgifter kan överföras i identifieringssyfte i enlighet med denna artikel. Denna information får endast användas för att underlätta utövandet av aktieägarrättigheter. Aktieägare som erhåller en förteckning får inte lämna ut den. De ska endast använda den för att kunna kontakta andra aktieägare i frågor som rör företaget. Företaget och intermediären ska se till att fysiska och juridiska personer kan korrigera eller radera alla ofullständiga eller felaktiga uppgifter och inte bevara informationen om aktieägaren under längre tid än fyra år efter mottagandet.

Motivering

Aktieägare som erhåller en förteckning bör följa strikta regler. För att mekanismen i denna artikel ska kunna fungera ordentligt får förteckningen inte spridas vidare och får endast användas för att inleda dialoger med andra aktieägare. Dessutom bör samtliga aktieägare, inte bara fysiska personer, kunna korrigera informationen.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3a – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaten ska se till att en intermediär som rapporterar namn och kontaktuppgifter för en aktieägare inte ska anses bryta mot några restriktioner avseende offentliggörande av information som anges i avtal eller i lagar, förordningar eller administrativa bestämmelser.

4. Medlemsstaten ska se till att varken en intermediär som rapporterar namn och kontaktuppgifter för en aktieägare eller ett företag som tillgängliggör en förteckning över identifierade aktieägare till en aktieägare anses bryta mot några restriktioner avseende offentliggörande av information som anges i avtal eller i lagar, förordningar eller administrativa bestämmelser.

Motivering

Ändring som ska återspegla tidigare ändringar i artikeln.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3a – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges behörighet att anta genomförandeakter för att specificera kraven för att överföra informationen som anges i punkterna 2 och 3, inklusive vilken information som ska förmedlas, formatet på begäran och överförande samt de tidsfrister som ska uppfyllas. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14a.2.

5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel -14a med avseende på att specificera kraven för att överföra den information som anges i punkterna 2, 2a och 3, inklusive vilken information som ska förmedlas, formatet på begäran och överförande samt de tidsfrister som ska uppfyllas.

Motivering

Eftersom den uppgift som tilldelas kommissionen i detta fall är relativt omfattande är delegerade akter lämpligare än genomförandeakter. Genom delegerade akter ser man också till att parlamentet får ett betydande inflytande över förfarandet.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3b – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om ett företag väljer att inte kommunicera direkt med sina aktieägare ska medlemsstaterna se till att intermediären utan oskälig fördröjning överför informationen som avser deras aktier till dem eller, i enlighet med de instruktioner som lämnas av aktieägaren, till en tredjepart, i samtliga följande fall:

1. Om ett företag inte kommunicerar direkt med sina aktieägare ska medlemsstaterna se till att intermediären utan oskälig fördröjning gör den information som avser deras aktier tillgänglig på företagets webbplats och överför den till dem eller, i enlighet med de instruktioner som lämnas av aktieägaren, till en tredjepart, i samtliga följande fall:

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3b – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges behörighet att anta genomförandeakter för att specificera kraven för överföring av den information som anges i punkterna 1–4, inklusive det innehåll som ska överföras, de tidsfrister som ska uppfyllas och typ och format för den information som ska överföras. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14a.2.

5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel -14a med avseende på att specificera kraven för överföring av den information som anges i punkterna 1–4, inklusive det innehåll som ska överföras, de tidsfrister som ska uppfyllas och typ och format för den information som ska överföras.

Motivering

Eftersom den uppgift som tilldelas kommissionen i detta fall är relativt omfattande är delegerade akter lämpligare än genomförandeakter. Genom delegerade akter ser man också till att parlamentet får ett betydande inflytande över förfarandet.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3c – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att företagen bekräftar de röster som avgetts i bolagsstämman av aktieägarna eller för deras räkning. Om intermediären avger rösten ska röstbekräftelsen skickas till aktieägaren. Om det finns flera intermediärer i investeringskedjan ska bekräftelsen skickas mellan intermediärerna utan oskäligt dröjsmål.

2. Medlemsstaterna ska se till att företagen på aktieägarnas begäran bekräftar de röster som avgetts i bolagsstämman av aktieägarna eller för deras räkning. Om intermediären avger rösten ska den begärda röstbekräftelsen skickas till aktieägaren. Om det finns flera intermediärer i investeringskedjan ska den begärda bekräftelsen skickas mellan intermediärerna utan oskäligt dröjsmål.

 

Medlemsstaterna får föreskriva att företagen efter bolagsstämman ska offentliggöra röstbekräftelsen på sin webbplats.

Motivering

Kostnaden och den ansträngning det skulle innebära att meddela alla aktieägare som har röstat skulle vara oproportionerligt stor, särskilt i samband med bolagsstämmor. Därför bör en bekräftelse bara skickas när aktieägarna begär en sådan. Företagen bör också ha möjlighet att offentliggöra röstbekräftelsen på sin webbplats.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3c – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges behörighet att anta genomförandeakter för att specificera kraven för att underlätta utövandet av aktieägarrättigheter som anges i punkterna 1 och 2 i denna artikel, inklusive typ och innehåll för underlättandet, formuläret för röstbekräftelse och de tidsfrister som ska uppfyllas. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14a.2.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter med avseende på att specificera kraven för att underlätta utövandet av aktieägarrättigheter som anges i punkterna 1 och 2 i denna artikel, avseende typ och innehåll för underlättandet, formuläret för röstbekräftelse och de tidsfrister som ska uppfyllas.

Motivering

Eftersom den uppgift som tilldelas kommissionen i detta fall är relativt omfattande är delegerade akter lämpligare än genomförandeakter. Genom delegerade akter ser man också till att parlamentet får ett betydande inflytande över förfarandet.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3d – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska medge att intermediärerna tar ut priser eller avgifter för de tjänster som ska tillhandahållas enligt detta kapitel. Intermediärer ska offentliggöra priser, avgifter och andra kostnader separat för var och en av de tjänster som anges i detta kapitel.

1. Medlemsstaterna ska se till att intermediärerna separat för var och en av tjänsterna offentliggör priser, avgifter och andra kostnader för alla tjänster som anges i detta kapitel och som inte tillhandahålls kostnadsfritt.

Motivering

Det måste klargöras att samtliga avgifter ska offentliggöras.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3d – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla avgifter som en intermediär kan ta ut från aktieägare, företag eller andra intermediärer ska vara icke-diskriminerande och proportionella. Alla skillnader mellan avgifterna för inhemskt och gränsöverskridande utövande av rättigheter ska motiveras.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla avgifter som en intermediär kan ta ut från aktieägare, företag eller andra intermediärer ska vara icke-diskriminerande och proportionella. Varje skillnad mellan de avgifter som tas ut av olika tjänsteanvändare ska återspegla en skillnad mellan de faktiska kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna. Avgifterna ska inte differentieras på grundval av nationalitet.

Motivering

Hänvisningen till faktiska kostnader är ett sätt att klargöra vad icke-diskriminerande och proportionerlig betyder rent konkret. För att bevara den inre marknadens integritet och funktion bör det också anges specifikt att avgifter aldrig får differentieras på grundval av nationalitet.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3f – punkt 1 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) föra en dialog och samarbeta med andra intressenter i de företag de investerat i,

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3f – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Den institutionella investeraren eller kapitalförvaltaren, eller andra dem närstående företag, erbjuder finansiella produkter till eller har andra kommersiella förbindelser med det företag man investerar i.

(a) Den institutionella investeraren eller kapitalförvaltaren, eller andra dem närstående företag, eller en berörd röstningsrådgivare, erbjuder finansiella produkter till eller har andra kommersiella förbindelser med det företag man investerar i.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3f – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att institutionella investerare och kapitalförvaltare en gång per år offentligt redovisar sin engagemangspolicy, hur den har tillämpats samt policyns resultat. Den information som anges i första meningen ska åtminstone finnas på företagets webbplats. Institutionella investerare och kapitalförvaltare ska, för varje företag som de äger aktier i, offentliggöra om och i så fall hur de röstat under bolagsstämman för de berörda företagen och avge en röstförklaring. Om en kapitalförvaltare röstar för en institutionell investerares räkning ska den institutionella investeraren ange var kapitalförvaltaren offentliggjort den informationen.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att institutionella investerare och kapitalförvaltare en gång per år offentligt redovisar sin engagemangspolicy, hur den har tillämpats samt policyns resultat. Den information som anges i första meningen ska åtminstone finnas tillgänglig, kostnadsfritt och på en framträdande plats,den institutionella investerarens och kapitalförvaltarens webbplats. Institutionella investerare och kapitalförvaltare ska, för varje företag som de äger aktier i, offentliggöra om och i så fall hur de röstat under bolagsstämman för de berörda företagen och avge en röstförklaring. Om en kapitalförvaltare röstar för en institutionell investerares räkning ska den institutionella investeraren ange var kapitalförvaltaren offentliggjort den informationen. Om informationen om röstningen är mycket omfattande kan redovisningskravet i detta hänseende i undantagsfall uppfyllas genom att en korrekt sammanfattning av informationen redovisas.

Motivering

Det är viktigt att informationen är tillgänglig utan kostnad. Dessutom bör det, när investerare och förvaltare är inblandade i hundratals eller tusentals olika företag, i undantagsfall vara möjligt för dem att sammanfatta informationen om hur de röstat.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3f – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Medlemsstaterna får föreskriva att en institutionell investerare eller en kapitalförvaltare i undantagsfall kan tillåtas att avstå från att redovisa en viss del av den information som ska redovisas enligt denna artikel, om detta tillåts av den behöriga myndigheten och om den aktuella informationen rör nära förestående skeenden eller frågor som är under förhandling och informationen därmed i hög grad skulle kunna äventyra marknadspositionen för den institutionella investeraren, kapitalförvaltaren eller ett företag som man investerar i.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3f – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om institutionella investerare eller kapitalförvaltare beslutar att inte utarbeta en policy för aktieägarnas engagemang eller att inte offentliggöra dess genomförande och resultat ska de lämna en tydlig och motiverad förklaring till ett sådant beslut.

utgår

Motivering

För att se till att lagstiftningen är rimligt effektiv och att det finns likvärdiga förutsättningar bör samtliga institutionella investerare och kapitalförvaltare vara skyldiga att utveckla en engagemangspolicy och vara öppna med hur den genomförs. Detta är ett grundläggande krav som lätt kan uppfyllas av alla aktörer som redan driver ett starkt och välorganiserat företag.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3g – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de institutionella investerarna offentliggör för allmänheten hur deras strategi för värdepappersinvesteringar (”investeringsstrategi”) förhåller sig till ansvarsförbindelsernas natur och varaktighet och hur den bidrar till tillgångarnas utveckling på medellång och lång sikt. Den information som anges i första meningen ska åtminstone finnas tillgänglig på företagets webbplats så länge som den gäller.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de institutionella investerarna offentliggör för allmänheten hur deras strategi för värdepappersinvesteringar (”investeringsstrategi”) förhåller sig till ansvarsförbindelsernas natur och varaktighet och hur den bidrar till tillgångarnas utveckling på medellång och lång sikt. Den information som anges i första meningen ska åtminstone finnas tillgänglig kostnadsfrittden institutionella investerarens webbplats så länge som den gäller.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3g – punkt 2 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Portföljens avsedda omsättningshastighet eller hastighetsintervall, den metod som används för att beräkna omsättningshastigheten och om det finns några rutiner om den överskrids av kapitalförvaltaren.

(e) I tillämpliga fall portföljens avsedda omsättningshastighet eller hastighetsintervall, den metod som används för att beräkna omsättningshastigheten och om det finns några rutiner om den överskrids av kapitalförvaltaren.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3g – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Om en institutionell investerare i undantagsfall använder sig av ett mycket stort antal kapitalförvaltare får den skyldighet som fastställs i denna artikel fullgöras genom redovisning av en korrekt sammanfattning av den information som krävs.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3g – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Medlemsstaterna får föreskriva att en institutionell investerare i undantagsfall kan tillåtas att avstå från att redovisa en viss del av den information som ska redovisas enligt denna artikel, om detta tillåts av den behöriga myndigheten och om den aktuella informationen rör nära förestående skeenden eller frågor som är under förhandling och informationen därmed i hög grad skulle kunna äventyra marknadspositionen för den institutionella investeraren eller en kapitalförvaltare.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3g – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om överenskommelsen med kapitalförvaltaren inte innehåller ett eller flera av de inslag som anges i punkterna a–f ovan ska den institutionella investeraren lämna en tydlig och motiverad förklaring till varför det förhåller sig så.

utgår

Motivering

Alla institutionella investerare och kapitalförvaltare bör offentliggöra dessa aspekter av sin investeringsstrategi. Att låta enskilda företag besluta om huruvida de kommer att offentliggöra dessa aspekter eller förklara varför de beslutat att inte göra det, undergräver denna artikels effektivitet och sneddriver villkoren mellan de olika kapitalförvaltarna och institutionella investerarna.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3h – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att kapitalförvaltarna två gånger per år redovisar för den institutionella investerare med vilken de har ingått den överenskommelse som anges i artikel 3g.2 hur deras investeringsstrategi och genomförandet av den överensstämmer med den överenskommelsen och hur investeringsstrategin och dess genomförande bidrar till utvecklingen av den institutionella investerarens tillgångar på medellång till lång sikt.

1. Medlemsstaterna ska se till att kapitalförvaltarna i enlighet med punkterna 2 och 2a redovisar hur deras investeringsstrategi och genomförandet av den överensstämmer med den överenskommelse som avses i artikel 3g.2.

Motivering

Dessa ändringar till artikeln syftar till att förbättra transparensen. Allmänheten bör kunna följa hur kapitalförvaltarna genomför investerarnas mandat (artikel 3g). Information som skulle kunna vara känslig och som allmänheten inte behöver för att kunna bedöma det långsiktiga perspektivet eller aspekter av aktieägarengagemanget, bör emellertid bara lämnas ut till investeraren. Sådan information är särskilt användbar när det råder obalans mellan stora kapitalförvaltare och små institutionella investerare.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3h – punkt 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att kapitalförvaltarna halvårsvis redovisar samtliga nedanstående uppgifter för den institutionella investeraren:

2. Medlemsstaterna ska se till att kapitalförvaltarna årligen offentliggör samtliga nedanstående uppgifter:

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3h – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Hur portföljen ställdes samman och lämna förklaringar till betydande förändringar av portföljen under föregående period.

utgår

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3h – punkt 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Portföljens omsättningskostnader.

utgår

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3h – punkt 2 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Deras policy när det gäller utlåning av värdepapper och dess tillämpning.

utgår

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3h – punkt 2 – led ga (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga) Hur investeringsstrategin och dess genomförande generellt bidrar till den institutionella investerarens tillgångar på medellång till lång sikt.

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3h – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Medlemsstaterna ska se till att kapitalförvaltare årligen redovisar samtliga nedanstående uppgifter till den institutionella investerare med vilken de har ingått den överenskommelse som avses i artikel 3g.2:

 

(a) Hur portföljen ställdes samman och lämna förklaringar till betydande förändringar av portföljen under föregående period.

 

(b) Portföljens omsättningskostnader.

 

(c) Kapitalförvaltarnas policy när det gäller utlåning av värdepapper och dess tillämpning.

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3h – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den information som lämnas enligt punkt 2 ska tillhandahållas gratis och, om kapitalförvaltaren inte förvaltar tillgångarna skönsmässigt för varje enskild kund, också tillhandahållas andra investerare på begäran.

3. Den information som lämnas enligt punkt 2 ska åtminstone finnas tillgänglig gratis på kapitalförvaltarens webbplats. Den information som lämnas enligt punkt 2a ska tillhandahållas gratis och, om kapitalförvaltaren inte förvaltar tillgångarna skönsmässigt för varje enskild kund, också tillhandahållas andra investerare på begäran.

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3h – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Om en kapitalförvaltare enligt annan unionslagstiftning är skyldig att redovisa investeringsrelaterad information ska denna artikel inte gälla information som redan omfattas av sådan unionslagstiftning.

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3h – punkt 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Medlemsstaterna får föreskriva att en kapitalförvaltare i undantagsfall kan tillåtas att avstå från att redovisa en viss del av den information som ska redovisas enligt denna artikel, om detta godkänns av den behöriga myndigheten och om den aktuella informationen rör nära förestående skeenden eller frågor som är under förhandling och informationen därmed i hög grad skulle kunna äventyra marknadspositionen för kapitalförvaltaren eller en institutionell investerare.

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3i – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att röstningsrådgivare vidtar och tillämpar lämpliga åtgärder för att säkerställa att deras röstningsrekommendationer är korrekta och pålitliga och grundas på en omfattande analys av all information som står till deras förfogande.

1. Medlemsstaterna ska se till att röstningsrådgivare vidtar och tillämpar lämpliga åtgärder för att säkerställa att deras röstningsrekommendationer är korrekta och pålitliga, att de grundas på en omfattande analys av all information som står till deras förfogande och att de tas fram endast i kundens intresse och görs tillgängliga i god tid före omröstningen.

Motivering

Ett stort problem med röstningsrådgivare är att vissa av dem ibland tenderar att arbeta för olika intressenter samtidigt. Detta är inte rimligt. Därför måste det understrykas att röstningsrådgivare uteslutande bör arbeta i sina klienters intresse när de utarbetar röstningsrekommendationer för institutionella investerare eller kapitalförvaltare.

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3i – punkt 2 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Om de strävar efter att följa en uppförandekod eller någon liknande överenskommelse och i så fall vilken och var det finns information om denna.

Motivering

I detta sammanhang är det i hög grad relevant att veta huruvida man använder sig av en uppförandekod eller ej.

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3i – punkt 2 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) De organisatoriska arrangemang som finns för att identifiera och undvika potentiella eller faktiska intressekonflikter.

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3i – punkt 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Om de för dialoger med företagen som är föremål för deras röstningsrekommendationer och, om så är fallet, dialogernas omfattning och natur.

(d) Om de kommunicerar med företagen som är föremål för deras röstningsrekommendationer och, om så är fallet, kommunikationens omfattning och natur.

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3i – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Informationen ska offentliggöras på deras webbplats och förbli tillgänglig under minst tre år från publiceringsdatum.

Informationen ska offentliggöras på deras webbplats och förbli tillgänglig kostnadsfritt under minst fem år från publiceringsdatum.

Ändringsförslag  70

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 3i – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att röstningsrådgivare identifierar och till sina kunder och det berörda företaget utan oskäligt dröjsmål redovisar alla faktiska eller potentiella intressekonflikter eller affärsförbindelser som kan påverka utarbetandet av röstningsrekommendationer och de åtgärder de har vidtagit för att undanröja eller lindra den faktiska eller potentiella intressekonflikten.

3. Medlemsstaterna ska se till att röstningsrådgivare identifierar och till sina kunder utan oskäligt dröjsmål redovisar alla faktiska eller potentiella intressekonflikter eller affärsförbindelser som kan påverka utarbetandet av röstningsrekommendationer och de åtgärder de har vidtagit för att undanröja eller lindra den faktiska eller potentiella intressekonflikten.

Motivering

Se motiveringen till ändringen avseende punkt 1. När röstningsrådgivarna tar fram röstningsrekommendationer bör de endast arbeta i sina klienters intresse. Röstningsrådgivarna för ofta en dialog med företagen, men de bör inte har några specifika skyldigheter gentemot dem.

Ändringsförslag  71

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 9a – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att aktieägarna har rätt att rösta om policyn för direktörernas ersättning. Företagen ska enbart betala ersättning till sina direktörer i enlighet med en ersättningspolicy som har godkänts av aktieägarna. Policyn ska läggas fram för godkännande av aktieägarna minst vart tredje år.

1. Medlemsstaterna ska se till att aktieägarna har rätt att vid bolagsstämman rösta om policyn för direktörernas ersättning. Företagen ska enbart betala ersättning till sina direktörer i enlighet med en ersättningspolicy som har godkänts av aktieägarna. Policyn ska läggas fram för godkännande av aktieägarna vid eventuella ändringar av policyn, och minst vart tredje år så länge ingen ändring föreslås.

Ändringsförslag  72

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 9a – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I de fall där ingen ersättningspolicy har tillämpats tidigare och aktieägarna förkastar det utkast till policy som lagts fram för dem, får företaget – medan ett nytt utkast utarbetas, dock under högst ett år innan utkastet antas – betala ersättning till sina direktörer i enlighet med befintlig praxis. I de fall där det finns en ersättningspolicy och aktieägarna förkastar det utkast till policy som lagts fram för dem i enlighet med första stycket, får företaget – medan det omarbetar utkastet, dock under högst ett år innan utkastet antas – betala ersättning till sina direktörer i enlighet med den befintliga policyn.

Motivering

För tydlighetens skull bör det klargöras vad som händer om aktieägarna förkastar ett utkast till policy.

Ändringsförslag  73

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 9a – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Företagen kan, om det gäller rekrytering av nya styrelseledamöter, besluta att betala ersättning till en enskild direktör som ligger utanför den godkända policyn om den enskilda direktörens ersättningspaket på förhand har godkänts av aktieägarna på grundval av information i frågan som avses i punkt 3. Ersättningen kan beviljas preliminärt i väntan på aktieägarnas godkännande.

Företagen får, vid rekrytering av nya direktörer, i undantagsfall besluta att betala ersättning till en enskild direktör som ligger utanför den godkända policyn. Ersättningen kan beviljas preliminärt i väntan på aktieägarnas godkännande vid nästa bolagsstämma. Detta undantag får emellertid endast utnyttjas en gång under tillämpningen av en antagen policy.

Motivering

För att ett system med ersättningspolicyer ska vara rationellt och meningsfullt får policyerna inte överträdas alltför ofta eller alltför mycket. Därför bör ett undantag från en policy endast accepteras om det påverkar ersättningens maxbelopp och om det handlar om ett undantagsfall, till exempel om företaget befinner sig i en ledarskapskris. Om ett företag har överträtt en policy en gång och vill göra det ännu en gång bör det lägga fram ett förslag till omarbetning av policyn för aktieägarna.

Ändringsförslag  74

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 9a – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I policyn ska anges hur den bidrar till företagets långfristiga intressen och hållbarhet. Den ska innehålla tydliga kriterier för tilldelning av fasta och rörliga ersättningar, inklusive alla förmåner oavsett form.

I policyn ska anges hur den bidrar till företagets strategi och till företagets långfristiga intressen och hållbarhet. Den ska fastställa tydliga och heltäckande bestämmelser för tilldelning av alla typer av fasta och rörliga ersättningar.

Ändringsförslag  75

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 9a – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska innehålla tydliga kriterier för tilldelning av fasta och rörliga ersättningar, inklusive alla förmåner oavsett form. I den ska förklaras hur lönen och anställningsvillkoren för företagets anställda beräknades när policyn för eller direktörernas ersättning fastställdes genom att förklara förhållandet mellan den genomsnittliga ersättningen för direktörer och den genomsnittliga ersättningen för företagets andra heltidsanställda än direktörer och varför detta förhållande anses vara lämpligt. Under exceptionella omständigheter kan policyn anges utan ett förhållande. I detta fall ska den förklara varför det inte finns något förhållande och vilka åtgärder med samma verkan som vidtagits.

Den ska minst ange de maximala nivåer för total ersättning som kan tillämpas och de relativa andelarna avseende den fasta och den rörliga ersättningens komponenter. I den ska förklaras hur lönen och anställningsvillkoren för företagets anställda beaktades när policyn fastställdes. I detta sammanhang ska medlemsstaterna se till att policyn förklarar det föreslagna förhållandet mellan den genomsnittliga årliga procentuella förändringen av ersättningen för direktörer och den genomsnittliga årliga procentuella förändringen av heltidsersättningen för företagets andra anställda än direktörer och varför detta förhållande anses vara lämpligt. Medlemsstaterna får dessutom föreskriva att policyn ska förklara förhållandet mellan den genomsnittliga ersättningen för direktörer och den genomsnittliga heltidsersättningen för företagets andra anställda än direktörer och varför detta förhållande anses vara lämpligt. När dessa förhållanden beräknas ska ersättningen för deltidsanställda beaktas i termer av heltidsekvivalenter. Medlemsstaterna får också fastställa en övre gräns för förhållandet mellan den genomsnittliga ersättningen för direktörer och den genomsnittliga heltidsersättningen för anställda.

Ändringsförslag  76

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 9a – punkt 3 – stycke 4a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Policyn ska klargöra företagets beslutsförfaranden i fråga om direktörers ersättning, inklusive – i förekommande fall – ersättningskommitténs roll och funktion.

Motivering

Det händer ganska ofta att aktieägarna tycker att det är svårt att följa och förstå beslutsfattandet rörande ersättningar. Därför skulle det behövas större tydlighet och transparens på detta område.

Ändringsförslag  77

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 9a – punkt 3 – stycke 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Policyn ska innehålla en förklaring av den beslutsprocess som leder till att den upphör att gälla. Om det sker en revidering av policyn ska den innehålla en förklaring av alla betydande förändringar i policyn och på vilket sätt den beaktar aktieägarnas synpunkter på policyn och rapporten under tidigare år.

Policyn ska innehålla en förklaring av den specifika beslutsprocess som leder till att den upphör att gälla. Om det sker en revidering av policyn ska den innehålla en förklaring av alla betydande förändringar i policyn och på vilket sätt den beaktar resultatet av aktieägarnas omröstning om och synpunkter på policyn och rapporten under tidigare år.

Ändringsförslag  78

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 9b – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Förhållandet mellan direktörernas ersättning under de tre senaste budgetåren, dess relation till utvecklingen av företagts värde och förändring av den genomsnittliga ersättningen för företagets andra heltidsanställda än direktörer.

(b) Förhållandet mellan direktörernas ersättning under de tre senaste budgetåren, dess relation till utvecklingen av företagets värde och allmänna resultat och till förändring av den genomsnittliga heltidsersättningen för företagets andra anställda än direktörer i de fall där ersättningen för deltidsanställda beaktas i termer av heltidsekvivalenter.

Motivering

Inte bara värdets utveckling är relevant i detta hänseende, utan också andra aspekter av resultatet. I vissa företag utgör dessutom deltidsanställda en väsentlig del av arbetsstyrkan. För att denna information ska vara korrekt bör därför dessa anställdas ersättningar beaktas i termer av heltidsekvivalenter.

Ändringsförslag  79

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 9b – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Ersättning som företagets direktörer mottagit från annat företag inom samma koncern.

(c) Ersättning som företagets direktörer mottagit eller kommer att motta från annat företag inom samma koncern.

Ändringsförslag  80

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 9b – punkt 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Antalet aktier och aktieoptioner som tilldelats eller erbjudits och de viktigaste villkoren för att lösa in optionerna och eventuella ändringar av villkoren för befintliga aktieoptioner, inklusive lösenpris och lösendatum och eventuella ändringar av dessa.

(d) Antalet aktier och aktieoptioner som tilldelats och de viktigaste villkoren för att lösa in optionerna och eventuella ändringar av villkoren för befintliga aktieoptioner, inklusive lösenpris och lösendatum och eventuella ändringar av dessa.

Ändringsförslag  81

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 9b – punkt 1 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) Information om hur direktörernas ersättning fastställdes, inklusive ersättningskommitténs roll.

(f) Information om hur direktörernas ersättning fastställdes, inklusive – i förekommande fall – ersättningskommitténs roll.

Ändringsförslag  82

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 9b – punkt 1 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) I de medlemsstater som tillämpar bestämmelser om förhållandet mellan den genomsnittliga ersättningen för direktörer och den genomsnittliga heltidsersättningen för anställda, information om det aktuella förhållandet och om hur förhållandet har utvecklats under de senaste tre räkenskapsåren.

Ändringsförslag  83

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 9b – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att fysiska personers rätt till integritet skyddas i enlighet med direktiv 95/46/EG när direktörernas personuppgifter behandlas.

2. Medlemsstaterna ska se till att information om enskilda direktörers ersättning endast lämnas ut för att underlätta utövandet av aktieägarnas rättigheter och för att möjliggöra transparens och ansvarsutkrävande vad gäller direktörernas prestationer. Känsliga uppgifter om hälsa och andra kategorier av uppgifter som avses i artikel 8 i direktiv 95/46/EG ska inte ingå. Företagen ska vidta lämpliga åtgärder för att begränsa allmänhetens tillgång till personuppgifter när där uppgifterna, ett antal år efter det att de ursprungligen lades ut, inte längre är viktiga för att underlätta utövandet av aktieägarnas rättigheter.

Motivering

Detta avser att klargöra ytterligare vilka specifika konsekvenser direktiv 95/46 rimligen skulle få. Att begränsa allmänhetens tillgång till personuppgifter bör inte handla om att radera sådana uppgifter utan till exempel om att ta bort direkta länkar till dem på företagets webbplats.

Ändringsförslag  84

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 9b – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att aktieägarna har rätt att rösta om ersättningsrapporten för föregående räkenskapsår under bolagsstämman. Om aktieägarna röstar emot ersättningsrapporten ska företaget i nästa ersättningsrapport förklara om, och i så fall hur, resultatet av omröstningen har beaktats.

3. Medlemsstaterna får föreskriva att aktieägarna ska ha rätt att rösta om ersättningsrapporten för föregående räkenskapsår under bolagsstämman. Om aktieägarna röstar emot ersättningsrapporten ska det, omedelbart efter omröstningen, hållas en diskussion där aktieägarna kan förklara skälen till avslaget. Företaget bör i nästa ersättningsrapport förklara hur resultatet av omröstningen och aktieägarnas kommentarer har beaktats.

Motivering

Ett nej-resultat från aktieägarna ska alltid tas på allvar av företaget. Passivitet är inte acceptabelt. Företaget bör arbeta aktivt för att ta reda på vad aktieägarna anser är fel och för att vidta nödvändiga åtgärder.

Ändringsförslag  85

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 9b – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Bestämmelserna om ersättning i denna artikel och i artikel 9a ska inte påverka tillämpningen av nationella lönemodeller för anställda och, i förekommande fall, nationella bestämmelser om anställdas representation i styrelser.

Motivering

Det måste klargöras att det är skillnad på förfaranden för att fastställa direktörers ersättning och lönemodeller för anställda. Detta direktiv bör inte inverka på dessa modeller. Dessutom bör detta direktiv inte påverka de bestämmelser om anställdas representation i styrelser som finns i ett antal medlemsstater.

Ändringsförslag  86

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 9c – punkt 1– stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att företagen offentliggör transaktioner mellan närstående parter som omfattar över 1 % av deras tillgångar vid tidpunkten när transaktionen genomförs och låta offentliggörandet åtföljas av en rapport från en oberoende tredje part som bedömer om den skett på marknadsvillkor och bekräftar att transaktionen är skälig och rimlig från aktieägarnas, inklusive minoritetsägarnas, synpunkt. Meddelandet ska innehålla information om typen av relation till den närstående parten, namn på den närstående parten, transaktionens belopp och all övrig information som krävs för att bedöma transaktionen.

1. Medlemsstaterna ska se till att företagen offentliggör transaktioner mellan närstående parter som omfattar över 1 % av deras tillgångar senast vid tidpunkten när transaktionen genomförs. Meddelandet ska innehålla information om typen av relation till den närstående parten, namn på den närstående parten, transaktionens belopp och all övrig information som krävs för att bedöma transaktionen.

Ändringsförslag  87

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 9c – punkt 1– stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva att företagen kan begära att deras aktieägare undantar dem från kravet i första stycket att aviseringen om en transaktion med en relaterad part ska åtföljas av en rapport från en oberoende tredje part i fall av klart definierade typer av återkommande transaktioner med en identierad relaterad part under en period som inte överstiger 12 månader efter det att undantaget beviljades. Om transaktionen med den relaterade parten inbegriper en aktieägare ska denna aktieägare uteslutas från omröstningen om undantag på förhand.

Medlemsstaterna får föreskriva att företagen kan begära att deras aktieägare undantar dem från redovisningskravet i första stycket i fall av klart definierade typer av återkommande transaktioner med en identierad relaterad part under en period som inte överstiger 12 månader efter det att undantaget beviljades. Om transaktionen med den relaterade parten inbegriper en aktieägare ska denna aktieägare uteslutas från omröstningen om undantag på förhand. Så snart perioden för det beviljade undantaget har löpt ut ska företaget offentligt tillkännage samtliga transaktioner som det genomfört under den period som undantaget gällde, och därvid redovisa samma information som anges i första stycket.

Motivering

Detta alternativ för att underlätta hanteringen av vanliga transaktioner mellan närstående parter bör kunna användas av företag i samtliga medlemsstater.

Ändringsförslag  88

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 9c – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att transaktionerna med relaterade parter som står för mer än 5 % av företagets tillgångar eller transaktioner, vilka kan ha en betydande inverkan på lönsamhet eller omsättning ska godkännas genom röstning på bolagsstämman. Om transaktionen med den relaterade parten inbegriper en aktieägare ska denna aktieägare uteslutas från omröstningen. Företaget ska inte inleda transaktionen innan den godkänts av aktieägarna. Företaget får dock inleda transaktionen under förutsättning att den godkänts av aktieägarna.

2. Medlemsstaterna ska se till att transaktionerna med relaterade parter som inte ingås enligt standardvillkor i den löpande verksamheten och som står för mer än 5 % av företagets tillgångar ska godkännas genom röstning på bolagsstämman. Om transaktionen med den relaterade parten inbegriper en aktieägare ska denna aktieägare uteslutas från omröstningen. Företaget ska inte inleda transaktionen innan den godkänts av aktieägarna. Företaget får dock inleda transaktionen under förutsättning att den godkänts av aktieägarna.

Motivering

Medan denna allmänna bestämmelse verkar lämplig i teorin skulle den vara mycket besvärlig att tillämpa i praktiken. Den skulle medföra alltför stor osäkerhet i förhållande till de fördelar den skulle innebära.

Ändringsförslag  89

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2007/36/EG

Artikel 9c – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva att företagen kan begära aktieägarnas förhandsgodkännande av de transaktioner som avses i första stycket i fall av klart definierade typer av återkommande transaktioner med en identierad relaterad part under en period som inte överstiger 12 månader efter förhandsgodkännandet av transaktionerna. Om transaktionen med den relaterade parten inbegriper en aktieägare ska denna aktieägare uteslutas från omröstningen om förhandsgodkännande.

Medlemsstaterna ska föreskriva att företagen kan begära aktieägarnas förhandsgodkännande av de transaktioner som avses i första stycket i fall av klart definierade typer av återkommande transaktioner med en identierad relaterad part under en period som inte överstiger 12 månader efter förhandsgodkännandet av transaktionerna. Om transaktionen med den relaterade parten inbegriper en aktieägare ska denna aktieägare uteslutas från omröstningen om förhandsgodkännande.

Motivering

Även i detta fall bör alternativet för att underlätta hanteringen av vanliga transaktioner mellan närstående parter kunna användas av företag i samtliga medlemsstater.

Ändringsförslag  90

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2007/36/EG

Kapitel IIA – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

KAPITEL 2A

KAPITEL 2A

GENOMFÖRANDEAKTER OCH PÅFÖLJDER

DELEGERADE AKTER, GENOMFÖRANDEAKTER OCH PÅFÖLJDER

Ändringsförslag  91

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2007/36/EG

Artikel -14a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel -14a

 

Utövande av delegeringen

 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3a.5, 3.b.5 och 3c.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den …*.

 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3a.5, 3.b.5 och 3c.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

5. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3a.5, 3.b.5 och 3c.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

 

_________________

 

* EUT: Vänligen för in datumet då direktivet träder i kraft.

Ändringsförslag  92

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt -1 (ny)

Direktiv 2013/34/EU.

Artikel 18a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 18a

 

Ytterligare krav på offentliggörande för storföretag

 

I noterna till de finansiella rapporterna ska storföretag, utöver den information som krävs enligt artiklarna 16, 17 och 18, och eventuella andra bestämmelser i detta direktiv, offentliggöra information om följande uppgifter för varje medlemsstat och tredjeland där det har ett dotterbolag:

 

a) Namn, verksamhetens art och geografiskt område.

 

b) Omsättning.

 

c) Antal anställda i heltidsekvivalenter.

 

d) Resultat före skatt.

 

e) Skatt på resultatet.

 

f) Mottagna offentliga subventioner.

 

 

 

2. Företag vars genomsnittliga antal anställda på gruppnivå under räkenskapsåret inte överstiger 500 och som på balansdagen på gruppnivå antingen uppvisar en balansräkning som inte överstiger 86 miljoner EUR eller en nettoomsättning som inte överstiger 100 miljoner EUR, ska undantas från det krav som fastställs i punkt 1 i denna artikel.

 

3. Kravet i punkt 1 i denna artikel ska inte tillämpas på företag som lyder under lagen i en medlemsstat vars moderföretag lyder under lagarna i en medlemsstat och vars information ingår i den information som redovisas av detta moderföretag enligt punkt 1 i denna artikel.

 

4. De uppgifter som avses i punkt 1 ska vara föremål för revision i enlighet med direktiv 2006/43/EG*.

 

5. Kommissionen ska göra en allmän bedömning av de potentiella negativa ekonomiska konsekvenserna av offentliggörandet av den information som avses i första stycket, inklusive inverkan på konkurrenskraft och investeringar. Kommissionen ska överlämna sin rapport till Europaparlamentet och rådet senast den 1 juli 2016.

 

Om kommissionens rapport påvisar större negativa effekter ska kommissionen överväga att lägga fram ett lämpligt lagstiftningsförslag om en ändring av de redovisningskrav som fastställs i punkt 1 och får besluta att ge uppskov med dessa krav. Kommissionen ska se över om det är nödvändigt att förlänga detta uppskov varje år.

 

__________________

 

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).”

Ändringsförslag  93

Förslag till direktiv

Artikel 2a (ny)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 16a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2a

 

Ändringar av direktiv 2004/109/EG

 

Direktiv 2004/109/EG ändras på följande sätt:

 

Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 16a

 

Ytterligare krav på offentliggörande för emittenter

 

1. Medlemsstaterna ska kräva att varje emittent årligen, för varje medlemsstat och tredjeland där den har ett dotterbolag, och för räkenskapsåret offentliggör följande information i konsoliderad form:

 

a) Namn, verksamhetens art och geografiskt område.

 

b) Omsättning.

 

c) Antal anställda i heltidsekvivalenter.

 

d) Resultat före skatt.

 

e) Skatt på resultatet.

 

f) Mottagna offentliga subventioner.

 

2. Kravet i punkt 1 i denna artikel ska inte tillämpas på emittenter som lyder under lagen i en medlemsstat vars moderföretag lyder under lagarna i en medlemsstat och vars information ingår i den information som redovisas av detta moderföretag enligt punkt 1 i denna artikel.

 

3. Den information som avses i punkt 1 ska granskas i enlighet med direktiv 2006/43/EG och ska om möjligt offentliggöras som en bilaga till årsredovisningen eller i tillämpliga fall till de konsoliderade räkenskaperna för den berörda emittenten.

 

4. Kommissionen ska göra en allmän bedömning av de potentiella negativa ekonomiska konsekvenserna av offentliggörandet av den information som avses i punkt 1, inklusive inverkan på konkurrenskraft och investeringar. Kommissionen ska överlämna sin rapport till Europaparlamentet och rådet senast den 1 juli 2016.

 

Om kommissionens rapport påvisar större negativa effekter ska kommissionen överväga att lägga fram ett lämpligt lagstiftningsförslag om en ändring av de redovisningskrav som fastställs i punkt 1 och får besluta att ge uppskov med dessa krav. Kommissionen ska se över om det är nödvändigt att förlänga detta uppskov varje år.”

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning

Referensnummer

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

16.4.2014

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

16.4.2014

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Olle Ludvigsson

22.7.2014

Behandling i utskott

8.12.2014

26.1.2015

 

 

Antagande

24.2.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

16

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan, Eva Paunova

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Gesine Meissner

YTTRANDE 1049563


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning

Referensnummer

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Framläggande för parlamentet

9.4.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

16.4.2014

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

16.4.2014

IMCO

16.4.2014

LIBE

16.4.2014

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

24.9.2014

LIBE

15.7.2014

 

 

Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

12.3.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Sergio Gaetano Cofferati

24.9.2014

 

 

 

Behandling i utskott

11.11.2014

20.1.2015

24.2.2015

 

Antagande

7.5.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

13

10

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Marisa Matias, Morten Messerschmidt, Barbara Spinelli

Ingivande

12.5.2015

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy