Postupak : 2013/0442(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0160/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0160/2015

Rasprave :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Glasovanja :

PV 07/10/2015 - 10.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0339

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1004kWORD 667k
13.5.2015
PE 546.891v02-00 A8-0160/2015

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ograničenju emisija određenih onečišćivača u zrak iz srednje velikih postrojenja za izgaranje

(COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestitelj: Andrzej Grzyb

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ograničenju emisija određenih onečišćivača u zrak iz srednje velikih postrojenja za izgaranje

(COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0919),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0003/2014),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 10. srpnja 2014.(1),

–       uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 7. listopada 2014.(2),

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenje Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8‑0160/2015),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Odlukom XXX/XXXX Europskog parlamenta i Vijeća14 (Akcijski program) potvrđuje se da su tijekom prošlog desetljeća emisije onečišćivača u zrak znatno smanjene, ali istovremeno su razine onečišćenja zraka i dalje problematične u mnogim dijelovima Europe, a građani Unije i dalje su izloženi tvarima koje onečišćuju zrak i potencijalno štete njihovom zdravlju i dobrobiti. Prema Akcijskom programu, ekosustavi su i dalje ugroženi prekomjernim taloženjem dušika i sumpora povezanim s emisijama iz prometa, neodrživih poljoprivrednih praksi i proizvodnjom energije.

(1) Odlukom XXX/XXXX Europskog parlamenta i Vijeća14 (Akcijski program) potvrđuje se da su tijekom prošlog desetljeća emisije onečišćivača u zrak znatno smanjene, ali istovremeno su razine onečišćenja zraka i dalje problematične u mnogim dijelovima Europe, a građani Unije i dalje su izloženi tvarima koje onečišćuju zrak i potencijalno štete njihovom zdravlju i dobrobiti. Prema Akcijskom programu, ekosustavi su i dalje ugroženi prekomjernim taloženjem dušika i sumpora povezanim s emisijama iz prometa, neodrživim poljoprivrednim praksama i proizvodnjom energije. U mnogim područjima Unije razine kakvoće zraka i dalje su iznad granica koje je zadala sama Unija te i dalje ne ispunjavaju ciljeve Svjetske zdravstvene organizacije.

__________________

__________________

14 Odlukom XXX/XXXX Europskog parlamenta i Vijeća od … … … o Općem akcijskom programu Unije za okoliš do 2020. „Živjeti dobro unutar granica našeg planeta” (SL L… ,… … … , str. …).

14 Odluka XXX/XXXX Europskog parlamenta i Vijeća od … … … o Općem akcijskom programu Unije za okoliš do 2020. „Živjeti dobro unutar granica našeg planeta” (SL L… ,… … … , str. …).

Amandman  2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Izgaranje goriva u malim postrojenjima i napravama za izgaranje može se obuhvatiti provedbenim aktima Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energije15. Izgaranje goriva u velikim postrojenjima za izgaranje obuhvaćeno je Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća16 od 7. siječnja 2013., a Direktiva 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17 primjenjuje se na velika postrojenja za izgaranje obuhvaćena člankom 30. stavkom 2. Direktive 2010/75/EU do 31. prosinca 2015.

(5) Izgaranje goriva u malim postrojenjima i napravama za izgaranje može se obuhvatiti provedbenim aktima Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju15. Međutim, u okviru Direktive 2009/125/EZ potrebne su dodatne mjere kako bi se riješio problem preostalih zakonodavnih praznina. Izgaranje goriva u velikim postrojenjima za izgaranje obuhvaćeno je Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća16 od 7. siječnja 2013., a Direktiva 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17 primjenjuje se na velika postrojenja za izgaranje obuhvaćena člankom 30. stavkom 2. Direktive 2010/75/EU do 31. prosinca 2015.

__________________

__________________

15 Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (SL L 285, 31.10.2009., str.10.).

15 Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (SL L 285, 31.10.2009., str.10.).

16 Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str.17.).

16 Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str.17.).

17 Direktiva 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o ograničenju emisija određenih onečišćivača u zrak iz velikih postrojenja za izgaranje (SL L 309, 27.11.2001., str. 1.).

17 Direktiva 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o ograničenju emisija određenih onečišćivača u zrak iz velikih postrojenja za izgaranje (SL L 309, 27.11.2001., str. 1.).

Amandman  3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Ova Direktiva ne bi se trebala primjenjivati na proizvode koji koriste energiju obuhvaćene provedbenim mjerama donesenima u skladu s Direktivom 2009/125/EZ ili Poglavljem III. ili IV. Direktive 2010/75/EU. Iz područja primjene ove Direktive potrebno je izuzeti i određena druga postrojenja na temelju njihovih tehničkih svojstava ili njihove upotrebe za određene djelatnosti.

(9) Ova Direktiva ne bi se trebala primjenjivati na srednje velika postrojenja za izgaranje obuhvaćena Poglavljem III. ili IV. Direktive 2010/75/EU. Iz područja primjene ove Direktive potrebno je izuzeti i određena druga postrojenja na temelju njihovih tehničkih svojstava ili njihove upotrebe za određene djelatnosti.

Amandman  4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a) Granične vrijednosti emisija iz Priloga II. ne bi se trebale primjenjivati na srednje velika postrojenja za izgaranje smještena na Kanarskim otocima, u francuskim prekomorskim departmanima i na arhipelazima Madeiri i Azorima zbog tehničkih i logističkih problema povezanih s izoliranim lokacijama tih postrojenja. Države članice trebaju odrediti granične vrijednosti emisija za ta postrojenja kako bi se smanjile njihove emisije u zrak i potencijalni rizici za ljudsko zdravlje i okoliš.

Amandman  5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9b) Ova bi se Direktiva trebala primjenjivati na kombinacije dvaju ili više postrojenja za izgaranje ukupne nazivne ulazne toplinske snage jednake ili veće od 1 MW, ali manje od 50 MW, osim ako je kombinacija postrojenje za izgaranje obuhvaćeno Poglavljem III. Direktive 2010/75/EU. Ako se na jednoj lokaciji postavi više od jednog pojedinačnog postrojenja za izgaranje s nazivnom ulaznom toplinskom snagom manjom od 1MW takva se kombinacija treba promatrati kao jedno postrojenje za izgaranje za potrebe ove Direktive.

Amandman  6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9c) Države članice trebale bi imati mogućnost ne primijeniti ovu Direktivu na instalacije obuhvaćene Poglavljem II. Direktive 2010/75/EU u slučaju onečišćivača na koje se u skladu s ovom Direktivom primjenjuju granične vrijednosti emisija ako te granične vrijednosti emisija ne prekoračuju granice iz Priloga II. ovoj Direktivi, osim ako se ne radi o postrojenjima koja upotrebljavaju goriva u rafinerijama mineralnog ulja i plina ili kotlovima utilizatorima koji se koriste za proizvodnju pulpe. U tim slučajevima države članice trebale bi na zahtjev operatora izuzeti ta postrojenja.

Amandman  7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Kako bi se osiguralo praćenje emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i čestica u zrak, svako srednje veliko postrojenje za izgaranje trebalo bi raditi samo ako ga je nadležno tijelo barem registriralo na temelju prijave operatora.

(10) Kako bi se osiguralo praćenje emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i prašine u zrak, svako srednje veliko postrojenje za izgaranje trebalo bi raditi samo ako je od nadležnog tijela dobilo barem odobrenje ili ako ga je nadležno tijelo registriralo na temelju prijave ili informacija koje je podnio operator.

Amandman   8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) Kad su već u tijeku revizije i inspekcije radi provjere usklađenosti s drugim zakonodavstvom na području okoliša nadležna tijela trebala bi što je više moguće iskoristiti te postojeće mehanizme za usklađivanje s ovom Direktivom. Takvi mehanizmi mogli bi na primjer obuhvaćati mehanizme iz Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a ili Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća1b.

 

______________

 

Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 32).

 

Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).

Amandman   9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) U skladu s člankom 193. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), ova Direktiva ne sprečava države članice da zadrže ili uvedu strože zaštitne mjere, primjerice radi usklađivanja sa standardima kvalitete okoliša. Posebno u područjima u kojima se ne poštuju granične vrijednosti kakvoće zraka države članice trebale bi primjenjivati strože granične vrijednosti emisije, primjerice referentne vrijednosti iz Priloga III. ovoj Direktivi čime bi se u Uniji promicale i eko-inovacije, a malim i srednjim poduzećima posebno olakšao pristup tržištu.

(13) U skladu s člankom 193. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), ova Direktiva ne sprečava države članice da zadrže ili uvedu strože zaštitne mjere, primjerice radi usklađivanja sa standardima kvalitete okoliša. Posebno u područjima u kojima se ne poštuju granične vrijednosti kakvoće zraka države članice trebale bi razmotriti strože granične vrijednosti emisije, primjerice referentne vrijednosti iz Priloga III. ovoj Direktivi čime bi se u Uniji promicale i eko-inovacije, a malim i srednjim poduzećima posebno olakšao pristup tržištu. Države članice trebale bi provesti procjenu mogućih učinaka ako odluče poduzeti takve mjere.

Amandman  10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Kako bi se smanjilo opterećenje malim i srednjim poduzećima koja upravljaju srednje velikim postrojenjima za izgaranje, administrativne obveze operatorima u pogledu obavještavanja, praćenja i izvješćivanja trebaju biti razmjerne, a pritom nadležnim tijelima omogućivati učinkovitu provjeru usklađenosti.

(15) Kako bi se smanjilo opterećenje malim i srednjim poduzećima koja upravljaju srednje velikim postrojenjima za izgaranje, administrativne obveze operatora u pogledu obavještavanja, praćenja i izvješćivanja trebaju biti razmjerne i izbjegavati udvostručavanje, a pritom nadležnim tijelima omogućivati učinkovitu provjeru usklađenosti.

Amandman  11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a) Komisija bi trebala u razumnom vremenskom periodu procijeniti potrebu za izmjenom graničnih vrijednosti emisija iz Priloga II. na temelju naprednijih tehnologija. Komisija bi također trebala procijeniti potrebu da predloži posebne granične vrijednosti emisija za druge onečišćivače, poput ugljičnog monoksida, na temelju praćenja iz članka 6. U tu bi svrhu države članice trebale poduzeti potrebne mjere kako bi zajamčile izvršenje tog praćenja.

Amandman  12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16b) Reviziju ove Direktive trebalo bi provesti u odnosu na [Direktivu (EU) .../...*].

 

_____________

 

*SL: unijeti broj, naslov i referencu dokumenta COD 2013/0443

Amandman  13

Prijedlog direktive

Članak 1. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ovom se Direktivom utvrđuju pravila i za praćenje emisija ugljičnog monoksida.

Amandman  14

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Ova se Direktiva također primjenjuje na kombinaciju koju čine nova srednje velika postrojenja za izgaranje u skladu s člankom 3a., uključujući slučajeve kada je ukupna nazivna ulazna toplinska snaga jednaka ili veća od 50 MW, osim ako ta kombinacija postrojenja za izgaranje nije obuhvaćena Poglavljem III. Direktive 2010/75/EU.

Amandman  15

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa) postrojenja za izgaranje obuhvaćena Direktivom 97/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a;

 

__________________

 

1a Direktiva 97/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1997. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora s unutarnjim izgaranjem koji se ugrađuju u izvancestovne pokretne strojeve (SL L 59, 27.2.1998., str. 1.).

Amandman  16

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka ab (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab) postrojenja za izgaranje na poljoprivrednim gospodarstvima s ukupnom nazivnom ulaznom toplinskom snagom većom od 5 MW, koja kao gorivo upotrebljavaju isključivo neprerađeni gnoj peradi, kao što je navedeno u članku 9. točki (a) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća1a;

 

__________________

 

1a Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (SL L 300, 14.11.2009., str. 1.).

Amandman  17

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) proizvode koji koriste energiju obuhvaćene provedbenim mjerama donesenim u skladu s Direktivom 2009/125/EZ kada se tim provedbenim aktima određuju granične vrijednosti emisije za onečišćivače navedene u Prilogu II. ove Direktive;

Briše se.

Justification

From a legal perspective the scope of the MCP – as an essential part of the directive itself – should not be changed /restricted by implementing measures adopted in accordance with another directive. In case the scope of the MCPD is not extended so as to cover plants below 1MW, the exemption is not needed, as the implementing acts to ECODESIGN directive will not cover plants exceeding or equal to 1MW.

Amandman  18

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) postrojenja za izgaranje u kojima se plinoviti proizvodi izgaranja upotrebljavaju za izravno zagrijavanje, sušenje ili neki drugi oblik obrade predmeta ili materijala;

(c) postrojenja za izgaranje u kojima se plinoviti proizvodi izgaranja upotrebljavaju za izravno zagrijavanje, sušenje ili neki drugi oblik obrade predmeta, materijala ili izravno zagrijavanje plinom koje se upotrebljava za grijanje zatvorenih prostora kako bi se poboljšali uvjeti na radnom mjestu;

Amandman  19

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka fa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa) plinske turbine te plinske motore i dizel motore koji se koriste na platformama na moru;

Amandman  20

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka fb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fb) postrojenja za obnovu katalizatora iz procesa katalitičkog krekiranja;

Amandman  21

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka fc (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fc) postrojenja za pretvaranje sumporovodika u sumpor;

Amandman  22

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka fd (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fd) reaktore koji se upotrebljavaju u kemijskoj industriji;

Amandman  23

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka fe (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fe) peći koksne baterije;

Amandman  24

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka ff (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ff) regeneratore za visoke peći;

Amandman  25

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Ova se Direktiva ne primjenjuje na istraživačke aktivnosti, razvojne aktivnosti ili ispitivačke aktivnosti povezane sa srednje velikim postrojenjima za izgaranje. Države članice mogu uspostaviti posebne uvjete za primjenu ovog stavka.

Amandman  26

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b. Granične vrijednosti emisija iz Priloga II. ne bi se trebale primjenjivati na srednje velika postrojenja za izgaranje smještena na Kanarskim otocima, u francuskim prekomorskim departmanima i na arhipelazima Madeiri i Azorima. Države članice određuju granične vrijednosti emisija za ta postrojenja kako bi se smanjile njihove emisije u zrak i potencijalni rizici za ljudsko zdravlje i okoliš.

Amandman  27

Prijedlog direktive

Članak 3. – točka 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) čestice” znači čestice bilo kojeg oblika, strukture ili gustoće raspršene u plinovitoj fazi u uvjetima prikupljanja uzorka koje se mogu prikupiti filtriranjem pod utvrđenim uvjetima nakon reprezentativnog uzorkovanja plina koji se analizira, a koji se nalaze uzlazno od filtra i na njemu se zadržavaju nakon sušenja pod utvrđenim uvjetima;

(4) prašina” znači čestice bilo kojeg oblika, strukture ili gustoće raspršene u plinovitoj fazi u uvjetima prikupljanja uzorka koje se mogu prikupiti filtriranjem pod utvrđenim uvjetima nakon reprezentativnog uzorkovanja plina koji se analizira, a koji se nalaze uzlazno od filtra i na njemu se zadržavaju nakon sušenja pod utvrđenim uvjetima;

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom zakonodavnom tekstu koji se razmatra; ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman  28

Prijedlog direktive

Članak 3. – točka 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) „postojeće postrojenje za izgaranje” znači postrojenje za izgaranje koje je stavljeno u upotrebu prije [1 godina nakon datuma prijenosa];

(6) „postojeće postrojenje za izgaranje” znači postrojenje za izgaranje koje je stavljeno u upotrebu prije [12 mjeseci nakon datuma prijenosa] ili za koje je dozvola izdana prije [6 mjeseci nakon datuma prijenosa] u skladu s nacionalnim zakonodavstvom pod uvjetom da je postrojenje stavljeno u upotrebu najkasnije [18 mjeseci nakon datuma prijenosa];

Amandman  29

Prijedlog direktive

Članak 3. – točka 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) „radno vrijeme” znači vrijeme, izraženo u satima, tijekom kojeg postrojenje za izgaranje izbacuje emisije u zrak;

(16) „radno vrijeme” znači vrijeme, izraženo u satima, tijekom kojeg postrojenje za izgaranje radi i izbacuje emisije u zrak, uključujući faze pokretanja i gašenja;

Amandman  30

Prijedlog direktive

Članak 3. – točka 19.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a) „mali izolirani sustav” znači mali izolirani sustav kako je definiran u točki 26. članka 2. Direktive 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a;

 

__________________

 

1a Direktiva 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ (SL L 211, 14.8.2009., str. 55.).

Amandman  31

Prijedlog direktive

Članak 3. – točka 19.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19b) „mikro izolirani sustav” znači mikro izolirani sustav kako je definiran u točki 27. članka 2. Direktive 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a;

 

__________________

 

1a Direktiva 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ (SL L 211, 14.8.2009., str. 55.).

Amandman  32

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 19.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19c) „bitna promjena” znači promjena u svojstvima ili u radu, ili širenje, postrojenja za izgaranje koja bi mogla imati znatan negativan učinak na zdravlje ljudi ili na okoliš.

Amandman  33

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 19.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19d) „prirodni plin” znači plinovito gorivo kako je definirano ISO standardom 13686:2013.

Amandman  34

Prijedlog direktive

Članak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Pravila akumulacije

 

1. Kombinacija koju čine dva ili više novih srednje velikih postrojenja za izgaranje za potrebe ove Direktive smatra se kao jedno srednje veliko postrojenje za izgaranje i njihova nazivna ulazna toplinska snaga zbraja se u svrhu izračuna ukupne nazivne ulazne toplinske snage postrojenja, pri čemu:

 

– otpadni plinovi takvih srednje velikih postrojenja za izgaranje ispuštaju se kroz zajednički dimnjak; ili

 

– uzimajući u obzir tehničke i gospodarske čimbenike, otpadni plinovi takvih srednje velikih postrojenja za izgaranje mogli bi se, po mišljenju nadležnog tijela, ispuštati kroz zajednički dimnjak.

 

2. Za potrebe izračunavanja ukupne nazivne ulazne toplinske snage kombinacije dvaju ili više postrojenja za izgaranje, ne razmatraju se pojedinačna postrojenja za izgaranje nazivne ulazne toplinske snage manje od 1 MW, osim ako više od jednog srednje velikog postrojenja za izgaranje nije postavljeno na istoj lokaciji radi dijeljenja opterećenja. U tom se slučaju kombinacija dijeljenja opterećenja koju čine ta postrojenja smatra jednim postrojenjem za izgaranje i njihovi se kapaciteti zbrajaju radi izračunavanja ukupne nazivne ulazne toplinske snage, čak i ako je svako pojedinačno postrojenje za izgaranje nazivne ulazne toplinske snage manje od 1 MW.

Amandman  35

Prijedlog direktive

Članak 4. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Registracija

Dozvole i registracija

Amandman  36

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da srednje velika postrojenja za izgaranje rade samo ako ih je registriralo nadležno tijelo.

1. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da nijedno novo srednje veliko postrojenje za izgaranje ne radi bez dozvole ili registracije.

Amandman  37

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi zajamčile da od 1. siječnja 2020. ni jedno postojeće srednje veliko postrojenje za izgaranje s nazivnom ulaznom toplinskom snagom većom od 15 MW ne radi bez dozvole ili registracije.

Amandman  38

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi zajamčile da od 1. siječnja 2022. ni jedno postojeće srednje veliko postrojenje za izgaranje s nazivnom ulaznom toplinskom snagom većom od 5 MW i jednakom ili manjom od 15 MW ne radi bez dozvole ili registracije.

Amandman  39

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1c. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi zajamčile da od 1. siječnja 2025. niti jedno postojeće srednje veliko postrojenje za izgaranje s nazivnom toplinskom ulaznom snagom jednakom ili manjom od 5 MW ne radi bez dozvole ili registracije.

Amandman  40

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Postupak registracije uključuje barem prijavu koju nadležnom tijelu podnosi operator o upravljanju ili namjeri o upravljanju srednje velikim postrojenjem za izgaranje.

2. Države članice specificiraju postupke za davanje dozvole ili za registraciju. Postupci uključuju barem obvezu operatora da nadležno tijelo obavijesti o upravljanju ili namjeri o upravljanju srednje velikim postrojenjem za izgaranje.

Amandman  41

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Nadležno tijelo registrira srednje veliko postrojenje za izgaranje u roku od mjesec dana nakon prijave operatora i o tome obavješćuje operatora.

4. Nadležno tijelo registrira ili započinje postupak davanja dozvole za srednje veliko postrojenje za izgaranje u roku od mjesec dana nakon što je operator podnio prijavu ili informacije i o tome obavješćuje operatora.

Amandman  42

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Postojeća srednje velika postrojenja za izgaranje mogu se izuzeti od obveze prijavljivanja iz stavka 2. uz uvjet da su sve informacije iz stavka 3. stavljene na raspolaganje nadležnim tijelima.

Briše se.

Ta postrojenja za izgaranje registriraju se do [trinaest mjeseci nakon datuma prijenosa].

 

Amandman  43

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Registar koji vode nadležna tijela za svako srednje veliko postrojenje za izgaranje sadržava najmanje podatke navedene u Prilogu I. kao i sve podatke dobivene provjerom rezultata praćenja ili drugim provjerama usklađenosti iz članaka 7. i 8.

6. Nadležna tijela vode javno dostupni registar srednje velikih postrojenja za izgaranje koji sadržava najmanje podatke navedene u Prilogu I. kao i sve podatke dobivene provjerom rezultata praćenja ili drugim provjerama usklađenosti iz članaka 7. i 8. i sve podatke dobivene nakon provedenih promjena na srednje velikim postrojenjima za izgaranje u smislu članka 9.

Amandman  44

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 6.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a. Bilo koja dozvola izdana ili registracija izvršena u skladu s drugim nacionalnim zakonodavstvom ili zakonodavstvom Unije može se kombinirati s dozvolom ili registracijom iz stavka 1. te tada čini jednu dozvolu ili registraciju, pod uvjetom da dozvola ili registracija sadržava informacije koje se zahtijevaju ovim člankom.

Amandman  45

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Države članice mogu izuzeti srednje velika postrojenja za izgaranje koja su dio instalacije obuhvaćene Poglavljem II. Direktive 2010/75/EU od sukladnosti s graničnim vrijednostima emisija iz Priloga II. i odredbama iz članka 6. ove Direktive za one onečišćivače na koje se primjenjuju granične vrijednosti emisija u skladu s odredbama članka 13. stavka 5. i članka 15. stavka 3. Direktive 2010/75/EU za ta postrojenja za izgaranje samo ako granične vrijednosti emisija ne prelaze granice iz Priloga II. ovoj Direktivi.

 

U slučaju postrojenja za izgaranje koja upotrebljavaju goriva u rafinerijama mineralnog ulja i plina te u slučaju kotlova utilizatora koji se koriste za proizvodnju pulpe, države članice na zahtjev operatora srednje velikog postrojenja za izgaranje izuzimaju srednje velika postrojenja za izgaranje koja su dio instalacije obuhvaćene Poglavljem II. Direktive 2010/75/EU od obveze usklađivanja s graničnim vrijednostima emisija iz Priloga II. i odredbama iz članka 6. ove Direktive za one onečišćivače na koje se primjenjuju granične vrijednosti emisija u skladu s odredbama članka 13. stavka 5. i članka 15. stavka 3. Direktive 2010/75/EU za ta postrojenja za izgaranje.

Amandman  46

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Od 1. siječnja 2025. emisije sumporovog dioksida, dušikovih oksida i čestica u zrak iz postojećeg srednje velikog postrojenja za izgaranje nazivne ulazne toplinske snage iznad 5 MW ne smiju prijeći granične vrijednosti emisija navedene u dijelu 2. Priloga II.

Od 1. siječnja 2020. emisije sumporovog dioksida, dušikovih oksida i prašine u zrak iz postojećeg srednje velikog postrojenja za izgaranje nazivne ulazne toplinske snage iznad 15 MW ne smiju prijeći granične vrijednosti emisija navedene u dijelu 1. Priloga II.

Amandman  47

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Od 1. siječnja 2022. emisije sumporovog dioksida, dušikovih oksida i prašine u zrak iz postojećeg srednje velikog postrojenja za izgaranje nazivne ulazne toplinske snage veće od 5 MW, a manje ili jednake 15 MW ne smiju prijeći granične vrijednosti emisija navedene u dijelu 1. Priloga II.

Amandman  48

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Od 1. siječnja 2030. emisije sumporovog dioksida, dušikovih oksida i čestica u zrak iz postojećeg srednje velikog postrojenja za izgaranje nazivne ulazne toplinske snage 5 MW ili manje ne smiju prijeći granične vrijednosti emisija navedene u dijelu 2. Priloga II.

Od 1. siječnja 2027. emisije sumporovog dioksida, dušikovih oksida i prašine u zrak iz postojećeg srednje velikog postrojenja za izgaranje nazivne ulazne toplinske snage 5 MW ili manje ne smiju prijeći granične vrijednosti emisija navedene u dijelu 1. Priloga II.

Amandman  49

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice mogu izuzeti postojeća srednje velika postrojenja za izgaranje koja su dio malih izoliranih sustava i mikro izoliranih sustava od usklađenosti s graničnim vrijednostima emisija iz dijela 1. Priloga II. na najviše pet godina, ali ne kasnije od 2030., u odnosu na datume utvrđene u prvom, drugom i trećem podstavku stavka 2. ovog članka, ne dovodeći u pitanje postojeće međunarodne obveze.

Amandman  50

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 2.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Izuzećem od stavka 1., ne dovodeći u pitanje ekološke norme i norme za kakvoću zraka, nadležno tijelo može u posebnim slučajevima postaviti blaže granične vrijednosti emisija, na razdoblje od najviše pet godina od datuma usklađenosti s graničnim vrijednostima emisija iz Priloga II., ali ne kasnije od 2030., pod uvjetom da se barem 50 % korisne topline proizvedene u postrojenju, što je izračunato kao pomični prosjek tijekom razdoblja od pet godina, isporučuje u obliku pare ili tople vode javnoj mreži za centralizirano grijanje ili pod uvjetom da postrojenje kao glavno gorivo upotrebljava krutu biomasu. Takvo se izuzeće može primijeniti samo kad procjena ukaže na to da bi postizanje vrijednosti emisija iz Priloga II. dovelo do nerazmjerno visokih troškova u usporedbi s koristima za okoliš zbog:

 

(a) geografskog položaja ili lokalnih ekoloških uvjeta predmetne instalacije; ili

 

(b) tehničkih karakteristika predmetne instalacije.

 

Najviše granične vrijednosti emisija koje postavljaju nadležna tijela ne smiju prijeći 1100 mg/Nm3 za SO2 i 150 mg/Nm3 za prašinu.

 

Nadležno tijelo u svakom slučaju jamči da se ne uzrokuje značajno onečišćenje i da je postignuta visoka razina zaštite okoliša u cjelini.

Amandman  51

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu postojeća srednje velika postrojenja za izgaranje kojima radno vrijeme nije dulje od 500 sati na godinu izuzeti od obveze usklađenosti s graničnim vrijednostima emisije navedenima u dijelu 1. Priloga II. U tom se slučaju za postrojenja u kojima se upotrebljavaju kruta goriva primjenjuje granična vrijednost emisije za čestice od 200 mg/Nm³.

Države članice mogu postojeća srednje velika postrojenja za izgaranje kojima radno vrijeme nije dulje od 500 sati na godinu, izračunatih kao pomični prosjek tijekom petogodišnjeg razdoblja, izuzeti od obveze usklađenosti s graničnim vrijednostima emisije navedenima u dijelu 1. Priloga II. u hitnim situacijama ili u slučaju izvanrednih okolnosti zbog kojih je neophodna upotreba tih srednje velikih postrojenja za izgaranje. Države članice mogu produžiti maksimalno vrijeme na 800 sati u sljedećim slučajevima:

 

– za proizvodnju rezervne energije u povezanim otocima u slučaju kvara glavnog izvora energije otoka;

 

– srednje velika postrojenja korištena za proizvodnju topline u slučajevima iznimno hladnih vremenskih uvjeta.

 

U tom se slučaju za postrojenja u kojima se upotrebljavaju kruta goriva primjenjuje granična vrijednost emisije za prašinu od 200 mg/Nm³.

Amandman  52

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Od [1 godina nakon datuma prijenosa] emisije sumporovog dioksida, dušikovih oksida i čestica u zrak iz novog srednje velikog postrojenja za izgaranje ne smiju prijeći granične vrijednosti emisija navedene u dijelu 2. Priloga II.

Od [12 mjeseci nakon datuma prijenosa] emisije sumporovog dioksida, dušikovih oksida i prašine u zrak iz novog srednje velikog postrojenja za izgaranje ne smiju prijeći granične vrijednosti emisija navedene u dijelu 2. Priloga II.

Amandman  53

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu nova srednje velika postrojenja za izgaranje kojima radno vrijeme nije dulje od 500 sati na godinu izuzeti od obveze usklađenosti s graničnim vrijednostima emisije navedenima u dijelu 2. Priloga II. U tom se slučaju za postrojenja u kojima se upotrebljavaju kruta goriva primjenjuje granična vrijednost emisije za čestice od 100 mg/Nm³.

Države članice mogu nova srednje velika postrojenja za izgaranje kojima radno vrijeme nije dulje od 500 sati na godinu, izračunatih kao pomični prosjek tijekom trogodišnjeg razdoblja, izuzeti od obveze usklađenosti s graničnim vrijednostima emisije navedenima u dijelu 2. Priloga II. u hitnim situacijama zbog kojih je neophodna upotreba srednje velikih postrojenja za izgaranje. U tom se slučaju za postrojenja u kojima se upotrebljavaju kruta goriva primjenjuje granična vrijednost emisije za prašinu od 100 mg/Nm³.

Amandman  54

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. U područjima u kojima se ne poštuju granične vrijednosti kakvoće zraka EU-a utvrđene Direktivom 2008/50/EZ, države članice za pojedinačna srednje velika postrojenja za izgaranje u tim područjima primjenjuju granične vrijednosti emisije temeljene na referentnim vrijednostima utvrđenima u Prilogu III. ili strožim vrijednostima koje utvrde države članice, osim ako Komisiji pokažu da bi se primjenom tih graničnih vrijednosti emisije stvorili nerazmjerni troškovi i da su u planove za kakvoću zraka propisane člankom 23. Direktive 2008/50/EZ uključene ostale mjere za osiguravanje usklađenosti s graničnim vrijednostima kakvoće zraka.

4. U područjima u kojima se ne poštuju granične vrijednosti kakvoće zraka EU-a utvrđene Direktivom 2008/50/EZ, države članice za pojedinačna srednje velika postrojenja za izgaranje u tim područjima procjenjuju potrebu da se primijene strože granične vrijednosti emisije temeljene na referentnim vrijednostima utvrđenima u Prilogu III.

Amandman  55

Prijedlog direktive

Članak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.a

 

Energetska učinkovitost

 

1. Države članice poduzimaju mjere za promicanje povećane energetske učinkovitosti srednje velikih postrojenja za izgaranje.

 

2. Komisija do 31. prosinca 2016. procjenjuje minimalne standarde energetske učinkovitosti za srednje velika postrojenja za izgaranje u skladu s najboljim raspoloživim tehnikama.

 

3. Komisija o rezultatima procjene izvješćuje Europski parlament i Vijeće uz, po potrebi, zakonodavni prijedlog kojim se utvrđuju razine učinkovitosti za nova srednje velika postrojenja za izgaranje koje će se primjenjivati od 1. siječnja 2020.

 

Amandman  56

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice uspostavljaju sustav za inspekcijski nadzor okoliša za srednje velika postrojenja za izgaranje ili primjenjuju druge mjere za provjeru usklađenosti sa zahtjevima ove Direktive.

1. Države članice uspostavljaju djelotvoran sustav za provjeru usklađenosti sa zahtjevima ove Direktive, temeljen ili na inspekcijskom nadzoru okoliša ili na drugim mjerama.

Amandman  57

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Kad su već u tijeku revizije i inspekcije u cilju provjere usklađenosti s drugim zakonodavstvom Unije o kontroli emisija, države članice mogu iskoristiti te revizije i inspekcije kako bi provjerile usklađenost s ovom Direktivom.

Amandman  58

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Države članice poduzimaju mjere kako bi osigurale da faze pokretanja i gašenja srednje velikih postrojenja za izgaranje i svi kvarovi traju što je moguće kraće. Operator bez odlaganja obavještava nadležno tijelo o neispravnom radu ili kvaru sekundarne opreme za smanjivanje emisija.

3. Države članice poduzimaju mjere kako bi osigurale da se operatori pobrinu da faze pokretanja i gašenja srednje velikih postrojenja za izgaranje i svi kvarovi traju što je moguće kraće. Operator bez odlaganja obavještava nadležno tijelo o neispravnom radu ili kvaru sekundarne opreme za smanjivanje emisija.

Amandman  59

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Slučajeve neusklađenosti operator mora čim prije prijaviti nadležnom tijelu u obliku koji su odredile države članice.

Amandman  60

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. U slučaju neusklađenosti države članice osiguravaju sljedeće:

4. U slučaju neusklađenosti države članice osiguravaju da nadležna tijela zahtijevaju od operatora da poduzme potrebne mjere kako bi zajamčio ponovnu usklađenost bez neprimjerenog odlaganja.

(a) operator bez odlaganja obavještava nadležno tijelo;

 

(b) operator bez odlaganja poduzima mjere potrebne za ponovnu uspostavu usklađenosti u najkraćem mogućem vremenu;

 

(c) nadležno tijelo zahtijeva od operatora da poduzme sve primjerene dodatne mjere koje nadležno tijelo smatra potrebnima radi ponovne uspostave usklađenosti;

 

Ako se usklađenost ne može ponovno uspostaviti, nadležno tijelo obustavit će rad postrojenja i ukinuti mu registraciju.

Ako se usklađenost ne može ponovno uspostaviti, nadležno tijelo obustavit će rad postrojenja i ukinuti mu dozvolu ili registraciju.

Amandman  61

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 5., dokaz o prijavi nadležnom tijelu;

Briše se.

Amandman  62

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) dokaz o registraciji koju je obavilo nadležno tijelo;

(b) dozvola ili dokaz o registraciji koju je obavilo nadležno tijelo;

Amandman  63

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) prema potrebi, evidenciju radnog vremena iz članka 5. stavka 2. drugog podstavka;

(d) prema potrebi, evidenciju radnog vremena iz članka 5. stavka 2. trećeg podstavka, i članka 5. stavka 3. drugog podstavka;

Amandman  64

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea) evidenciju slučajeva neusklađenosti i mjera poduzetih u skladu s člankom 7. stavkom 4.

Amandman  65

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2. – točka eb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb) dokumente iz članka 9.

Amandman  66

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a. Podaci navedeni u stavku 2. daju se na raspolaganje lokalnim i regionalnim tijelima područja na kojem se nalazi srednje veliko postrojenje za izgaranje.

Amandman  67

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Operator obavještava nadležna tijela o svim planiranim izmjenama na srednje velikom postrojenju za izgaranje koji bi mogle utjecati na primjenjive granične vrijednosti emisije. Te obavijesti dostavljaju se najmanje mjesec dana prije obavljanja izmjena.

1. Operator informira nadležna tijela o svim planiranim izmjenama na srednje velikom postrojenju za izgaranje koje bi mogle utjecati na primjenjive granične vrijednosti emisije. Te informacije dostavljaju se najmanje mjesec dana prije obavljanja izmjena.

Amandman  68

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Nakon zaprimanja obavijesti operatora u skladu sa stavkom 1., nadležno tijelo u roku od mjesec dana upisuje sve takve izmjene.

2. Nakon zaprimanja informacija od operatora u skladu sa stavkom 1., nadležno tijelo prema potrebi ažurira dozvolu ili registraciju u roku od tri mjeseca i o tome obavješćuje operatora.

Justification

The competent authority needs to be left with the option of updating the permit or registration of the plant based on the effects that the changes could have on air quality and on the applicable emission limit values.

Amandman  69

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. U slučaju bitne promjene, u smislu točke 19.a članka 3. stavka 1., na postojećem srednje velikom postrojenju za izgaranje, nadležno tijelo ažurira dozvolu ili registraciju kao novo postrojenje za izgaranje i o tome obavješćuje operatora.

Amandman  70

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća24, nadležno tijelo stavlja javnosti na raspolaganje, uključujući i objavom na internetu, registar srednje velikih postrojenja za izgaranje.

Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća24, nadležno tijelo stavlja javnosti na raspolaganje, uključujući i objavom na internetu, registar srednje velikih postrojenja za izgaranje iz članka 4. stavka 6.

__________________

__________________

24 Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.).

24 Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.).

Amandman  71

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice do [2 godine nakon datuma prijenosa] Komisiji dostavljaju sažetak podataka iz Priloga I. s procjenom ukupnih godišnjih emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i čestica iz tih postrojenja, razvrstanih po vrsti goriva i kapacitetu.

1. Države članice do 31. prosinca 2024. Komisiji dostavljaju sažetak podataka iz Priloga I. s procjenom ukupnih godišnjih emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i prašine iz tih srednje velikih postrojenja za izgaranje, razvrstanih po vrsti postrojenja, vrsti goriva i kapacitetu.

Justification

A longer time limit is justified by the introduction of a possible permitting regime, which is more complex than registration alone.

Amandman  72

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Do 31. prosinca 2014. države članice također izvješćuju o procjeni ukupnih godišnjih emisija ugljičnog monoksida iz tih postrojenja, razvrstanih po vrsti goriva i kapacitetu.

Amandman  73

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice dostavljaju Komisiji drugo i treće izvješće s ažuriranim podacima iz stavka 1. do 1. listopada 2026., odnosno do 1. listopada 2031.

Države članice dostavljaju Komisiji drugo i treće izvješće s ažuriranim podacima iz stavaka 1. i 1.a do 1. listopada 2029., odnosno do 1. listopada 2034.

Amandman  74

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješća sastavljena u skladu s prvim podstavkom sadržavaju kvalitativne i kvantitativne podatke o provedbi ove Direktive, svim mjerama za provjeru usklađenosti rada srednje velikih postrojenja za izgaranje s ovom Direktivom i svim mjerama za osiguranje njezine provedbe.

Izvješća sastavljena u skladu sa stavcima 1. i 1.a te prvim podstavkom ovog stavka sadržavaju kvalitativne i kvantitativne podatke o provedbi ove Direktive, svim mjerama za provjeru usklađenosti rada srednje velikih postrojenja za izgaranje s ovom Direktivom i svim mjerama za osiguranje njezine provedbe.

Amandman  75

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. U drugom sažetom izvješću Komisije ocjenjuje se provedba ove Direktive s posebnim osvrtom na potrebu da se referentne vrijednosti utvrđene u Prilogu III. odrede kao granične vrijednosti emisije na razini cijele Unije, a prema potrebi izvješću se prilaže zakonodavni prijedlog.

Briše se.

Amandman  76

Prijedlog direktive

Članak 12.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Revizija

 

1. Komisija revidira granične vrijednosti emisija za nova srednje velika postrojenja za izgaranje do 31. prosinca 2025. s iznimkom graničnih vrijednosti emisija NOx koje se revidiraju do 31. prosinca 2021. Granične vrijednosti emisija za nova i postojeća srednje velika postrojenja za izgaranje preispituju se do 31. prosinca 2030. Nakon toga, revizija se provodi svakih deset godina. Revizijom se uzimaju u obzir najbolje postojeće tehnologije i gdje je moguće podaci prikupljeni praćenjem iz članka 6.

 

2. Komisija procjenjuje treba li srednje velika postrojenja za izgaranje regulirati u pogledu njihovih emisija ugljičnog monoksida.

 

3. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima revizije, koje je po potrebi popraćeno zakonodavnim prijedlogom.

Justification

With such long time spans, it is important to regularly review the Directive in light of new technology developments.

Amandman  77

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članka 13 dodjeljuju se Komisiji na rok od pet godina od [datum stupanja na snagu]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja roka od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

2. Ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članka 13. dodjeljuju se Komisiji na rok od pet godina od [datum stupanja na snagu]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja roka od pet godina i prosljeđuje ga Europskom parlamentu i Vijeću. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Amandman  78

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do [datum: 1,5 godina nakon stupanja na snagu]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do [datum: 18 mjeseci nakon stupanja na snagu]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Amandman  79

Prijedlog direktive

Prilog I. – točka 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8. Ako se primjenjuje članak 5. stavka 2. drugi podstavak, izjava koju je potpisao operator da postrojenje ne radi više od 300 sati na godinu;

8. Ako se primjenjuje članak 5. stavak 2. treći podstavak ili članak 5. stavak 3. drugi podstavak, izjava koju je potpisao operator da postrojenje ne radi više od broja sati navedenog u tim podstavcima;

Amandman  80

Prijedlog direktive

Prilog IV. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Praćenje emisija

Praćenje emisija i procjena usklađenosti

Amandman  81

Prijedlog direktive

Prilog IV. – dio 1. – točka 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Dio I. – Metode praćenja

1. Periodička mjerenja SO2, NOx, CO i čestica obvezna su najmanje jedanput u tri godine za srednje velika postrojenja za izgaranje nazivne ulazne toplinske snage veće od 1 MW i manje od 20 MW, a najmanje jedanput na godinu za srednje velika postrojenja za izgaranje nazivne ulazne toplinske snage jednake ili veće od 20 MW, ali manje od 50 MW.

1. Periodička mjerenja SO2, NOx i prašine obvezna su najmanje:

 

– jedanput u tri godine za srednje velika postrojenja za izgaranje nazivne ulazne toplinske snage veće od 1 MW i manje od 5 MW,

 

– jedanput u dvije godine za srednje velika postrojenja za izgaranje nazivne ulazne toplinske snage jednake ili veće od 5 MW, ali manje od 15 MW,

 

– jedanput na godinu za srednje velika postrojenja za izgaranje nazivne ulazne toplinske snage jednake ili veće od 15 MW.

Amandman  82

Prijedlog direktive

Prilog IV. – dio 1. – točka 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Za dotično postrojenje mjerenja su obvezna samo za onečišćivače za koje se granične vrijednosti emisija navode u Prilogu II.

 

2. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi zajamčile da se mjerenja provode i za ugljični monoksid (CO).

Amandman  83

Prijedlog direktive

Prilog IV. – dio I. – točka 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Prva mjerenja provode se u roku od tri mjeseca od registracije postrojenja.

3. Prva mjerenja provode se u roku od tri mjeseca od registracije postrojenja ili davanja dozvole za rad postrojenja.

Amandman  84

Prijedlog direktive

Prilog IV. – dio I. – točka 4.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a. Umjesto periodičkih mjerenja iz točke 1. države članice mogu zatražiti stalna mjerenja.

 

U slučaju stalnih mjerenja automatski mjerni sustavi kontroliraju se pomoću paralelnih mjerenja s referentnim metodama najmanje jedanput na godinu i operator obavješćuje nadležno tijelo o rezultatima tih kontrola.

Amandman  85

Prijedlog direktive

Prilog IV. – dio I. – točka 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Uzorkovanje i analiza onečišćujućih tvari i mjerenje procesnih parametara te alternativni korišteni postupci navedeni u točki 4. provode se u skladu s normama CEN-a. Ako CEN norme nisu dostupne, primjenjuju se ISO, nacionalne ili druge međunarodne norme koje osiguravaju dobivanje podataka jednake znanstvene kvalitete.

5. Uzorkovanje i analiza onečišćujućih tvari i mjerenje procesnih parametara te alternativni korišteni postupci navedeni u točki 4. provode se u skladu s normama CEN-a. Tijekom mjerenja postrojenje radi u stabilnim uvjetima i s reprezentativnim ravnomjernim opterećenjem. Faze pokretanja i gašenja ne uzimaju se u obzir. Ako CEN norme nisu dostupne, primjenjuju se ISO, nacionalne ili druge međunarodne norme koje osiguravaju dobivanje podataka jednake znanstvene kvalitete.

Amandman  86

Prijedlog direktive

Prilog IV. – dio I.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Dio I.a – Ocjena usklađenosti

 

1. U slučaju periodičkih mjerenja smatra se da se poštuju granične vrijednosti emisija iz članka 5. ako rezultati svakog niza mjerenja ili drugih postupaka definiranih i utvrđenih u skladu s pravilima koja su donijela nadležna tijela ne prelaze relevantnu graničnu vrijednost emisija.

 

2. U slučaju stalnih mjerenja, usklađenost s graničnim vrijednostima emisija iz članka 5. procjenjuje se u skladu Prilogom V. dijelom 4. točkom 1. Direktive 2010/75/EU.

 

Provjerene srednje vrijednosti određuju se u skladu s Prilogom V. dijelom 3. točkama 9. i 10. Direktive 2010/75/EU.

 

U smislu izračunavanja srednjih vrijednosti emisija, ne uzimaju se u obzir vrijednosti izmjerene tijekom razdoblja iz članka 5. stavaka 6. i 7., kao ni one izmjerene tijekom faza pokretanja i gašenja.

(1)

SL C 451, 16.12.2014., str. 134.

(2)

SL C 415, 20.11.2014., str. 23.


EXPLANATORY STATEMENT

There are approximately 150,000 medium combustion plants in the EU, namely combustion plants with a rated thermal input between 1 and 50 MW: they are used for a wide variety of applications (including electricity generation, domestic/residential heating and cooling and providing heat/steam for industrial processes, etc.) and are an important source of emissions of sulphur dioxide, nitrogen oxides and dust. While small combustion plants can be covered by Directive 2009/125/EC (ecodesign), and large combustion plants are controlled by Directive 2010/75/EU (industrial emissions – IED), emissions of air pollutants from medium combustion plants are generally not regulated at EU level.

The Commission proposal therefore puts forward provisions for medium combustion plants. It is designed to make a significant contribution to reduce pollution of NOx, SO2 and dust by setting limit values for new and existing installations, together with a simple registration scheme, in order to help deliver a significant part of Member States' emission reduction obligations and also avoid possible trade-offs between air quality and increased biomass use, which may otherwise result in increased air pollution.

In line with the principle of better regulation, this draft report aims at avoiding double regulation and excessive administrative burdens, while keeping the goals of the initial legislative proposal intact.

In this spirit, the scope of the Directive in Article 2 was amended in order to clarify the respective application of the proposed Directive and of the existing acquis, especially but not exclusively for what concerns the Industrial Emissions Directive 2010/75/EU. Further clarifications were also introduced to keep the regulatory consistency with the IED.

The Rapporteur believes that his proposed changes improve the possibility of a realistic implementation of the Directive, so that it can become an important instrument for the improvement of air quality in the European Union without imposing unjustified burdens on society and the economy.


MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (23.4.2015)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ograničenju emisija određenih onečišćivača u zrak iz srednje velikih postrojenja za izgaranje

(COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Fredrick Federley

SHORT JUSTIFICATION

Background

Air pollution is a truly transboundary problem and many Member States import a significant part of their air pollution from neighbouring countries. Action at Union level is therefore necessary to establish a coherent and ambitious framework to tackle emissions.

The Commission proposal aims to fill an important gap in current EU legislation. Small new combustion plants are already regulated through provisions implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products. Meanwhile, large combustion plants are covered by Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions and Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants (until 31 December 2015).

However, there is currently no specific regulation at EU level of emissions of air pollutants from medium combustion plants (plants with a rated thermal input between 1 and 50 MW) (MCP) and the rapporteur welcomes the Commission proposal's aim of filling this gap so as to create a more coherent regulatory environment.

The proposal is important for several reasons. Firstly, according to the Commission impact assessment, air pollution is estimated to lead to more than 400,000 premature deaths per year and health costs of up to €940 billion. It also contributes to significant environmental degradation with 62% of the EU area exposed to eutrophication and economic damage such as €15 billion from lost workdays, €4bn healthcare costs, €3bn crop yield loss and €1bn damage to buildings. Secondly, reducing emissions from medium combustion plants can contribute to achieving the EU climate and energy targets, in reducing greenhouse gases, improving energy efficiency and promoting renewables. By acting now and filling the current regulatory gap, we can provide clear signals for investments and provide further incentives for research and innovation in breakthrough technologies. This will create conditions for European businesses to lead in green innovation, with enormous potential in export markets. For example, air pollution alone costs China 12-13% of GDP every year.

Clarifications and changes proposed by the rapporteur

However, there are a number of points that need to be clarified and improved in relation to the Commission proposal. The rapporteur has identified the following main points.

Relation to existing legislation

The regulatory framework needs to be coherent and risks of double regulation should be avoided. In particular, there is a need to clarify the relation between the current proposal and the Industrial Emissions Directive already in force.

SME-perspective

Given that about 75% of the MCPs are run by SMEs, special attention has to be given not to impose an excessive administrative burden. SMEs do not have the administrative capacity of larger companies and there are several parts of both the current proposal and the Council position where this perspective is lacking.

Cost effectiveness

There is a clear need to strike a proper balance between the costs for businesses and environmental and health gains. While it is clear that we need emission limit values, these need to be proportionate and work in practice. At the same time, the rapporteur believes that there is a strong case for an ambitious framework.

Flexibility

The Commission proposal already differentiates between new and existing plants. However, there is scope to improve the flexibility for the smallest existing plants up to 5 MW, for which the costs could be relatively high.

AMANDMANI

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Izgaranje goriva u malim postrojenjima i napravama za izgaranje može se obuhvatiti provedbenim aktima Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energije15. Izgaranje goriva u velikim postrojenjima za izgaranje obuhvaćeno je Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća16 od 7. siječnja 2013., a Direktiva 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17 primjenjuje se na velika postrojenja za izgaranje obuhvaćena člankom 30. stavkom 2. Direktive 2010/75/EU do 31. prosinca 2015.

(5) Izgaranje goriva u malim postrojenjima i napravama za izgaranje može se obuhvatiti provedbenim aktima Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15. Međutim, u okviru Direktive 2009/125/EZ potrebne su dodatne mjere kako bi se popunile preostale rupe u zakonodavstvu. Izgaranje goriva u velikim postrojenjima za izgaranje obuhvaćeno je Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća16 od 7. siječnja 2013., a Direktiva 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17 primjenjuje se na velika postrojenja za izgaranje obuhvaćena člankom 30. stavkom 2. Direktive 2010/75/EU do 31. prosinca 2015.

__________________

__________________

15 Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (SL L 285, 31.10.2009., str. 10.).

15Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (SL L 285, 31.10.2009., str. 10.).

16 Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str. 17.).

16Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str. 17.).

17 Direktiva 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o ograničenju emisija određenih onečišćivača u zrak iz velikih postrojenja za izgaranje (SL L 309, 27.11.2001., str. 1.).

17Direktiva 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o ograničenju emisija određenih onečišćivača u zrak iz velikih postrojenja za izgaranje (SL L 309, 27.11.2001., str. 1.).

Justification

The legislative gap between the ecodesign Directive and this directive should be addressed in the ecodesign Directive, as proposed in the Council position.

Amandman  2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Ova Direktiva ne bi se trebala primjenjivati na proizvode koji koriste energiju obuhvaćene provedbenim mjerama donesenima u skladu s Direktivom 2009/125/EZ ili Poglavljem III. ili IV. Direktive 2010/75/EU. Iz područja primjene ove Direktive potrebno je izuzeti i određena druga postrojenja na temelju njihovih tehničkih svojstava ili njihove upotrebe za određene djelatnosti.

(9) Ova Direktiva ne bi se trebala primjenjivati na postrojenja za izgaranje obuhvaćena provedbenim mjerama donesenima u skladu s Direktivom 2009/125/EZ ili Direktivom 2010/75/EU. Iz područja primjene ove Direktive potrebno je izuzeti i određena druga postrojenja na temelju njihovih tehničkih svojstava ili njihove upotrebe za određene djelatnosti. Nijedno postrojenje za izgaranje ne bi trebalo podlijegati dvostrukoj regulaciji. Komisija bi prema potrebi trebala objaviti smjernice s objašnjenjima.

Amandman  3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a) S obzirom na lokaciju postrojenja za izgaranje i na povezane tehničke i logističke aspekte, primjerenije je da Španjolska za Kanarske otoke, Francuska za francuske prekomorske departmane i Portugal za Madeiru i Azore utvrdi granične vrijednosti emisije za srednje velika postrojenja za izgaranje na tim područjima, a da ne podliježu minimalnim zahtjevima na razini Unije.

Amandman  4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Kako bi se osiguralo praćenje emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i čestica u zrak, svako srednje veliko postrojenje za izgaranje trebalo bi raditi samo ako ga je nadležno tijelo barem registriralo na temelju prijave operatora.

(10) Kako bi se osiguralo praćenje emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i čestica u zrak, svako srednje veliko postrojenje za izgaranje trebalo bi raditi samo ako ga je nadležno tijelo barem registriralo ili ako mu je to tijelo izdalo dozvolu na temelju prijave operatora.

Amandman  5

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) postrojenja za izgaranje obuhvaćena Poglavljem III. ili Poglavljem IV. Direktive 2010/75/EU;

(a) postrojenja za izgaranje obuhvaćena Direktivom 2010/75/EZ;

Justification

To prevent double regulation, plants covered under Directive 2010/75/EU should not be covered by this directive.

Amandman  6

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) proizvode koji koriste energiju obuhvaćene provedbenim mjerama donesenim u skladu s Direktivom 2009/125/EZ kada se tim provedbenim aktima određuju granične vrijednosti emisije za onečišćivače navedene u Prilogu II. ove Direktive;

(b) postrojenja za izgaranje obuhvaćena provedbenim mjerama donesenim u skladu s Direktivom 2009/125/EZ kada se tim provedbenim aktima određuju granične vrijednosti emisije za onečišćivače navedene u Prilogu II. ove Direktive;

Amandman  7

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) postrojenja za izgaranje u kojima se plinoviti proizvodi izgaranja upotrebljavaju za izravno zagrijavanje, sušenje ili neki drugi oblik obrade predmeta ili materijala;

(c) postrojenja za izgaranje u kojima se plinoviti proizvodi izgaranja upotrebljavaju za izravno zagrijavanje, sušenje ili neki drugi oblik obrade predmeta ili materijala, kao što su peći za taljenje, peći za ponovno zagrijavanje, peći za toplinsku obradu;

Justification

For legal certainty, the same formulation as in Art. 28 a) of Directive 2010/75/EU on industrial emissions should be used.

Amandman  8

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa) kotlove utilizatore u postrojenjima za proizvodnju celuloze;

Amandman  9

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka fb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fb) postrojenja za izgaranje koja se koriste samo gorivima rafinerije ili gorivima rafinerije s ostalim gorivima za proizvodnju energije u okviru rafinerija mineralnih ulja i plina;

Amandman  10

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Ova se Direktiva ne odnosi na istraživačke aktivnosti, razvojne aktivnosti ili aktivnosti testiranja u vezi sa srednje velikim postrojenjima za izgaranje. Države članice mogu odrediti posebne uvjete za primjenu ovog stavka.

Amandman  11

Prijedlog direktive

Članak 3. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) „čestice” znači čestice bilo kojeg oblika, strukture ili gustoće raspršene u plinovitoj fazi u uvjetima prikupljanja uzorka koje se mogu prikupiti filtriranjem pod utvrđenim uvjetima nakon reprezentativnog uzorkovanja plina koji se analizira, a koji se nalaze uzlazno od filtra i na njemu se zadržavaju nakon sušenja pod utvrđenim uvjetima;

(4) krute čestice” znači čestice bilo kojeg oblika, strukture ili gustoće raspršene u plinovitoj fazi u uvjetima prikupljanja uzorka koje se mogu prikupiti filtriranjem pod utvrđenim uvjetima nakon reprezentativnog uzorkovanja plina koji se analizira, a koji se nalaze uzlazno od filtra i na njemu se zadržavaju nakon sušenja pod utvrđenim uvjetima;

 

(Ovaj se amandman primjenjuje na cjelokupan tekst. Ako se usvoji, bit će potrebno unijeti odgovarajuće izmjene u ostatku teksta.)

Amandman  12

Prijedlog direktive

Članak 3. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) „postojeće postrojenje za izgaranje” znači postrojenje za izgaranje koje je stavljeno u upotrebu prije [1 godina nakon datuma prijenosa];

(6) „postojeće postrojenje za izgaranje” znači postrojenje za izgaranje koje je stavljeno u upotrebu prije [1 godina nakon datuma prijenosa] ili za koje je dozvola izdana prije [datum prijenosa] u skladu s nacionalnim zakonodavstvom pod uvjetom da je postrojenje stavljeno u upotrebu najkasnije [1 godina nakon datuma prijenosa];

Amandman  13

Prijedlog direktive

Članak 3. – točka 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) „radno vrijeme” znači vrijeme, izraženo u satima, tijekom kojeg postrojenje za izgaranje izbacuje emisije u zrak;

(16) „radno vrijeme” znači vrijeme, izraženo u satima, tijekom kojeg postrojenje za izgaranje radi i izbacuje emisije u zrak, osim razdoblja uključivanja i isključivanja;

Amandman  14

Prijedlog direktive

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Pravila akumulacije

 

Države članice za potrebe ove Direktive mogu smatrati kombinaciju koju čine dva nova srednje velika postrojenja za izgaranje ili više njih jednim srednje velikim postrojenjem za izgaranje i dodati njihovu nazivnu ulaznu toplinsku snagu u svrhu izračuna ukupne nazivne ulazne toplinske snage postrojenja, pri čemu:

 

– otpadni plinovi takvih srednje velikih postrojenja za izgaranje ispuštaju se kroz zajednički dimnjak ili

 

– uzimajući u obzir tehničke i gospodarske čimbenike, otpadni plinovi takvih srednje velikih postrojenja za izgaranje mogli bi se ispuštati kroz zajednički dimnjak.

Justification

In the Council position, mandatory aggregation rules are proposed. The reasoning behind the Commission refraining from proposing aggregation rules is the heavy administrative burden this might imply. However, several Member States already have aggregation rules in place. This Izmjena makes aggregation rules voluntary, thus making it possible for Member States to continue with aggregation rules, but at the same time does not force any Member State to introduce it.

Amandman  15

Prijedlog direktive

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da srednje velika postrojenja za izgaranje rade samo ako ih je registriralo nadležno tijelo.

1. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da nijedno novo srednje veliko postrojenje za izgaranje ne radi bez dozvole ili registracije.

 

1a. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da od 1. siječnja 2025. ni jedno postojeće srednje veliko postrojenje za izgaranje s nazivnom toplinskom ulaznom snagom iznad 5 MW ne radi ako nema dozvolu ili registraciju.

 

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da od 1. siječnja 2030. niti jedno postojeće srednje veliko postrojenje za izgaranje s nazivnom toplinskom ulaznom snagom od 5 MW ne radi ako nema dozvolu ili registraciju.

2. Postupak registracije uključuje barem prijavu koju nadležnom tijelu podnosi operator o upravljanju ili namjeri o upravljanju srednje velikim postrojenjem za izgaranje.

2. Države članice specificiraju postupak za odobravanje dozvole i registraciju. To uključuje barem obvezu operatora da nadležno tijelo obavijesti o upravljanju ili namjeri o upravljanju srednje velikim postrojenjem za izgaranje.

3. Prijava koju operator podnosi za svako srednje veliko postrojenje za izgaranje sadržava najmanje podatke navedene u Prilogu I.

3. Prijava koju operator podnosi za svako srednje veliko postrojenje za izgaranje sadržava najmanje podatke navedene u Prilogu I.

4. Nadležno tijelo registrira srednje veliko postrojenje za izgaranje u roku od mjesec dana nakon prijave operatora i o tome obavješćuje operatora.

4. Nadležno tijelo registrira ili započinje postupak izdavanja dozvole za srednje veliko postrojenje za izgaranje u roku od mjesec dana nakon prijave operatora i o tome obavješćuje operatora.

5. Postojeća srednje velika postrojenja za izgaranje mogu se izuzeti od obveze prijavljivanja iz stavka 2. uz uvjet da su sve informacije iz stavka 3. stavljene na raspolaganje nadležnim tijelima.

5. Postojeća srednje velika postrojenja za izgaranje mogu se izuzeti od obveze prijavljivanja iz stavka 2. uz uvjet da su sve informacije iz stavka 3. stavljene na raspolaganje nadležnim tijelima.

Ta postrojenja za izgaranje registriraju se do [trinaest mjeseci nakon datuma prijenosa].

Ta postrojenja za izgaranje registriraju se ili dobivaju dozvolu do [trinaest mjeseci nakon datuma prijenosa].

6. Registar koji vode nadležna tijela za svako srednje veliko postrojenje za izgaranje sadržava najmanje podatke navedene u Prilogu I. kao i sve podatke dobivene provjerom rezultata praćenja ili drugim provjerama usklađenosti iz članaka 7. i 8.

6. Registar koji vode nadležna tijela za svako srednje veliko postrojenje za izgaranje sadržava najmanje podatke navedene u Prilogu I. kao i sve podatke dobivene provjerom rezultata praćenja ili drugim provjerama usklađenosti iz članaka 7. i 8.

Amandman  16

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Države članice mogu izuzeti srednje velika postrojenja za izgaranje koja su dio postrojenja obuhvaćenog poglavljem II. Direktive 2010/75/EU od sukladnosti s graničnim vrijednostima emisija iz Priloga II. i odredbama članka 6. iste Direktive za one onečišćivače na koje se primjenjuju granične vrijednosti emisija u skladu s odredbama članka 13. stavka 5. i članka 15. stavka 3. Direktive 2010/75/EU za ta postrojenja za izgaranje.

Justification

As suggested by the Council, plants which are part of an installation covered by Directive 2010/75/EU may be exempted by the Member States.

Amandman  17

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b. Granične vrijednosti emisija iz Priloga II. ne primjenjuju se na srednje velika postrojenja za izgaranje smještena na Kanarskim otocima, francuskim prekomorskim departmanima i na Madeiri i Azorima. Države članice određuju granične vrijednosti emisija za ta postrojenja za izgaranje kako bi se smanjile njihove emisije u zrak i potencijalni rizici za ljudsko zdravlje i okoliš.

Amandman  18

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Od 1. siječnja 2025. emisije sumporovog dioksida, dušikovih oksida i čestica u zrak iz postojećeg srednje velikog postrojenja za izgaranje nazivne ulazne toplinske snage iznad 5 MW ne smiju prijeći granične vrijednosti emisija navedene u dijelu 2. Priloga II.

2. Od 1. siječnja 2025. emisije sumporovog dioksida, dušikovih oksida i čestica u zrak iz postojećeg srednje velikog postrojenja za izgaranje nazivne ulazne toplinske snage iznad 5 MW ne smiju prijeći granične vrijednosti emisija navedene u dijelu 1. Priloga II.

Od 1. siječnja 2030. emisije sumporovog dioksida, dušikovih oksida i čestica u zrak iz postojećeg srednje velikog postrojenja za izgaranje nazivne ulazne toplinske snage 5 MW ili manje ne smiju prijeći granične vrijednosti emisija navedene u dijelu 2. Priloga II.

Od 1. siječnja 2030. emisije sumporovog dioksida, dušikovih oksida i čestica u zrak iz postojećeg srednje velikog postrojenja za izgaranje nazivne ulazne toplinske snage 5 MW ili manje ne smiju prijeći granične vrijednosti emisija navedene u dijelu 1. Priloga II.

Države članice mogu postojeća srednje velika postrojenja za izgaranje kojima radno vrijeme nije dulje od 500 sati na godinu izuzeti od obveze usklađenosti s graničnim vrijednostima emisije navedenima u dijelu 1. Priloga II. U tom se slučaju za postrojenja u kojima se upotrebljavaju kruta goriva primjenjuje granična vrijednost emisije za čestice od 200 mg/Nm³.

Države članice mogu postojeća srednje velika postrojenja za izgaranje kojima radno vrijeme nije dulje od 1000 sati na godinu kao pomični prosjek petogodišnje proizvodnje izuzeti od obveze usklađenosti s graničnim vrijednostima emisije navedenima u dijelu 1. Priloga II. U tom se slučaju za postrojenja u kojima se upotrebljavaju kruta goriva primjenjuje granična vrijednost emisije za čestice od 200 mg/Nm³.

 

Do 1. siječnja 2030. postojeća srednje velika postrojenja za izgaranje s nazivnom ulaznom toplinskom snagom iznad 5 MW mogu se izuzeti od usklađenosti s graničnim vrijednostima emisije iz ovog članka ako je najmanje 50 % korisne topline proizvedene u postrojenju, kao pomični prosjek petogodišnje proizvodnje, isporučeno u obliku pare ili vruće vode javnoj mreži za isporuku toplinske energije ili ako je glavno gorivo kruta biomasa.

Amandman  19

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu postojeća srednje velika postrojenja za izgaranje kojima radno vrijeme nije dulje od 500 sati na godinu izuzeti od obveze usklađenosti s graničnim vrijednostima emisije navedenima u dijelu 2. Priloga II. U tom se slučaju za postrojenja u kojima se upotrebljavaju kruta goriva primjenjuje granična vrijednost emisije za čestice od 100 mg/Nm³.

Države članice mogu nova srednje velika postrojenja za izgaranje kojima radno vrijeme nije dulje od 1000 sati na godinu kao pomični prosjek petogodišnje proizvodnje izuzeti od obveze usklađenosti s graničnim vrijednostima emisije navedenima u dijelu 2. Priloga II. U tom se slučaju za postrojenja u kojima se upotrebljavaju kruta goriva primjenjuje granična vrijednost emisije za čestice od 100 mg/Nm³.

Amandman  20

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. U područjima u kojima se ne poštuju granične vrijednosti kakvoće zraka EU-a utvrđene Direktivom 2008/50/EZ, države članice za pojedinačna srednje velika postrojenja za izgaranje u tim područjima primjenjuju granične vrijednosti emisije temeljene na referentnim vrijednostima utvrđenima u Prilogu III. ili strožim vrijednostima koje utvrde države članice, osim ako Komisiji pokažu da bi se primjenom tih graničnih vrijednosti emisije stvorili nerazmjerni troškovi i da su u planove za kakvoću zraka propisane člankom 23. Direktive 2008/50/EZ uključene ostale mjere za osiguravanje usklađenosti s graničnim vrijednostima kakvoće zraka.

4. U područjima u kojima se ne poštuju granične vrijednosti kakvoće zraka Unije utvrđene Direktivom 2008/50/EZ, države članice za pojedinačna srednje velika postrojenja za izgaranje u tim područjima mogu primjenjivati granične vrijednosti emisije temeljene na referentnim vrijednostima utvrđenima u Prilogu III. ili strožim vrijednostima koje utvrde države članice, osim ako bi se primjenom tih graničnih vrijednosti emisije stvorili nerazmjerni troškovi i da su u planove za kakvoću zraka propisane člankom 23. Direktive 2008/50/EZ uključene ostale mjere za osiguravanje usklađenosti s graničnim vrijednostima kakvoće zraka.

Amandman  21

Prijedlog direktive

Članak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.a

 

Odstupanje od kraja radnog vijeka

 

1. Države članice mogu postojeća srednje velika postrojenja za izgaranje izuzeti od obveze usklađenosti s graničnim vrijednostima emisije utvrđenim u dijelu 1.a, 1.b i 1.c Priloga II. i obveze praćenja utvrđene u članku 6. i Prilogu IV. na pet godina od primjenjivih datuma utvrđenih u članku 5. stavku 2.pod uvjetom da operator srednje velikog postrojenja za izgaranje u pisanoj izjavi podnesenoj nadležnom tijelu potvrdi da takvo postrojenje za izgaranje neće raditi više od 11 000 radnih sati u tom petogodišnjem razdoblju i da će takva postrojenja za izgaranje prestati s radom nakon navedenog petogodišnjeg razdoblja.

 

Za srednje velika postrojenja za izgaranje nazivne ulazne toplinske snage 5 MW ili manje pisana izjava podnosi se nadležnom tijelu do 1. siječnja 2029. te ta postrojenja za izgaranje prestaju s radom najkasnije 31. prosinca 2034.

 

Za srednje velika postrojenja za izgaranje nazivne ulazne toplinske snage iznad 5 MW pisana izjava podnosi se nadležnom tijelu do 1. siječnja 2024. te ta postrojenja za izgaranje prestaju s radom najkasnije 31. prosinca 2029.

 

2. U razdoblju od pet godina navedenomu u stavku 1. operator svake godine mora nadležnom tijelu dostaviti evidenciju o broju radnih sati od primjenjivih datuma utvrđenih u članku 5. stavku 2.

 

3. Ako srednje veliko postrojenje za izgaranje na kraju petogodišnjeg razdoblja navedenog u stavku 1. još radi, ono će se smatrati novim srednje velikim postrojenjem za izgaranje.

Amandman  22

Prijedlog direktive

Članak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.b

 

Energetska učinkovitost

 

1. Države članice poduzimaju mjere za promicanje povećanja energetske učinkovitosti srednje velikih postrojenja za izgaranje.

 

2. Komisija do 31. prosinca 2016. procjenjuje minimalne standarde energetske učinkovitosti za srednje velika postrojenja za izgaranje u skladu s najboljim raspoloživim tehnikama.

 

3. Komisija rezultate procjene dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću uz zakonodavni prijedlog, ako je potreban, kojim se utvrđuju razine radne učinkovitosti za nova srednje velika postrojenja za izgaranje koje će se primjenjivati od 1. siječnja 2020.

Amandman  23

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Učinkovito djelovanje sekundarne opreme za smanjivanje emisija koja se u srednje velikim postrojenjima za izgaranje primjenjuje radi ispunjavanja graničnih vrijednosti emisija prati se stalno i ti se rezultati bilježe.

4. Učinkovito stalno djelovanje sekundarne opreme za smanjivanje emisija koja se u srednje velikim postrojenjima za izgaranje primjenjuje radi ispunjavanja graničnih vrijednosti emisija prikazuje se i bilježi.

Amandman  24

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a. Podaci navedeni u stavku 2. daju se na raspolaganje lokalnim i regionalnim tijelima na čijem se području nalazi srednje veliko postrojenje za izgaranje.

Amandman  25

Prijedlog direktive

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Revizija

 

Komisija 2025. revidira granične vrijednosti emisije za nova srednje velika postrojenja za izgaranje, a 2035. i za nova i za postojeća srednje velika postrojenja za izgaranje. Nakon toga revizija se provodi svakih deset godina. Pri ocjenjivanju u obzir se uzimaju najbolje raspoložive tehnologije te se po mogućnosti ono odvija u odnosu na [Direktiva (EU) .../...*].

 

_____________

 

*SL: umetnuti broj, naslov i referencu sadržanu u dokumentu COD 2013/0443

Justification

With such long time spans, it is important to regularly review the Directive in light of new technology developments.

Amandman  26

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do [datum: 1,5 godina nakon stupanja na snagu]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do [datum: 18 mjeseci nakon stupanja na snagu]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Amandman  27

Prijedlog direktive

Prilog II. – dio 1. – točka 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

1. Granične vrijednosti emisija (mg/Nm³) za srednje velika postrojenja za izgaranje osim motora i plinskih turbina

Onečišćivač

Kruta biomasa

Ostala kruta goriva

Tekuća goriva osim teškog loživog ulja

Teško loživo ulje

Prirodni plin

Plinovita goriva osim prirodnog plina

SO2

200

400

170

350

-

35

NOX

650

650

200

650

200

250

Materija čestica

30(1)

30

30

30

-

-

__________________

(1) 45 mg/Nm3 za postrojenja za izgaranje nazivne ulazne toplinske snage manje od ili jednake 5 MW

 

Izmjena

1. Granične vrijednosti emisija (mg/Nm3) za postojeća srednje velika postrojenja za izgaranje ukupne nazivne ulazne toplinske snage između 1 i 5 MW. Postrojenja osim motora i plinskih turbina

Onečišćivač

Kruta biomasa

Ostala kruta goriva

Plinsko ulje

Tekuća goriva osim plinskog ulja

prirodni plin

Plinovita goriva osim prirodnog plina

SO2

200(1)(2)

400

-

350

-

200(3)

NOx

650

650

200

650

250

250

Krute čestice

50(4)

50(4)

-

50

-

-

__________________

(1) Vrijednost se ne primjenjuje u slučaju postrojenja u kojima se upotrebljava isključivo drvna kruta biomasa.

(2) 300 mg/Nm3 u slučaju postrojenja u kojima se upotrebljava slama.

(3) 400 mg/Nm³ u slučaju niskokaloričnih plinova iz koksne peći (industrija željeza i čelika).

(4) Do 01. siječnja 01., 2035 150 mg/Nm3.

1a. Granične vrijednosti emisija (mg/Nm3) za postojeća srednje velika postrojenja za izgaranje ukupne nazivne ulazne toplinske snage iznad 5 MW. Postrojenja osim motora i plinskih turbina

Onečišćivač

Kruta biomasa

Ostala kruta goriva

Plinsko ulje

Tekuća goriva osim plinskog ulja

prirodni plin

Plinovita goriva osim prirodnog plina

SO2

200 (2) (3)

400

350

-

35 (1) (4)

NOX

650

650

200

650

250

250

Krute čestice

30 (5)

30 (5)

 

30

-

-

__________________

(1) 400 mg/Nm³ za niskokalorične plinove iz koksne peći i 200 mg/Nm³ za niskokalorične plinove iz visoke peći (industrija željeza i čelika).

(2) Vrijednost se ne primjenjuje u slučaju postrojenja u kojima se upotrebljava isključivo drvna kruta biomasa.

(3) 300 mg/Nm3 u slučaju postrojenja u kojima se upotrebljava slama.

(4) 170 mg/Nm3 za bioplin.

(5) 50 mg/Nm3 za postrojenja ukupne nazivne ulazne toplinske snage između 5 i 20 MW.

Amandman  28

Prijedlog direktive

Prilog II. – dio 2. – točka 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

1. Granične vrijednosti emisija (mg/Nm³) za srednje velika postrojenja za izgaranje osim motora i plinskih turbina

 

Izmjena

1. Granične vrijednosti emisija (mg/Nm3) za nova srednje velika postrojenja za izgaranje ukupne nazivne ulazne toplinske snage između 1 i 50 MW. Postrojenja osim motora i plinskih turbina

Amandman  29

Prijedlog direktive

Prilog IV. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Prva mjerenja provode se u roku od tri mjeseca od registracije postrojenja.

3. Prva mjerenja provode se u roku od šest mjeseci od dobivanja dozvole ili registracije postrojenja ili dana početka rada, ovisno o tome što je nastupilo kasnije.

Justification

The Commission proposal provides a very tight deadline for testing emissions of the plant after registration. This will result in very high demand for testing at key dates (e.g., in 2025 and in 2030, when existing plant must be registered and start complying with Emission Limit Values), and in addition a plant may not be operational within three months of registration if there are delays in commissioning. We therefore consider that additional flexibility is required regarding the date for the first test.

Amandman  30

Prijedlog direktive

Prilog IV. – točka 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a. Umjesto periodičkih mjerenja iz točke 1. države članice mogu zatražiti stalna mjerenja.

 

U slučaju stalnih mjerenja automatski mjerni sustavi kontroliraju se pomoću paralelnih mjerenja s referentnim metodama najmanje jedanput na godinu, a operator obavješćuje nadležno tijelo o rezultatima tih kontrola.

Amandman  31

Prijedlog direktive

Prilog IV. – dio 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Procjena usklađenosti

 

1. U slučaju povremenih mjerenja smatra se da se poštuju granične vrijednosti emisija iz članka 5. ako rezultati svake serije mjerenja ili drugih postupaka definiranih i utvrđenih u skladu s pravilima koja su donijela nadležna tijela ne prelaze relevantnu graničnu vrijednost emisija.

 

2. U slučaju stalnih mjerenja smatra se da je usklađenost s graničnom vrijednosti emisija iz članka 5. utvrđena u Prilogu V. dijelu 4. točki 1. Direktive 2010/75/EU.

 

Provjerene srednje vrijednosti određuju se kako je utvrđeno u Prilogu V. dijelu 3. točkama 9. i 10. Direktive 2010/75/EU.

 

U smislu izračunavanja srednjih vrijednosti emisije, ne uzimaju se u obzir vrijednosti izmjerene tijekom razdoblja iz članka 5. stavaka 6. i 7., kao ni tijekom razdoblja uključivanja u rad i isključivanja postrojenja.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

14.4.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

9

10

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg


POSTUPAK

Naslov

Ograničenje emisija određenih onečišćivača u zrak iz srednje velikih postrojenja za izgaranje

Referentni dokumenti

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

Datum podnošenja EP-u

18.12.2013

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

13.1.2014

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Andrzej Grzyb

10.7.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

3.12.2014

24.2.2015

14.4.2015

 

Datum usvajanja

6.5.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

58

9

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Bart Staes

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Marek Jurek, Catherine Stihler

Datum podnošenja

13.5.2015

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti