Διαδικασία : 2013/0442(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0160/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0160/2015

Συζήτηση :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Ψηφοφορία :

PV 07/10/2015 - 10.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0339

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1125kWORD 701k
13.5.2015
PE 546.891v02-00 A8-0160/2015

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης

(COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητής: Andrzej Grzyb

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης

(COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0919),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0003/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2014(1),

–       έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών, που εκδόθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2014(2),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0160/2015),

1.      εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Στην απόφαση XXX/XXXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 (το πρόγραμμα δράσης) αναγνωρίζεται ότι οι εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά ότι, ταυτόχρονα, τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης παραμένουν προβληματικά σε πολλά σημεία της Ευρώπης και οι πολίτες της Ένωσης εξακολουθούν να εκτίθενται σε ατμοσφαιρικές ρυπαντικές ουσίες που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ευημερία τους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης, τα οικοσυστήματα εξακολουθούν να πλήττονται από υπερβολικές εναποθέσεις αζώτου και θείου που συνδέονται με τις εκπομπές από τις μεταφορές, τις μη αειφόρες γεωργικές πρακτικές και την ηλεκτροπαραγωγή.

(1) Στην απόφαση XXX/XXXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 (το πρόγραμμα δράσης) αναγνωρίζεται ότι οι εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά ότι, ταυτόχρονα, τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης παραμένουν προβληματικά σε πολλά σημεία της Ευρώπης και οι πολίτες της Ένωσης εξακολουθούν να εκτίθενται σε ατμοσφαιρικές ρυπαντικές ουσίες που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ευημερία τους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης, τα οικοσυστήματα εξακολουθούν να πλήττονται από υπερβολικές εναποθέσεις αζώτου και θείου που συνδέονται με τις εκπομπές από τις μεταφορές, τις μη αειφόρες γεωργικές πρακτικές και την ηλεκτροπαραγωγή. Σε πολλές περιοχές της Ένωσης, τα επίπεδα ποιότητας του αέρα εξακολουθούν να είναι πάνω από τα όρια που η ίδια η Ένωση έχει θέσει, και εξακολουθούν να μην πληρούν τους στόχους που ορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

__________________

__________________

14 Απόφαση XXX/XXXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … … … σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (ΕΕ L… της… … … , σ…).

14 Απόφαση XXX/XXXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … … … σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (ΕΕ L… της… … … , σ…).

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η καύση καυσίμων σε μικρού μεγέθους μονάδες και συσκευές καύσης μπορεί να καλυφθεί από νομοθετικές πράξεις για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα15. Η καύση καυσίμων σε μεγάλου μεγέθους μονάδες καύσης καλύπτεται, από τις 7 Ιανουαρίου 2013, από την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16, ενώ η οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 εξακολουθεί να ισχύει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, για τις μεγάλου μεγέθους μονάδες καύσης που καλύπτονται από το άρθρο 30 παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.

(5) Η καύση καυσίμων σε μικρού μεγέθους μονάδες και συσκευές καύσης μπορεί να καλυφθεί από νομοθετικές πράξεις για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα15. Περαιτέρω μέτρα, ωστόσο απαιτούνται βάσει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, προκειμένου να καλυφθεί το εναπομείναν νομοθετικό κενό. Η καύση καυσίμων σε μεγάλου μεγέθους μονάδες καύσης καλύπτεται, από τις 7 Ιανουαρίου 2013, από την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16, ενώ η οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 εξακολουθεί να ισχύει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, για τις μεγάλου μεγέθους μονάδες καύσης που καλύπτονται από το άρθρο 30 παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.

__________________

__________________

15 Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ.10).

15 Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ.10).

16 Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ.17).

16 Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ.17).

17 Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001 για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων (ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 1).

17 Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001 για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων (ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 1).

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να ισχύει για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που καλύπτονται από εκτελεστικά μέτρα τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ ή με το κεφάλαιο III ή IV της οδηγίας 2010/75/ΕΕ. Ορισμένες άλλες μονάδες καύσης θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών τους ή της χρήσης τους για συγκεκριμένες δραστηριότητες.

(9) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να ισχύει για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που καλύπτονται από το κεφάλαιο III ή IV της οδηγίας 2010/75/ΕΕ. Ορισμένες άλλες μονάδες καύσης θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών τους ή της χρήσης τους για συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Οι οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που βρίσκονται στις Καναρίους Νήσους, τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα και τα αρχιπελάγη της Μαδέρας και των Αζορών, λόγω των τεχνικών και υλικοτεχνικών προβλημάτων που συνδέονται με την απομονωμένη θέση αυτών των μονάδων. Τα κράτη μέλη ορίζουν οριακές τιμές εκπομπών για τις μονάδες αυτές ώστε να μειώσουν τις εκπομπές τους στην ατμόσφαιρα και τους πιθανούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει για συνδυασμούς που σχηματίζονται από δύο ή περισσότερες μονάδες καύσης που έχουν συνολική ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 1 MW και λιγότερη από 50 MW, εκτός εάν ο συνδυασμός είναι μονάδα καύσης που καλύπτεται από το κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 2010/75/ΕΕ. Εάν περισσότερες από μία μεμονωμένη μονάδα καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ μικρότερη από 1 MW εγκαθίσταται σε έναν χώρο σε εγκατάσταση επιμερισμού φορτίου, ο συνδυασμός αυτός θα πρέπει να θεωρείται ενιαία μονάδα καύσης για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9γ) Θα πρέπει τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να μην εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία σε εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το κεφάλαιο II της οδηγίας 2010/75/ΕΕ για ρύπους για τους οποίους ισχύουν οριακές τιμές εκπομπών σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, όταν οι εν λόγω οριακές τιμές εκπομπών δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στο Παράρτημα II της παρούσας οδηγίας εκτός εάν οι εν λόγω εγκαταστάσεις είναι μονάδες που χρησιμοποιούν καύσιμα σε διυλιστήρια πετρελαίου και φυσικού αερίου ή λέβητες ανάκτησης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτοπολτού. Στις εν λόγω περιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξαιρούν τις μονάδες αυτές κατόπιν αιτήσεως του φορέα εκμετάλλευσης.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Προκειμένου να διασφαλισθεί ο έλεγχος των εκπομπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, κάθε μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης θα πρέπει να λειτουργεί μόνον εφόσον είναι τουλάχιστον εγγεγραμμένη σε μητρώο από την αρμόδια αρχή, βάσει κοινοποίησης από τον φορέα εκμετάλλευσης.

(10) Προκειμένου να διασφαλισθεί ο έλεγχος των εκπομπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης στην ατμόσφαιρα, κάθε μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης θα πρέπει να λειτουργεί μόνον εφόσον της έχει τουλάχιστον χορηγηθεί άδεια ή είναι εγγεγραμμένη σε μητρώο από την αρμόδια αρχή, βάσει κοινοποίησης ή πληροφοριών που έχουν υποβληθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης.

Τροπολογία   8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Όταν θα έχουν ήδη καθιερωθεί έλεγχοι και επιθεωρήσεις για να εξακριβώνεται η συμμόρφωση προς άλλες πράξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους υφιστάμενους μηχανισμούς για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία όσο το δυνατόν περισσότερο. Στους μηχανισμούς αυτούς θα μπορούσαν για παράδειγμα να περιλαμβάνονται οι μηχανισμοί που ορίζονται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή στην οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

______________

 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ (ΕΕ L275, 25.10.2003, σ. 32).

 

Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L315, 14.11.2012, σ. 1).

Τροπολογία   9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Σύμφωνα με το άρθρο 193 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρούν σε ισχύ ή να θεσπίζουν αυστηρότερα μέτρα προστασίας, για παράδειγμα για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα περιβαλλοντικής ποιότητας. Ειδικότερα, σε ζώνες όπου δεν τηρούνται οι οριακές τιμές ποιότητας του αέρα, θα πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη αυστηρότερες οριακές τιμές εκπομπών, οι οποίες θα προωθούν επίσης την οικολογική καινοτομία στην Ένωση, διευκολύνοντας ιδίως την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά, όπως οι τιμές αναφοράς που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας.

(13) Σύμφωνα με το άρθρο 193 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρούν σε ισχύ ή να θεσπίζουν αυστηρότερα μέτρα προστασίας, για παράδειγμα για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα περιβαλλοντικής ποιότητας. Ειδικότερα, σε ζώνες όπου δεν τηρούνται οι οριακές τιμές ποιότητας του αέρα, θα πρέπει να εξετάζονται από τα κράτη μέλη αυστηρότερες οριακές τιμές εκπομπών, οι οποίες θα προωθούν επίσης την οικολογική καινοτομία στην Ένωση, διευκολύνοντας ιδίως την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά, όπως οι τιμές αναφοράς που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβαίνουν σε εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων, όταν αποφασίζουν να λάβουν τέτοια μέτρα.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις οποίες λειτουργούν μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης, οι διοικητικές υποχρεώσεις κοινοποίησης, παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που επιβάλλονται στους φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να είναι αναλογικές, επιτρέποντας ωστόσο την αποτελεσματική επαλήθευση της συμμόρφωσης από τις αρμόδιες αρχές.

(15) Προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις οποίες λειτουργούν μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης, οι διοικητικές υποχρεώσεις κοινοποίησης, παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που επιβάλλονται στους φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να είναι αναλογικές και να αποτρέπουν την επικάλυψη, επιτρέποντας ωστόσο την αποτελεσματική επαλήθευση της συμμόρφωσης από τις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει, σε εύλογο χρονικό διάστημα, την ανάγκη τροποποίησης των οριακών τιμών εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ βάσει των πλέον προηγμένων τεχνολογιών. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εκτιμήσει την ανάγκη να προταθούν ειδικές οριακές τιμές για τις εκπομπές άλλων ρύπων, όπως μονοξειδίου του άνθρακα, με βάση την παρακολούθηση που αναφέρεται στο άρθρο 6. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η διενέργεια του ελέγχου.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16β) Η αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να διενεργηθεί σε σχέση με την [οδηγία (ΕΕ) …/…*].

 

_____________

 

*ΕΕ: να συμπληρωθεί ο αριθμός, ο τίτλος και τα στοιχεία αναφοράς της διαδικασίας COD 2013/0443.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Με την παρούσα οδηγία ορίζονται επίσης κανόνες για την παρακολούθηση εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης σε συνδυασμό που σχηματίζεται από νέες μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους σύμφωνα με το άρθρο 3α, ακόμη και όταν η συνολική ονομαστική θερμική ισχύς του εν λόγω συνδυασμού είναι ίση ή άνω των 50 MW, εκτός εάν ο συνδυασμός είναι μονάδα καύσης που καλύπτεται από το κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αα) μονάδες καύσης που καλύπτονται από την οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

 

__________________

 

Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1997, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (ΕΕ L59, 27.2.1998, σ. 1).

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αβ) μονάδες καύσης σε αγροκτήματα με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 5 MW, οι οποίες χρησιμοποιούν ως καύσιμο αποκλειστικά ακατέργαστη κόπρο πουλερικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 (α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a·

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (ΕΕ L300, 14.11.2009, σ. 1).

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) στα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που καλύπτονται από εκτελεστικά μέτρα τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ, στις περιπτώσεις όπου οι σχετικές εκτελεστικές πράξεις προβλέπουν οριακές τιμές εκπομπών για τους ρύπους που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Από νομική άποψη, η εμβέλεια των μεσαίου μεγέθους μονάδων καύσης (MCP) - ως ουσιαστικό μέρος της ίδιας της οδηγίας - δεν μπορεί να αλλάξει / περιοριστεί από την εφαρμογή των μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με μια άλλη οδηγία. Σε περίπτωση που το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις MCP δεν επεκταθεί ώστε να καλύψει μονάδες κάτω του 1 MW, η εξαίρεση δεν χρειάζεται, καθώς οι εκτελεστικές πράξεις στην οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό δεν θα καλύπτει μονάδες που υπερβαίνουν ή ισούνται με 1 KW.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) στις μονάδες καύσης στις οποίες τα αέρια προϊόντα καύσης χρησιμοποιούνται για την άμεση θέρμανση, ξήρανση ή άλλη κατεργασία αντικειμένων ή υλικών·

γ) στις μονάδες καύσης στις οποίες τα αέρια προϊόντα καύσης χρησιμοποιούνται για την άμεση θέρμανση, ξήρανση ή άλλη κατεργασία αντικειμένων ή υλικών, ή άμεση θέρμανση με αέριο καύσιμο που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση εσωτερικών χώρων με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας·

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α) στους αεριοστροβίλους και στις αεριοκίνητες και ντιζελοκίνητες μηχανές που χρησιμοποιούνται σε εξέδρες ανοικτής θάλασσας·

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ β) στις μονάδες αναγέννησης καταλυτών που χρησιμοποιούνται στην καταλυτική πυρόλυση·

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ γ) στις μονάδες μετατροπής υδρόθειου σε θείο·

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ δ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ δ) σε αντιδραστήρες που χρησιμοποιούνται στη χημική βιομηχανία·

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ ε (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ ε) σε συστοιχίες καμίνων κοκ·

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ στ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ στ) σε υψικαμίνους Cowper·

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης ούτε στις δραστηριότητες δοκιμών που αφορούν μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Οι οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα II δεν εφαρμόζονται σε μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που βρίσκονται στις Καναρίους Νήσους, τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα και τα αρχιπελάγη της Μαδέρας και των Αζορών. Τα κράτη μέλη ορίζουν οριακές τιμές εκπομπών για τις μονάδες αυτές ώστε να μειώσουν τις εκπομπές τους στην ατμόσφαιρα και τους πιθανούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) «αιωρούμενα σωματίδια»: σωματίδια κάθε σχήματος, δομής ή πυκνότητας που διασπείρονται στην αέρια φάση στις συνθήκες του σημείου δειγματοληψίας και είναι δυνατόν να συλλεχθούν με διήθηση σε συγκεκριμένες συνθήκες, μετά από αντιπροσωπευτική δειγματοληψία του προς ανάλυση αερίου, και τα οποία παραμένουν στα ανάντη του φίλτρου και πάνω στο φίλτρο μετά από ξήρανση σε συγκεκριμένες συνθήκες·

(4) «σκόνη»: σωματίδια κάθε σχήματος, δομής ή πυκνότητας που διασπείρονται στην αέρια φάση στις συνθήκες του σημείου δειγματοληψίας και είναι δυνατόν να συλλεχθούν με διήθηση σε συγκεκριμένες συνθήκες, μετά από αντιπροσωπευτική δειγματοληψία του προς ανάλυση αερίου, και τα οποία παραμένουν στα ανάντη του φίλτρου και πάνω στο φίλτρο μετά από ξήρανση σε συγκεκριμένες συνθήκες·

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) «υφιστάμενη μονάδα καύσης»: μονάδα καύσης που τέθηκε σε λειτουργία πριν από την/τις [1 έτος από την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]·

(6) «υφιστάμενη μονάδα καύσης»: μονάδα καύσης που τέθηκε σε λειτουργία πριν από την/τις [12 μήνες από την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο] ή για την οποία χορηγήθηκε άδεια πριν από την/τις [6 μήνες από την ημερομηνία μεταφοράς] σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο την/τις [18 μήνες μετά την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]·

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) «ώρες λειτουργίας»: ο χρόνος, εκφραζόμενος σε ώρες, κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώνονται εκπομπές στην ατμόσφαιρα από μονάδα καύσης·

(16) «ώρες λειτουργίας»: ο χρόνος, εκφραζόμενος σε ώρες, κατά τη διάρκεια του οποίου μια μονάδα καύσης βρίσκεται σε λειτουργία και σημειώνονται εκπομπές στην ατμόσφαιρα, περιλαμβανομένων των περιόδων έναρξης και παύσης της λειτουργίας·

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 19 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) «μικρό απομονωμένο σύστημα» (SIS): ένα μικρό απομονωμένο σύστημα, όπως ορίζεται στο σημείο 26 του άρθρου 2 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

 

__________________

 

Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕ L 211, 14.8.2009, σ. 55).

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 19 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19β) «απομονωμένο μικροσύστημα» (MIS): ένα απομονωμένο μικροσύστημα, όπως ορίζεται στο σημείο 27 του άρθρου 2 της οδηγίας 2009/72 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α·

 

__________________

 

Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕ L 211, 14.8.2009, σ. 55).

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 19 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19γ) «ουσιώδης μεταβολή»: αλλαγή στα χαρακτηριστικά ή στη λειτουργία, ή επέκταση, μιας μονάδας καύσης που θα μπορούσε να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 19 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19δ) «φυσικό αέριο»: αέριο καύσιμο, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 13686:2013.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Κανόνες συνυπολογισμού

 

1. Ο συνδυασμός που σχηματίζεται από δύο ή περισσότερες νέες μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους θεωρείται ενιαία μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και η ονομαστική θερμική ισχύς τους προστίθεται με σκοπό τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος της μονάδας, όταν:

 

- τα απαέρια τέτοιων μονάδων καύσης μεσαίου μεγέθους απορρίπτονται μέσω κοινής καπνοδόχου· ή

 

- λαμβάνοντας υπόψη τεχνικούς και οικονομικούς παράγοντες, τα απαέρια τέτοιων μονάδων καύσης μεσαίου μεγέθους θα μπορούσαν, με απόφαση της αρμόδιας αρχής, να απορρίπτονται μέσω κοινής καπνοδόχου.

 

2. Για τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος συνδυασμού δύο ή περισσοτέρων μονάδων καύσης, οι μεμονωμένες μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ κάτω του 1 MW δεν λαμβάνονται υπόψη εκτός εάν περισσότερες από μία μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους εγκαθίστανται για τον ίδιο σκοπό σε έναν χώρο, σε εγκατάσταση επιμερισμού φορτίου. Στην περίπτωση αυτή, ο συνδυασμός του επιμερισμού του φορτίου των εν λόγω μονάδων θεωρείται ότι είναι ενιαία μονάδα καύσης και οι δυναμικότητές τους αθροίζονται για τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος, ακόμη και αν κάθε μονάδα καύσης έχει ονομαστική θερμική ισχύ κάτω του 1 MW.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εγγραφή σε μητρώο

Άδειες και εγγραφή σε μητρώο

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης λειτουργούν μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε μητρώο από την αρμόδια αρχή.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι καμία νέα μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης δεν λειτουργεί χωρίς άδεια ή καταχώριση.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι από 1ης Ιανουαρίου 2020 καμιά υφιστάμενη μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 15 MW δεν λειτουργεί χωρίς άδεια ή καταχώριση.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι από 1ης Ιανουαρίου 2022 καμιά υφιστάμενη μονάδα καύσης μεσαίου μεγέθους με ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 5 MW και μικρότερη ή ίση με 15 MW δεν λειτουργεί χωρίς άδεια ή καταχώριση.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι από 1ης Ιανουαρίου 2025 καμιά υφιστάμενη μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ 5 MW ή μικρότερη δεν λειτουργεί χωρίς άδεια ή καταχώριση.

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η διαδικασία εγγραφής σε μητρώο περιλαμβάνει τουλάχιστον κοινοποίηση, από τον φορέα εκμετάλλευσης προς την αρμόδια αρχή, της λειτουργίας ή της σκοπούμενης λειτουργίας μονάδας καύσης μεσαίου μεγέθους.

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις διαδικασίες αδειοδότησης ή εγγραφής σε μητρώο. Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης να κοινοποιεί ή να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για την λειτουργία ή τη σκοπούμενη λειτουργία μονάδας καύσης μεσαίου μεγέθους.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η αρμόδια αρχή εγγράφει σε μητρώο τη μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης εντός μηνός από την κοινοποίηση από τον φορέα εκμετάλλευσης και τον ενημερώνει σχετικά.

4. Η αρμόδια αρχή εγγράφει σε μητρώο ή κινεί τη διαδικασία αδειοδότησης για τη μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης εντός μηνός από την κοινοποίηση ή την ενημέρωση που υποβάλλεται από τον φορέα εκμετάλλευσης και τον ενημερώνει σχετικά.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης επιτρέπεται να απαλλαγούν από την υποχρέωση κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 έχουν τεθεί στη διάθεση των αρμόδιων αρχών.

διαγράφεται

Οι εν λόγω μονάδες καύσης εγγράφονται σε μητρώο έως την/τις [δεκατρείς μήνες από την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο].

 

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Για κάθε μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης, το μητρώο που τηρούν οι αρμόδιες αρχές περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I, καθώς και κάθε πληροφορία που λαμβάνεται μέσω της επαλήθευσης των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης ή άλλων ελέγχων συμμόρφωσης που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8.

6. Οι αρμόδιες αρχές τηρούν δημόσια προσβάσιμο μητρώο των μεσαίου μεγέθους μονάδων καύσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I, καθώς και κάθε πληροφορία που λαμβάνεται μέσω της επαλήθευσης των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης ή άλλων ελέγχων συμμόρφωσης που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8 και κάθε πληροφορία που λαμβάνεται μετά από αλλαγές που έγιναν στις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης, κατά την έννοια του άρθρου 9.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α. Κάθε χορηγούμενη άδεια ή εγγραφή σε μητρώο που διενεργείται σύμφωνα με άλλες εθνικές ή την ενωσιακή νομοθεσία μπορεί να συνδυάζεται με την άδεια ή την εγγραφή που απαιτείται βάσει της παραγράφου 1 για να αποτελέσει ενιαία άδεια ή εγγραφή σε μητρώο, υπό τον όρο ότι η άδεια ή η εγγραφή σε μητρώο περιέχει τις απαιτούμενες από παρόν άρθρο πληροφορίες.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης οι οποίες αποτελούν μέρος εγκατάστασης που καλύπτεται από το κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, από την υποχρέωση συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ και το άρθρο 6 της παρούσας οδηγίας για τους ρύπους για τους οποίους οι οριακές τιμές εκπομπών εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 5 και το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ για τις εν λόγω μονάδες, μόνο όταν οι εν λόγω οριακές τιμές εκπομπών δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας.

 

Στην περίπτωση μονάδων καύσης που χρησιμοποιούν καύσιμα σε διυλιστήρια πετρελαίου και φυσικού αερίου και στην περίπτωση λεβήτων ανάκτησης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτοπολτού,   μετά από αίτηση φορέα εκμετάλλευσης μεσαίου μεγέθους μονάδας καύσης, τα κράτη μέλη απαλλάσσουν μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που αποτελούν τμήμα εγκατάστασης η οποία καλύπτεται από το κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας 2010/75/ΕΕ από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ και τις διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας οδηγίας για τους ρύπους για τους οποίους ισχύουν οριακές τιμές εκπομπών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 5 και του άρθρου 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ για τις εν λόγω μονάδες.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2025, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα από υφιστάμενη μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 5 MW δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα II μέρος 1.

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης στην ατμόσφαιρα από υφιστάμενη μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 15 MW δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα II μέρος 1.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης στην ατμόσφαιρα από υφιστάμενη μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 5 MW και μικρότερη ή ίση με 15 MW δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα II μέρος 1.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2030, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα από υφιστάμενη μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ 5 MW ή μικρότερη δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα II μέρος 1.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης στην ατμόσφαιρα από υφιστάμενη μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ 5 MW ή μικρότερη δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα II μέρος 1.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάξουν τις υφιστάμενες μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους που αποτελούν μέρος συστημάτων SIS και MIS από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα II μέρος 1 μέχρι πέντε έτη, αλλά όχι πέραν του 2030, από τις ημερομηνίες που καθορίζονται στο παρόν άρθρο παράγραφος 2 πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο αντιστοίχως, με την επιφύλαξη των ανειλημμένων διεθνών δεσμεύσεων.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, και με την επιφύλαξη των περιβαλλοντικών προτύπων και προτύπων ποιότητας του αέρα, η αρμόδια αρχή μπορεί, μέχρι πέντε έτη από την ημερομηνία συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα II αλλά όχι πέραν του 2030, σε ειδικές περιπτώσεις, να ορίσει λιγότερο αυστηρές οριακές τιμές εκπομπών, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 50% της παραγωγής χρήσιμης θερμότητας της μονάδας, ως κυλιόμενος μέσος όρος πενταετίας, διοχετεύεται υπό τη μορφή ατμού ή θερμού ύδατος σε δημόσιο δίκτυο με σκοπό την τηλεθέρμανση, ή ότι η μονάδα χρησιμοποιεί στερεά βιομάζα ως κύριο καύσιμο. Η παρέκκλιση αυτή μπορεί να εφαρμόζεται μόνο όταν η αξιολόγηση δείξει ότι η επίτευξη επιπέδων εκπομπών που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ θα οδηγούσε σε δυσανάλογα υψηλό κόστος σε σχέση με τα περιβαλλοντικά οφέλη λόγω:

 

α) της γεωγραφικής θέση ή των τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών της οικείας εγκατάστασης· ή

 

β) των τεχνικών χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

 

Οι μέγιστες οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές δεν υπερβαίνουν τα 1100 mg/Nm3 για το SO2 και τα 150 mg/Nm3 για τη σκόνη.

 

Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση ότι δεν προκαλείται σημαντική ρύπανση και ότι επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τις υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που σημειώνουν έως 500 ώρες λειτουργίας ετησίως από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 1. Στην περίπτωση αυτή, για τις μονάδες που τροφοδοτούνται με στερεά καύσιμα, ισχύει οριακή τιμή εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων 200 mg/Nm³.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τις υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που σημειώνουν έως 500 ώρες λειτουργίας ετησίως ως κυλιόμενο μέσο όρο πενταετίας από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 1, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή εάν επικρατούν έκτακτες περιστάσεις που καθιστούν απαραίτητη τη χρήση των εν λόγω μεσαίου μεγέθους μονάδων καύσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν το όριο σε 800 ώρες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

- για εφεδρική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδεδεμένα νησιά στην περίπτωση διακοπής της κύριας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί·

 

- μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμότητας σε περιπτώσεις εξαιρετικά ψυχρών καιρικών φαινομένων.

 

Στην περίπτωση αυτή, για τις μονάδες που τροφοδοτούνται με στερεά καύσιμα, ισχύει οριακή τιμή εκπομπών σκόνης 200 mg/Nm³.

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Από την/τις [1 έτος από την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], οι εκπομπές διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα από νέα μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα II μέρος 2.

Από την/τις [12 μήνες από την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], οι εκπομπές διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης στην ατμόσφαιρα από νέα μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα II μέρος 2.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τις νέες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που σημειώνουν έως 500 ώρες λειτουργίας ετησίως από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 2. Στην περίπτωση αυτή, για τις μονάδες που τροφοδοτούνται με στερεά καύσιμα, ισχύει οριακή τιμή εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων 100 mg/Nm³.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τις νέες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που σημειώνουν έως 500 ώρες λειτουργίας ετησίως ως κυλιόμενο μέσο όρο πενταετίας από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 2, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που καθιστούν απαραίτητη τη χρήση των εν λόγω μεσαίου μεγέθους μονάδων καύσης. Στην περίπτωση αυτή, για τις μονάδες που τροφοδοτούνται με στερεά καύσιμα, ισχύει οριακή τιμή εκπομπών σκόνης 100 mg/Nm³.

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Σε ζώνες όπου δεν τηρούνται οι οριακές τιμές της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα, οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία 2008/50/ΕΚ, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, για μεμονωμένες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης στις εν λόγω ζώνες, οριακές τιμές εκπομπών που βασίζονται στις τιμές αναφοράς του παραρτήματος III ή σε αυστηρότερες τιμές που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη, εκτός εάν καταδειχθεί στην Επιτροπή ότι η εφαρμογή των εν λόγω οριακών τιμών εκπομπών θα συνεπαγόταν δυσανάλογο κόστος και ότι στα σχέδια για την ποιότητα του αέρα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 23 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ έχουν συμπεριληφθεί άλλα μέτρα που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές για την ποιότητα του αέρα.

4. Σε ζώνες όπου δεν τηρούνται οι οριακές τιμές της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα, οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία 2008/50/ΕΚ, τα κράτη μέλη αξιολογούν την ανάγκη να εφαρμόζουν, για μεμονωμένες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης στις εν λόγω ζώνες, αυστηρότερες οριακές τιμές εκπομπών που βασίζονται στις τιμές αναφοράς του παραρτήματος III.

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

Ενεργειακή απόδοση

 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την προαγωγή της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των μονάδων καύσης μεσαίου μεγέθους.

 

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

 

3. Η Επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μαζί με νομοθετική πρόταση, εφόσον απαιτείται, ορίζοντας επίπεδα επιδόσεων ενεργειακής απόδοσης για τις νέες μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου 2020.

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων των μεσαίου μεγέθους μονάδων καύσης ή εφαρμόζουν άλλα μέτρα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν αποτελεσματικό σύστημα, που βασίζεται είτε σε περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις είτε σε άλλα μέτρα, για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται ήδη έλεγχοι και επιθεωρήσεις για την εξέταση της συμμόρφωσης με άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης σχετικά με τον έλεγχο των εκπομπών, τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση των εν λόγω ελέγχων και επιθεωρήσεων για να ελέγχουν τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι περίοδοι έναρξης και διακοπής λειτουργίας των μεσαίου μεγέθους μονάδων καύσης και τυχόν δυσλειτουργίες είναι όσο το δυνατόν συντομότερες. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης του δευτεροβάθμιου εξοπλισμού μείωσης των εκπομπών, ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης μεριμνούν ώστε οι περίοδοι έναρξης και διακοπής λειτουργίας των μεσαίου μεγέθους μονάδων καύσης και τυχόν δυσλειτουργίες είναι όσο το δυνατόν συντομότερες. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης του δευτεροβάθμιου εξοπλισμού μείωσης των εκπομπών, ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή.

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Τα συμβάντα μη συμμόρφωσης κοινοποιούνται από τον φορέα εκμετάλλευσης στην αρμόδια αρχή το συντομότερο δυνατό και σε μορφή που αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

4. Σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αρμόδια αρχή απαιτεί από τον φορέα εκμετάλλευσης να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η συμμόρφωση αποκαθίσταται χωρίς άσκοπη καθυστέρηση.

α) ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή·

 

β) ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει αμέσως τα απαιτούμενα μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης το συντομότερο δυνατόν·

 

γ) η αρμόδια αρχή απαιτεί από τον φορέα εκμετάλλευσης να λάβει κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία η αρμόδια αρχή θεωρεί αναγκαία για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.

 

Εάν δεν είναι εφικτή η αποκατάσταση της συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή αναστέλλει τη λειτουργία της μονάδας καύσης και τη διαγράφει από το μητρώο.

Εάν δεν είναι εφικτή η αποκατάσταση της συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή αναστέλλει τη λειτουργία της μονάδας καύσης και της αφαιρεί την άδεια ή τη διαγράφει από το μητρώο.

Τροπολογία  61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 5, το αποδεικτικό κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή·

διαγράφεται

Τροπολογία  62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) το αποδεικτικό εγγραφής στο μητρώο από την αρμόδια αρχή·

β) την άδεια ή το αποδεικτικό εγγραφής στο μητρώο από την αρμόδια αρχή·

Τροπολογία  63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) κατά περίπτωση, το αρχείο των ωρών λειτουργίας που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο·

δ) κατά περίπτωση, το αρχείο των ωρών λειτουργίας που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, και στο άρθρο 5 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο·

Τροπολογία  64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

εα) καταγραφή των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και τα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4.

Τροπολογία  65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

εβ) τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 9.

Τροπολογία  66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 τίθενται στη διάθεση των τοπικών και περιφερειακών αρχών του τόπου όπου βρίσκεται η μονάδα καύσης μεσαίου μεγέθους.

Τροπολογία  67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο φορέας εκμετάλλευσης κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στη μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εφαρμοστέες οριακές τιμές εκπομπών. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την αλλαγή.

1. Ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στη μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εφαρμοστέες οριακές τιμές εκπομπών. Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την αλλαγή.

Τροπολογία  68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατόπιν κοινοποίησης από τον φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή καταχωρίζει κάθε αλλαγή αυτού του είδους εντός προθεσμίας ενός μήνα.

2. Κατόπιν της παραλαβής των πληροφοριών που απέστειλε ο φορέας εκμετάλλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή αναπροσαρμόζει την άδεια ή την καταχώριση, ανάλογα με την περίπτωση, εντός τριών μηνών και ενημερώνει σχετικώς τον φορέα εκμετάλλευσης.

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εξακολουθήσει να έχει την επιλογή της επικαιροποίησης της άδειας ή έγκρισης της εγκατάστασης με βάση τα αποτελέσματα που έχουν οι αλλαγές που θα μπορούσαν να έχουν στην ποιότητα του αέρα και τις ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπών.

Τροπολογία  69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 19α, που διενεργείται σε υπάρχουσα μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης, η αρμόδια αρχή αναπροσαρμόζει την άδεια ή την καταχώριση με εκείνη νέας μονάδας καύσης και ενημερώνει σχετικώς τον φορέα εκμετάλλευσης.

Τροπολογία  70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 η αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί, μεταξύ άλλων και μέσω του Διαδικτύου, το μητρώο των μεσαίου μεγέθους μονάδων καύσης.

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24, η αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί, μεταξύ άλλων και μέσω του Διαδικτύου, το μητρώο των μεσαίου μεγέθους μονάδων καύσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6.

__________________

__________________

24 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26).

24 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26).

Τροπολογία  71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως την/τις [2 έτη από την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], σύνοψη των δεδομένων που αναφέρονται στο παράρτημα I, συνοδευόμενη από εκτίμηση των συνολικών ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων που προέρχονται από τις εν λόγω μονάδες, ανά είδος καυσίμων και κατηγορία δυναμικότητας.

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, σύνοψη των δεδομένων που αναφέρονται στο παράρτημα I, συνοδευόμενη από εκτίμηση των συνολικών ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης που προέρχονται από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης, ανά τύπο μονάδας, είδος καυσίμων και κατηγορία δυναμικότητας.

Αιτιολόγηση

Μεγαλύτερη προθεσμία δικαιολογείται από την εισαγωγή πιθανής διαδικασίας αδειοδότησης που είναι πιο περίπλοκη από ό, τι απλώς η καταχώριση.

Τροπολογία  72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν επίσης στην Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, εκτίμηση των συνολικών ετήσιων εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα από τις μονάδες αυτές, ανά τύπο καυσίμου και κατηγορία δυναμικότητας.

Τροπολογία  73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή δεύτερη και τρίτη έκθεση, οι οποίες περιέχουν επικαιροποιημένη μορφή των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, έως την 1η Οκτωβρίου 2026 και την 1η Οκτωβρίου 2031, αντίστοιχα.

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή δεύτερη και τρίτη έκθεση, οι οποίες περιέχουν επικαιροποιημένη μορφή των δεδομένων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1α, έως την 1η Οκτωβρίου 2029 και την 1η Οκτωβρίου 2031, αντίστοιχα.

Τροπολογία  74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εκθέσεις που συντάσσονται βάσει του πρώτου εδαφίου περιέχει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τυχόν μέτρα που ελήφθησαν για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της λειτουργίας των μεσαίου μεγέθους μονάδων καύσης με την παρούσα οδηγία και τυχόν μέτρα επιβολής που ελήφθησαν για τους σκοπούς αυτής.

Οι εκθέσεις που συντάσσονται βάσει των παραγράφων 1 και 1α και του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου περιέχει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τυχόν μέτρα που ελήφθησαν για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της λειτουργίας των μεσαίου μεγέθους μονάδων καύσης με την παρούσα οδηγία και τυχόν μέτρα επιβολής που ελήφθησαν για τους σκοπούς αυτής.

Τροπολογία  75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η δεύτερη συνοπτική έκθεση της Επιτροπής περιλαμβάνει ανασκόπηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, με ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη θέσπισης των τιμών αναφοράς που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ ως οριακών τιμών εκπομπών με ισχύ στο σύνολο της Ένωσης, και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση.

διαγράφεται

Τροπολογία  76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Επανεξέταση

 

1. Η Επιτροπή επανεξετάζει τις οριακές τιμές εκπομπών για νέες μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 με εξαίρεση τις οριακές τιμές εκπομπών NOX που επανεξετάζονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Οι οριακές τιμές εκπομπών για νέες και υφιστάμενες μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους επανεξετάζονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030. Στη συνέχεια, η επανεξέταση διενεργείται κάθε δέκα χρόνια. Στην επανεξέταση λαμβάνονται υπόψη οι καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και όπου είναι δυνατόν τα δεδομένα που συλλέγονται από την παρακολούθηση που αναφέρεται στο άρθρο 6.

 

2. Η Επιτροπή εκτιμά κατά πόσον οι μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης πρέπει να υπάγονται σε ρυθμίσεις από την άποψη των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα.

 

3. Η Επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα της επανεξέτασης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μαζί με νομοθετική πρόταση, εάν κρίνεται απαραίτητο.

Αιτιολόγηση

Με τέτοια μεγάλα χρονικά περιθώρια, είναι σημαντικό να επανεξετάζεται τακτικά η οδηγία υπό το φως των νέων εξελίξεων της τεχνολογίας.

Τροπολογία  77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 13 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση, το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο τέσσερις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 13 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση, το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου και την αποστέλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο τέσσερις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία  78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την/στις [1,5 έτη από την έναρξη ισχύος της]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο [18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία  79

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Σε περίπτωση χρήσης των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, δήλωση υπογεγραμμένη από τον φορέα εκμετάλλευσης, στην οποία βεβαιώνεται ότι η λειτουργία της μονάδας καύσης δεν υπερβαίνει τις 300 ώρες ετησίως.

8. Σε περίπτωση χρήσης των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο ή του άρθρου 5 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, δήλωση υπογεγραμμένη από τον φορέα εκμετάλλευσης, στην οποία βεβαιώνεται ότι η λειτουργία της μονάδας καύσης δεν υπερβαίνει τις ώρες που εμφαίνονται στα εν λόγω εδάφια.

Τροπολογία  80

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα IV – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παρακολούθηση των εκπομπών

Παρακολούθηση των εκπομπών και αξιολόγηση της συμμόρφωσης

Τροπολογία  81

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα IV – μέρος 1 – σημείο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Μέρος 1 - Μέθοδοι παρακολούθησης

1. Απαιτούνται περιοδικές μετρήσεις των SO2, NOx και αιωρούμενων σωματιδίων, τουλάχιστον ανά τριετία για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης των οποίων η ονομαστική θερμική ισχύς είναι μεγαλύτερη από 1 MW και μικρότερη από 20 MW και τουλάχιστον ετησίως για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης των οποίων η ονομαστική θερμική ισχύς είναι ίση ή μεγαλύτερη από 20 MW αλλά μικρότερη από 50 MW.

1. Απαιτούνται περιοδικές μετρήσεις SO2, NOx και σκόνης τουλάχιστον:

 

- ανά τριετία για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης των οποίων η ονομαστική θερμική ισχύς είναι μεγαλύτερη από 1 MW και μικρότερη από 5 MW,

 

- ανά διετία για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης των οποίων η ονομαστική θερμική ισχύς είναι μεγαλύτερη από 5 MW και μικρότερη από 15 MW,

 

- ετησίως για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης των οποίων η ονομαστική θερμική ισχύς είναι ίση ή μεγαλύτερη από 15 MW,

Τροπολογία  82

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα IV – μέρος 1 – σημείο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι μετρήσεις απαιτούνται μόνο για τους ρύπους για τους οποίους προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ οριακή τιμή εκπομπών για τη συγκεκριμένη μονάδα καύσης.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι μετρήσεις πραγματοποιούνται και για το μονοξείδιο του άνθρακα (CO).

Τροπολογία  83

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα IV – μέρος Ι – σημείο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι πρώτες μετρήσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 πραγματοποιούνται εντός τριών μηνών από την εγγραφή της μονάδας καύσης σε μητρώο.

3. Οι πρώτες μετρήσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 πραγματοποιούνται εντός τριών μηνών από την εγγραφή της μονάδας καύσης σε μητρώο ή την αδειοδότησή της.

Τροπολογία  84

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα IV – μέρος Ι – σημείο 4 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Εναλλακτικά προς τις περιοδικές μετρήσεις που αναφέρονται στο σημείο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν συνεχείς μετρήσεις.

 

Σε περίπτωση συνεχών μετρήσεων, τα αυτοματοποιημένα συστήματα μέτρησης υπόκεινται σε έλεγχο μέσω παράλληλων μετρήσεων με τις μεθόδους αναφοράς τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος και ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.

Τροπολογία  85

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα IV – μέρος Ι – σημείο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η δειγματοληψία και η ανάλυση των ρυπαντικών ουσιών και οι μετρήσεις των παραμέτρων διεργασίας, καθώς και οι εναλλακτικές διαδικασίες που ενδεχομένως χρησιμοποιούνται βάσει του σημείου 4, διεξάγονται σύμφωνα με πρότυπα CEN. Εάν δεν υπάρχουν πρότυπα CEN, εφαρμόζονται τα πρότυπα ISO ή τα εθνικά ή άλλα διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν την παροχή δεδομένων ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας.

5. Η δειγματοληψία και η ανάλυση των ρυπαντικών ουσιών και οι μετρήσεις των παραμέτρων διεργασίας, καθώς και οι εναλλακτικές διαδικασίες που ενδεχομένως χρησιμοποιούνται βάσει του σημείου 4, διεξάγονται σύμφωνα με πρότυπα CEN. Κατά τη διάρκεια της μέτρησης η μονάδα λειτουργεί υπό σταθερές συνθήκες με αντιπροσωπευτικό ίσο φορτίο. Περίοδοι έναρξης και διακοπής της λειτουργίας εξαιρούνται. Εάν δεν υπάρχουν πρότυπα CEN, εφαρμόζονται τα πρότυπα ISO ή τα εθνικά ή άλλα διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν την παροχή δεδομένων ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας.

Τροπολογία  86

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα IV – μέρος Ι α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Μέρος Iα - Αξιολόγηση της συμμόρφωσης

 

1. Σε περίπτωση περιοδικών μετρήσεων, οι οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στο άρθρο 5 λογίζονται ως τηρηθείσες, εφόσον τα αποτελέσματα καθεμίας από τις σειρές μετρήσεων ή των άλλων διαδικασιών που ορίζονται και καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζουν οι αρμόδιες αρχές δεν υπερβαίνουν τη σχετική οριακή τιμή εκπομπών.

 

2. Σε περίπτωση συνεχών μετρήσεων, η τήρηση των οριακών τιμών εκπομπών που ορίζονται στο άρθρο 5 αξιολογείται σύμφωνα με το σημείο 1 του μέρους 4 του Παραρτήματος V της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.

 

Οι επικυρωμένες μέσες τιμές καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σημεία 9 και 10 του μέρους 3 του Παραρτήματος V της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.

 

Για τον υπολογισμό των μέσων τιμών εκπομπών δεν λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που μετρώνται κατά τις περιόδους που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 6 και 7, καθώς και κατά τις φάσεις έναρξης και διακοπής της λειτουργίας.

(1)

ΕΕ C 451, 16.12.2014, σ. 134.

(2)

ΕΕ C 415 της 20.11.14, σ. 23.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Υπάρχουν περίπου 150.000 μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης στην ΕΕ, δηλαδή εγκαταστάσεις καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ μεταξύ 1 και 50 MW: χρησιμοποιούνται για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών (όπως παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οικιακή θέρμανση και τηλεθέρμανση και ψύξη και την παροχή θερμότητας/ατμού για βιομηχανικές επεξεργασίες, κ.λπ.) και αποτελεί σημαντική πηγή εκπομπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης. Ενώ οι μικρού μεγέθους μονάδες καύσης μπορεί να καλύπτονται από την οδηγία 2009/125/ΕΚ (οικολογικός σχεδιασμός) και οι μεγάλου μεγέθους μονάδες καύσης ελέγχονται από την οδηγία 2010/75/ΕΕ (βιομηχανικές εκπομπές - IED), οι εκπομπές αερίων ρύπων από τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης γενικά δεν ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ.

Κατά συνέπεια, η πρόταση της Επιτροπής προωθεί διατάξεις για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης. Έχει σχεδιαστεί για να επιφέρει σημαντική συμβολή στη μείωση της ρύπανσης από NOx, SO2 και σκόνη, μέσω του καθορισμού οριακών τιμών για νέες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις, μαζί με ένα σύστημα απλής καταχώρισης, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη σημαντικού μέρους των υποχρεώσεων των κρατών μελών για μείωση των εκπομπών και, επίσης, να αποτραπεί η πιθανή αντιστάθμιση μεταξύ της ποιότητας του αέρα και της αυξημένης χρήσης βιομάζας, η οποία μπορεί διαφορετικά να οδηγήσουν σε αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Σύμφωνα με την αρχή της βελτίωσης της νομοθεσίας, το εν λόγω σχέδιο έκθεσης έχει ως στόχο την αποφυγή της επικάλυψης των ρυθμίσεων και του υπερβολικού διοικητικού φόρτου, διατηρώντας παράλληλα ανέπαφους τους στόχους της αρχικής νομοθετικής πρότασης.

Σε αυτό το πνεύμα, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας στο άρθρο 2 τροποποιήθηκε ώστε να διευκρινιστεί η εφαρμογή της προτεινόμενης οδηγίας και του ισχύοντος κοινοτικού κεκτημένου, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε ό,τι αφορά την οδηγία 2010/75/ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές. Εισήχθησαν επίσης περαιτέρω διευκρινίσεις για να τηρηθεί την κανονιστική συνοχή με την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές θα βελτιώσουν τη δυνατότητα ρεαλιστικής εφαρμογής της οδηγίας, έτσι ώστε να μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την επιβολή αδικαιολόγητων επιβαρύνσεων για την κοινωνία και την οικονομία.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (17.4.2015)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης

(COM(2013)0919 – C8‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Fredrick Federley

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένα πραγματικά διασυνοριακό πρόβλημα και πολλά κράτη μέλη εισάγουν ένα σημαντικό μέρος της ρύπανσης του αέρα από γειτονικές χώρες. Ως εκ τούτου, η δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός συνεκτικού και φιλόδοξου πλαισίου για την αντιμετώπιση των εκπομπών.

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στο να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ. Οι μικρές νέες εγκαταστάσεις καύσης ρυθμίζονται ήδη από τις διατάξεις εφαρμογής της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια. Εν τω μεταξύ, οι μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης καλύπτονται από την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τις βιομηχανικές εκπομπές και την οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015).

Ωστόσο, επί του παρόντος δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ των εκπομπών αερίων ρύπων από μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις καύσης (εγκαταστάσεις με ονομαστική θερμική ισχύ μεταξύ 1 και 50 MW) (MCP) και ο εισηγητής επικροτεί τον στόχο της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κάλυψη αυτού του κενού, ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο συνεκτικό κανονιστικό περιβάλλον.

Η πρόταση είναι σημαντική για πολλούς λόγους. Κατ’ αρχάς, σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, η ατμοσφαιρική ρύπανση εκτιμάται ότι θα επιφέρει περισσότερους από 400.000 πρόωρους θανάτους ετησίως και υγειονομικό κόστος έως 940 δισεκατομμύρια ευρώ. Συμβάλλει, επίσης, σε σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος με το 62% της έκτασης της ΕΕ να εκτίθεται στον ευτροφισμό και οικονομικές ζημίες, όπως 15 δισ. ευρώ από τις χαμένες ημέρες εργασίας, 4 δισ. ευρώ από το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, 3 δισ. ευρώ από απώλειες της απόδοσης των καλλιεργειών και 1 δισ. ζημιές σε κτίρια. Δεύτερον, η μείωση των εκπομπών από τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αναλαμβάνοντας τώρα δράση και καλύπτοντας το σημερινό νομοθετικό κενό, μπορούμε να παράσχουμε σαφή μηνύματα για τις επενδύσεις και την παροχή περαιτέρω κινήτρων για την έρευνα και την καινοτομία σε πρωτοποριακές τεχνολογίες. Αυτό θα δημιουργήσει συνθήκες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να οδηγήσουν στην πράσινη καινοτομία, με τεράστιες δυνατότητες στις εξαγωγικές αγορές. Για παράδειγμα, η ατμοσφαιρική ρύπανση και μόνο, κοστίζει κάθε χρόνο στην Κίνα το 12-13% του ΑΕΠ.

Διευκρινίσεις και αλλαγές που προτείνει ο εισηγητής

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα σημεία που πρέπει να διευκρινιστούν και να βελτιωθούν σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής. Ο εισηγητής εντόπισε τα ακόλουθα κύρια σημεία.

Σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία

Το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να είναι συνεκτικό και θα πρέπει να αποφεύγονται οι κίνδυνοι της επικάλυψης των ρυθμίσεων. Ειδικότερα, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί η σχέση μεταξύ της παρούσας πρότασης και της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

Οπτική γωνία των ΜΜΕ

Δεδομένου ότι περίπου το 75% των μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεων καύσης τελούν υπό τη διαχείριση ΜΜΕ, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην επιβληθεί υπερβολικός διοικητικός φόρτος. Οι ΜΜΕ δεν έχουν τη διοικητική ικανότητα των μεγαλύτερων εταιρειών και σε πολλά τμήματα τόσο της παρούσας πρότασης όσο και της θέσης του Συμβουλίου, η προοπτική αυτή είναι ανύπαρκτη.

Σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας.

Υπάρχει σαφής ανάγκη να βρεθεί μια σωστή ισορροπία μεταξύ του κόστους για τις επιχειρήσεις και των οφελών για το περιβάλλον και την υγεία. Ενώ είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε οριακές τιμές εκπομπών, αυτές πρέπει να είναι αναλογικές και να λειτουργήσουν στην πράξη. Ταυτόχρονα, ο εισηγητής πιστεύει ότι υπάρχουν σοβαρές προϋποθέσεις για ένα φιλόδοξο πλαίσιο.

Ευελιξία

Η πρόταση της Επιτροπής κάνει ήδη διάκριση μεταξύ των νέων και υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Ωστόσο, υπάρχει περιθώριο να βελτιωθεί η ευελιξία για τις μικρότερες υφιστάμενες μονάδες έως 5 MW, για τις οποίες η επιβάρυνση θα μπορούσε να είναι σχετικά υψηλή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η καύση καυσίμων σε μικρού μεγέθους μονάδες και συσκευές καύσης μπορεί να καλυφθεί από νομοθετικές πράξεις για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα15. Η καύση καυσίμων σε μεγάλου μεγέθους μονάδες καύσης καλύπτεται, από τις 7 Ιανουαρίου 2013, από την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16, ενώ η οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 εξακολουθεί να ισχύει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, για τις μεγάλου μεγέθους μονάδες καύσης που καλύπτονται από το άρθρο 30 παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.

(5) Η καύση καυσίμων σε μικρού μεγέθους μονάδες και συσκευές καύσης μπορεί να καλυφθεί από νομοθετικές πράξεις για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15. Ωστόσο απαιτούνται περισσότερα μέτρα βάσει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ ώστε να καλυφθεί το νομοθετικό κενό που απομένει. Η καύση καυσίμων σε μεγάλου μεγέθους μονάδες καύσης καλύπτεται, από τις 7 Ιανουαρίου 2013, από την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16, ενώ η οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 εξακολουθεί να ισχύει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, για τις μεγάλου μεγέθους μονάδες καύσης που καλύπτονται από το άρθρο 30 παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.

__________________

__________________

15Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ.10).

15Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ.10).

16Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ.17).

16Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ.17).

17Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001 για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων (ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 1).

17Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001 για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων (ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό κενό μεταξύ της οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού και της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στην οδηγία οικολογικού σχεδιασμού, όπως προτείνεται στη θέση του Συμβουλίου.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να ισχύει για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που καλύπτονται από εκτελεστικά μέτρα τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ ή με το κεφάλαιο III ή IV της οδηγίας 2010/75/ΕΕ. Ορισμένες άλλες μονάδες καύσης θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών τους ή της χρήσης τους για συγκεκριμένες δραστηριότητες.

(9) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να ισχύει για τις μονάδες καύσης που καλύπτονται από εκτελεστικά μέτρα τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ ή με την οδηγία 2010/75/ΕΕ. Ορισμένες άλλες μονάδες καύσης θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών τους ή της χρήσης τους για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Καμία μονάδα καύσης δεν θα πρέπει να υπόκειται σε διπλή ρύθμιση. Εάν χρειαστεί, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει διευκρινιστικές κατευθυντήριες γραμμές.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Λόγω της θέσης των εν λόγω μονάδων καύσης και των σχετικών τεχνικών και υλικοτεχνικών θεμάτων, είναι πιο πρόσφορο για την Ισπανία, όσον αφορά τις Καναρίους Νήσους, τη Γαλλία, όσον αφορά τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, και την Πορτογαλία, όσον αφορά τη Μαδέρα και τις Αζόρες, να θέσουν οριακές τιμές εκπομπών για τις μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους που λειτουργούν σε αυτές τις περιοχές, χωρίς να τις υπαγάγουν στις ελάχιστες απαιτήσεις του συνόλου της Ένωσης.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Προκειμένου να διασφαλισθεί ο έλεγχος των εκπομπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, κάθε μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης θα πρέπει να λειτουργεί μόνον εφόσον είναι τουλάχιστον εγγεγραμμένη σε μητρώο από την αρμόδια αρχή, βάσει κοινοποίησης από τον φορέα εκμετάλλευσης.

(10) Προκειμένου να διασφαλισθεί ο έλεγχος των εκπομπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, κάθε μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης θα πρέπει να λειτουργεί μόνον εφόσον είναι τουλάχιστον εγγεγραμμένη σε μητρώο από την αρμόδια αρχή ή εφόσον της έχει χορηγηθεί άδεια από την εν λόγω αρχή, βάσει κοινοποίησης από τον φορέα εκμετάλλευσης.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) στις μονάδες καύσης που καλύπτονται από το κεφάλαιο III ή IV της οδηγίας 2010/75/ΕΕ·

(α) στις μονάδες καύσης που καλύπτονται από την οδηγία 2010/75/ΕΕ·

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η διπλή ρύθμιση, οι μονάδες που καλύπτονται από την οδηγία 2010/75/ΕΕ δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) στα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που καλύπτονται από εκτελεστικά μέτρα τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ, στις περιπτώσεις όπου οι σχετικές εκτελεστικές πράξεις προβλέπουν οριακές τιμές εκπομπών για τους ρύπους που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας·

(β) στις μονάδες καύσης που καλύπτονται από εκτελεστικά μέτρα τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ, στις περιπτώσεις όπου οι σχετικές εκτελεστικές πράξεις προβλέπουν οριακές τιμές εκπομπών για τους ρύπους που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας·

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) στις μονάδες καύσης στις οποίες τα αέρια προϊόντα καύσης χρησιμοποιούνται για την άμεση θέρμανση, ξήρανση ή άλλη κατεργασία αντικειμένων ή υλικών·

(γ) στις μονάδες καύσης στις οποίες τα προϊόντα καύσης χρησιμοποιούνται για την άμεση θέρμανση, ξήρανση ή άλλη κατεργασία αντικειμένων ή υλικών όπως κάμινοι τήξεως, κάμινοι αναθέρμανσης, κάμινοι θερμικής κατεργασίας·

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί διατύπωση ίδια με αυτή του άρθρου 28 α της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(στα) σε λέβητες ανάκτησης εντός εγκαταστάσεων για την παραγωγή χαρτοπολτού·

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(στβ) σε μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται μόνο με καύσιμα διυλιστηρίου ή με άλλα καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας μέσα σε διυλιστήρια πετρελαίου και αερίου·

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης ούτε στις δραστηριότητες δοκιμών που αφορούν μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) «αιωρούμενα σωματίδια»: σωματίδια κάθε σχήματος, δομής ή πυκνότητας που διασπείρονται στην αέρια φάση στις συνθήκες του σημείου δειγματοληψίας και είναι δυνατόν να συλλεχθούν με διήθηση σε συγκεκριμένες συνθήκες, μετά από αντιπροσωπευτική δειγματοληψία του προς ανάλυση αερίου, και τα οποία παραμένουν στα ανάντη του φίλτρου και πάνω στο φίλτρο μετά από ξήρανση σε συγκεκριμένες συνθήκες·

(4) «σκόνη»: σωματίδια κάθε σχήματος, δομής ή πυκνότητας που διασπείρονται στην αέρια φάση στις συνθήκες του σημείου δειγματοληψίας και είναι δυνατόν να συλλεχθούν με διήθηση σε συγκεκριμένες συνθήκες, μετά από αντιπροσωπευτική δειγματοληψία του προς ανάλυση αερίου, και τα οποία παραμένουν στα ανάντη του φίλτρου και πάνω στο φίλτρο μετά από ξήρανση σε συγκεκριμένες συνθήκες·

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) «υφιστάμενη μονάδα καύσης»: μονάδα καύσης που τέθηκε σε λειτουργία πριν από την/τις [1 έτος από την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]·

(6) «υφιστάμενη μονάδα καύσης»: μονάδα καύσης που τέθηκε σε λειτουργία πριν από την/τις [1 έτος από την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο] ή για την οποία χορηγήθηκε άδεια πριν από την/τις [ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο] σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο την/τις [1 έτος μετά την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]·

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) «ώρες λειτουργίας»: ο χρόνος, εκφραζόμενος σε ώρες, κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώνονται εκπομπές στην ατμόσφαιρα από μονάδα καύσης·

(16) «ώρες λειτουργίας»: ο χρόνος, εκπεφρασμένος σε ώρες, κατά τη διάρκεια του οποίου μια μονάδα καύσης λειτουργεί και απορρίπτει εκπομπές στην ατμόσφαιρα, εξαιρουμένων των περιόδων έναρξης και παύσης λειτουργίας·

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Κανόνες συνυπολογισμού

 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρούν την ένωση που αποτελείται από δύο ή περισσότερες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης ως ενιαία μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης και να προσθέτουν την ονομαστική θερμική ισχύ τους με σκοπό τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος της μονάδας, όταν:

 

- τα απαέρια τέτοιων μονάδων καύσης μεσαίου μεγέθους απορρίπτονται μέσω κοινής καπνοδόχου· ή

 

- λαμβάνοντας υπόψη τεχνικούς και οικονομικούς παράγοντες, τα απαέρια τέτοιων μονάδων καύσης μεσαίου μεγέθους θα μπορούσαν να απορρίπτονται μέσω κοινής καπνοδόχου.

Αιτιολόγηση

Στη θέση του Συμβουλίου προτείνονται υποχρεωτικοί κανόνες συνυπολογισμού. Το σκεπτικό με βάση το οποίο η Επιτροπή δεν προτείνει κανόνες συνυπολογισμού είναι η σημαντική διοικητική επιβάρυνση που αυτό μπορεί να σημαίνει. Ωστόσο, πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει κανόνες συνυπολογισμού. Η τροπολογία αυτή καθιστά προαιρετικούς τους κανόνες συνυπολογισμού, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να συνεχίσουν με τις αρχές του συνυπολογισμού, αλλά την ίδια στιγμή δεν υποχρεώνει κανένα κράτος μέλος να τις εισαγάγει.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης λειτουργούν μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε μητρώο από την αρμόδια αρχή.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι καμία νέα μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης δεν θα λειτουργεί χωρίς άδεια ή καταχώριση.

 

1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι από 1ης Ιανουαρίου 2025 καμία υφιστάμενη μονάδα καύσης μεσαίου μεγέθους με ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 5 MW δεν θα λειτουργεί χωρίς άδεια ή καταχώριση.

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι από 1ης Ιανουαρίου 2030 καμία υφιστάμενη μονάδα καύσης μεσαίου μεγέθους με ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 5 MW δεν θα λειτουργεί χωρίς άδεια ή καταχώριση.

2. Η διαδικασία εγγραφής σε μητρώο περιλαμβάνει τουλάχιστον κοινοποίηση, από τον φορέα εκμετάλλευσης προς την αρμόδια αρχή, της λειτουργίας ή της σκοπούμενης λειτουργίας μονάδας καύσης μεσαίου μεγέθους.

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις διαδικασίες αδειοδότησης και εγγραφής σε μητρώο, πράγμα που περιλαμβάνει τουλάχιστον υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης να ενημερώνει την αρμόδια αρχή όσον αφορά τη λειτουργία ή τη σκοπούμενη λειτουργία μονάδας καύσης μεσαίου μεγέθους.

3. Για κάθε μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης, η κοινοποίηση από τον φορέα εκμετάλλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

3. Για κάθε μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης, η κοινοποίηση από τον φορέα εκμετάλλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

4. Η αρμόδια αρχή εγγράφει σε μητρώο τη μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης εντός μηνός από την κοινοποίηση από τον φορέα εκμετάλλευσης και τον ενημερώνει σχετικά.

4. Η αρμόδια αρχή εγγράφει σε μητρώο ή κινεί τη διαδικασία αδειοδότησης για τη μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης εντός μηνός από την κοινοποίηση από τον φορέα εκμετάλλευσης και τον ενημερώνει σχετικά.

5. Οι υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης επιτρέπεται να απαλλαγούν από την υποχρέωση κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 έχουν τεθεί στη διάθεση των αρμόδιων αρχών.

5. Οι υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης επιτρέπεται να απαλλαγούν από την υποχρέωση κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 έχουν τεθεί στη διάθεση των αρμόδιων αρχών.

Οι εν λόγω μονάδες καύσης εγγράφονται σε μητρώο έως την/τις [δεκατρείς μήνες από την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο].

Οι εν λόγω μονάδες καύσης εγγράφονται σε μητρώο ή αδειοδοτούνται έως την/τις [δεκατρείς μήνες από την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο].

6. Για κάθε μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης, το μητρώο που τηρούν οι αρμόδιες αρχές περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I, καθώς και κάθε πληροφορία που λαμβάνεται μέσω της επαλήθευσης των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης ή άλλων ελέγχων συμμόρφωσης που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8.

6. Για κάθε μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης, το μητρώο που τηρούν οι αρμόδιες αρχές περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I, καθώς και κάθε πληροφορία που λαμβάνεται μέσω της επαλήθευσης των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης ή άλλων ελέγχων συμμόρφωσης που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους οι οποίες αποτελούν μέρος των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, από τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ και τις διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας οδηγίας για τους ρύπους για τους οποίους οι οριακές τιμές εκπομπών εφαρμόζονται σύμφωνα με τα άρθρα 13, παράγραφος 5 και 15, παράγραφος 3 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ για αυτές τις εγκαταστάσεις.

Αιτιολόγηση

Όπως προτείνεται από το Συμβούλιο, οι μονάδες που αποτελούν μέρος της εγκατάστασης που καλύπτεται από την οδηγία 2010/75 / ΕΕ μπορούν να εξαιρεθούν από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Οι οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα II δεν εφαρμόζονται σε μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους στις Καναρίους Νήσους, τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, καθώς και τη Μαδέρα και τις Αζόρες. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις οριακές τιμές εκπομπών για τις εν λόγω μονάδες καύσης προκειμένου να μειώσουν τις ατμοσφαιρικές εκπομπές τους και τους πιθανούς κινδύνους που ενέχουν για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2025, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα από υφιστάμενη μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 5 MW δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα II μέρος 1.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2025, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα από υφιστάμενη μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 5 MW δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα II μέρος 1.

Από την 1η Ιανουαρίου 2030, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα από υφιστάμενη μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ 5 MW ή μικρότερη δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα II μέρος 1.

Από την 1η Ιανουαρίου 2030, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα από υφιστάμενη μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ 5 MW ή μικρότερη δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα II μέρος 1.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τις υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που σημειώνουν έως 500 ώρες λειτουργίας ετησίως από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 1. Στην περίπτωση αυτή, για τις μονάδες που τροφοδοτούνται με στερεά καύσιμα, ισχύει οριακή τιμή εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων 200 mg/Nm³.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τις υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που σημειώνουν έως 1000 ώρες λειτουργίας ετησίως ως κυλιόμενο μέσο όρο πενταετίας από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 1. Στην περίπτωση αυτή, για τις μονάδες που τροφοδοτούνται με στερεά καύσιμα, ισχύει οριακή τιμή εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων 200 mg/Nm³.

 

Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2030, οι υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 5 MW μπορούν να απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 50% της παραγωγής χρήσιμης θερμότητας της μονάδας, ως κυλιόμενος μέσος όρος πενταετίας, διοχετεύεται ως ατμός ή θερμό ύδωρ σε δημόσιο δίκτυο με σκοπό την τηλεθέρμανση, ή υπό τον όρο ότι ένα από τα κύρια καύσιμα, κατά κυλιόμενο μέσο όρο πενταετίας, είναι η στερεή βιομάζα.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τις νέες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που σημειώνουν έως 500 ώρες λειτουργίας ετησίως από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 2. Στην περίπτωση αυτή, για τις μονάδες που τροφοδοτούνται με στερεά καύσιμα, ισχύει οριακή τιμή εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων 100 mg/Nm³.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τις νέες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που σημειώνουν έως 1000 ώρες λειτουργίας ετησίως ως κυλιόμενο μέσο όρο πενταετίας από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 2. Στην περίπτωση αυτή, για τις μονάδες που τροφοδοτούνται με στερεά καύσιμα, ισχύει οριακή τιμή εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων 100 mg/Nm³.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Σε ζώνες όπου δεν τηρούνται οι οριακές τιμές της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα, οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία 2008/50/ΕΚ, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, για μεμονωμένες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης στις εν λόγω ζώνες, οριακές τιμές εκπομπών που βασίζονται στις τιμές αναφοράς του παραρτήματος III ή σε αυστηρότερες τιμές που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη, εκτός εάν καταδειχθεί στην Επιτροπή ότι η εφαρμογή των εν λόγω οριακών τιμών εκπομπών θα συνεπαγόταν δυσανάλογο κόστος και ότι στα σχέδια για την ποιότητα του αέρα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 23 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ έχουν συμπεριληφθεί άλλα μέτρα που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές για την ποιότητα του αέρα.

4. Σε ζώνες όπου δεν τηρούνται οι οριακές τιμές της Ένωσης για την ποιότητα του αέρα, οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία 2008/50/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν, για μεμονωμένες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης στις εν λόγω ζώνες, οριακές τιμές εκπομπών που βασίζονται στις τιμές αναφοράς του παραρτήματος III ή σε αυστηρότερες τιμές που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη, εκτός εάν η εφαρμογή των εν λόγω οριακών τιμών εκπομπών θα συνεπαγόταν δυσανάλογο κόστος και ότι στα σχέδια για την ποιότητα του αέρα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 23 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ έχουν συμπεριληφθεί άλλα μέτρα που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές για την ποιότητα του αέρα.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5 α

 

Παρέκκλιση από τη λήξη της διάρκειας ζωής

 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τις υφιστάμενες μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο μέρος 1α, 1β και 1γ του παραρτήματος II και τις απαιτήσεις παρακολούθησης που ορίζονται στο άρθρο 6 και στο παράρτημα IV για 5 χρόνια από τις σχετικές ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, υπό τον όρο ότι ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας καύσης μεσαίου μεγέθους δεσμεύεται, σε γραπτή δήλωση που υποβάλλει στην αρμόδια αρχή, ότι η συγκεκριμένη μονάδα καύσης δεν θα λειτουργήσει περισσότερο από 11.000 ώρες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της εν λόγω πενταετούς περιόδου και ότι η λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας καύσης θα λήξει μετά την εν λόγω πενταετία.

 

- Για μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους με ονομαστική θερμική ισχύ 5 MW ή λιγότερο, η γραπτή δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2029 και η λειτουργία των εν λόγω μονάδων καύσης λήγει το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2034.

 

- Για μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους με ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 5 MW, η γραπτή δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2024 και η λειτουργία των εν λόγω μονάδων καύσης λήγει το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029.

 

2. Κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στην αρμόδια αρχή στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των ωρών λειτουργίας από τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

 

3. Αν η μονάδα καύσης μεσαίου μεγέθους είναι ακόμα σε λειτουργία κατά τη λήξη της πενταετούς περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, θεωρείται ως νέα μονάδα καύσης μεσαίου μεγέθους.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5 β

 

Ενεργειακή απόδοση

 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την προαγωγή της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των μονάδων καύσης μεσαίου μεγέθους.

 

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

 

3. Η Επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μαζί με νομοθετική πρόταση, εφόσον απαιτείται, ορίζοντας επίπεδα επιδόσεων ενεργειακής απόδοσης για τις νέες μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου 2020.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν δευτεροβάθμιο εξοπλισμό μείωσης των εκπομπών προκειμένου να συμμορφωθούν με τις οριακές τιμές εκπομπών, η αποτελεσματική λειτουργία του εν λόγω εξοπλισμού παρακολουθείται συνεχώς και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης καταγράφονται.

4. Για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν δευτεροβάθμιο εξοπλισμό μείωσης των εκπομπών προκειμένου να συμμορφωθούν με τις οριακές τιμές εκπομπών, η αποτελεσματική συνεχής λειτουργία του εν λόγω εξοπλισμού καταδεικνύεται και καταγράφεται.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 τίθενται στη διάθεση των τοπικών και περιφερειακών αρχών του τόπου όπου βρίσκεται η μονάδα καύσης μεσαίου μεγέθους.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Επανεξέταση

 

Το 2025 επανεξετάζονται από την Επιτροπή οι οριακές τιμές εκπομπών για νέες μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους, και το 2035 οι οριακές τιμές εκπομπών για νέες και υφιστάμενες μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους. Στη συνέχεια, επανεξέταση θα διενεργείται κάθε δέκα χρόνια. Η επανεξέταση αυτή λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες και, κατά προτίμηση, διενεργείται σε συνάρτηση με την [οδηγία (ΕΕ) .../... *].

 

_____________

 

*ΕΕ: Να προστεθούν ο αριθμός, ο τίτλος και τα στοιχεία αναφοράς που περιέχονται στο COD 2013/0443

Αιτιολόγηση

Με τέτοια μεγάλα χρονικά περιθώρια, είναι σημαντικό να επανεξετάζεται τακτικά η οδηγία υπό το φως των νέων εξελίξεων της τεχνολογίας.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την/στις [ 1,5 έτη από την έναρξη ισχύος της]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την/στις [ 18 μήνες από την έναρξη ισχύος της]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – τμήμα 1 – σημείο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

1. Οριακές τιμές εκπομπών (mg/Nm³) για μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης εκτός των μηχανών και των αεριοστρόβιλων

Ρύπος

Στερεή βιομάζα

Άλλα στερεά καύσιμα

Υγρά καύσιμα εκτός του βαρέος μαζούτ

Βαρύ μαζούτ

Φυσικό αέριο

Αέρια καύσιμα εκτός του φυσικού αερίου

SO2

200

400

170

350

-

35

NOX

650

650

200

650

200

250

Αιωρούμενα σωματίδια

30(1)

30

30

30

-

-

__________________

(1) 45 mg/Nm³ για τις μονάδες ονομαστικής θερμικής ισχύος 5 MW ή μικρότερης

 

Τροπολογία

1. Οριακές τιμές εκπομπών (mg/Nm³) για τις υφιστάμενες μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους με ολική ονομαστική θερμική ισχύ μεταξύ 1 και 5 MW. Μονάδες εκτός από μηχανές και αεριοστρόβιλους

Ρύπος

Στερεή βιομάζα

Άλλα στερεά καύσιμα

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης

Υγρά καύσιμα εκτός από πετρέλαιο εσωτερικής καύσης

Αέριο φυσικό

Αέρια καύσιμα εκτός του φυσικού αερίου

SO2

200(1)(2)

400

-

350

-

200(3)

NOx

650

650

200

650

250

250

Σκόνη

50(4)

50(4)

-

50

-

-

__________________

(1) Η τιμή δεν ισχύει για μονάδες που τροφοδοτούνται αποκλειστικά με στερεή βιομάζα ξύλου

(2) 300 mg/Nm³ μονάδες που τροφοδοτούνται με άχυρο

(3) 400 mg/Nm³ σε περίπτωση αερίων χαμηλής θερμογόνου δύναμης από οπτανθρακοποιεία (βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα)

(4) Έως την 01/01/2035, 150 mg/Nm³.

1α. Οριακές τιμές εκπομπών (mg/Nm³) για τις υφιστάμενες μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους με ολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 5 MW. Μονάδες εκτός από μηχανές και αεριοστρόβιλους

Ρύπος

Στερεή βιομάζα

Άλλα στερεά καύσιμα

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης

Υγρά καύσιμα εκτός από πετρέλαιο εσωτερικής καύσης

Αέριο φυσικό

Αέρια καύσιμα εκτός του φυσικού αερίου

SO2

200 (2) (3)

400

350

-

35 (1) (4)

NOX

650

650

200

650

250

250

Σκόνη

30 (5)

30 (5)

 

30

-

-

__________________

(1) 400 mg/Nm³ σε περίπτωση αερίων χαμηλής θερμογόνου δύναμης από οπτανθρακοποιεία και 200 mg/Nm³ σε περίπτωση αερίων χαμηλής θερμογόνου δύναμης από υψικαμίνους (βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα).

(2) Η τιμή δεν ισχύει για μονάδες που τροφοδοτούνται αποκλειστικά με στερεή βιομάζα ξύλου

(3) 300 mg/Nm³ μονάδες που τροφοδοτούνται με άχυρο

(4) 170 mg/Nm³ σε περίπτωση βιοαερίου.

(5) 50 mg/Nm³ για μονάδες με ολική ονομαστική θερμική ισχύ μεταξύ 5 και 20 MW.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – τμήμα 2 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1. Οριακές τιμές εκπομπών (mg/Nm³) για μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης εκτός των μηχανών και των αεριοστρόβιλων

 

Τροπολογία

1. Οριακές τιμές εκπομπών (mg/Nm³) για τις νέες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης με ολική ονομαστική θερμική ισχύ μεταξύ 1 και 50 MW. Μονάδες εκτός από μηχανές και αεριοστρόβιλους.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα IV – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι πρώτες μετρήσεις πραγματοποιούνται εντός τριών μηνών από την εγγραφή της μονάδας καύσης σε μητρώο.

3. Οι πρώτες μετρήσεις πραγματοποιούνται εντός έξι μηνών από την έκδοση της άδειας ή την εγγραφή της μονάδας καύσης σε μητρώο ή από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας, ανάλογα ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει πολύ μικρή προθεσμία για τον έλεγχο των εκπομπών των μονάδων μετά την καταχώριση. Αυτό θα οδηγήσει σε πολύ υψηλή ζήτηση για δοκιμές σε βασικές ημερομηνίες (π.χ., το 2025 και το 2030, όταν θα πρέπει να καταχωριστούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και να αρχίσουν να συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές εκπομπών) και, επιπλέον, μία μονάδα δεν θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία εντός τριών μηνών από την καταχώριση εάν υπάρχουν καθυστερήσεις στην εγκατάσταση. Συνεπώς, θεωρούμε ότι απαιτείται επιπλέον ευελιξία όσον αφορά την ημερομηνία για την πρώτη δοκιμή.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα IV – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Εναλλακτικά προς τις περιοδικές μετρήσεις που αναφέρονται στο σημείο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν συνεχείς μετρήσεις.

 

Σε περίπτωση συνεχών μετρήσεων, τα αυτοματοποιημένα συστήματα μέτρησης υπόκεινται σε έλεγχο μέσω παράλληλων μετρήσεων με τις μεθόδους αναφοράς τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος και ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα IV – Μέρος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εκτίμηση της συμμόρφωσης

 

1. Σε περίπτωση περιοδικών μετρήσεων, οι οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στο άρθρο 5 λογίζονται ως τηρηθείσες, εφόσον τα αποτελέσματα καθεμίας από τις σειρές μετρήσεων ή των άλλων διαδικασιών που ορίζονται και καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζουν οι αρμόδιες αρχές δεν υπερβαίνουν τη σχετική οριακή τιμή εκπομπών.

 

2. Σε περίπτωση συνεχών μετρήσεων, η τήρηση των οριακών τιμών εκπομπών που ορίζονται στο άρθρο 5 αξιολογείται σύμφωνα με το σημείο 1 του μέρους 4 του Παραρτήματος V της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.

 

Οι επικυρωμένες μέσες τιμές καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σημεία 9 και 10 του μέρους 3 του Παραρτήματος V της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.

 

Για τον υπολογισμό των μέσων τιμών εκπομπών δεν λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που μετρώνται κατά τις περιόδους που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 6 και 7, καθώς και κατά τις φάσεις εκκίνησης και διακοπής της λειτουργίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

13.1.2014

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Fredrick Federley

15.9.2014

Εξέταση στην επιτροπή

25.9.2014

23.2.2015

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.4.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

9

10

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Νεοκλής Συλικιώτης, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Simona Bonafè, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Marco Zullo, Μαρία Σπυράκη, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

18.12.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

13.1.2014

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Andrzej Grzyb

10.7.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

3.12.2014

24.2.2015

14.4.2015

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.5.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

58

9

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Дамиано Дзофоли

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Bart Staes

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marek Jurek, Catherine Stihler

Ημερομηνία κατάθεσης

13.5.2015

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου