Menetlus : 2013/0442(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0160/2015

Esitatud tekstid :

A8-0160/2015

Arutelud :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Hääletused :

PV 07/10/2015 - 10.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0339

RAPORT     ***I
PDF 912kWORD 544k
13.5.2015
PE 546.891v02-00 A8-0160/2015

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete heite piiramise kohta

(COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Raportöör: Andrzej Grzyb

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete heite piiramise kohta

(COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0919),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0003/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–       võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 10. juuli 2014. aasta arvamust(1),

–       võttes arvesse Regioonide Komitee 7. oktoobri 2014. aasta arvamust(2),

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–       võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust(A8-0160/2015),

1.      võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.      palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses XXX/XXXX14 (tegevusprogramm) tunnistatakse, et saasteainete heidet õhku on möödunud kümnendite jooksul märkimisväärselt vähendatud, kuid samal ajal on õhusaaste tase ikka veel probleemiks mitmel pool Euroopas ning liidu elanikud puutuvad endiselt kokku õhusaasteainetega, mis võivad kahjustada nende tervist ja heaolu. Tegevusprogrammi on tõdetud, et ökosüsteeme kahjustavad jätkuvalt ülemäärane lämmastiku ja väävli sadestumine, mis on seotud transpordisektorist, mittesäästlikest põllumajandustavadest ja energiatootmisest pärit heitega.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses XXX/XXXX14 (tegevusprogramm) tunnistatakse, et saasteainete heidet õhku on möödunud kümnendite jooksul märkimisväärselt vähendatud, kuid samal ajal on õhusaaste tase ikka veel probleemiks mitmel pool Euroopas ning liidu elanikud puutuvad endiselt kokku õhusaasteainetega, mis võivad kahjustada nende tervist ja heaolu. Tegevusprogrammis on tõdetud, et ökosüsteeme kahjustavad jätkuvalt ülemäärane lämmastiku ja väävli sadestumine, mis on seotud transpordisektorist, mittesäästlikest põllumajandustavadest ja energiatootmisest pärit heitega. Paljudes liidu piirkondades on õhukvaliteedi näitajad siiani liidu kehtestatud piirmääradest kõrgemad ning endiselt on täitmata Maailma Terviseorganisatsiooni seatud eesmärgid.

__________________

__________________

14 Euroopa parlamendi ja nõukogu otsus XXX/XXXX... ... ..., milles käsitletakse Euroopa Liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires” (ELT L..., ... ... ..., lk...).

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus XXX/XXXX... ... ..., milles käsitletakse Euroopa Liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires” (ELT L..., ... ... ..., lk...).

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Kütuse põletamisele väikestes põletusseadmetes võib kohaldada sätteid, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks15. Kütuse põletamine suurtes põletusseadmetes on alates 7. jaanuarist 2013 reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2010/75/EL16 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/80/EÜ17 kohaldamist jätkatakse direktiivi 2010/75/EL artikli 30 lõikega 2 hõlmatud suurte põletusseadmete suhtes kuni 31. detsembrini 2015.

(5) Kütuse põletamisele väikestes põletusseadmetes võib kohaldada sätteid, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks15. Seaduselünkade kõrvaldamiseks on kooskõlas direktiiviga 2009/125/EÜ siiski vaja võtta täiendavaid meetmeid. Kütuse põletamine suurtes põletusseadmetes on alates 7. jaanuarist 2013 reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2010/75/EL16 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/80/EÜ17 kohaldamist jätkatakse direktiivi 2010/75/EL artikli 30 lõikega 2 hõlmatud suurte põletusseadmete suhtes kuni 31. detsembrini 2015.

__________________

__________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ, 21. oktoober 2009, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ, 21. oktoober 2009, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll), ELT L 334, 17.12.2010, lk 17.

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll), ELT L 334, 17.12.2010, lk 17.

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/80/EÜ, 23. oktoober 2001, teatavate suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete piiramise kohta, EÜT L 309, 27.11.2001, lk 1.

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/80/EÜ, 23. oktoober 2001, teatavate suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete piiramise kohta, EÜT L 309, 27.11.2001, lk 1.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Käesolevat direktiivi ei tuleks kohaldada energiamõjuga toodetele, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2009/125/EÜ või direktiivi 2010/75/EL III või IV peatüki kohaselt vastuvõetud rakendusmeetmeid. Samuti tuleks käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jätta teatavad muud põletusseadmed lähtuvalt nende tehnilistest omadustest või konkreetsest kasutusotstarbest.

(9) Käesolevat direktiivi ei tuleks kohaldada keskmise võimsusega põletusseadmetele, mis on hõlmatud direktiivi 2010/75/EL III või IV peatükiga. Samuti tuleks käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jätta teatavad muud põletusseadmed lähtuvalt nende tehnilistest omadustest või konkreetsest kasutusotstarbest.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a) II lisas sätestatud heite piirväärtusi ei tuleks kohaldada Kanaari saartel, Prantsusmaa ülemeredepartemangudes ning Madeira ja Assoori saarestikus asuvate keskmise võimsusega põletusseadmete suhtes nende seadmete eraldatud asukohaga seotud tehniliste ja logistiliste probleemide tõttu. Liikmesriigid peaksid sätestama nende seadmete suhtes heite piirväärtused, et vähendada nendest õhku eralduvaid saasteained ning võimalikke ohte inimeste tervisele ja keskkonnale.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 b) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada kahest või enamast põletusseadmest koosnevate kombinatsioonide suhtes, mille summaarne nimisoojusvõimsus on vähemalt 1 MW, kuid väiksem kui 50 MW, välja arvatud juhul, kui kombinatsiooni näol on tegemist direktiivi 2010/75/EL III peatükiga hõlmatud põletusseadmega. Kui koormuse jagamise eesmärgil on ühes kohas mitu eraldi põletusseadet, millest igaühe nimisoojusvõimsus on väiksem kui 1 MW, tuleks sellist kombinatsiooni käesoleva direktiivi kohaldamisel käsitleda ühe põletusseadmena.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 c) Liikmesriikidel peaks olema võimalik jätta käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja direktiivi 2010/75/EL II peatükiga hõlmatud käitised nende saasteainete osas, mille puhul kehtivad käesoleva direktiivi kohased heite piirväärtused, tingimusel et heite piirväärtused ei ületa siiski käesoleva direktiivi II lisas sätestatud piirväärtusi ning tegemist ei ole mineraalõli ja gaasi rafineerimistehaste põletusseadmetega või tselluloosi tootmisel kasutatavate utilisaatorkateldega. Sellistel juhtudel peaks liikmesriik jätma need seadmed direktiivi kohaldamisalast välja käitaja taotluse alusel.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada õhku eralduva vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste heite piiramine, peaks iga keskmise võimsusega põletusseade töötama üksnes juhul, kui pädev asutus on selle käitaja teate põhjal vähemalt registreerinud.

(10) Selleks et tagada õhku eralduva vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tolmu heite piiramine, peaks iga keskmise võimsusega põletusseade töötama üksnes juhul, kui pädev asutus on sellele loa andnud või selle registreerinud, kusjuures selle kohta esitab teate või teabe käitaja.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Kui muude keskkonnaalaste õigusaktide nõuete täitmise kontrollimiseks on juba kehtestatud auditid ja kontrollid, peaksid pädevad asutused kasutama käesoleva direktiivi nõuete täitmise kontrollimiseks võimalikult suurel määral olemasolevaid mehhanisme. Nende mehhanismide hulka võivad näiteks kuuluda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/87/EÜ1a või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2012/27/EL1b ette nähtud mehhanismid.

 

______________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ, 13. oktoober 2003, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

 

1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/27/EL, 25. oktoober 2012, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1).

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 193 ei takista käesolev direktiiv liikmesriike säilitamast või kasutusele võtmast rangemaid kaitsemeetmeid, näiteks selleks, et täita keskkonnakvaliteedi standardeid. Liikmesriigid peaksid kohaldama rangemaid heite piirväärtusi, nagu käesoleva direktiivi III lisas sätestatud võrdlusalused, eelkõige piirkondades, mis ei vasta õhukvaliteedi piirväärtustele. See aitaks ka edendada ökoinnovatsiooni liidus ning soodustada eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate turulepääsu.

(13) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 193 ei takista käesolev direktiiv liikmesriike säilitamast või kasutusele võtmast rangemaid kaitsemeetmeid, näiteks selleks, et täita keskkonnakvaliteedi standardeid. Liikmesriigid peaksid kaaluma rangemaid heite piirväärtusi, nagu käesoleva direktiivi III lisas sätestatud võrdlusalused, eelkõige piirkondades, mis ei vasta õhukvaliteedi piirväärtustele. See aitaks ka edendada ökoinnovatsiooni liidus ning soodustada eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate turulepääsu. Liikmesriigid peaksid selliste meetmete kasuks otsustamise korral viima läbi võimaliku mõju hindamise.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Selleks et piirata keskmise võimsusega põletusseadmete käitajatena tegutsevate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate halduskoormust, peaksid käitajate halduskohustused seoses teatamise, seire ja aruandlusega olema proportsionaalsed, võimaldades samal ajal teha pädevatel asutustel tõhusat vastavuskontrolli.

(15) Selleks et piirata keskmise võimsusega põletusseadmete käitajatena tegutsevate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate halduskoormust, peaksid käitajate halduskohustused seoses teatamise, seire ja aruandlusega olema proportsionaalsed ja mitte dubleeritud, võimaldades samal ajal teha pädevatel asutustel tõhusat vastavuskontrolli.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a) Komisjon peaks mõistliku ajavahemiku jooksul hindama II lisas sätestatud heite piirväärtuste muutmise vajadust lähtuvalt tehnoloogia arengust. Samuti peaks komisjon hindama artiklis 6 osutatud seire tulemuste põhjal vajadust kehtestada konkreetsed heite piirväärtused ka muudele saasteainetele, nagu süsinikmonooksiid. Seetõttu peaksid liikmesriigid võtma vajalikud meetmed seire läbiviimise tagamiseks.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 b) Käesoleva direktiivi läbivaatamisel tuleks arvesse võtta [direktiivi (EL) .../...*].

 

_____________

 

* Väljaannete talitus: palun lisada menetluse 2013/0443(COD) alusel vastu võetava dokumendi number, pealkiri ja viide.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Käesoleva direktiiviga nähakse ette eeskirjad ka süsinikmonooksiidi heite seireks.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka artikli 3 a kohaste uute keskmise võimsusega põletusseadmete kombinatsioonide suhtes, sh juhul, kui kõnealuse kombinatsiooni summaarne nimisoojusvõimsus on 50 MW või rohkem, v.a juhul, kui kõnealune kombinatsioon on direktiivi 2010/75/EL III peatükiga hõlmatud põletusseade.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a) põletusseadmed, mis on hõlmatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/68/EÜ1a;

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/68/EÜ, 16. detsember 1997, väljaspool teid kasutatavatele liikurmasinatele paigaldatavate sisepõlemismootorite heitgaaside ja tahkete heitmete vähendamise meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 59, 27.2.1998, lk 1).

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a b) põllumajandusettevõttes kasutatavad põletusseadmed, mille summaarne nimisoojusvõimsus ei ületa 5 MW ning mis kasutavad kütusena üksnes töötlemata linnusõnnikut, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/20091a artikli 9 punktis a;

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1069/2009, 21. oktoober 2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1).

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) energiamõjuga tooted, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2009/125/EÜ kohaselt vastuvõetud rakendusmeetmeid, kui kõnealuste rakendusaktidega on sätestatud heite piirväärtused käesoleva direktiivi II lisas loetletud saasteainetele;

välja jäetud

Selgitus

Õiguslikust seisukohast ei tohiks keskmise võimsusega põletusseadmete puhul, mille näol on tegemist direktiivi olemusliku elemendiga, direktiivi kohaldamisala mõne muu direktiivi kohaselt vastu võetud rakendusmeetmetega muuta/piirata. Kui keskmise võimsusega põletusseadmete direktiivi kohaldamisala ei laiendata põletusseadmetele, mille nimisoojusvõimsus on väiksem kui 1 MW, ei ole erandi tegemine isegi vajalik, sest ökodisaini direktiivi rakendusaktid ei hõlma põletusseadmeid, mille nimisoojusvõimsus on 1 MW või rohkem.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) põletusseadmed, milles gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks kütmiseks, kuivatamiseks või esemete või materjalide muul viisil töötlemiseks;

(c) põletusseadmed, milles gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks kütmiseks, kuivatamiseks või esemete või materjalide muul viisil töötlemiseks, või otseselt gaasi põletamisel põhinev kütmine siseruumides töötingimuste parandamise eesmärgil;

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a) gaasiturbiinid ning gaasi- ja diiselmootorid, mida kasutatakse avamereplatvormidel;

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f b) katalüütilisel krakkimisel kasutatavate katalüsaatorite regenereerimise seadmed;

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f c) vesiniksulfiidi väävliks muundamise seadmed;

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f d) keemiatööstuses kasutatavad reaktorid;

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f e (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f e) koksiahjude põletussüsteemid;

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f f (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f f) kauperid;

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata keskmise võimsusega põletusseadmetega seonduva teadus-, arendus- ja katsetamistegevuse suhtes. Liikmesriigid võivad käesoleva lõike kohaldamiseks kehtestada eritingimusi.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b. II lisas sätestatud heite piirväärtusi ei kohaldata Kanaari saartel, Prantsusmaa ülemeredepartemangudes ning Madeira ja Assoori saarestikus asuvate keskmise võimsusega põletusseadmete suhtes. Liikmesriigid sätestavad nende seadmete suhtes heite piirväärtused, et vähendada nendest õhku eralduvaid saasteained ning võimalikke ohte inimeste tervisele ja keskkonnale.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) tahked osakesed” – mis tahes kuju, struktuuri või tihedusega osakesed, mis hajuvad gaasifaasis proovivõtukoha tingimustes ning mida võib koguda filtreerimise teel teatavatel tingimustel pärast analüüsitava representatiivse gaasiproovi võtmist ning mis jäävad filtrist ülesvoolu ja filtrile pärast kuivatamist teatavates tingimustes;

(4) tolm” – mis tahes kuju, struktuuri või tihedusega osakesed, mis hajuvad gaasifaasis proovivõtukoha tingimustes ning mida võib koguda filtreerimise teel teatavatel tingimustel pärast analüüsitava representatiivse gaasiproovi võtmist ning mis jäävad filtrist ülesvoolu ja filtrile pärast kuivatamist teatavates tingimustes;

 

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) „olemasolev põletusseade” – põletusseade, mis on võetud kasutusele enne [üks aasta pärast ülevõtmise kuupäeva];

(6) „olemasolev põletusseade” – põletusseade, mis on võetud kasutusele enne [12 kuud pärast ülevõtmise kuupäeva] või millele on antud luba enne [6 kuud pärast ülevõtmise kuupäeva], lähtudes riigi õigusaktidest ja eeldusel, et seade võetakse kasutusele hiljemalt [18 kuud pärast ülevõtmise kuupäeva];

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 16

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) „töötunnid” – tundides väljendatud aeg, mille jooksul põletusseadmest eraldub heide õhku;

(16) „töötunnid” – tundides väljendatud aeg, mille jooksul põletusseade töötab ja eraldab heidet õhku, sh käivitamise ja seiskamise perioodid;

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 19 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a) „väike eraldatud võrk” – väike eraldatud võrk Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/72/EÜ1a artikli 2 punkti 26 määratluse tähenduses;

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/72/EÜ, 13. juuli 2009, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ (ELT L 211, 14.8.2009, lk 55).

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 19 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 b) „üliväike eraldatud võrk” – üliväike eraldatud võrk Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/72/EÜ1a artikli 2 punkti 27 määratluse tähenduses;

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/72/EÜ, 13. juuli 2009, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ (ELT L 211, 14.8.2009, lk 55).

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 19 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 c) „oluline muudatus” – põletusseadme omaduste või tegevuse muutmine või põletusseadme laiendamine viisil, mis võib inimeste tervist või keskkonda märkimisväärsel määral kahjulikult mõjutada;

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 19 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 d) „maagaas” – gaaskütus rahvusvahelise standardi ISO 13686:2013 määratluse tähenduses.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 a

 

Liitmiseeskirjad

 

1. Kahest või enamast uuest keskmise võimsusega põletusseadmest koosnevat kombinatsiooni käsitatakse käesoleva direktiivi kohaldamisel ühe keskmise võimsusega põletusseadmena ning selle summaarne nimisoojusvõimsus saadakse nende seadmete nimisoojusvõimsuste liitmisel, kui:

 

– selliste keskmise võimsusega põletusseadmete heitgaasid väljutatakse ühise korstna kaudu või

 

– tehnilisi ja majanduslikke tegureid arvesse võttes oleks pädeva ametiasutuse hinnangul võimalik väljutada selliste keskmise võimsusega põletusseadmete heitgaasid ühise korstna kaudu.

 

2. Kahest või enamast põletusseadmest koosneva kombinatsiooni summaarse nimisoojusvõimsuse väljaarvutamisel ei võeta arvesse eraldiseisvaid põletusseadmeid, mille nimisoojusvõimsus on väiksem kui 1 MW, välja arvatud juhul, kui koormuse jagamiseks on ühte kohta samal eesmärgil loodud mitu eraldi põletusseadet. Sellisel juhul loetakse sellist koormuse jagamiseks loodud põletusseadmetest koosnevat kombinatsiooni üheks põletusseadmeks ning selle summaarse nimisoojusvõimsuse väljaarvutamisel liidetakse eri seadmete võimsused kokku isegi juhul, kui iga eraldiseisva põletusseadme nimisoojusvõimsus on väiksem kui 1 MW.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Registreerimine

Load ja registreerimine

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et käitatakse üksnes selliseid keskmise võimsusega põletusseadmeid, mille pädev asutus on registreerinud.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et ühtegi uut keskmise võimsusega põletusseadet ei käitata ilma loata või seadet registreerimata.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et alates 1. jaanuarist 2020 ei käitata ühtegi olemasolevat keskmise võimsusega põletusseadet, mille nimisoojusvõimsus on üle 15 MW, ilma loata või seadet registreerimata.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et alates 1. jaanuarist 2022 ei käitata ühtegi olemasolevat keskmise võimsusega põletusseadet, mille nimisoojusvõimsus on üle 5 MW ja kuni 15 MW (k.a), ilma loata või seadet registreerimata.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et alates 1. jaanuarist 2025 ei käitata ühtegi olemasolevat keskmise võimsusega põletusseadet, mille nimisoojusvõimsus on kuni 5 MW, ilma loata või seadet registreerimata.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Registreerimise kord peab sisaldama vähemalt käitaja teadet pädevale asutusele, milles ta teatab keskmise võimsusega põletusseadme käitamisest või kavatsusest sellist seadet käitada.

2. Liikmesriigid täpsustavad lubade andmise ja registreerimise korra. See hõlmab vähemalt käitaja kohustust teatada või anda pädevale asutusele teavet keskmise võimsusega põletusseadme käitamisest või kavatsusest sellist seadet käitada.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Pädev asutus registreerib keskmise võimsusega põletusseadme ühe kuu jooksul pärast käitajalt teate saamist ning teatab sellest käitajale.

4. Pädev asutus registreerib keskmise võimsusega põletusseadme või alustab loaandmismenetlust ühe kuu jooksul pärast käitajalt teate või teabe saamist ning teatab sellest käitajale.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Olemasolevad keskmise võimsusega põletusseadmed võib vabastada lõikes 2 osutatud teatamise kohustusest tingimusel, et kogu lõikes 3 osutatud teave on esitatud pädevatele asutustele.

välja jäetud

Nimetatud põletusseadmed registreeritakse [kolmteist kuud pärast ülevõtmise kuupäeva].

 

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Pädeva asutuse register sisaldab iga keskmise võimsusega põletusseadme kohta vähemalt I lisas loetletud teavet, samuti kogu teavet, mis on saadud artikli 8 kohase seiretulemuste kontrollimise või artikli 7 kohase muude nõuetele vastavuse kontrollimise tulemusena.

6. Pädev asutus koostab keskmise võimsusega põletusseadmete kohta avalikult juurdepääsetava registri, mis sisaldab vähemalt I lisas loetletud teavet, samuti kogu teavet, mis on saadud artikli 8 kohase seiretulemuste kontrollimise või artikli 7 kohase muude nõuetele vastavuse kontrollimise tulemusena, ning ühtlasi kogu teavet, mis on saadud keskmise võimsusega põletusseadmetes tehtud muudatustega artikli 9 tähenduses.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 6 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a. Muude riigi või liidu õigusaktide alusel antud loa või nende kohaselt läbi viidud registreerimise võib ühendada lõike 1 kohaselt nõutava loa või registreerimisega, nii et luba antakse või põletusseade registreeritakse üks kord, kuid tingimusel, et luba sisaldab või registreerimine hõlmab käesoleva artikli kohaselt nõutud teavet.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Liikmesriigid võivad vabastada direktiivi 2010/75/EL II peatükiga hõlmatud käitiste osaks olevad keskmise võimsusega põletusseadmed II lisas sätestatud heite piirväärtuste ja käesoleva direktiivi artikli 6 sätete järgimisest nende saasteainete osas, mille puhul kehtivad kõnealuste põletusseadmete suhtes direktiivi 2010/75/EL artikli 13 lõike 5 ja artikli 15 lõike 3 sätete kohased heite piirväärtused, tingimusel et need heite piirväärtused jäävad käesoleva direktiivi II lisas sätestatud piiridesse.

 

Kui tegemist on põletusseadmetega, milles põletatakse kütust mineraalõli ja gaasi rafineerimistehastes, või paberimassi tootmisel kasutatavate utilisaatorkateldega, vabastavad liikmesriigid keskmise võimsusega põletusseadme käitaja taotluse alusel direktiivi 2010/75/EL II peatükiga hõlmatud käitiste osaks olevad keskmise võimsusega põletusseadmed II lisas sätestatud heite piirväärtuste ja käesoleva direktiivi artikli 6 sätete järgimisest nende saasteainete osas, mille puhul kehtivad kõnealuste põletusseadmete suhtes direktiivi 2010/75/EL artikli 13 lõike 5 ja artikli 15 lõike 3 sätete kohased heite piirväärtused.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2025 ei tohi olemasolevast keskmise võimsusega põletusseadmest nimisoojusvõimsusega üle 5 MW eralduv vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste heide õhku ületada II lisa 1. osas sätestatud heite piirväärtusi.

Alates 1. jaanuarist 2020 ei tohi olemasolevast keskmise võimsusega põletusseadmest nimisoojusvõimsusega üle 15 MW eralduv vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tolmu heide õhku ületada II lisa 1. osas sätestatud heite piirväärtusi.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Alates 1. jaanuarist 2022 ei tohi olemasolevast keskmise võimsusega põletusseadmest nimisoojusvõimsusega üle 5 MW ja kuni 15 MW (k.a) eralduv vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tolmu heide õhku ületada II lisa 1. osas sätestatud heite piirväärtusi.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2030 ei tohi olemasolevast keskmise võimsusega põletusseadmest nimisoojusvõimsusega kuni 5 MW eralduv vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste heide õhku ületada II lisa 1. osas sätestatud heite piirväärtusi.

Alates 1. jaanuarist 2027 ei tohi olemasolevast keskmise võimsusega põletusseadmest nimisoojusvõimsusega kuni 5 MW eralduv vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tolmu heide õhku ületada II lisa 1. osas sätestatud heite piirväärtusi.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Ilma et see piiraks võetud rahvusvahelisi kohustusi, võivad liikmesriigid väikesesse või üliväikesesse eraldatud võrku kuuluvad olemasolevad keskmise võimsusega põletusseadmed vabastada II lisa 1. osas sätestatud piirväärtuste järgimisest kuni viieks aastaks, ent mitte kauem kui 2030. aastani, alates vastavalt käesoleva artikli lõike 2 esimeses, teises ja kolmandas lõigus osutatud kuupäevadest.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Erandina lõigust 1 ning ilma, et see piiraks keskkonna- ja õhukvaliteedinormide täitmist, võib pädev asutus näha alates II lisas sätestatud heite piirväärtuste täitmise kuupäevast kuni viieks aastaks, kuid mitte kauemaks kui aastani 2030, erandjuhtudel ette leebemad heite piirväärtused, tingimusel et vähemalt 50 % seadme toodetud kasulikust soojusest, mida arvutatakse viie aasta libiseva keskmisena, tarnitakse auru või kuuma vee kujul üldkasutatavasse kaugküttevõrku või kui peamise kütusena kasutatakse tahket biomassi. Sellist erandit võib kohaldada ainult siis, kui hindamised näitavad, et II lisas sätestatud heite piirväärtuste täitmine tooks kaasa keskkonnakasuga võrreldes ebaproportsionaalselt kõrged kulud, mis on tingitud:

 

a) asjaomase käitise geograafilisest asukohast või selle kohalikest keskkonnatingimustest või

 

b) asjaomase käitise tehnilistest omadustest.

 

Pädeva asutuse kehtestatud maksimaalsed heite piirväärtused ei tohi ületada SO2 puhul 1100 mg/Nm3 ning tolmu puhul 150 mg/Nm³.

 

Pädev asutus tagab igal juhul, et ei tekitata olulist saastust ning et saavutatakse keskkonna kui terviku kaitse kõrge tase.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad vabastada II lisa 1. osas sätestatud heite piirväärtuste järgimisest olemasolevad keskmise võimsusega põletusseadmed, mida käitatakse kuni 500 töötundi aastas. Sellisel juhul kohaldatakse tahkekütuseid põletavate seadmete suhtes tahkete osakeste heite piirväärtust 200 mg/Nm³.

Liikmesriigid võivad vabastada II lisa 1. osas sätestatud heite piirväärtuste järgimisest olemasolevad keskmise võimsusega põletusseadmed, mida käitatakse kuni 500 töötundi aastas (arvutatud viie aasta libiseva keskmisena), tingimusel et tegemist on hädaolukorra või erakorraliste asjaoludega, mis muudavad nende keskmise võimsusega põletusseadmete kasutamise vajalikuks. Liikmesriigid võivad seda piiri nihutada kuni 800 tunnini, kui:

 

– seadet kasutatakse saare peamise energiavarustuse katkemise korral energia varuallikana võrku ühendatud saarel;

 

– keskmise võimsusega põletusseadet kasutatakse erakordselt külmades ilmastikutingimustes kütmiseks.

 

Sellisel juhul kohaldatakse tahkekütuseid põletavate seadmete suhtes tolmu heite piirväärtust 200 mg/Nm³.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Alates [1 aasta pärast ülevõtmise kuupäeva] ei tohi uuest keskmise võimsusega põletusseadmest eralduv vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste heide õhku ületada II lisa 2. osas sätestatud heite piirväärtusi.

Alates [12 kuud pärast ülevõtmise kuupäeva] ei tohi uuest keskmise võimsusega põletusseadmest eralduv vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tolmu heide õhku ületada II lisa 2. osas sätestatud heite piirväärtusi.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad vabastada II lisa 2. osas sätestatud heite piirväärtuste järgimisest uued keskmise võimsusega põletusseadmed, mida käitatakse kuni 500 töötundi aastas. Sellisel juhul kohaldatakse tahkekütuseid põletavate seadmete suhtes tahkete osakeste heite piirväärtust 100 mg/Nm³.

Liikmesriigid võivad vabastada II lisa 2. osas sätestatud heite piirväärtuste järgimisest uued keskmise võimsusega põletusseadmed, mida käitatakse kuni 500 töötundi aastas (arvutatud kolme aasta libiseva keskmisena), tingimusel et tegemist on hädaolukorraga, mis muudab nende keskmise võimsusega põletusseadmete kasutamise vajalikuks. Sellisel juhul kohaldatakse tahkekütuseid põletavate seadmete suhtes tolmu heite piirväärtust 100 mg/Nm³.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Piirkondades, kus ei järgita direktiivis 2008/50/EÜ sätestatud ELi õhukvaliteedi piirväärtusi, kohaldavad liikmesriigid iga sellise piirkonna keskmise võimsusega põletusseadme suhtes III lisas sätestatud võrdlusaluse väärtustel põhinevaid heite piirväärtusi või liikmesriikide kehtestatud rangemaid piirväärtusi, välja arvatud juhul, kui komisjonile tõendatakse, et selliste heite piirväärtuste kohaldamine tooks kaasa ebaproportsionaalsed kulud ning et direktiivi 2008/23/EÜ artikli 50 kohastesse õhukvaliteedi kavadesse on lisatud muud meetmed, millega tagatakse õhukvaliteedi piirväärtustest kinnipidamine.

4. Piirkondades, kus ei järgita direktiivis 2008/50/EÜ sätestatud ELi õhukvaliteedi piirväärtusi, hindavad liikmesriigid vajadust kohaldada iga sellise piirkonna keskmise võimsusega põletusseadme suhtes rangemaid heite piirväärtusi, lähtuvalt III lisas sätestatud võrdlusalustest.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

Energiatõhusus

 

1. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et edendada keskmise võimsusega põletusseadmete energiatõhususe suurendamist.

 

2. Komisjon hindab 31. detsembriks 2016 parimate olemasolevate tehnikate kohaselt keskmise võimsusega põletusseadmete minimaalseid energiatõhususe standardeid.

 

3. Komisjon esitab hindamise tulemused Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning vajaduse korral lisab aruandele õigusakti ettepaneku, milles sätestatakse uute keskmise võimsusega põletusseadmete energiatõhususe tasemed, mida kohaldataks alates 1. jaanuarist 2020.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid loovad keskmise võimsusega põletusseadmetega seotud keskkonnajärelevalve süsteemi või rakendavad muid meetmeid, et kontrollida vastavust käesoleva direktiivi nõuetele.

1. Liikmesriigid loovad tõhusa süsteemi, mis põhineb keskkonnajärelevalvel või muudel meetmetel, et kontrollida vastavust käesoleva direktiivi nõuetele.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Kui heidet käsitlevate muude liidu õigusaktide nõuete täitmise kontrollimiseks on juba kehtestatud auditid ja kontrollid, võivad liikmesriigid kasutada neid auditeerimis- ja kontrollisüsteeme käesoleva direktiivi nõuete täitmise kontrollimiseks.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed selle tagamiseks, et keskmise võimsusega põletusseadmete käivitamise ja seiskamise ning mis tahes talitushäirete aeg oleks võimalikult lühike. Käitaja teavitab viivitamata pädevat asutust sekundaarse saasteainete püüdeseadme talitushäirest või rikkest.

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed selle tagamiseks, et käitajad hoiavad keskmise võimsusega põletusseadmete käivitamise ja seiskamise ning mis tahes talitushäirete aja võimalikult lühikesena. Käitaja teavitab viivitamata pädevat asutust sekundaarse saasteainete püüdeseadme talitushäirest või rikkest.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Käitaja annab nõuetele mittevastavusest pädevale asutusele teada esimesel võimalusel ning liikmesriigi kindlaks määratud vormis.

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Nõuetele mittevastavuse korral tagavad liikmesriigid, et:

4. Nõuetele mittevastavuse korral tagavad liikmesriigid, et pädev asutus kohustab käitajat võtma vajalikke meetmeid vajakajäämiste kõrvaldamiseks põhjendamatute viivitusteta.

(a) käitaja teavitab viivitamata pädevat asutust;

 

(b) käitaja võtab viivitamata vajalikud meetmed, et taastada võimalikult kiiresti nõuetele vastavus;

 

(c) pädev asutus nõuab käitajalt selliste täiendavate asjakohaste meetmete võtmist, mida pädeva asutuse arvates on vaja nõuetele vastavuse taastamiseks.

 

Kui nõuetele vastavust ei ole võimalik taastada, peatab pädev asutus seadme tööd ja tühistab selle registreeringu.

Kui nõuetele vastavust ei ole võimalik taastada, peatab pädev asutus seadme töö ja tühistab selle loa või registreeringu.

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) ilma et see piiraks artikli 4 lõike 5 kohaldamist, tõendusmaterjal pädevale asutusele teate esitamise kohta;

välja jäetud

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) tõendusmaterjal pädeva asutuse tehtud registreerimise kohta;

(b) luba või tõendusmaterjal pädeva asutuse tehtud registreerimise kohta;

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) vajaduse korral andmed artikli 5 lõike 2 teises lõigus osutatud töötundide kohta;

(d) vajaduse korral andmed artikli 5 lõike 2 kolmandas lõigus ning artikli 5 lõike 3 teises lõigus osutatud töötundide kohta;

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a) loetelu nõuetele mittevastavuse juhtumitest ning artikli 7 lõike 4 kohaselt võetud meetmetest;

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e b) artiklis 9 osutatud dokumendid.

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Lõikes 2 loetletud andmed tehakse kättesaadavaks kohalikele ja piirkondlikele asutustele piirkonnas, kus keskmise võimsusega põletusseade asub.

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käitaja teavitab pädevat asutust kõikidest sellistest keskmise võimsusega põletusseadmes kavandatud muudatustest, mis võivad mõjutada kohaldatavate heite piirväärtuste saavutamist. Selline teade esitatakse vähemalt üks kuu enne muudatuse tegemist.

1. Käitaja annab pädevale asutusele teada kõikidest sellistest keskmise võimsusega põletusseadmes kavandatud muudatustest, mis võivad mõjutada kohaldatavate heite piirväärtuste saavutamist. Selline teave esitatakse vähemalt üks kuu enne muudatuse tegemist.

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Pärast käitajalt lõike 1 kohase teate saamist, registreerib pädev asutus kõik sellised muudatused ühe kuu jooksul.

2. Pärast käitaja saadetud lõike 1 kohase teabe kättesaamist ajakohastab pädev asutus vajaduse korral kolme kuu jooksul loa või registreeringu ning teavitab sellest käitajat.

Selgitus

Pädeval asutusel peab olema võimalus põletusseadme luba või registreeringut ajakohastada lähtuvalt muudatuste võimalikust mõjust õhukvaliteedile ja seoses kohaldatavate heite piirväärtustega.

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Artikli 3 lõike 1 punkti 19 a määratlusele vastava olulise muudatuse tegemise korral olemasolevas keskmise võimsusega põletusseadmes ajakohastab pädev asutus luba või registreeringult vastavalt põletusseadme uutele omadustele ning teavitab sellest käitajat.

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/4/EÜ,24 teeb pädev asutus keskmise võimsusega põletusseadmete registri üldsusele kättesaadavaks, sealhulgas internetis.

Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/4/EÜ,24 teeb pädev asutus artikli 4 lõikes 6 osutatud keskmise võimsusega põletusseadmete registri üldsusele kättesaadavaks, sealhulgas internetis.

__________________

__________________

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/4/EÜ, 28. jaanuar 2003, keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 41, 14.2.2003, lk 26).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/4/EÜ, 28. jaanuar 2003, keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 41, 14.2.2003, lk 26).

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad [kaks aastat pärast ülevõtmise kuupäeva] komisjonile kokkuvõtte I lisas loetletud andmetest ning prognoosi kõnealustest seadmetest eralduva vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste aastase koguheite kohta; seadmed rühmitatakse kütuseliikide ja võimsusklassi kaupa.

1. Liikmesriigid esitavad 31. detsembriks 2024 komisjonile kokkuvõtte I lisas loetletud andmetest ning prognoosi keskmise võimsusega põletusseadmetest eralduva vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tolmu aastase koguheite kohta, rühmitatuna seadme tüübi, kütuseliikide ja võimsusklassi kaupa.

Selgitus

Pikem tähtaeg on tingitud võimalikust loa andmise korra kehtestamisest, mis on registreerimisest keerukam.

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Liikmesriigid esitavad 31. detsembriks 2024 komisjonile ka prognoosi nende põletusseadmete põhjustatud süsinikmonooksiidi aastase koguheite kohta, rühmitatuna kütuseliikide ja võimsusklassi kaupa.

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid saadavad komisjonile vastavalt 1. oktoobriks 2026 ja 1. oktoobriks 2031 teise ja kolmanda aruande, mis sisaldavad ajakohastatud teavet lõikes 1 osutatud andmete kohta.

Liikmesriigid saadavad komisjonile vastavalt 1. oktoobriks 2029 ja 1. oktoobriks 2034 teise ja kolmanda aruande, mis sisaldavad ajakohastatud teavet lõigetes 1 ja 1 a osutatud andmete kohta.

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaselt koostatud aruanded sisaldavad kvalitatiivset ja kvantitatiivset teavet käesoleva direktiivi rakendamise kohta, kõiki meetmeid, mis on võetud selleks, et kontrollida, kas keskmise võimsusega põletusseadet käitatakse vastavalt käesolevale direktiivile, ning kõiki selleks võetud täitemeetmeid.

Lõigete 1 ja 1 a ning käesoleva lõike esimese lõigu kohaselt koostatud aruanded sisaldavad kvalitatiivset ja kvantitatiivset teavet käesoleva direktiivi rakendamise kohta, kõiki meetmeid, mis on võetud selleks, et kontrollida, kas keskmise võimsusega põletusseadet käitatakse vastavalt käesolevale direktiivile, ning kõiki selleks võetud täitemeetmeid.

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Teises kokkuvõtvas aruandes vaatab komisjon käesoleva direktiivi rakendamise läbi, pöörates erilist tähelepanu vajadusele kehtestada III lisas sätestatud võrdlusalused kogu liitu hõlmavate heite piirväärtustena, ning vajaduse korral lisatakse aruandele õigusakti ettepanek.

välja jäetud

Muudatusettepanek  76

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 12 a

 

Läbivaatamine

 

1. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2025 läbi uute keskmise võimsusega põletusseadmete heite piirväärtused, välja arvatud lämmastikoksiidi heite piirväärtused, mis vaadatakse läbi 31. detsembriks 2021. Uute ja olemasolevate keskmise võimsusega põletusseadmete heite piirväärtused vaadatakse läbi 31. detsembriks 2030. Seejärel toimub läbivaatamine iga kümne aasta järel. Läbivaatamisel võetakse arvesse parimat olemasolevat tehnoloogiat ning võimaluse korral artiklis 6 osutatud seire käigus kogutud andmeid.

 

2. Komisjon hindab, kas keskmise võimsusega põletusseadmetele tuleb kehtestada eeskirjad ka seoses süsinikmonooksiidi heitega.

 

3. Komisjon esitab läbivaatamise tulemused Euroopa Parlamendile ja nõukogule, lisades neile vajaduse korral õigusakti ettepaneku.

Selgitus

Selliste pikkade ajavahemike puhul on oluline, et direktiiv vaadataks uusi tehnoloogilisi suundumusi arvestades korrapäraselt läbi.

Muudatusettepanek  77

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates [jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt neli kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

2. Artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates [jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist ning saadab selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt neli kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Muudatusettepanek  78

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [kuupäev: 1,5 aastat pärast jõustumist]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [kuupäev: 18 kuud pärast jõustumist]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek  79

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8. Juhul, kui kohaldatakse artikli 5 lõike 2 teist lõiku, käitaja allkirjaga kinnitus selle kohta, et seadet käitatakse kuni 300 tundi aastas.

8. Juhul, kui kohaldatakse artikli 5 lõike 2 kolmandat lõiku või artikli 5 lõike 3 teist lõiku, käitaja allkirjaga kinnitus selle kohta, et seadet käitatakse maksimaalselt nendes lõikudes osutatud ajalistes piirides.

Muudatusettepanek  80

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV lisa – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Heiteseire

Heiteseire ja nõuetele vastavuse hindamine

Muudatusettepanek  81

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV lisa – 1. osa – punkt 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1. osa – Seiremeetodid

1. SO2, NOx ja tahkete osakeste perioodilist mõõtmist nõutakse vähemalt iga kolme aasta tagant keskmise võimsusega põletusseadmete puhul, mille nimisoojusvõimsus on suurem kui 1 MW ja väiksem kui 20 MW, ning vähemalt kord aastas selliste keskmise võimsusega põletusseadmete puhul, mille nimisoojusvõimsus on 20 MW või rohkem, kuid väiksem kui 50 MW.

1. SO2, NOx ja tolmu perioodilist mõõtmist nõutakse vähemalt:

 

– iga kolme aasta tagant keskmise võimsusega põletusseadmete puhul, mille nimisoojusvõimsus on suurem kui 1 MW ja väiksem kui 5 MW;

 

– iga kahe aasta tagant keskmise võimsusega põletusseadmete puhul, mille nimisoojusvõimsus on suurem kui 5 MW ja väiksem kui 15 MW;

 

– igal aastal keskmise võimsusega põletusseadmete puhul, mille nimisoojusvõimsus on 15 MW või suurem.

Muudatusettepanek  82

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV lisa – 1. osa – punkt 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Mõõta tuleb üksnes selliste saasteainete sisaldust, millele on II lisas kehtestatud heite piirväärtus asjaomase seadme jaoks.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed selle tagamiseks, et mõõdetakse ka süsinikmonooksiidi (CO) sisaldust.

Muudatusettepanek  83

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV lisa – 1. osa – punkt 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Esimene mõõtmine tehakse kolme kuu jooksul pärast seadme registreerimist.

3. Esimene mõõtmine tehakse kolme kuu jooksul pärast seadme registreerimist või sellele loa andmist.

Muudatusettepanek  84

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV lisa – 1. osa – punkt 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Teise võimalusena võib liikmesriik nõuda punktis 1 osutatud perioodiliste mõõtmiste asemel pidevaid mõõtmisi.

 

Pideva mõõtmise korral kontrollitakse automatiseeritud mõõtmise süsteeme vähemalt kord aastas standardmeetoditega tehtava paralleelmõõtmise abil ning käitaja teavitab pädevat asutust nende kontrollide tulemustest.

Muudatusettepanek  85

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV lisa – 1. osa – punkt 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Saasteainete proovivõtu- ja analüüsimeetodid ja protsessiparameetrite mõõtmised, samuti kõikide punktis 4 osutatud alternatiivide kasutamine toimub CENi standardite kohaselt. CENi standardite puudumisel kohaldatakse ISO, liikmesriigi või muid rahvusvahelisi standardeid, mis tagavad samaväärse teadusliku tasemega andmete saamise.

5. Saasteainete proovivõtu- ja analüüsimeetodid ja protsessiparameetrite mõõtmised, samuti kõikide punktis 4 osutatud alternatiivide kasutamine toimub CENi standardite kohaselt. Mõõtmine teostatakse ajal, mil põletusseade töötab stabiilsetes tingimustes tüüpoludele vastava ühtlase koormusega. Käivitamise ja seiskamise perioode ei arvestata. CENi standardite puudumisel kohaldatakse ISO, liikmesriigi või muid rahvusvahelisi standardeid, mis tagavad samaväärse teadusliku tasemega andmete saamise.

Muudatusettepanek  86

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV lisa – 1. a osa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1. a osa – Nõuetele vastavuse hindamine

 

1. Perioodiliste mõõtmiste korral loetakse artiklis 5 osutatud heite piirmäärad täidetuks, kui iga mõõtmiste seeria või pädevate asutuste kehtestatud eeskirjade kohaselt määratletud ja kindlaksmääratud muude menetluste tulemused ei ületa asjakohaseid heite piirmäärasid.

 

2. Pideva mõõtmise korral hinnatakse artiklis 5 osutatud heite piirväärtustele vastavust vastavalt direktiivi 2010/75/EL V lisa 4. osa punktis 1 sätestatule.

 

Valideeritud keskmised väärtused määratakse kindlaks direktiivi 2010/75/EL V lisa 3. osa punktide 9 ja 10 kohaselt.

 

Keskmiste heite väärtuste arvutamisel ei võeta arvesse väärtusi, mis on mõõdetud artikli 5 lõigetes 6 ja 7 osutatud ajavahemikel või käivitamise ja seiskamise ajal.

(1)

ELT C 451, 16.12.2014, lk 134.

(2)

ELT C 415, 20.11.2014, lk 23.


SELETUSKIRI

ELis on kasutusel umbes 150 000 keskmise võimsusega põletusseadet, mis on seadmed nimisoojusvõimsusega 1–50 MW. Neid kasutatakse paljudes valdkondades (sealhulgas elektrienergia tootmine, kodumajapidamiste/eluruumide kütmine ja jahutamine, tööstusprotsessides kasutatava soojusenergia/auru tootmine jne) ning need on olulised vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste heite allikad. Väikesi põletusseadmeid reguleeritakse direktiiviga 2009/125/EÜ (ökodisain) ning suuri põletusseadmeid direktiiviga 2010/75/EL (tööstusheited), kuid keskmise võimsusega põletusseadmest pärit õhusaasteainete heide ei ole üldiselt ELi tasandil reguleeritud.

Seepärast esitatakse komisjoni ettepanekus sätted keskmise võimsusega põletusseadmete kohta. Ettepaneku eesmärk on aidata märkimisväärselt vähendada NOx, SO2 ja tolmu saastet, kehtestades koos lihtsa registreerimissüsteemiga uute ja olemasolevate rajatiste jaoks piirväärtused, et aidata kindlaks määrata suurt osa liikmesriikide heidete vähendamise kohustustest ning vältida ka võimalikke kompromisside tegemist õhu kvaliteedi ja suurenenud biomassi kasutamise vahel, mis võib muidu kaasa tuua õhusaaste suurenemise.

Raporti projektiga püütakse parema reguleerimise põhimõtte kohaselt vältida topeltreguleerimist ja liigset halduskoormust, jättes seejuures algse seadusandliku ettepaneku eesmärgid puutumata.

Selle valguses muudeti direktiivi artikli 2 kohaldamisala, et täpsustada kavandatud direktiivi ja kehtiva liidu õigustiku vastavat kohaldamist eelkõige, kuid mitte ainult tööstusheidete direktiivi 2010/75/EL põhivaldkondade suhtes. Regulatiivse kooskõla tagamiseks tööstusheidete direktiiviga täpsustati veel teatavaid valdkondi.

II ja III lisa heite piirväärtusi muudeti kulutasuvuse põhimõtte alusel, et vältida ebaproportsionaalselt suure koormuse panemist teatavate seadmete käitajatele. Sellega seoses eristati täpsemalt keskmise võimsusega põletusseadmete eri kategooriaid nende nimisoojusvõimsuse alusel.

Lisaks muudeti artikli 5 lõiget 4, et vältida kõiki III lisa kohustusliku või vabatahtliku olemusega seotud väärtõlgendusi.

Raportöör on veendunud, et tema pakutud muudatused suurendavad direktiivi tegeliku rakendamise võimalusi, et see muutuks õhukvaliteedi parandamise tähtsaks vahendiks Euroopa Liidus ilma ühiskonnale ja majandusele ebavajalikku koormust põhjustamata.


TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS (17.4.2015)

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete heite piiramise kohta

(COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Arvamuse koostaja: Fredrick Federley

LÜHISELGITUS

Taust

Õhusaaste on tõeliselt piiriülene probleem ja paljud liikmesriigid saavad märkimisväärse osa oma õhusaastest naaberriikidest. Seepärast on vaja liidu tasandil võtta meetmeid, et luua ühtne ja kõrgeid eesmärke seadev raamistik heite vähendamiseks.

Komisjoni eesmärk on täita oluline lünk praegustes ELi õigusaktides. Uute väikeste põletusseadmete suhtes kohaldatakse juba sätteid, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks. Suurte põletusseadmete suhtes kohaldatakse praegu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiivi 2010/75/EL tööstusheidete kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/80/EÜ teatavate suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete piiramise kohta (kuni 31. detsembrini 2015).

Kuid praegu ei ole ELi tasandil ühtegi kehtivat õigusakti, mis reguleeriks keskmise võimsusega põletusseadmetest (nimisoojusvõimsusega 1 kuni 50 MW) eralduvate õhusaasteainete heidet. Seepärast toob raportöör positiivses mõttes esile komisjoni ettepaneku eesmärgi täita see lünk, et regulatiivne keskkond oleks ühtsem.

See ettepanek on oluline mitmel põhjusel. Esiteks, komisjoni mõjuhinnangu kohaselt põhjustab õhusaaste igal aastal hinnanguliselt rohkem kui 400 000 inimese enneaegse surma ja tekitab kuni 940 miljardit eurot tervishoiukulusid. Õhusaaste mõjutab ka oluliselt keskkonnaseisundi halvenemist (62% ELi territooriumist ohustab eutrofeerumine) ning põhjustab majanduslikku kahju, nagu näiteks 15 miljardit eurot kaotatud tööpäevade tõttu, 4 miljardit eurot tervishoiukulusid, 3 miljardit eurot teraviljasaagi kao ja 1 miljard eurot hoonete kahjustuse tõttu. Teiseks, keskmise võimsusega põletusseadmetest eralduva heite vähendamine aitab saavutada ELi kliima- ja energiaeesmärke, sest väheneb kasvuhoonegaaside kogus, paraneb energiatõhusus ja edendatakse taastuvaid energiaallikaid. Kohe meetmeid võttes ja täites praeguse lünga seadusandluses, saame näidata rohelist tuld investeeringuteks ja pakkuda lisastiimuleid teadusuuringuteks ja innovatsiooniks uuenduslike tehnoloogialahenduste leidmisel. See loob Euroopa ettevõtete jaoks tingimused, mis võimaldavad asuda juhtpositsioonile uudse keskkonnahoidliku innovatsiooni vallas, millel on tohutu potentsiaal eksporditurgudel. Näiteks õhusaaste üksi läheb Hiinale igal aastal maksma 12–13% SKPst.

Raportööri esildatud täpsustused ja muudatused

On terve rida punkte, mida komisjoni ettepanekus on vaja täpsustada või parandada. Raportöör on tuvastanud järgmised põhipunktid.

Seos kehtivate õigusaktidega

Reguleeriv raamistik peab olema ühtne ja vältida tuleks topeltreguleerimise ohtu. Eelkõige on vaja täpsustada, kuidas seostub käesolev ettepanek tööstusheidete direktiiviga, mis on juba jõustunud.

VKEde vaatenurk

Kuna umbes 75% keskmise võimsusega põletusseadmetest kuuluvad VKEdele, tuleb erilist tähelepanu pöörata selle, et ei kehtestataks ülemäärast halduskoormust. VKEdel ei ole suurte ettevõtete haldussuutlikkust, kuid nii käesolevas ettepanekus kui ka nõukogu seisukohas on osi, kus sellisest vaatenurgast jääb vajaka.

Kulutasuvus

On vaja leida tasakaal ettevõtetele tekkivate kulude ning keskkonna ja tervise jaoks kaasneva kasu vahel. Samas on selge, et meil on vaja heite piirväärtusi, mis peavad olema proportsionaalsed ja praktikas toimima. Raportöör on ühtlasi veendunud, et kindlasti on vaja kõrgeid eesmärke seadvat raamistikku.

Paindlikkus

Komisjoni ettepanekus tehakse juba vahet uute ja olemasolevate seadmete vahel. Siiski on võimalik parandada paindlikkust kõige väiksemate olemasolevate seadmete jaoks (kuni 5 MW), mille puhul võivad kulud osutuda suhteliselt suureks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Kütuse põletamisele väikestes põletusseadmetes võib kohaldada sätteid, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks15. Kütuse põletamine suurtes põletusseadmetes on alates 7. jaanuarist 2013 reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2010/75/EL16 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/80/EÜ17 kohaldamist jätkatakse direktiivi 2010/75/EL artikli 30 lõikega 2 hõlmatud suurte põletusseadmete suhtes kuni 31. detsembrini 2015.

(5) Kütuse põletamisele väikestes põletusseadmetes võib kohaldada sätteid, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ15. Siiski on vaja võtta direktiivi 2009/125/EÜ kohaseid lisameetmeid, et täita senised õiguslikud lüngad. Kütuse põletamine suurtes põletusseadmetes on alates 7. jaanuarist 2013 reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2010/75/EL16 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/80/EÜ17 kohaldamist jätkatakse direktiivi 2010/75/EL artikli 30 lõikega 2 hõlmatud suurte põletusseadmete suhtes kuni 31. detsembrini 2015.

__________________

__________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ, 21. oktoober 2009, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ, 21. oktoober 2009, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll), ELT L 334, 17.12.2010, lk 17.

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll), ELT L 334, 17.12.2010, lk 17.

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/80/EÜ, 23. oktoober 2001, teatavate suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete piiramise kohta, EÜT L 309, 27.11.2001, lk 1.

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/80/EÜ, 23. oktoober 2001, teatavate suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete piiramise kohta, EÜT L 309, 27.11.2001, lk 1.

Selgitus

Ökodisaini direktiivi ja käesoleva direktiivi vahelist õiguslikku lünka tuleks käsitleda ökodisaini direktiivis, nagu on ette pandud nõukogu seisukohas.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Käesolevat direktiivi ei tuleks kohaldada energiamõjuga toodetele, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2009/125/EÜ või direktiivi 2010/75/EL III või IV peatüki kohaselt vastuvõetud rakendusmeetmeid. Samuti tuleks käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jätta teatavad muud põletusseadmed lähtuvalt nende tehnilistest omadustest või konkreetsest kasutusotstarbest.

(9) Käesolevat direktiivi ei tuleks kohaldada põletusseadmetele, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2009/125/EÜ või direktiivi 2010/75/EL kohaselt vastuvõetud rakendusmeetmeid. Samuti tuleks käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jätta teatavad muud põletusseadmed lähtuvalt nende tehnilistest omadustest või konkreetsest kasutusotstarbest. Ühegi põletusseadme suhtes ei tohiks kohaldada topeltreguleerimist. Vajaduse korral peaks komisjon esitama selgitavad suunised.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a) Pidades silmas põletusseadmete asukohta ning nendega seotud tehnilisi ja logistilisi asjaolusid, on asjakohasem, et Hispaania (Kanaari saared), Prantsusmaa (Prantsusmaa ülemeredepartemangud) ja Portugali (Madeira ja Assoori saarestik) puhul kehtestaksid asjaomased liikmesriigid kõnealustes piirkondades käitatavatele keskmise võimsusega põletusseadmetele heite piirväärtused, ilma et nende suhtes kohaldataks kogu liitu hõlmavaid miinimumnõudeid.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada õhku eralduva vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste heite piiramine, peaks iga keskmise võimsusega põletusseade töötama üksnes juhul, kui pädev asutus on selle käitaja teate põhjal vähemalt registreerinud.

(10) Selleks et tagada õhku eralduva vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste heite piiramine, peaks iga keskmise võimsusega põletusseade töötama üksnes juhul, kui pädev asutus on selle käitaja teate põhjal vähemalt registreerinud või sellele loa andnud.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) põletusseadmed, mis on hõlmatud direktiivi 2010/75/EL III või IV peatükiga;

(a) põletusseadmed, mis on hõlmatud direktiiviga 2010/75/EL;

Selgitus

Topeltreguleerimise vältimiseks ei peaks käesolevas direktiivis käsitlema direktiiviga 2010/75/EL hõlmatud seadmeid.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) energiamõjuga tooted, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2009/125/EÜ kohaselt vastuvõetud rakendusmeetmeid, kui kõnealuste rakendusaktidega on sätestatud heite piirväärtused käesoleva direktiivi II lisas loetletud saasteainetele;

(b) põletusseadmed, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2009/125/EÜ kohaselt vastuvõetud rakendusmeetmeid, kui kõnealuste rakendusaktidega on sätestatud heite piirväärtused käesoleva direktiivi II lisas loetletud saasteainetele;

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) põletusseadmed, milles gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks kütmiseks, kuivatamiseks või esemete või materjalide muul viisil töötlemiseks;

(c) põletusseadmed, milles põlemissaadusi kasutatakse otseseks kütmiseks, kuivatamiseks või esemete või materjalide muul viisil töötlemiseks, näiteks sulatusahjud, vaheülekuumendusahjud, kuumtöötlusahjud;

Selgitus

Õiguskindluse huvides tuleks kasutada sama sõnastust kui direktiivi 2010/75/EL artikli 28 punktis a tööstusheidete kohta.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a) utilisaatorkatlad paberimassi tootmisel;

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f b) põletusseadmed, milles põletatakse rafineeritud kütust eraldi või koos teiste kütustega energia tootmiseks mineraalõli ja gaasi rafineerimise tehastes;

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata keskmise võimsusega põletusseadmetega seonduva teadus-, arendus- ega katsetustegevuse suhtes. Liikmesriigid võivad käesoleva lõike kohaldamiseks kehtestada eritingimusi.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) „tahked osakesed” – mis tahes kuju, struktuuri või tihedusega osakesed, mis hajuvad gaasifaasis proovivõtukoha tingimustes ning mida võib koguda filtreerimise teel teatavatel tingimustel pärast analüüsitava representatiivse gaasiproovi võtmist ning mis jäävad filtrist ülesvoolu ja filtrile pärast kuivatamist teatavates tingimustes;

(4) „tolm” – mis tahes kuju, struktuuri või tihedusega osakesed, mis hajuvad gaasifaasis proovivõtukoha tingimustes ning mida võib koguda filtreerimise teel teatavatel tingimustel pärast analüüsitava representatiivse gaasiproovi võtmist ning mis jäävad filtrist ülesvoolu ja filtrile pärast kuivatamist teatavates tingimustes;

 

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) „olemasolev põletusseade” – põletusseade, mis on võetud kasutusele enne [üks aasta pärast ülevõtmise kuupäeva];

(6) „olemasolev põletusseade” – põletusseade, mis on võetud kasutusele enne [üks aasta pärast ülevõtmise kuupäeva] või millele on riigi õigusaktide kohaselt antud luba enne [ülevõtmise kuupäev], tingimusel et seade võetakse kasutusele hiljemalt [üks aasta pärast ülevõtmise kuupäeva];

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) „töötunnid” – tundides väljendatud aeg, mille jooksul põletusseadmest eraldub heide õhku;

(16) „töötunnid” – tundides väljendatud aeg, mille jooksul põletusseade töötab ja sellest eraldub heide õhku, välja arvatud käivitus- ja seiskamisperioodid;

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 a

 

Liitmiseeskirjad

 

Liikmesriigid võivad käesoleva direktiivi kohaldamisel käsitada kahe või enama uue keskmise võimsusega põletusseadme kombinatsiooni ühe keskmise võimsusega põletusseadmena ning liita nende nimisoojusvõimsused, et välja arvutada seadme summaarne nimisoojusvõimsus, kui:

 

– selliste keskmise võimsusega põletusseadmete heitgaasid väljutatakse ühise korstna kaudu; või

 

– tehnilisi ja majanduslikke tegureid arvesse võttes oleks võimalik väljutada selliste keskmise võimsusega põletusseadmete heitgaasid ühise korstna kaudu.

Selgitus

Nõukogu seisukohas tehakse ettepanek kehtestada kohustuslikud liitmiseeskirjad. Põhjus, miks komisjon on loobunud liitmiseeskirjade esildamisest, on kaasneda võiv suur halduskoormus. Mitu liikmesriiki on siiski juba kehtestanud liitmiseeskirjad. Selle muudatusettepanekuga nähakse ette vabatahtlikud liitmiseeskirjad. See võimaldab osal liikmesriikidel oma liitmiseeskirjad säilitada, kuid ei sunni teisi riike neid kehtestama.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et käitatakse üksnes selliseid keskmise võimsusega põletusseadmeid, mille pädev asutus on registreerinud.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et ühtegi uut keskmise võimsusega põletusseadet ei käitata loata või registreerimiseta.

 

1 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et alates 1. jaanuarist 2025 ei käitata ühtegi olemasolevat keskmise võimsusega põletusseadet nimisoojusvõimsusega üle 5 MW loata või registreerimiseta.

 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et alates 1. jaanuarist 2030 ei käitata ühtegi olemasolevat keskmise võimsusega põletusseadet nimisoojusvõimsusega 5 MW loata või registreerimiseta.

2. Registreerimise kord peab sisaldama vähemalt käitaja teadet pädevale asutusele, milles ta teatab keskmise võimsusega põletusseadme käitamisest või kavatsusest sellist seadet käitada.

2. Liikmesriigid täpsustavad lubade andmise ja registreerimise korra. See peab sisaldama vähemalt käitaja kohustust teatada pädevale asutusele keskmise võimsusega põletusseadme käitamisest või kavatsusest sellist seadet käitada.

3. Käitaja teade sisaldab iga keskmise võimsusega põletusseadme kohta vähemalt I lisas loetletud teavet.

3. Käitaja teade sisaldab iga keskmise võimsusega põletusseadme kohta vähemalt I lisas loetletud teavet.

4. Pädev asutus registreerib keskmise võimsusega põletusseadme ühe kuu jooksul pärast käitajalt teate saamist ning teatab sellest käitajale.

4. Pädev asutus registreerib keskmise võimsusega põletusseadme või alustab sellele loa andmise menetlust ühe kuu jooksul pärast käitajalt teate saamist ning teatab sellest käitajale.

5. Olemasolevad keskmise võimsusega põletusseadmed võib vabastada lõikes 2 osutatud teatamise kohustusest tingimusel, et kogu lõikes 3 osutatud teave on esitatud pädevatele asutustele.

5. Olemasolevad keskmise võimsusega põletusseadmed võib vabastada lõikes 2 osutatud teatamise kohustusest tingimusel, et kogu lõikes 3 osutatud teave on esitatud pädevatele asutustele.

Nimetatud põletusseadmed registreeritakse [kolmteist kuud pärast ülevõtmise kuupäeva].

Nimetatud põletusseadmed registreeritakse või antakse neile luba [kolmteist kuud pärast ülevõtmise kuupäeva].

6. Pädeva asutuse register sisaldab iga keskmise võimsusega põletusseadme kohta vähemalt I lisas loetletud teavet, samuti kogu teavet, mis on saadud artikli 8 kohase seiretulemuste kontrollimise või artikli 7 kohase muude nõuetele vastavuse kontrollimise tulemusena.

6. Pädeva asutuse register sisaldab iga keskmise võimsusega põletusseadme kohta vähemalt I lisas loetletud teavet, samuti kogu teavet, mis on saadud artikli 8 kohase seiretulemuste kontrollimise või artikli 7 kohase muude nõuetele vastavuse kontrollimise tulemusena.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Liikmesriigid võivad vabastada direktiivi 2010/75/EL II peatükiga hõlmatud käitiste osaks olevad keskmise võimsusega põletusseadmed II lisas sätestatud heite piirväärtuste ja direktiivi artikli 6 sätete järgimisest nende saasteainete osas, mille puhul kehtivad kõnealuste põletusseadmete suhtes direktiivi 2010/75/EL artikli 13 lõike 5 ja artikli 15 lõike 3 kohased heite piirväärtused.

Selgitus

Nagu nõukogu soovitab, võivad liikmesriigid jätta välja seadmed, mis on osa direktiiviga 2010/75/EL hõlmatud käitisest.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. II lisas sätestatud heite piirväärtusi ei kohaldata Kanaari saartel, Prantsusmaa ülemeredepartemangudes ning Madeira ja Assoori saarestikus asuvate keskmise võimsusega põletusseadmete suhtes. Liikmesriigid sätestavad nende põletusseadmete suhtes heite piirväärtused, et vähendada nendest õhku eralduvaid saasteaineid ning võimalikke ohte inimeste tervisele ja keskkonnale.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Alates 1. jaanuarist 2025 ei tohi olemasolevast keskmise võimsusega põletusseadmest nimisoojusvõimsusega üle 5 MW eralduv vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste heide õhku ületada II lisa 1. osas sätestatud heite piirväärtusi.

2. Alates 1. jaanuarist 2025 ei tohi olemasolevast keskmise võimsusega põletusseadmest nimisoojusvõimsusega üle 5 MW eralduv vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste heide õhku ületada II lisa 1. osas sätestatud heite piirväärtusi.

Alates 1. jaanuarist 2030 ei tohi olemasolevast keskmise võimsusega põletusseadmest nimisoojusvõimsusega kuni 5 MW eralduv vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste heide õhku ületada II lisa 1. osas sätestatud heite piirväärtusi.

Alates 1. jaanuarist 2030 ei tohi olemasolevast keskmise võimsusega põletusseadmest nimisoojusvõimsusega kuni 5 MW eralduv vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste heide õhku ületada II lisa 1. osas sätestatud heite piirväärtusi.

Liikmesriigid võivad vabastada II lisa 1. osas sätestatud heite piirväärtuste järgimisest olemasolevad keskmise võimsusega põletusseadmed, mida käitatakse kuni 500 töötundi aastas. Sellisel juhul kohaldatakse tahkekütuseid põletavate seadmete suhtes tahkete osakeste heite piirväärtust 200 mg/Nm³.

Liikmesriigid võivad vabastada II lisa 1. osas sätestatud heite piirväärtuste järgimisest olemasolevad keskmise võimsusega põletusseadmed, mida käitatakse kuni 1000 töötundi aastas viie aasta libiseva keskmisena. Sellisel juhul kohaldatakse tahkekütuseid põletavate seadmete suhtes tahkete osakeste heite piirväärtust 200 mg/Nm³.

 

Kuni 1. jaanuarini 2030 võib olemasolevad keskmise võimsusega põletusseadmed nimisoojusvõimsusega üle 5 MW vabastada käesolevas artiklis nimetatud heite piirväärtuste järgimisest, kui vähemalt 50 % seadme toodetud kasulikust soojusest, mida arvutatakse viie aasta libiseva keskmisena, tarnitakse auru või kuuma vee kujul üldkasutatavasse kaugküttevõrku või kui peamise kütusena kasutatakse tahket biomassi.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – punkt 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad vabastada II lisa 2. osas sätestatud heite piirväärtuste järgimisest uued keskmise võimsusega põletusseadmed, mida käitatakse kuni 500 töötundi aastas. Sellisel juhul kohaldatakse tahkekütuseid põletavate seadmete suhtes tahkete osakeste heite piirväärtust 100 mg/Nm³.

Liikmesriigid võivad vabastada II lisa 2. osas sätestatud heite piirväärtuste järgimisest uued keskmise võimsusega põletusseadmed, mida käitatakse kuni 1000 töötundi aastas viie aasta libiseva keskmisena. Sellisel juhul kohaldatakse tahkekütuseid põletavate seadmete suhtes tahkete osakeste heite piirväärtust 100 mg/Nm³.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Piirkondades, kus ei järgita direktiivis 2008/50/EÜ sätestatud ELi õhukvaliteedi piirväärtusi, kohaldavad liikmesriigid iga sellise piirkonna keskmise võimsusega põletusseadme suhtes III lisas sätestatud võrdlusaluse väärtustel põhinevaid heite piirväärtusi või liikmesriikide kehtestatud rangemaid piirväärtusi, välja arvatud juhul, kui komisjonile tõendatakse, et selliste heite piirväärtuste kohaldamine tooks kaasa ebaproportsionaalsed kulud ning et direktiivi 2008/50/EÜ artikli 23 kohastesse õhukvaliteedi kavadesse on lisatud muud meetmed, millega tagatakse õhukvaliteedi piirväärtustest kinnipidamine.

4. Piirkondades, kus ei järgita direktiivis 2008/50/EÜ sätestatud liidu õhukvaliteedi piirväärtusi, võivad liikmesriigid kohaldada iga sellise piirkonna keskmise võimsusega põletusseadme suhtes III lisas sätestatud võrdlusaluse väärtustel põhinevaid heite piirväärtusi või liikmesriikide kehtestatud rangemaid piirväärtusi, välja arvatud juhul, kui selliste heite piirväärtuste kohaldamine tooks kaasa ebaproportsionaalsed kulud ning et direktiivi 2008/50/EÜ artikli 23 kohastesse õhukvaliteedi kavadesse on lisatud muud meetmed, millega tagatakse õhukvaliteedi piirväärtustest kinnipidamine.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

Kasutusaja lõppemise erand

 

1. Liikmesriigid võivad olemasolevad keskmise võimsusega põletusseadmed vabastada II lisa osades 1a, 1b ja 1c sätestatud piirväärtuste järgimisest ning artiklis 6 ja IV lisas sätestatud seirekohustusest viieks aastaks alates artikli 5 lõikes 2 sätestatud kohaldatavatest kuupäevadest, tingimusel et sellise keskmise võimsusega põletusseadme käitaja kohustub pädevale asutusele esitatud kirjalikus avalduses käitama nimetatud põletusseadet kõnealusel viieaastasel ajavahemikul mitte üle 11 000 töötunni ning et pärast seda viieaastast ajavahemikku põletusseadme käitamine lõpetatakse.

 

– Keskmise võimsusega põletusseadmete puhul nimisoojusvõimsusega kuni 5 MW esitatakse pädevale asutusele kirjalik avaldus hiljemalt 1. jaanuariks 2029 esitatud ja seadme käitamine lõpetatakse hiljemalt 31. detsembriks 2034.

 

– Keskmise võimsusega põletusseadmete puhul nimisoojusvõimsusega üle 5 MW esitatakse pädevale asutusele kirjalik avaldus hiljemalt 1. jaanuariks 2024 esitatud ja seadme käitamine lõpetatakse hiljemalt 31. detsembriks 2029.

 

2. Käitajalt nõutakse lõikes 1 osutatud viieaastase perioodi jooksul, et ta esitaks igal aastal artikli 5 lõikes 2 sätestatud kohaldatavatest kuupäevadest alates pädevale asutusele registreeritud töötundide arvu.

 

3. Kui keskmise võimsusega põletusseadet käitatakse veel pärast lõikes 1 osutatud viieaastase ajavahemiku lõppu, loetakse seda uueks keskmise võimsusega põletusseadmeks.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 b

 

Energiatõhusus

 

1. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et edendada keskmise võimsusega põletusseadmete energiatõhususe suurendamist.

 

2. Komisjon hindab 31. detsembriks 2016 keskmise võimsusega põletusseadmete minimaalseid energiatõhususe standardeid kooskõlas parimate olemasolevate tehnoloogiatega.

 

3. Komisjon esitab hindamise tulemused Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning vajaduse korral lisab aruandele õigusakti ettepaneku, milles sätestatakse uute keskmise võimsusega põletusseadmete energiatõhususe tasemed, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2020.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Selliste keskmise võimsusega põletusseadmete suhtes, kus kasutatakse heite piirväärtuste järgimiseks sekundaarset saasteainete püüdeseadet, teostatakse pidevalt seiret kõnealuse püüdeseadme tõhusa toimimise üle ning selle tulemused märgitakse üles.

4. Selliste keskmise võimsusega põletusseadmete suhtes, kus kasutatakse heite piirväärtuste järgimiseks sekundaarset saasteainete püüdeseadet, tõendatakse kõnealuse püüdeseadme pidevat toimimist ning see märgitakse üles.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Lõikes 2 loetletud andmed tehakse kättesaadavaks kohalikele ja piirkondlikele asutustele, kus keskmise võimsusega põletusseade asub.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 12 a

 

Läbivaatamine

 

Komisjon vaatab 2025. aastal läbi uute keskmise võimsusega põletusseadmete heite piirväärtused ning 2035. aastal nii uute kui ka olemasolevate põletusseadmete heite piirväärtused. Seejärel toimub läbivaatamine iga kümne aasta järel. Läbivaatamisel võetakse arvesse parimat olemasolevat tehnoloogiat ning eelistatavalt lähtutakse [direktiivist (EL).../...*].

 

_____________

 

* ELT: palun sisestada menetluse 2013/0443(COD) alusel vastuvõetava dokumendi number, pealkiri ja viide.

Selgitus

Selliste pikkade ajavahemike puhul on oluline, et direktiiv vaadatakse läbi uusi tehnoloogilisi suundumusi arvestades.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [kuupäev: 1,5 aastat pärast jõustumist]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [kuupäev: 18 kuud pärast jõustumist]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – 1. osa – punkt 1

 

Komisjoni ettepanek

 

1. Keskmise võimsusega põletusseadmete, v.a mootorite ja gaasiturbiinide heite piirväärtused (mg/ Nm³),

Saasteaine

Tahke biomass

Muud tahkekütused

Vedelkütused (v.a raske kütteõli)

Raske kütteõli

Maagaas

Gaaskütused (v. a maagaas)

SO2

200

400

170

350

-

35

NOX

650

650

200

650

200

250

Tahked peenosakesed

30(1)

30

30

30

-

-

__________________

(1) 45 mg/Nm3 seadmete puhul, mille soojusvõimsus on kuni 5 MW

 

Muudatusettepanek

1. Heite piirväärtused (mg/Nm3) olemasolevate keskmise võimsusega põletusseadmete puhul, mille summaarne nimisoojusvõimsus on 1–5 MW. Muud seadmed kui mootorid ja gaasiturbiinid

Saasteaine

Tahke biomass

Muud tahkekütused

Gaasiõli

Vedelkütused (v.a gaasiõli)

Maagaas

Gaaskütused (v.a maagaas)

SO2

200(1)(2)

400

-

350

-

200(3)

NOx

650

650

200

650

250

250

Tolm

50(4)

50(4)

-

50

-

-

__________________

(1) Väärtust ei kohaldata seadmete suhtes, milles põletatakse eranditult tahket puitbiomassi.

(2) 300 mg/Nm3 seadmete puhul, milles põletatakse õlgi.

(3) 400 mg/Nm³ madala kütteväärtusega koksiahjugaasi korral (raua- ja terasetööstuses).

(4) 150 mg/Nm3 kuni 1. jaanuarini 2035.

1 a. Heite piirväärtused (mg/Nm3) olemasolevate keskmise võimsusega põletusseadmete puhul, mille summaarne nimisoojusvõimsus on üle 5 MW. Muud seadmed kui mootorid ja gaasiturbiinid

Saasteaine

Tahke biomass

Muud tahkekütused

Gaasiõli

Vedelkütused (v.a gaasiõli)

Maagaas

Gaaskütused (v.a maagaas)

SO2

200 (2) (3)

400

350

-

35 (1) (4)

NOX

650

650

200

650

250

250

Tolm

30 (5)

30 (5)

 

30

-

-

__________________

(1) 400 mg/Nm³ madala kütteväärtusega koksiahjugaaside korral ja 200 mg/Nm³ madala kütteväärtusega kõrgahjugaaside korral (raua- ja terasetööstuses).

(2) Väärtust ei kohaldata seadmete suhtes, milles põletatakse eranditult tahket puitbiomassi.

(3) 300 mg/Nm3 seadmete puhul, milles põletatakse õlgi.

(4) 170 mg/Nm3 biogaasi puhul.

(5) 50 mg/Nm3 seadmete puhul, mille summaarne nimisoojusvõimsus on 5–20 MW.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – 2. osa – punkt 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

1. Keskmise võimsusega põletusseadmete, v.a mootorite ja gaasiturbiinide heite piirväärtused (mg/ Nm³),

 

Muudatusettepanek

1. Heite piirväärtused (mg/Nm3) uute keskmise võimsusega põletusseadmete jaoks, mille summaarne nimisoojusvõimsus on 1–50 MW. Muud seadmed kui mootorid ja gaasiturbiinid

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Esimene mõõtmine tehakse kolme kuu jooksul pärast seadme registreerimist.

3. Esimene mõõtmine tehakse kuue kuu jooksul pärast seadmele kasutusloa andmist või seadme registreerimist või käitamise alguskuupäeva, olenevalt sellest, mis on hilisem.

Selgitus

Komisjoni ettepanekus nähakse ette väga tihe tähtaeg seadme heidete testimiseks pärast registreerimist. Selle tulemusel tekib kindlatel aegadel (nt 2025 ja 2030, kui olemasolev seade peab olema registreeritud ja vastama heite piirväärtustele) väga suur nõudlus testimise järele ning lisaks, kui kasutuselevõtmisel tekivad viivitused, ei pruugi seade olla kolme kuu jooksul pärast registreerimist tööd alustanud. Seetõttu leiame, et esimese testimise kuupäev peaks olema veel paindlikum.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV lisa – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Teise võimalusena võib liikmesriik punktis 1 osutatud perioodiliste mõõtmiste asemel nõuda pidevaid mõõtmisi.

 

Pideva mõõtmise korral kontrollitakse automatiseeritud mõõtmise süsteeme vähemalt kord aastas standardmeetoditega tehtava paralleelmõõtmise abil ning käitaja teavitab pädevat asutust nende kontrollide tulemustest.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV lisa – 1 a osa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Nõuetele vastavuse hindamine

 

1. Perioodiliste mõõtmiste korral käsitatakse artiklis 5 osutatud heite piirmäärasid järgituna, kui iga mõõtmiste seeria või pädevate asutuste kehtestatud eeskirjade kohaselt määratletud ja kindlaksmääratud muude menetluste tulemused ei ületa asjakohaseid heite piirmäärasid.

 

2. Pideva mõõtmise korral hinnatakse artiklis 5 osutatud heite piirväärtustele vastavust vastavalt direktiivi 2010/75/EL V lisa 4. osa punktis 1 sätestatule.

 

Valideeritud keskmised väärtused määratakse kindlaks direktiivi 2010/75/EL V lisa 3. osa punktide 9 ja 10 kohaselt.

 

Keskmiste heite väärtuste arvutamisel ei võeta arvesse väärtusi, mis on mõõdetud artikli 5 lõigetes 6 ja 7 osutatud ajavahemikel või käivitamise ja seiskamise ajal.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

14.4.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

42

9

10

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg


MENETLUS

Pealkiri

Teatavate keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete heite piiramine

Viited

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

EP-le esitamise kuupäev

18.12.2013

 

 

 

Vastutav komisjon

     istungil teada andmise kuupäev

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

13.1.2014

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Andrzej Grzyb

10.7.2014

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

3.12.2014

24.2.2015

14.4.2015

 

Vastuvõtmise kuupäev

6.5.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

58

9

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Bart Staes

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Marek Jurek, Catherine Stihler

Esitamise kuupäev

13.5.2015

Õigusteave - Privaatsuspoliitika