Διαδικασία : 2015/2037(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0159/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0159/2015

Συζήτηση :

PV 19/05/2015 - 9
CRE 19/05/2015 - 9

Ψηφοφορία :

PV 21/05/2015 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0215

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 245kWORD 174k
12.5.2015
PE 551.756v02-00 A8-0159/2015

σχετικά με τον αντίκτυπο των εξελίξεων στις ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές για τις ικανότητες ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη

(2015/2037(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Ana Gomes

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*):

Ildikó Gáll-Pelcz, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών(*)
 ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον αντίκτυπο των εξελίξεων στις ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές για τις ικανότητες ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη

(2015/2037(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον Τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19-20 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2013, με τίτλο «Μετάβαση προς έναν ανταγωνιστικότερο και αποδοτικότερο τομέα άμυνας και ασφάλειας» (COM(2013)0542) καθώς και τον σχετικό οδικό χάρτη εφαρμογής, της 24ης Ιουνίου 2014 (COM(2014)0387),

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/43/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας(1),

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ(2),

–       έχοντας υπόψη την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού,

–       έχοντας υπόψη το Πλαίσιο Πολιτικής για τη Συστηματική και Μακροπρόθεσμη Αμυντική Συνεργασία, το οποίο εγκρίθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το επικαιροποιημένο πλαίσιο ρύθμισης για την ασφάλεια του εφοδιασμού μεταξύ των κρατών μελών που το έχουν προσυπογράψει, το οποίο ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) τον Νοέμβριο του 2013, και τον σχετικό κώδικα δεοντολογίας για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας τον Μάιο του 2014,

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 21ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική και Τεχνολογική Βάση στον τομέα της άμυνας(3) και της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα των κρατών μελών της ΕΕ(4),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0159/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της δέσμης για την άμυνα του 2009, θεσπίστηκε νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την αμυντική αγορά, και ότι όλα τα 28 κράτη μέλη έχουν μεταφέρει τους νέους κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίκεντρο αυτής της νέας νομοθεσίας είναι η εισαγωγή ενός κανονιστικού πλαισίου βασισμένου στη διαφάνεια, την αποφυγή διακρίσεων και τον ανταγωνισμό, το οποίο αντιμετωπίζει τις ιδιαιτερότητες του αμυντικού τομέα·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει σε ό,τι αφορά την ανάγκη ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής αγοράς για αμυντικό εξοπλισμό και παροχή υπηρεσιών· ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε μάλιστα την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος ασφάλειας του εφοδιασμού· ότι οι επαρκείς ικανότητες και η προμήθεια εξοπλισμού καθώς και η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της Ένωσης και αυτήν των γειτονικών της χωρών·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής έκβαση των ειρηνευτικών αποστολών και των αποστολών ασφάλειας στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά τους για γρήγορη και άμεση ανταπόκριση, και ότι, ως εκ τούτου, μία βασική πτυχή είναι η ανάγκη επίτευξης μιας πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της άμυνας που θα εξαλείψει τις επικαλύψεις και θα περιορίσει τις περιττές και χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ενοποίησης, οικονομικής αποδοτικότητας και διαφάνειας στις ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές σημαίνει ότι οι εξωτερικές εξαρτήσεις στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω, σε μια εποχή όπου υπάρχουν πολλές και άμεσες απειλές στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, πρωτοφανείς μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογία στον τομέα της άμυνας σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και οι κοινές επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογία στον αμυντικό τομέα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας, έχουν μειωθεί με ανησυχητικό ρυθμό κατά τα τελευταία έτη·

Οι εξελίξεις στις αμυντικές αγορές θέτουν την ευρωπαϊκή αυτονομία σε κίνδυνο

1.      παραμένει ιδιαίτερα ανήσυχο για τις εκτεταμένες και σε μεγάλο βαθμό ασυντόνιστες περικοπές των προϋπολογισμών στον τομέα της άμυνας στα περισσότερα κράτη μέλη· τονίζει ότι η μείωση των προϋπολογισμών για την άμυνα αποδυναμώνει τις αμυντικές δυνατότητες των κρατών μελών και της ΕΕ και δημιουργεί ερωτηματικά ως προς τα επίπεδα ετοιμότητας για την εξασφάλιση της εθνικής και ευρωπαϊκής ασφάλειας· εκφράζει την άποψη ότι αυτές οι ασυντόνιστες περικοπές, σε συνδυασμό με διαρθρωτικά προβλήματα και αδιαφανείς και αθέμιτες πρακτικές, θέτουν την Ένωση σε κίνδυνο λόγω της απώλειας στρατηγικών στοιχείων ενεργητικού και ικανοτήτων και της έλλειψης ευκαιριών που ο συντονισμός των πολιτικών άμυνας και η συγκέντρωση και επιμερισμός των αμυντικών στοιχείων ενεργητικού θα μπορούσαν να προσφέρουν όσον αφορά την επίτευξη της ευημερίας και της ειρήνης της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ασφάλεια του εφοδιασμού της και την προστασία των πολιτών και των συμφερόντων της·

2.      εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για την απότομη αύξηση των ένοπλων συγκρούσεων, των κρίσεων χαμηλής έντασης, του υβριδικού πολέμου και του «πολέμου δι’ αντιπροσώπων», την αποσάθρωση του κράτους, την αστάθεια και τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην άμεση γειτονία της ΕΕ καθώς και την απειλή της τρομοκρατίας εντός και εκτός της ΕΕ· πιστεύει ότι οι σημερινές απειλές κατά της ασφάλειας είναι κοινές σε όλη την ΕΕ και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τρόπο ενιαίο και συντονισμένο, με κοινή χρήση και συνένωση στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέσων· πιστεύει ακράδαντα, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι επιτακτική ανάγκη να μην σπαταλούνται πόροι και ότι είναι ουσιαστικής σημασίας η καλύτερη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων καθώς επίσης και η επίτευξη προόδου στην δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού και η ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Βάσης στον τομέα της Άμυνας (ΕΒΤΒΑ), ικανής να δημιουργήσει συνέργειες μέσω αυξημένου διασυνοριακού συντονισμού και η οποία θα παρέχει τις απαιτούμενες δυνατότητες στην ΚΠΑΑ· πιστεύει επίσης ότι αυτό θα είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη βελτίωση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας της δράσης της ΕΕ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η σταθερότητα στην Ευρώπη και τις γειτονικές της χώρες·

3.      εκφράζει, ως εκ τούτου, την ανησυχία του λόγω του αργού ρυθμού και της μη ενιαίας εφαρμογής από τα κράτη μέλη των οδηγιών της Δέσμης για την άμυνα του 2009 και καλεί την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα που θα διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή των οδηγιών, παρακολουθώντας τις διαδικασίες μεταφοράς στα εθνικά δίκαια προκειμένου να αποφεύγονται στρεβλώσεις στην αγορά· αναγνωρίζει ότι η καθιέρωση μιας νέας νομοθεσίας είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, αλλά προειδοποιεί ότι η εσφαλμένη και συγκεχυμένη εφαρμογή ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργηθούν κακά πρότυπα πρακτικής, θέτοντας σε κίνδυνο με τον τρόπο αυτό την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στις οδηγίες και, κατά συνέπεια, τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού και εξασθενίζοντας την ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Βάσης στον τομέα της Άμυνας· υπογραμμίζει ότι η Δέσμη για την άμυνα θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην δημιουργία κινήτρων για την αμυντική συνεργασία στην Ευρώπη, και ενθαρρύνει την Επιτροπή και τον ΕΟΑ να συνεργαστούν στενά σε αυτό το πλαίσιο· υπενθυμίζει με λύπη ότι η από κοινού σύναψη δημοσίων συμβάσεων στον αμυντικό τομέα παραμένει στάσιμη, και ότι, τα τελευταία χρόνια μάλιστα έχει ατονήσει·

4.      προειδοποιεί για τους κινδύνους των εξωτερικών εξαρτήσεων στον ευρωπαϊκό αμυντικό τομέα σε μία περίοδο με αυξανόμενες περιπλοκές και δύσκολες συνθήκες όσον αφορά την ασφάλεια· προειδοποιεί, ειδικότερα, για τον συνδυασμό πλειόνων παραγόντων, όπως οι ασυντόνιστοι αμυντικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών, η συνεχιζόμενη κατάτμηση της αγοράς παρά τους νέους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, η αυξανόμενη εξάρτηση της αμυντικής βιομηχανίας από εξαγωγές εκτός της ΕΕ και οι αυξανόμενες ξένες επενδύσεις στον αμυντικό τομέα της Ευρώπης σε ορισμένες χώρες, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειψη διαφάνειας και στην εκχώρηση του ελέγχου στρατηγικών εθνικών και ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών, στοιχείων του ενεργητικού και τεχνολογιών·

5.      θεωρεί ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις επιπτώσεις ορισμένων έργων για την αυτονομία και ανεξαρτησία της ΕΕ, όπως η συνεργασία με τη Ρωσία σε ευαίσθητους τομείς, για παράδειγμα η εκτόξευση δορυφόρων με πυραύλους Soyuz, και η στρατηγική αερογέφυρα· τονίζει την ανάγκη για τα κράτη μέλη να προβούν σε κατά προτεραιότητα επανεξέταση των στρατιωτικών/αμυντικών βιομηχανιών τους και να παρέχουν κίνητρα για την ανάπτυξή τους εντός των επιτρεπόμενων ορίων στα πλαίσια της νομοθεσίας της ΕΕ·

6.      υπογραμμίζει ότι μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική, σύγχρονη και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική άμυνας έχει καίρια σημασία προκειμένου να διασφαλιστούν οι ευρωπαϊκές αμυντικές ικανότητες και να υπάρξει θετικός έμμεσος αντίκτυπος σε άλλους συναφείς οικονομικούς τομείς· επισημαίνει ότι η αυξημένη συνεργασία οικονομικών πόρων και ανθρώπινου κεφαλαίου είναι απαραίτητη ώστε να υπάρξει πρόοδος στην έρευνα σε είδη διπλής χρήσης που θα ελαχιστοποιήσει την εξωτερική μας εξάρτηση και θα διασφαλίσει τις προμήθειές μας και τις πρώτες ύλες για τη βιομηχανία, ιδίως αυτές που έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα·

7.      σημειώνει ότι, ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013 απέτυχε να αντιμετωπίσει επαρκώς αυτή την κατάσταση, σκιαγράφησε παρόλα ταύτα ορισμένες μορφές δράσης για να βελτιώσει την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας και δεσμεύθηκε να επανεξετάσει την πρόοδο τον Ιούνιο 2015· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την περαιτέρω επιδείνωση του περιβάλλοντος ασφάλειας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στα ανατολικά και νότια της ΕΕ, που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά της, δεν επιτεύχθηκε καμία πραγματική πρόοδος σε ό,τι αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης των σημερινών προκλήσεων και απειλών κατά της ασφάλειας·

8.      προτρέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αντλήσει τα αναγκαία διδάγματα και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού της ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της άμυνας· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να παράσχει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για τις αμυντικές πολιτικές και την ευρωπαϊκή αγορά στον τομέα της άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του αμυντικού τομέα, με σκοπό να αυξηθεί η διαφάνεια και η ανταγωνιστικότητά του, καθώς και να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των αμυντικών ικανοτήτων που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρωπαϊκή ασφάλεια και να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΠΑΑ·

Μείωση της ευρωπαϊκής ζήτησης λόγω περικοπών του προϋπολογισμού: ανάγκη για περαιτέρω συνεργασία

9.      πιστεύει ότι η επί σειρά ετών έλλειψη συντονισμού των εθνικών αμυντικών προϋπολογισμών στην Ευρώπη θα πρέπει να αντισταθμιστεί από αυξημένη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της συνάρθρωσης των πολιτικών στον τομέα των αμυντικών προϋπολογισμών και του συντονισμού των στρατηγικών επιλογών σε ό,τι αφορά την απόκτηση στρατιωτικού και διπλής χρήσεως εξοπλισμού, σύμφωνα με τα πρότυπα διαφάνειας για τις δημόσιες συμβάσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη ενός προκαταρκτικού σχεδιασμού για τις στρατηγικές επενδύσεις στις αγορές και ανανεώσεις εξοπλισμού μεταξύ των κρατών μελών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ενοποίηση της ζήτησης σε ολόκληρη την ΕΕ με στόχο την προώθηση και τη διατήρηση μιας ανταγωνιστικής και ανεξάρτητης ΕΒΤΒΑ· τονίζει ότι η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και διαφανούς ΕΒΤΒΑ αποτελεί κύριο στοιχείο για την ικανότητα της Ευρώπης να προστατεύει τους πολίτες της, τα συμφέροντα και τις αξίες της, σύμφωνα με τους στόχους της Συνθήκης και να εκπληρώνει τις ευθύνες της ως πάροχος παγκόσμιας ασφάλειας· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια βιομηχανική στρατηγική η οποία θα καθορίζει τις βασικές ικανότητες επί των οποίων θα μπορούσε να οικοδομηθεί μια ΕΒΤΒΑ·

10.    υπενθυμίζει ότι τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να κατέχουν παγκοσμίως τη δεύτερη θέση τόσο στις αμυντικές δαπάνες όσο και τις εξαγωγές όπλων· πιστεύει ότι το γεγονός αυτό δείχνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Ένωση εξακολουθούν να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στις παγκόσμιες πωλήσεις όπλων και στις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας· θεωρεί ότι οι συνδυασμένες ετήσιες δαπάνες στον τομέα της άμυνας ύψους 190 δισεκατομμυρίων EUR αποτελούν ένα τεράστιο ποσό που προέρχεται από τα χρήματα των φορολογουμένων· υπενθυμίζει επίσης ότι, πολυάριθμες πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το κύριο πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι σε πολλά από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ οι προϋπολογισμοί για την άμυνα χρησιμοποιούνται κατά ιδιαίτερα αναποτελεσματικό τρόπο, γεγονός που οδηγεί σε μεγάλες καθυστερήσεις, υψηλότερο κόστος και, σε πολλές περιπτώσεις, σε ελικόπτερα, μαχητικά αεροσκάφη και άλλου είδους τεχνολογίες που δεν είναι επιχειρησιακές παρά το γεγονός ότι είναι καινούργιες· υπογραμμίζει την ανάγκη για ριζική αναδιάρθρωση των σχέσεων μεταξύ των εθνικών διοικήσεων στον τομέα της άμυνας και των αμυντικών βιομηχανιών, καθώς και για τη θέσπιση αυστηρών ποιοτικών κριτηρίων για την απόδοση των έργων στον τομέα των προμηθειών·

11.    εκφράζει την άποψη ότι οι υφιστάμενοι δημοσιονομικοί περιορισμοί στα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσουν ευκαιρία για μεγαλύτερη και καλύτερη συνεργασία στον τομέα των αγορών αμυντικού εξοπλισμού, ώστε να διασφαλιστεί αφενός η καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων και, αφετέρου, να εξασφαλιστούν επαρκείς στρατιωτικές ικανότητες σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και βιώσιμη ασφάλεια του συστήματος εφοδιασμού· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της αποτελεσματικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων καθώς και της αποδυνάμωσης των στρατηγικών ικανοτήτων και της αδυναμίας υπεράσπισης των εθνικών και ευρωπαϊκών συμφερόντων και των πολιτών·

12.    υπενθυμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των διαδικασιών σχεδιασμού της εθνικής άμυνας και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την έγκριση από το Συμβούλιο του πλαισίου πολιτικής για συστηματική και μακροπρόθεσμη συνεργασία στον τομέα της άμυνας· θεωρεί λυπηρό, ωστόσο, τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα του και το γεγονός ότι δεν έχει καθιερωθεί μια σαφής και δομημένη διαδικασία· υπογραμμίζει ότι το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να γίνει δεκτό από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προκειμένου να αποτελέσει βασική κινητήρια δύναμη· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ζητούν τη στήριξη του ΕΟΑ κατά τις διαδικασίες επανεξέτασης του εθνικού αμυντικού τομέα και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με εθνικά επενδυτικά σχέδια και προτεραιότητες στο πλαίσιο της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν μια μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO) ως μέσο καλύτερου συντονισμού και να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση της ΕΕ για συνεργασία εν καιρώ ειρήνης· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ) να εκπονήσει ρεαλιστικά σχέδια για την επιτυχή δρομολόγηση της PESCO·

13.    ζητεί, η συνεργασία, η συγκέντρωση και η ανταλλαγή πρωτοβουλιών να έχουν προτεραιότητα και να δημιουργηθούν κίνητρα για το σκοπό αυτό· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση με την οποία να διευκρινίζει τρόπους με τους οποίους φορολογικά κίνητρα που δεν στρεβλώνουν την αγορά να μπορούν να εξυπηρετήσουν την επίτευξη των στόχων αυτών· σημειώνει την απόφαση του Βελγίου να χορηγήσει σε ειδικά έργα του ΕΟΑ απαλλαγή από τον ΦΠΑ και θεωρεί ότι η εν λόγω απαλλαγή θα πρέπει να γενικευθεί σε όλες τις δραστηριότητες συνεργασίας στο πλαίσιο του ΕΟΑ· χαιρετίζει το έργο του ΕΟΑ σχετικά με ένα κοινό μηχανισμό προμηθειών και αναμένει ότι θα περιλαμβάνει μέτρα για την παροχή κινήτρων όσον αφορά τις αγορές στο πλαίσιο συνεργασίας και την υποστήριξη του αμυντικού εξοπλισμού·

14.    υπενθυμίζει ότι στα πλαίσια του Ορίζοντα 2020, του COSME και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, οι αμυντικές βιομηχανίες, και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ σχετικά με προϊόντα διπλής χρήσης και άλλα έργα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνδράμουν τις επιχειρήσεις, ειδικότερα τις ΜΜΕ, στο να αξιοποιήσουν κατάλληλα τις ευκαιρίες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για έργα που σχετίζονται με την άμυνα·

15.    επισημαίνει ότι προσφάτως η ΕΕ είχε να αντιμετωπίσει ολοένα και περισσότερες απειλές και προκλήσεις στον κυβερνοχώρο, γεγονός που συνιστά σοβαρή απειλή για την ασφάλεια μεμονωμένων κρατών μελών, αλλά και της ΕΕ συνολικά· πιστεύει ότι οι εν λόγω απειλές θα πρέπει να αξιολογηθούν δεόντως και να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την παροχή τεχνικών και άλλων μέτρων ασφαλείας στα κράτη μέλη·

16.    καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξετάσει, κατά τη συνεδρίασή του τον Ιούνιο του 2015, την ανάγκη εξορθολογισμού των διαδικασιών σύναψης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων σε σχέση με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και να διασφαλίσει μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να επιτρέψει στην Ένωση να αντιμετωπίσει άμεσα σημαντικές παγκόσμιες απειλές, όπως η τρομοκρατία και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο·

17.    επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΑΕ/ΥΕ και το Συμβούλιο για την εκπόνηση κοινής θέσης της ΕΕ σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με την οποία θα αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και θα εξετάζονται θέματα όπως το νομικό πλαίσιο, η αναλογικότητα, η λογοδοσία, η προστασία των πολιτών και η διαφάνεια·

Αύξηση της εξωτερικής εξάρτησης: ανάγκη για κοινή προσέγγιση

18.    προειδοποιεί ότι οι ευρωπαϊκές εταιρίες στον τομέα της άμυνας αντισταθμίζουν όλο και περισσότερο την μείωση του κύκλου εργασιών τους στην Ευρώπη μέσω εξαγωγών εκτός ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για πιθανές αρνητικές επιπτώσεις αυτής της προσέγγισης, όπως η μεταφορά ευαίσθητων τεχνολογιών και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στους μελλοντικούς ανταγωνιστές τους και η μετατόπιση της παραγωγής εκτός ΕΕ, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης· πιστεύει ότι το να εκτεθεί η ΕΕ στον κίνδυνο εξάρτησης της ΕΒΤΒΑ από πελάτες τρίτων χωρών με διαφορετικά στρατηγικά συμφέροντα, αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό σφάλμα·

19.    υπενθυμίζει ότι η κοινή θέση της ΕΕ σχετικά με τις εξαγωγές όπλων καθορίζει μία κοινή αντίληψη για τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού με σκοπό τον συντονισμό των εθνικών συστημάτων ελέγχου των εξαγωγών· πιστεύει ότι απαιτείται μία πιο συνεκτική εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων της, προκειμένου να διασφαλιστεί όχι μόνο ότι οι πρωταρχικοί στόχοι εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας έχουν προτεραιότητα έναντι βραχυπρόθεσμων οικονομικών οφελών, αλλά επίσης ότι υφίστανται ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

20.    προτρέπει τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις αρχές της κοινής θέσης και στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων, να ενημερώνουν πλήρως σχετικά με την κατάσταση των εξαγωγών αμυντικού εξοπλισμού προς τρίτες χώρες· καλεί το Συμβούλιο και την ΑΕ/ΥΕ να εξετάσουν τρόπους για τη βελτίωση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων και την αύξηση της διαφάνειας και του δημόσιου ελέγχου στο πλαίσιο του ελέγχου των εξαγωγών· υπενθυμίζει ότι η τήρηση της κοινής θέσης είναι θεμελιώδους σημασίας για την υλοποίηση των αρχών και αξιών της ΕΕ, ιδίως στους τομείς του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και για την εκπλήρωση των ευθυνών της όσον αφορά την τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια·

21.    επισημαίνει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση της πολιτικής ελέγχου των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης και τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να διασφαλιστούν οι διαδικασίες ελέγχου οι οποίες δεν θα εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και της τεχνολογίας εντός της εσωτερικής αγοράς και θα αποτρέπουν τις διαφορετικές ερμηνείες των κανόνων της ΕΕ· προτρέπει την Επιτροπή να καταθέσει επειγόντως νέα νομοθετική πρόταση για την επικαιροποίηση του καθεστώτος ελέγχου των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης, προκειμένου να βελτιωθεί η συνοχή, η αποδοτικότητα και η διαφάνειά του καθώς και να αναγνωριστεί η επίπτωση στα ανθρώπινα δικαιώματα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ισότιμους όρους ανταγωνισμού· τονίζει ότι η εν λόγω πρόταση πρέπει να λάβει υπόψη τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και την ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδίως όσον αφορά το λογισμικό και τον εξοπλισμό παρακολούθησης και παρείσφρησης καθώς και το εμπόριο τρωτών σημείων των λογισμικών·

22.    σημειώνει ότι, ενώ η αυξανόμενη σημασία των τεχνολογιών διπλής χρήσης παρέχει οφέλη από απόψεως συνεργιών μεταξύ του αμυντικού τομέα και της εμπορικής παραγωγής, τον καθιστά επίσης εξαρτώμενο από μη στρατιωτικής φύσεως αλυσίδες εφοδιασμού, οι οποίες συχνά βασίζουν την παραγωγή τους εκτός της Ευρώπης· ζητεί από την Επιτροπή και από τον ΕΟΑ να το ενημερώσουν όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί η αυξανόμενη διεθνοποίηση και τις πιθανές επιπτώσεις που μπορούν να έχουν οι αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς στον τομέα της άμυνας, στην ασφάλεια του εφοδιασμού στην ΕΕ, καθώς και όσον αφορά τους αυξανόμενους κινδύνους για την ευρωπαϊκή και την εθνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υποδομών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει εγκαίρως το Κοινοβούλιο σχετικά με το καθεστώς της Πράσινης Βίβλου όσον αφορά τον έλεγχο αμυντικών και ευαίσθητων περιουσιακών στοιχείων στον τομέα της ασφάλειας, που είχε ανακοινωθεί για το τέλος του 2014, και ζητεί πληροφορίες σχετικά με την έκβαση των εξαγγελθεισών διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη·

23.    χαιρετίζει το έργο του ΕΟΑ και της Επιτροπής σχετικά με το καθεστώς της ασφάλειας εφοδιασμού (SoS) σε ευρωπαϊκή κλίμακα σύμφωνα με την εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και προσβλέπει σε έναν οδικό χάρτη με ειδικές ενέργειες που πρέπει να κατατεθεί προς έγκριση από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων τον Ιούνιο του 2015· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΕΟΑ να εξηγήσουν λεπτομερώς σε ποιο βαθμό η πρόταση του Κοινοβουλίου σχετικά με «ένα συνολικό και φιλόδοξο καθεστώς ασφάλειας του εφοδιασμού σε επίπεδο ΕΕ (...) που θα βασίζεται σε ένα σύστημα αμοιβαίων εγγυήσεων και σε μια ανάλυση των κινδύνων και των αναγκών, χρησιμοποιώντας ενδεχομένως τη νομική βάση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας» (A7-0358/2013) έχει συμπεριληφθεί στις προπαρασκευαστικές εργασίες· πιστεύει ότι οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν από την Επιτροπή κατά το παρελθόν, όπως η χαρτογράφηση και ο έλεγχος, έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς· τονίζει την ανάγκη εστίασης σε νέες προσεγγίσεις σχετικά με τους τρόπους διασφάλισης της ελεύθερης κυκλοφορίας του στρατιωτικού εξοπλισμού για τις ένοπλες δυνάμεις των 28 κρατών μελών·

24.    θεωρεί ότι οι αμοιβαίες διαβεβαιώσεις της SoS μεταξύ των κρατών μελών αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο για την οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της άμυνας· χαιρετίζει την αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο του ΕΟΑ για την SoS ως ένα μέσο που ενισχύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν δημιουργεί οιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις· εκφράζει την άποψη ότι το καθεστώς SoS σε όλη την ΕΕ πρέπει να βασίζεται στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, και ιδιαίτερα στην πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για τις μεταφορές εντός της ΕΕ, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια στην κυκλοφορία προϊόντων που συνδέονται με τον τομέα της άμυνας εντός της ΕΕ·

Πλήρης αξιοποίηση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς

25.    τονίζει ότι η δέσμη για την άμυνα, που δρομολογήθηκε από την Επιτροπή, αποσκοπεί στο να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα άμυνας, και ότι ένας από τους στόχους της είναι να περιορίσει τα προβλήματα που ανακύπτουν από τον κατακερματισμό της ευρωπαϊκής αμυντικής αγοράς λόγω ορισμένων προστατευτικών συμπεριφορών κατά την ανάθεση των συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, καθώς και λόγω της έλλειψης συντονισμού μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τα καθεστώτα ελέγχου μεταφοράς προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας·

26.    υπογραμμίζει ότι μια ενιαία αμυντική αγορά θα εξασφάλιζε πλήρη διαφάνεια και θα απέτρεπε αλληλεπικαλύψεις προσπαθειών, οι οποίες οδηγούν σε στρεβλώσεις στην αγορά· επισημαίνει ότι η επιτυχής έκβαση των ειρηνευτικών αποστολών και των αποστολών ασφάλειας στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα ταχείας αντίδρασης και ότι η μεγαλύτερη ενσωμάτωση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον περιορισμό των διαδικασιών και τη μείωση του κόστους·

27.    επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της άμυνας χρειάζεται μια άκρως ανταγωνιστική βιομηχανική βάση που θα στηρίζεται στην καινοτομία και την τεχνολογία, η οποία θα είναι ικανή να δημιουργεί συνέργειες μέσω της ενισχυμένης διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και ότι η πρόοδος στους τομείς έρευνας για είδη διπλής χρήσης είναι καθοριστικής σημασίας ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία μας και ο εφοδιασμός, ιδίως όσον αφορά είδη αποφασιστικής σημασίας·

28.    σημειώνει ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή άμυνα και η τεχνολογική καινοτομία και να επιτευχθούν σημαντικές εξοικονομήσεις πόρων, η Ευρώπη πρέπει να οικοδομήσει οικονομίες κλίμακας και να διαθέτει μια κοινή ενωσιακή αγορά για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, με σκοπό, επίσης, την προώθηση μιας σύγχρονης, ολοκληρωμένης και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας· τονίζει ότι οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως, μέσω της ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας, ώστε να αντισταθμίζουν τον υφιστάμενο κατακερματισμό του ευρωπαϊκού τομέα άμυνας και ασφάλειας, που οδηγεί σε αλληλεπικάλυψη των προγραμμάτων αμυντικού εξοπλισμού και σε έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας και της αμυντικής βιομηχανίας· προτρέπει τα κράτη μέλη να καταργήσουν τους εθνικούς κανόνες που δεν είναι σύμφωνοι προς τις οδηγίες 2009/43/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ και που παρεμποδίζουν την εσωτερική αγορά όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, καθώς και να εφαρμόσουν σωστά και να επιβάλουν την οδηγία 2009/81/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και σε ευαίσθητους τομείς της ασφάλειας, και την οδηγία 2009/43/ΕΚ σχετικά με την μεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας· καλεί την Επιτροπή να λάβει ειδικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των οδηγιών, ελέγχοντας και παρακολουθώντας τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο, ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς·

29.    καλεί την Επιτροπή, με στόχο τη βέλτιστη χρήση των πόρων, να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε κοινές προμήθειες μέσω κεντρικών αρχών προμηθειών, όπως ο ΕΟΑ, σύμφωνα με την οδηγία 2009/81/ΕΚ·

30.    προτρέπει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές αγορές άμυνας, ώστε να καταπολεμηθούν οι πρακτικές προστατευτισμού των κρατών μελών, με την προαγωγή της διασυνοριακής συνεργασίας και της καλύτερης πρόσβασης στην εφοδιαστική αλυσίδα της αμυντικής βιομηχανίας και τη λήψη μέτρων προκειμένου να τεθεί τέρμα στην κατάσταση σύμφωνα με την οποία ορισμένα κράτη μέλη ενεργούν αποκλειστικά ως προμηθευτές και ορισμένα ως αγοραστές αμυντικής τεχνολογίας· πιστεύει, σχετικά, ότι η χρήση των εξαιρέσεων σύμφωνα με την οδηγία 2009/81/ΕΚ θα πρέπει να αιτιολογείται δεόντως· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο όσον αφορά τις επιπτώσεις των ήδη δημοσιευμένων επτά σημειωμάτων καθοδήγησης (σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τις εξαιρέσεις, την Ε&Α, την ασφάλεια εφοδιασμού, την ασφάλεια των πληροφοριών, την υπεργολαβία, τα αντισταθμιστικά οφέλη) και επισημαίνει ότι η Επιτροπή σχεδιάζει να κυκλοφορήσει δύο νέα σημειώματα το 2015· θεωρεί ότι τα εν λόγω σημειώματα αποτελούν την ιδανική ευκαιρία προκειμένου η Επιτροπή να καθιερώσει έναν διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με θέματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί ποτέ με συγκροτημένο και ανοικτό τρόπο και ζητεί πληροφορίες σχετικά με την έκβαση αυτού του διαλόγου με τα κράτη μέλη·

31.    επισημαίνει ότι, με τη σημερινή διατύπωσή του και στην πράξη, το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ εξακολουθεί να παρέχει στα κράτη μέλη πολύ μεγάλα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά την προσφυγή στην εφαρμογή του και, ως εκ τούτου, να παρεκκλίνουν από την εφαρμογή των νόμων της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ με ορθό και αποτελεσματικό τρόπο, ο οποίος να συνάδει με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τους κανόνες της ΕΕ, τις οδηγίες για την εσωτερική αγορά και τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 346 θα πρέπει να περιορίζονται σε εξαιρετικές και σαφώς προσδιορισμένες περιπτώσεις και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια των εν λόγω περιπτώσεων· προειδοποιεί ότι η εσφαλμένη προσφυγή σε παρεκκλίσεις από τους κανόνες της ενιαίας αγοράς περιορίζει ενεργά τον ανταγωνισμό της ΕΕ, μειώνει τη διαφάνεια, διευκολύνει τη διαφθορά και, ως εκ τούτου, πλήττει την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της άμυνας και είναι επιζήμια σε μία εύρυθμα λειτουργούσα ΕΒΤΒΑ και στην ανάπτυξη αξιόπιστων στρατιωτικών ικανοτήτων·

32.    σημειώνει ότι, μακροπρόθεσμα, η πλήρης κατάργηση των αντισταθμιστικών οφελών θα συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να συνεχίσει τον έλεγχο για τη σταδιακή κατάργηση, εκ μέρους των κρατών μελών, των αντισταθμιστικών οφελών που δεν αιτιολογούνται δεόντως βάσει του άρθρου 346 της Συνθήκης· θεωρεί ότι αυτό είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και η διαφάνεια της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας και για να υπάρξουν ισότιμοι όροι για τους προμηθευτές, και ιδίως τις ΜΜΕ·

33.    υπενθυμίζει ότι οι συμφωνίες πλαίσιο, η υπεργολαβία και η υποδιαίρεση σε τμήματα, θα πρέπει να αποτελούν μέσα για το άνοιγμα των καθιερωμένων αλυσίδων εφοδιασμού προς όφελος των ΜΜΕ· επισημαίνει ότι πρέπει, ωστόσο, να διασφαλίζεται η αρχή της διαφάνειας στην αλυσίδα υπεργολαβίας, καθώς και η αρχή της κοινής ευθύνης· καλεί τα κράτη μέλη, τον ΕΟΑ και την Επιτροπή να εργαστούν από κοινού, και με κύριους εργολήπτες, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ είναι πλήρως εξοικειωμένες με τα διάφορα στάδια της αλυσίδας αξίας, καθώς αυτό θα τις βοηθήσει στην εδραίωση και διευκόλυνση της πρόσβασής τους στις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, όπως επίσης και στην αντιμετώπιση της γεωγραφικά ανομοιόμορφης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής αμυντικής και τεχνολογικής βάσης·

34.    σημειώνει ότι η υιοθέτηση από τη βιομηχανία των κύριων μέσων της οδηγίας περί μεταφοράς αμυντικών προϊόντων, ειδικότερα των γενικών αδειών και της πιστοποίησης των επιχειρήσεων της αμυντικής βιομηχανίας, παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη και ότι υπάρχουν κενά στη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλιστούν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου, ώστε να αποτρέπονται οι παραβάσεις των όρων και των προϋποθέσεων των αδειών μεταφοράς· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική χρήση αυτών των μέσων στην πράξη και χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την πρωτοβουλία της Επιτροπής να συγκροτήσει μια ομάδα εργασίας, από κοινού με τα κράτη μέλη, σχετικά με την εναρμόνιση της οδηγίας περί μεταφοράς προϊόντων εντός της ΕΕ·

35.    λαμβάνει υπό σημείωση τον οδικό χάρτη της Επιτροπής του 2014 με τίτλο «Μετάβαση προς έναν ανταγωνιστικότερο και αποδοτικότερο τομέα άμυνας και ασφάλειας» καθώς και τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στο έγγραφο αυτό να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να μετριασθούν οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις των αντισταθμιστικών οφελών που απαιτούνται από τρίτες χώρες και την επίπτωση που έχουν τα αντισταθμιστικά οφέλη στην εσωτερική αγορά και στην ευρωπαϊκή βιομηχανία· τονίζει τη σημασία της έγκαιρης εφαρμογής του οδικού χάρτη και της λήψης πρόσθετων μέτρων, όπου αυτό απαιτείται· υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της Επιτροπής για την παροχή πρακτικών οδηγιών στις ΜΜΕ που χρησιμοποιούν ευρωπαϊκούς πόρους σε έργα διπλής χρήσης·

36.    υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει επειγόντως να βελτιώσουν τη διαφάνεια των πρακτικών όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας έναντι της Επιτροπής και των οργανισμών της ΕΕ· τονίζει ότι οι συγκεκριμένες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, όπως η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, θα πρέπει να περιορίζονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και να αιτιολογούνται μόνο από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος που συνδέονται με τον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2009/81/ΕΚ· προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει τον κατάλληλο έλεγχο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η υποβολή εμπεριστατωμένης έκθεσης, όσον αφορά και τις δύο οδηγίες, προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός του 2016, όπως είχε προγραμματιστεί·

37.    υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό οι αρμόδιες εποπτικές αρχές να διεξάγουν τακτικούς ελέγχους στον εξοπλισμό ασφάλειας και άμυνας, στους οποίους θα περιλαμβάνονται κατάλληλοι λογιστικοί έλεγχοι·

38.    τονίζει ότι η συνεργασία μεταξύ στρατηγικών εταίρων είναι ουσιώδης για την ευρωπαϊκή ασφάλεια εφοδιασμού και, ως εκ τούτου, ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας κατά τη διαπραγμάτευση διεθνών εμπορικών συμφωνιών·

Επανεξέταση της δέσμης μέτρων για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας

39.    καλεί την Επιτροπή, στις εκθέσεις της προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο περί εφαρμογής των οδηγιών 2009/81/EΚ και 2009/43/EΚ το 2016, να αξιολογήσει προσεκτικά κατά πόσον και σε ποιο βαθμό έχουν εφαρμοστεί ορθά οι διατάξεις τους και έχουν επιτευχθεί οι στόχοι τους, και να προτείνει τις κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις, εάν τα πορίσματα της έκθεσης τείνουν προς αυτήν την κατεύθυνση·

40.    υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να προβλεφθούν περαιτέρω ειδικές υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τα κράτη μέλη σε συνδυασμό με ρυθμίσεις για κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας όσον αφορά την εμπιστευτικότητα·

41.    υπενθυμίζει ότι ο στόχος του εκσυγχρονισμού των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως ορίζεται στις οδηγίες 2014/24/EΕ και 2014/25/EΕ, που εγκρίθηκαν το 2014, συνίσταται στην εξασφάλιση της διαφάνειας στην αλυσίδα υπεργολαβίας και της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική, κοινωνική και εργασιακή νομοθεσία· επισημαίνει ότι οι νέες οδηγίες παρέχουν ευκαιρίες για πιο απλοποιημένες διαδικασίες, όπως η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, η συγκέντρωση της ζήτησης και η χρήση της πλέον οικονομικά συμφέρουσας προσφοράς, που μπορεί να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες του τομέα της άμυνας και της ασφάλειας·

42.    ζητεί, με στόχο τη δημιουργία μιας καινοτόμου και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των προϋπολογισμών για την άμυνα και την ασφάλεια, να εισαχθεί η νέα διαδικασία «σύμπραξης καινοτομίας» στις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, γεγονός που θα επιτρέψει στις αναθέτουσες αρχές να εδραιώσουν αυτήν τη διαδικασία για την ανάπτυξη και τη επακόλουθη αγορά νέων, καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών ή εργασιών, παρέχοντας τα απαραίτητα κίνητρα στην αγορά και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων χωρίς μονοπωλιακό έλεγχο της αγοράς·

43.    τονίζει ότι η εξασφάλιση της μέγιστης προστασίας και ασφάλειας του άμαχου πληθυσμού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διάρκεια των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων για τον εξοπλισμό άμυνας και ασφάλειας·

44.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ και στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

(1)

ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0514.

(4)

ΕΕ C 168 Ε της 14.6.2013, σ. 9.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών(*) (24.4.2015)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με τον αντίκτυπο των εξελίξεων στις ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές για τις ικανότητες ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη

(2015/2037(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Ildikó Gáll-Pelcz

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπεριλάβει το θέμα των ευρωπαϊκών αμυντικών αγορών στην ημερήσια διάταξη για τη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου 2015· επισημαίνει, ωστόσο, το γεγονός ότι οι στρατηγικές ενέργειες που εγκρίθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013 δεν οδήγησαν στη λήψη ειδικών μέτρων ούτε στη στενότερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να παράσχει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές άμυνας και την ευρωπαϊκή αμυντική αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα της άμυνας, με στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς ασφάλειας και άμυνας·

2.  υπενθυμίζει ότι η εσωτερική αγορά και οι πολιτικές άμυνας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αντίθετες μεταξύ τους· υπογραμμίζει ότι η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της ΚΠΑΑ, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος προς αυτήν την κατεύθυνση, παρά την έγκριση, το 2009, των οδηγιών της δέσμης για την άμυνα· υπογραμμίζει ότι η σωστή εφαρμογή του νομικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ από τα κράτη μέλη θα μπορούσε να συμβάλει σε καλύτερη αξιοποίηση των εθνικών αμυντικών δαπανών και στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Βάσης Αμυντικής Τεχνολογίας και Βιομηχανίας (ΕΒΤΒΑ)· πιστεύει ότι, στην κατεύθυνση αυτή, μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών θα επιτρέψει να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερο έμμεσο αντίκτυπο στους διάφορους αλληλένδετους τομείς·

3.  επισημαίνει ότι ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης και οι περικοπές στους αμυντικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών, σε μια εποχή κατά την οποία εντείνονται οι παγκόσμιες προκλήσεις και απειλές, καταδεικνύει περισσότερο από ποτέ την ανάγκη βελτιστοποίησης της χρήσης των πόρων μέσω ενός καλύτερου συντονισμού, ιδίως στο πεδίο των αμυντικών ικανοτήτων· υπογραμμίζει την ανάγκη του εκ των προτέρων σχεδιασμού για τις στρατηγικές επενδύσεις των κρατών μελών σε αγορές και εκσυγχρονισμό υλικού·

4.  τονίζει ότι η δέσμη για την άμυνα, που δρομολογήθηκε από την Επιτροπή, έχει ως στόχο να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα άμυνας, ενώ ένας από τους στόχους της είναι να περιορίσει τα προβλήματα που ανακύπτουν λόγω του κατακερματισμού της ευρωπαϊκής αμυντικής αγοράς, ορισμένων προστατευτικών συμπεριφορών κατά την ανάθεση των συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, καθώς και λόγω της έλλειψης συντονισμού μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τα καθεστώτα ελέγχου μεταφοράς προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας·

5.  υπογραμμίζει ότι μια ενιαία αμυντική αγορά θα εξασφάλιζε την πλήρη διαφάνεια και την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων, οι οποίες προκαλούν στρεβλώσεις στην αγορά· επισημαίνει ότι η επιτυχής έκβαση των ειρηνευτικών αποστολών και των αποστολών ασφάλειας της ΚΠΑΑ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης και ότι η βαθύτερη ολοκλήρωση είναι καθοριστικός παράγοντας για τον περιορισμό των διαδικασιών και των δαπανών·

6.  επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αμυντικής αγοράς χρειάζεται μια άκρως ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία βασιζόμενη στην καινοτομία και την τεχνολογία και ικανή να δημιουργεί συνέργειες μέσω της ενισχυμένης διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και ότι είναι καίριας σημασίας η έρευνα στο πεδίο της διττής χρήσης για την εγγύηση της ανεξαρτησίας και την ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά κρίσιμης σπουδαιότητας στοιχεία·

Πλήρης αξιοποίηση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς

7.  καλεί την Επιτροπή, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αποστολών της ΚΠΑΑ, να προσαρμόσει τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ στις διατάξεις των νέων οδηγιών για τη σύναψη και την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, ιδίως όσον αφορά τις αποστολές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, με στόχο την ταχεία και ευέλικτη υλοποίηση των μη στρατιωτικών επιχειρήσεων·

8.  σημειώνει ότι, για να ενισχυθεί η άμυνα και η τεχνολογική καινοτομία στην ΕΕ και να προκύψουν ουσιαστικές εξοικονομήσεις πόρων, η Ευρώπη πρέπει να οικοδομήσει οικονομίες κλίμακας και να διαθέτει μια κοινή ενωσιακή αγορά για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, με σκοπό, επίσης, την προώθηση μιας σύγχρονης, ολοκληρωμένης και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας· τονίζει ότι οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως, μέσω της ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας, για να αντισταθμίζουν τον υφιστάμενο κατακερματισμό του ευρωπαϊκού τομέα άμυνας και ασφάλειας, που οδηγεί σε αλληλεπικάλυψη των προγραμμάτων αμυντικού εξοπλισμού και σε έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των υπηρεσιών εθνικής άμυνας και της αμυντικής βιομηχανίας· προτρέπει τα κράτη μέλη να καταργήσουν τους εθνικούς κανόνες που δεν συνάδουν με τις οδηγίες 2009/43/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ και που παρεμποδίζουν την εσωτερική αγορά όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, καθώς και να εφαρμόσουν σωστά και να επιβάλουν την οδηγία 2009/81/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και σε ευαίσθητους τομείς της ασφάλειας, και την οδηγία 2009/43/ΕΚ σχετικά με την μεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας· καλεί την Επιτροπή να λάβει ειδικά μέτρα για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των οδηγιών, ελέγχοντας και παρακολουθώντας τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο, ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς·

9.  καλεί την Επιτροπή, για λόγους βελτιστοποίησης της χρήσης των πόρων, να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε κοινές προμήθειες μέσω κεντρικών αρχών προμηθειών, όπως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ), σύμφωνα με την οδηγία 2009/81/ΕΚ·

10. προτρέπει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές αγορές άμυνας, ώστε να καταπολεμηθούν οι πρακτικές προστατευτισμού των κρατών μελών, με την προαγωγή της διασυνοριακής συνεργασίας και της καλύτερης πρόσβασης στην εφοδιαστική αλυσίδα της αμυντικής βιομηχανίας και τη λήψη μέτρων ώστε να τεθεί τέρμα στην κατάσταση όπου ορισμένα κράτη μέλη ενεργούν αποκλειστικά ως προμηθευτές και ορισμένα ως αγοραστές αμυντικής τεχνολογίας· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να αιτιολογείται δεόντως η χρήση των εξαιρέσεων που ορίζονται στην οδηγία 2009/81/ΕΚ· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο όσον αφορά τις επιπτώσεις των ήδη δημοσιευμένων επτά σημειωμάτων καθοδήγησης (πεδίο εφαρμογής, εξαιρέσεις, Ε&Α, ασφάλεια εφοδιασμού, ασφάλεια των πληροφοριών, υπεργολαβία, αντισταθμιστικά οφέλη) και επισημαίνει ότι η Επιτροπή σχεδιάζει να κυκλοφορήσει δύο νέα το 2015· θεωρεί ότι τα εν λόγω σημειώματα αποτελούν την ιδανική ευκαιρία προκειμένου η Επιτροπή να καθιερώσει έναν διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με θέματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί ποτέ με συγκροτημένο και ανοικτό τρόπο και ζητεί πληροφορίες σχετικά με την έκβαση αυτού του διαλόγου με τα κράτη μέλη·

11. επισημαίνει ότι, με τη σημερινή διατύπωσή του και στην πράξη, το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ εξακολουθεί να παρέχει στα κράτη μέλη μεγάλη διακριτική ευχέρεια προκειμένου να προσφεύγουν στην εφαρμογή του και με αυτόν τον τρόπο να παρεκκλίνουν από την εφαρμογή των ενωσιακών νόμων περί δημοσίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ορθά και αποτελεσματικά το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, κατά τρόπο που να συνάδει με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τους κανόνες της ΕΕ, τις οδηγίες για την εσωτερική αγορά και τους κανόνες των δημοσίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας· υπενθυμίζει ότι, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 346 θα πρέπει να περιορίζονται σε εξαιρετικές και σαφώς προσδιορισμένες περιπτώσεις και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια των εν λόγω περιπτώσεων· προειδοποιεί ότι η εσφαλμένη προσφυγή στην παρέκκλιση από τους κανόνες της ενιαίας αγοράς μειώνει δραστικά τον ανταγωνισμό της ΕΕ, περιορίζει τη διαφάνεια, διευκολύνει τη διαφθορά και συνεπώς πλήττει την εδραίωση της αγοράς αμυντικού εξοπλισμού της ΕΕ, ενώ είναι επιζήμια για την εύρυθμη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Βάσης Αμυντικής Τεχνολογίας και Βιομηχανίας (ΕΒΤΒΑ) και την ανάπτυξη αξιόπιστων στρατιωτικών ικανοτήτων·

12. σημειώνει ότι η πλήρης κατάργηση των αντισταθμιστικών οφελών σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να συνεχίσει τον έλεγχο για τη σταδιακή κατάργηση, εκ μέρους των κρατών μελών, των αντισταθμιστικών οφελών που δεν αιτιολογούνται δεόντως βάσει του άρθρου 346 της Συνθήκης· αυτό είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και η διαφάνεια της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας καθώς και για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι για τους προμηθευτές, και ιδίως τις ΜΜΕ·

13. υπενθυμίζει ότι οι συμφωνίες πλαίσιο, η υπεργολαβία και η υποδιαίρεση σε τμήματα, θα πρέπει να αποτελούν μέσα για το άνοιγμα των καθιερωμένων αλυσίδων εφοδιασμού προς όφελος των ΜΜΕ· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να διασφαλίζεται η αρχή της διαφάνειας στην αλυσίδα υπεργολαβίας, καθώς και η αρχή της κοινής ευθύνης· καλεί τα κράτη μέλη, τον ΕΟΑ και την Επιτροπή να εργαστούν από κοινού, καθώς και με κύριους αναδόχους, για να εξασφαλίσουν ότι οι ΜΜΕ γνωρίζουν πλήρως τα διάφορα στάδια της αλυσίδας αξίας, πράγμα που θα βοηθήσει στην εδραίωση και διευκόλυνση της πρόσβασής τους στις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας καθώς και στην αντιμετώπιση της γεωγραφικά άνισης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής αμυντικής και τεχνολογικής βάσης·

14. επισημαίνει ότι η υιοθέτηση από τη βιομηχανία των κύριων μέσων της οδηγίας περί μεταφοράς αμυντικών προϊόντων, ειδικότερα των γενικών αδειών και της πιστοποίησης των επιχειρήσεων της αμυντικής βιομηχανίας, παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη και ότι υπάρχουν κενά στη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να εξασφαλιστούν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου, ώστε να αποτρέπονται οι παραβάσεις των όρων και των προϋποθέσεων των αδειών μεταφοράς· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική χρήση αυτών των μέσων στην πράξη και, ως εκ τούτου, επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να συστήσει μια ομάδα εργασίας με τα κράτη μέλη σχετικά με την εναρμόνιση της οδηγίας περί μεταφοράς προϊόντων εντός της ΕΕ·

15. επισημαίνει τον οδικό χάρτη της Επιτροπής, του 2014, με τίτλο «Μετάβαση προς έναν ανταγωνιστικότερο και αποδοτικότερο τομέα άμυνας και ασφάλειας» καθώς και τη δέσμευση της ίδιας της Επιτροπής να εξετάσει με ποιον τρόπο μπορούν να μειωθούν οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις των αντισταθμιστικών οφελών που απαιτούν οι τρίτες χώρες και πώς επηρεάζουν την εσωτερική αγορά και την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τονίζει παράλληλα τη σημασία της έγκαιρης υλοποίησης και της λήψης πρόσθετων μέτρων εάν αυτό καταστεί αναγκαίο· υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της Επιτροπής για την παροχή πρακτικής καθοδήγησης στις ΜΜΕ μέσω της διοχέτευσης ευρωπαϊκών κονδυλίων σε έργα διπλής χρήσης·

16. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει επειγόντως να βελτιώσουν τη διαφάνεια των πρακτικών όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας έναντι της Επιτροπής και των οργανισμών της ΕΕ· τονίζει ότι οι συγκεκριμένες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, όπως η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού, θα πρέπει να περιορίζονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και να αιτιολογούνται μόνο από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος που συνδέονται με τον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2009/81/ΕΚ· προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει την κατάλληλη παρακολούθηση, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή πλήρους έκθεσης, όσον αφορά και τις δύο οδηγίες, προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός του 2016, όπως είχε προγραμματιστεί·

17. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημοσίευσης το συντομότερο δυνατόν της Πράσινης Βίβλου σχετικά με τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το τέλος του 2014, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του 2014, και να προβεί σε ορθή και πλήρη ανάλυση των επιπτώσεων της εφαρμογής της δέσμης για την άμυνα, καθώς και σε διαβούλευση με τις ενώσεις των αμυντικών βιομηχανιών, τα κράτη μέλη, τον ΕΟΑ και άλλους σχετικούς φορείς, περιλαμβανομένων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρόληψης των συγκρούσεων, της ειρήνης και της ασφάλειας·

18. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό οι αρμόδιες εποπτικές αρχές να διεξάγουν τακτικούς ελέγχους στον εξοπλισμό ασφάλειας και άμυνας, στους οποίους θα περιλαμβάνονται κατάλληλοι λογιστικοί έλεγχοι·

19. τονίζει ότι η συνεργασία μεταξύ των στρατηγικών εταίρων είναι απαραίτητη για την ευρωπαϊκή ασφάλεια εφοδιασμού και, ως εκ τούτου, ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας κατά τη διαπραγμάτευση διεθνών εμπορικών συμφωνιών·

Επανεξέταση της δέσμης μέτρων για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας

20. καλεί την Επιτροπή, στις εκθέσεις της προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο περί εφαρμογής των οδηγιών 2009/81/EΚ και 2009/43/EΚ το 2016, να αξιολογήσει προσεκτικά εάν και σε ποιο βαθμό έχουν εφαρμοστεί ορθά οι διατάξεις τους και κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι τους, και να προτείνει τις κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις, εφόσον τα πορίσματα της έκθεσης προσανατολίζονται προς αυτήν την κατεύθυνση·

21. υπογραμμίζει ότι περαιτέρω ειδικές υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να προβλεφθούν για τα κράτη μέλη σε συνδυασμό με ρυθμίσεις για κατάλληλες εγγυήσεις εμπιστευτικότητας·

22. υπενθυμίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις όπως ορίζεται στις οδηγίες 2014/24/EΕ και 2014/25/EΕ, που εγκρίθηκαν το 2014, έχει ως στόχο την εξασφάλιση της διαφάνειας στην αλυσίδα υπεργολαβίας και τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική, κοινωνική και εργασιακή νομοθεσία· επισημαίνει ότι οι νέες οδηγίες παρέχουν δυνατότητες για πιο απλοποιημένες διαδικασίες, όπως η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, η συγκέντρωση της ζήτησης και η χρήση της πλέον οικονομικά συμφέρουσας προσφοράς, που μπορεί να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες του τομέα της άμυνας και της ασφάλειας·

23. με στόχο την εδραίωση μιας καινοτόμου και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των προϋπολογισμών για την άμυνα και την ασφάλεια, ζητεί να εισαχθεί η νέα διαδικασία «σύμπραξης καινοτομίας» στις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, γεγονός που θα επιτρέψει στις αναθέτουσες αρχές να εδραιώσουν αυτήν τη διαδικασία για την ανάπτυξη και τη συνακόλουθη αγορά νέων και καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών ή εργασιών, παρέχοντας τα απαραίτητα κίνητρα στην αγορά και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων χωρίς να στεγανοποιείται η αγορά·

24. υπογραμμίζει ότι, κατά τη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων για εξοπλισμό ασφάλειας και άμυνας, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διασφάλιση της μέγιστης προστασίας και ασφάλειας του άμαχου πληθυσμού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.4.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Dawid Bohdan Jackiewicz, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andor Deli


ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σχετικά με τον αντίκτυπο των εξελίξεων στις ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές για τις ικανότητες ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη (2015/2037(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, εισηγήτρια: Ana Gomes

Άποψη της μειοψηφίας που κατατέθηκε από τους βουλευτές της Ομάδας GUE/NGL Sabine Lösing, Τάκη Χατζηγεωργίου, Σοφία Σακοράφα, Pablo Iglesias

Η έκθεση θεωρεί δεδομένο ότι η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Βάσης στον τομέα της Άμυνας (ΕΒΤΒΑ) είναι ύψιστης σημασίας προκειμένου η Ευρώπη να «προστατεύσει τους πολίτες της, τα συμφέροντα και τις αξίες της, σύμφωνα με τους στόχους της Συνθήκης και να εκπληρώσει τις ευθύνες της ως πάροχος παγκόσμιας ασφάλειας». Ως εκ τούτου, υποστηρίζει διάφορα μέτρα για την εδραίωση του ευρωπαϊκού αμυντικού τομέα τα οποία, εξεταζόμενα από κοινού, θα καταλήξουν στη δημιουργία ενός ιδιαίτερα ανεξέλεγκτου και ασκούντος μεγάλη επιρροή στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος (MIC).

Είμαστε αντίθετοι στην έκθεση, διότι:

•   δεν αντικατοπτρίζει τον αρνητικό και κλιμακούμενο ρόλο της ΕΕ στις τρέχουσες στρατιωτικές συγκρούσεις·

•   θεωρεί δεδομένο ότι οι προϋπολογισμοί στον τομέα της άμυνας είναι υποχρηματοδοτούμενοι, παρά το γεγονός ότι οι στρατιωτικές δαπάνες των κρατών μελών εξακολουθούν να ευρίσκονται σε υψηλό επίπεδο·

•   ζητεί τη δημιουργία ενός στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος (MIC) επειδή είναι ανάγκη να ενισχυθεί μία ισχυρή και αυτόνομη ΕΒΤΒΑ·

•   ζητεί την εδραίωση του αμυντικού τομέα - ο οποίος είναι εξαιρετικά διεφθαρμένος και στερείται διαφάνειας - με την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού και υπηρεσιών·

•   προωθεί την προσέγγιση ότι «η συνεργασία και η συγκέντρωση και ανταλλαγή πρωτοβουλιών να έχουν προτεραιότητα» και ότι πρέπει να υπάρξουν φορολογικά κίνητρα για την προώθηση αυτών των στόχων·

•   υποστηρίζει ευρωπαϊκές ευκαιρίες χρηματοδότησης για έργα που σχετίζονται με την άμυνα καθώς και το γεγονός ότι οι αμυντικές βιομηχανίες «να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ βάσει του προγράμματος Ορίζων 2020».

Ζητούμε:

-    τον αφοπλισμό και τη μεταφορά κεφαλαίων από τον στρατιωτικό στον κοινωνικό τομέα καθώς και προϋπολογισμούς ανάπτυξης·

-    τη διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει χρηματοδότηση στρατιωτικών δαπανών ή δαπανών για είδη διπλής χρήσης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

-    την πλήρη απαγόρευση των εξαγωγών όπλων·

-    τη μετατροπή των βιομηχανιών παραγωγής όπλων σε μη στρατιωτικές επιχειρήσεις.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.5.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

4

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Johannes Cornelis van Baalen, Γεώργιος Επιτήδειος, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Victor Boștinaru

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου