Menettely : 2013/0442(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0160/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0160/2015

Keskustelut :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Äänestykset :

PV 07/10/2015 - 10.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0339

MIETINTÖ     ***I
PDF 877kWORD 549k
13.5.2015
PE 546.891v02-00 A8-0160/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta

(COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Andrzej Grzyb

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta

(COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0919),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0003/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 10. heinäkuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–       ottaa huomioon alueiden komitean 7. lokakuuta 2014 antaman lausunnon(2),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–       ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A8-0160/2015),

1.      vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä XXX/XXXX14 (toimintaohjelma) tunnustetaan, että ilman epäpuhtauspäästöt ovat vähentyneet merkittävästi viime vuosikymmeninä, mutta samalla ilman epäpuhtaustasot ovat edelleen ongelma monella puolella Eurooppaa, ja unionin kansalaiset altistuvat edelleen ilmaa pilaaville aineille, jotka saattavat olla vaaraksi heidän terveydelleen ja hyvinvoinnilleen. Toimintaohjelman mukaan ekosysteemit kärsivät edelleen liiallisesta typpi- ja rikkilaskeumasta, joka liittyy liikenteestä, kestämättömistä maatalouskäytännöistä ja sähköntuotannosta peräisin oleviin päästöihin.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä XXX/XXXX14 (toimintaohjelma) tunnustetaan, että ilman epäpuhtauspäästöt ovat vähentyneet merkittävästi viime vuosikymmeninä, mutta samalla ilman epäpuhtaustasot ovat edelleen ongelma monella puolella Eurooppaa, ja unionin kansalaiset altistuvat edelleen ilmaa pilaaville aineille, jotka saattavat olla vaaraksi heidän terveydelleen ja hyvinvoinnilleen. Toimintaohjelman mukaan ekosysteemit kärsivät edelleen liiallisesta typpi- ja rikkilaskeumasta, joka liittyy liikenteestä, kestämättömistä maatalouskäytännöistä ja sähköntuotannosta peräisin oleviin päästöihin. Monilla unionin alueilla ilmanlaatu ei edelläänkään vastaa unionin itsensä asettamia raja-arvoja eikä Maailman terveysjärjestön asettamia tavoitteita edelleenkään noudateta.

__________________

__________________

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös XXX/XXXX, annettu … … …, yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta vuoteen 2020 ”Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa” (EUVL L… ,… … … , s…).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös XXX/XXXX, annettu … … …, yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta vuoteen 2020 ”Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa” (EUVL L… ,… … … , s…).

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Polttoaineen käyttöön pienissä polttolaitoksissa ja -laitteissa voidaan soveltaa säännöksiä, joilla pannaan täytäntöön energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista 21 päivänä lokakuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY.15 Polttoaineiden käyttöä suurissa polttolaitoksissa on 7 päivästä tammikuuta 2013 säännelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2010/75/EU; direktiivin 2010/75/EU16 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin suuriin polttolaitoksiin sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2015 asti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2001/80/EY.17

(5) Polttoaineen käyttöön pienissä polttolaitoksissa ja -laitteissa voidaan soveltaa säännöksiä, joilla pannaan täytäntöön energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista 21 päivänä lokakuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY.15 Direktiivin 2009/125/EY mukaisesti tarvitaan kuitenkin lisätoimia, jotta jäljellä oleva lainsäädännön puute saadaan korjattua. Polttoaineiden käyttöä suurissa polttolaitoksissa on 7 päivästä tammikuuta 2013 säännelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2010/75/EU16; direktiivin 2010/75/EU 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin suuriin polttolaitoksiin sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2015 asti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2001/80/EY17.

__________________

__________________

15Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10).

15Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10).

16Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17).

16Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17).

17Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/80/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta (EYVL L 309, 27.11.2001, s. 1).

17Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/80/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta (EYVL L 309, 27.11.2001, s. 1).

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(9) Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa sellaisiin energiaan liittyviin tuotteisiin, jotka kuuluvat direktiivin 2009/125/EY tai direktiivin 2010/75/EU III tai IV luvun mukaisesti hyväksyttyjen täytäntöönpanotoimien soveltamisalaan. Tietyt muut polttolaitokset olisi myös vapautettava tämän direktiivin soveltamisalasta niiden teknisten ominaispiirteiden perusteella tai sen perusteella, että niitä käytetään tiettyihin toimintoihin.

(9) Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa keskisuuriin polttolaitoksiin, jotka kuuluvat direktiivin 2010/75/EU III tai IV luvun soveltamisalaan. Tietyt muut polttolaitokset olisi myös vapautettava tämän direktiivin soveltamisalasta niiden teknisten ominaispiirteiden perusteella tai sen perusteella, että niitä käytetään tiettyihin toimintoihin.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Liitteessä II esitettyjä päästöjen raja-arvoja ei pitäisi soveltaa Kanariansaarilla, Ranskan merentakaisissa departementeissa eikä Madeiran ja Azorien saaristossa sijaitseviin keskisuuriin polttolaitoksiin laitosten syrjäiseen sijaintiin liittyvien teknisten ja logististen ongelmien vuoksi. Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava kyseisten laitosten päästöjen raja-arvot laitoksista ilmaan joutuvien päästöjen ja ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien mahdollisten riskien vähentämiseksi.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 b) Tätä direktiiviä olisi sovellettava myös kahdesta tai useammasta polttolaitoksesta muodostuviin yhdistelmiin, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on vähintään 1 MW mutta alle 50 MW, paitsi jos yhdistelmä on polttolaitos, joka kuuluu direktiivin 2010/75/EU III luvun soveltamisalaan. Jos useampi kuin yksi yksittäinen polttolaitos, jonka nimellinen lämpöteho on alle 1 MW, asennetaan samaan paikkaan kuormituksen jakamiseksi, tällainen yhdistelmä olisi katsottava yhdeksi polttolaitokseksi tässä direktiivissä.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 c) Jäsenvaltioiden olisi voitava olla soveltamatta tätä direktiiviä direktiivin 2010/75/EU II luvun soveltamisalaan kuuluviin laitoksiin niiden epäpuhtauksien osalta, joihin sovelletaan raja-arvoja tämän direktiivin mukaisesti, edellyttäen, että päästöjen raja-arvot eivät ylitä tämän direktiivin liitteessä II määritettyjä rajoja, paitsi jos ne ovat laitoksia, jotka polttavat polttoaineita öljyn- ja kaasunjalostamoissa tai selluntuotannossa käytettävissä soodakattiloissa. Jäsenvaltioiden olisi tällöin vapautettava kyseiset laitokset toiminnanharjoittajan pyynnöstä.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(10) Sen varmistamiseksi, että rikkidioksidin, typen oksidien ja hiukkasten päästöjen joutumista ilmaan rajoitetaan, vain sellaisia keskisuuria polttolaitoksia saa käyttää, jotka ovat toimivaltaisen viranomaisen rekisteröimiä toiminnanharjoittajan tekemän ilmoituksen perusteella.

(10) Sen varmistamiseksi, että rikkidioksidin, typen oksidien ja pölyn päästöjen joutumista ilmaan rajoitetaan, vain sellaisia keskisuuria polttolaitoksia saa käyttää, joille toimivaltainen viranomainen on myöntänyt luvan tai jotka se on rekisteröinyt toiminnanharjoittajan tekemän ilmoituksen tai toimittamien tietojen perusteella.

Tarkistus   8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Kun on jo olemassa tarkastusmenettelyt, joilla seurataan muun ympäristölainsäädännön noudattamista, toimivaltaisten viranomaisten olisi käytettävä tällaisia jo olemassa olevia menettelyjä mahdollisimman laajasti tämän direktiivin noudattamisen seuraamiseen. Tällaiset menettelyt voisivat esimerkiksi käsittää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY1a tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/27/EU1b vahvistetut menettelyt.

 

______________

 

1aEuroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

 

1bEuroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1).

Tarkistus   9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(13) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 193 artiklan mukaisesti tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai ottamasta käyttöön tiukempia suojatoimenpiteitä, esimerkiksi ympäristölaatunormien noudattamiseksi. Erityisesti alueilla, joilla ei noudateta ilmanlaadun raja-arvoja, jäsenvaltioiden olisi sovellettava tiukempia päästöjen raja‑arvoja, kuten tämän direktiivin liitteessä III määritettyjä vertailuarvoja, mikä myös edistäisi ekoinnovointia unionissa ja helpottaisi erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä markkinoille.

(13) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 193 artiklan mukaisesti tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai ottamasta käyttöön tiukempia suojatoimenpiteitä, esimerkiksi ympäristölaatunormien noudattamiseksi. Erityisesti alueilla, joilla ei noudateta ilmanlaadun raja-arvoja, jäsenvaltioiden olisi harkittava tiukempia päästöjen raja‑arvoja, kuten tämän direktiivin liitteessä III määritettyjä vertailuarvoja, mikä myös edistäisi ekoinnovointia unionissa ja helpottaisi erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä markkinoille. Kun jäsenvaltiot ottavat käyttöön tällaisia toimenpiteitä, niiden olisi suoritettava mahdollisten vaikutusten arviointi.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(15) Keskisuuria polttolaitoksia käyttäville pienille ja keskisuurille yrityksille aiheutuvan hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi toiminnanharjoittajien ilmoitus-, tarkkailu- ja raportointivelvoitteiden olisi oltava oikeassa suhteessa tarkoitukseen ja riittävät, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat suorittaa vaatimustenmukaisuuden todentamisen tehokkaasti.

(15) Keskisuuria polttolaitoksia käyttäville pienille ja keskisuurille yrityksille aiheutuvan hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi toiminnanharjoittajien ilmoitus-, tarkkailu- ja raportointivelvoitteiden olisi oltava oikeassa suhteessa tarkoitukseen ja riittävät ja niissä olisi vältettävä päällekkäisyyksiä, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat suorittaa vaatimustenmukaisuuden todentamisen tehokkaasti.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Komission olisi kohtuullisen ajan kuluessa arvioitava tarvetta muuttaa liitteessä II esitettyjä päästöjen rajaarvoja kehittyneemmän tekniikan perusteella. Komission olisi myös arvioitava tarvetta ehdottaa erityisiä päästöjen raja-arvoja muille epäpuhtauksille, kuten hiilimonoksidille, 6 artiklassa tarkoitetun valvonnan pohjalta. Jäsenvaltioiden olisi siksi toteutettava tarvittavat toimet, joilla varmistetaan tällaisen valvonnan toteutuminen.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 b) Tämän direktiivin uudelleentarkastelu olisi suoritettava [direktiivin (EU) .../...*] mukaisesti.

 

_____________

 

*Virallinen lehti: lisätään menettelyn 2013/0443(COD) säädöksen numero, otsikko ja viitenumero.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Tässä direktiivissä vahvistetaan myös hiilimonoksidipäästöjen seurantaa koskevat säännöt.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Tätä direktiiviä sovelletaan myös uusien keskisuurten polttolaitosten 3 a artiklan mukaisesti muodostamaan yhdistelmään, jos tällaisen yhdistelmän nimellinen kokonaislämpöteho on vähintään 50 MW, paitsi jos yhdistelmä on polttolaitos, joka kuuluu direktiivin 2010/75/EU III luvun soveltamisalaan.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/68/EY1a soveltamisalaan kuuluvat polttolaitokset;

 

__________________

 

1aEuroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/68/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 59, 27.2.1998, s. 1).

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a b) maatilojen polttolaitokset, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on alle 5 MW ja joiden polttoaineena käytetään yksinomaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 9 artiklan1a a alakohdassa tarkoitettua käsittelemätöntä siipikarjanlantaa;

 

__________________

 

1aEuroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) energiaan liittyvät tuotteet, jotka kuuluvat direktiivin 2009/125/EY mukaisesti hyväksyttyjen täytäntöönpanotoimien soveltamisalaan, jos kyseisissä täytäntöönpanosäädöksissä asetetaan raja-arvot tämän direktiivin liitteessä II luetelluille epäpuhtauksille;

Poistetaan.

Perustelu

Lainsäädännöllisestä näkökulmasta keskisuuria polttolaitoksia koskevan direktiivin soveltamisalaa – joka on olennainen osa itse direktiiviä – ei pitäisi muuttaa tai rajoittaa jonkin toisen direktiivin mukaisesti hyväksytyillä täytäntöönpanotoimilla. Jos keskisuuria polttolaitoksia koskevaa direktiiviä ei laajenneta koskemaan laitoksia, joiden kapasiteetti on alle 1 MW, poikkeusta ei tarvita, koska ekosuunnitteludirektiivin täytäntöönpanosäädökset eivät koske laitoksia, joiden kapasiteetti on vähintään 1 MW.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) polttolaitokset, joissa palamisesta syntyviä kaasumaisia tuotteita käytetään esineiden tai materiaalien suoraan lämmitykseen, kuivaukseen tai muuhun käsittelyyn;

c) polttolaitokset, joissa palamisesta syntyviä kaasumaisia tuotteita käytetään esineiden tai materiaalien suoraan lämmitykseen, kuivaukseen tai muuhun käsittelyyn, tai suora kaasulämmitys, jota käytetään sisätilojen lämmittämiseen työolojen parantamiseksi;

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) offshore-lautoilla käytettävät kaasuturbiinit sekä kaasu- ja dieselmoottorit;

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f b) katalyyttisia krakkauskatalyyttejä regeneroivat laitteet;

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – f c alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f c) laitteet, joilla rikkivety muunnetaan rikiksi;

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – f d alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f d) kemianteollisuudessa käytetyt reaktorit;

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – f e alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f e) koksausuunit;

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – f f alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f f) Cowperin ilmankuumentimet;

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta keskisuuriin polttolaitoksiin liittyvään tutkimukseen, kehittämiseen ja testaukseen. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa tämän kohdan soveltamista koskevia erityisedellytyksiä.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b. Liitteessä II esitettyjä päästöjen rajaarvoja ei sovelleta Kanariansaarilla, Ranskan merentakaisissa departementeissa eikä Madeiran ja Azorien saaristossa sijaitseviin keskisuuriin polttolaitoksiin. Jäsenvaltioiden on asetettava kyseisten laitosten päästöjen raja-arvot laitoksista ilmaan joutuvien päästöjen ja ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien mahdollisten riskien vähentämiseksi.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4) ’hiukkasilla’ muodoltaan, rakenteeltaan tai tiheydeltään kaikenlaisia hiukkasia, jotka ovat sekoittuneena kaasuvaiheessa näytteenottopaikan olosuhteissa ja jotka voidaan kerätä suodattamalla määritellyissä olosuhteissa analysoitavan kaasun edustavan näytteenoton jälkeen ja jotka jäävät ennen suodatinta keräyslinjaan ja suodattimen pinnalle määritellyissä olosuhteissa tapahtuvan kuivauksen jälkeen;

4) ’pölyllä’ muodoltaan, rakenteeltaan tai tiheydeltään kaikenlaisia hiukkasia, jotka ovat sekoittuneena kaasuvaiheessa näytteenottopaikan olosuhteissa ja jotka voidaan kerätä suodattamalla määritellyissä olosuhteissa analysoitavan kaasun edustavan näytteenoton jälkeen ja jotka jäävät ennen suodatinta keräyslinjaan ja suodattimen pinnalle määritellyissä olosuhteissa tapahtuvan kuivauksen jälkeen;

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6) ’olemassa olevalla polttolaitoksella’ polttolaitosta, joka on otettu käyttöön ennen [vuoden kuluttua direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä];

6) ’olemassa olevalla polttolaitoksella’ polttolaitosta, joka on otettu käyttöön ennen [12 kuukauden kuluttua direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä] tai jolle on kansallisen lainsäädännön nojalla myönnetty lupa ennen [6 kuukauden kuluttua päivästä, jona direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä], edellyttäen, että laitos on otettu käyttöön viimeistään [18 kuukauden kuluttua direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä];

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 16 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

16) ’käyttötunneilla’ tunteina ilmaistua ajanjaksoa, jonka aikana polttolaitos päästää päästöjä ilmaan;

16) ’käyttötunneilla’ tunteina ilmaistua aikaa, jona polttolaitos on käynnissä ja aiheuttaa päästöjä ilmaan, käynnistys- ja pysäytysjaksot mukaan luettuina;

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 19 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

19 a) ’pienellä erillisellä verkolla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/72/EY1a 2 artiklan 26 alakohdassa tarkoitettua pientä erillistä verkkoa;

 

__________________

 

1aEuroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 55).

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 19 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

19 b) ’erittäin pienellä erillisellä verkolla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/72/EY1a 2 artiklan 27 alakohdassa tarkoitettua erittäin pientä erillistä verkkoa;

 

__________________

 

1aEuroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 55).

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 19 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

19 c) ’merkittävällä muutoksella’ ominaisuuksien tai toiminnan muutosta tai polttolaitoksen laajentamista tavalla, jolla voi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen tai ympäristöön.

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 19 d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

19 d) ’maakaasulla’ ISO 13686:2013 ‑standardin mukaisesti määriteltyä kaasumaista polttoainetta.

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

3 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Yhdistämissäännöt

 

1. Kahden tai useamman uuden keskisuuren polttolaitoksen muodostamaa yhdistelmää pidetään tässä direktiivissä yhtenä keskisuurena polttolaitoksena ja niiden nimellinen lämpöteho lasketaan yhteen nimellistä kokonaislämpötehoa laskettaessa, jos

 

kyseisten keskisuurten polttolaitosten savukaasut poistetaan yhteisen piipun kautta; tai

 

jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että kyseisten keskisuurten polttolaitosten savukaasut voitaisiin tekniset ja taloudelliset tekijät huomioon ottaen poistaa yhteisen piipun kautta.

 

2. Laskettaessa kahden tai useamman polttolaitoksen yhdistelmän nimellistä kokonaislämpötehoa huomioon ei oteta yksittäisiä polttolaitoksia, joiden nimellinen lämpöteho on alle 1 MW, ellei samaan tarkoitukseen ole asennettu useita keskisuuria polttolaitoksia samaan paikkaan kuormituksen jakamiseksi. Tällöin laitosten kuormitusta jakava yhdistelmä katsotaan yhdeksi polttolaitokseksi ja laitosten kapasiteetit lasketaan yhteen nimellisen kokonaislämpötehon laskemiseksi, vaikka jokaisen yksittäisen keskisuuren polttolaitoksen nimellinen lämpöteho olisikin alle 1 MW.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Rekisteröinti

Luvat ja rekisteröinti

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käytössä on ainoastaan sellaisia keskisuuria polttolaitoksia, jotka ovat toimivaltaisen viranomaisen rekisteröimiä.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että uusia keskisuuria polttolaitoksia ei käytetä ilman lupaa tai rekisteröintiä.

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 1 päivästä tammikuuta 2020 alkaen olemassa olevia keskisuuria polttolaitoksia, joiden nimellinen lämpöteho on yli 15 MW, ei käytetä ilman lupaa tai rekisteröintiä.

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 1 päivästä tammikuuta 2022 alkaen olemassa olevia keskisuuria polttolaitoksia, joiden nimellinen lämpöteho on yli 5 MW mutta enintään 15 MW, ei käytetä ilman lupaa tai rekisteröintiä.

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 1 päivästä tammikuuta 2025 alkaen olemassa olevia keskisuuria polttolaitoksia, joiden nimellinen lämpöteho on enintään 5 MW, ei käytetä ilman lupaa tai rekisteröintiä.

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Rekisteröintimenettelyn on sisällettävä vähintään toiminnanharjoittajan toimivaltaiselle viranomaiselle antama ilmoitus keskisuuren polttolaitoksen käytöstä tai aikomuksesta käyttää sellaista.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä yksityiskohtaisemmin luvan myöntämistä tai rekisteröintiä koskevasta menettelystä. Menettelyjen on sisällettävä vähintään toiminnanharjoittajan velvoite ilmoittaa tai tiedottaa toimivaltaiselle viranomaiselle keskisuuren polttolaitoksen käytöstä tai aikomuksesta käyttää sellaista.

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Toimivaltaisen viranomaisen on rekisteröitävä keskisuuri polttolaitos kuukauden kuluessa toiminnanharjoittajan tekemästä ilmoituksesta ja ilmoitettava tästä toiminnanharjoittajalle.

4. Toimivaltaisen viranomaisen on rekisteröitävä keskisuuri polttolaitos tai käynnistettävä sitä koskeva lupamenettely kuukauden kuluessa toiminnanharjoittajan tekemästä ilmoituksesta tai tietojen toimittamisesta ja ilmoitettava tästä toiminnanharjoittajalle.

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Olemassa olevat keskisuuret polttolaitokset voidaan vapauttaa 2 kohdassa tarkoitetusta ilmoitusvelvoitteesta, jos kaikki 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on saatettu toimivaltaisten viranomaisten saataville.

Poistetaan.

Kyseiset polttolaitokset on rekisteröitävä [viimeistään kolmentoista kuukauden kuluttua direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä].

 

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Kunkin keskisuuren polttolaitoksen osalta toimivaltaisten viranomaisten pitämän rekisterin on sisällettävä vähintään liitteessä I luetellut tiedot sekä kaikki sellaiset tiedot, jotka on saatu 7 artiklassa tarkoitetun tarkkailutulosten todentamisen tai 8 artiklassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen kautta.

6. Toimivaltaisten viranomaisten on ylläpidettävä julkista keskisuurten polttolaitosten rekisteriä, joka sisältää vähintään liitteessä I luetellut tiedot sekä kaikki sellaiset tiedot, jotka on saatu 7 artiklassa tarkoitetun tarkkailutulosten todentamisen tai 8 artiklassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen kautta, sekä tiedot, jotka on saatu keskisuuriin polttolaitoksiin tehtyjen 9 artiklassa tarkoitettujen muutosten jälkeen.

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a. Muun kansallisen tai unionin lainsäädännön mukaisesti annettu lupa tai toteutettu rekisteröinti voidaan yhdistää 1 kohdan nojalla vaadittavaan lupaan tai rekisteröintiin yhdeksi luvaksi tai rekisteröinniksi edellyttäen, että lupa tai rekisteröinti sisältää tämän artiklan edellyttämät tiedot.

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa keskisuuret polttolaitokset, jotka ovat osa direktiivin 2010/75/EU II luvun soveltamisalaan kuuluvaa laitosta, tämän direktiivin liitteessä II esitettyjen päästöjen raja-arvojen ja 6 artiklan säännösten noudattamisesta niiden epäpuhtauksien osalta, joihin kyseisten laitosten osalta sovelletaan päästöjen raja-arvoja direktiivin 2010/75/EU 13 artiklan 5 kohdan ja 15 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti, edellyttäen, että päästöjen raja-arvot eivät ylitä tämän direktiivin liitteessä II määritettyjä rajoja.

 

Jäsenvaltioiden on vapautettava keskisuuren polttolaitoksen toiminnanharjoittajan pyynnöstä öljyn- ja kaasunjalostamoissa polttoainetta polttavat ja selluntuotannossa soodakattiloita käyttävät keskisuuret polttolaitokset, jotka ovat osa direktiivin 2010/75/EU II luvun soveltamisalaan kuuluvaa laitosta, tämän direktiivin liitteessä II esitettyjen päästöjen rajaarvojen ja 6 artiklan säännösten noudattamisesta niiden epäpuhtauksien osalta, joihin kyseisten laitosten osalta sovelletaan päästöjen raja-arvoja direktiivin 2010/75/EU 13 artiklan 5 kohdan ja 15 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti.

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Olemassa olevista keskisuurista nimelliseltä lämpöteholtaan yli 5 MW:n polttolaitoksista peräisin olevat ilmaan joutuvat rikkidioksidi-, typen oksidien ja hiukkaspäästöt eivät saa ylittää liitteessä II olevassa 1 osassa esitettyjä päästöjen raja‑arvoja 1 päivästä tammikuuta 2025 alkaen.

Olemassa olevista keskisuurista nimelliseltä lämpöteholtaan yli 15 MW:n polttolaitoksista peräisin olevat ilmaan joutuvat rikkidioksidi-, typen oksidien ja pölypäästöt eivät saa ylittää liitteessä II olevassa 1 osassa esitettyjä päästöjen raja‑arvoja 1 päivästä tammikuuta 2020 alkaen.

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Olemassa olevista keskisuurista nimelliseltä lämpöteholtaan yli 5 MW:n mutta enintään 15 MW:n polttolaitoksista peräisin olevat ilmaan joutuvat rikkidioksidi-, typen oksidien ja pölypäästöt eivät saa ylittää liitteessä II olevassa 1 osassa esitettyjä päästöjen rajaarvoja 1 päivästä tammikuuta 2022 alkaen.

Tarkistus  48

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Olemassa olevista keskisuurista nimelliseltä lämpöteholtaan enintään 5 MW:n polttolaitoksista peräisin olevat ilmaan joutuvat rikkidioksidi-, typen oksidien ja hiukkaspäästöt eivät saa ylittää liitteessä II olevassa 1 osassa esitettyjä päästöjen raja-arvoja 1 päivästä tammikuuta 2030 alkaen.

Olemassa olevista keskisuurista nimelliseltä lämpöteholtaan enintään 5 MW:n polttolaitoksista peräisin olevat ilmaan joutuvat rikkidioksidi-, typen oksidien ja pölypäästöt eivät saa ylittää liitteessä II olevassa 1 osassa esitettyjä päästöjen raja-arvoja 1 päivästä tammikuuta 2027 alkaen.

Tarkistus  49

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa pieneen erilliseen verkkoon ja erittäin pieneen erilliseen verkkoon kuuluvat olemassa olevat keskisuuret polttolaitokset liitteessä II olevassa 1 osassa esitettyjen päästöjen raja-arvojen noudattamisesta enintään viideksi vuodeksi vuoden 2030 loppuun saakka tämän artiklan 2 kohdan ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa alakohdassa esitetyistä päivämääristä alkaen, tämän kuitenkaan rajoittamatta voimassa olevia kansainvälisiä sitoumuksia.

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta – 2 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Edellä 1 kohdasta poiketen ja rajoittamatta ympäristö- ja ilmanlaatunormien soveltamista toimivaltainen viranomainen voi määrittää enintään viiden vuoden ajaksi liitteessä II esitettyjen päästöjen rajaarvojen voimaantulopäivästä vuoden 2030 loppuun saakka erityistapauksissa väljempiä päästöjen raja-arvoja edellyttäen, että vähintään 50 prosenttia laitoksen hyötylämmöntuotannosta viiden vuoden jakson liukuvana keskiarvona ilmaistuna toimitetaan höyrynä tai kuumana vetenä julkiseen kaukolämpöverkkoon tai laitos polttaa kiinteää biomassaa pääasiallisena polttoaineena. Tällaista poikkeusta voidaan soveltaa vain, kun arvio osoittaa, että liitteen II mukaisten päästötasojen saavuttaminen johtaisi ympäristöhyötyyn nähden suhteettomasti suurempiin kustannuksiin seuraavista syistä:

 

a) kyseessä olevan laitoksen maantieteellisen sijainnin tai paikallisten ympäristöolojen vuoksi; tai

 

b) kyseessä olevan laitoksen teknisten ominaisuuksien vuoksi.

 

Toimivaltaisten viranomaisten määrittämät päästöjen raja-arvot saavat olla rikkidioksidin osalta enintään 1100 mg/Nm3 ja pölyn osalta enintään 150 mg/Nm³.

 

Toimivaltaisen viranomaisen on joka tapauksessa varmistettava, että merkittävää pilaantumista ei aiheudu ja että saavutetaan yleisesti korkea ympäristön suojelun taso.

Tarkistus  51

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa olemassa olevat keskisuuret polttolaitokset, joiden toiminta-aika on enintään 500 käyttötuntia vuodessa, liitteessä II olevassa 1 osassa esitettyjen päästöjen raja-arvojen noudattamisesta. Tässä tapauksessa laitoksiin, joissa poltetaan kiinteitä polttoaineita, sovelletaan hiukkasten päästöjen raja-arvoa 200 mg/Nm³.

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa olemassa olevat keskisuuret polttolaitokset, joiden toiminta-aika on enintään 500 käyttötuntia vuodessa viiden vuoden jakson liukuvana keskiarvona, liitteessä II olevassa 1 osassa esitettyjen päästöjen raja-arvojen noudattamisesta hätätilanteissa tai erityisolosuhteissa, jotka tekevät kyseisten keskisuurten polttolaitosten käytön välttämättömäksi. Jäsenvaltiot voivat pidentää rajoitusta 800 tuntiin seuraavissa tapauksissa:

 

varavoimantuotanto toisiinsa yhteydessä olevilla saarilla, kun saaren pääasialliset energiatoimitukset keskeytyvät;

 

keskisuurta polttolaitosta käytetään lämmöntuotantoon poikkeuksellisen kylmien sääolojen vuoksi.

 

Tässä tapauksessa laitoksiin, joissa poltetaan kiinteitä polttoaineita, sovelletaan pölyn päästöjen raja-arvoa 200 mg/Nm³.

Tarkistus  52

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Uusista keskisuurista polttolaitoksista peräisin olevat ilmaan joutuvat rikkidioksidi-, typen oksidien ja hiukkaspäästöt eivät saa ylittää liitteessä II olevassa 2 osassa esitettyjä päästöjen raja‑arvoja [1 vuoden kuluttua direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä] alkaen.

Uusista keskisuurista polttolaitoksista peräisin olevat ilmaan joutuvat rikkidioksidi-, typen oksidien ja pölypäästöt eivät saa ylittää liitteessä II olevassa 2 osassa esitettyjä päästöjen raja‑arvoja [12 kuukauden kuluttua direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä] alkaen.

Tarkistus  53

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa uudet keskisuuret polttolaitokset, joiden toiminta‑aika on enintään 500 käyttötuntia vuodessa, liitteessä II olevassa 2 osassa esitettyjen päästöjen raja-arvojen noudattamisesta. Tässä tapauksessa laitoksiin, joissa poltetaan kiinteitä polttoaineita, sovelletaan hiukkasten päästöjen raja-arvoa 100 mg/Nm³.

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa uudet keskisuuret polttolaitokset, joiden toiminta‑aika on enintään 500 käyttötuntia vuodessa kolmen vuoden jakson liukuvana keskiarvona, liitteessä II olevassa 2 osassa esitettyjen päästöjen raja‑arvojen noudattamisesta hätätilanteissa, jotka tekevät kyseisten keskisuurten polttolaitosten käytön välttämättömäksi. Tässä tapauksessa laitoksiin, joissa poltetaan kiinteitä polttoaineita, sovelletaan pölyn päästöjen raja-arvoa 100 mg/Nm³.

Tarkistus  54

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Alueilla, joilla ei noudateta direktiivissä 2008/50/EY säädettyjä EU:n ilmanlaadun raja-arvoja, jäsenvaltioiden on sovellettava yksittäisiin keskisuuriin polttolaitoksiin liitteessä III esitettyihin vertailuarvoihin perustuvia päästöjen raja-arvoja tai jäsenvaltioiden vahvistamia tiukempia arvoja, paitsi jos komissiolle osoitetaan, että tällaisten raja-arvojen soveltaminen aiheuttaisi suhteettoman suuria kustannuksia ja että direktiivin 2008/50/EY 23 artiklan nojalla vaadittuihin ilmanlaatusuunnitelmiin on sisällytetty muita toimenpiteitä, joilla varmistetaan ilmanlaadun raja-arvojen noudattaminen.

4. Alueilla, joilla ei noudateta direktiivissä 2008/50/EY säädettyjä EU:n ilmanlaadun raja-arvoja, jäsenvaltioiden on arvioitava tarvetta soveltaa yksittäisiin keskisuuriin polttolaitoksiin liitteessä III esitettyihin vertailuarvoihin perustuvia päästöjen raja‑arvoja tiukempia raja-arvoja.

Tarkistus  55

Ehdotus direktiiviksi

5 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Energiatehokkuus

 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä keskisuurten polttolaitosten energiatehokkuuden edistämiseksi.

 

2. Komissio arvioi 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä keskisuuria polttolaitoksia koskevia energiatehokkuuden vähimmäisnormeja parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaisesti.

 

3. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kyseisen arvioinnin tuloksista kertomuksen ja tarvittaessa siihen liittyvän säädösehdotuksen, jossa vahvistetaan uusien keskisuurten polttolaitosten energiatehokkuusvaatimukset, joita sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tarkistus  56

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on perustettava keskisuurten polttolaitosten ympäristötarkastusjärjestelmä tai toteutettava muita toimenpiteitä, joilla tarkastetaan, noudatetaanko tämän direktiivin vaatimuksia.

1. Jäsenvaltioiden on perustettava tehokas järjestelmä, joka perustuu joko ympäristötarkastuksiin tai muihin toimenpiteisiin, joilla tarkastetaan, noudatetaanko tämän direktiivin vaatimuksia.

Tarkistus  57

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Kun on jo olemassa tarkastusmenettelyjä, joilla seurataan päästöjen valvontaa koskevan unionin muun lainsäädännön noudattamista, jäsenvaltiot voivat hyödyntää kyseisiä tarkastusmenettelyjä tämän direktiivin noudattamisen tarkistamisessa.

Tarkistus  58

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että keskisuurten polttolaitosten käyttöönoton ja käytöstäpoiston sekä mahdollisten toimintahäiriöiden kesto pidetään mahdollisimman lyhyenä. Sekundäärisen puhdistinlaitteiston toimintahäiriön tai rikkoutumisen tapauksessa toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle.

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toiminnanharjoittajat pitävät keskisuurten polttolaitosten käyttöönoton ja käytöstäpoiston sekä mahdollisten toimintahäiriöiden keston mahdollisimman lyhyenä. Sekundäärisen puhdistinlaitteiston toimintahäiriön tai rikkoutumisen tapauksessa toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tarkistus  59

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Toiminnanharjoittajan on mahdollisimman pian ja jäsenvaltioiden päättämässä muodossa ilmoitettava noudattamatta jättämisestä toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tarkistus  60

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos vaatimuksia ei noudateta, jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

4. Jos vaatimuksia ei noudateta, jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltainen viranomainen vaatii toiminnanharjoittajaa toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vaatimuksia noudatetaan mahdollisimman pian.

a) toiminnanharjoittaja ilmoittaa tästä viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle;

 

b) toiminnanharjoittaja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet viipymättä sen varmistamiseksi, että vaatimuksia noudatetaan mahdollisimman pian;

 

c) toimivaltainen viranomainen vaatii toiminnanharjoittajaa toteuttamaan kaikki täydentävät toimenpiteet, joita toimivaltainen viranomainen pitää tarpeellisina vaatimusten noudattamiseksi.

 

Jos vaatimuksia ei voida noudattaa, toimivaltaisen viranomaisen on keskeytettävä laitoksen toiminta ja peruutettava sen rekisteröinti.

Jos vaatimuksia ei voida noudattaa, toimivaltaisen viranomaisen on keskeytettävä laitoksen toiminta ja peruutettava sen lupa tai rekisteröinti.

Tarkistus  61

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) todisteet tietojen ilmoittamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 5 kohdan soveltamista;

Poistetaan.

Tarkistus  62

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) todisteet toimivaltaisen viranomaisen suorittamasta rekisteröinnistä;

b) lupa tai todisteet toimivaltaisen viranomaisen suorittamasta rekisteröinnistä;

Tarkistus  63

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d) tarvittaessa 5 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot käyttötunneista;

 

d) tarvittaessa 5 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 5 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot käyttötunneista;

Tarkistus  64

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

e a) tiedot tilanteista, joissa vaatimuksia ei ole noudatettu, ja 7 artiklan 4 kohdan nojalla toteutetuista toimenpiteistä;

Tarkistus  65

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

e b) 9 artiklassa tarkoitetut asiakirjat.

Tarkistus  66

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Edellä 2 kohdassa luetellut tiedot on annettava niille paikallisille ja alueellisille viranomaisille, joiden alueella keskisuuri polttolaitos sijaitsee.

Tarkistus  67

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista keskisuureen polttolaitokseen suunnitelluista muutoksista, jotka vaikuttavat sovellettaviin päästöjen raja‑arvoihin. Tällainen ilmoitus on toimitettava vähintään yhtä kuukautta ennen muutoksen toteutumista.

1. Toiminnanharjoittajan on annettava tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista keskisuureen polttolaitokseen suunnitelluista muutoksista, jotka vaikuttavat sovellettaviin päästöjen raja‑arvoihin. Tällaiset tiedot on toimitettava vähintään yhtä kuukautta ennen muutoksen toteutumista.

Tarkistus  68

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Saatuaan toiminnanharjoittajalta 1 kohdan mukaisen ilmoituksen toimivaltaisen viranomaisen on rekisteröitävä asianomainen muutos yhden kuukauden kuluessa.

2. Saatuaan toiminnanharjoittajan lähettämät 1 kohdan mukaiset tiedot toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa päivitettävä lupaa tai rekisteröintiä kolmen kuukauden kuluessa ja ilmoitettava tästä toiminnanharjoittajalle.

Perustelu

Toimivaltaiselle viranomaiselle on jätettävä mahdollisuus päivittää laitoksen lupaa tai rekisteröintiä niiden vaikutusten perustella, joita muutoksilla voi olla ilman laatuun ja sovellettaviin päästöjen raja-arvoihin.

Tarkistus  69

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jos kyseessä on 3 artiklan 1 kohdan 19 a alakohdassa määritelty oleellinen muutos, joka on tehty olemassa olevaan keskisuureen polttolaitokseen, toimivaltaisen viranomaisen on päivitettävä laitoksen lupa tai rekisteröinti uuden polttolaitoksen luvaksi tai rekisteröinniksi ja ilmoitettava tästä toiminnanharjoittajalle.

Tarkistus  70

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on saatettava keskisuurten polttolaitosten rekisteri yleisön saataville, muun muassa Internetin välityksellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY24 soveltamista.

Toimivaltaisen viranomaisen on saatettava 4 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen keskisuurten polttolaitosten rekisteri yleisön saataville, muun muassa Internetin välityksellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY24 soveltamista.

__________________

__________________

24Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).

24Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).

Tarkistus  71

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on viimeistään [kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä] toimitettava komissiolle tiivistelmä I liitteessä luetelluista tiedoista ja arvio asianomaisista laitoksista peräisin olevien rikkidioksidin, typen oksidien ja hiukkasten vuotuisista kokonaispäästöistä polttoainetyypeittäin ja kapasiteettiluokittain.

1. Jäsenvaltioiden on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024 toimitettava komissiolle tiivistelmä I liitteessä luetelluista tiedoista ja arvio keskisuurista polttolaitoksista peräisin olevien rikkidioksidin, typen oksidien ja pölyn vuotuisista kokonaispäästöistä laitostyypeittäin, polttoainetyypeittäin ja kapasiteettiluokittain.

Perustelu

Pidempi määräaika on perusteltu ottamalla käyttöön mahdollinen lupajärjestelmä, joka on monitahoisempi kuin pelkkä rekisteröintijärjestelmä.

Tarkistus  72

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltioiden on myös toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024 arvio asianomaisista laitoksista peräisin olevan hiilimonoksidin vuotuisista kokonaispäästöistä polttoainetyypeittäin ja kapasiteettiluokittain.

Tarkistus  73

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle toinen kertomus, joka sisältää ajantasaiset tiedot 1 kohdassa tarkoitetuista tiedoista, viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2026, ja kolmas tällainen kertomus viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2031.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle toinen kertomus, joka sisältää ajantasaiset tiedot 1 ja 1 a kohdassa tarkoitetuista tiedoista, viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2029, ja kolmas tällainen kertomus viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2034.

Tarkistus  74

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan nojalla laadittavien kertomusten on sisällettävä laadullisia ja määrällisiä tietoja tämän direktiivin täytäntöönpanosta, kaikista toimista, joilla todennetaan, että keskisuurten polttolaitosten toiminta on tämän direktiivin mukaista, ja kaikista tässä tarkoituksessa toteutetuista täytäntöönpanon valvontatoimista.

Edellä olevan 1 ja 1 a kohdan sekä tämän kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla laadittavien kertomusten on sisällettävä laadullisia ja määrällisiä tietoja tämän direktiivin täytäntöönpanosta, kaikista toimista, joilla todennetaan, että keskisuurten polttolaitosten toiminta on tämän direktiivin mukaista, ja kaikista tässä tarkoituksessa toteutetuista täytäntöönpanon valvontatoimista.

Tarkistus  75

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Komission toisessa tiivistelmäkertomuksessa tarkastellaan tämän direktiivin täytäntöönpanoa ottaen erityisesti huomioon tarve vahvistaa liitteessä III esitetyt vertailuarvot unionin laajuisiksi päästöjen raja-arvoiksi, ja siihen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

Poistetaan.

Tarkistus  76

Ehdotus direktiiviksi

12 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Uudelleentarkastelu

 

1. Komissio tarkastelee uudelleen uusien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvoja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025 lukuun ottamatta typen oksidien päästöjen raja-arvoja, joita on tarkasteltava uudelleen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021. Uusien ja olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvoja tarkastellaan uudelleen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2030. Sen jälkeen uudelleentarkastelu suoritetaan kymmenen vuoden välein. Uudelleentarkastelussa on otettava huomioon parhaat käytettävissä olevat tekniikat ja mahdollisuuksien mukaan 6 artiklassa tarkoitetusta päästöjen tarkkailusta saadut tiedot.

 

2. Komissio arvioi, onko tarpeen säännellä keskisuurten polttolaitosten hiilimonoksidipäästöjä.

 

3. Komissio toimittaa kyseisen tarkastelun tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä tekee tarvittaessa säädösehdotuksen.

Perustelu

Koska ajanjaksot ovat niin pitkiä, on tärkeää tarkastella direktiiviä säännöllisesti uudelleen uuden teknisen kehityksen valossa.

Tarkistus  77

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään 13 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi [voimaantulosta]. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viisivuotiskauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään neljä kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

2. Siirretään 13 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi [voimaantulosta]. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viisivuotiskauden päättymistä ja toimittaa sen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään neljä kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus  78

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [1,5 vuotta tämän direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset komissiolle kirjallisina.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [18 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset komissiolle kirjallisina.

Tarkistus  79

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 8 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

8. Jos 5 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa sovelletaan, toiminnanharjoittajan on annettava allekirjoitettu vakuutus siitä, ettei laitosta käytetä yli 300 tuntia vuodessa;

8. Jos 5 artiklan 2 kohdan kolmatta alakohtaa tai 5 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa sovelletaan, toiminnanharjoittajan on annettava allekirjoitettu vakuutus siitä, ettei laitosta käytetä kyseisissä alakohdissa tarkoitettua tuntimäärää enemmän vuodessa;

Tarkistus  80

Ehdotus direktiiviksi

Liite IV – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Päästöjen tarkkailu

Päästöjen tarkkailu ja noudattamisen arviointi

Tarkistus  81

Ehdotus direktiiviksi

Liite IV – 1 osa – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 osa – Tarkkailumenetelmät

1. Keskisuurissa polttolaitoksissa on tehtävä säännöllisin väliajoin SO2-, NOx- ja hiukkasmittauksia vähintään joka kolmas vuosi, kun laitoksen nimellinen lämpöteho on yli 1 MW ja alle 20 MW, ja vähintään kerran vuodessa, kun laitoksen nimellinen lämpöteho on 20 MW tai enemmän mutta alle 50 MW.

1. Keskisuurissa polttolaitoksissa on tehtävä säännöllisin väliajoin SO2-, NOx- ja pölymittauksia vähintään

 

joka kolmas vuosi, kun laitoksen nimellinen lämpöteho on yli 1 MW ja alle 5 MW

 

joka toinen vuosi, kun laitoksen nimellinen lämpöteho on 5 MW tai enemmän mutta alle 15 MW

 

joka vuosi, kun keskisuuren polttolaitoksen nimellinen lämpöteho on vähintään 15 MW.

Tarkistus  82

Ehdotus direktiiviksi

Liite IV – 1 osa – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Mittauksia vaaditaan vain niistä epäpuhtauksista, joille on vahvistettu päästöjen raja-arvo liitteessä II asianomaisen laitoksen osalta.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimet, joilla varmistetaan, että mittaukset suoritetaan myös hiilimonoksidin (CO) osalta.

Tarkistus  83

Ehdotus direktiiviksi

Liite IV – 1 osa – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Ensimmäiset mittaukset on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa laitoksen rekisteröinnistä.

3. Ensimmäiset mittaukset on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa laitoksen rekisteröinnistä tai luvan myöntämisestä.

Tarkistus  84

Ehdotus direktiiviksi

Liite IV – 1 osa – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Vaihtoehtona 1 kohdassa tarkoitetuille säännöllisille mittauksille jäsenvaltiot voivat vaatia jatkuvia mittauksia.

 

Jatkuvien mittausten tapauksessa automaattiset mittausjärjestelmät on tarkastettava rinnakkaismittauksin vertailumenetelmien avulla vähintään kerran vuodessa, ja toiminnanharjoittajan on ilmoitettava tarkastusten tulokset toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tarkistus  85

Ehdotus direktiiviksi

Liite IV – 1 osa – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Epäpuhtauksien näytteenotto ja analysointi sekä käyttöparametrien ja mahdollisten 4 kohdan nojalla käytettyjen vaihtoehtojen mittaukset on tehtävä CEN‑standardien mukaisesti. Jos CEN‑standardeja ei ole käytettävissä, on käytettävä ISO-, kansallisia tai muita kansainvälisiä standardeja, joilla varmistetaan vastaavaa tieteellistä tasoa olevat tiedot.

5. Epäpuhtauksien näytteenotto ja analysointi sekä käyttöparametrien ja mahdollisten 4 kohdan nojalla käytettyjen vaihtoehtojen mittaukset on tehtävä CEN‑standardien mukaisesti. Mittauksen aikana laitoksen on toimittava vakaissa olosuhteissa tyypillisen tasaisella kuormituksella. Käynnistys- ja sulkemisvaiheet on jätettävä mittauksen ulkopuolelle. Jos CEN-standardeja ei ole käytettävissä, on käytettävä ISO-, kansallisia tai muita kansainvälisiä standardeja, joilla varmistetaan vastaavaa tieteellistä tasoa olevat tiedot.

Tarkistus  86

Ehdotus direktiiviksi

Liite IV – 1 a osa (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a osa – Noudattamisen arviointi

 

1. Säännöllisten mittausten tapauksessa 5 artiklassa tarkoitettuja päästöjen rajaarvoja katsotaan noudatetun, jos kunkin mittaussarjan tai muiden sellaisten menettelyjen tulokset, jotka on määritetty toimivaltaisten viranomaisten antamien sääntöjen mukaisesti, eivät ylitä asiaankuuluvaa päästöjen raja-arvoa.

 

2. Jatkuvien mittausten tapauksessa 5 artiklassa tarkoitettujen päästöjen rajaarvojen noudattamista arvioidaan direktiivin 2010/75/EU liitteessä V olevan 4 osan 1 kohdan mukaisesti.

 

Vahvistetut keskiarvot määritetään direktiivin 2010/75/EU liitteessä V olevan 3 osan 9 ja 10 kohdan mukaisesti.

 

Keskimääräisiä päästöarvoja laskettaessa ei oteta huomioon 5 artiklan 6 ja 7 kohdassa tarkoitettuina ajanjaksoina eikä käynnistyksen tai alasajon yhteydessä mitattuja arvoja.

(1)

EUVL C 451, 16.12.2014, s. 134.

(2)

EUVL C 415, 20.11.2014, s. 23.


PERUSTELUT

EU:ssa on noin 150 000 sellaista keskisuurta polttolaitosta, joiden nimellinen lämpöteho on 1–50 MW. Niitä käytetään useisiin eri tarkoituksiin (muun muassa sähköntuotantoon, asuntojen lämmitykseen ja jäähdytykseen sekä lämmön/höyryn tuottamiseen teollisuuden prosesseja varten), ja ne ovat merkittävä rikkidioksidipäästöjen, typen oksidien päästöjen ja pölypäästöjen lähde. Vaikka pienet polttolaitokset kuuluvat direktiivin 2009/125/EY (ekosuunnitteludirektiivi) soveltamisalaan ja suuria polttolaitoksia valvotaan direktiivillä 2010/75/EU (teollisuuden päästöistä annettu direktiivi), keskisuurten polttolaitosten ilman epäpuhtauspäästöjä ei säännellä yleisesti EU:n tasolla.

Sen vuoksi komissio ehdottaa keskisuuria polttolaitoksia koskevia säännöksiä. Ehdotuksella pyritään vähentämään merkittävästi typen oksidien, rikin oksidien ja pölyn aiheuttamaa pilaantumista asettamalla uusia ja olemassa olevia laitoksia koskevat raja-arvot ja laatimalla yksinkertainen rekisteröintijärjestelmä, jotta merkittävä osa jäsenvaltioiden päästövähennysvelvoitteista saadaan toteutettua ja voidaan myös välttää se, että ilman laadun ja biomassan lisääntyneen käytön välillä jouduttaisiin tekemään kompromisseja, jotka voivat pahentaa pilaantumista.

Sääntelyn parantamista koskevan periaatteen mukaisesti tässä mietinnössä pyritään välttämään kaksinkertaista sääntelyä ja liiallisia hallinnollisia rasitteita ja samalla pysymään alkuperäisen lainsäädäntöehdotuksen tavoitteissa.

Tämän takia direktiivin soveltamisalaa 2 artiklassa muutettiin, jotta ehdotetun direktiivin ja unionin nykyisen säännöstön soveltamista selkeytettäisiin erityisesti mutta ei pelkästään teollisuuden päästöistä annetun direktiivin 2010/75/EU osalta. Myös muunlaisia selvennyksiä tehtiin sääntelyn johdonmukaisuuden säilyttämiseksi teollisuuden päästöistä annetun direktiivin kanssa.

Esittelijä katsoo, että hänen ehdottamillaan muutoksilla parannetaan mahdollisuutta panna direktiivi realistisesti täytäntöön niin, että siitä voi tulla merkittävä Euroopan unionin ilman laatua parantava väline perusteettomia rasitteita yhteiskunnalle ja taloudelle aiheuttamatta.


TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (23.4.2015)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta

(COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Valmistelija: Fredrick Federley

LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Ilman pilaantuminen on todellinen rajat ylittävä ongelma, ja useat jäsenvaltiot tuovat merkittävän osan ilman epäpuhtauksistaan naapurimaista. Sen vuoksi tarvitaan unionin tasoisia toimia, joilla luodaan yhtenäiset ja kunnianhimoiset puitteet päästöjen torjumiseksi.

Komission ehdotuksella pyritään täyttämään huomattava aukko nykyisessä EU:n lainsäädännössä. Pieniä uusia polttolaitoksia säännellään jo säännöksillä, joilla pannaan täytäntöön energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista 21. lokakuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY. Sitä vastoin suuret polttolaitokset kuuluvat teollisuuden päästöistä 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU sekä tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta 23. lokakuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/80/EY soveltamisalaan (31. joulukuuta 2015 saakka).

Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole keskisuurista polttolaitoksista (laitokset, joiden nimellinen lämpöteho on 1–50 MW) peräisin olevia ilman epäpuhtauspäästöjä koskevia erityisiä EU:n tasoisia säännöksiä, ja valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotuksen tavoitteeseen, joka on tämän aukon täyttäminen entistä yhtenäisemmän sääntely-ympäristön luomiseksi.

Ehdotus on tärkeä monesta syystä. Komission vaikutustenarvioinnin mukaisesti ilman epäpuhtauksien arvioidaan ensinnäkin aiheuttavan yli 400 000 ennenaikaista kuolemantapausta vuodessa ja jopa 940 miljardin euron terveydenhuoltokustannukset. Ne vaikuttavat myös ympäristön pilaantumista kiihdyttävästi, koska 62 prosenttia EU:n alueesta joutuu rehevöitymiselle alttiiksi, ja aiheuttavat taloudellista vahinkoa kuten 15 miljardin euron tappiot menetettyinä työpäivinä, 4 miljardin euron terveydenhuoltokustannukset, 3 miljardin euron satomenetykset ja miljardin euron vahingot rakennuksille. Keskisuurten polttolaitosten päästöjen vähentäminen voi toiseksi edistää kasvihuonekaasujen vähentämistä, energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvan energian edistämistä koskevien EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista. Ryhtymällä heti toimiin ja korjaamalla nykyiset puutteet sääntelyssä voimme antaa selviä viestejä investointien puolesta ja tarjota uusia kannustimia tutkimukselle ja innovoinnille läpimurtoteknologioissa. Tällä luodaan eurooppalaisille yrityksille edellytykset toimia johtoasemassa vihreän innovoinnin alalla, jonka mahdollisuudet vientimarkkinoilla ovat huomattavat. Esimerkiksi Kiinalle pelkästään ilman pilaantumisesta vuosittain aiheutuvat kustannukset ovat 12–13 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Valmistelijan ehdottamat selvennykset ja muutokset

Komission ehdotuksessa on lukuisia kohtia, joita on selvennettävä ja parannettava. Valmistelija on eritellyt seuraavat pääkohdat.

Suhde nykyiseen lainsäädäntöön

Sääntelypuitteiden on oltava johdonmukaisia, ja kaksinkertaisen sääntelyn riskiä olisi vältettävä. Erityisesti on tarpeen selventää tämän ehdotuksen ja jo voimassa olevan teollisuuspäästödirektiivin suhdetta.

Pk-yrityksiä koskeva näkökulma

Koska noin 75 prosenttia keskisuurista polttolaitoksista on pk-yritysten johtamia, on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että ei aiheuteta liiallista hallinnollista rasitetta. Pk‑yrityksillä ei ole suurten yritysten hallinnollista kapasiteettia, ja tämä näkökulma puuttuu tämän ehdotuksen ja neuvoston kannan useista kohdista.

Kustannustehokkuus

On selvästi saatava aikaan asianmukainen tasapaino yritysten kustannusten sekä ympäristö- ja terveyshyötyjen välille. Vaikka on selvää, että päästöjen raja-arvoja tarvitaan, niiden on oltava oikeasuhteisia ja toimittava käytännössä. Samalla valmistelija katsoo, että kunnianhimoisille puitteille on vankat perusteet.

Joustomahdollisuus

Jo nyt komission ehdotuksessa erotetaan toisistaan uudet ja olemassa olevat laitokset. Joustovaraa on kuitenkin mahdollista parantaa enintään 5 MW tuottavissa pienimmissä olemassa olevissa laitoksissa, joiden kustannukset voivat olla suhteellisen suuret.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Polttoaineen käyttöön pienissä polttolaitoksissa ja -laitteissa voidaan soveltaa säännöksiä, joilla pannaan täytäntöön energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista 21 päivänä lokakuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY15. Polttoaineiden käyttöä suurissa polttolaitoksissa on 7 päivästä tammikuuta 2013 säännelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2010/75/EU16; direktiivin 2010/75/EU 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin suuriin polttolaitoksiin sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2015 asti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2001/80/EY17.

(5) Polttoaineen käyttöön pienissä polttolaitoksissa ja -laitteissa voidaan soveltaa säännöksiä, joilla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY15. Direktiivin 2009/125/EY puitteissa tarvitaan kuitenkin lisätoimia, jotta jäljellä oleva lainsäädännön puute saadaan korjattua. Polttoaineiden käyttöä suurissa polttolaitoksissa on 7 päivästä tammikuuta 2013 säännelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2010/75/EU16; direktiivin 2010/75/EU 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin suuriin polttolaitoksiin sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2015 asti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2001/80/EY17.

__________________

__________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/80/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta (EYVL L 309, 27.11.2001, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/80/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta (EYVL L 309, 27.11.2001, s. 1).

Perustelu

Ekosuunnitteludirektiivin ja tämän direktiivin väliseen aukkoon lainsäädännössä olisi puututtava ekosuunnitteludirektiivissä, kuten neuvoston kannassa ehdotetaan.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa sellaisiin energiaan liittyviin tuotteisiin, jotka kuuluvat direktiivin 2009/125/EY tai direktiivin 2010/75/EU III tai IV luvun mukaisesti hyväksyttyjen täytäntöönpanotoimien soveltamisalaan. Tietyt muut polttolaitokset olisi myös vapautettava tämän direktiivin soveltamisalasta niiden teknisten ominaispiirteiden perusteella tai sen perusteella, että niitä käytetään tiettyihin toimintoihin.

(9) Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa sellaisiin polttolaitoksiin, jotka kuuluvat direktiivin 2009/125/EY tai direktiivin 2010/75/EU mukaisesti hyväksyttyjen täytäntöönpanotoimien soveltamisalaan. Tietyt muut polttolaitokset olisi myös vapautettava tämän direktiivin soveltamisalasta niiden teknisten ominaispiirteiden perusteella tai sen perusteella, että niitä käytetään tiettyihin toimintoihin. Polttolaitoksiin ei saisi soveltaa kaksinkertaista sääntelyä. Komission olisi tarvittaessa laadittava selventävät suuntaviivat.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Kun otetaan huomioon asianomaisten polttolaitosten sijainti sekä niihin liittyvät tekniset ja logistiset kysymykset, on tarkoituksenmukaisempaa, että Espanja vahvistaa Kanariansaarten osalta, Ranska merentakaisten departementtien osalta ja Portugali Madeiran ja Azorien osalta kyseisillä alueilla toimivien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot soveltamatta niihin unionin laajuisia vähimmäisvaatimuksia.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Sen varmistamiseksi, että rikkidioksidin, typen oksidien ja hiukkasten päästöjen joutumista ilmaan rajoitetaan, vain sellaisia keskisuuria polttolaitoksia saa käyttää, jotka ovat toimivaltaisen viranomaisen rekisteröimiä toiminnanharjoittajan tekemän ilmoituksen perusteella.

(10) Sen varmistamiseksi, että rikkidioksidin, typen oksidien ja hiukkasten päästöjen joutumista ilmaan rajoitetaan, vain sellaisia keskisuuria polttolaitoksia saa käyttää, jotka ovat toimivaltaisen viranomaisen rekisteröimiä tai joille kyseinen viranomainen on myöntänyt luvan toiminnanharjoittajan tekemän ilmoituksen perusteella.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) polttolaitokset, jotka kuuluvat direktiivin 2010/75/EU III tai IV luvun soveltamisalaan;

a) polttolaitokset, jotka kuuluvat direktiivin 2010/75/EU soveltamisalaan;

Perustelu

Kaksinkertaisen sääntelyn estämiseksi sellaiset laitokset, jotka on katettu direktiivissä 2010/75/EU, olisi suljettava tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) energiaan liittyvät tuotteet, jotka kuuluvat direktiivin 2009/125/EY mukaisesti hyväksyttyjen täytäntöönpanotoimien soveltamisalaan, jos kyseisissä täytäntöönpanosäädöksissä asetetaan raja-arvot tämän direktiivin liitteessä II luetelluille epäpuhtauksille;

b) polttolaitokset, jotka kuuluvat direktiivin 2009/125/EY mukaisesti hyväksyttyjen täytäntöönpanotoimien soveltamisalaan, jos kyseisissä täytäntöönpanosäädöksissä asetetaan raja-arvot tämän direktiivin liitteessä II luetelluille epäpuhtauksille;

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) polttolaitokset, joissa palamisesta syntyviä kaasumaisia tuotteita käytetään esineiden tai materiaalien suoraan lämmitykseen, kuivaukseen tai muuhun käsittelyyn;

c) polttolaitokset, joissa palamisesta syntyviä tuotteita käytetään esineiden tai materiaalien suoraan lämmitykseen, kuivaukseen tai muuhun käsittelyyn, esimerkiksi sulatusuunit, uudelleenlämmitysuunit ja lämpökäsittelyuunit;

Perustelu

Oikeusvarmuuden nimissä olisi käytettävä samaa teollisuuden päästöjä koskevaa muotoilua kuin direktiivin 2010/75/EU 28 artiklan a kohdassa.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) soodakattilat, joita käytetään selluntuotantolaitoksissa;

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f b) polttolaitokset, jotka käyttävät jalostamopolttoaineita yksin tai yhdessä muiden polttoaineiden kanssa energiantuotantoon öljyn- ja kaasunjalostamoissa;

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta keskisuuriin polttolaitoksiin liittyvään tutkimukseen, kehitykseen ja testaukseen. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa tämän kohdan soveltamista koskevia erityisedellytyksiä.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4) ’hiukkasilla’ muodoltaan, rakenteeltaan tai tiheydeltään kaikenlaisia hiukkasia, jotka ovat sekoittuneena kaasuvaiheessa näytteenottopaikan olosuhteissa ja jotka voidaan kerätä suodattamalla määritellyissä olosuhteissa analysoitavan kaasun edustavan näytteenoton jälkeen ja jotka jäävät ennen suodatinta keräyslinjaan ja suodattimen pinnalle määritellyissä olosuhteissa tapahtuvan kuivauksen jälkeen;

4) ’pölyllä’ muodoltaan, rakenteeltaan tai tiheydeltään kaikenlaisia hiukkasia, jotka ovat sekoittuneena kaasuvaiheessa näytteenottopaikan olosuhteissa ja jotka voidaan kerätä suodattamalla määritellyissä olosuhteissa analysoitavan kaasun edustavan näytteenoton jälkeen ja jotka jäävät ennen suodatinta keräyslinjaan ja suodattimen pinnalle määritellyissä olosuhteissa tapahtuvan kuivauksen jälkeen;

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6) ’olemassa olevalla polttolaitoksella’ polttolaitosta, joka on otettu käyttöön ennen [vuoden kuluttua direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä];

6) ’olemassa olevalla polttolaitoksella’ polttolaitosta, joka on otettu käyttöön ennen [vuoden kuluttua direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä] tai jolle on kansallisen lainsäädännön nojalla myönnetty lupa ennen [päivä, jona direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä] edellyttäen, että laitos on otettu käyttöön viimeistään [vuoden kuluttua direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä];

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 16 kohta

Komission teksti

Tarkistus

16) ’käyttötunneilla’ tunteina ilmaistua ajanjaksoa, jonka aikana polttolaitos päästää päästöjä ilmaan;

16) ’käyttötunneilla’ tunteina ilmaistua ajanjaksoa, jonka aikana polttolaitos on käynnissä ja päästää päästöjä ilmaan, lukuun ottamatta käynnistys- ja alasajojaksoja;

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Yhdistämissäännöt

 

Jäsenvaltiot voivat pitää tässä direktiivissä tarkoitettua kahden tai useamman uuden keskisuuren polttolaitoksen muodostamaa yhdistelmää yhtenä keskisuurena polttolaitoksena ja laskea yhteen niiden nimellisen lämpötehon nimellisen kokonaislämpötehon laskemiseksi, jos

 

– kyseisten keskisuurten polttolaitosten savukaasut poistetaan yhteisen piipun kautta; tai

 

– kyseisten keskisuurten polttolaitosten savukaasut voitaisiin tekniset ja taloudelliset tekijät huomioon ottaen poistaa yhteisen piipun kautta.

Perustelu

Neuvoston kannassa ehdotetaan pakollisia yhdistämissääntöjä. Komissio pidättyy ehdottamasta yhdistämissääntöjä sillä perusteella, että ne voivat aiheuttaa huomattavan hallinnollisen rasitteen. Useat jäsenvaltiot ovat kuitenkin jo ottaneet käyttöön yhdistämissäännöt. Tällä tarkistuksella tehdään yhdistämissäännöistä vapaaehtoisia, joten jäsenvaltioiden on mahdollista jatkaa yhdistämissääntöjen soveltamista, mutta ei kuitenkaan velvoiteta jäsenvaltioita ottamaan niitä käyttöön.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käytössä on ainoastaan sellaisia keskisuuria polttolaitoksia, jotka ovat toimivaltaisen viranomaisen rekisteröimiä.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että uusia keskisuuria polttolaitoksia ei käytetä ilman lupaa tai rekisteröintiä.

 

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 1 päivästä tammikuuta 2025 alkaen olemassa olevia keskisuuria polttolaitoksia, joiden nimellinen lämpöteho on yli 5 MW, ei käytetä ilman lupaa tai rekisteröintiä.

 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 1 päivästä tammikuuta 2030 alkaen olemassa olevia keskisuuria polttolaitoksia, joiden nimellinen lämpöteho on enintään 5 MW, ei käytetä ilman lupaa tai rekisteröintiä.

2. Rekisteröintimenettelyn on sisällettävä vähintään toiminnanharjoittajan toimivaltaiselle viranomaiselle antama ilmoitus keskisuuren polttolaitoksen käytöstä tai aikomuksesta käyttää sellaista.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä yksityiskohtaisemmin luvan myöntämistä tai rekisteröintiä koskevasta menettelystä. Sen on sisällettävä vähintään toiminnanharjoittajan velvoite ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle keskisuuren polttolaitoksen käytöstä tai aikomuksesta käyttää sellaista.

3. Kunkin keskisuuren polttolaitoksen osalta toiminnanharjoittajan tekemän ilmoituksen on sisällettävä ainakin liitteessä I mainitut tiedot.

3. Kunkin keskisuuren polttolaitoksen osalta toiminnanharjoittajan tekemän ilmoituksen on sisällettävä ainakin liitteessä I mainitut tiedot.

4. Toimivaltaisen viranomaisen on rekisteröitävä keskisuuri polttolaitos kuukauden kuluessa toiminnanharjoittajan tekemästä ilmoituksesta ja ilmoitettava tästä toiminnanharjoittajalle.

4. Toimivaltaisen viranomaisen on rekisteröitävä keskisuuri polttolaitos tai käynnistettävä sitä koskeva lupamenettely kuukauden kuluessa toiminnanharjoittajan tekemästä ilmoituksesta ja ilmoitettava tästä toiminnanharjoittajalle.

5. Olemassa olevat keskisuuret polttolaitokset voidaan vapauttaa 2 kohdassa tarkoitetusta ilmoitusvelvoitteesta, jos kaikki 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on saatettu toimivaltaisten viranomaisten saataville.

5. Olemassa olevat keskisuuret polttolaitokset voidaan vapauttaa 2 kohdassa tarkoitetusta ilmoitusvelvoitteesta, jos kaikki 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on saatettu toimivaltaisten viranomaisten saataville.

Kyseiset polttolaitokset on rekisteröitävä [viimeistään kolmentoista kuukauden kuluttua direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä].

Kyseiset polttolaitokset on rekisteröitävä tai niille on myönnettävä lupa [viimeistään kolmentoista kuukauden kuluttua direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä].

6. Kunkin keskisuuren polttolaitoksen osalta toimivaltaisten viranomaisten pitämän rekisterin on sisällettävä vähintään liitteessä I luetellut tiedot sekä kaikki sellaiset tiedot, jotka on saatu 7 artiklassa tarkoitetun tarkkailutulosten todentamisen tai 8 artiklassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen kautta.

6. Kunkin keskisuuren polttolaitoksen osalta toimivaltaisten viranomaisten pitämän rekisterin on sisällettävä vähintään liitteessä I luetellut tiedot sekä kaikki sellaiset tiedot, jotka on saatu 7 artiklassa tarkoitetun tarkkailutulosten todentamisen tai 8 artiklassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen kautta.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa keskisuuret polttolaitokset, jotka ovat osa direktiivin 2010/75/EU II luvun soveltamisalaan kuuluvaa laitosta, liitteessä II esitettyjen päästöjen raja-arvojen ja tämän direktiivin 6 artiklan säännösten noudattamisesta niiden epäpuhtauksien osalta, joihin kyseisten laitosten osalta sovelletaan päästöjen raja-arvoja direktiivin 2010/75/EU 13 artiklan 5 kohdan ja 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Neuvoston ehdotuksen mukaisesti jäsenvaltiot voivat vapauttaa laitokset, jotka ovat osa direktiivin 2010/75/EU soveltamisalaan kuuluvaa laitosta.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Liitteessä II esitettyjä päästöjen raja-arvoja ei sovelleta Kanariansaarilla, Ranskan merentakaisissa departementeissa eikä Madeiralla ja Azoreilla sijaitseviin keskisuuriin polttolaitoksiin. Jäsenvaltioiden on asetettava kyseisten polttolaitosten päästöjen raja-arvot laitoksista ilmaan joutuvien päästöjen ja ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien mahdollisten riskien vähentämiseksi.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Olemassa olevista keskisuurista nimelliseltä lämpöteholtaan yli 5 MW:n polttolaitoksista peräisin olevat ilmaan joutuvat rikkidioksidi-, typen oksidien ja hiukkaspäästöt eivät saa ylittää liitteessä II olevassa 1 osassa esitettyjä päästöjen raja-arvoja 1 päivästä tammikuuta 2025 alkaen.

2. Olemassa olevista keskisuurista nimelliseltä lämpöteholtaan yli 5 MW:n polttolaitoksista peräisin olevat ilmaan joutuvat rikkidioksidi-, typen oksidien ja hiukkaspäästöt eivät saa ylittää liitteessä II olevassa 1 osassa esitettyjä päästöjen raja-arvoja 1 päivästä tammikuuta 2025 alkaen.

Olemassa olevista keskisuurista nimelliseltä lämpöteholtaan enintään 5 MW:n polttolaitoksista peräisin olevat ilmaan joutuvat rikkidioksidi-, typen oksidien ja hiukkaspäästöt eivät saa ylittää liitteessä II olevassa 1 osassa esitettyjä päästöjen raja-arvoja 1 päivästä tammikuuta 2030 alkaen.

Olemassa olevista keskisuurista nimelliseltä lämpöteholtaan enintään 5 MW:n polttolaitoksista peräisin olevat ilmaan joutuvat rikkidioksidi-, typen oksidien ja hiukkaspäästöt eivät saa ylittää liitteessä II olevassa 1 osassa esitettyjä päästöjen raja-arvoja 1 päivästä tammikuuta 2030 alkaen.

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa olemassa olevat keskisuuret polttolaitokset, joiden toiminta-aika on enintään 500 käyttötuntia vuodessa, liitteessä II olevassa 1 osassa esitettyjen päästöjen raja-arvojen noudattamisesta. Tässä tapauksessa laitoksiin, joissa poltetaan kiinteitä polttoaineita, sovelletaan hiukkasten päästöjen raja-arvoa 200 mg/Nm³.

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa olemassa olevat keskisuuret polttolaitokset, joiden toiminta-aika on enintään 1000 käyttötuntia vuodessa viiden vuoden jakson liukuvana keskiarvona, liitteessä II olevassa 1 osassa esitettyjen päästöjen raja-arvojen noudattamisesta. Tässä tapauksessa laitoksiin, joissa poltetaan kiinteitä polttoaineita, sovelletaan hiukkasten päästöjen raja-arvoa 200 mg/Nm³.

 

Olemassa olevat keskisuuret polttolaitokset, joiden nimellinen lämpöteho on yli 5 MW, voidaan vapauttaa 1 päivään tammikuuta 2030 asti tässä artiklassa tarkoitettujen päästöjen raja-arvojen noudattamisesta edellyttäen, että vähintään 50 prosenttia laitoksen hyötylämmöntuotannosta viiden vuoden jakson liukuvana keskiarvona toimitetaan höyrynä tai kuumana vetenä julkiseen kaukolämpöverkkoon tai edellyttäen, että kiinteää biomassaa käytetään pääasiallisena polttoaineena.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa uudet keskisuuret polttolaitokset, joiden toiminta-aika on enintään 500 käyttötuntia vuodessa, liitteessä II olevassa 2 osassa esitettyjen päästöjen raja-arvojen noudattamisesta. Tässä tapauksessa laitoksiin, joissa poltetaan kiinteitä polttoaineita, sovelletaan hiukkasten päästöjen raja-arvoa 100 mg/Nm³.

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa uudet keskisuuret polttolaitokset, joiden toiminta-aika on enintään 1 000 käyttötuntia vuodessa viiden vuoden jakson liukuvana keskiarvona, liitteessä II olevassa 2 osassa esitettyjen päästöjen raja-arvojen noudattamisesta. Tässä tapauksessa laitoksiin, joissa poltetaan kiinteitä polttoaineita, sovelletaan hiukkasten päästöjen raja-arvoa 100 mg/Nm³.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Alueilla, joilla ei noudateta direktiivissä 2008/50/EY säädettyjä EU:n ilmanlaadun raja-arvoja, jäsenvaltioiden on sovellettava yksittäisiin keskisuuriin polttolaitoksiin liitteessä III esitettyihin vertailuarvoihin perustuvia päästöjen raja-arvoja tai jäsenvaltioiden vahvistamia tiukempia arvoja, paitsi jos komissiolle osoitetaan, että tällaisten raja-arvojen soveltaminen aiheuttaisi suhteettoman suuria kustannuksia ja että direktiivin 2008/50/EY 23 artiklan nojalla vaadittuihin ilmanlaatusuunnitelmiin on sisällytetty muita toimenpiteitä, joilla varmistetaan ilmanlaadun raja-arvojen noudattaminen.

4. Alueilla, joilla ei noudateta direktiivissä 2008/50/EY säädettyjä unionin ilmanlaadun raja-arvoja, jäsenvaltiot voivat soveltaa yksittäisiin keskisuuriin polttolaitoksiin liitteessä III esitettyihin vertailuarvoihin perustuvia päästöjen raja-arvoja tai jäsenvaltioiden vahvistamia tiukempia arvoja, paitsi jos tällaisten raja-arvojen soveltaminen aiheuttaisi suhteettoman suuria kustannuksia ja että direktiivin 2008/50/EY 23 artiklan nojalla vaadittuihin ilmanlaatusuunnitelmiin on sisällytetty muita toimenpiteitä, joilla varmistetaan ilmanlaadun raja-arvojen noudattaminen.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Käyttöiän päättymistä koskeva poikkeus

 

1. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa olemassa olevat keskisuuret polttolaitokset liitteen II osassa 1 a, 1 b ja 1 c esitettyjen päästöjen raja-arvojen sekä 6 artiklassa ja liitteessä IV esitettyjen tarkkailuvaatimusten noudattamisesta viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 2 kohdassa vahvistetuista soveltamispäivistä alkaen edellyttäen, että keskisuuren polttolaitoksen toiminnanharjoittaja sitoutuu toimivaltaiselle viranomaiselle toimittamassaan kirjallisessa ilmoituksessa käyttämään laitosta enintään 11 000 käyttötuntia mainitulla viiden vuoden jaksolla ja lopettamaan kyseisen polttolaitoksen käytön mainitun viiden vuoden jakson päätyttyä.

 

– Keskisuurista polttolaitoksista, joiden nimellinen lämpöteho on enintään 5 MW, kirjallinen ilmoitus on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 1 päivään tammikuuta 2029 mennessä ja polttolaitosten käytön on päätyttävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2034.

 

– Keskisuurista polttolaitoksista, joiden nimellinen lämpöteho on yli 5 MW, kirjallinen ilmoitus on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 1 päivään tammikuuta 2024 mennessä ja polttolaitosten käytön on päätyttävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2029.

 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun viiden vuoden jakson aikana toiminnanharjoittajan on vuosittain toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle käyttötuntien määrät 5 artiklan 2 kohdassa vahvistetuista soveltamispäivistä alkaen.

 

3. Jos keskisuuri polttolaitos on edelleen toiminnassa 1 kohdassa tarkoitetun viiden vuoden jakson päättyessä, se katsotaan uudeksi keskisuureksi polttolaitokseksi.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

5 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b artikla

 

Energiatehokkuus

 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä keskisuurten polttolaitosten energiatehokkuuden edistämiseksi.

 

2. Komissio arvioi 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä keskisuuria polttolaitoksia koskevia energiatehokkuuden vähimmäisnormeja parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaisesti.

 

3. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kyseisen arvioinnin tuloksista kertomuksen ja tarvittaessa siihen liittyvän säädösehdotuksen, jossa vahvistetaan uusien keskisuurten polttolaitosten energiatehokkuusvaatimukset, joita sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Keskisuurissa polttolaitoksissa, jotka käyttävät sekundäärisiä päästöjenvähennyslaitteita täyttääkseen päästöjen raja-arvot, näiden laitteiden käytön tehokkuutta on tarkkailtava jatkuvasti ja tarkkailun tulokset on kirjattava ylös.

4. Keskisuurissa polttolaitoksissa, jotka käyttävät sekundäärisiä päästöjenvähennyslaitteita täyttääkseen päästöjen raja-arvot, näiden laitteiden jatkuvan käytön tehokkuus on osoitettava ja kirjattava ylös.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Edellä 2 kohdassa luetellut tiedot on annettava niille paikallisille ja alueellisille viranomaisille, joiden alueella keskisuuri polttolaitos sijaitsee.

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Uudelleentarkastelu

 

Komissio tarkastelee uudelleen uusien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvoja vuonna 2025 ja uusien ja olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten raja-arvoja vuonna 2035. Sen jälkeen uudelleentarkastelu suoritetaan kymmenen vuoden välein. Uudelleentarkastelussa otetaan huomioon parhaat käytettävissä olevat tekniikat, ja uudelleentarkastelu suoritetaan mieluiten [direktiivin (EU) …/…*] mukaisesti.

 

_____________

 

* EUVL: lisätään menettelyn 2013/0443(COD) säädöksen numero, otsikko ja viitenumero.

Perustelu

Koska ajanjaksot ovat niin pitkiä, on tärkeää tarkastella direktiiviä säännöllisesti uudelleen uuden teknisen kehityksen valossa.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [1,5 vuotta tämän direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset komissiolle kirjallisina.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [18 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset komissiolle kirjallisina.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – osa 1 – 1 kohta

 

Komission teksti

 

1. Muiden keskisuurten polttolaitosten kuin moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen raja-arvot (mg/Nm³)

Epäpuhtaus

Kiinteä biomassa

Muut kiinteät polttoaineet

Muut nestemäiset polttoaineet kuin raskas polttoöljy

Raskas polttoöljy

Maakaasu

Muut kaasumaiset polttoaineet kuin maakaasu

SO2

200

400

170

350

-

35

NOX

650

650

200

650

200

250

Hiukkaset

30(1)

30

30

30

-

-

__________________

(1) 45 mg/Nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW.

 

Tarkistus

1. Muiden keskisuurten polttolaitosten kuin moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen raja-arvot (mg/Nm³) ja päästöjen raja-arvot niiden uusien polttolaitosten osalta, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 1–50 MW.

Epäpuhtaus

Kiinteä biomassa

Muut kiinteät polttoaineet

Kaasuöljyt

Muut nestemäiset polttoaineet kuin kaasuöljy

Maakaasu

Muut kaasumaiset polttoaineet kuin maakaasu

SO2

200(1)(2)

400

-

350

-

200(3)

NOx

650

650

200

650

250

250

Dust

50(4)

50(4)

-

50

-

-

__________________

(1) Arvoa ei sovelleta laitoksiin, jotka käyttävät yksinomaan kiinteää puubiomassaa.

(2) 300 mg/Nm3 olkea käyttävien laitosten tapauksessa.

(3) 400 mg/Nm³ lämpöarvoltaan vähäisten koksiuunissa tuotettujen kaasujen tapauksessa (rauta- ja terästeollisuus).

(4) 1.1.2035 saakka 150 mg/Nm3.

1 a. Muiden keskisuurten polttolaitosten kuin moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen raja-arvot (mg/Nm³) ja päästöjen raja-arvot (mg/Nm3) niiden olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten osalta, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on yli 5 MW.

Epäpuhtaus

Kiinteä biomassa

Muut kiinteät polttoaineet

Kaasuöljyt

Muut nestemäiset polttoaineet kuin kaasuöljy

Maakaasu

Muut kaasumaiset polttoaineet kuin maakaasu

SO2

200 (2) (3)

400

350

-

35 (1) (4)

NOX

650

650

200

650

250

250

Dust

30 (5)

30 (5)

 

30

-

-

__________________

(1) 400 mg/Nm³ lämpöarvoltaan vähäisten koksiuunissa tuotettujen kaasujen tapauksessa ja 200 mg/Nm³ lämpöarvoltaan vähäisten masuunissa tuotettujen kaasujen tapauksessa (rauta- ja terästeollisuus).

(2) Arvoa ei sovelleta laitoksiin, jotka käyttävät yksinomaan kiinteää puubiomassaa.

(3) 300 mg/Nm3 olkea käyttävien laitosten tapauksessa.

(4) 170 mg/Nm3 biokaasun tapauksessa.

(5) 50 mg/Nm3 niiden laitosten osalta, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 5–20 MW.

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – osa 2 – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

1. Muiden keskisuurten polttolaitosten kuin moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen raja-arvot (mg/Nm³)

 

Tarkistus

1. Muiden keskisuurten polttolaitosten kuin moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen raja-arvot (mg/Nm³) ja päästöjen raja-arvot niiden uusien polttolaitosten osalta, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 1–50 MW.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

Liite IV – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Ensimmäiset mittaukset on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa laitoksen rekisteröinnistä.

3. Ensimmäiset mittaukset on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa laitoksen luvansaannista, rekisteröinnistä tai toiminnan alkamisesta sen mukaan, mikä ajankohta on myöhäisin.

Perustelu

Komission ehdotuksessa esitetään hyvin tiukka aikataulu laitoksen päästöjen testaamiseksi rekisteröinnin jälkeen. Tästä seuraa, että testauksen kysyntä on hyvin suurta keskeisinä ajankohtina (esimerkiksi vuosina 2025 ja 2030, kun olemassa olevat laitokset on rekisteröitävä ja niiden on alettava noudattaa päästöjen raja-arvoja). Tämän lisäksi laitos ei välttämättä ole toimintakelpoinen kolmen kuukauden kuluessa rekisteröinnistä, jos käyttöönotto on viivästynyt. Katsomme tästä syystä, että tarvitaan lisää joustovaraa ensimmäisen testin ajankohtaan nähden.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

Liite IV – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Vaihtoehtona 1 kohdassa tarkoitetuille säännöllisille mittauksille jäsenvaltiot voivat vaatia jatkuvia mittauksia.

 

Jatkuvien mittausten tapauksessa automaattiset mittausjärjestelmät on tarkastettava rinnakkaismittauksin vertailumenetelmien avulla vähintään kerran vuodessa, ja toiminnanharjoittajan on ilmoitettava tarkastusten tulokset toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

Liite IV – osa 1 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Noudattamista koskeva arvio

 

1. Säännöllisten mittausten tapauksessa 5 artiklassa tarkoitettuja päästöjen raja-arvoja katsotaan noudatetun, jos kunkin mittaussarjan tai muiden sellaisten menettelyjen tulokset, jotka on määritetty toimivaltaisten viranomaisten antamien sääntöjen mukaisesti, eivät ylitä asiaankuuluvaa päästöjen raja-arvoa.

 

2. Jatkuvien mittausten tapauksessa 5 artiklassa tarkoitettujen päästöjen raja-arvojen noudattamista arvioidaan direktiivin 2010/75/EU liitteessä V olevan 4 osan 1 kohdan mukaisesti.

 

Vahvistetut keskiarvot määritetään direktiivin 2010/75/EU liitteessä V olevan 3 osan 9 ja 10 kohdan mukaisesti.

 

Keskimääräisiä päästöarvoja laskettaessa ei oteta huomioon 5 artiklan 6 ja 7 kohdassa tarkoitettuina ajanjaksoina eikä käynnistyksen tai alasajon yhteydessä mitattuja arvoja.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittaminen

Viiteasiakirjat

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

13.1.2014

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Fredrick Federley

15.9.2014

Valiokuntakäsittely

25.9.2014

23.2.2015

 

 

Hyväksytty (pvä)

14.4.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

9

10

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittaminen

Viiteasiakirjat

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

18.12.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

13.1.2014

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Andrzej Grzyb

10.7.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

3.12.2014

24.2.2015

14.4.2015

 

Hyväksytty (pvä)

6.5.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

58

9

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Bart Staes

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Marek Jurek, Catherine Stihler

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

13.5.2015

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö