Postup : 2013/0442(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0160/2015

Předložené texty :

A8-0160/2015

Rozpravy :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Hlasování :

PV 07/10/2015 - 10.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0339

ZPRÁVA     ***I
PDF 940kWORD 636k
13.5.2015
PE 546.891v02-00 A8-0160/2015

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení

(COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: Andrzej Grzyb

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení

(COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0919),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0003/2014),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. září 2014(1),

–       s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 7. října 2014(2),

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0160/2015),

1.      přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.      vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) V rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady XXX/XXXX14 (akční program) se uznává, že emise znečišťujících látek do ovzduší byly v posledních dekádách výrazně sníženy, ale v mnoha částech Evropy představuje úroveň znečištění ovzduší stále problém a občané Unie jsou opakovaně vystavováni látkám znečišťujícím ovzduší, jež mohou ohrozit jejich zdraví a dobré životní podmínky. V akčním programu se uvádí, že ekosystémy i nadále trpí nadměrnou depozicí dusíku a síry, které souvisí s emisemi z dopravy, neudržitelných zemědělských postupů a z výroby elektřiny.

(1) V rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady XXX/XXXX14 (akční program) se uznává, že emise znečišťujících látek do ovzduší byly v posledních dekádách výrazně sníženy, ale v mnoha částech Evropy představuje úroveň znečištění ovzduší stále problém a občané Unie jsou opakovaně vystavováni látkám znečišťujícím ovzduší, jež mohou ohrozit jejich zdraví a dobré životní podmínky. V akčním programu se uvádí, že ekosystémy i nadále trpí nadměrnou depozicí dusíku a síry, které souvisí s emisemi z dopravy, neudržitelných zemědělských postupů a z výroby elektřiny. V mnoha oblastech Unie úrovně kvality ovzduší nadále překračují mezní hodnoty stanovené Unií a stále se nedaří plnit cíle dané Světovou zdravotnickou organizací.

__________________

__________________

14 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady XXX/XXXX ze dne … … … o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“ (Úř. věst. L… ,… … … , s…).

14 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady XXX/XXXX ze dne … … … o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“ (Úř. věst. L… ,… … … , s…).

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Spalování paliva v malých spalovacích zařízeních může být upraveno prováděcími akty ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie15. Spalování paliva ve velkých spalovacích zařízeních upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU16 ze dne 7. ledna 2013, přičemž do 31. prosince 2015 pro velká spalovací zařízení podle čl. 30 odst. 2 směrnice 2010/75/EU platí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES17.

(5) Spalování paliva v malých spalovacích zařízeních může být upraveno prováděcími akty ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie15. Pro vyplnění zbývající mezery v právních předpisech jsou však zapotřebí další opatření podle směrnice 2009/125/ES Spalování paliva ve velkých spalovacích zařízeních upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU16 ze dne 7. ledna 2013, přičemž do 31. prosince 2015 pro velká spalovací zařízení podle čl. 30 odst. 2 směrnice 2010/75/EU platí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES17.

__________________

__________________

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10).

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10).

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).

17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 1).

17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Tato směrnice by se neměla vztahovat na výrobky spojené se spotřebou energie, na které se vztahují prováděcí opatření přijatá podle směrnice 2009/125/ES nebo kapitoly III či IV směrnice 2010/75/EU. Z působnosti této směrnice by měla být dále vyjmuta i některá další spalovací zařízení, a to na základě svých technických vlastností či využití při určitých činnostech.

(9) Tato směrnice by se neměla vztahovat na střední spalovací zařízení, na která se vztahuje kapitola III či IV směrnice 2010/75/EU. Z působnosti této směrnice by měla být dále vyjmuta i některá další spalovací zařízení, a to na základě svých technických vlastností či využití při určitých činnostech.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Mezní hodnoty emisí stanovené v příloze II by se neměly vztahovat na střední spalovací zařízení nacházející se na Kanárských ostrovech, ve francouzských zámořských departementech a na souostroví Madeira a Azory, a to z důvodu technických a logistických problémů spojených s izolovanou polohou těchto zařízení. Členské státy by měly stanovit mezní hodnoty emisí pro tato zařízení s cílem snížit jejich emise do ovzduší a potenciální rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b) Tato směrnice by se měla vztahovat na propojení tvořená dvěma či více spalovacími zařízeními s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 1 MW nebo vyšším a nižším než 50 MW, pokud takové propojení není spalovacím zařízením, na něž se vztahuje kapitola III směrnice 2010/75/EU. Pokud je na jednom místě nainstalováno více než jedno samostatné spalovací zařízení se jmenovitým tepelným příkonem nižším než 1 MW za účelem sdílení zatížení, mělo by být toto propojení pro účely této směrnice považováno za jediné spalovací zařízení.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9c) Členské státy by měly mít možnost neuplatňovat tuto směrnici na zařízení, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2010/75/EU v případě znečišťujících látek, pro něž platí mezní hodnoty podle této směrnice, pokud tyto mezní hodnoty nepřesahují mezní hodnoty stanovené v příloze II této směrnice a pokud se nejedná o zařízení spalující paliva v rafinériích minerálních olejů a plynů nebo v regeneračních kotlech při výrobě celulózy. V těchto případech by členské státy měly na žádost provozovatele pro tato zařízení udělit výjimku.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) K zajištění regulace emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku a částic do ovzduší by střední spalovací zařízení měla být provozována pouze v případě, že byla přinejmenším zaregistrována příslušným orgánem, a to na základě oznámení provozovatele.

(10) K zajištění regulace emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku a prachu do ovzduší by střední spalovací zařízení měla být provozována pouze v případě, že jim bylo přinejmenším uděleno povolení nebo byla zaregistrována příslušným orgánem, a to na základě oznámení provozovatele nebo jím poskytnutých informací.

Pozměňovací návrh                       8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) V situaci, kdy už byly zavedeny audity a kontroly, aby byl ověřen soulad s dalšími právními předpisy v oblasti životního prostředí, by příslušné orgány měly co nejvíce využívat tyto stávající mechanismy k zajištění dodržování této směrnice. Tyto mechanismy by mohly zahrnovat například mechanismy stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES 1a nebo ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU 1b.

 

______________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

 

1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

Pozměňovací návrh                       9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Tato směrnice v souladu s článkem 193 Smlouvy o fungování Evropské unie není překážkou tomu, aby členské státy zachovávaly či zaváděly přísnější ochranná opatření, např. za účelem dosažení souladu s normami kvality životního prostředí. Zejména v zónách, které nesplňují mezní hodnoty kvality ovzduší, by členské státy měly použít přísnější mezní hodnoty emisí, což by zároveň podpořilo ekologické inovace v Unii, a zjednodušilo tak především přístup na trh malým a středním podnikům, přičemž těmito přísnějšími hodnotami by mohly být např. referenční hodnoty stanovené v příloze III této směrnice.

(13) Tato směrnice v souladu s článkem 193 Smlouvy o fungování Evropské unie není překážkou tomu, aby členské státy zachovávaly či zaváděly přísnější ochranná opatření, např. za účelem dosažení souladu s normami kvality životního prostředí. Zejména v zónách, které nesplňují mezní hodnoty kvality ovzduší, by členské státy měly zvážit přísnější mezní hodnoty emisí, což by zároveň podpořilo ekologické inovace v Unii, a zjednodušilo tak především přístup na trh malým a středním podnikům, přičemž těmito přísnějšími hodnotami by mohly být např. referenční hodnoty stanovené v příloze III této směrnice. Pokud se členské státy rozhodnou taková opatření zavést, měly by provést posouzení možných dopadů.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Aby se omezila zátěž pro malé a střední podniky provozující středních spalovacích zařízení, měly by být administrativní požadavky na provozovatele týkající se oznamování a monitorování, jakož i podávání zpráv přiměřené, zároveň by však na jejich základě měly mít příslušné orgány možnost účinně ověřovat dodržování povinností.

(15) Aby se omezila zátěž pro malé a střední podniky provozující střední spalovací zařízení, měly by být administrativní požadavky na provozovatele týkající se oznamování a monitorování, jakož i podávání zpráv přiměřené a mělo by se předejít zdvojování, zároveň by však na jejich základě měly mít příslušné orgány možnost účinně ověřovat dodržování povinností.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Komise by měla v přiměřené lhůtě posoudit nutnost úpravy mezních hodnot emisí stanovených v příloze II na základě pokroku technologií. Komise by měla rovněž posoudit, zda je třeba navrhnout specifické mezní hodnoty emisí pro jiné znečišťující látky, jako např. oxid uhelnatý, na základě monitorování uvedeného v článku 6. Za tím účelem by měly členské státy přijmout nezbytná opatření, aby takové monitorování bylo prováděno.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16b) Přezkum této směrnice by měl být proveden v souvislosti se [směrnicí (EU) .../...*].

 

_____________

 

* Úř. věst.: vložte prosím číslo, název a odkaz na COD 2013/0443.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 1 –pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tato směrnice stanoví rovněž pravidla pro monitorování emisí oxidu uhelnatého.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Tato směrnice se vztahuje rovněž na propojení tvořená novými středními spalovacími zařízeními podle článku 3a, včetně případů, kdy se celkový jmenovitý tepelný příkon takového propojení rovná 50 MW nebo je vyšší, pokud takové propojení není spalovacím zařízením, na něž se vztahuje kapitola III směrnice 2010/75/EU.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a a(nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) spalovací zařízení spadající do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES1a;

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje (Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1).

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a b(nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab) spalovací zařízení v zemědělských hospodářstvích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 5 MW, která jako palivo používají výhradně nezpracovaný drůbeží hnůj ve smyslu čl. 9 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/20091a;

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) výrobky spojené se spotřebou energie, na něž se vztahují prováděcí opatření přijatá podle směrnice 2009/125/ES, pokud tyto prováděcí akty stanoví mezní hodnoty emisí pro znečišťující látky uvedené v příloze II této směrnice;

vypouští se

Odůvodnění

Z právního hlediska by nemělo být možné, aby oblast působnosti směrnice o středních spalovacích zařízeních – jakožto klíčová součást samotné směrnice – byla pozměněna/omezena prováděcími opatřeními přijatými podle jiné směrnice. V případě, že rozsah směrnice o středních spalovacích zařízeních nebude rozšířen tak, aby zahrnoval zařízení se jmenovitým tepelným příkonem nižším než 1 MW, není výjimka nutná, jelikož prováděcí akty k směrnici o ekodesignu nebudou zahrnovat zařízení o jmenovitém tepelném příkonu 1 MW nebo vyšším.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) spalovací zařízení, ve kterých plynné produkty spalování používají k přímému ohřevu, sušení nebo jakékoli jiné úpravě předmětů nebo materiálů;

c) spalovací zařízení, ve kterých se plynné produkty spalování používají k přímému ohřevu, sušení nebo jakékoli jiné úpravě předmětů nebo materiálů nebo pro přímý plynový ohřev využívaný pro vytápění vnitřních prostor za účelem zlepšení podmínek na pracovišti;

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) plynové turbíny a plynové a naftové motory používané na těžebních plošinách;

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb) zařízení k regeneraci katalyzátorů pro katalytické štěpení;

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fc) zařízení pro přeměnu sirovodíku na síru;

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f d (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fd) reaktory používané v chemickém průmyslu;

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f e (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fe) koksárenské baterie;

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f f (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ff) kaupery;

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Tato směrnice se nevztahuje na výzkum, vývoj a zkoušení v souvislosti se středními spalovacími zařízeními. Členské státy mohou pro uplatňování tohoto odstavce stanovit zvláštní podmínky.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Mezní hodnoty emisí stanovené v příloze II se nevztahují na střední spalovací zařízení nacházející se na Kanárských ostrovech, ve francouzských zámořských departementech a na souostroví Madeira a Azory. Členské státy stanoví mezní hodnoty emisí pro tato zařízení s cílem snížit jejich emise do ovzduší a potenciální rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4) „částicemi“ částice libovolného tvaru, struktury nebo hustoty rozptýlené v podmínkách místa odběru vzorku v plynném skupenství, které lze po odběru reprezentativního vzorku z analyzovaného plynu zachytit filtrací za vymezených podmínek a které zůstávají v prostoru před filtrem a po usušení za vymezených podmínek na filtru;

4) „prachem“ částice libovolného tvaru, struktury nebo hustoty rozptýlené v podmínkách místa odběru vzorku v plynném skupenství, které lze po odběru reprezentativního vzorku z analyzovaného plynu zachytit filtrací za vymezených podmínek a které zůstávají v prostoru před filtrem a po usušení za vymezených podmínek na filtru;

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6) „stávajícím spalovacím zařízením“ spalovací zařízení uvedené do provozu před [1 rok od provedení směrnice];

6) „stávajícím spalovacím zařízením“ spalovací zařízení uvedené do provozu před [12 měsíců od provedení směrnice] nebo zařízení, pro něž bylo podle vnitrostátních právních předpisů uděleno povolení před [6 měsíců od provedení směrnice], za předpokladu, že dané zařízení bude uvedeno do provozu nejpozději [18 měsíců od provedení směrnice];

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 16

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

16) „provozními hodinami“ doba vyjádřená v hodinách, během níž spalovací zařízení vypouští emise do ovzduší;

16) „provozními hodinami“ doba vyjádřená v hodinách, během níž je spalovací zařízení v provozu a vypouští emise do ovzduší, včetně doby uvádění zařízení do provozu a odstavování z provozu;

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 19 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

19a) „malou izolovanou soustavou“ malá izolovaná soustava ve smyslu čl. 26 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/EU1a;

 

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 55).

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 19 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

19b) „izolovanou mikrosoustavou“ izolovaná mikrosoustava ve smyslu čl. 2 bodu 27 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/EU1a;

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 55).

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 19 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

19c) „podstatnou změnou“ změna ve vlastnostech nebo fungování, či rozšíření spalovacího zařízení, které by mohly mít významné negativní dopady na lidské zdraví nebo životní prostředí.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 19 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19d) „zemním plynem“ plynné palivo ve smyslu normy ISO 13686:2013.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Článek 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Agregační pravidla

 

1. Propojení tvořené dvěma nebo více novými středními spalovacími zařízeními se pro účely této směrnice považuje za jediné střední spalovací zařízení a jejich jmenovité tepelné příkony se sčítají pro účely výpočtu celkového jmenovitého tepelného příkonu, pokud:

 

– jsou odpadní plyny z těchto středních spalovacích zařízení odváděny společným komínem; nebo

 

– by s přihlédnutím k technickým a ekonomickým faktorům odpadní plyny z těchto středních spalovacích zařízení podle posudku příslušného orgány mohly být odváděny společným komínem.

 

2. Pro účely výpočtu celkového jmenovitého tepelného příkonu v případě propojení dvou nebo více spalovacích zařízení se nezohledňují jednotlivá spalovací zařízení se jmenovitým tepelným příkonem nižším než 1 MW, pokud není nainstalováno více než jedno střední spalovací zařízení pro stejný účel na jednom místě kvůli sdílení zatížení. V tom případě se propojení pro sdílení zatížení tvořené takovými zařízeními považuje za jediné střední spalovací zařízení a jejich kapacity se sčítají pro účely výpočtu celkového jmenovitého tepelného příkonu, i když samostatné spalovací zařízení má jmenovitý tepelný příkon nižší než 1 MW.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 4 – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Registrace

Povolení a registrace

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby byla střední spalovací zařízení provozována pouze po registraci příslušným orgánem.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby žádné nové střední spalovací zařízení nebylo provozováno bez povolení nebo registrace.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby od 1. ledna 2020 žádné stávající střední spalovací zařízení se jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 15 MW nebylo provozováno bez povolení nebo registrace.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby od 1. ledna 2022 žádné stávající střední spalovací zařízení se jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 5 MW a nižším nebo rovnajícím se 15 MW nebylo provozováno bez povolení nebo registrace.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby od 1. ledna 2025 žádné stávající střední spalovací zařízení se jmenovitým tepelným příkonem 5 MW nebo nižším nebylo provozováno bez povolení nebo registrace.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Součástí postupu registrace musí být přinejmenším oznámení provozovatele příslušnému orgánuprovozování středního spalovacího zařízení či o záměru takové zařízení provozovat.

2. Členské státy stanoví postup pro udělování povolení nebo registraci. Součástí tohoto postupu musí být přinejmenším povinnost provozovatele písemně oznámit příslušnému orgánu provozování středního spalovacího zařízení či záměr takové zařízení provozovat nebo o něm příslušný orgán informovat.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán provede registraci středního spalovacího zařízení do jednoho měsíce od obdržení oznámení od provozovatele a provozovatele o registraci informuje.

 

4. Příslušný orgán provede registraci nebo zahájí postup udělování povolení střednímu spalovacímu zařízení do jednoho měsíce od obdržení oznámení nebo informace od provozovatele a provozovatele o registraci či zahájení postupu informuje.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Stávající střední spalovací zařízení lze z oznamovací povinnosti podle odstavce 2 vyjmout, pokud příslušné orgány obdržely všechny informace uvedené v odstavci 3.

vypouští se

Tato spalovací zařízení je nutné zaregistrovat do [třináct měsíců ode dne provedení].

 

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. V registru vedeném příslušnými orgány musí být ke každému střednímu spalovacímu zařízení k dispozici přinejmenším informace stanovené v příloze I a dále veškeré informace získané ověřováním výsledků monitorování či jinými kontrolami dodržování požadavků uvedenými v článcích 7 a 8.

6. Příslušné orgány vedou veřejně přístupný registr středních spalovacích zařízení, který obsahuje přinejmenším informace stanovené v příloze I a dále veškeré informace získané ověřováním výsledků monitorování či jinými kontrolami dodržování požadavků uvedenými v článcích 7 a 8 a veškeré informace získané v případě, kdy na středním spalovacím zařízení dojde ke změnám ve smyslu článku 9.

Pozměňovací návrh  44

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Jakékoli povolení nebo registrace udělené na základě jiných právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů se může kombinovat s povolením nebo registrací vyžadovanými podle odstavce 1 do podoby jediného povolení nebo registrace, pokud povolení nebo registrace obsahuje informace vyžadované podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Členské státy mohou střední spalovací zařízení, která jsou součástí zařízení, na něž se vztahuje kapitola II směrnice 2010/75/EU, osvobodit od dodržování mezních hodnot emisí stanovených v příloze II této směrnice a ustanovení článku 6 této směrnice v případě znečišťujících látek, pro něž u těchto spalovacích zařízení platí mezní hodnoty emisí podle čl. 13 odst. 5 a čl. 15 odst. 3 směrnice 2010/75/EU, pouze pokud dané emise nepřesáhnou mezní hodnoty emisí, které stanoví příloha II této směrnice.

 

V případě zařízení spalujících paliva v rafinériích minerálních olejů a plynů a v případě regeneračních kotlů používaných při výrobě celulózy mohou členské státy na žádost provozovatele středního spalovacího zařízení osvobodit tato střední spalovací zařízení, která jsou součástí zařízení, na něž se vztahuje kapitola II směrnice 2010/75/EU, od dodržování mezních hodnot emisí stanovených v příloze II a ustanovení článku 6 této směrnice v případě znečišťujících látek, pro něž u těchto zařízení platí mezní hodnoty podle čl. 13. odst. 5 a čl. 15 odst. 3 směrnice 2010/75/EU.

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Počínaje dnem 1. ledna 2025 nesmí emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku a částic ze stávajícího středního spalovacího zařízení o jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 5 MW do ovzduší překročit mezní hodnoty emisí stanovené v části 1 přílohy II.

Počínaje dnem 1. ledna 2020 nesmí emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku a prachu ze stávajícího středního spalovacího zařízení o jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 15 MW do ovzduší překročit mezní hodnoty emisí stanovené v části 1 přílohy II.

 

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Počínaje dnem 1. ledna 2022 nesmí emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku a prachu ze stávajícího středního spalovacího zařízení o jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 5 MW a nižším než 15 MW nebo o příkonu 15 MW do ovzduší překročit mezní hodnoty emisí stanovené v části 1 přílohy II.

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Počínaje dnem 1. ledna 2030 nesmí emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku a částic ze stávajícího středního spalovacího zařízení o jmenovitém tepelném příkonu 5 MW nebo nižším do ovzduší překročit mezní hodnoty emisí stanovené v části 1 přílohy II.

Počínaje dnem 1. ledna 2027 nesmí emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku a prachu ze stávajícího středního spalovacího zařízení o jmenovitém tepelném příkonu 5 MW nebo nižším do ovzduší překročit mezní hodnoty emisí stanovené v části 1 přílohy II.

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy mohou stávající střední spalovací zařízení tvořící součást malých izolovaných soustav a izolovaných mikrosoustav osvobodit od dodržování mezních hodnot emisí stanovených v části 1 přílohy II až na pět let, nejdéle však do roku 2030, od dat stanovených v tomto článku odst. 2 prvním, druhém a třetím pododstavci, aniž jsou dotčeny stávající mezinárodní závazky.

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Odchylně od odstavce 1, a aniž jsou dotčeny environmentální normy a normy pro kvalitu ovzduší, může příslušný orgán ve zvláštních případech stanovit až na pět let od data platnosti mezních hodnot emisí stanovených v příloze II, nejdéle však do roku 2030, méně přísné mezní hodnoty emisí, pokud je alespoň 50 % užitného tepla vyrobeného daným zařízením na základě klouzavého průměru za období pěti let dodáváno v podobě páry či horké vody do veřejné sítě dálkového vytápění nebo pokud se využívá jako hlavní palivo tuhá biomasa. Takovou odchylku lze uplatnit, pouze pokud posouzení prokáže, že by dosažení úrovní emisí stanovených v příloze II vedlo k neúměrně vyšším nákladům s ohledem na přínosy pro životní prostředí, a to z důvodů:

 

a) zeměpisné polohy daného zařízení nebo jeho místních environmentálních podmínek; nebo

 

b) technických vlastností daného zařízení.

 

Maximální mezní hodnoty emisí stanovené příslušnými orgány nesmí přesahovat 1 100 mg/Nm3 pro SO2 a 150 mg/Nm3 pro prach.

 

Příslušný orgán v každém případě zajistí, aby nedošlo k závažnému znečištění a aby bylo celkově dosaženo vysoké úrovně ochrany životního prostředí.

Pozměňovací návrh  51

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou z dodržování mezních hodnot emisí stanovených v části 1 přílohy II vyjmout stávající střední spalovací zařízení, pokud nejsou provozována více než 500 provozních hodin ročně. V takovém případě se pro zařízení spalující pevná paliva použije mezní hodnota emisí částic ve výši 200 mg/Nm³.

Členské státy mohou z dodržování mezních hodnot emisí stanovených v části 1 přílohy II v naléhavých případech, nebo pokud je za mimořádných podmínek použití těchto středních spalovacích zařízení nezbytné, vyjmout stávající střední spalovací zařízení, pokud nejsou provozována více než 500 provozních hodin ročně, vypočteno jako klouzavý průměr za dobu pěti let. Členské státy mohou rozšířit omezení na 800 hodin v následujících případech:

 

– pro záložní výrobu elektřiny na propojených ostrovech pro případ přerušení hlavní dodávky elektřiny na ostrov;

 

– u středních spalovacích zařízení používaných pro výrobu tepla v případě výjimečně chladného počasí.

 

V takovém případě se pro zařízení spalující pevná paliva použije mezní hodnota emisí prachu ve výši 200 mg/Nm³.

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Počínaje [1 rok ode dne provedení] nesmí emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku a částic z nového středního spalovacího zařízení do ovzduší překročit mezní hodnoty emisí stanovené v části 2 přílohy II.

Počínaje [12 měsíců ode dne provedení] nesmí emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku a prachu z nového středního spalovacího zařízení do ovzduší překročit mezní hodnoty emisí stanovené v části 2 přílohy II.

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou z dodržování mezních hodnot emisí stanovených v části 2 přílohy II vyjmout nová střední spalovací zařízení, pokud nejsou provozována více než 500 provozních hodin ročně. V takovém případě se pro zařízení spalující pevná paliva použije mezní hodnota emisí částic 100 mg/Nm³.

Členské státy mohou z dodržování mezních hodnot emisí stanovených v části 2 přílohy II v naléhavých případech, nebo pokud je za mimořádných podmínek použití těchto středních spalovacích zařízení nezbytné, vyjmout nová střední spalovací zařízení, pokud nejsou provozována více než 500 provozních hodin ročně, vypočteno jako klouzavý průměr za dobu tří let. V takovém případě se pro zařízení spalující pevná paliva použije mezní hodnota emisí prachu 100 mg/Nm³.

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V zónách, které nesplňují mezní hodnoty pro kvalitu ovzduší stanovené ve směrnici 2008/50/ES, použijí členské státy pro jednotlivá střední spalovací zařízení v těchto zónách mezní hodnoty emisí vycházející z referenčních hodnot uvedených v příloze III nebo z přísnějších hodnot, které si členské státy stanoví, pokud není Komisi doloženo, že použití takovýchto mezních hodnot emisí by s sebou neslo neúměrně vysoké náklady a že do plánů kvality ovzduší, které je třeba vypracovat na základě článku 23 směrnice 2008/50/ES, byla začleněna jiná opatření k dodržování mezních hodnot pro kvalitu ovzduší.

4. V zónách, které nesplňují mezní hodnoty pro kvalitu ovzduší stanovené ve směrnici 2008/50/ES, zváží členské státy nutnost použít pro jednotlivá střední spalovací zařízení v těchto zónách přísnější mezní hodnoty emisí vycházející z referenčních hodnot uvedených v příloze III.

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Článek 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

Energetická účinnost

 

1. Členské státy přijmou opatření na podporu zvýšení energetické účinnosti středních spalovacích zařízení.

 

2. Do 31. prosince 2016 Komise posoudí, zda jsou normy minimální energetické účinnosti pro střední spalovací zařízení v souladu s nejlepšími dostupnými technologiemi.

 

3. Komise informuje Evropský parlament a Radu o výsledcích tohoto posouzení a zároveň předloží legislativní návrh, v němž případně stanoví úrovně energetické účinnosti nových středních spalovacích zařízení, které se budou uplatňovat od 1. ledna 2020.

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zřídí pro střední zařízení systém inspekcí v oblasti životního prostředí, nebo přijmou ke kontrole dodržování požadavků této směrnice jiná opatření.

1. Členské státy zřídí účinný systém založený na inspekcích v oblasti životního prostředí nebo jiných opatřeních ke kontrole dodržování požadavků této směrnice.

 

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. V situaci, kdy již byly zavedeny audity a inspekce k ověření souladu s jinými právními předpisy EU týkajícími se kontroly emisí, mohou členské státy využívat tyto audity a inspekce ke kontrole dodržování požadavků této směrnice.

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření, jež zajistí, aby zahajování a ukončování provozu středního spalovacího zařízení a jeho případné špatné funkce trvaly co nejkratší dobu. Jakoukoli špatnou funkci nebo poruchu sekundárního čisticího zařízení nahlásí provozovatel neprodleně příslušnému orgánu.

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření, jež zajistí, aby provozovatelé co nejvíce zkrátili zahajování a ukončování provozu středního spalovacího zařízení a jeho případné špatné funkce trvaly. Jakoukoli špatnou funkci nebo poruchu sekundárního čisticího zařízení nahlásí provozovatel neprodleně příslušnému orgánu.

Pozměňovací návrh   59

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Provozovatel oznámí příslušnému orgánu případy nedodržení požadavků směrnice co nejdříve a ve formátu, který stanoví členské státy .

Pozměňovací návrh   60

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V případě nedodržení požadavků směrnice zajistí členské státy, aby:

4. V případě nedodržení požadavků směrnice zajistí členské státy, aby příslušný orgán vyžadoval od provozovatele přijetí nezbytných opatření k tomu, aby byly požadavky opět bez zbytečného odkladu dodržovány.

a) provozovatel ihned informoval příslušný orgán;

 

b) provozovatel ihned přijal opatření, která zajistí nápravu v nejkratší možné době;

 

c) příslušný orgán vyžadoval od provozovatele přijetí veškerých vhodných doplňujících opatření, jež tento orgán považuje za nezbytné k zajištění nápravy.

 

Pokud není možné zajistit nápravu, pozastaví příslušný orgán provoz zařízení a zruší jeho registraci.

Pokud není možné zajistit nápravu, pozastaví příslušný orgán provoz zařízení a zruší jeho povolení nebo registraci.

Pozměňovací návrh   61

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) aniž je dotčen čl. 4 odst. 5, doklad o oznámení příslušnému orgánu;

vypouští se

Pozměňovací návrh   62

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) doklad registrace, kterou provedl příslušný orgán;

b) povolení nebo doklad registrace, kterou provedl příslušný orgán;

Pozměňovací návrh   63

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) případně záznam o počtu provozních hodin uvedeném v čl. 5 odst. 2 druhém pododstavci;

d) případně záznam o počtu provozních hodin uvedeném v čl. 5 odst. 2 třetím pododstavci a v čl. 5 odst. 3 druhém pododstavci;

Pozměňovací návrh   64

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) záznam o případech nedodržení požadavků a opatření přijatých podle čl. 7 odst. 4.

Pozměňovací návrh   65

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – písm. e b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb) doklady uvedené v článku 9.

Pozměňovací návrh   66

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Údaje uvedené v odstavci 2 se poskytují místním a regionálním orgánům v oblasti, kde se nachází střední spalovací zařízení.

Pozměňovací návrh   67

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Provozovatel oznámí příslušnému orgánu každou plánovanou změnu na středním spalovacím zařízení, která by ovlivnila platné mezní hodnoty emisí. Tyto informace oznámí nejpozději jeden měsíc před realizací změn.

1. Provozovatel informuje příslušný orgán o každé plánované změně na středním spalovacím zařízení, která by ovlivnila platné mezní hodnoty emisí. Tyto informace oznámí nejpozději jeden měsíc před realizací změn.

Pozměňovací návrh   68

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Na základě oznámení provozovatele podle odstavce 1 provede příslušný orgán do jednoho měsíce registraci všech těchto změn.

2. Po obdržení informací zaslaných provozovatelem podle odstavce 1 případně příslušný orgán provede do tří měsíců aktualizaci povolení nebo registrace a informuje o tom provozovatele.

Odůvodnění

Příslušnému orgánu musí být ponechána volba, zda provede aktualizaci povolení nebo registrace zařízení, a to na základě dopadů, které tyto změny pravděpodobně budou mít na kvalitu ovzduší a na použitelné mezní hodnoty emisí.

Pozměňovací návrh   69

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. V případě podstatné změny, jak je definována v čl. 3 odst. 1 bodu 19a, provedené na stávajícím středním spalovacím zařízení aktualizuje příslušný orgán své povolení nebo registraci pro dané nové spalovací zařízení a informuje o tom provozovatele.

Pozměňovací návrh   70

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušný orgán zpřístupní registr středních spalovacích zařízení veřejnosti, a to mimo jiné prostřednictvím internetu, přičemž dodrží ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES24.

Příslušný orgán zpřístupní registr středních spalovacích zařízení uvedený v čl. 4 odst. 6 veřejnosti, a to mimo jiné prostřednictvím internetu, přičemž dodrží ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES24.

__________________

__________________

24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).

24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).

Pozměňovací návrh   71

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Do [2 roky ode dne provedení] podají členské státy Komisi zprávu se souhrnem údajů uvedených v příloze, I přičemž uvedou odhadované množství celkových emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku a částic za rok ze zařízení s rozdělením podle typu paliva a třídy kapacity.

1. Do 31. prosince 2024 podají členské státy Komisi zprávu se souhrnem údajů uvedených v příloze, I přičemž uvedou odhadované množství celkových emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku a prachu za rok ze středních spalovacích zařízení s rozdělením podle typu zařízení, typu paliva a třídy kapacity.

Odůvodnění

Delší lhůta je odůvodněna zavedením možného povolovacího režimu, což je složitější než jen samotná registrace.

Pozměňovací návrh   72

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Členské státy rovněž podají do 31. prosince 2024 Komisi zprávu o odhadu celkových emisí oxidu uhelnatého z těchto zařízení za rok s rozdělením podle typu paliva a třídy kapacity.

Pozměňovací návrh   73

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Druhou a třetí zprávu s aktualizovanými údaji uvedenými v odstavci 1 zašlou členské státy Komisi do 1. října 2026, resp. 1. října 2031.

Druhou a třetí zprávu s aktualizovanými údaji uvedenými v odstavcích 1 a 1a zašlou členské státy Komisi do 1. října 2029, resp. 1. října 2034.

Pozměňovací návrh   74

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zprávy vypracované podle prvního pododstavce budou obsahovat kvalitativní i kvantitativní informace o provádění této směrnice, všechna případná opatření přijatá k ověření dodržování této směrnice při provozování středních spalovacích zařízení a všechna případná opatření realizovaná za účelem jejího prosazování.

Zprávy vypracované podle odstavců 1 a 1a a prvního pododstavce tohoto odstavce budou obsahovat kvalitativní i kvantitativní informace o provádění této směrnice, všechna případná opatření přijatá k ověření dodržování této směrnice při provozování středních spalovacích zařízení a všechna případná opatření realizovaná za účelem jejího prosazování.

 

Pozměňovací návrh   75

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Ve druhé souhrnné zprávě přezkoumá Komise provádění této směrnice, přičemž se zvláště zaměří na potřebu stanovit referenční hodnoty uvedené v příloze III jako mezní hodnoty emisí platné pro celou Unii; spolu s touto zprávou případně předloží také legislativní návrh.

vypouští se

Pozměňovací návrh   76

Návrh směrnice

Článek 12 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Přezkum

 

1. Komise přezkoumá do 31. prosince 2025 mezní hodnoty emisí pro nová střední spalovací zařízení s výjimkou mezních hodnot emisí NOx, které budou přezkoumány do 31. prosince 2021. Mezní hodnoty emisí pro nová a stávající střední spalovací zařízení budou přezkoumány do 31. prosince 2030. Následně by přezkumy měly být provedeny každých deset let. Přezkumy budou zohledňovat nejlepší dostupné technologie a, je-li to možné, údaje shromážděné při monitorování uvedeném v článku 6.

 

2. Komise posoudí, zda střední spalovací zařízení musí podléhat regulaci z hlediska emisí oxidu uhelnatého.

 

3. Komise předloží výsledky tohoto přezkumu Evropskému parlamentu a Radě spolu s případným legislativním návrhem.

Odůvodnění

Vzhledem k takto dlouhým časovým odstupům je důležité provádět pravidelný přezkum směrnice s ohledem na vývoj nových technologií.

Pozměňovací návrh   77

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 13 je Komisi svěřena na období pěti let počínaje [den vstupu v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději čtyři měsíce před koncem každého z těchto období.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 13 je Komisi svěřena na období pěti let počínaje [den vstupu v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období a zašle ji Evropskému parlamentu a Radě. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději čtyři měsíce před koncem každého z těchto období.

Pozměňovací návrh   78

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději [den: 1,5 roku po vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději [den: 18 měsíců po vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Pozměňovací návrh   79

Návrh směrnice

Příloha I – bod 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. V případě použití čl. 5 odst. 2 druhého pododstavce prohlášení opatřené podpisem provozovatele o tom, že zařízení není v provozu více než 300 hodin ročně;

8. V případě použití čl. 5 odst. 2 třetího pododstavce nebo čl. 5 odst. 3 druhého pododstavce prohlášení opatřené podpisem provozovatele o tom, že zařízení není v provozu déle , než je uvedeno v těchto pododstavcích;

Pozměňovací návrh   80

Návrh směrnice

Příloha IV – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Monitorování emisí

 

Monitorování emisí a posuzování dodržování požadavků

Pozměňovací návrh   81

Návrh směrnice

Příloha IV – část I – bod 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Část I – Metody monitorování

1. U středních spalovacích zařízení se jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 1 MW a nižším než 20 MW je třeba provádět pravidelná měření SO2, NOxčástic přinejmenším jednou za tři roky a u středních spalovacích zařízení se jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 20 MW a nižším než 50 MW přinejmenším jednou za rok.

1. Pravidelná měření SO2, NOx a prachu je třeba provádět přinejmenším:

 

– jednou za tři roky u středních spalovacích zařízení se jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 1 MW a nižším než 5 MW,

 

jednou za dva roky u středních spalovacích zařízení se jmenovitým tepelným příkonem 5 MW nebo vyšším a nižším než 15 MW,

 

 

jednou za rok u středních spalovacích zařízení se jmenovitým tepelným příkonem 15 MW nebo vyšším.

Pozměňovací návrh   82

Návrh směrnice

Příloha IV – část I – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Měření je třeba provádět pouze pro znečišťující látky, u nichž příloha II pro příslušná zařízení stanoví mezní hodnoty emisí.

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby měření byla prováděna také pro oxid uhelnatý (CO).

Pozměňovací návrh   83

Návrh směrnice

Příloha IV – část I – bod 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. První měření je třeba provést do tří měsíců od registrace zařízení.

 

3. První měření je třeba provést do tří měsíců od registrace zařízení nebo vydání povolení.

Pozměňovací návrh   84

Návrh směrnice

Příloha IV – část I – bod 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Jako alternativu k pravidelným měřením podle bodu 1 mohou členské státy požadovat průběžné měření.

 

V případě průběžného měření podléhají automatizované měřicí systémy alespoň jednou za rok kontrole prostřednictvím paralelních měření referenčními metodami a provozovatel o výsledcích těchto kontrol informuje příslušné orgány.

Pozměňovací návrh   85

Návrh směrnice

Příloha IV – část I – bod 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Odběr vzorků a analýza znečišťujících látek a měření parametrů procesu a případné alternativní postupy použité v souladu s bodem 4 musí odpovídat normám CEN. Nejsou-li normy CEN k dispozici, použijí se normy ISO, vnitrostátní normy nebo jiné mezinárodní normy, které zajistí srovnatelnou vědeckou kvalitu získaných údajů.

5. Odběr vzorků a analýza znečišťujících látek a měření parametrů procesu a případné alternativní postupy použité v souladu s bodem 4 musí odpovídat normám CEN. Během měření musí zařízení fungovat ve stabilních podmínkách a při reprezentativní a rovnoměrné zátěži. Období uvádění zařízení do provozu a odstavování z provozu se nezapočítávají. Nejsou-li normy CEN k dispozici, použijí se normy ISO, vnitrostátní normy nebo jiné mezinárodní normy, které zajistí srovnatelnou vědeckou kvalitu získaných údajů.

Pozměňovací návrh   86

Návrh směrnice

Příloha IV – část I a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Část Ia – Posouzení dodržování požadavků

 

1. V případě pravidelných měření se mezní hodnoty emisí uvedené v článku 5 považují za dodržené, pokud výsledky každé série měření nebo jiných postupů definovaných a stanovených podle pravidel přijatých příslušnými orgány nepřekročí příslušnou mezní hodnotu emisí.

 

2. V případě průběžného měření se dodržení mezních hodnot emisí uvedených v článku 5 posuzuje postupem stanoveným v příloze V části 4 bodě 1 směrnice 2010/75/EU.

 

Platné průměrné hodnoty se stanovují postupem uvedeným v příloze V části 3 bodech 9 a 10 směrnice 2010/75/EU.

 

Pro účely výpočtu průměrných hodnot emisí se nepřihlíží k hodnotám naměřeným během období uvedených v čl. 5 odst. 6 a 7 ani během období uvádění zařízení do provozu a odstavování z provozu.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V EU se nachází přibližně 150 000 středních spalovacích zařízení, konkrétně spalovacích zařízení o jmenovitém tepelném příkonu mezi 1 a 50 MW. Mají široké použití (mimo jiné se používají k výrobě elektřiny, k vytápění a chlazení v obytných domech/bytech a k výrobě tepla/páry pro průmyslové procesy atd.) a představují významný zdroj emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku a prachu. Na malá spalovací zařízení se může vztahovat směrnice 2009/125/ES (o ekodesignu) a velká spalovací zařízení se řídí směrnicí 2010/75/EU (o průmyslových emisích), avšak emise znečišťujících látek ze středních spalovacích zařízení nejsou na úrovni EU obecně regulovány.

Komise proto ve svém návrhu předkládá ustanovení pro střední spalovací zařízení. Jsou navržena tak, aby významně přispěla ke snížení znečištění NOx, SO2 a prachem tím, že stanoví mezní hodnoty pro nová i stávající zařízení, společně s jednoduchým režimem registrace, a aby tak pomohla členským státům dostát podstatné části jejich závazků v oblasti snížení emisí stejně jako zabránit případnému ovlivnění kvality ovzduší zvýšeným používáním biomasy, jež by mohlo vést k většímu znečištění ovzduší.

V souladu se zásadou zlepšování právní úpravy je záměrem tohoto návrhu zprávy zabránit dvojí regulaci a nadměrné administrativní zátěži, zároveň však zachovat cíle původního legislativního návrhu.

V tomto ohledu byla upravena oblast působnosti článku 2 směrnice, aby došlo k vyjasnění příslušného uplatňování navrhované směrnice a stávajícího acquis, zejména – nikoli však výhradně – pokud jde o směrnici o průmyslových emisích 2010/75/EU. Byla také provedena další vyjasnění v zájmu zachování právní jednotnosti se směrnicí o průmyslových emisích.

Zpravodaj se domnívá, že jím navrhované změny zlepší možnost reálného provádění směrnice, která se tak může stát důležitým nástrojem pro zlepšení kvality ovzduší v Evropské unii, aniž by představovala neodůvodněnou zátěž pro společnost a hospodářství.

(1)

Úř. věst. C 451, 16.12.2014, s. 134.

(2)

Úř. věst. C 415, 20.11.2014, s. 23.


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (23.4.2015)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení

(COM(2013)0919 – C8‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Navrhovatel: Fredrick Federley

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

Znečištění ovzduší je skutečně přeshraničním problémem a ovzduší mnoha členských států je ze značné části znečišťováno jejich sousedními zeměmi. Proto je nutné podniknout opatření na úrovni Unie, aby byl vytvořen koherentní a ambiciózní rámec pro snižování emisí.

Návrh Komise si klade za cíl vyplnit závažnou mezeru ve stávajících právních předpisech EU. Nová malá spalovací zařízení jsou již regulována prováděcími předpisy ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie. Na velká spalovací zařízení se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (do 31. prosince 2015).

Avšak emise znečišťujících látek ze středních spalovacích zařízení (zařízení o celkovém jmenovitém tepelném příkonu mezi 1 a 50 MW) nejsou v současné chvíli upraveny žádnými zvláštními předpisy na úrovni EU a navrhovatel vítá návrh Komise, který si klade za cíl vyplnit tuto legislativní mezeru, aby bylo vytvořeno koherentnější regulační prostředí.

Návrh je důležitý z několika důvodů. Zaprvé podle posouzení dopadů vypracovaného Komisí způsobuje znečištěné ovzduší odhadem více než 400 000 předčasných úmrtí ročně a vede k nákladům ve výši až 940 miliard EUR na zdravotní péči. Dále je jednou z příčin výrazného zhoršení kvality životního prostředí, protože 62 % území EU je vystaveno eutrofizaci, a také hospodářských ztrát jako například ve výši 15 miliard EUR za nevyužité pracovní dny, 4 miliard EUR za výdaje na zdravotní péči, 3 miliard za ztráty na zemědělské úrodě a 1 miliardy EUR za škody na budovách. Zadruhé by snížení emisí ze středních spalovacích zařízení mohlo napomoci dosáhnout klimatických a energetických cílů EU díky snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení energetické účinnosti a podpoře obnovitelných zdrojů energie. Pokud budeme nyní jednat a zaplníme stávající mezeru v právní úpravě, vyšleme tím jasné signály pro investory a poskytneme další podněty pro výzkum a inovace v oblasti průlomových technologií. Tím se vytvoří podmínky pro to, aby se evropské podniky prosadily v oblasti ekologických inovací, která má obrovský potenciál pro vývozní trhy. Například Čínu stojí jen znečištění ovzduší každoročně 12–13 % HDP.

Vyjasnění a změny navrhované navrhovatelem

V návrhu Komise se však objevuje řada bodů, které je nutno vyjasnit a doplnit. Navrhovatel stanovil následující hlavní body.

Vztah k platným právním předpisům

Regulační rámec musí být koherentní a mělo by se zabránit dvojí regulaci. Zejména je nutné objasnit vztah stávajícího návrhu k již platné směrnici o průmyslových emisích.

Zohlednění malých a středních podniků

Vzhledem k tomu, že 75 % středních spalovacích zařízení je řízeno malými a středními podniky, je zvlášť potřeba vyvarovat se nadměrné administrativní zátěže. Malé a střední podniky nemají takové administrativní kapacity jako větší společnosti, což však není v několika částech stávajícího návrhu ani v postoji Rady zohledněno.

Efektivita nákladů

Mezi náklady podniků a přínosy v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví je pochopitelně třeba zajistit náležitou rovnováhu. Bezesporu potřebujeme stanovit mezní hodnoty emisí, ty ale musejí být přiměřené a realizovatelné. Zároveň se ale zpravodaj domnívá, že existují pádné důvody pro vytvoření ambiciózního rámce.

Flexibilita

Již v návrhu Komise jsou rozlišována nová a stávající zařízení. Existuje však prostor k zajištění větší flexibility pro nejmenší stávající zařízení do 5 MW. Náklady na tato zařízení by totiž mohly být poměrně vysoké.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Spalování paliva v malých spalovacích zařízeních může být upraveno prováděcími akty ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie15. Spalování paliva ve velkých spalovacích zařízeních upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU16 ze dne 7. ledna 2013, přičemž do 31. prosince 2015 pro velká spalovací zařízení podle čl. 30 odst. 2 směrnice 2010/75/EU platí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES17.

(5) Spalování paliva v malých spalovacích zařízeních může být upraveno prováděcími akty ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES. S cílem vyplnit zbývající legislativní mezeru jsou však zapotřebí další opatření podle směrnice 2009/125/ES. Spalování paliva ve velkých spalovacích zařízeních upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 7. ledna 2013, přičemž do 31. prosince 2015 pro velká spalovací zařízení podle čl. 30 odst. 2 směrnice 2010/75/EU platí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES.

__________________

__________________

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10).

15Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10).

16Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).

16Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).

17Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 1).

16Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 1).

Odůvodnění

Legislativní mezera mezi směrnicí o ekodesignu a touto směrnicí by měla být řešena ve směrnici o ekodesignu, jak navrhla ve svém postoji Rada.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Tato směrnice by se neměla vztahovat na výrobky spojené se spotřebou energie, na které se vztahují prováděcí opatření přijatá podle směrnice 2009/125/ES nebo kapitoly III či IV směrnice 2010/75/EU. Z působnosti této směrnice by měla být dále vyjmuta i některá další spalovací zařízení, a to na základě svých technických vlastností či využití při určitých činnostech.

(9) Tato směrnice by se neměla vztahovat na spalovací zařízení, na které se vztahují prováděcí opatření přijatá podle směrnice 2009/125/ES nebo směrnice 2010/75/EU. Z působnosti této směrnice by měla být dále vyjmuta i některá další spalovací zařízení, a to na základě svých technických vlastností či využití při určitých činnostech. Žádné spalovací zařízení by nemělo podléhat dvojí regulaci. V případě potřeby předloží Komise vysvětlující pokyny.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) S ohledem na umístění spalovacích zařízení a související technické a logistické problémy je vhodnější, aby Španělsko, pokud jde o Kanárské ostrovy, Francie, pokud jde o zámořské departementy, a Portugalsko, pokud jde o Madeiru a Azory, stanovily mezní hodnoty emisí pro střední spalovací zařízení provozované v těchto oblastech, které by nepodléhaly minimálním požadavkům Unie.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) K zajištění regulace emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku a částic do ovzduší by střední spalovací zařízení měla být provozována pouze v případě, že byla přinejmenším zaregistrována příslušným orgánem, a to na základě oznámení provozovatele.

(10) K zajištění regulace emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku a částic do ovzduší by střední spalovací zařízení měla být provozována pouze v případě, že byla přinejmenším zaregistrována příslušným orgánem, nebo pokud jim tento orgán udělil povolení, a to na základě oznámení provozovatele.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) spalovací zařízení, na něž se vztahuje kapitola III nebo kapitola IV směrnice 2010/75/EU;

a) spalovací zařízení, na něž se vztahuje směrnice 2010/75/EU;

Odůvodnění

S cílem předejít dvojí regulaci by se na zařízení, na které se vztahuje směrnice 2010/75/EU, tato směrnice neměla vztahovat.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) výrobky spojené se spotřebou energie, na něž se vztahují prováděcí opatření přijatá podle směrnice 2009/125/ES, pokud tyto prováděcí akty stanoví mezní hodnoty emisí pro znečišťující látky uvedené v příloze II této směrnice;

b) spalovací zařízení, na něž se vztahují prováděcí opatření přijatá podle směrnice 2009/125/ES, pokud tyto prováděcí akty stanoví mezní hodnoty emisí pro znečišťující látky uvedené v příloze II této směrnice;

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) spalovací zařízení, ve kterých plynné produkty spalování používají k přímému ohřevu, sušení nebo jakékoli jiné úpravě předmětů nebo materiálů;

c) spalovací zařízení, ve kterých se produkty spalování používají k přímému ohřevu, sušení nebo jakémukoli jinému zpracování předmětů nebo materiálů, jako jsou tavicí pece, ohřívací pece a pece pro tepelnou úpravu;

Odůvodnění

Z důvodu právní jistoty by formulace o průmyslových emisích měla odpovídat formulaci použité v čl. 28 písm. a) směrnice 2010/75/EU.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) regenerační kotle v zařízeních na výrobu buničiny;

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb) spalovací zařízení spalující rafinérská paliva samostatně nebo s jinými palivy za účelem výroby energie v rámci rafinérií minerálních olejů a plynů;

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Tato směrnice se nevztahuje na výzkum, vývoj a zkoušení v souvislosti se středními spalovacími zařízeními. Členské státy mohou pro uplatňování tohoto odstavce stanovit zvláštní podmínky.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4) částicemi“ částice libovolného tvaru, struktury nebo hustoty rozptýlené v podmínkách místa odběru vzorku v plynném skupenství, které lze po odběru reprezentativního vzorku z analyzovaného plynu zachytit filtrací za vymezených podmínek a které zůstávají v prostoru před filtrem a po usušení za vymezených podmínek na filtru;

4) prachem“ částice libovolného tvaru, struktury nebo hustoty rozptýlené v podmínkách místa odběru vzorku v plynném skupenství, které lze po odběru reprezentativního vzorku z analyzovaného plynu zachytit filtrací za vymezených podmínek a které zůstávají v prostoru před filtrem a po usušení za vymezených podmínek na filtru;

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6) „stávajícím spalovacím zařízením“ spalovací zařízení uvedené do provozu před [1 rok od provedení směrnice];

6) „stávajícím spalovacím zařízením“ spalovací zařízení uvedené do provozu před [1 rok od provedení směrnice] nebo zařízení, pro něž bylo podle vnitrostátních právních předpisů uděleno povolení před [datum provedení směrnice], za předpokladu, že dané zařízení bude uvedeno do provozu nejpozději [1 rok od provedení směrnice];

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

16) „provozními hodinami“ doba vyjádřená v hodinách, během níž spalovací zařízení vypouští emise do ovzduší;

16) „provozními hodinami“ doba vyjádřená v hodinách, během níž je spalovací zařízení v provozu a vypouští emise do ovzduší, s výjimkou doby uvádění zařízení do provozu a odstavování z provozu;

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Agregační pravidla

 

Členské státy mohou pro účely této směrnice považovat propojení tvořené dvěma nebo více novými středními spalovacími zařízeními za jediné střední spalovací zařízení a sčítat jejich jmenovité tepelné příkony pro účely výpočtu celkového jmenovitého tepelného příkonu, pokud:

 

– jsou odpadní plyny z těchto středních spalovacích zařízení odváděny společným komínem; nebo

 

– by s přihlédnutím k technickým a ekonomickým faktorům mohly být odpadní plyny z těchto středních spalovacích zařízení odváděny společným komínem.

Odůvodnění

V postoji Rady jsou navržena povinná agregační pravidla. Důvodem, proč Komise nenavrhuje agregační pravidla, je skutečnost, že by tato pravidla mohla představovat velkou administrativní zátěž. Nicméně řada členských států již agregační pravidla zavedla. Tento pozměňovací návrh stanovuje agregační pravidla jako pravidla dobrovolná, takže členské státy mohou nadále agregační pravidla uplatňovat, ale zároveň není žádný členský stát povinen je zavést.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby byla střední spalovací zařízení provozována pouze po registraci příslušným orgánem.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby žádná nová střední spalovací zařízení nebyla provozována bez povolení nebo registrace.

 

1a. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby od 1. ledna 2025 žádné stávající střední spalovací zařízení se jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 5 MW nebylo provozováno bez povolení nebo registrace.

 

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby od 1. ledna 2030 žádné stávající střední spalovací zařízení se jmenovitým tepelným příkonem 5 MW nebo nižším nebylo provozováno bez povolení nebo registrace.

2. Součástí postupu registrace musí být přinejmenším oznámení provozovatele příslušnému orgánuprovozování středního spalovacího zařízení či o záměru takové zařízení provozovat.

2. Členské státy přesně určí postup pro udělování povolení a registraci. Součástí tohoto postupu musí být přinejmenším povinnost provozovatele oznámit příslušnému orgánu provozování středního spalovacího zařízení či záměr takové zařízení provozovat.

3. U každého středního spalovacího zařízení obsahuje oznámení provozovatele přinejmenším informace uvedené v příloze I.

3. U každého středního spalovacího zařízení obsahuje oznámení provozovatele přinejmenším informace uvedené v příloze I.

4. Příslušný orgán provede registraci středního spalovacího zařízení do jednoho měsíce od obdržení oznámení od provozovatele a provozovatele o registraci informuje.

4. Příslušný orgán provede registraci nebo zahájí postup udělování povolení střednímu spalovacímu zařízení do jednoho měsíce od obdržení oznámení od provozovatele a provozovatele o registraci informuje.

5. Stávající střední spalovací zařízení lze z oznamovací povinnosti podle odstavce 2 vyjmout, pokud příslušné orgány obdržely všechny informace uvedené v odstavci 3.

5. Stávající střední spalovací zařízení lze z oznamovací povinnosti podle odstavce 2 vyjmout, pokud příslušné orgány obdržely všechny informace uvedené v odstavci 3.

Tato spalovací zařízení je nutné zaregistrovat do [třináct měsíců ode dne provedení].

Tato spalovací zařízení musí být zaregistrována nebo jim musí být uděleno povolení do [třináct měsíců ode dne provedení].

6. V registru vedeném příslušnými orgány musí být ke každému střednímu spalovacímu zařízení k dispozici přinejmenším informace stanovené v příloze I a dále veškeré informace získané ověřováním výsledků monitorování či jinými kontrolami dodržování požadavků uvedenými v článcích 7 a 8.

6. V registru vedeném příslušnými orgány musí být ke každému střednímu spalovacímu zařízení k dispozici přinejmenším informace stanovené v příloze I a dále veškeré informace získané ověřováním výsledků monitorování či jinými kontrolami dodržování požadavků uvedenými v článcích 7 a 8.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Členské státy mohou střední spalovací zařízení, která jsou součástí zařízení, na něž se vztahuje kapitola II směrnice 2010/75/EU, osvobodit od dodržování mezních hodnot emisí stanovených v příloze II a ustanovení článku 6 této směrnice v případě znečišťujících látek, pro které u těchto spalovacích zařízení platí mezní hodnoty emisí podle čl. 13 odst. 5 a čl. 15 odst. 3 směrnice 2010/75/EU.

Odůvodnění

V souladu s návrhem Rady mohou členské státy osvobodit zařízení, která jsou součástí zařízení, na něž se vztahuje směrnice 2010/75/EU.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Mezní hodnoty emisí stanovené v příloze II se nevztahují na střední spalovací zařízení nacházející se na Kanárských ostrovech, ve francouzských zámořských departementech a na Madeiře a Azorech. Členské státy stanoví mezní hodnoty emisí pro tato spalovací zařízení s cílem snížit jejich emise do ovzduší a potenciální rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Počínaje dnem 1. ledna 2025 nesmí emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku a částic ze stávajícího středního spalovacího zařízení o jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 5 MW do ovzduší překročit mezní hodnoty emisí stanovené v části 1 přílohy II.

2. Počínaje dnem 1. ledna 2025 nesmí emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku a částic ze stávajícího středního spalovacího zařízení o jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 5 MW do ovzduší překročit mezní hodnoty emisí stanovené v části 1 přílohy II.

Počínaje dnem 1. ledna 2030 nesmí emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku a částic ze stávajícího středního spalovacího zařízení o jmenovitém tepelném příkonu 5 MW nebo nižším do ovzduší překročit mezní hodnoty emisí stanovené v části 1 přílohy II.

Počínaje dnem 1. ledna 2030 nesmí emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku a částic ze stávajícího středního spalovacího zařízení o jmenovitém tepelném příkonu 5 MW nebo nižším do ovzduší překročit mezní hodnoty emisí stanovené v části 1 přílohy II.

Členské státy mohou z dodržování mezních hodnot emisí stanovených v části 1 přílohy II vyjmout stávající střední spalovací zařízení, pokud nejsou provozována více než 500 provozních hodin ročně. V takovém případě se pro zařízení spalující pevná paliva použije mezní hodnota emisí částic ve výši 200 mg/Nm³.

Členské státy mohou z dodržování mezních hodnot emisí stanovených v části 1 přílohy II vyjmout stávající střední spalovací zařízení, jejichž roční provoz v klouzavém průměru za období pěti let nepřesahuje 1000 provozních hodin ročně. V takovém případě se pro zařízení spalující pevná paliva použije mezní hodnota emisí částic ve výši 200 mg/Nm³.

 

Do 1. ledna 2030 mohou být stávající střední spalovací zařízení se jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 5 MW osvobozena od dodržování mezních hodnot emisí podle tohoto článku, pokud alespoň 50 % užitného tepla vyrobeného daným zařízením na základě klouzavého průměru za období pěti let je dodáváno v podobě páry či horké vody do veřejné sítě dálkového vytápění, nebo za předpokladu, že hlavním palivem je pevná biomasa.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou z dodržování mezních hodnot emisí stanovených v části 2 přílohy II vyjmout nová střední spalovací zařízení, pokud nejsou provozována více než 500 provozních hodin ročně. V takovém případě se pro zařízení spalující pevná paliva použije mezní hodnota emisí částic 100 mg/Nm³.

Členské státy z dodržování mezních hodnot emisí stanovených v části 2 přílohy II vyjmout nová střední spalovací zařízení, jejichž roční provoz v klouzavém průměru za období pěti let nepřesahuje 1000 provozních hodin ročně. V takovém případě se pro zařízení spalující pevná paliva použije mezní hodnota emisí částic 100 mg/Nm³.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V zónách, které nesplňují mezní hodnoty pro kvalitu ovzduší stanovené ve směrnici 2008/50/ES, použijí členské státy pro jednotlivá střední spalovací zařízení v těchto zónách mezní hodnoty emisí vycházející z referenčních hodnot uvedených v příloze III nebo z přísnějších hodnot, které si členské státy stanoví, pokud není Komisi doloženo, že použití takovýchto mezních hodnot emisí by s sebou neslo neúměrně vysoké náklady a že do plánů kvality ovzduší, které je třeba vypracovat na základě článku 23 směrnice 2008/50/ES, byla začleněna jiná opatření k dodržování mezních hodnot pro kvalitu ovzduší.

4. V zónách, které nesplňují mezní hodnoty Unie pro kvalitu ovzduší stanovené ve směrnici 2008/50/ES, mohou členské státy použít pro jednotlivá střední spalovací zařízení v těchto zónách mezní hodnoty emisí vycházející z referenčních hodnot uvedených v příloze III nebo z přísnějších hodnot, které si členské státy stanoví, pokud použití takovýchto mezních hodnot emisí s sebou nenese neúměrně vysoké náklady a pokud do plánů kvality ovzduší, které je třeba vypracovat na základě článku 23 směrnice 2008/50/ES, nebyla začleněna jiná opatření k dodržování mezních hodnot pro kvalitu ovzduší.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

Výjimka pro ukončení životnosti

 

1. Členské státy mohou od dodržování mezních emisních hodnot stanovených v částech 1a, 1b a 1c přílohy II a požadavků na monitorování a podávání zpráv stanovených v článku 6 a v příloze IV osvobodit na období pěti let od dat účinnosti uvedených v čl. 5 odst. 2 stávající střední spalovací zařízení za předpokladu, že provozovatel středního spalovacího zařízení oznámí formou písemného prohlášení příslušnému orgánu, že toto zařízení nebude v provozu více než 11 000 provozních hodin během období pěti let a že provoz spalovacího zařízení po uplynutí tohoto pětiletého období ukončí.

 

– Pro střední spalovací zařízení se jmenovitým tepelným příkonem 5 MW nebo méně se oznámení formou písemného prohlášení příslušnému orgánu předloží do 1. ledna 2029 a provoz těchto zařízení je ukončen nejpozději do 31. prosince 2034.

 

– Pro střední spalovací zařízení se jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 5 MW se oznámení formou písemného prohlášení příslušnému orgánu předloží do 1. ledna 2024 a provoz těchto zařízení je ukončen nejpozději do 31. prosince 2029.

 

2. Během pětiletého období uvedeného v odstavci 1 je provozovatel povinen předložit každý rok příslušnému orgánu záznam o počtu provozních hodin od dat účinnosti uvedených v čl. 5 odst. 2.

 

3. Pokud je střední spalovací zařízení stále v provozu i po skončení pětiletého období uvedeného v odstavci 1, je považováno za nové střední spalovací zařízení.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5 b

 

Energetická účinnost

 

1. Členské státy přijmou opatření na podporu zvýšení energetické účinnosti středních spalovacích zařízení.

 

2. Do 31. prosince 2016 Komise posoudí, zda jsou normy minimální energetické účinnosti pro střední spalovací zařízení v souladu s nejlepšími dostupnými technologiemi.

 

3. Komise informuje Evropský parlament a Radu o výsledcích tohoto posouzení a zároveň předloží legislativní návrh, v němž případně stanoví úrovně energetické účinnosti nových středních spalovacích zařízení, které se budou uplatňovat od 1. ledna 2020.

 

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. U střední spalovacích zařízení, která pro splnění mezních hodnot emisí používají sekundární čisticí zařízení, je třeba trvale monitorovat účinnost provozu tohoto zařízení a výsledky tohoto monitorování musí být zaznamenány.

4. U středních spalovacích zařízení, která pro splnění mezních hodnot emisí používají sekundární čisticí zařízení, se prokazuje a zaznamenává účinný nepřetržitý provoz tohoto zařízení.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Údaje uvedené v odstavci 2 se poskytují místním a regionálním orgánům v místě, kde se nachází střední spalovací zařízení.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Přezkum

 

Mezní hodnoty emisí pro nová střední spalovací zařízení by měly být přezkoumány Komisí v roce 2025 a pro nová i stávající střední spalovací zařízení v roce 2035. Následně by přezkumy měly být provedeny každých deset let. Přezkum zohlední nejlepší dostupné technologie a měl by se přednostně týkat [směrnice (EU).../...*].

 

_____________

 

* Úř. věst.: vložte prosím číslo, název a odkaz obsažené v COD 2013/0443.

Odůvodnění

Vzhledem k takto dlouhým časovým odstupům je důležité při přezkumu směrnice zohlednit vývoj nových technologií.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději [den: 1,5 roku po vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději [den: 18 měsíců po vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Příloha II – část 1 – bod 1

 

Znění navržené Komisí

 

1. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro střední spalovací zařízení s výjimkou motorů a plynových turbín

Znečišťující látka

Tuhá biomasa

Jiná pevná paliva

Kapalná paliva s výjimkou těžkého topného oleje

Těžký topný olej

Zemní plyn

Plynná paliva s výjimkou zemního plynu

SO2

200

400

170

350

-

35

NOX

650

650

200

650

200

250

Částice

30(1)

30

30

30

-

-

__________________

(1) 45 mg/Nm3 pro zařízení s tepelným příkonem 5 MW nebo nižším.

 

Pozměňovací návrh

1. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro stávající střední spalovací zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem od 1 do 5 MW. Zařízení s výjimkou motorů a plynových turbín

Znečišťující látka

Tuhá biomasa

Jiná pevná paliva

Plynový olej

Kapalná paliva s výjimkou plynového oleje

Zemní plyn

Plynná paliva s výjimkou zemního plynu

SO2

200(1)(2)

400

-

350

-

200(3)

NOx

650

650

200

650

250

250

Prach

50(4)

50(4)

-

50

-

-

__________________

(1) Hodnota se nepoužije v případě zařízení spalujících výlučně dřevitou tuhou biomasu.

(2) 300 mg/Nm³ v případě zařízení spalujících slámu.

(3) 400 mg/Nm³ v případě nízkovýhřevných plynů z koksárenských pecí (železářský a ocelářský průmysl).

(4) Do 1. ledna 2035, 150 mg/Nm3.

1a. Mezní hodnoty emisí (mg/Nm3) pro stávající střední spalovací zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 5 MW. Zařízení s výjimkou motorů a plynových turbín

Znečišťující látka

Tuhá biomasa

Jiná pevná paliva

Plynový olej

Kapalná paliva s výjimkou plynového oleje

Zemní plyn

Plynná paliva s výjimkou zemního plynu

SO2

200 (2) (3)

400

350

-

35 (1) (4)

NOX

650

650

200

650

250

250

Prach

30 (5)

30 (5)

 

30

-

-

__________________

(1) 400 mg/Nm³ v případě nízkovýhřevných plynů z koksárenských pecí a 200 mg/Nm³ v případě nízkovýhřevných plynů z vysokých pecí (železářský a ocelářský průmysl).

(2) Hodnota se nepoužije v případě zařízení spalujících výlučně dřevitou tuhou biomasu.

(3) 300 mg/Nm³ v případě zařízení spalujících slámu.

(4) 170 mg/Nm3 v případě bioplynu.

(5) 50 mg/Nm3 v případě zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem od 5 do 20 MW.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Příloha II – část 2 – bod 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

1. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro střední spalovací zařízení s výjimkou motorů a plynových turbín

 

Pozměňovací návrh

1. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro nová střední spalovací zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem od 1 do 50 MW. Zařízení s výjimkou motorů a plynových turbín

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Příloha IV– bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. První měření je třeba provést do tří měsíců od registrace zařízení.

3. První měření je třeba provést do šesti měsíců od udělení povolení pro zařízení či jeho registrace nebo ode dne zahájení provozu, podle toho, co nastane později.

Odůvodnění

Návrh Komise obsahuje velmi krátkou lhůtu pro kontrolu emisí u zařízení po registraci. To povede k velmi vysoké poptávce po kontrolách v klíčových obdobích (např. v roce 2015 a 2030, kdy je nutné zaregistrovat stávající zařízení a kdy se musejí začít dodržovat mezní hodnoty emisí), a pokud by došlo k prodlevě při objednání kontroly, mohlo by se navíc stát, že zařízení by nebylo po dobu tří měsíců provozuschopné. Domníváme se proto, že pokud jde o datum první kontroly, je nutné zajistit flexibilnější podmínky.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Příloha IV – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Jako alternativu k pravidelným měřením podle bodu 1 mohou členské státy požadovat měření průběžné.

 

V případě průběžných měření podléhají automatizované měřicí systémy alespoň jednou za rok kontrole prostřednictvím paralelních měření referenčními metodami a provozovatel o výsledcích těchto kontrol informuje příslušné orgány.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Příloha IV – část 1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Posuzování souladu

 

1. V případě pravidelných měření se mezní hodnoty emisí uvedené v článku 5 považují za dodržené, pokud výsledky každé série měření nebo jiných postupů definovaných a stanovených podle pravidel přijatých příslušnými orgány nepřekročí příslušnou mezní hodnotu emisí.

 

2. V případě kontinuálních měření se dodržení mezních hodnot emisí uvedených v článku 5 posuzuje postupem stanoveným v příloze V části 4 bodě 1 směrnice 2010/75/EU.

 

Platné průměrné hodnoty se stanoví postupem uvedeným v příloze V části 3 bodech 9 a 10 směrnice 2010/75/EU.

 

Pro účely výpočtu průměrných hodnot emisí se nepřihlíží k hodnotám naměřeným během období uvedených v čl. 5 odst. 6 a 7 ani během období uvádění zařízení do provozu a odstavování z provozu.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

14.4.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

9

10

Členové přítomní při konečném hlasování

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Marco Zullo

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg


POSTUP

Název

Omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení

Referenční údaje

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

Datum předložení EP

18.12.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

13.1.2014

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Andrzej Grzyb

10.7.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

3.12.2014

24.2.2015

14.4.2015

 

Datum přijetí

6.5.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

58

9

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Bart Staes

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Marek Jurek, Catherine Stihler

Datum předložení

13.5.2015

Právní upozornění - Ochrana soukromí