Eljárás : 2013/0442(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0160/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0160/2015

Viták :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Szavazatok :

PV 07/10/2015 - 10.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0339

JELENTÉS     ***I
PDF 936kWORD 653k
13.5.2015
PE 546.891v02-00 A8-0160/2015

a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Andrzej Grzyb

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2013)0919 – C8‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0919),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0003/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. július 10-i véleményére(1),

–       tekintettel a Régiók Bizottsága 2014. október 7-i véleményére(2),

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–       tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A8-0160/2015),

1.      elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.      felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Parlament és a Tanács XXX/XXXX határozata14 (a cselekvési program) elismeri, hogy az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben sikerült csökkenteni a levegőbe kerülő szennyező anyagok mennyiségét, a levegő szennyezettségi szintje azonban Európában sok helyütt még mindig aggasztó, és az uniós polgárok továbbra is ki vannak téve olyan légszennyező anyagoknak, amelyek egészségüket és jóllétüket veszélyeztetik. A cselekvési program rámutat arra, hogy az ökoszisztémák továbbra is kárát látják a közlekedés, a nem fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok és az energiatermelés okozta túlzott nitrogén- és kénülepedésnek.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács XXX/XXXX határozata14 (a cselekvési program) elismeri, hogy az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben sikerült csökkenteni a levegőbe kerülő szennyező anyagok mennyiségét, a levegő szennyezettségi szintje azonban Európában sok helyütt még mindig aggasztó, és az uniós polgárok továbbra is ki vannak téve olyan légszennyező anyagoknak, amelyek egészségüket és jóllétüket veszélyeztetik. A cselekvési program rámutat arra, hogy az ökoszisztémák továbbra is kárát látják a közlekedés, a nem fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok és az energiatermelés okozta túlzott nitrogén- és kénülepedésnek. A levegő minősége az Unió számos zónájában továbbra sem felel meg az Unió által meghatározott határértékeknek, sem pedig az Egészségügyi Világszervezet által kitűzött céloknak.

__________________

__________________

14 Az Európai Parlament és a Tanács … … …-i határozata a 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról – „Jólét bolygónk felélése nélkül” (OJ L… ,… … … , ... o.).

14 Az Európai Parlament és a Tanács … … …-i határozata a 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról – „Jólét bolygónk felélése nélkül” (OJ L… ,… … … , ... o.).

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A tüzelőanyagok kis tüzelőberendezésekben és -készülékekben történő égetése az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv15 végrehajtásáról szóló jogi aktusokkal szabályozható. A tüzelőanyagok nagy tüzelőberendezésekben történő égetését a 2013. január 7-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv16 szabályozza, míg a 2001/80/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv17 2015. december 31-ig alkalmazandó a 2010/75/EU irányelv 30. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozó nagy tüzelőberendezésekre.

(5) A tüzelőanyagok kis tüzelőberendezésekben és -készülékekben történő égetése az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv15 végrehajtásáról szóló jogi aktusokkal szabályozható. A fennálló jogalkotási hézag kitöltése érdekében azonban további intézkedésekre van szükség a 2009/125/EK irányelv keretében. A tüzelőanyagok nagy tüzelőberendezésekben történő égetését a 2013. január 7-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv16 szabályozza, míg a 2001/80/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv17 2015. december 31-ig alkalmazandó a 2010/75/EU irányelv 30. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozó nagy tüzelőberendezésekre.

__________________

__________________

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 2009/125/EK irányelve az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31., 10. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 2009/125/EK irányelve az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31., 10. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/75/EU irányelve az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/75/EU irányelve az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. október 23-i 2001/80/EK irányelve a nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról (HL L 309., 2001.11.27., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. október 23-i 2001/80/EK irányelve a nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról (HL L 309., 2001.11.27., 1. o.).

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Ez az irányelv nem vonatkozik a 2009/125/EK irányelvnek megfelelően elfogadott végrehajtási intézkedéseknek, illetve a 2010/75/EU irányelv III. vagy IV. fejezetének hatálya alá tartozó, energiával kapcsolatos termékekre. Bizonyos más tüzelőberendezéseket – technikai jellemzőik vagy egyedi alkalmazásuk alapján – szintén mentesíteni kell ezen irányelv hatálya alól.

(9) Ez az irányelv nem vonatkozik a 2010/75/EU irányelv III. vagy IV. fejezetének hatálya alá tartozó közepes tüzelőberendezésekre. Bizonyos más tüzelőberendezéseket – technikai jellemzőik vagy egyedi alkalmazásuk alapján – szintén mentesíteni kell ezen irányelv hatálya alól.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) A II. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékek – a berendezések elszigetelt elhelyezkedéséhez kapcsolódó technikai és logisztikai problémák miatt – nem alkalmazandók a Kanári-szigeteken, a francia tengerentúli megyékben, valamint a Madeirán és az Azori-szigeteken működő közepes tüzelőberendezésekre. A tagállamok e tüzelőberendezésekre vonatkozóan kibocsátási határértékeket állapítanak meg, hogy csökkentsék azok kibocsátását, valamint az emberi egészséget és a környezetet veszélyeztető potenciális kockázatokat.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b) Ezen irányelv hatályának ki kell terjednie a legalább 1 MW, de kevesebb mint 50 MW teljes névleges bemenő hőteljesítményű, két vagy több tüzelőberendezésből álló összetett berendezésekre, kivéve, ha az összetett berendezésre a 2010/75/EU irányelv III. fejezete alkalmazandó. Amennyiben ugyanazon telephelyen ugyanazon célra több 1 MW névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezést létesítenek terhelésmegosztási megoldásként, ezt az összetett berendezést ezen irányelv alkalmazásában egyetlen tüzelőberendezésnek kell tekinteni.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

9 c preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9c) Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy ezt az irányelvet ne alkalmazzák a 2010/75/EU irányelv II. fejezetének hatálya alá tartozó létesítményekre azon szennyező anyagok tekintetében, amelyekre ezen irányelv értelmében kibocsátási határértékek alkalmazandók, amennyiben e kibocsátási határértékek nem haladják meg az ezen irányelv II. mellékletében meghatározott határértékeket, kivéve, ha a létesítmények az ásványiolaj- és gázfinomítókon belül tüzelőanyagot égető tüzelőberendezések vagy papírrostot gyártó létesítményekben működő hőhasznosító kazánok. Ezen esetekben a tagállamoknak az üzemeltető kérésére mentességet kell biztosítaniuk számukra.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A levegőbe kerülő kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szálló por mennyiségének csökkentése érdekében minden közepes tüzelőberendezés üzemeltetését legalább ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy a tüzelőberendezés az üzemeltető bejelentése alapján felvételre kerüljön az illetékes hatóság nyilvántartásába.

(10) A levegőbe kerülő kén-dioxid, nitrogén-oxidok és por mennyiségének csökkentése érdekében minden közepes tüzelőberendezés üzemeltetését legalább ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy a tüzelőberendezést az üzemeltető bejelentése vagy az általa benyújtott információk alapján engedélyezzék, vagy felvételre kerüljön az illetékes hatóság nyilvántartásába.

Módosítás   8

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Amennyiben az egyéb környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzésére már léteznek ellenőrzések és vizsgálatok, a tagállamok a jelen irányelvnek való megfelelés ellenőrzésének céljaira lehetőség szerint felhasználják e már létező mechanizmusokat. E mechanizmusok magukban foglalhatják többek között a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben1a vagy a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben1b meghatározott mechanizmusokat.

 

______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/87/EK irányelve az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 2012/27/EU irányelve az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2012.11.14., 1. o.).

Módosítás   9

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 193. cikkének megfelelően ez az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy szigorúbb védelmi intézkedéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be, például a környezetminőségi előírásoknak való megfelelés érdekében. Különösen a levegőminőségi határértékeket be nem tartó területeken indokolt, hogy a tagállamok szigorúbb kibocsátási határértékeket – például az ezen irányelv III. mellékletében meghatározott referenciaértékeket – alkalmazzanak; ez egyúttal az ökoinnovációt is ösztönözné az Unióban, és különösen a kis- és középvállalkozások piacra jutását segítené.

(13) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 193. cikkének megfelelően ez az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy szigorúbb védelmi intézkedéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be, például a környezetminőségi előírásoknak való megfelelés érdekében. Különösen a levegőminőségi határértékeket be nem tartó területeken indokolt, hogy a tagállamok szigorúbb kibocsátási határértékek – például az ezen irányelv III. mellékletében meghatározott referenciaértékek – alkalmazását is fontolóra vegyék; ez egyúttal az ökoinnovációt is ösztönözné az Unióban, és különösen a kis- és középvállalkozások piacra jutását segítené. Amennyiben a tagállamok ilyen intézkedések meghozatala mellett döntenek, annak lehetséges hatásait értékelniük kell.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A közepes tüzelőberendezéseket üzemeltető kis- és középvállalkozások terheinek korlátozása érdekében az üzemeltetők bejelentéssel, nyomon követéssel és jelentéstétellel kapcsolatos adminisztratív kötelezettségeinek arányosaknak kell lenniük, ám ugyanakkor azt is biztosítani kell, hogy az illetékes hatóságok hatékonyan ellenőrizhessék a berendezések megfelelőségét.

(15) A közepes tüzelőberendezéseket üzemeltető kis- és középvállalkozások terheinek korlátozása érdekében az üzemeltetők bejelentéssel, nyomon követéssel és jelentéstétellel kapcsolatos adminisztratív kötelezettségeinek arányosaknak kell lenniük, és el kell kerülni azok megkettőzését, ám ugyanakkor azt is biztosítani kell, hogy az illetékes hatóságok hatékonyan ellenőrizhessék a berendezések megfelelőségét.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) A Bizottságnak a korszerűbb technológiák figyelembevételével ésszerű időn belül értékelnie kell a II. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékek módosításának szükségességét. A Bizottságnak továbbá a 6. cikk szerinti nyomon követés alapján értékelnie kell a más szennyező anyagokra, például a szén-monoxidra vonatkozó egyedi határértékekre vonatkozó javaslattétel szükségességét is. A tagállamok e célból elfogadják a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy e nyomon követésre sor kerüljön.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

16 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16b) Ezen irányelv felülvizsgálatát a [.../.../EU irányelvhez*] kapcsolódóan kell elvégezni.

 

_____________

 

*HL: Kérjük, illessze be a COD(2013)0443 dokumentum számát, címét és hivatkozását.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ez az irányelv a szén-monoxid kibocsátásának nyomon követésére vonatkozó szabályokat is meghatároz.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Ez az irányelv alkalmazandó az új közepes tüzelőberendezésekből álló, a 3a. cikk szerinti összetett berendezésekre is, abban az esetben is, ha ezen összetett berendezések legalább 50 MW teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkeznek, kivéve, ha az összetett berendezés a 2010/75/EU irányelv III. fejezetének hatálya alá tartozó tüzelőberendezés.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) a 97/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a hatálya alá tartozó tüzelőberendezések;

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1997. december 16-i 97/68/EK irányelve a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 59., 1998.2.27., 1. o.).

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab) mezőgazdasági üzemek olyan tüzelőberendezései, amelyek teljes névleges bemenő hőteljesítménye nem haladja meg az 5 MW-ot, és amelyek kizárólag az 1069/2009/EK rendelet1a 9. cikkének a) pontjában említett nem mineralizált madárürüléket használnak tüzelőanyagként;

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1069/2009/EK rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 1. o.).

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a 2009/125/EK irányelvnek megfelelően elfogadott végrehajtási intézkedések hatálya alá tartozó, energiával kapcsolatos termékek, amennyiben az említett végrehajtási jogi aktusok az ezen irányelv II. mellékletében foglalt szennyező anyagok tekintetében kibocsátási határértékeket határoznak meg;

törölve

Indokolás

A közepes tüzelőberendezések körét – az irányelv lényeges részét – jogi szempontból nem módosíthatják/korlátozhatják a valamely másik irányelvvel összhangban elfogadott végrehajtási intézkedések. Amennyiben a közepes tüzelőberendezésekről szóló irányelv hatályát nem terjesztjük ki az 1 MW alatti hőteljesítményű tüzelőberendezésekre, a kivételre nincs szükség, mivel a környezetbarát tervezésről szóló irányelv hatálya nem terjed ki a legalább 1 MW hőteljesítményű tüzelőberendezésekre.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) tüzelőberendezések, amelyekben a gáznemű égéstermékeket tárgyak vagy anyagok közvetlen hevítésére, szárítására vagy bármilyen más kezelésére használják;

c) tüzelőberendezések, amelyekben a gáznemű égéstermékeket tárgyak vagy anyagok közvetlen hevítésére, szárítására vagy bármilyen más kezelésére, illetve közvetlen gázalapú fűtésre használják a munkahelyi feltételek javítása érdekében, belső terek fűtése céljából;

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) a part menti platformokon használt gázturbinák és gáz- és dízelmotorok;

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb) a katalitikus krakkolásra használt katalizátorok regenerálására szolgáló létesítmények;

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – f c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fc) a kén-hidrogént kénné alakító létesítmények;

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – f d pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fd) a vegyiparban használt reaktorok;

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – f e pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fe) kokszoló kemencesorok;

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – f f pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ff) léghevítők;

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Ez az irányelv nem alkalmazandó a kutatási tevékenységekre, a fejlesztési tevékenységekre, illetve a közepes tüzelőberendezésekkel kapcsolatos tesztelési tevékenységekre. A tagállamok e bekezdés alkalmazására vonatkozóan különleges feltételeket állapíthatnak meg.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) A II. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékek nem alkalmazandók a Kanári-szigeteken, a francia tengerentúli megyékben, valamint a Madeirán és az Azori-szigeteken működő közepes tüzelőberendezésekre. A tagállamok e tüzelőberendezésekre vonatkozóan kibocsátási határértékeket állapítanak meg, hogy csökkentsék azok levegőbe történő kibocsátásait, valamint az emberi egészséget és a környezetet veszélyeztető potenciális kockázatokat.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 4 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. szálló por”: bármilyen formájú, szerkezetű és sűrűségű, a gázfázisban a mintavételi ponton adott körülmények között diszpergált olyan részecskék, amelyek az analizálandó gázból való reprezentatív mintavételt követően meghatározott körülmények között szűréssel összegyűjthetők, és amelyek a meghatározott körülmények között történő szárítás után a szűrő előtti szakaszban vagy a szűrőn maradnak;

4. „por”: bármilyen formájú, szerkezetű és sűrűségű, a gázfázisban a mintavételi ponton adott körülmények között diszpergált olyan részecskék, amelyek az analizálandó gázból való reprezentatív mintavételt követően meghatározott körülmények között szűréssel összegyűjthetők, és amelyek a meghatározott körülmények között történő szárítás után a szűrő előtti szakaszban vagy a szűrőn maradnak;

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 6 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. „meglévő tüzelőberendezés”: [1 year after the date of transposition] előtt üzembe állított tüzelőberendezés;

6. „meglévő tüzelőberendezés”: [12 hónappal az átültetés dátumát követően] előtt üzembe állított tüzelőberendezés, vagy olyan tüzelőberendezés, amelynek tekintetében [6 évvel az átültetés dátumát követően] előtt engedélyt bocsátottak ki a nemzeti jogszabályoknak megfelelően, amennyiben a tüzelőberendezést legkésőbb [18 hónappal az átültetés dátumát követően]-án/-én üzembe helyezték;

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 16 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16. „üzemórák”: az az órában kifejezett időtartam, amelynek során a tüzelőberendezés kibocsátásokat juttat a levegőbe;

16. „üzemórák”: az az órában kifejezett időtartam, amelynek során a tüzelőberendezés üzemel és kibocsátásokat juttat a levegőbe, a beindítás és a leállítás időszakát is ideértve;

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 19 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19a. „kis, szigetüzemben működő rendszer”: a 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 2. cikkének 26. pontjában meghatározott kis, szigetüzemben működő rendszer;

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/72/EK irányelve a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 55. o.).

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 19 b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19b. „szigetüzemben működő mikrorendszer”: a 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 2. cikkének 27. pontjában meghatározott kis, szigetüzemben működő mikrorendszer;

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/72/EK irányelve a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 55. o.).

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 19 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19c. „lényeges módosítás”: valamely tüzelőberendezés jellemzőinek vagy működésének olyan módosítása, vagy a tüzelőberendezés olyan bővítése, amely jelentős káros hatást fejthet ki az emberi egészségre vagy a környezetre.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 19 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19d. „földgáz”: az ISO 13686:2013 szabványban meghatározott gáznemű tüzelőanyag.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. cikk

 

Összesítési szabályok

 

1. Ezen irányelv alkalmazásában két vagy több új közepes tüzelőberendezés kombinációját egyetlen közepes tüzelőberendezésnek kell tekinteni, és névleges bemenő hőteljesítményüket össze kell adni a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítményének kiszámítása céljából, amennyiben:

 

- az ilyen közepes tüzelőberendezésekből származó füstgázok kibocsátása közös kéményen keresztül történik, vagy

 

- az ilyen közepes tüzelőberendezésekből származó füstgázok kibocsátása az illetékes hatóság megítélése szerint – műszaki és gazdasági tényezőket figyelembe véve – történhetne közös kéményen keresztül.

 

2. A két vagy több tüzelőberendezésből álló összetett berendezés teljes névleges bemenő hőteljesítményének kiszámításakor az 1 MW-ot el nem érő névleges bemenő hőteljesítményű egyedi tüzelőberendezéseket nem kell figyelembe venni, kivéve, ha ugyanazon telephelyen ugyanazon célra több közepes tüzelőberendezést létesítenek terhelésmegosztási megoldásként. Ez esetben az ilyen tüzelőberendezésekből álló, összetett terhelésmegosztó berendezést egyetlen tüzelőberendezésnek kell tekinteni, és a teljes névleges bemenő hőteljesítmény kiszámításához teljesítményüket összesíteni kell, abban az esetben is, ha az egyes tüzelőberendezések névleges bemenő hőteljesítménye nem éri el az 1 MW-ot.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Nyilvántartásba vétel

Engedélyek és nyilvántartásba vétel

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a közepes tüzelőberendezések csak akkor legyenek üzemeltethetők, ha azokat az illetékes hatóság nyilvántartásba vette.

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy egyetlen új közepes tüzelőberendezés se üzemelhessen engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy 2020. január 1-től egyetlen meglévő, 15 MW-ot meghaladó névleges bemenő hőteljesítményű közepes tüzelőberendezés se üzemelhessen engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy 2022. január 1-től egyetlen meglévő, 5 5 MW-ot meghaladó, de legfeljebb 15 MW névleges bemenő hőteljesítményű közepes tüzelőberendezés se üzemelhessen engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy 2025. január 1-től egyetlen meglévő, legfeljebb 5 MW névleges bemenő hőteljesítményű közepes tüzelőberendezés se üzemelhessen engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A nyilvántartásba vételi eljárás legalább az üzemeltetőnek az illetékes hatósághoz intézett azon bejelentéséből áll, amely szerint közepes tüzelőberendezést üzemeltet vagy kíván üzemeltetni.

(2) A tagállamok meghatározzák az engedélyezésre és a nyilvántartásba vételre vonatkozó eljárásokat. Az eljárásoknak magukban kell foglalniuk legalább azt az üzemeltetőre vonatkozó kötelezettséget, hogy az illetékes hatóságnak bejelentést vagy tájékoztatást arról, hogy közepes tüzelőberendezést üzemeltet vagy kíván üzemeltetni.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az illetékes hatóság az üzemeltető által tett bejelentést követő egy hónapon belül nyilvántartásba veszi a közepes tüzelőberendezést, és erről tájékoztatja az üzemeltetőt.

(4) Az illetékes hatóság az üzemeltető által tett bejelentést vagy tájékoztatást követő egy hónapon belül nyilvántartásba veszi a közepes tüzelőberendezést vagy elindítja az annak engedélyezésére irányuló eljárást, és erről tájékoztatja az üzemeltetőt.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A meglévő közepes tüzelőberendezések mentesíthetők a (2) bekezdésben említett bejelentési kötelezettség alól, amennyiben a (3) bekezdésben említett valamennyi információt az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátották.

törölve

Az említett tüzelőberendezéseket [thirteen months after the date of transposition]-ig nyilvántartásba kell venni.

 

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az illetékes hatóság által vezetett nyilvántartásnak minden egyes közepes tüzelőberendezésre vonatkozóan tartalmaznia kell legalább az I. mellékletben felsorolt információkat, valamint a 7. és 8. cikk szerinti nyomon követés vagy egyéb megfelelőségi ellenőrzések eredményeinek a vizsgálata során kapott minden információt.

(6) Az illetékes hatóságok nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartást vezetnek a közepes tüzelőberendezésekről, amely tartalmazza legalább az I. mellékletben felsorolt információkat, valamint a 7. és 8. cikk szerinti nyomon követés vagy egyéb megfelelőségi ellenőrzések eredményeinek a vizsgálata során kapott minden információt, továbbá minden olyan információt, amelyet a közepes tüzelőberendezések 9. cikk szerinti módosításával összefüggésben nyertek.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Az egyéb tagállami vagy uniós jogszabály értelmében kiadott engedélyt vagy elvégzett nyilvántartásba vételt össze lehet kapcsolni az (1) bekezdésben előírt engedéllyel vagy nyilvántartásba vétellel, egyetlen engedélyt vagy nyilvántartásba vételt alkotva, feltéve, hogy az engedély vagy nyilvántartásba vétel magában foglalja az e cikkben előírt információkat.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A tagállamok kizárólag akkor mentesíthetik a 2010/75/EU irányelv II. fejezetének hatálya alá tartozó létesítmények részét képező közepes tüzelőberendezéseket az ezen irányelv II. mellékletében meghatározott kibocsátási határértékek, valamint a 6. cikkében foglalt rendelkezések betartása alól azon szennyező anyagok tekintetében, amelyekre ezen tüzelőberendezések vonatkozásában a 2010/75/EU irányelv 13. cikkének (5) bekezdése és 15. cikkének (3) bekezdése szerinti kibocsátási határértékek vonatkoznak, ha e kibocsátási határértékek nem haladják meg a jelen irányelv II. mellékletében meghatározott határértékeket.

 

Az ásványiolaj- és gázfinomítókon belül tüzelőanyagot égető tüzelőberendezések és a papírrostot gyártó létesítményekben működő hőhasznosító kazánok esetében a tagállamok a közepes tüzelőberendezések üzemeltetőjének kérésére mentesíthetik a 2010/75/EU irányelv II. fejezetének hatálya alá tartozó létesítmények részét képező közepes tüzelőberendezéseket az ezen irányelv II. mellékletében meghatározott kibocsátási határértékek, valamint a 6. cikkében foglalt rendelkezések betartása alól azon szennyező anyagok tekintetében, amelyekre ezen tüzelőberendezések vonatkozásában a 2010/75/EU irányelv 13. cikkének (5) bekezdése és 15. cikkének (3) bekezdése szerinti kibocsátási határértékek vonatkoznak.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2025. január 1-jétől az 5 MW-nál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű meglévő közepes tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szálló por levegőbe történő kibocsátásai nem haladhatják meg a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékeket.

2020. január 1-jétől az 15 MW-nál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű meglévő közepes tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és por levegőbe történő kibocsátásai nem haladhatják meg a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékeket.

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2022. január 1-jétől az 5 MW-ot meghaladó, de legfeljebb 15 MW névleges bemenő hőteljesítményű meglévő közepes tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és por levegőbe történő kibocsátásai nem haladhatják meg a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékeket.

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2030. január 1-jétől a legfeljebb 5 MW névleges bemenő hőteljesítményű meglévő közepes tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szálló por levegőbe történő kibocsátásai nem haladhatják meg a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékeket.

2027. január 1-jétől a legfeljebb 5 MW névleges bemenő hőteljesítményű meglévő közepes tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és por levegőbe történő kibocsátásai nem haladhatják meg a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékeket.

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok a meglévő nemzetközi kötelezettségvállalások sérelme nélkül a kis, szigetüzemben működő rendszerek és a szigetüzemben működő mikrorendszerek részét képező, meglévő közepes tüzelőberendezéseket az e cikk (2) bekezdésének első, második és harmadik albekezdésében meghatározott időponttól számítva legfeljebb öt évig, de legkésőbb 2030-ig mentesíthetik a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékek betartása alól.

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az illetékes hatóság az (1) bekezdéstől eltérve, a környezetvédelmi és levegőminőségi előírások sérelme nélkül a II. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékek betartására előírt időponttól számítva legfeljebb öt évig, de legkésőbb 2030-ig egyedi esetekben enyhébb kibocsátási határértékeket állapíthat meg, feltéve, hogy a berendezés öt év mozgó átlagában számított hasznos hőtermelésének legalább 50%-át közszolgáltatási távfűtési hálózatban, gőz vagy forró víz formájában használják fel, vagy hogy fő tüzelőanyaga a szilárd biomassza. Ilyen eltérésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha valamely értékelés szerint a II. mellékletben meghatározott kibocsátási szintek elérése aránytalanul magas költségekhez vezetne a környezeti előnyökhöz képest, az alábbiak miatt:

 

a) az érintett létesítmény földrajzi helye vagy a helyi környezeti feltételek; vagy

 

b) az érintett létesítmény műszaki jellemzői.

 

Az illetékes hatóságok által megállapított maximális kibocsátási határértékek a kén-dioxid tekintetében nem haladhatják meg az 1100 mg/Nm3-t, a por tekintetében pedig a 150 mg/Nm3-t.

 

Az illetékes hatóság minden esetben biztosítja, hogy ne kerüljön sor jelentős szennyezés okozására, és hogy elérjék a környezet egészének magas szintű védelmét.

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az évente legfeljebb 500 üzemórán át üzemelő meglévő közepes tüzelőberendezéseket a tagállamok mentesíthetik a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékeknek való megfelelés alól. Ebben az esetben a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezésekre a szálló por tekintetében a 200 mg/Nm³ kibocsátási határérték alkalmazandó.

Vészhelyzetben, illetve olyan rendkívüli körülmények esetén, amelyek szükségessé teszik ezen közepes tüzelőberendezések használatát, az ötéves időszak mozgó átlagát tekintve évente legfeljebb 500 üzemórán át üzemelő meglévő közepes tüzelőberendezéseket a tagállamok mentesíthetik a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékeknek való megfelelés alól. A tagállamok a felső határértéket 800 órára emelhetik az alábbi esetekben:

 

- összekapcsolt szigeteken a tartalék energiatermelés számára a sziget fő energiaellátása megszakadásának esetén;

 

- hőtermelésre használt közepes tüzelőberendezések számára rendkívül hideg időjárási események esetén.

 

Ebben az esetben a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő berendezéseknél a por tekintetében a 200 mg/Nm³ kibocsátási határérték alkalmazandó.

Módosítás  52

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[1 year after the date of transposition]-tól/-től az új közepes tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szálló por levegőbe történő kibocsátásai nem haladhatják meg a II. melléklet 2. részében meghatározott kibocsátási határértékeket.

[Az átültetés dátumától számított 12 hónap]-tól/-től az új közepes tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és por levegőbe történő kibocsátásai nem haladhatják meg a II. melléklet 2. részében meghatározott kibocsátási határértékeket.

Módosítás  53

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az évente legfeljebb 500 üzemórán át üzemelő új közepes tüzelőberendezéseket a tagállamok mentesíthetik a II. melléklet 2. részében meghatározott kibocsátási határértékeknek való megfelelés alól. Ebben az esetben a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezésekre a szálló por tekintetében a 100 mg/Nm³ kibocsátási határérték alkalmazandó.

Olyan vészhelyzetben, amely szükségessé teszi e közepes tüzelőberendezések használatát, a hároméves időszak mozgó átlagát tekintve évente legfeljebb 500 üzemórán át üzemelő, új közepes tüzelőberendezéseket a tagállamok mentesíthetik a II. melléklet 2. részében meghatározott kibocsátási határértékeknek való megfelelés alól. Ebben az esetben a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő berendezéseknél a por tekintetében a 100 mg/Nm³ kibocsátási határérték alkalmazandó.

Módosítás  54

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 2008/50/EK irányelvben meghatározott uniós levegőminőségi határértékeknek meg nem felelő zónákban a tagállamok a III. mellékletben meghatározott referenciaértékeken vagy a tagállamok által meghatározott szigorúbb értékeken alapuló kibocsátási határértékeket alkalmaznak az ezekben a zónákban üzemeltetett egyedi közepes tüzelőberendezésekre, kivéve ha a Bizottság előtt igazolják, hogy az említett kibocsátási határértékek alkalmazása aránytalanul magas költségekkel járna, és hogy a 2008/50/EK irányelv 23. cikkében előírt levegőminőségi tervek magukban foglalnak a levegőminőségi határértékeknek való megfelelőséget biztosító egyéb intézkedéseket.

(4) A 2008/50/EK irányelvben meghatározott uniós levegőminőségi határértékeknek meg nem felelő zónákban a tagállamok felmérik szigorúbb, a III. mellékletben meghatározott referenciaértékeken alapuló kibocsátási határértékek alkalmazásának szükségességét az ezekben a zónákban üzemeltetett egyedi közepes tüzelőberendezésekre.

Módosítás  55

Irányelvre irányuló javaslat

5 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. cikk

 

Energiahatékonyság

 

1. A tagállamok intézkedéseket hoznak annak elősegítésére, hogy fokozzák a közepes tüzelőberendezések energiahatékonyságát.

 

2. A Bizottság az elérhető legjobb technikákkal összhangban 2016. december 31-ig értékeli a közepes tüzelőberendezésekre vonatkozó minimális energiahatékonysági minimumszabványokat.

 

3. A Bizottság ezen értékelés eredményeiről jelentésben számol be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és ahhoz adott esetben jogalkotási javaslatot csatol, amelyben meghatározza az új közepes tüzelőberendezésekre vonatkozó, 2020. január 1-jétől alkalmazandó energiahatékonysági szinteket.

Módosítás  56

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok létrehozzák a közepes tüzelőberendezések környezetvédelmi ellenőrzésének rendszerét, vagy egyéb intézkedéseket hajtanak végre az ezen irányelv követelményei teljesítésének ellenőrzésére.

(1) A tagállamok környezetvédelmi ellenőrzések vagy egyéb intézkedések alapján hatékony rendszert hoznak létre az ezen irányelv követelményei teljesítésének ellenőrzésére.

Módosítás  57

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Amennyiben már léteznek ellenőrzések és vizsgálatok a kibocsátásokra vonatkozó egyéb uniós jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzésére, a tagállamok az ezen irányelvnek való megfelelés ellenőrzésének céljaira felhasználhatják ezen ellenőrzéseket és vizsgálatokat.

Módosítás  58

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a közepes tüzelőberendezések esetében az üzemzavarok fennállásának időtartama, valamint az indítási és leállítási időszakok a lehető legrövidebbek legyenek. A másodlagos kibocsátáscsökkentő berendezések üzemzavara vagy üzemképtelensége esetén az üzemeltető azonnal értesíti az illetékes hatóságot.

(3) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az üzemeltetők a közepes tüzelőberendezések esetében a lehető legrövidebbre csökkentsék az üzemzavarok fennállásának időtartamát, valamint az indítási és leállítási időszakokat. A másodlagos kibocsátáscsökkentő berendezések üzemzavara vagy üzemképtelensége esetén az üzemeltető azonnal értesíti az illetékes hatóságot.

Módosítás  59

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A megfelelés hiányáról az üzemeltető a lehető leghamarabb tájékoztatja az illetékes hatóságot, a tagállam által meghatározott formátumban.

Módosítás  60

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a követelményeknek való megfelelés hiányában

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóság a követelményeknek való megfelelés hiányában előírja az üzemeltető számára a megfelelés indokolatlan késedelem nélküli helyreállításához szükséges intézkedések meghozatalát.

a) az üzemeltető azonnal tájékoztassa az illetékes hatóságot;

 

b) az üzemeltető azonnal megtegye a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül a követelményeket újból teljesítse;

 

c) az illetékes hatóság kötelezze az üzemeltetőt arra, hogy megtegyen bármely olyan megfelelő kiegészítő intézkedést, amely az illetékes hatóság megítélése szerint a követelmények újbóli teljesítéséhez szükséges;

 

Amennyiben a követelmények újbóli teljesítése nem lehetséges, az illetékes hatóság felfüggeszti a tüzelőberendezés üzemeltetését, és törli a nyilvántartásból.

Amennyiben a követelmények újbóli teljesítése nem lehetséges, az illetékes hatóság felfüggeszti a tüzelőberendezés üzemeltetését, és visszavonja az engedélyt, vagy törli a nyilvántartásból.

Módosítás  61

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a 4. cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül az illetékes hatóságnál tett bejelentés igazolása;

törölve

Módosítás  62

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az illetékes hatóság általi nyilvántartásba vétel igazolása;

b) az illetékes hatóság általi engedélyezés vagy nyilvántartásba vétel igazolása;

Módosítás  63

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) adott esetben az 5. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében említett üzemórákról vezetett nyilvántartás;

d) adott esetben az 5. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében és az 5. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében említett üzemórákról vezetett nyilvántartás;

Módosítás  64

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) a be nem tartás tényére, valamint a 7. cikk (4) bekezdése szerinti intézkedésekre vonatkozó nyilvántartás;

Módosítás  65

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb) a 9. cikkben említett dokumentáció.

Módosítás  66

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A (2) bekezdésben felsorolt adatokat a közepes tüzelőberendezés működési területe szerinti helyi és regionális hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás  67

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az üzemeltető értesíti az illetékes hatóságot minden olyan, a közepes tüzelőberendezéseken tervezett módosításról, amely befolyásolná az alkalmazandó kibocsátási határértékeket. Az említett értesítésnek a módosítás előtt legalább egy hónappal meg kell történnie.

(1) Az üzemeltető tájékoztatja az illetékes hatóságot minden olyan, a közepes tüzelőberendezéseken tervezett módosításról, amely befolyásolná az alkalmazandó kibocsátási határértékeket. Az említett tájékoztatásnak a módosítás előtt legalább egy hónappal meg kell történnie.

Módosítás  68

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az üzemeltető általi, az (1) bekezdésnek megfelelő értesítést követően az illetékes hatóság egy hónapon belül nyilvántartásba veszi az említett módosításokat.

(2) Miután az illetékes hatóság megkapta az (1) bekezdésben megfelelő tájékoztatást az üzemeltetőtől, három hónapon belül naprakésszé teszi az engedélyt vagy a nyilvántartást, és arról tájékoztatja az üzemeltetőt.

Indokolás

Biztosítani kell az illetékes hatóság számára a berendezés engedélyének vagy nyilvántartásba vételének naprakésszé tételét a módosításoknak a levegő minőségére és az alkalmazandó kibocsátási határértékekre gyakorolt esetleges hatásai alapján.

Módosítás  69

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A meglévő közepes tüzelőberendezés 3. cikk (1) bekezdésének 19a. pontja szerinti lényeges módosítása esetén az illetékes hatóság rendelkezik arról, hogy a berendezést új berendezésként engedélyezzék vagy vegyék nyilvántartásba, és arról tájékoztatja az üzemeltetőt.

 

Módosítás  70

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv24 sérelme nélkül az illetékes hatóság a nyilvánosság számára – többek között az interneten – hozzáférhetővé teszi a közepes tüzelőberendezésekről vezetett nyilvántartást.

A 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv24 sérelme nélkül az illetékes hatóság a nyilvánosság számára – többek között az interneten – hozzáférhetővé teszi a közepes tüzelőberendezésekről vezetett, a 4. cikk (6) bekezdése szerinti nyilvántartást.

__________________

__________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/4/EK irányelve a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/4/EK irányelve a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).

Módosítás  71

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok [2 years after the date of transposition]-ig összefoglaló jelentést küldenek a Bizottságnak az I. mellékletben felsorolt adatokról, amelyben feltüntetik az említett tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szálló por becsült teljes éves kibocsátásait tüzelőanyag-típus és hőteljesítmény szerinti bontásban.

(1) A tagállamok 2024. december 31-ig összefoglaló jelentést küldenek a Bizottságnak az I. mellékletben felsorolt adatokról, amelyben feltüntetik a közepes tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és por becsült teljes éves kibocsátásait berendezéstípus, tüzelőanyag-típus és hőteljesítmény-kategória szerinti bontásban.

Indokolás

A hosszabb határidőt egy esetleges – az egyszerű nyilvántartásnál összetettebb – engedélyezési rendszer bevezetése indokolja.

Módosítás  72

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A tagállamok továbbá 2024. december 31-ig bejelentik a Bizottságnak az ilyen berendezésekből származó éves szén-monoxid-kibocsátás becsült értékét tüzelőanyag-típus és hőteljesítmény-kategória szerinti bontásban.

Módosítás  73

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok 2026. október 1-jéig, illetve 2031. október 1-jéig második, illetve harmadik jelentést küldenek a Bizottságnak, amelyek tartalmazzák az (1) bekezdésben említett adatok frissítését.

A tagállamok 2029. október 1-jéig és 2034. október 1-jéig második, illetve harmadik jelentést küldenek a Bizottságnak, amelyek tartalmazzák az (1), illetve (1a) bekezdésben említett adatok frissítését.

Módosítás  74

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdés alapján készített jelentések minőségi és mennyiségi szempontból szolgáltatnak adatokat ezen irányelv végrehajtásáról, a közepes tüzelőberendezések ezen irányelvnek megfelelő üzemeltetésének ellenőrzését szolgáló bármilyen intézkedésről, valamint az e célt szolgáló bármilyen végrehajtási intézkedésről.

Az (1) és (1a) bekezdés és az e bekezdés első albekezdése alapján készített jelentések minőségi és mennyiségi szempontból szolgáltatnak adatokat ezen irányelv végrehajtásáról, a közepes tüzelőberendezések ezen irányelvnek megfelelő üzemeltetésének ellenőrzését szolgáló bármilyen intézkedésről, valamint az e célt szolgáló bármilyen végrehajtási intézkedésről.

Módosítás  75

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Második összefoglaló jelentésében a Bizottság felülvizsgálja ezen irányelv végrehajtását, különös tekintettel arra, hogy szükség van-e a III. mellékletben megállapított referenciaértékek Unió-szerte érvényes kibocsátási határértékekként való meghatározására, és annak kíséretében adott esetben jogalkotási javaslatot is előterjeszt.

törölve

Módosítás  76

Irányelvre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Felülvizsgálat

 

(1) A Bizottság 2025. december 31-ig felülvizsgálja az új közepes tüzelőberendezésekre vonatkozó kibocsátási határértékeket, a NOx-kibocsátásra vonatkozó határértékek kivételével, amelyeket 2021. december 31-ig kell felülvizsgálni. Az új és a meglévő közepes tüzelőberendezésekre vonatkozó kibocsátási határértékeket 2030. december 30-ig felül kell vizsgálni. Ezt követően a felülvizsgálatra tízévente kell sort keríteni. A felülvizsgálat során figyelembe kell venni az elérhető legjobb technológiákat és lehetőség szerint a 6. cikkben említett nyomon követésből nyert adatokat is.

 

(2) A Bizottság megvizsgálja, hogy a közepes tüzelőberendezések esetében indokolt-e szabályozni a szén-monoxid-kibocsátásokat.

 

(3) A Bizottság – szükség esetén jogalkotási javaslat kíséretében – megküldi e felülvizsgálat eredményét az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Indokolás

Ilyen hosszú időtáv esetén fontos, hogy az irányelvet az új technológiai fejlemények fényében rendszeres felülvizsgálatnak vessék alá.

Módosítás  77

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság a [the date of entry into force]-t követő ötéves időtartamra felhatalmazást kap a 13. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb négy hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(2) A Bizottság a [hatálybalépés dátuma]-t követő ötéves időtartamra felhatalmazást kap a 13. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb 9 hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról, és azt megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb négy hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Módosítás  78

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [date: 1,5 years after the entry into force]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [a hatálybalépéstől számított 18 hónapon belül] megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Módosítás  79

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 8 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. Az 5. cikk (2) bekezdése második albekezdésének alkalmazása esetén az üzemeltető által aláírt nyilatkozat arról, hogy a tüzelőberendezést évente legfeljebb 300 órán át üzemelteti;

8. Az 5. cikk (2) bekezdése harmadik albekezdésének vagy (3) bekezdése második albekezdésének alkalmazása esetén az üzemeltető által aláírt nyilatkozat arról, hogy a tüzelőberendezést legfeljebb az ezen albekezdésekben meghatározott számú üzemórán át üzemelteti;

Módosítás  80

Irányelvre irányuló javaslat

IV melléklet – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kibocsátások nyomon követése

A kibocsátás ellenőrzése és a megfelelés értékelése

Módosítás  81

Irányelvre irányuló javaslat

IV melléklet – 1 rész – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

I. rész – Ellenőrzési módszerek

1. Az 1 MW-nál nagyobb, de 20 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű közepes tüzelőberendezések esetében legalább háromévente, a legalább 20 MW, de 50 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű közepes tüzelőberendezések esetében pedig legalább évente el kell végezni a SO2-, a NOx- és a szállópor-kibocsátások rendszeres mérését.

1. A SO2, a NOx és a por kibocsátásának rendszeres mérését az alábbiak szerint kell elvégezni:

 

- az 1 MW-nál nagyobb, de 5 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű közepes tüzelőberendezések esetében legalább háromévente;

 

- a legalább 5 MW, de 15 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű közepes tüzelőberendezések esetében legalább kétévente;

 

- a legalább 15 MW kisebb névleges bemenő hőteljesítményű közepes tüzelőberendezések esetében legalább évente.

Módosítás  82

Irányelvre irányuló javaslat

IV melléklet – 1 rész – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Csak azon szennyező anyagokra vonatkozóan van szükség mérésre, amelyekre a II. melléklet az érintett berendezéssel összefüggésben kibocsátási határértékeket határoz meg.

2. A tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak annak biztosítására, hogy a szén-monoxid (CO) mérésére is sor kerüljön.

Módosítás  83

Irányelvre irányuló javaslat

IV melléklet – I rész – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az első méréseket a berendezés nyilvántartásba vételétől számított három hónapon belül kell elvégezni.

3. Az első méréseket a berendezés nyilvántartásba vételétől vagy engedélyezésétől számított három hónapon belül kell elvégezni.

Módosítás  84

Irányelvre irányuló javaslat

IV melléklet – I rész – 4 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. Az 1. pontban említett időszakos mérések alternatívájaként a tagállamok előírhatnak folyamatos méréseket is.

 

Folyamatos mérések esetén az automatizált mérési rendszereket a referencia-módszerekkel végzett párhuzamos mérésekkel évente legalább egyszer ellenőrizni kell, és az üzemeltetőnek értesítenie kell az illetékes hatóságot az ilyen ellenőrzések eredményéről.

Módosítás  85

Irányelvre irányuló javaslat

IV melléklet – I rész – 5 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A szennyező anyagok mintavételezését és elemzését, a folyamatparaméterek mérését, valamint a 4. pontban említettek szerint alkalmazott alternatív eljárásokat a CEN-szabványokkal összhangban kell elvégezni. Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő CEN-szabvány, olyan ISO-, országos vagy egyéb nemzetközi szabványokat kell figyelembe venni, amelyek az adatszolgáltatást ezzel tudományos szempontból egyenértékű minőségben tudják biztosítani.

5. A szennyező anyagok mintavételezését és elemzését, a folyamatparaméterek mérését, valamint a 4. pontban említettek szerint alkalmazott alternatív eljárásokat a CEN-szabványokkal összhangban kell elvégezni. A mérés során a berendezésnek reprezentatív, egyenletes terhelés mellett, stabil körülmények között kell működnie. A beindítási és leállítási időszakokat a mérésből ki kell zárni. Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő CEN-szabvány, olyan ISO-, országos vagy egyéb nemzetközi szabványokat kell figyelembe venni, amelyek az adatszolgáltatást ezzel tudományos szempontból egyenértékű minőségben tudják biztosítani.

Módosítás  86

Irányelvre irányuló javaslat

IV melléklet – I a rész (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ia. rész – A megfelelőség értékelése

 

1. Időszakos mérések esetén az 5. cikkben említett kibocsátási határértékek abban az esetben tekintendők teljesítettnek, ha az egyes méréssorozatok során vagy az illetékes hatóságok által megállapított szabályoknak megfelelően meghatározott egyéb eljárások keretében kapott eredmények nem lépik túl a vonatkozó kibocsátási határértéket.

 

2. Folyamatos mérések esetén az 5. cikkben említett kibocsátási határértékeknek való megfelelést a 2010/75/EU irányelv V. melléklete 4. részének 1. pontjában foglaltak szerint kell értékelni.

 

Az érvényesített átlagértékek meghatározása a 2010/75/EU irányelv V. melléklete 3. részének 9. és 10. pontjában meghatározottak szerint történik.

 

Az átlagos kibocsátási határértékek kiszámításakor nem kell figyelembe venni a 5. cikk (6) és (7) bekezdésében említett időszakok alatt, valamint az indítási és a leállítási időszakban végzett méréseket.

(1)

HL C 451., 2014.12.16., 134. o.

(2)

HL C 415., 2014.11.20., 23. o.


INDOKOLÁS

Az Unióban mintegy 150 000 közepes, azaz 1 és 50 MW közötti névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés működik: ezeket számos különböző célra használják, beleértve a villamosenergia-termelést, a háztartási/lakossági fűtést és hűtést, a hő/gőz ipari célokra történő biztosítását stb., és a kén-dioxid-, a nitrogén-oxid- és a porkibocsátás jelentős forrásai. Míg a kis tüzelőberendezésekre kiterjedhet a környezetbarát tervezésről szóló 2009/125/EK irányelv hatálya, a nagy tüzelőberendezéseket pedig az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv szabályozza, a közepes tüzelőberendezésekből származó szennyező anyagok kibocsátása általánosságban uniós szinten nincs szabályozva.

A Bizottság javaslata ezért a közepes tüzelőberendezésekre vonatkozóan rendelkezéseket irányoz elő. Célja, hogy jelentősen hozzájáruljon a NOx, a SO2 és a por kibocsátásának csökkentéséhez azáltal, hogy az új és a meglévő berendezésekre határértékeket állapít meg, és egyszerű nyilvántartási rendszert hoz létre annak érdekében, hogy elősegítse teljesíteni a tagállamok kibocsátáscsökkentési kötelezettségeinek jelentős részét, és egyúttal elkerülje, hogy a levegőminőséget a biomassza fokozott használatával próbálják ellensúlyozni, ami éppen hogy a levegőszennyezés növekedésével járna.

A szabályozás javításának elvével összhangban e jelentéstervezet célja a kettős szabályozás és a túlzott adminisztrációs terhek elkerülése, egyszersmind érintetlenül hagyva az eredeti jogalkotási javaslat céljait.

Ebben a szellemben az irányelv 2. cikkben meghatározott hatálya módosításra került a javasolt irányelv és a meglévő vívmányok – különösen, de nem kizárólag az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv – alkalmazásának egyértelművé tétele érdekében. Az ipari kibocsátásokról szóló irányelvvel való szabályozási összhang megőrzése érdekében a szövegbe további pontosítások kerültek.

Az előadó úgy véli, hogy az általa javasolt változtatások javítják annak az esélyeit, hogy az irányelv reálisan végrehajtható legyen, és fontos eszközzé váljon az Európai Unió levegőminőségének javításában anélkül, hogy indokolatlan terheket róna a társadalomra és a gazdaságra.


VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (17.4.2015)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

A vélemény előadója: Fredrick Federley

RÖVID INDOKOLÁS

Háttér-információk

A levegőszennyezés valóban határokon átnyúló probléma, és számos tagállam levegőszennyezését a szomszédos országoktól kapja. Ezért a kibocsátások kezelésére irányuló következetes és nagyra törő keret kidolgozásához uniós szintű fellépés szükséges.

A bizottsági javaslat célja a jelenlegi uniós szabályozásban meglévő komoly hézag kitöltése. Az új, kis tüzelőberendezéseket az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezései már szabályozzák. A nagy tüzelőberendezésekre ugyanakkor kiterjed az ipari kibocsátásokról szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és (2015. december 31-ig) a nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló, 2001. október 23-i 2001/80/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

Mindazonáltal a közepes (1 és 50 MW közötti névleges bemenő hőteljesítményű) tüzelőberendezésekből származó levegőszennyező anyagok kibocsátására vonatkozóan nem létezik specifikus uniós szintű szabályozás, és az előadó üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy az egységesebb szabályozási környezet kialakítása céljából pótolja e hiányosságot.

A javaslat több okból is fontos. Először is, a bizottsági hatásvizsgálat szerint a levegőszennyezés a becslések szerint évente több mint 400 000 korai elhalálozáshoz vezet, és 940 milliárd eurós egészségügyi költséget okoz. Ezenkívül egyrészt jelentős környezetkárosítást okoz, mivel az EU területének 62%-a ki van téve az eutrofizációnak, másrészt gazdasági károkhoz vezet, mivel 15 milliárd eurós kiesést okoz a kieső munkanapok miatt, 4 milliárd eurós egészségügyi költséget eredményez, 3 milliárd eurónyi terméshozam-kieséssel jár, és az épületállományban 1 milliárd eurós kárt okoz. Másodszor, a közepes tüzelőberendezések kibocsátásának csökkentése hozzájárulhat az uniós éghajlat- és energiaügyi célkitűzések eléréséhez az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése, az energiahatékonyság növelése és a megújuló energia előmozdítása révén. A mostani fellépéssel és a szabályozási hiátus kitöltésével a beruházások számára egyértelmű jelzést, az áttörést jelentő technológiákkal kapcsolatos kutatás és innováció számára pedig további ösztönzést adhatunk. Ez megteremti majd annak a feltételeit, hogy az európai vállalkozások vezető szerepet játsszanak a zöld innovációban, továbbá óriási lehetőségekkel kecsegtet az exportpiacokon. A levegőszennyezés Kínának például évente a GDP 12–13%-ának megfelelő költségeket okoz.

Az előadó által javasolt pontosítások és módosítások

A Bizottság javaslatához képest azonban számos pont pontosításra és módosításra szorul. Az előadó az alábbi fő pontokat határozta meg:

A meglévő szabályozáshoz való viszony

A szabályozási keretnek egységesnek kell lennie, és a kettős szabályozás kockázatait el kell kerülni. Konkrétan egyértelművé kell tenni a szóban forgó javaslat és a már hatályban lévő ipari kibocsátásokról szóló irányelv közötti viszonyt.

Kkv-szempontok

Mivel a közepes tüzelőberendezések 75%-át a kkv-k üzemeltetik, különös figyelmet kell fordítani arra, hogy ne rójunk rájuk túlzott adminisztratív terheket. A kkv-k nem rendelkeznek a nagyobb vállalatoknál meglévő igazgatási képességekkel, és mind a szóban forgó javaslat, mind pedig a Tanács álláspontja több olyan részt is tartalmaz, amelyben e szempont nem kap kellő figyelmet.

Költséghatékonyság

Egyértelműen szükség van a vállalkozásokat terhelő költségek, illetve a környezeti és egészségügyi előnyök közötti megfelelő egyensúly megteremtésére. Noha nyilvánvaló, hogy szükség van kibocsátási határértékekre, ezeknek arányosaknak és a gyakorlatban is működőképeseknek kell lenniük. Az előadó ugyanakkor úgy véli, hogy komoly érvek szólnak a nagyra törő szabályozás mellett.

Rugalmasság

A bizottsági javaslat már különbséget tesz az új és a meglévő berendezések között. Mindazonáltal a legkisebb, 5 MW-ig terjedő teljesítményű meglévő berendezések esetében, amelyeknél a költségek aránylag magasak lehetnek, lehetőség van a rugalmasság növelésére.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A tüzelőanyagok kis tüzelőberendezésekben és -készülékekben történő égetése az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv15 végrehajtásáról szóló jogi aktusokkal szabályozható. A tüzelőanyagok nagy tüzelőberendezésekben történő égetését a 2013. január 7-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv16 szabályozza, míg a 2001/80/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv17 2015. december 31-ig alkalmazandó a 2010/75/EU irányelv 30. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozó nagy tüzelőberendezésekre.

(5) A tüzelőanyagok kis tüzelőberendezésekben és -készülékekben történő égetése a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv15 végrehajtásáról szóló jogi aktusokkal szabályozható. A fennálló jogalkotási hézag kitöltése érdekében azonban további intézkedésekre van szükség a 2009/125/EK irányelv keretében. A tüzelőanyagok nagy tüzelőberendezésekben történő égetését a 2013. január 7-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv16 szabályozza, míg a 2001/80/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv17 2015. december 31-ig alkalmazandó a 2010/75/EU irányelv 30. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozó nagy tüzelőberendezésekre.

__________________

__________________

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 2009/125/EK irányelve az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31., 10. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 2009/125/EK irányelve az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31., 10. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/75/EU irányelve az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/75/EU irányelve az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. október 23-i 2001/80/EK irányelve a nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról (HL L 309., 2001.11.27., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. október 23-i 2001/80/EK irányelve a nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról (HL L 309., 2001.11.27., 1. o.).

Indokolás

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv és az ezen irányelv közötti jogalkotási hézagot a Tanács álláspontjában javasoltaknak megfelelően a környezetbarát tervezésről szóló irányelvben kellene rendezni.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Ez az irányelv nem vonatkozik a 2009/125/EK irányelvnek megfelelően elfogadott végrehajtási intézkedéseknek, illetve a 2010/75/EU irányelv III. vagy IV. fejezetének hatálya alá tartozó, energiával kapcsolatos termékekre. Bizonyos más tüzelőberendezéseket – technikai jellemzőik vagy egyedi alkalmazásuk alapján – szintén mentesíteni kell ezen irányelv hatálya alól.

(9) Ez az irányelv nem vonatkozik a 2009/125/EK irányelvnek megfelelően elfogadott végrehajtási intézkedések, illetve a 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartozó tüzelőberendezésekre. Bizonyos más tüzelőberendezéseket – technikai jellemzőik vagy egyedi alkalmazásuk alapján – szintén mentesíteni kell ezen irányelv hatálya alól. Egyetlen tüzelőberendezést sem szabad kettős szabályozásnak alávetni. Szükség esetén a Bizottságnak pontosító iránymutatásokat kell előterjesztenie.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) Tekintettel e tüzelőberendezések elhelyezkedésére és a kapcsolódó technikai és logisztikai problémákra, Spanyolország esetében a Kanári-szigetek, Franciaország esetében a francia tengerentúli megyék, Portugália esetében pedig Madeira és az Azori-szigetek tekintetében célszerűbb, ha az érintett tagállamok az ezeken a területeken üzemeltetett közepes tüzelőberendezések kibocsátási határértékeit nem az uniós szintű minimumkövetelmények alapján határozzák meg.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A levegőbe kerülő kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szálló por mennyiségének csökkentése érdekében minden közepes tüzelőberendezés üzemeltetését legalább ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy a tüzelőberendezés az üzemeltető bejelentése alapján felvételre kerüljön az illetékes hatóság nyilvántartásába.

(10) A levegőbe kerülő kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szálló por mennyiségének csökkentése érdekében minden közepes tüzelőberendezés üzemeltetését legalább ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy a tüzelőberendezés az üzemeltető bejelentése alapján felvételre kerüljön az illetékes hatóság nyilvántartásába, vagy a hatóság a berendezésre vonatkozóan engedélyt adjon ki.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a 2010/75/EU irányelv III. vagy IV. fejezetének hatálya alá tartozó tüzelőberendezések;

a) a 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartozó tüzelőberendezések;

Indokolás

A kettős szabályozás elkerülése érdekében a 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartozó berendezéseket ki kell venni ezen irányelv hatálya alól.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a 2009/125/EK irányelvnek megfelelően elfogadott végrehajtási intézkedések hatálya alá tartozó, energiával kapcsolatos termékek, amennyiben az említett végrehajtási jogi aktusok az ezen irányelv II. mellékletében foglalt szennyező anyagok tekintetében kibocsátási határértékeket határoznak meg;

b) a 2009/125/EK irányelvnek megfelelően elfogadott végrehajtási intézkedések hatálya alá tartozó tüzelőberendezések, amennyiben az említett végrehajtási jogi aktusok az ezen irányelv II. mellékletében foglalt szennyező anyagok tekintetében kibocsátási határértékeket határoznak meg;

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) tüzelőberendezések, amelyekben a gáznemű égéstermékeket tárgyak vagy anyagok közvetlen hevítésére, szárítására vagy bármilyen más kezelésére használják;

c) tüzelőberendezések, amelyekben az égéstermékeket tárgyak vagy anyagok közvetlen hevítésére, szárítására bármilyen más kezelésére használják, például olvasztókemencék, újrahevítő kemencék, hőkezelésre szolgáló kemencék;

Indokolás

A jogbiztonság garantálása érdekében az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv 28. cikkének a) pontjában foglalt szövegezést kell alkalmazni.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) hőhasznosító kazánok a papírrostot gyártó létesítményekben;

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb) az ásványolaj- és gázfinomítókon belül energiatermelés céljából tisztán vagy más tüzelőanyagokkal együtt finomítói tüzelőanyagot égető tüzelőberendezések;

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Ez az irányelv nem alkalmazandó a kutatási tevékenységekre, a fejlesztési tevékenységekre, illetve a közepes tüzelőberendezésekkel kapcsolatos tesztelési tevékenységekre. A tagállamok e bekezdés alkalmazására vonatkozóan különleges feltételeket állapíthatnak meg.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) szálló por”: bármilyen formájú, szerkezetű és sűrűségű, a gázfázisban a mintavételi ponton adott körülmények között diszpergált olyan részecskék, amelyek az analizálandó gázból való reprezentatív mintavételt követően meghatározott körülmények között szűréssel összegyűjthetők, és amelyek a meghatározott körülmények között történő szárítás után a szűrő előtti szakaszban vagy a szűrőn maradnak;

(4) „por”: bármilyen formájú, szerkezetű és sűrűségű, a gázfázisban a mintavételi ponton adott körülmények között diszpergált olyan részecskék, amelyek az analizálandó gázból való reprezentatív mintavételt követően meghatározott körülmények között szűréssel összegyűjthetők, és amelyek a meghatározott körülmények között történő szárítás után a szűrő előtti szakaszban vagy a szűrőn maradnak;

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) „meglévő tüzelőberendezés”: [egy évvel az átültetés dátumát követően] előtt üzembe állított tüzelőberendezés;

(6) „meglévő tüzelőberendezés”: [egy évvel az átültetés dátumát követően] előtt üzembe állított tüzelőberendezés, vagy olyan tüzelőberendezés, amelynek tekintetében [az átültetés dátuma] előtt engedélyt bocsátottak ki a nemzeti jogszabályoknak megfelelően, amennyiben a tüzelőberendezést legkésőbb [egy évvel az átültetés dátumát követően]-án/-én üzembe helyezték;

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) „üzemórák”: az az órában kifejezett időtartam, amelynek során a tüzelőberendezés kibocsátásokat juttat a levegőbe;

(16) „üzemórák”: az az órában kifejezett időtartam, amelynek során a tüzelőberendezés üzemel és kibocsátásokat juttat a levegőbe; az üzemóra számításába a beindítás és a leállítás időszaka nem számít bele;

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. cikk

 

Összesítési szabályok

 

A tagállamok ezen irányelv alkalmazásában két vagy több új közepes tüzelőberendezés kombinációját egyetlen közepes tüzelőberendezésnek tekinthetik, és névleges bemenő hőteljesítményüket a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítményének kiszámítása céljából összesíthetik, amennyiben:

 

- az ilyen közepes tüzelőberendezésekből származó füstgázok kibocsátása közös kéményen keresztül történik, vagy

 

- az ilyen közepes tüzelőberendezésekből származó füstgázok kibocsátása – műszaki és gazdasági tényezőket figyelembe véve – történhetne közös kéményen keresztül.

Indokolás

A Tanács álláspontja kötelező összesítési szabályokat javasol. Annak oka, hogy a Bizottság tartózkodott az összesítési szabályokra vonatkozó javaslattól, az ezzel járó adminisztrációs teher súlyos volta. Ugyanakkor összesítési szabályok már több tagállamban működnek. Ez a módosítás az összesítési szabályokat önkéntessé teszi, azaz lehetővé teszi a tagállamok számára az összesítési szabályok további alkalmazását, ugyanakkor egyetlen tagállamot sem kötelez azok bevezetésére.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a közepes tüzelőberendezések csak akkor legyenek üzemeltethetők, ha azokat az illetékes hatóság nyilvántartásba vette.

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy egyetlen új közepes tüzelőberendezés se üzemelhessen engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül.

 

(1a) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy 2025. január 1-től egyetlen meglévő, 5 MW-ot meghaladó névleges bemenő hőteljesítményű közepes tüzelőberendezés se üzemelhessen engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül.

 

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy 2030. január 1-től egyetlen meglévő, legfeljebb 5 MW névleges bemenő hőteljesítményű közepes tüzelőberendezés se üzemelhessen engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül.

(2) A nyilvántartásba vételi eljárás legalább az üzemeltetőnek az illetékes hatósághoz intézett azon bejelentéséből áll, amely szerint közepes tüzelőberendezést üzemeltet vagy kíván üzemeltetni.

(2) A tagállamok meghatározzák az engedélyezésre és a nyilvántartásba vételre vonatkozó eljárásokat. Azoknak magukban kell foglalniuk legalább azt az üzemeltetőre vonatkozó kötelezettséget, hogy bejelentse a hatóságnak, hogy közepes tüzelőberendezést üzemeltet vagy kíván üzemeltetni.

(3) Az üzemeltető bejelentésének minden egyes közepes tüzelőberendezésre vonatkozóan tartalmaznia kell legalább az I. mellékletben felsorolt információkat.

(3) Az üzemeltető bejelentésének minden egyes közepes tüzelőberendezésre vonatkozóan tartalmaznia kell legalább az I. mellékletben felsorolt információkat.

(4) Az illetékes hatóság az üzemeltető által tett bejelentést követő egy hónapon belül nyilvántartásba veszi a közepes tüzelőberendezést, és erről tájékoztatja az üzemeltetőt.

(4) Az illetékes hatóság az üzemeltető által tett bejelentést követő egy hónapon belül nyilvántartásba veszi a közepes tüzelőberendezést, vagy elindítja az annak engedélyezésére irányuló eljárást, és erről tájékoztatja az üzemeltetőt.

(5) A meglévő közepes tüzelőberendezések mentesíthetők a (2) bekezdésben említett bejelentési kötelezettség alól, amennyiben a (3) bekezdésben említett valamennyi információt az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátották.

(5) A meglévő közepes tüzelőberendezések mentesíthetők a (2) bekezdésben említett bejelentési kötelezettség alól, amennyiben a (3) bekezdésben említett valamennyi információt az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátották.

Az említett tüzelőberendezéseket [az átültetés dátumától számított tizenhárom hónap]-ig nyilvántartásba kell venni.

Az említett tüzelőberendezéseket [az átültetés dátumától számított tizenhárom hónap]-ig nyilvántartásba kell venni vagy engedélyezni kell.

(6) Az illetékes hatóság által vezetett nyilvántartásnak minden egyes közepes tüzelőberendezésre vonatkozóan tartalmaznia kell legalább az I. mellékletben felsorolt információkat, valamint a 7. és 8. cikk szerinti nyomon követés vagy egyéb megfelelőségi ellenőrzések eredményeinek a vizsgálata során kapott minden információt.

(6) Az illetékes hatóság által vezetett nyilvántartásnak minden egyes közepes tüzelőberendezésre vonatkozóan tartalmaznia kell legalább az I. mellékletben felsorolt információkat, valamint a 7. és 8. cikk szerinti nyomon követés vagy egyéb megfelelőségi ellenőrzések eredményeinek a vizsgálata során kapott minden információt.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A tagállamok mentesíthetik a 2010/75/EU irányelv II. fejezetének hatálya alá tartozó létesítmények részét képező közepes tüzelőberendezéseket a II. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékek, valamint az ezen irányelv 6. cikkében foglalt rendelkezések betartása alól azon szennyező anyagok tekintetében, amelyekre e tüzelőberendezések vonatkozásában a 2010/75/EU irányelv 13. cikkének (5) bekezdése és 15. cikkének (3) bekezdése szerinti kibocsátási határértékek vonatkoznak.

Indokolás

A Tanács javaslatának megfelelően a tagállamok mentesíthetik a 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartozó létesítmények részét képező közepes tüzelőberendezéseket.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A II. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékek nem alkalmazandók a Kanári-szigeteken, a francia tengerentúli megyékben, Madeirán és az Azori-szigeteken található közepes tüzelőberendezésekre. A tagállamok e tüzelőberendezésekre vonatkozóan kibocsátási határértékeket állapítanak meg, hogy csökkentsék a levegőt terhelő kibocsátásukat, valamint az emberi egészséget és a környezetet fenyegető lehetséges veszélyeket.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) 2025. január 1-jétől az 5 MW-nál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű meglévő közepes tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szálló por levegőbe történő kibocsátásai nem haladhatják meg a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékeket.

(2) 2025. január 1-jétől az 5 MW-nál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű meglévő közepes tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szálló por levegőbe történő kibocsátásai nem haladhatják meg a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékeket.

2030. január 1-jétől a legfeljebb 5 MW névleges bemenő hőteljesítményű meglévő közepes tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szálló por levegőbe történő kibocsátásai nem haladhatják meg a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékeket.

2030. január 1-jétől a legfeljebb 5 MW névleges bemenő hőteljesítményű meglévő közepes tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szálló por levegőbe történő kibocsátásai nem haladhatják meg a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékeket.

Az évente legfeljebb 500 üzemórán át üzemelő meglévő közepes tüzelőberendezéseket a tagállamok mentesíthetik a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékeknek való megfelelés alól. Ebben az esetben a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezésekre a szálló por tekintetében a 200 mg/Nm³ kibocsátási határérték alkalmazandó.

Az ötéves időszak mozgó átlagát tekintve évente legfeljebb 1000 üzemórán át üzemelő meglévő közepes tüzelőberendezéseket a tagállamok mentesíthetik a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékeknek való megfelelés alól. Ebben az esetben a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezésekre a szálló por tekintetében a 200 mg/Nm³ kibocsátási határérték alkalmazandó.

 

Az 5 MW-ot meghaladó névleges bemenő hőteljesítményű, meglévő közepes tüzelőberendezéseket 2030. január 1-ig mentesíteni lehet az e cikkben említett kibocsátási határértékeknek való megfelelés alól, amennyiben a berendezés öt év mozgó átlagában számított hasznos hőtermelésének legalább 50%-át közszolgáltatási távfűtési hálózatban, gőz vagy forró víz formájában használják fel, vagy amennyiben a fő tüzelőanyag a szilárd biomassza.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az évente legfeljebb 500 üzemórán át üzemelő új közepes tüzelőberendezéseket a tagállamok mentesíthetik a II. melléklet 2. részében meghatározott kibocsátási határértékeknek való megfelelés alól. Ebben az esetben a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezésekre a szálló por tekintetében a 100 mg/Nm³ kibocsátási határérték alkalmazandó.

Az ötéves időszak mozgó átlagát tekintve évente legfeljebb 1000 üzemórán át üzemelő új közepes tüzelőberendezéseket a tagállamok mentesíthetik a II. melléklet 2. részében meghatározott kibocsátási határértékeknek való megfelelés alól. Ebben az esetben a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezésekre a szálló por tekintetében a 100 mg/Nm³ kibocsátási határérték alkalmazandó.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 2008/50/EK irányelvben meghatározott uniós levegőminőségi határértékeknek meg nem felelő zónákban a tagállamok a III. mellékletben meghatározott referenciaértékeken vagy a tagállamok által meghatározott szigorúbb értékeken alapuló kibocsátási határértékeket alkalmaznak az ezekben a zónákban üzemeltetett egyedi közepes tüzelőberendezésekre, kivéve ha a Bizottság előtt igazolják, hogy az említett kibocsátási határértékek alkalmazása aránytalanul magas költségekkel járna, és hogy a 2008/50/EK irányelv 23. cikkében előírt levegőminőségi tervek magukban foglalnak a levegőminőségi határértékeknek való megfelelőséget biztosító egyéb intézkedéseket.

(4) A 2008/50/EK irányelvben meghatározott uniós levegőminőségi határértékeknek meg nem felelő zónákban a tagállamok a III. mellékletben meghatározott referenciaértékeken vagy a tagállamok által meghatározott szigorúbb értékeken alapuló kibocsátási határértékeket alkalmazhatnak az ezekben a zónákban üzemeltetett egyedi közepes tüzelőberendezésekre, kivéve ha az említett kibocsátási határértékek alkalmazása aránytalanul magas költségekkel járna, és hogy a 2008/50/EK irányelv 23. cikkében előírt levegőminőségi tervek magukban foglalnak a levegőminőségi határértékeknek való megfelelőséget biztosító egyéb intézkedéseket.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. cikk

 

Az élettartam végével kapcsolatos eltérés

 

(1) A tagállamok az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt alkalmazandó időpontoktól számított ötéves időtartamra mentesíthetik a meglévő közepes tüzelőberendezéseket a II. melléklet 1a., 1b. és 1c. részében foglalt kibocsátási határértékeknek, valamint a 6. cikkben és a IV. mellékletben megállapított nyomonkövetési követelményeknek való megfelelés alól, amennyiben a közepes tüzelőberendezések üzemeltetői az illetékes hatósághoz benyújtott írásbeli nyilatkozatban vállalják, hogy az említett ötéves időtartamban legfeljebb 11 000 üzemóráig üzemeltetik az ilyen tüzelőberendezést, és hogy az ilyen tüzelőberendezést az említett ötéves időszak lejártával üzemen kívül helyezik.

 

- A legfeljebb 5 MW névleges bemenő hőteljesítményű közepes tüzelőberendezések esetében az írásbeli nyilatkozatot 2029. január 1-jéig kell benyújtani az illetékes hatósághoz, és e tüzelőberendezéseket legkésőbb 2034. december 31-éig üzemen kívül kell helyezni.

 

- Az 5 MW-ot meghaladó névleges bemenő hőteljesítményű közepes tüzelőberendezések esetében az írásbeli nyilatkozatot 2024. január 1-jéig kell benyújtani az illetékes hatósághoz, és e tüzelőberendezéseket legkésőbb 2029. december 31-éig üzemen kívül kell helyezni.

 

(2) Az (1) bekezdésben említett ötéves időszakban az üzemeltető köteles minden évben benyújtani az illetékes hatóság részére az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt alkalmazandó időpontoktól számított üzemórák számának nyilvántartását.

 

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben említett ötéves időszak lejárta után a közepes tüzelőberendezés még mindig üzemel, azt új közepes tüzelőberendezésnek kell tekinteni.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

5 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5b. cikk

 

Energiahatékonyság

 

(1) A tagállamok intézkedéseket hoznak annak elősegítésére, hogy fokozzák a közepes tüzelőberendezések energiahatékonyságát.

 

(2) A Bizottság az elérhető legjobb technikákkal összhangban 2016. december 31-ig értékeli a közepes tüzelőberendezésekre vonatkozó minimális energiahatékonysági minimumszabványokat.

 

(3) A Bizottság ezen értékelés eredményeiről jelentésben számol be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és ahhoz adott esetben jogalkotási javaslatot csatol, amelyben meghatározza az új közepes tüzelőberendezésekre vonatkozó, 2020. január 1-jétől alkalmazandó energiahatékonysági szinteket.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Azon közepes tüzelőberendezések esetében, amelyeknél a kibocsátási határértékek betartása céljából másodlagos kibocsátáscsökkentő berendezést alkalmaznak, az említett kibocsátáscsökkentő berendezés hatékony működését folyamatosan nyomon kell követni, és az így kapott adatokat rögzíteni kell.

(4) Azon közepes tüzelőberendezések esetében, amelyeknél a kibocsátási határértékek betartása céljából másodlagos kibocsátáscsökkentő berendezést alkalmaznak, rögzíteni kell az említett kibocsátáscsökkentő berendezés folyamatos, tényleges működését, és arról nyilvántartást kell vezetni.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A (2) bekezdésben felsorolt adatokat a közepes tüzelőberendezés működési helye szerinti helyi és regionális hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Felülvizsgálat

 

A Bizottság az új közepes tüzelőberendezésekre vonatkozó kibocsátási határértékeket 2025-ben, az új és a meglévő közepes tüzelőberendezésekre vonatkozóakat pedig 2035-ben felülvizsgálja. Ezt követően a felülvizsgálatra tízévente kell sort keríteni. A felülvizsgálat során figyelembe kell venni az elérhető legjobb technológiákat, és azt lehetőség szerint a [.../.../EU irányelv*]-hez kapcsolódóan kell elvégezni.

 

_____________

 

*HL: Kérjük, illessze be a COD(2013)0443 dokumentumban szereplő dokumentum számát, címét és hivatkozását.

Indokolás

Ilyen hosszú időtáv esetén fontos, hogy az irányelvet az új technológiai fejlemények fényében rendszeres felülvizsgálatnak vessék alá.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [a hatálybalépéstől számított 18 hónapon belül] megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [a hatálybalépéstől számított 18 hónapon belül] megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 1 rész – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

(1) Motoroktól és gázturbináktól eltérő közepes tüzelőberendezésekre alkalmazandó kibocsátási határértékek (mg/Nm³)

Szennyező anyag

Szilárd biomassza

Egyéb szilárd tüzelőanyagok

A nehéz fűtőolajtól eltérő folyékony tüzelőanyagok

Nehéz fűtőolaj

Földgáz

A földgáztól eltérő gáz-halmazállapotú tüzelőanyagok

SO2

200

400

170

350

-

35

NOX

650

650

200

650

200

250

Szálló por

30(1)

30

30

30

-

-

__________________

(1) 45 mg/Nm3 a legfeljebb 5 MW névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések esetében.

 

Módosítás

(1) 1 és 5 MW közötti teljes névleges bemenő hőteljesítményű, meglévő közepes tüzelőberendezésekre alkalmazandó kibocsátási határértékek (mg/Nm3) Motoroktól és gázturbináktól eltérő berendezések

Szennyező anyag

Szilárd biomassza

Egyéb szilárd tüzelőanyagok

Gázolaj

Gázolajtól eltérő folyékony tüzelőanyagok

Földgáz

A földgáztól eltérő gáz-halmazállapotú tüzelőanyagok

SO2

200(1)(2)

400

-

350

-

200(3)

NOx

650

650

200

650

250

250

Por

50(4)

50(4)

-

50

-

-

__________________

(1) Az érték nem alkalmazandó a kizárólag fás szárú szilárd biomasszával üzemelő berendezésekre.

(2) 300 mg/Nm3 a szalmával üzemelő berendezések esetében.

(3) 400 mg/Nm³ kokszolókemencéből kibocsátott alacsony fűtőértékű gázok esetében (vas- és acélipar).

(4) 2035. január 1-jéig 150 mg/Nm3.

1a. 5 MW feletti teljes névleges bemenő hőteljesítményű, meglévő közepes tüzelőberendezésekre alkalmazandó kibocsátási határértékek (mg/Nm3). Motoroktól és gázturbináktól eltérő berendezések

Szennyező anyag

Szilárd biomassza

Egyéb szilárd tüzelőanyagok

Gázolaj

Gázolajtól eltérő folyékony tüzelőanyagok

Földgáz

A földgáztól eltérő gáz-halmazállapotú tüzelőanyagok

SO2

200 (2) (3)

400

350

-

35 (1) (4)

NOX

650

650

200

650

250

250

Por

30 (5)

30 (5)

 

30

-

-

__________________

(1) 400 mg/Nm³ kokszolókemencéből kibocsátott alacsony fűtőértékű gázok esetében és 200 mg/Nm³ nagyolvasztóból kibocsátott alacsony fűtőértékű gázok esetében (vas- és acélipar).

(2) Az érték nem alkalmazandó a kizárólag fás szárú szilárd biomasszával üzemelő berendezésekre.

(3) 300 mg/Nm3 a szalmával üzemelő berendezések esetében.

(4) 170 mg/Nm3 biogáz esetében.

(5) 50 mg/Nm3 az 5 és 20 MW közötti teljes névleges bemenő hőteljesítményű berendezések esetében.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 2 rész – 1 pont – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

(1) Motoroktól és gázturbináktól eltérő közepes tüzelőberendezésekre alkalmazandó kibocsátási határértékek (mg/Nm³)

 

Módosítás

(1) 1 és 50 MW közötti teljes névleges bemenő hőteljesítményű, új közepes tüzelőberendezésekre alkalmazandó kibocsátási határértékek (mg/Nm3) Motoroktól és gázturbináktól eltérő berendezések

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

IV melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az első méréseket a berendezés nyilvántartásba vételétől számított három hónapon belül kell elvégezni.

(3) Az első méréseket a berendezés engedélyezésétől vagy nyilvántartásba vételétől, illetve a működés kezdetének időpontjától számított hat hónapon belül kell elvégezni, attól függően, hogy melyik következett be később.

Indokolás

A bizottsági javaslat nagyon szoros határidőt szab a tüzelőberendezések kibocsátásainak a mérésére a nyilvántartásba vételt követően. Ez rendkívüli módon megnöveli majd a mérések iránti igényt a fontosabb években (például 2025-ben és 2030-ban, amikor a meglévő tüzelőberendezést nyilvántartásba kell venni és annak meg kell felelnie a kibocsátási határértékeknek), ráadásul a tüzelőberendezés nem biztos, hogy működőképes lesz a nyilvántartásba vételtől számított három hónapon belül a felhatalmazásokkal kapcsolatos esetleges késedelmek miatt. Ezért úgy véljük, hogy nagyobb fokú rugalmasságra van szükség az első mérések dátumát illetően.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

IV melléklet – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az 1. pontban említett időszakos mérések alternatívájaként a tagállamok előírhatnak folyamatos méréseket is.

 

Folyamatos mérések esetén az automatizált mérési rendszereket a referencia-módszerekkel végzett párhuzamos mérésekkel évente legalább egyszer ellenőrizni kell, és az üzemeltetőnek értesítenie kell az illetékes hatóságot az ilyen ellenőrzések eredményéről.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

IV melléklet – 1 a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A megfelelés értékelése

 

(1) Időszakos mérések esetén az 5. cikkben említett kibocsátási határértékek abban az esetben tekintendők teljesítettnek, haaz egyes méréssorozatok során vagy az illetékes hatóságok által megállapított szabályoknak megfelelően meghatározott egyéb eljárások keretében kapott eredményeknem lépik túl a vonatkozó kibocsátási határértéket.

 

(2) Folyamatos mérések esetén az 5. cikkben említett kibocsátási határértékeknek való megfelelést a 2010/75/EU irányelv V. melléklete 4. részének 1. pontjában foglaltak szerint kell értékelni.

 

Az érvényesített átlagértékek meghatározása a 2010/75/EU irányelv V. melléklete 3. részének 9. és 10. pontjában meghatározottak szerint történik.

 

Az átlagos kibocsátási határértékek kiszámításakor nem kell figyelembe venni a 5. cikk (6) és (7) bekezdésében foglalt időszakok alatt, valamint az indítási és a leállítási időszakban végzett méréseket.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

14.4.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

9

10

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg


ELJÁRÁS

Cím

A közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozása

Hivatkozások

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

18.12.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

13.1.2014

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Andrzej Grzyb

10.7.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

3.12.2014

24.2.2015

14.4.2015

 

Az elfogadás dátuma

6.5.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

58

9

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Bart Staes

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Marek Jurek, Catherine Stihler

Benyújtás dátuma

13.5.2015

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat