Procedure : 2013/0442(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0160/2015

Indgivne tekster :

A8-0160/2015

Forhandlinger :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Afstemninger :

PV 07/10/2015 - 10.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0339

BETÆNKNING     ***I
PDF 911kWORD 548k
13.5.2015
PE 546.891v02-00 A8-0160/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

(COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Andrzej Grzyb

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

(COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0919),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0003/2014),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 10. juli 2014(1),

–       der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 7. oktober 2014(2),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0160/2015),

1.      vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) I Europa-Parlamentet og Rådets14 afgørelse XXX/XXXX (handlingsprogrammet) anerkendes det, at emissioner af forurenende stoffer til luft er reduceret betydeligt i løbet af de sidste årtier, men samtidig er luftforureningen stadig et problem i mange dele af Europa, og unionsborgere udsættes stadig for luftforurenende stoffer, som kunne bringe deres sundhed og trivsel i fare. Ifølge handlingsprogrammet lider økosystemer stadig under de uforholdsmæssigt store tilførsler af kvælstof og svovl i forbindelse med emissioner fra transport, ikke-bæredygtige landbrugsmetoder og elproduktion.

(1) I Europa-Parlamentet og Rådets afgørelse XXX/XXXX14 (handlingsprogrammet) anerkendes det, at emissioner af forurenende stoffer til luft er reduceret betydeligt i løbet af de sidste årtier, men samtidig er luftforureningen stadig et problem i mange dele af Europa, og unionsborgere udsættes stadig for luftforurenende stoffer, som kunne bringe deres sundhed og trivsel i fare. Ifølge handlingsprogrammet lider økosystemer stadig under de uforholdsmæssigt store tilførsler af kvælstof og svovl i forbindelse med emissioner fra transport, ikke-bæredygtige landbrugsmetoder og elproduktion. I mange dele af EU overholder luftkvaliteten stadig ikke de grænser, som EU selv har fastsat, og de mål, som Verdenssundhedsorganisationen har opstillet.

__________________

__________________

14 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af ... om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden" (EUT L ... af ..., s. ...).

14 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af ... om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden" (EUT L ... af ..., s. ...).

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Forbrænding af brændsel i små fyringsanlæg og -apparater kan være omfattet af gennemførelsesretsakter til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter15. Forbrænding af brændsel i store fyringsanlæg er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets16 direktiv 2010/75/EU af 7. januar 2013, mens Europa-Parlamentets og Rådets17 direktiv 2001/80/EF indtil den 31. december 2015 fortsat finder anvendelse for store fyringsanlæg, der er omfattet af artikel 30, stk. 2, i direktiv 2010/75/EU.

(5) Forbrænding af brændsel i små fyringsanlæg og -apparater kan være omfattet af gennemførelsesretsakter til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter15. Der er imidlertid behov for yderligere foranstaltninger i henhold til direktiv 2009/125/EF for at dække det resterende tomrum i lovgivningen. Forbrænding af brændsel i store fyringsanlæg er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 7. januar 201316, mens Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF17 indtil den 31. december 2015 fortsat finder anvendelse for store fyringsanlæg, der er omfattet af artikel 30, stk. 2, i direktiv 2010/75/EU.

__________________

__________________

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10).

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10).

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF af 23. oktober 2001 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (EFT L 309 af 27.11.2001, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF af 23. oktober 2001 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (EFT L 309 af 27.11.2001, s. 1).

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på energirelaterede produkter, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger vedtaget i overensstemmelse med direktiv 2009/125/EF eller kapitel III eller IV i direktiv 2010/75/EU. Visse andre fyringsanlæg bør også undtages fra dette direktivs anvendelsesområde på grundlag af deres tekniske egenskaber eller anvendelse i bestemte aktiviteter.

(9) Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på mellemstore fyringsanlæg, der er omfattet af kapitel III eller IV i direktiv 2010/75/EU. Visse andre fyringsanlæg bør også undtages fra dette direktivs anvendelsesområde på grundlag af deres tekniske egenskaber eller anvendelse i bestemte aktiviteter.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) De emissionsgrænser, der er fastsat i bilag II, bør ikke finde anvendelse på mellemstore fyringsanlæg på De Kanariske Øer, i de franske oversøiske departementer og i øgrupperne Madeira og Azorerne på grund af de tekniske og logistiske problemer, der er knyttet til den isolerede placering af disse anlæg. Medlemsstaterne bør fastsætte emissionsgrænseværdier for disse anlæg for at mindske deres emissioner til luft og de potentielle risici for menneskers sundhed og miljøet.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 9 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b) Dette direktiv bør finde anvendelse på en kombination af to eller flere fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mindst 1 MW og mindre end 50 MW, medmindre denne kombination er et fyringsanlæg, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2010/75/EU. Hvis mere end et enkelt fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mindre end 1 MW er monteret på et enkelt sted i en belastningsdelingsordning, bør en sådan kombination betragtes som et enkelt fyringsanlæg med henblik på dette direktiv.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 9 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9c) Medlemsstaterne bør have mulighed for ikke at anvende dette direktiv på anlæg, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2010/75/EU, for de forurenende stoffer, for hvilke der i medfør af dette direktiv gælder emissionsgrænseværdier, når disse emissionsgrænseværdier ikke overstiger de grænseværdier, der er anført i bilag II til dette direktiv, medmindre der er tale om anlæg, der fyrer med brændsel i mineralolie- og gasraffinaderier eller sodakedler til fremstilling af pulp. I sådanne tilfælde bør medlemsstaterne fritage disse anlæg på anmodning af driftslederen.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) For at sikre, at der føres kontrol med emissioner af svovldioxid, nitrogenoxider og partikler i luften, bør mellemstore fyringsanlæg kun kunne drives, hvis det som minimum er registreret af den kompetente myndighed på grundlag af en underretning fra driftslederen.

(10) For at sikre, at der føres kontrol med emissioner af svovldioxid, nitrogenoxider og støv i luften, bør mellemstore fyringsanlæg kun kunne drives, hvis det som minimum er registreret af den kompetente myndighed, eller hvis den pågældende myndighed har udstedt en tilladelse, på grundlag af en underretning eller forelagte oplysninger fra driftslederen.

Ændringsforslag   8

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Når der allerede findes revisioner og inspektioner for at kontrollere overensstemmelsen med anden miljølovgivning, bør de kompetente myndigheder anvende disse eksisterende mekanismer for efterlevelse af direktivet i så vid udstrækning som muligt. Disse mekanismer kan for eksempel omfatte de mekanismer, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF1a eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU1b.

 

______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1).

Ændringsforslag   9

Forslag til direktiv

Betragtning 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) I henhold til artikel 193 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) forhindrer dette direktiv ikke medlemsstaterne i at opretholde eller indføre strengere beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. med henblik på at opfylde miljøkvalitetsnormer. Blandt andet bør medlemsstaterne i områder, hvor luftkvalitetsgrænseværdierne ikke overholdes, anvende strengere emissionsgrænseværdier, hvilket også vil fremme økoinnovation i Unionen og navnlig lette markedsadgangen for små og mellemstore virksomheder; dette kunne være de referenceværdier, der er fastsat i bilag III til nærværende direktiv.

(13) I henhold til artikel 193 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) forhindrer dette direktiv ikke medlemsstaterne i at opretholde eller indføre strengere beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. med henblik på at opfylde miljøkvalitetsnormer. Blandt andet bør medlemsstaterne i områder, hvor luftkvalitetsgrænseværdierne ikke overholdes, overveje strengere emissionsgrænseværdier, hvilket også vil fremme økoinnovation i Unionen og navnlig lette markedsadgangen for små og mellemstore virksomheder; dette kunne være de referenceværdier, der er fastsat i bilag III til nærværende direktiv. Medlemsstaterne bør gennemføre en vurdering af de mulige virkninger, når de beslutter at træffe sådanne foranstaltninger.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) For at begrænse den administrative byrde for små og mellemstore virksomheder, der driver mellemstore fyringsanlæg, bør driftsledernes administrative forpligtelser i henseende til underretning, overvågning og rapportering stå i et rimeligt forhold til formålet, samtidig med at de tillader de kompetente myndigheder at føre effektiv kontrol med overholdelsen.

(15) For at begrænse den administrative byrde for små og mellemstore virksomheder, der driver mellemstore fyringsanlæg, bør driftsledernes administrative forpligtelser i henseende til underretning, overvågning og rapportering stå i et rimeligt forhold til formålet, og dobbeltarbejde bør undgås, samtidig med at de tillader de kompetente myndigheder at føre effektiv kontrol med overholdelsen.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) Kommissionen bør inden for en rimelig tidsfrist vurdere nødvendigheden af at ændre emissionsgrænseværdierne i bilag II på baggrund af de mest avancerede teknologier. Kommissionen bør ligeledes vurdere nødvendigheden af at foreslå specifikke emissionsgrænseværdier for andre forurenende stoffer, såsom kulilte, med udgangspunkt i den i artikel 6 omhandlede overvågning. Medlemsstaterne bør i den forbindelse træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at denne overvågning gennemføres.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 16 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16b) Revisionen af dette direktiv bør finde sted i forhold til [direktiv (EU) .../... *].

 

_____________

 

EUT: Indsæt venligst nummeret, titlen og referencen på dokumentet i dok. COD(2013)0443.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ved dette direktiv fastsættes regler om også at overvåge emissioner af kulilte.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Dette direktiv finder også anvendelse på en kombination af nye mellemstore fyringsanlæg i henhold til artikel 3a, herunder når den samlede nominelle indfyrede termiske effekt af en sådan kombination er 50 MW eller derover, medmindre denne kombination er et fyringsanlæg, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2010/75/EU.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) fyringsanlæg, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF1a

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF af 16. december 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner (EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1).

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra a b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab) forbrændingsanlæg på bedriften med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 5 MW, som udelukkende anvender uforarbejdet fjerkrægødning, jf. artikel 9, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/20091a, som brændstof

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) energirelaterede produkter, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger vedtaget i henhold til direktiv 2009/125/EF, såfremt disse gennemførelsesretsakter indeholder emissionsgrænseværdier for de forurenende stoffer, der er anført i bilag II til dette direktiv

udgår

Begrundelse

Ud fra et juridisk synspunkt bør anvendelsesområdet for direktivet om mellemstore fyringsanlæg – som er en væsentlig del af selve direktivet – ikke ændres/begrænses af gennemførelsesforanstaltninger vedtaget i henhold til et andet direktiv. Hvis anvendelsesområdet for direktivet om mellemstore fyringsanlæg ikke udvides, så det også omfatter anlæg på under 1 MW, er fritagelsen ikke nødvendig, da gennemførelsesforanstaltningerne til direktivet om miljøvenligt design ikke vil omfatte anlæg med en effekt på 1 MW eller derover.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) fyringsanlæg, hvori de gasformige forbrændingsprodukter anvendes til direkte opvarmning, tørring eller anden behandling af genstande eller materialer

c) fyringsanlæg, hvori de gasformige forbrændingsprodukter anvendes til direkte opvarmning, tørring eller anden behandling af genstande eller materialer, eller direkte gasfyret opvarmning af lokaler med henblik på forbedring af arbejdsvilkår

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) gasturbiner samt gas- og dieselmotorer, der anvendes på offshoreplatforme

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra f b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb) anlæg til regenerering af katalysatorer til katalytisk krakning

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra f c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fc) anlæg til omdannelse af hydrogensulfid til svovl

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra f d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fd) reaktorer, som anvendes i den kemiske industri

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra f e (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fe) koksovnsfyringsanlæg

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra f f (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ff) cowpers

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Dette direktiv finder ikke anvendelse på forskningsaktiviteter, udviklingsaktiviteter eller afprøvningsaktiviteter vedrørende mellemstore fyringsanlæg. Medlemsstaterne kan fastsætte særlige betingelser for anvendelsen af dette stykke.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. De emissionsgrænser, der er fastsat i bilag II, bør ikke finde anvendelse på mellemstore fyringsanlæg på De Kanariske Øer, i de franske oversøiske departementer og i øgrupperne Madeira og Azorerne. Medlemsstaterne fastsætter emissionsgrænseværdier for disse anlæg for at nedbringe deres emissioner til luften og de potentielle risici for sundheden og miljøet.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4) »partikler«: partikler af enhver form, struktur og densitet, som under forholdene på prøveudtagningsstedet er dispergeret i gasfasen, som kan opsamles ved filtrering på nærmere fastlagte betingelser efter en repræsentativ prøveudtagning af den gas, der skal analyseres, og som ikke passerer filteret eller forbliver på filteret efter tørring i henhold til nærmere fastlagte betingelser

4) »støv«: partikler af enhver form, struktur og densitet, som under forholdene på prøveudtagningsstedet er dispergeret i gasfasen, som kan opsamles ved filtrering på nærmere fastlagte betingelser efter en repræsentativ prøveudtagning af den gas, der skal analyseres, og som ikke passerer filteret eller forbliver på filteret efter tørring i henhold til nærmere fastlagte betingelser

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6) »bestående fyringsanlæg«: et fyringsanlæg, der er sat i drift før [1 år efter gennemførelsesdatoen]

6) »bestående fyringsanlæg«: et fyringsanlæg, der er sat i drift før [12 måneder efter gennemførelsesdatoen] eller som har fået meddelt godkendelse inden [6 måneder efter gennemførelsesdatoen] i henhold til national lovgivning, forudsat at anlægget sættes i drift senest [18 måneder efter gennemførelsesdatoen]

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16) »driftstimer»: det tidsrum udtrykt i timer, hvor fyringsanlægget udleder emissioner til luft

16) »driftstimer»: det tidsrum udtrykt i timer, hvor fyringsanlægget er i drift og udleder emissioner til luft, herunder opstarts- og nedlukningsperioder

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 19 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

19a) »lille isoleret system» (SIS): et lille isoleret system, som det er defineret i artikel 2, nr. 26), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF1a

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 55).

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 19 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

19b) »mikro-isoleret system» (MIS): et mikro-isoleret system, som det er defineret i artikel 2, nr. 27), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF1a

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 55).

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 19 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

19c) »væsentlig ændring«: en ændring af karakteristika eller funktion, eller en udvidelse, af et fyringsanlæg, som kunne have betydelige negative virkninger for menneskers sundhed eller for miljøet

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 19 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

19d) »naturgas«: et gasformigt brændsel som defineret i ISO 13686:2013

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 3 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Regler om sammenlægning af udledninger

 

1. En kombination af to eller flere nye mellemstore fyringsanlæg anses for at være ét enkelt mellemstort fyringsanlæg med henblik på dette direktiv, og deres nominelle indfyrede termiske effekt betragtes sammenlagt med henblik på beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt, hvis:

 

– røggasserne fra sådanne mellemstore fyringsanlæg udledes gennem en fælles skorsten, eller

 

– røggasserne fra sådanne mellemstore fyringsanlæg efter den kompetente myndigheds vurdering og under hensyn til tekniske og økonomiske forhold, kan udledes gennem en fælles skorsten.

 

2. Med henblik på beregning af den totale indfyrede termiske effekt af en kombination af to eller flere fyringsanlæg, skal individuelle fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på under 1 MW ikke tages i betragtning, medmindre der installeres mere end ét mellemstort fyringsanlæg med samme formål på et enkelt sted i en belastningsdelingsordning. I dette tilfælde betragtes den belastningsdelingskombination, der udgøres af sådanne anlæg, som et enkelt fyringsanlæg, og deres kapacitet lægges sammen med henblik på beregning af den totale indfyrede termiske effekt, selv om de enkelte mellemstore fyringsanlæg har en nominel indfyret termisk effekt på under 1 MW.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 4 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Registrering

Tilladelser og registreringer

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at mellemstore fyringsanlæg kun drives, hvis de er registreret af den kompetente myndighed.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at ingen nye mellemstore fyringsanlæg drives uden en godkendelse eller registrering.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at ingen bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 15 MW drives uden en godkendelse eller registrering fra den 15. januar 2020.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at ingen bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på over 5 MW og mindre end eller lig med 15 MW drives uden en godkendelse eller registrering fra den 1. januar 2022.

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at ingen bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på 5 MW eller under drives uden en godkendelse eller registrering fra den 1. januar 2025.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved registreringsproceduren skal den kompetente myndighed som minimum underrettes af driftslederen om, at denne driver eller har til hensigt at drive et mellemstort fyringsanlæg.

2. Medlemsstaterne præciserer procedurerne for at give en tilladelse eller for registrering. Procedurerne omfatter som minimum en forpligtelse til, at den kompetente myndighed underrettes eller informeres af driftslederen om, at denne driver eller har til hensigt at drive et mellemstort fyringsanlæg.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed skal registrere det mellemstore fyringsanlæg inden en måned efter driftslederens underretning og oplyse driftslederen herom.

4. Den kompetente myndighed skal registrere eller indlede godkendelsesproceduren for det mellemstore fyringsanlæg inden en måned efter driftslederens underretning eller informering og oplyse driftslederen herom.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Bestående mellemstore fyringsanlæg undtages fra underretningspligten, der er omhandlet i stk. 2, forudsat at de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, er stillet til rådighed for de kompetente myndigheder.

udgår

De pågældende fyringsanlæg skal være registreret senest den [tretten måneder efter gennemførelsesdatoen].

 

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. De kompetente myndigheders register skal som minimum for hvert mellemstort fyringsanlæg omfatte de oplysninger, der er omhandlet i bilag I, samt i givet fald oplysninger, der er indhentet gennem kontrol af overvågningsresultater eller anden kontrol af overholdelsen, der er omhandlet i artikel 7 og 8.

6. De kompetente myndigheder fører et offentligt tilgængeligt register over mellemstore fyringsanlæg, der som minimum omfatter de oplysninger, der er omhandlet i bilag I, samt i givet fald oplysninger, der er indhentet gennem kontrol af overvågningsresultater eller anden kontrol af overholdelsen, der er omhandlet i artikel 7 og 8, samt alle andre oplysninger, der er indhentet om ændringer af mellemstore fyringsanlæg i henhold til artikel 9.

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. Enhver tilladelse, der gives, eller registrering, der foretages, i henhold til anden national lovgivning eller EU-lovgivning, kan kombineres med den tilladelse eller registrering, der kræves i henhold til stk. 1, så de udgør en enkelt tilladelse eller registrering, forudsat at godkendelsen eller registreringen indeholder de oplysninger, der kræves i henhold til denne artikel.

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne kan kun undtage mellemstore fyringsanlæg, som er en del af et anlæg, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2010/75/EU, fra at skulle overholde de emissionsgrænseværdier, der er anført i bilag II og bestemmelserne i dette direktivs artikel 6, for de forurenende stoffer, for hvilke der i medfør af bestemmelserne i artikel 13, stk. 5, og artikel 15, stk. 3, i direktiv 2010/75/EU gælder emissionsgrænseværdier for disse fyringsanlæg, når disse emissionsgrænseværdier ikke overskrider de grænser, der er fastsat i bilag II til dette direktiv.

 

I tilfælde af fyringsanlæg, der fyrer med brændsel i mineralolie- og gasraffinaderier, og sodakedler til fremstilling af pulp skal medlemsstaterne efter anmodning fra driftslederen af et mellemstort fyringsanlæg undtage mellemstore fyringsanlæg, som er en del af et anlæg, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2010/75/EU, fra at skulle overholde de emissionsgrænseværdier, der er anført i bilag II og bestemmelserne i dette direktivs artikel 6, for de forurenende stoffer, for hvilke der i medfør af bestemmelserne i artikel 13, stk. 5, og artikel 15, stk. 3, i direktiv 2010/75/EU gælder emissionsgrænseværdier for disse fyringsanlæg.

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fra den 1. januar 2025 må emissioner til luft af svovldioxid, nitrogenoxider og partikler fra bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW ikke overskride de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i del 1 i bilag II.

Fra den 1. januar 2020 må emissioner til luft af svovldioxid, nitrogenoxider og støv fra bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 15 MW ikke overskride de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i del 1 i bilag II.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Fra den 1. januar 2022 må emissioner til luft af svovldioxid, nitrogenoxider og støv fra bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på over 5 MW og mindre end eller lig med 15 MW ikke overskride de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i del 1 i bilag II.

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fra den 1. januar 2030 må emissioner til luft af svovldioxid, nitrogenoxider og partikler fra bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på 5 MW eller derunder ikke overskride de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i del 1 i bilag II.

Fra den 1. januar 2027 må emissioner til luft af svovldioxid, nitrogenoxider og støv fra bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på 5 MW eller derunder ikke overskride de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i del 1 i bilag II.

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne kan undtage bestående mellemstore fyringsanlæg, der er en del af SIS og MIS, fra at skulle overholde de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i del 1 i bilag II, i op til fem år fra de datoer, der er fastsat i denne artikels stk. 2, første, andet og tredje afsnit, dog ikke senere end 2030, med forbehold af gældende internationale forpligtelser.

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Som en undtagelse fra stk. 1, og uden at dette berører eventuelle miljø- og luftkvalitetsnormer, kan den kompetente myndighed, i op til fem år fra tidspunktet for overholdelsen af emissionsgrænseværdierne i bilag II, men ikke senere end 2030, i særlige tilfælde fastsætte mindre strenge emissionsgrænseværdier, forudsat at mindst 50 % af anlæggets nyttevarmeproduktion udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på fem år leveres til et offentligt fjernvarmenet i form af damp eller varmt vand, eller at anlægget fyrer med fast biomasse som det primære brændsel. En sådan undtagelsesforanstaltning kan kun finde anvendelse, når det vurderes, at realiseringen af de emissionsniveauer, der er opstillet i bilag II, ville føre til uforholdsmæssigt højere omkostninger i forhold til miljøfordelene på grund af:

 

a) det pågældende anlægs geografiske placering eller de lokale miljøforhold, eller

 

b) det pågældende anlægs tekniske egenskaber.

 

De maksimale emissionsgrænseværdier, der fastsættes af de kompetente myndigheder, må ikke overstige 1 100 mg/Nm³ for SO2 og 150 mg/Nm³ for støv.

 

Den kompetente myndighed skal sikre, at der ikke forårsages væsentlig forurening, og at der opnås et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed.

Ændringsforslag                  51

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan undtage bestående mellemstore fyringsanlæg, som ikke er i drift i mere end 500 driftstimer om året, fra at skulle overholde de emissionsgrænseværdier, der er anført i del 1 i bilag II. I dette tilfælde anvendes en emissionsgrænseværdi for partikler på 200 mg/Nm3 for anlæg, som fyrer med fast brændsel.

Medlemsstaterne kan undtage bestående mellemstore fyringsanlæg, som ikke er i drift i mere end 500 driftstimer om året udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på fem år, fra at skulle overholde de emissionsgrænseværdier, der er anført i del 1 i bilag II, i nødstilfælde eller under andre særlige omstændigheder, hvor anvendelse af disse mellemstore fyringsanlæg vil være nødvendig. Medlemsstaterne kan hæve grænsen til 800 timer i følgende tilfælde:

 

– til backup af elproduktion på forbundne øer i tilfælde af afbrud af hovedstrømforsyningen til øen

 

– mellemstore fyringsanlæg, der anvendes til varmeproduktion i tilfælde af usædvanligt kolde vejrforhold.

 

I dette tilfælde anvendes en emissionsgrænseværdi for støv på 200 mg/Nm3 for anlæg, som fyrer med fast brændsel.

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fra [1 år efter gennemførelsesdatoen] må emissioner til luft af svovldioxid, nitrogenoxider og partikler fra nye mellemstore fyringsanlæg ikke overskride de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i del 2 i bilag II.

Fra [12 måneder efter gennemførelsesdatoen] må emissioner til luft af svovldioxid, nitrogenoxider og støv fra nye mellemstore fyringsanlæg ikke overskride de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i del 2 i bilag II.

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan undtage nye mellemstore fyringsanlæg, som ikke er i drift i mere end 500 driftstimer om året, fra at skulle overholde de emissionsgrænseværdier, der er anført i del 2 i bilag II. I dette tilfælde anvendes en emissionsgrænseværdi for partikler på 100 mg/Nm3 for anlæg, som fyrer med fast brændsel.

Medlemsstaterne kan undtage nye mellemstore fyringsanlæg, som ikke er i drift i mere end 500 driftstimer om året udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på tre år, fra at skulle overholde de emissionsgrænseværdier, der er anført i del 2 i bilag II, i nødstilfælde, hvor anvendelse af disse mellemstore fyringsanlæg vil være nødvendig. I dette tilfælde anvendes en emissionsgrænseværdi for støv på 100 mg/Nm3 for anlæg, som fyrer med fast brændsel.

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. I zoner, hvor EU’s grænseværdier for luftkvalitet, der er fastlagt i direktiv 2008/50/EF, overskrides, anvender medlemsstaterne emissionsgrænseværdier baseret på referenceværdier, der er fastsat i bilag III, eller strengere værdier, der er fastsat af medlemsstaterne, for individuelle mellemstore fyringsanlæg i disse zoner, medmindre det over for Kommissionen godtgøres, at anvendelsen af sådanne emissionsgrænseværdier ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger, og at andre foranstaltninger, hvormed det sikres, at luftkvaliteten overholder grænseværdierne, er medtaget i de luftkvalitetsplaner, som kræves i artikel 23 i direktiv 2008/50/EF.

4. I zoner, hvor EU’s grænseværdier for luftkvalitet, der er fastlagt i direktiv 2008/50/EF, overskrides, vurderer medlemsstaterne behovet for at anvende strengere emissionsgrænseværdier baseret på referenceværdier, der er fastsat i bilag III, for individuelle mellemstore fyringsanlæg i disse zoner.

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Artikel 5 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Energieffektivitet

 

1. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til fremme af øget energieffektivitet i mellemstore fyringsanlæg.

 

2. Kommissionen vurderer minimumsstandarderne for energieffektivitet for mellemstore fyringsanlæg i henhold til de bedste tilgængelige teknikker inden den 31. december 2016.

 

3. Kommissionen aflægger rapport om resultaterne af denne vurdering til Europa-Parlamentet og Rådet ledsaget af et forslag til retsakt, hvis hensigtsmæssigt, og fastsætter effektivitetskrav til nye mellemstore fyringsanlægs ydeevne, der vil gælde fra 1. januar 2020.

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører en miljøinspektionsordning for mellemstore fyringsanlæg eller gennemfører andre foranstaltninger med henblik på at kontrollere, at kravene i dette direktiv overholdes.

1. Medlemsstaterne indfører en effektiv ordning på grundlag af enten miljøinspektioner eller andre foranstaltninger med henblik på at kontrollere, at kravene i dette direktiv overholdes.

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Når der allerede findes revisioner og inspektioner for at kontrollere overensstemmelsen med anden EU-lovgivning om emissioner, kan medlemsstaterne anvende disse revisioner og inspektioner for at sikre overensstemmelse med nærværende direktiv.

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at perioder med opstart og nedlukning af mellemstore fyringsanlæg og eventuelle driftsforstyrrelser holdes kort som muligt. I tilfælde af en driftsforstyrrelse eller et svigt i det sekundære emissionsbegrænsende udstyr, underretter driftslederen straks den kompetente myndighed.

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at driftslederne holder perioder med opstart og nedlukning af mellemstore fyringsanlæg og eventuelle driftsforstyrrelser korte som muligt. I tilfælde af en driftsforstyrrelse eller et svigt i det sekundære emissionsbegrænsende udstyr, underretter driftslederen straks den kompetente myndighed.

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Tilfælde af manglende overholdelse meddeles hurtigst muligt af driftslederen til den kompetente myndighed i det format, der er fastsat af medlemsstaterne.

Ændringsforslag  60

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. I tilfælde af manglende overholdelse sikrer medlemsstaterne:

4. I tilfælde af manglende overholdelse sikrer medlemsstaterne, at driftslederen af den kompetente myndighed pålægges at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene hurtigst muligt atter overholdes.

a) at driftslederen straks underretter den kompetente myndighed

 

b) at driftslederen straks træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene hurtigst muligt atter overholdes

 

c) at den kompetente myndighed pålægger driftslederen at træffe alle relevante supplerende foranstaltninger, som den kompetente myndighed finder nødvendige, for at genetablere overholdelsen.

 

Er det ikke muligt at genetablere overholdelsen, skal den kompetente myndighed suspendere driften af anlægget og tilbagekalde registreringen heraf.

Er det ikke muligt at genetablere overholdelsen, skal den kompetente myndighed suspendere driften af anlægget og tilbagekalde godkendelsen eller registreringen heraf.

Ændringsforslag  61

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) med forbehold af artikel 4, stk. 5, et bevis for, at den kompetente myndighed er underrettet

udgår

Ændringsforslag  62

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) den kompetente myndigheds registreringsbevis

b) den kompetente myndigheds godkendelses- eller registreringsbevis

Ændringsforslag  63

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) i givet fald en fortegnelse over driftstimer som omhandlet i artikel 5, stk. 2, andet afsnit

d) i givet fald en fortegnelse over driftstimer som omhandlet i artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, og artikel 5, stk. 3, andet afsnit

Ændringsforslag  64

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) fortegnelsen over tilfælde af manglende overholdelse og de trufne foranstaltninger som omhandlet i artikel 7, stk. 4.

Ændringsforslag  65

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra e b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb) de i artikel 9 omhandlede oplysninger.

Ændringsforslag  66

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Data, der er anført i stk. 2, skal efter anmodning stilles til rådighed for de lokale og regionale myndigheder i det område, hvor det mellemstore fyringsanlæg er beliggende.

Ændringsforslag  67

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Driftslederen underretter den kompetente myndighed, hvis det mellemstore fyringsanlæg påtænkes ændret på en måde, som vil berøre de pågældende emissionsgrænseværdier. En sådan underretning afgives mindst én måned, før ændringen foretages.

1. Driftslederen informerer den kompetente myndighed, hvis det mellemstore fyringsanlæg påtænkes ændret på en måde, som vil berøre de pågældende emissionsgrænseværdier. En sådan information afgives mindst én måned, før ændringen foretages.

Ændringsforslag  68

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når den kompetente myndighed modtager en underretning fra driftslederen i overensstemmelse med stk. 1, registrerer den sådanne ændringer inden for en måned.

2. Når den kompetente myndighed har modtaget information fra driftslederen i overensstemmelse med stk. 1, ajourfører den, alt efter tilfældet, godkendelsen eller registreringen inden for tre måneder og informerer driftslederen herom.

Begrundelse

Det er nødvendigt at give den kompetente myndighed mulighed for at ajourføre anlæggets godkendelse eller registrering ud fra de indvirkninger, som ændringerne kunne have på luftkvaliteten og på de gældende emissionsgrænseværdier.

Ændringsforslag  69

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. I tilfælde af en væsentlig ændring af et bestående mellemstort fyringsanlæg som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 19a), sørger den kompetente myndighed for at ajourføre godkendelsen eller registreringen som nyt fyringsanlæg og informerer driftslederen herom.

Ændringsforslag  70

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uden at dette berører Europa-Parlamentets og Rådets24 direktiv 2003/4/EF, skal den kompetente myndighed stille registeret over mellemstore fyringsanlæg til rådighed for offentligheden, herunder via internettet.

Uden at dette berører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF24, skal den kompetente myndighed stille registeret over mellemstore fyringsanlæg omhandlet i artikel 4, stk. 6, til rådighed for offentligheden, herunder via internettet.

__________________

__________________

24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).

24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).

Ændringsforslag  71

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forelægger senest [2 år efter gennemførelsesdatoen] Kommissionen et sammendrag af de data, der er anført i bilag I, med et overslag over de samlede årlige emissioner af svovldioxid, nitrogenoxider og partikler fra disse anlæg, inddelt efter brændstoftype og kapacitetsklasse.

1. Medlemsstaterne forelægger senest den 31. december 2024 Kommissionen et sammendrag af de data, der er anført i bilag I, med et overslag over de samlede årlige emissioner af svovldioxid, nitrogenoxider og støv fra mellemstore fyringsanlæg, inddelt efter anlægstype, brændstoftype og kapacitetsklasse.

Begrundelse

Den længere tidsfrist skyldes indførelsen af en mulig godkendelsesordning, der er mere kompleks end registrering alene.

Ændringsforslag  72

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne indrapporterer ligeledes til Kommissionen, inden den 31. december 2024, et overslag over de samlede årlige emissioner af kulilte fra disse anlæg, inddelt efter brændstoftype og kapacitetsklasse.

Ændringsforslag  73

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sender Kommissionen en anden og en tredje rapport med en ajourføring af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, senest henholdsvis den 1. oktober 2026 og den 1. oktober 2031.

Medlemsstaterne sender Kommissionen en anden og en tredje rapport med en ajourføring af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 1a, senest henholdsvis den 1. oktober 2029 og den 1. oktober 2034.

Ændringsforslag  74

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rapporterne, der udarbejdes i henhold til første afsnit, skal indeholde kvalitative og kvantitative oplysninger om gennemførelsen af dette direktiv og eventuelle foranstaltninger, der er truffet med henblik på at verificere, at driften af mellemstore fyringsanlæg er i overensstemmelse med dette direktiv og eventuelle håndhævelsesforanstaltninger i den forbindelse.

Rapporterne, der udarbejdes i henhold til stk. 1 og 1a samt første afsnit i dette stykke, skal indeholde kvalitative og kvantitative oplysninger om gennemførelsen af dette direktiv og eventuelle foranstaltninger, der er truffet med henblik på at verificere, at driften af mellemstore fyringsanlæg er i overensstemmelse med dette direktiv og eventuelle håndhævelsesforanstaltninger i den forbindelse.

Ændringsforslag  75

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. I Kommissionens anden sammenfattende rapport undersøges gennemførelsen af dette direktiv navnlig med hensyn til behovet for at etablere referenceværdierne i bilag III som EU-dækkende emissionsgrænseværdier, og den ledsages om fornødent af et forslag til retsakt.

udgår

Ændringsforslag  76

Forslag til direktiv

Artikel 12 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Revision

 

1. Kommissionen reviderer emissionsgrænseværdierne for nye mellemstore fyringsanlæg senest den 31. december 2025 med undtagelse af emissionsgrænseværdierne for NOx, som revideres senest den 31. december 2021. Emissionsgrænseværdierne for nye og eksisterende mellemstore fyringsanlæg revideres senest den 31. december 2030. Derefter finder revisionen sted hvert 10. år. Evalueringen skal tage hensyn til de bedste tilgængelige teknologier og så vidt muligt de oplysninger, der er indsamlet som følge af den i artikel 6 omhandlede overvågning.

 

2. Kommissionen vurderer, om det er nødvendigt at regulere kulilteemissionerne fra mellemstore fyringsanlæg.

 

3. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet resultaterne af denne vurdering, om nødvendigt ledsaget af et forslag til retsakt.

Begrundelse

Med sådanne lange tidsfrister er det vigtigt regelmæssigt at revidere direktivet i lyset af nye teknologiske udviklinger.

Ændringsforslag  77

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [ikrafttrædelsesdatoen]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest fire måneder inden udløbet af hver periode.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [ikrafttrædelsesdatoen]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden og forelægger den for Europa-Parlamentet og Rådet. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest fire måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag  78

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den [1,5 år efter ikrafttrædelsen]. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den [18 måneder efter ikrafttrædelsen]. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Ændringsforslag  79

Forslag til direktiv

Bilag I – punkt 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Anvendes artikel 5, stk. 2, andet afsnit, vedlægges en erklæring underskrevet af driftslederen om, at anlægget ikke er i drift i mere end 300 timer om året

8. Anvendes artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, eller artikel 5, stk. 3, andet afsnit, vedlægges en erklæring underskrevet af driftslederen om, at anlægget ikke er i drift i mere end det antal timer, der er omhandlet i de nævnte afsnit.

Ændringsforslag                  80

Forslag til direktiv

Bilag IV – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Emissionsovervågning

Emissionsovervågning og vurdering af overensstemmelsen

Ændringsforslag  81

Forslag til direktiv

Bilag IV – del 1 – punkt 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Del I – Overvågningsmetoder

1. Der stilles krav om periodiske målinger af SO2, NOx og partikler mindst én gang hvert tredje år for mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt større end 1 MW og mindre end 20 MW, og mindst én gang hvert år for mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt større end eller lig med 20 MW, men mindre end 50 MW.

 

1. Der stilles krav om periodiske målinger af SO2, NOx og støv mindst:

 

hvert tredje år for mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt større end 1 MW og mindre end 5 MW

 

– hvert andet år for mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt større end eller lig med 5 MW, men mindre end 15 MW

 

– hvert år for mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt større end eller lig med 15 MW.

Ændringsforslag  82

Forslag til direktiv

Bilag IV – del 1 – punkt 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Målinger kræves kun for de forurenende stoffer, for hvilke der er fastsat en emissionsgrænseværdi i bilag II for det pågældende anlæg.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til, at der også foretages målinger af kulilte (CO).

Ændringsforslag  83

Forslag til direktiv

Bilag IV – del I – punkt 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De første målinger skal foretages senest tre måneder efter, at anlægget er registreret.

3. De første målinger skal foretages, senest tre måneder efter at anlægget er registreret eller godkendt.

Ændringsforslag  84

Forslag til direktiv

Bilag IV – del I – punkt 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Som et alternativ til de periodiske målinger omhandlet i punkt 1 kan medlemsstaterne kræve kontinuerlige målinger.

 

Ved kontinuerlige målinger underkastes de automatiske målesystemer kontrol ved hjælp af parallelle målinger med referencemetoder mindst en gang om året, og driftslederen underretter den kompetente myndighed om resultaterne af disse kontroller.

Ændringsforslag  85

Forslag til direktiv

Bilag IV – del I – punkt 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Prøveudtagning og analyse af forurenende stoffer og måling af driftsparametre samt eventuelle alternativer, der anvendes som omhandlet i punkt 4, skal gennemføres i overensstemmelse med CEN’s standarder. Hvis der ikke foreligger CEN-standarder, anvendes ISO-standarder, nationale eller andre internationale standarder, som sikrer, at der fremskaffes informationer af tilsvarende videnskabelig kvalitet.

5. Prøveudtagning og analyse af forurenende stoffer og måling af driftsparametre samt eventuelle alternativer, der anvendes som omhandlet i punkt 4, skal gennemføres i overensstemmelse med CEN’s standarder. Under målingen skal anlægget være i drift under stabile forhold og med en repræsentativ jævn belastning. Opstarts- og nedlukningsperioder er undtaget. Hvis der ikke foreligger CEN-standarder, anvendes ISO-standarder, nationale eller andre internationale standarder, som sikrer, at der fremskaffes informationer af tilsvarende videnskabelig kvalitet.

Ændringsforslag  86

Forslag til direktiv

Bilag IV – del I a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Del Ia – Vurdering af overholdelsen

 

1. Ved kontinuerlige målinger anses emissionsgrænseværdierne i artikel 5 for at være overholdt, hvis resultaterne af hver serie målinger eller andre fremgangsmåder, som er defineret og fastlagt efter de kompetente myndigheders forskrifter, ikke overskrider de relevante emissionsgrænseværdier.

 

2. Ved kontinuerlige målinger vurderes overholdelsen af emissionsgrænseværdierne i artikel 5 som fastsat i del 1, punkt 4, i bilag V til direktiv 2010/75/EU.

 

De validerede gennemsnitsværdier bestemmes som fastsat V del 9, punkt 10 og 3, i bilag V til direktiv 2010/75/EU.

 

Ved beregningen af de gennemsnitlige emissionsværdier ses der bort fra værdier, der måles i de i artikel 5, stk. 6 og 7, omhandlede perioder og under opstart og nedlukning.

(1)

EUT C 451 af 16.12.2014, s. 134.

(2)

EUT C 415 af 20.11.2014, s. 23.


BEGRUNDELSE

Der er omkring 150 000 mellemstore fyringsanlæg i EU, hovedsagligt fyringsanlæg med en nominel termisk effekt på mellem 1 og 50 MW. Disse anvendes i en lang række sammenhænge (herunder elproduktion, boligopvarmning og -køling og varme/dampforsyning til industriprocesser osv.) og er en væsentlig kilde til emissioner af svovldioxid, nitrogenoxider og støv. Små fyringsanlæg kan blive omfattet af direktiv 2009/125/EF (miljøvenligt design), og store fyringsanlæg er omfattet af direktiv 2010/75/EU (industrielle emissioner), men emissioner fra mellemstore fyringsanlæg er generelt ikke reguleret på EU-niveau.

Kommissionens forslag indeholder derfor bestemmelser til anvendelse på mellemstore fyringsanlæg. Det er beregnet til at få tilvejebragt en betydelig nedbringelse af forureningen af NOx, SO2 og støv ved at fastsætte grænseværdier for nye og eksisterende anlæg, samtidig med at der indføres en simpel registreringsordning, med henblik på at bidrage til at realisere en betydelig del af medlemsstaternes forpligtelser til nedbringelse af emissioner og forhindre mulige afvejninger mellem luftkvalitet og øget anvendelse af biomasse, der ellers kunne bevirke større luftforurening.

På linje med princippet om bedre regulering sigter udkastet til betænkning på at undgå dobbeltregulering og en uforholdsmæssig administrativ byrde og samtidig bibeholde de oprindelige målsætninger i lovforslaget intakt.

Med dette for øje er direktivets anvendelsesområde i artikel 2 ændret for at præcisere anvendelsen af det foreslåede direktiv i forhold til den eksisterende lovgivning, navnlig, men ikke kun, vedrørende direktivet om industrielle emissioner (2010/75/EU). Der er også indført andre præciseringer for at bevare sammenhængen med direktivet om industrielle emissioner.

Emissionsgrænseværdierne i bilag II og III er ændret for at undgå, at operatørerne af visse anlæg pålægges en uforholdsmæssig byrde, hvilket baserer sig på princippet om omkostningseffektivitet. I denne henseende er der i særlige tilfælde foretaget en yderligere skelnen mellem mellemstore fyringsanlæg efter deres nominelle termiske effekt.

Endvidere er artikel 5, stk. 4, ændret for at undgå fejlfortolkninger med hensyn til bilag III og dennes bindende eller vejledende karakter.

Ordføreren mener, at de foreslåede ændringer forbedrer mulighederne for en realistisk gennemførelse af direktivet, så det kan blive til et vigtigt instrument til forbedring af luftkvaliteten i EU uden at pålægge samfundet og økonomien urimelige byrder.


UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (23.4.2015)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

(COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Ordfører for udtalelse: Fredrick Federley

KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Luftforurening er et fuldstændigt grænseoverskridende problem, og mange medlemsstater importerer en betydelig del af deres luftforurening fra nabolandene. Det er derfor nødvendigt at gribe ind på EU-plan med henblik på at skabe en sammenhængende og ambitiøs ramme for at tackle emissioner.

Kommissionens forslag har til formål at afhjælpe eksisterende mangler i den nuværende EU-lovgivning. Små, nye fyringsanlæg er allerede reguleret gennem bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter. Forbrænding af brændsel i store fyringsanlæg er i mellemtiden omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF af 23. oktober 2001 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (indtil den 31. december 2015).

I dag findes der imidlertid ingen specifik regulering på EU-niveau af emissioner af luftforurenende stoffer fra mellemstore fyringsanlæg (anlæg med en nominel termisk effekt på mellem 1 og 50 MW), og ordføreren glæder sig over, at Kommissionens forslag har til formål at fylde dette hul med henblik på at skabe mere sammenhængende lovgivningsmæssige rammer.

Forslaget er vigtigt af flere årsager. For det første skønnes luftforureningen ifølge Kommissionens konsekvensanalyse at føre til mere end 400 000 for tidlige dødsfald om året og sundhedsmæssige omkostninger på op til 940 mia. EUR. Det bidrager også til en betydelig forringelse af miljøet, idet 62 % af EU-området er udsat for eutrofiering, og økonomiske skader, såsom 15 mia. EUR i tabte arbejdsdage, 4 mia. EUR i udgifter til sundhedsvæsenet, 3 mia. EUR i tab af høstudbytte og 1 mia. EUR i skader på bygninger. For det andet kan reducering af emissioner fra mellemstore fyringsanlæg bidrage til at nå EU's klima- og energimål, reducere drivhusgasserne, forbedre energieffektiviteten og fremme vedvarende energi. Ved at handle nu og fylde det nuværende hul i lovgivningen kan vi give klare signaler med henblik på investeringer og yderligere incitamenter til forskning og innovation i banebrydende teknologier. Dette vil skabe betingelser, der kan gøre europæiske virksomheder førende inden for grøn innovation med et enormt potentiale på eksportmarkederne. For eksempel koster luftforurening alene Kina 12-13 % af landets BNP hvert år.

Afklaringer og ændringer foreslået af ordføreren

Der er imidlertid en række punkter, der skal afklares og forbedres i forhold til Kommissionens forslag. Ordføreren har identificeret følgende hovedpunkter:

Forholdet til eksisterende lovgivning

De lovgivningsmæssige rammer skal være sammenhængende og risiko for dobbeltregulering bør undgås. Der er især et behov for at præcisere forholdet mellem det nuværende forslag og direktivet om industrielle emissioner, der allerede er i kraft.

SMV-perspektiv

Da omkring 75 % af de mellemstore fyringsanlæg drives af SMV'er, skal der lægges særlig vægt på ikke at pålægge for store administrative byrder. SMV'erne har ikke samme administrative kapacitet som større virksomheder, og dette perspektiv mangler i flere dele af både det nuværende forslag og Rådets holdning.

Omkostningseffektivitet

Der er et klart behov for at finde en passende balance mellem virksomheders omkostninger og miljø- og sundhedsmæssige gevinster. Det er klart, at vi har brug for emissionsgrænseværdier, men disse skal være forholdsmæssige og fungere i praksis. Samtidig mener ordføreren, at der er stærke argumenter for en ambitiøs ramme.

Fleksibilitet

Kommissionens forslag skelner allerede mellem nye og eksisterende anlæg. Der er dog mulighed for at forbedre fleksibiliteten for de mindste eksisterende anlæg på op til 5 MW, hvor omkostningerne kan være relativt høje.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Forbrænding af brændsel i små fyringsanlæg og -apparater kan være omfattet af gennemførelsesretsakter til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter15. Forbrænding af brændsel i store fyringsanlæg er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU16 af 7. januar 2013, mens Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF17 indtil den 31. december 2015 fortsat finder anvendelse for store fyringsanlæg, der er omfattet af artikel 30, stk. 2, i direktiv 2010/75/EU.

(5) Forbrænding af brændsel i små fyringsanlæg og -apparater kan være omfattet af gennemførelsesretsakter til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF15. Der er imidlertid behov for yderligere foranstaltninger i henhold til direktiv 2009/125/EF for at dække det resterende tomrum i lovgivningen. Forbrænding af brændsel i store fyringsanlæg er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU16 af 7. januar 2013, mens Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF17 indtil den 31. december 2015 fortsat finder anvendelse for store fyringsanlæg, der er omfattet af artikel 30, stk. 2, i direktiv 2010/75/EU.

__________________

__________________

15Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10).

15Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10).

16Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).

16Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).

17Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF af 23. oktober 2001 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (EFT L 309 af 27.11.2001, s. 1).

17Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF af 23. oktober 2001 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (EFT L 309 af 27.11.2001, s. 1).

Begrundelse

Den lovgivningsmæssige kløft mellem direktivet om miljøvenligt design og dette direktiv bør behandles i direktivet om miljøvenligt design, som foreslået i Rådets holdning.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på energirelaterede produkter, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger vedtaget i overensstemmelse med direktiv 2009/125/EF eller kapitel III eller IV i direktiv 2010/75/EU. Visse andre fyringsanlæg bør også undtages fra dette direktivs anvendelsesområde på grundlag af deres tekniske egenskaber eller anvendelse i bestemte aktiviteter.

(9) Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på forbrændingsanlæg, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger vedtaget i overensstemmelse med direktiv 2009/125/EF eller direktiv 2010/75/EU. Visse andre fyringsanlæg bør også undtages fra dette direktivs anvendelsesområde på grundlag af deres tekniske egenskaber eller anvendelse i bestemte aktiviteter. Ingen fyringsanlæg bør underkastes dobbeltregulering. Hvis det er nødvendigt, bør Kommissionen fremlægge opklarende retningslinjer.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) I betragtning af deres beliggenhed og de tekniske og logistiske problemer i forbindelse hermed er det for Spanien med hensyn til De Kanariske Øer, for Frankrig med hensyn til de franske oversøiske departementer og for Portugal med hensyn til øgrupperne Madeira og Azorerne mere hensigtsmæssigt, at de berørte medlemsstater fastlægger emissionsgrænseværdierne for de mellemstore fyringsanlæg, der drives i disse områder, uden at gøre dem til genstand for EU-dækkende mindstekrav.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) For at sikre, at der føres kontrol med emissioner af svovldioxid, nitrogenoxider og støv i luften, bør mellemstore fyringsanlæg kun kunne drives, hvis det som minimum er registreret af den kompetente myndighed på grundlag af en underretning fra driftslederen.

(10) For at sikre, at der føres kontrol med emissioner af svovldioxid, nitrogenoxider og partikler i luften, bør mellemstore fyringsanlæg kun kunne drives, hvis det som minimum er registreret af den kompetente myndighed, eller hvis den pågældende myndighed har udstedt en tilladelse på grundlag af en underretning fra driftslederen.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) fyringsanlæg, der er omfattet af kapitel III eller kapitel IV i direktiv 2010/75/EU

a) fyringsanlæg, der er omfattet af direktiv 2010/75/EU

Begrundelse

For at forhindre dobbeltregulering bør anlæg, der er omfattet af direktiv 2010/75/EU, ikke være omfattet af dette direktiv.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) energirelaterede produkter, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger vedtaget i henhold til direktiv 2009/125/EF, såfremt disse gennemførelsesretsakter indeholder emissionsgrænseværdier for de forurenende stoffer, der er anført i bilag II til dette direktiv

b) fyringsanlæg, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger vedtaget i henhold til direktiv 2009/125/EF, såfremt disse gennemførelsesretsakter indeholder emissionsgrænseværdier for de forurenende stoffer, der er anført i bilag II til dette direktiv

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) fyringsanlæg, hvori de gasformige forbrændingsprodukter anvendes til direkte opvarmning, tørring eller anden behandling af genstande eller materialer,

c) anlæg, hvor forbrændingsprodukterne anvendes til direkte opvarmning, tørring eller enhver anden behandling af genstande eller materialer, som f.eks. opvarmningsovne eller varmebehandlingsovne

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden bør samme formulering som i artikel 28, litra a), i direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner anvendes.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) sodakedler i anlæg til fremstilling af pulp

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb) fyringsanlæg, der fyrer med raffinaderibrændsel alene eller sammen med andet brændsel til produktion af energi i mineralolie- og gasraffinaderier

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Dette direktiv finder ikke anvendelse på forskningsaktiviteter, udviklingsaktiviteter eller afprøvningsaktiviteter vedrørende mellemstore fyringsanlæg. Medlemsstaterne kan fastsætte særlige betingelser for anvendelsen af dette stykke.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4) "partikler": partikler af enhver form, struktur og densitet, som under forholdene på prøveudtagningsstedet er dispergeret i gasfasen, som kan opsamles ved filtrering på nærmere fastlagte betingelser efter en repræsentativ prøveudtagning af den gas, der skal analyseres, og som ikke passerer filteret eller forbliver på filteret efter tørring i henhold til nærmere fastlagte betingelser

 

4) "støv": partikler af enhver form, struktur og densitet, som under forholdene på prøveudtagningsstedet er dispergeret i gasfasen, som kan opsamles ved filtrering på nærmere fastlagte betingelser efter en repræsentativ prøveudtagning af den gas, der skal analyseres, og som ikke passerer filteret eller forbliver på filteret efter tørring i henhold til nærmere fastlagte betingelser

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6) "bestående fyringsanlæg": et fyringsanlæg, der er sat i drift før [1 år efter gennemførelsesdatoen]

6) "bestående fyringsanlæg": et fyringsanlæg, der er sat i drift før [1 år efter gennemførelsesdatoen] eller som har fået meddelt godkendelse inden [gennemførelsesdato] i henhold til national lovgivning, forudsat at anlægget sættes i drift senest [1 år efter gennemførelsesdatoen]

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16) "driftstimer": det tidsrum udtrykt i timer, hvor fyringsanlægget udleder emissioner til luft

16) "driftstimer": det tidsrum udtrykt i timer, hvor fyringsanlægget er i drift og udleder emissioner til luft, bortset fra opstarts- og nedlukningsperioder

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Regler om sammenlægning af udledninger

 

En kombination af to eller flere nye mellemstore fyringsanlæg kan af medlemsstaterne anses for at være ét enkelt mellemstort fyringsanlæg med henblik på dette direktiv, og deres nominelle indfyrede termiske effekt betragtes under ét med henblik på beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt, hvis:

 

røggasserne fra sådanne mellemstore fyringsanlæg udledes gennem en fælles skorsten, eller

 

røggasserne fra sådanne mellemstore fyringsanlæg, under hensyn til tekniske og økonomiske forhold, kan udledes gennem en fælles skorsten.

Begrundelse

I Rådets holdning foreslås obligatoriske regler om sammenlægning af udledninger. Årsagen til, at Kommissionen afstår fra at foreslå sammenlægningsregler er den tunge administrative byrde, dette måtte indebære. Flere medlemsstater har dog allerede sammenlægningsregler. Dette ændringsforslag gør sammenlægningsregler frivillige, hvilket gør det muligt for medlemsstaterne at fortsætte med sammenlægningsregler, men samtidig ikke tvinger nogen medlemsstat til at indføre dem.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at mellemstore fyringsanlæg kun drives, hvis de er registreret af den kompetente myndighed.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at ingen nye mellemstore fyringsanlæg drives uden en godkendelse eller registrering.

 

1a. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at ingen bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW drives uden en godkendelse eller registrering fra den 1. januar 2025.

 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at ingen bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på 5 MW eller under drives uden en godkendelse eller registrering fra den 1. januar 2030.

2. Ved registreringsproceduren skal den kompetente myndighed underrettes af driftslederen om, at denne driver eller har til hensigt at drive et mellemstort fyringsanlæg.

2. Medlemsstaterne præciserer procedurerne for at give en tilladelse og for registrering. Den kompetente myndighed skal som minimum underrettes af driftslederen om, at denne driver eller har til hensigt at drive et mellemstort fyringsanlæg.

3. For hvert mellemstort fyringsanlæg skal driftslederens underretning indeholde de oplysninger, der er anført i bilag I.

3. For hvert mellemstort fyringsanlæg skal driftslederens underretning indeholde de oplysninger, der er anført i bilag I.

4. Den kompetente myndighed skal registrere det mellemstore fyringsanlæg inden en måned efter driftslederens underretning og oplyse driftslederen herom.

4. Den kompetente myndighed skal registrere eller indlede godkendelsesproceduren for det mellemstore fyringsanlæg inden en måned efter driftslederens underretning og oplyse driftslederen herom.

5. Bestående mellemstore fyringsanlæg undtages fra underretningspligten, der er omhandlet i stk. 2, forudsat at de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, er stillet til rådighed for de kompetente myndigheder.

5. Bestående mellemstore fyringsanlæg undtages fra underretningspligten, der er omhandlet i stk. 2, forudsat at de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, er stillet til rådighed for de kompetente myndigheder.

De pågældende fyringsanlæg skal være registreret senest den [tretten måneder efter gennemførelsesdatoen].

De pågældende fyringsanlæg skal være registreret eller godkendt senest den [tretten måneder efter gennemførelsesdatoen].

6. De kompetente myndigheders register skal som minimum for hvert mellemstort fyringsanlæg omfatte de oplysninger, der er omhandlet i bilag I, samt i givet fald oplysninger, der er indhentet gennem kontrol af overvågningsresultater eller anden kontrol af overholdelsen, der er omhandlet i artikel 7 og 8.

6. De kompetente myndigheders register skal som minimum for hvert mellemstort fyringsanlæg omfatte de oplysninger, der er omhandlet i bilag I, samt i givet fald oplysninger, der er indhentet gennem kontrol af overvågningsresultater eller anden kontrol af overholdelsen, der er omhandlet i artikel 7 og 8.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne kan undtage mellemstore fyringsanlæg, som er en del af et anlæg, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2010/75/EU, fra at skulle overholde de emissionsgrænseværdier, der er anført i bilag II, og bestemmelserne i artikel 6 for de forurenende stoffer, for hvilke der i medfør af bestemmelserne i artikel 13, stk. 5, og artikel 15, stk. 3, i direktiv 2010/75/EU gælder emissionsgrænseværdier for disse fyringsanlæg.

Begrundelse

Som foreslået af Rådet kan medlemsstaterne indføre undtagelser for mellemstore fyringsanlæg, der er en del af et anlæg, der er omfattet af direktiv 2010/75/EU.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Emissionsgrænseværdierne i bilag II finder ikke anvendelse på mellemstore fyringsanlæg, der er beliggende på De Kanariske Øer, i de franske oversøiske departementer og i øgrupperne Madeira og Azorerne. Medlemsstaterne fastsætter emissionsgrænseværdier for disse forbrændingsanlæg for at mindske deres luftemissioner og de potentielle risici for menneskers sundhed og miljøet.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Fra den 1. januar 2025 må emissioner til luft af svovldioxid, nitrogenoxider og partikler fra bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW ikke overskride de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i del 1 i bilag II.

2. Fra den 1. januar 2025 må emissioner til luft af svovldioxid, nitrogenoxider og partikler fra bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW ikke overskride de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i del 1 i bilag II.

Fra den 1. januar 2030 må emissioner til luft af svovldioxid, nitrogenoxider og partikler fra bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på 5 MW eller derunder ikke overskride de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i del 1 i bilag II.

Fra den 1. januar 2030 må emissioner til luft af svovldioxid, nitrogenoxider og partikler fra bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på 5 MW eller derunder ikke overskride de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i del 1 i bilag II.

Medlemsstaterne kan undtage bestående mellemstore fyringsanlæg, som ikke er i drift i mere end 500 driftstimer om året, fra at skulle overholde de emissionsgrænseværdier, der er anført i del 1 i bilag II. I dette tilfælde anvendes en emissionsgrænseværdi for partikler på 200 mg/Nm3 for anlæg, som fyrer med fast brændsel.

Medlemsstaterne kan under ekstraordinære omstændigheder undtage bestående mellemstore fyringsanlæg, som ikke er i drift i mere end 1 000 driftstimer om året som et rullende gennemsnit over en periode på fem år, fra at skulle overholde de emissionsgrænseværdier, der er anført i del 1 i bilag II. I dette tilfælde anvendes en emissionsgrænseværdi for partikler på 200 mg/Nm3 for anlæg, som fyrer med fast brændsel.

 

Indtil den 1. januar 2030 kan bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW undtages fra skulle overholde de emissionsgrænseværdier, der er omhandlet i denne artikel, forudsat at mindst 50 % af anlæggets nyttevarmeproduktion som et rullende gennemsnit over en periode på fem år leveres til et offentligt fjernvarmenet i form af damp eller varmt vand.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan under ekstraordinære omstændigheder undtage nye mellemstore fyringsanlæg, som ikke er i drift i mere end 500 driftstimer om året som et rullende gennemsnit over en periode på fem år, fra at skulle overholde de emissionsgrænseværdier, der er anført i del 2 i bilag II. I dette tilfælde anvendes en emissionsgrænseværdi for partikler på 100 mg/Nm³ for anlæg, som fyrer med fast brændsel.

Medlemsstaterne kan under ekstraordinære omstændigheder undtage nye mellemstore fyringsanlæg, som ikke er i drift i mere end 1 000 driftstimer om året som et rullende gennemsnit over en periode på fem år, fra at skulle overholde de emissionsgrænseværdier, der er anført i del 2 i bilag II. I dette tilfælde anvendes en emissionsgrænseværdi for partikler på 100 mg/Nm³ for anlæg, som fyrer med fast brændsel.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. I zoner, hvor EU’s grænseværdier for luftkvalitet, der er fastlagt i direktiv 2008/50/EF, overskrides, anvender medlemsstaterne emissionsgrænseværdier baseret på referenceværdier, der er fastsat i bilag III, eller strengere værdier, der er fastsat af medlemsstaterne, for individuelle mellemstore fyringsanlæg i disse zoner, medmindre det over for Kommissionen godtgøres, at anvendelsen af sådanne emissionsgrænseværdier ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger, og at andre foranstaltninger, hvormed det sikres, at luftkvaliteten overholder grænseværdierne, er medtaget i de luftkvalitetsplaner, som kræves i artikel 23 i direktiv 2008/50/EF.

4. I zoner, hvor Unionens grænseværdier for luftkvalitet, der er fastlagt i direktiv 2008/50/EF, overskrides, kan medlemsstaterne anvende emissionsgrænseværdier baseret på referenceværdier, der er fastsat i bilag III, eller strengere værdier, der er fastsat af medlemsstaterne, for individuelle mellemstore fyringsanlæg i disse zoner, medmindre anvendelsen af sådanne emissionsgrænseværdier ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger, og andre foranstaltninger, hvormed det sikres, at luftkvaliteten overholder grænseværdierne, er medtaget i de luftkvalitetsplaner, som kræves i artikel 23 i direktiv 2008/50/EF.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Undtagelse ved levetidsophør

 

1. Medlemsstaterne kan undtage bestående mellemstore fyringsanlæg fra at skulle overholde de emissionsgrænseværdier, der er anført i del 1 i bilag II, og de overvågnings- og rapporteringskrav, der er fastsat i artikel 6 og bilag IV, i fem år fra de datoer, der finder anvendelse, jf. artikel 5, stk. 2, forudsat at driftslederen af det mellemstore fyringsanlæg i en skriftlig erklæring forpligter sig til ikke at drive anlægget i mere end 11 000 driftstimer i den femårige periode, og at driften at dette fyringsanlæg vil ophøre efter denne femårige periode.

 

- For mellemstore fyringsanlæg med en nominel termisk effekt på 5 MW eller mindre indgives den skriftlige erklæring til den kompetente myndighed senest den 1. januar 2029 og driften af de pågældende anlæg skal afsluttes senest 31. december 2034.

 

- For mellemstore fyringsanlæg med en nominel termisk effekt på over 5 MW indgives den skriftlige erklæring til den kompetente myndighed senest den 1. januar 2024 og driften af de pågældende anlæg skal afsluttes senest 31. december 2029.

 

2. I den i stk. 1 omtalte femårige periode skal driftslederen hvert år forelægge den kompetente myndighed en opgørelse over antallet af driftstimer siden de datoer, der finder anvendelse, jf. artikel 5, stk. 2.

 

3. Hvis det mellemstore fyringsanlæg stadig er i drift ved udgangen af den femårige periode, der er nævnt i stk. 1, skal det betragtes som et nyt mellemstort fyringsanlæg.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5b

 

Energieffektivitet

 

1. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til fremme af øget energieffektivitet i mellemstore fyringsanlæg.

 

2. Kommissionen vurderer minimumsstandarderne for energieffektivitet for mellemstore fyringsanlæg i henhold til de bedste tilgængelige teknikker inden den 31. december 2016.

 

3. Kommissionen aflægger rapport om resultaterne af denne vurdering til Europa-Parlamentet og Rådet ledsaget af et forslag til retsakt, hvis hensigtsmæssigt, og fastsætter effektivitetskrav til nye mellemstore fyringsanlægs ydeevne, der vil gælde fra 1. januar 2020.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. For mellemstore fyringsanlæg, der anvender sekundært emissionsbegrænsende udstyr med henblik på at opfylde emissionsgrænseværdierne, overvåges det pågældende udstyrs effektive drift løbende, og resultaterne heraf registreres.

4. For mellemstore fyringsanlæg, der anvender sekundært emissionsbegrænsende udstyr med henblik på at opfylde emissionsgrænseværdierne, demonstreres og registreres det pågældende udstyrs effektive og kontinuerlige drift.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Data, der er anført i stk. 2, skal efter anmodning stilles til rådighed for de lokale og regionale myndigheder, hvor det mellemstore fyringsanlæg er beliggende.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Revision

 

Emissionsgrænseværdierne for nye mellemstore fyringsanlæg revideres af Kommissionen i 2025, og for både nye og eksisterende mellemstore fyringsanlæg i 2035. Derefter skal en revision finde sted hvert 10. år. Revisionen skal tage hensyn til de bedste tilgængelige teknologier og helst finde sted i forhold til [direktiv (EU) ... / ... *].

 

_____________

 

*OJ: Indsæt venligst nummeret, titlen og referencen på dokumentet i dok. COD(2013)0443.

Begrundelse

Med sådanne lange tidsfrister er det vigtigt regelmæssigt at revidere direktivet i lyset af nye teknologiske udviklinger.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den [1,5 år efter ikrafttrædelsen]. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den [18 måneder efter ikrafttrædelsen]. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Bilag II – del 1 – nr. 1

 

Kommissionens forslag

 

1. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm³) for mellemstore fyringsanlæg, bortset fra motorer og gasturbiner

Forurenende stof

Fast biomasse

Andet fast brændsel

Andre flydende brændstoffer end svær brændselsolie

Svær brændselsolie

Flydende brændsel

Naturgas Andet gasformigt brændsel end naturgas

SO2

200

400

170

350

-

35

NOX

650

650

200

650

200

250

Partikler

30(1)

30

30

30

-

-

__________________

(1) 45 mg/Nm³ for anlæg med en indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 5 MW.

 

Ændringsforslag

1. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm³) for bestående fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 1-5 MW. Anlæg, bortset fra motorer og gasturbiner

Forurenende stof

Fast biomasse

Andet fast brændsel

Gasolie

Andet flydende brændsel end gasolie

Naturgas

Naturgas Andet gasformigt brændsel end naturgas

SO2

200(1)(2)

400

-

350

-

200(3)

NOx

650

650

200

650

250

250

Støv

50(4)

50(4)

-

50

-

-

__________________

(1) Værdien anvendes ikke for anlæg, der udelukkende fyres med fast træbiomasse.

(2) 300 mg/Nm³ for anlæg, der fyres med halm.

(3) 400 mg/Nm³ for koksværksgas med lav brændværdi (jern- og stålindustri).

(4) Indtil den 1. januar 2035, 150 mg/Nm³.

1a. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for bestående mellemstore fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på over 5 MW. Anlæg, bortset fra motorer og gasturbiner

Forurenende stof

Fast biomasse

Andet fast brændsel

Gasolie

Andet flydende brændsel end gasolie

Naturgas

Naturgas Andet gasformigt brændsel end naturgas

SO2

200 (2) (3)

400

350

-

35 (1) (4)

NOX

650

650

200

650

250

250

Støv

30 (5)

30 (5)

 

30

-

-

__________________

(1) 400 mg/Nm³ for koksværksgas med lav brændværdi og 200 mg/Nm³ for højovnsgas med lav brændværdi (jern- og stålindustrien).

(2) Værdien anvendes ikke for anlæg, der udelukkende fyres med fast træbiomasse.

(3) 300 mg/Nm³ for anlæg, der fyres med halm.

(4) 170 mg/Nm³ for biogas.

(5) 50 mg/Nm³ for anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 5-20 MW.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Bilag II – del 2 – nr. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

1. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm³) for mellemstore fyringsanlæg, bortset fra motorer og gasturbiner

 

Ændringsforslag

1. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm³) for nye fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 1-5 MW. Anlæg, bortset fra motorer og gasturbiner.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Bilag IV – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De første målinger skal foretages senest tre måneder efter, at anlægget er registreret.

3. De første målinger skal foretages senest seks måneder efter, at anlægget er registreret, eller efter datoen for driftens påbegyndelse, alt efter hvad der falder senest.

Begrundelse

Kommissionens forslag indeholder en meget stram frist for måling af anlæggets emissioner efter registrering. Dette vil resultere i meget stor efterspørgsel efter at udføre tester på vigtige datoer (fx i 2025 og i 2030, når eksisterende anlæg skal være registreret og begynde at overholde emissionsgrænseværdierne), og derudover er anlæg muligvis ikke operationelt tre måneder efter registrering, hvis der er forsinkelser i idriftsættelsen. Derfor mener vi, at der er behov for yderligere fleksibilitet hvad angår datoen for den første test.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Bilag IV – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Som et alternativ til de periodiske målinger omhandlet i punkt 1 kan medlemsstaterne kræve kontinuerlige målinger.

 

Ved kontinuerlige målinger underkastes de automatiske målesystemer kontrol ved hjælp af parallelle målinger med referencemetoder mindst en gang om året, og driftslederen underretter den kompetente myndighed om resultaterne af disse kontroller.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Bilag IV – del 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Vurdering af overholdelsen

 

1. Ved kontinuerlige målinger anses emissionsgrænseværdierne i artikel 5 for at være overholdt, hvis resultaterne af hver serie målinger eller andre fremgangsmåder, som er defineret og fastlagt efter de kompetente myndigheders forskrifter, ikke overskrider de relevante emissionsgrænseværdier.

 

2. Ved kontinuerlige målinger vurderes overholdelsen af emissionsgrænseværdierne i artikel 5 som fastsat i del 1, punkt 4, i bilag V til direktiv 2010/75/EU.

 

De validerede gennemsnitsværdier bestemmes som fastsat V del 9, punkt 10 og 3, i bilag V til direktiv 2010/75/EU.

 

Ved beregningen af de gennemsnitlige emissionsværdier ses der bort fra værdier, der måles i de i artikel 5, stk. 6 og 7, omhandlede perioder og under opstart og nedlukning.

PROCEDURE

Titel

Begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

Referencer

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

13.1.2014

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Fredrick Federley

15.9.2014

Behandling i udvalg

25.9.2014

23.2.2015

 

 

Dato for vedtagelse

14.4.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

9

10

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg


PROCEDURE

Titel

Begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

Referencer

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

Dato for høring af EP

18.12.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

13.1.2014

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Andrzej Grzyb

10.7.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

3.12.2014

24.2.2015

14.4.2015

 

Dato for vedtagelse

6.5.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

58

9

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Bart Staes

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Marek Jurek, Catherine Stihler

Dato for indgivelse

13.5.2015

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik