ДОКЛАД
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации
(COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD))
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Анджей Гжиб

13.5.2015


Процедура : 2013/0442(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0160/2015
Внесени текстове :
A8-0160/2015
Приети текстове :

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: