Procedūra : 2013/0442(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0160/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0160/2015

Debates :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Balsojumi :

PV 07/10/2015 - 10.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0339

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1005kWORD 649k
13.5.2015
PE 546.891v02-00 A8-0160/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām

(COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referents: Andrzej Grzyb

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejaS ATZINUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām

(COM(2013)0919 – C8‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0919),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0003/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 10. jūlija atzinumu(1),

–       ņemot vērā Reģionu komitejas 2014. gada 7. oktobra atzinumu(2),

–       ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–       ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumu (A8-0160/2015),

1.      pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.      prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā XXX/XXXX14 (Rīcības programma) ir atzīts, ka piesārņojošu vielu emisijas gaisā pēdējo gadu desmitu laikā ir ievērojami samazinātas, tomēr gaisa piesārņojuma līmenis daudzās Eiropas daļās joprojām ir problemātisks un Savienības pilsoņi joprojām ir eksponēti gaisu piesārņojošām vielām, kas var kaitēt viņu veselībai un labklājībai. Saskaņā ar Rīcības programmu ekosistēmas joprojām cieš no pārmērīgas slāpekļa un sēra nosēdumu veidošanās, kas saistīta ar emisijām no transporta, ilgtnespējīgas lauksaimniecības prakses un elektroenerģijas ražošanas.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā XXX/XXXX14 (Rīcības programma) ir atzīts, ka piesārņojošu vielu emisijas gaisā pēdējo gadu desmitu laikā ir ievērojami samazinātas, tomēr gaisa piesārņojuma līmenis daudzās Eiropas daļās joprojām ir problemātisks un Savienības pilsoņi joprojām ir eksponēti gaisu piesārņojošām vielām, kas var kaitēt viņu veselībai un labklājībai. Saskaņā ar Rīcības programmu ekosistēmas joprojām cieš no pārmērīgas slāpekļa un sēra nosēdumu veidošanās, kas saistīta ar emisijām no transporta, ilgtnespējīgas lauksaimniecības prakses un elektroenerģijas ražošanas. Daudzviet Savienībā gaisa kvalitātes līmeņa rādītāji joprojām pārsniedz pašas Savienības noteiktos ierobežojumus un neatbilst Pasaules Veselības organizācijas noteiktajiem mērķiem.

__________________

__________________

14 Eiropas Parlamenta un Padomes ... ... ... Lēmums XXX/XXXX par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2020. gadam "Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem" (OV L .., .., ... lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes ... ... ... Lēmums XXX/XXXX par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2020. gadam "Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem" (OV L .., .., ... lpp.).

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Kurināmā sadedzināšanu mazas jaudas sadedzināšanas iekārtās un ierīcēs varētu aptvert tiesību akti, ar kuriem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvu 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem15. Kurināmā dedzināšanu lielas jaudas sadedzināšanas iekārtās no 2013. gada 7. janvāra reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES16, savukārt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/80/EK17 līdz 2015. gada 31. decembrim joprojām piemēro lielas jaudas sadedzināšanas iekārtām, uz kurām attiecas Direktīvas 2010/75/ES 30. panta 2. punkts.

(5) Kurināmā sadedzināšanu mazas jaudas sadedzināšanas iekārtās un ierīcēs varētu aptvert tiesību akti, ar kuriem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 125. oktobra Direktīvu 2009/21/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem15. Tomēr ir vajadzīgi jauni pasākumi saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK, lai novērstu atlikušās normatīvās nepilnības. Kurināmā dedzināšanu lielas jaudas sadedzināšanas iekārtās no 2013. gada 7. janvāra reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES16, savukārt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/80/EK17 līdz 2015. gada 31. decembrim joprojām piemēro lielas jaudas sadedzināšanas iekārtām, uz kurām attiecas Direktīvas 2010/75/ES 30. panta 2. punkts.

__________________

__________________

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīva 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīva 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīva 2001/80/EK par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju gaisā no lielām sadedzināšanas iekārtām (OV L 309, 27.11.2001., 1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīva 2001/80/EK par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju gaisā no lielām sadedzināšanas iekārtām (OV L 309, 27.11.2001., 1. lpp.).

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Šī direktīva nebūtu piemērojama ar enerģiju saistītiem ražojumiem, uz ko attiecas īstenošanas pasākumi, kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK vai ar Direktīvas 2010/75/ES III vai IV nodaļu. Arī dažas citas sadedzināšanas iekārtas būtu jāizslēdz no šīs direktīvas darbības jomas, pamatojoties uz to tehniskajām īpašībām vai to lietojumu konkrētās darbībās.

(9) Šī direktīva nebūtu piemērojama vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, uz ko attiecas Direktīvas 2010/75/ES III vai IV nodaļa. Arī dažas citas sadedzināšanas iekārtas būtu jāizslēdz no šīs direktīvas darbības jomas, pamatojoties uz to tehniskajām īpašībām vai to lietojumu konkrētās darbībās.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a) Direktīvas II pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības nebūtu jāattiecina uz vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām Kanāriju salās, Francijas aizjūras departamentos un Madeiras un Azoru arhipelāgos, jo pastāv tehniskas un loģistikas problēmas saistībā ar iekārtu izolēto atrašanās vietu. Lai samazinātu šo iekārtu emisijas gaisā un iespējamos riskus cilvēka veselībai un videi, dalībvalstīm būtu jānosaka minēto iekārtu emisijas robežvērtības.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

9.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9b) Šī direktīva būtu jāpiemēro arī kombinācijai, ko veido divas vai vairākas sadedzināšanas iekārtas, kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir vienāda ar vai lielāka par1 MW un mazāka par 50 MW, ja vien šāda kombinācija nav sadedzināšanas iekārta, uz kuru attiecas Direktīvas 2010/75/ES III nodaļa. Ja vienā vietā slodzes dalīšanas režīmā ir uzstādīta vairāk nekā viena atsevišķa sadedzināšanas iekārta, kuras nominālā ievadītā siltumjauda ir mazāka par 1 MW, šāda kombinācija šajā direktīvā būtu jāuzskata par vienu sadedzināšanas iekārtu.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

9.c apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9c) Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai nepiemērot šo direktīvu iekārtām, uz kurām attiecas Direktīvas 2010/75/ES II nodaļa, attiecībā uz piesārņojošām vielām, kurām saskaņā ar šo direktīvu piemēro emisijas robežvērtības, ja minētās emisijas robežvērtības nepārsniedz ierobežojumus, kas paredzēti šīs direktīvas II pielikumā, ja vien tās nav iekārtas, kurās sadedzina minerāleļļas degvielas, un gāzes pārstrādes iekārtas vai reģenerācijas katli, ko izmanto celulozes ražošanā. Tādos gadījumos dalībvalstīm pēc attiecīgā operatora pieprasījuma būtu jāparedz atbrīvojums šādām iekārtām.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Lai nodrošinātu, ka tiek kontrolētas sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un daļiņu emisijas gaisā, katra vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta būtu jāekspluatē tikai tad, ja to ir vismaz reģistrējusi kompetentā iestāde, pamatojoties uz operatora paziņojumu.

(10) Lai nodrošinātu, ka tiek kontrolētas sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un putekļu emisijas gaisā, katra vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta būtu jāekspluatē tikai tad, ja tai vismaz ir piešķirta atļauja vai to ir reģistrējusi kompetentā iestāde, pamatojoties uz operatora paziņojumu vai iesniegto informāciju.

Grozījums Nr.   8

Direktīvas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a) Kad jau ir ieviesti auditi un inspekcijas, kurās pārbauda atbilstību citiem tiesību aktiem vides jomā, kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto šie pastāvošie mehānismi, lai pēc iespējas izpildītu šīs direktīvas prasības. Šādi mehānismi varētu ietvert, piemēram, mehānismus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK1a vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/27/ES1b.

 

______________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.).

 

1b Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.).

Grozījums Nr.   9

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 193. pantu šī direktīva neliedz dalībvalstīm uzturēt spēkā vai ieviest stingrākus aizsargpasākumus, piemēram, lai panāktu atbilstību vides kvalitātes standartiem. Konkrētāk, attiecībā uz zonām, kas neatbilst gaisa kvalitātes robežvērtībām, dalībvalstīm būtu jāpiemēro stingrākas emisijas robežvērtības, piemēram, šīs direktīvas III pielikumā noteiktās standartvērtības, tādējādi arī Savienībā veicinot ekoinovāciju un uzlabojot uzņēmumu — jo īpaši mazu un vidēju uzņēmumu — piekļuvi tirgum.

(13) Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 193. pantu šī direktīva neliedz dalībvalstīm uzturēt spēkā vai ieviest stingrākus aizsargpasākumus, piemēram, lai panāktu atbilstību vides kvalitātes standartiem. Konkrētāk, attiecībā uz zonām, kas neatbilst gaisa kvalitātes robežvērtībām, dalībvalstīm būtu jāapsver iespēja ieviest stingrākas emisijas robežvērtības, piemēram, šīs direktīvas III pielikumā noteiktās standartvērtības, tādējādi arī Savienībā veicinot ekoinovāciju un uzlabojot uzņēmumu — jo īpaši mazu un vidēju uzņēmumu — piekļuvi tirgum. Ja dalībvalstis nolemj veikt šādus pasākumus, tām būtu jāveic to iespējamās ietekmes novērtējums.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Lai ierobežotu slogu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas ekspluatē vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas, operatoriem noteiktajiem administratīvajiem pienākumiem par paziņošanu, monitoringu un ziņošanu, vajadzētu būt samērīgiem, līdztekus ļaujot kompetentajām iestādēm efektīvi veikt atbilstības verifikāciju.

(15) Lai ierobežotu slogu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas ekspluatē vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas, operatoriem noteiktajiem administratīvajiem pienākumiem par paziņošanu, monitoringu un ziņošanu, vajadzētu būt samērīgiem un tādiem, kas nepārklājas, līdztekus ļaujot kompetentajām iestādēm efektīvi veikt atbilstības verifikāciju.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a) Komisijai būtu saprātīgā laikposmā jāizvērtē nepieciešamība mainīt emisijas robežvērtības, kas noteiktas II pielikumā, pamatojoties uz modernākām tehnoloģijām. Komisijai būtu arī jāizvērtē nepieciešamība ierosināt konkrētas emisijas robežvērtības citām piesārņojošām vielām, piemēram, oglekļa monoksīdam, pamatojoties uz 6. pantā minēto monitoringu. Šajā nolūkā dalībvalstīm būtu jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka šāds monitorings tiek veikts.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

16.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16b) Šī direktīva būtu jāpārskata saistībā ar [Direktīvu (ES) Nr. .../...*].

 

_____________

 

*OV: lūdzu, ievietojiet 2013/0443(COD) numuru, nosaukumu un atsauci.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ar šo direktīvu paredz arī noteikumus par oglekļa monoksīda emisiju monitoringu.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Šo direktīvu piemēro arī kombinācijai, ko veido jaunas vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas atbilstīgi 3.a pantam, tostarp, ja šādas kombinācijas kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir vienāda ar vai lielāka par 50 MW, ja vien šāda kombinācija nav sadedzināšanas iekārta, uz kuru attiecas Direktīvas 2010/75/ES III nodaļa.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) sadedzināšanas iekārtām, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/68/EK1a;

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 16. decembra Direktīva 97/68/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no iekšdedzes motoriem, ko uzstāda visurgājējai tehnikai (OV L 59, 27.2.1998., 1. lpp.).

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ab) lauku saimniecībās izmantotām sadedzināšanas iekārtām, kuru nominālā ievadītā siltumjauda nepārsniedz 5 MW un kurās kā kurināmo izmanto vienīgi nepārstrādātus mājputnu mēslus, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1069/20091a 9. panta a) apakšpunktā;

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp.).

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) ar enerģiju saistītiem ražojumiem, uz kuriem attiecas īstenošanas pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK, ja šie īstenošanas akti nosaka to piesārņojošo vielu emisijas robežvērtības, kas uzskaitītas šīs direktīvas II pielikumā;

svītrots

Pamatojums

No juridiskā viedokļa tas, ko uzskata par vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu (minimālā un maksimālā siltumjauda), ir būtiska direktīvas daļa un nebūtu jāmaina vai jāierobežo, īstenojot pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar citu direktīvu. Gadījumā, ja vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu siltumjaudas rādītāji netiek paplašināti, lai aptvertu iekārtas, kuru jauda ir mazāka par 1 MW, atbrīvojums nav nepieciešams, jo Ekodizaina direktīvas īstenošanas akti neattieksies uz iekārtām, kuru jauda ir lielāka par vai vienāda ar 1 MW.

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) sadedzināšanas iekārtām, kurās degšanas gāzveida produktus izmanto priekšmetu vai materiālu tiešai apsildei, žāvēšanai vai jebkāda cita veida apstrādei;

(c) sadedzināšanas iekārtām, kurās degšanas gāzveida produktus izmanto priekšmetu vai materiālu tiešai apsildei, žāvēšanai vai jebkāda cita veida apstrādei, vai tiešu gāzes apkuri izmanto iekštelpu apsildei darba apstākļu uzlabošanas nolūkā;

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa) gāzes turbīnām un gāzes un dīzeļa dzinējiem, ko izmanto uz platformām atklātā jūrā;

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fb) katalītiskā krekinga katalizatoru reģenerācijas iekārtām;

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – fc apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fc) iekārtām sēra iegūšanai no sērūdeņraža;

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – fd apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fd) reaktoriem, ko izmanto ķīmiskajā rūpniecībā;

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – fe apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fe) koksa krāsnīm;

Grozījums Nr.  24

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – ff apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ff) kauperiem (domnas krāšņu gaisa sildītājiem);

Grozījums Nr.  25

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Šī direktīva neattiecas uz vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu izpētes, izstrādes vai testēšanas darbībām. Dalībvalstis var noteikt īpašus nosacījumus šā punkta piemērošanai.

Grozījums Nr.  26

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b Direktīvas II pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības neattiecina uz vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām Kanāriju salās, Francijas aizjūras departamentos un Madeiras un Azoru arhipelāgos. Minētajām sadedzināšanas iekārtām dalībvalstis nosaka emisijas robežvērtības, lai samazinātu to emisijas gaisā un iespējamos riskus cilvēka veselībai un videi.

Grozījums Nr.  27

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) "daļiņas" ir jebkādas formas, struktūras vai blīvuma daļiņas, kuras disperģētas gāzē paraugu ņemšanas vietas apstākļos, kuras var atdalīt, veicot filtrēšanu noteiktos apstākļos pēc tam, kad iegūts analizējamās gāzes reprezentatīvs paraugs, un kuras paliek augšpus no filtra un uz tā pēc žāvēšanas noteiktos apstākļos;

(4) "putekļi" ir jebkādas formas, struktūras vai blīvuma daļiņas, kuras disperģētas gāzē paraugu ņemšanas vietas apstākļos, kuras var atdalīt, veicot filtrēšanu noteiktos apstākļos pēc tam, kad iegūts analizējamās gāzes reprezentatīvs paraugs, un kuras paliek augšpus no filtra un uz tā pēc žāvēšanas noteiktos apstākļos;

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr.  28

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) "esoša sadedzināšanas iekārta" ir sadedzināšanas iekārta, kas nodota ekspluatācijā pirms [1 gads pēc transponēšanas dienas];

(6) "esoša sadedzināšanas iekārta" ir sadedzināšanas iekārta, kura nodota ekspluatācijā pirms [12 mēneši pēc transponēšanas dienas] vai kurai atļauja ir piešķirta pirms [6 mēneši pēc transponēšanas dienas] saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar noteikumu, ka iekārta ir sākusi darbību ne vēlāk kā [18 mēneši pēc transponēšanas dienas];

Grozījums Nr.  29

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 16. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) "darbības stundas" ir stundās izteikts laiks, kurā sadedzināšanas iekārta izvada emisijas gaisā;

(16) "darbības stundas" ir stundās izteikts laiks, kurā sadedzināšanas iekārta darbojas un izvada emisijas gaisā, ieskaitot palaišanas un apturēšanas periodus;

Grozījums Nr.  30

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 19.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a) "maza izolēta sistēma" ir tāda maza izolēta sistēma, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/72/EK1a 2. panta 26. punktā;

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu (OV L 211, 14.8.2009., 55. lpp.).

Grozījums Nr.  31

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 19.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19b) "izolēta mikrosistēma" ir tāda izolēta mikrosistēma, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/72/EK1a 2. panta 27. punktā;

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu (OV L 211, 14.8.2009., 55. lpp.).

Grozījums Nr.  32

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 19.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19c) "būtiskas izmaiņas" ir tādas izmaiņas sadedzināšanas iekārtas tehniskajās īpašībās vai darbībā vai tāda iekārtas papildināšana, kurai varētu būt būtiska negatīva ietekme uz cilvēka veselību vai vidi.

Grozījums Nr.  33

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 19.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19d) "dabasgāze" ir gāzveida kurināmais, kā definēts ISO 13686:2013. standartā.

Grozījums Nr.  34

Direktīvas priekšlikums

3.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a pants

 

Apvienošanas noteikumi

 

1. Kombināciju, ko veido divas vai vairākas jaunas vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas, uzskata par vienu vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu šīs direktīvas nozīmē, un minēto divu iekārtu nominālās ievadītās siltumjaudas saskaita, lai aprēķinātu iekārtas kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu, ja:

 

– šādu vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu atlikumgāzes aizvada caur vienu kopīgu skursteni; vai

 

– ņemot vērā tehniskos un ekonomiskos faktorus, šādu vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu atlikumgāzes pēc kompetentās iestādes ieskatiem varētu aizvadīt caur vienu kopīgu skursteni.

 

2. Lai aprēķinātu divu vai vairāku sadedzināšanas iekārtu kombinācijas kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu, atsevišķas sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltumjauda ir mazāka par 1 MW, neņem vērā, ja vien vienā vietā slodzes dalīšanas režīmā nav uzstādīta vairāk nekā viena vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta. Tādā gadījumā šādu iekārtu veidoto slodzes dalīšanas kombināciju uzskata par vienu sadedzināšanas iekārtu un to jaudu saskaita, lai aprēķinātu kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu, pat ja katras atsevišķās sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltumjauda ir mazāka par 1 MW.

Grozījums Nr.  35

Direktīvas priekšlikums

4. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Reģistrēšana

Atļauju piešķiršana un reģistrēšana

Grozījums Nr.  36

Direktīvas priekšlikums

4. pants ‒ 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas tiek ekspluatētas tikai tad, ja tās ir reģistrējusi kompetentā iestāde.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka neviena jauna vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta nedarbojas bez atļaujas vai reģistrācijas.

Grozījums Nr.  37

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka no 2020. gada 1. janvāra neviena esoša vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta, kuras nominālā ievadītā siltumjauda ir lielāka par 15 MW, nedarbojas bez atļaujas vai reģistrācijas.

Grozījums Nr.  38

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka no 2022. gada 1. janvāra neviena esoša vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta, kuras nominālā ievadītā siltumjauda ir lielāka par 5 MW un mazāka par vai vienāda ar 15 MW, nedarbojas bez atļaujas vai reģistrācijas.

Grozījums Nr.  39

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.c Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka no 2025. gada 1. janvāra neviena esoša vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta, kuras nominālā ievadītā siltumjauda ir 5 MW vai mazāka, nedarbojas bez atļaujas vai reģistrācijas.

Grozījums Nr.  40

Direktīvas priekšlikums

4. pants ‒ 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Reģistrācijas procedūra ietver vismaz operatora paziņojumu kompetentajai iestādei par vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas ekspluatāciju vai nodomu šādu iekārtu ekspluatēt.

2. Dalībvalstis precizē atļaujas piešķiršanas vai reģistrācijas procedūras. Procedūrās ir paredzēts vismaz operatora pienākums paziņot kompetentajai iestādei vai to informēt par vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas ekspluatāciju vai nodomu šādu iekārtu ekspluatēt.

Grozījums Nr.  41

Direktīvas priekšlikums

4. pants ‒ 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Kompetentā iestāde reģistrē vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu viena mēneša laikā pēc dienas, kad operators iesniedzis paziņojumu, un par to informē operatoru.

4. Kompetentā iestāde reģistrē vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu vai attiecībā uz to uzsāk atļaujas piešķiršanas procedūru viena mēneša laikā pēc dienas, kad operators iesniedzis paziņojumu vai informāciju, un par to informē operatoru.

Grozījums Nr.  42

Direktīvas priekšlikums

4. pants ‒ 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Attiecībā uz esošajām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām var noteikt atbrīvojumu no 2. punktā minētā paziņošanas pienākuma, ja visa 3. punktā minētā informācija ir darīta pieejama kompetentajām iestādēm.

svītrots

Minētās sadedzināšanas iekārtas reģistrē līdz [13 mēneši pēc transponēšanas dienas].

 

Grozījums Nr.  43

Direktīvas priekšlikums

4. pants ‒ 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Kompetentās iestādes reģistrā par katru vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu iekļauj vismaz to informāciju, kas prasīta I pielikumā, kā arī visu informāciju, kas iegūta, veicot monitoringa rezultātu verifikāciju vai kādu citu atbilstības pārbaudi, kura minēta 7. un 8. pantā.

6. Kompetentās iestādes uztur publiski pieejamu vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu reģistru, kurā iekļauj vismaz to informāciju, kas prasīta I pielikumā, kā arī visu informāciju, kas iegūta, veicot monitoringa rezultātu verifikāciju vai kādu citu atbilstības pārbaudi, kura minēta 7. un 8. pantā, un visu informāciju, kas iegūta pēc tam, kad vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām veiktas izmaiņas 9. panta nozīmē.

Grozījums Nr.  44

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 6.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a Jebkuru piešķirto atļauju vai veikto reģistrāciju saskaņā ar citiem valsts vai Savienības tiesību aktiem var apvienot ar atļauju vai reģistrāciju, kas nepieciešama saskaņā ar 1. punktu, lai izveidotu vienotu atļauju vai reģistrāciju, ar noteikumu, ka attiecīgā atļauja vai reģistrācija satur šajā pantā paredzēto informāciju.

Grozījums Nr.  45

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Dalībvalstis var vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas, kas ietilpst iekārtā, uz kuru attiecas Direktīvas 2010/75/ES II nodaļa, atbrīvot no pienākuma ievērot II pielikumā paredzētās emisijas robežvērtības un šīs direktīvas 6. panta noteikumus attiecībā uz piesārņojošām vielām, kuru emisijas robežvērtības piemēro saskaņā ar Direktīvas 2010/75/ES 13. panta 5. punkta un 15. panta 3. punkta noteikumiem minētajām iekārtām, tikai tādā gadījumā, ja minētās emisijas robežvērtības nepārsniedz šīs direktīvas II pielikumā noteiktās robežvērtības.

 

Attiecībā uz sadedzināšanas iekārtām, kurās sadedzina minerāleļļas degvielas, un gāzes pārstrādes iekārtām vai reģenerācijas katliem, ko izmanto celulozes ražošanā, dalībvalstis, saņemot pieprasījumu no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas operatora, piešķir atbrīvojumu vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuras ir daļa no iekārtas, uz ko attiecas Direktīvas 2010/75/ES II nodaļa, no prasības ievērot II pielikumā noteiktās emisiju robežvērtības un šīs direktīvas 6. panta noteikumus attiecībā uz tām piesārņojošām vielām, kurām šo iekārtu gadījumā piemēro emisijas robežvērtības saskaņā ar Direktīvas 2010/75/ES 13. panta 5. punktu un 15. panta 3. punktu.

Grozījums Nr.  46

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

No 2025. gada 1. janvāra sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un daļiņu emisijas gaisā no esošām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuru nominālā ievadītā siltumjauda ir lielāka par 5 MW, nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības, kas noteiktas II pielikuma 1. daļā.

No 2020. gada 1. janvāra sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un putekļu emisijas gaisā no esošām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuru nominālā ievadītā siltumjauda ir lielāka par 15 MW, nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības, kas noteiktas II pielikuma 1. daļā.

Grozījums Nr.  47

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

No 2022. gada 1. janvāra sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un putekļu emisijas gaisā no esošām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuru nominālā ievadītā siltumjauda ir lielāka par 5 MW un mazāka par vai vienāda ar 15 MW, nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības, kas noteiktas II pielikuma 1. daļā.

Grozījums Nr.  48

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

No 2030. gada 1. janvāra sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un daļiņu emisijas gaisā no esošām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuru nominālā ievadītā siltumjauda ir 5 MW vai mazāka, nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības, kas noteiktas II pielikuma 1. daļā.

No 2027. gada 1. janvāra sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un putekļu emisijas gaisā no esošām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuru nominālā ievadītā siltumjauda ir 5 MW vai mazāka, nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības, kas noteiktas II pielikuma 1. daļā.

Grozījums Nr.  49

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis esošas vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas, kas ir daļa no mazas izolētas sistēmas un izolētas mikrosistēmas, var atbrīvot no prasības ievērot emisijas robežvērtības, kuras noteiktas II pielikuma 1. daļā, uz laiku līdz pieciem gadiem, bet ne vēlāk kā 2030. gadā, skaitot no datumiem, kas noteikti attiecīgi šā panta 2. punkta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, neskarot spēkā esošās starptautiskās saistības.

Grozījums Nr.  50

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – 2.b daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Atkāpjoties no 1. punkta noteikumiem un neskarot vides un gaisa kvalitātes standartus, kompetentā iestāde var uz laiku līdz pieciem gadiem no dienas, kad jānodrošina atbilstība II pielikumā noteiktajām emisijas robežvērtībām, bet ne vēlāk kā 2030. gadā, īpašos gadījumos noteikt mazāk stingras emisijas robežvērtības, ja vismaz 50 % no iekārtas saražotā derīgā siltuma piecu gadu slīdošā vidējā rādītāja tvaika vai karsta ūdens veidā tiek piegādāts centralizētās siltumapgādes tīklam vai ja galvenais kurināmais ir cietā biomasa. Šādu atkāpi var piemērot tikai tad, ja novērtējumā ir konstatēts, ka II pielikumā noteikto emisijas rādītāju sasniegšana radītu nesamērīgi augstākas izmaksas salīdzinājumā ar ieguvumiem videi šādu iemeslu dēļ:

 

(a) attiecīgās iekārtas ģeogrāfiskā atrašanās vieta vai vietējie vides apstākļi; vai

 

(b) attiecīgās iekārtas tehniskās īpašības.

 

Kompetento iestāžu noteiktās maksimāli pieļaujamās emisijas robežvērtības nepārsniedz 1100 mg/Nm3 attiecībā uz SO2 un 150 mg/Nm³ attiecībā uz putekļiem.

 

Kompetentā iestāde jebkurā gadījumā nodrošina, ka netiek radīts ievērojams piesārņojums un ka kopumā tiek sasniegts augsts vides aizsardzības līmenis.

Grozījums Nr.  51

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis var noteikt atbrīvojumu no prasības nodrošināt atbilstību emisijas robežvērtībām, kuras sniegtas II pielikuma 1. daļā, attiecībā uz tādām esošām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, ko ekspluatē ne vairāk kā 500 darbības stundas gadā. Šādā gadījumā iekārtām, kurās dedzina cieto kurināmo, piemēro daļiņu emisijas robežvērtību, kas ir 200 mg/Nm3.

Ārkārtas gadījumos vai tad, ja īpašu apstākļu dēļ ir nepieciešama minēto vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu izmantošana, dalībvalstis var noteikt atbrīvojumu no prasības nodrošināt atbilstību emisijas robežvērtībām, kuras sniegtas II pielikuma 1. daļā, attiecībā uz tādām esošām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuru piecu gadu slīdošais vidējais ekspluatācijas rādītājs ir ne vairāk kā 500 darbības stundas gadā. Dalībvalstis var palielināt minēto ierobežojumu līdz 800 darbības stundām šādos gadījumos:

 

- rezerves elektroenerģijas ražošanai savienotās salās, ja pēkšņi vairs nedarbojas salas galvenā energoapgādes sistēma;

 

- vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, ko izmanto siltuma ražošanai, ja meteoroloģisko apstākļu dēļ kļūst ārkārtīgi auksts.

 

Šādā gadījumā iekārtām, kurās dedzina cieto kurināmo, piemēro putekļu emisijas robežvērtību, kas ir 200 mg/Nm3.

Grozījums Nr.  52

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc [1 gads pēc transponēšanas dienas] sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un daļiņu emisijas gaisā no jaunām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības, kas noteiktas II pielikuma 2. daļā.

Pēc [12 mēneši pēc transponēšanas dienas] sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un putekļu emisijas gaisā no jaunām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības, kas noteiktas II pielikuma 2. daļā.

Grozījums Nr.  53

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis var noteikt atbrīvojumu no prasības nodrošināt atbilstību emisijas robežvērtībām, kuras sniegtas II pielikuma 2. daļā, attiecībā uz jaunām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, ko ekspluatē ne vairāk kā 500 darbības stundas gadā. Šādā gadījumā iekārtām, kurās dedzina cieto kurināmo, piemēro daļiņu emisijas robežvērtību, kas ir 100 mg/Nm3.

Ārkārtas gadījumos, kad ir nepieciešama minēto vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu izmantošana, dalībvalstis var noteikt atbrīvojumu no prasības nodrošināt atbilstību emisijas robežvērtībām, kuras sniegtas II pielikuma 2. daļā, attiecībā uz tādām esošām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuru trīs gadu slīdošais vidējais ekspluatācijas rādītājs ir ne vairāk kā 500 darbības stundas gadā. Šādā gadījumā iekārtām, kurās dedzina cieto kurināmo, piemēro putekļu emisijas robežvērtību, kas ir 100 mg/Nm3.

Grozījums Nr.  54

Direktīvas priekšlikums

5. pants ‒ 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Atsevišķām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām zonās, kas neatbilst ES gaisa kvalitātes robežvērtībām, kuras noteiktas Direktīvā 2008/50/EK, dalībvalstis piemēro emisijas robežvērtības, pamatojoties uz standartvērtībām, kas noteiktas III pielikumā, vai stingrākām vērtībām, ko nosaka dalībvalstis, ja vien Komisijai netiek pierādīts, ka šādu emisijas robežvērtību piemērošana prasītu nesamērīgas izmaksas un ka gaisa kvalitātes plānos, kuri paredzēti saskaņā ar Direktīvas 2008/50/EK 23. pantu, ir iekļauti citi pasākumi, kas nodrošina atbilstību gaisa kvalitātes robežvērtībām.

4. Atsevišķām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām zonās, kas neatbilst ES gaisa kvalitātes robežvērtībām, kuras noteiktas Direktīvā 2008/50/EK, dalībvalstis izvērtē nepieciešamību piemērot stingrākas emisijas robežvērtības, pamatojoties uz standartvērtībām, kas noteiktas III pielikumā.

Grozījums Nr.  55

Direktīvas priekšlikums

5.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a pants

 

Energoefektivitāte

 

1. Dalībvalstis veic pasākumus, lai veicinātu vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu energoefektivitātes palielināšanos.

 

2. Komisija līdz 2016. gada 31. decembrim novērtē vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām noteiktos obligātos energoefektivitātes standartus atbilstīgi labākajiem pieejamajiem tehniskajiem risinājumiem.

 

3. Komisija par šā novērtējuma rezultātiem ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei, un ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumu, kurā attiecīgā gadījumā nosaka energoefektivitātes rādītājus jaunām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kas stāsies spēkā no 2020. gada 1. janvāra.

Grozījums Nr.  56

Direktīvas priekšlikums

7. pants ‒ 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis izveido vides inspekciju sistēmu vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu pārbaudei vai īsteno citus pasākumus, ar kuriem pārbauda iekārtu atbilstību šīs direktīvas prasībām.

1. Pamatojoties uz vides inspekcijām vai citiem pasākumiem, dalībvalstis izveido efektīvu sistēmu, kā pārbaudīt iekārtu atbilstību šīs direktīvas prasībām.

Grozījums Nr.  57

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Kad jau ir ieviesti auditi un inspekcijas, kurās pārbauda atbilstību citiem Savienības tiesību aktiem emisiju kontroles jomā, dalībvalstis var izmantot minētos auditus un inspekcijas, lai pārbaudītu atbilstību šīs direktīvas prasībām.

Grozījums Nr.  58

Direktīvas priekšlikums

7. pants ‒ 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu palaišana, apturēšana un darbības traucējumi ilgtu pēc iespējas īsāku laiku. Sekundāras piesārņojuma samazināšanas iekārtas darbības traucējumu vai bojājumu gadījumā operators nekavējoties par to informē kompetento iestādi.

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu operatori ekspluatē iekārtas tā, lai to palaišana, apturēšana un darbības traucējumi ilgtu pēc iespējas īsāku laiku. Sekundāras piesārņojuma samazināšanas iekārtas darbības traucējumu vai bojājumu gadījumā operators nekavējoties par to informē kompetento iestādi.

Grozījums Nr.  59

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 3.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Operatori iespējami drīz un, izmantojot dalībvalstīs noteikto formātu, paziņo kompetentajai iestādei par šīs direktīvas prasību neievērošanas gadījumiem.

Grozījums Nr.  60

Direktīvas priekšlikums

7. pants ‒ 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Neatbilstības gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka:

4. Neatbilstības gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā iestāde pieprasa operatoram veikt vajadzīgos pasākumus, lai bez liekas kavēšanās no jauna nodrošinātu atbilstību.

(a) operators nekavējoties informē kompetento iestādi;

 

(b) operators nekavējoties veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstības atjaunošanu iespējami īsākā laikā;

 

(c) kompetentā iestāde liek operatoram veikt visus papildpasākumus, kurus kompetentā iestāde uzskata par vajadzīgiem, lai atjaunotu atbilstību.

 

Ja atbilstību nevar atjaunot, kompetentā iestāde aptur iekārtas darbību un atsauc tās reģistrāciju.

Ja atbilstību nevar atjaunot, kompetentā iestāde aptur iekārtas darbību un atsauc tās atļauju vai reģistrāciju.

Grozījums Nr.  61

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) neskarot 4. panta 5. punktu, pierādījumus par paziņošanu kompetentajai iestādei;

svītrots

Grozījums Nr.  62

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) pierādījumus par kompetentās iestādes veiktu reģistrāciju;

(b) atļauju vai pierādījumus par kompetentās iestādes veiktu reģistrāciju;

Grozījums Nr.  63

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) attiecīgā gadījumā datus par darbības stundām, kas minētas 5. panta 2. punkta otrajā daļā;

(d) attiecīgā gadījumā datus par darbības stundām, kas minēti 5. panta 2. punkta trešajā daļā un 5. panta 3. punkta otrajā daļā;

Grozījums Nr.  64

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea) neatbilstības gadījumu un saskaņā ar 7. panta 4. punktu veikto pasākumu reģistru;

Grozījums Nr.  65

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(eb) 9. pantā minētos dokumentus;

Grozījums Nr.  66

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Šā panta 2. punktā minētos datus dara pieejamus tās teritorijas vietējām un reģionālajām iestādēm, kurā atrodas attiecīgā vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta.

Grozījums Nr.  67

Direktīvas priekšlikums

9. pants ‒ 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Operators informē kompetento iestādi par visām plānotajām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu izmaiņām, kas varētu ietekmēt piemērojamās emisijas robežvērtības. Šādu paziņojumu sniedz vismaz vienu mēnesi pirms izmaiņu veikšanas dienas.

1. Operators informē kompetento iestādi par visām plānotajām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu izmaiņām, kas varētu ietekmēt piemērojamās emisijas robežvērtības. Šādu informāciju sniedz vismaz vienu mēnesi pirms izmaiņu veikšanas dienas.

Grozījums Nr.  68

Direktīvas priekšlikums

9. pants ‒ 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Kad operators ir sniedzis paziņojumu saskaņā ar 1. punktu, kompetentā iestāde šādas izmaiņas reģistrē viena mēneša laikā.

2. Saņemot informāciju, ko operators iesūtījis saskaņā ar 1. punktu, kompetentā iestāde attiecīgā gadījumā atjaunina atļauju vai reģistrāciju trīs mēnešu laikā un informē par to operatoru.

Pamatojums

Kompetentajai iestādei ir jābūt iespējai atjaunināt iekārtas atļauju vai reģistrāciju, pamatojoties uz ietekmi, kāda izmaiņām var būt uz gaisa kvalitāti un piemērojamām emisijas robežvērtībām.

Grozījums Nr.  69

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Ja esošai vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtai tiek veiktas būtiskas izmaiņas, kā definēts 3. panta 1. daļas 19.a punktā, kompetentā iestāde atjaunina tās atļauju vai reģistrāciju, pārveidojot to par jaunas sadedzināšanas iekārtas atļauju vai reģistrāciju, un informē par to operatoru.

Grozījums Nr.  70

Direktīvas priekšlikums

10. pants ‒ 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/4/EK24, kompetentā iestāde publisko, tostarp internetā, vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu reģistru.

Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/4/EK24, kompetentā iestāde publisko, tostarp internetā, 4. panta 6. punktā minēto vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu reģistru.

__________________

__________________

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai (OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.).

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai (OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.).

Grozījums Nr.  71

Direktīvas priekšlikums

12. pants ‒ 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis līdz [2 gadi pēc transponēšanas dienas] Komisijai ziņo I pielikumā norādīto datu kopsavilkumu, sniedzot arī aplēses par gada kopējām sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un daļiņu emisijām no šīm iekārtām, kas sagrupētas pa kurināmā veidiem un jaudas kategorijām.

1. Dalībvalstis līdz 2024. gada 31. decembrim Komisijai ziņo I pielikumā norādīto datu kopsavilkumu, sniedzot arī aplēses par gada kopējām sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un putekļu emisijām no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kas sagrupētas pa iekārtas tipiem, kurināmā veidiem un jaudas kategorijām.

Pamatojums

Garāku termiņu pamato iespējama atļauju režīma ieviešana, jo tas ir sarežģītāks nekā tikai reģistrācija.

Grozījums Nr.  72

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Dalībvalstis līdz 2024. gada 31. decembrim paziņo Komisijai arī aplēses par minēto iekārtu oglekļa monoksīda kopējām gada emisijām, sagrupējot tās pa iekārtas tipiem un jaudas kategorijām.

Grozījums Nr.  73

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis Komisijai nosūta otro un trešo ziņojumu, kurā ietver atjauninātus 1. punktā minētos datus, attiecīgi līdz 2026. gada 1. oktobrim un 2031. gada 1. oktobrim.

Dalībvalstis Komisijai nosūta otro un trešo ziņojumu, kurā ietver atjauninātus 1. un 1.a punktā minētos datus, attiecīgi līdz 2029. un 2034. gada 1. oktobrim.

Grozījums Nr.  74

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saskaņā ar pirmo daļu sagatavotajos ziņojumos iekļauj kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju par šīs direktīvas īstenošanu, visiem pasākumiem, kas veikti, lai verificētu vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu ekspluatācijas atbilstību šai direktīvai, un visiem izpildes nodrošināšanas pasākumiem, kas veikti šajā nolūkā.

Saskaņā ar 1. un 1.a punktu un šā punkta pirmo daļu sagatavotajos ziņojumos iekļauj kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju par šīs direktīvas īstenošanu, visiem pasākumiem, kas veikti, lai verificētu vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu ekspluatācijas atbilstību šai direktīvai, un visiem izpildes nodrošināšanas pasākumiem, kas veikti šajā nolūkā.

Grozījums Nr.  75

Direktīvas priekšlikums

12. pants ‒ 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Otrajā Komisijas kopsavilkuma ziņojumā ietver pārskatu par šīs direktīvas īstenošanu, īpaši ņemot vērā nepieciešamību III pielikumā noteiktās standartvērtības pieņemt par Savienības mēroga emisijas robežvērtībām, un attiecīgā gadījumā ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumu.

svītrots

Grozījums Nr.  76

Direktīvas priekšlikums

12.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a pants

 

Pārskatīšana

 

1. Komisija līdz 2025. gada 31. decembrim pārskata jaunu vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu emisijas robežvērtības, izņemot NOx emisijas robežvērtības, ko pārskata līdz 2021. gada 31. decembrim. Emisijas robežvērtības jaunām un esošām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām pārskata līdz 2030. gada 31. decembrim. Pēc tam pārskatīšanu veic ik pēc desmit gadiem. Pārskatīšanā ņem vērā labākās pieejamās tehnoloģijas un, ja iespējams, 6. pantā minētā monitoringa laikā apkopotos datus.

 

2. Komisija izvērtē, vai ir nepieciešams reglamentēt vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu oglekļa monoksīda emisijas.

 

3. Komisija par pārskatīšanas rezultātiem ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā ziņojumam pievienojot likumdošanas priekšlikumu.

Pamatojums

Ņemot vērā lielos laika periodus, ir svarīgi šo direktīvu regulāri pārskatīt, lai ņemtu vērā jaunākās tehnoloģiju attīstības tendences.

Grozījums Nr.  77

Direktīvas priekšlikums

14. pants ‒ 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 13. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no [spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

2. Pilnvaras pieņemt 13. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no [spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām un nosūta to Eiropas Parlamentam un Padomei. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Grozījums Nr.  78

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstu normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, stājas spēkā ne vēlāk kā [datums: 1,5 gadi pēc stāšanās spēkā]. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Dalībvalstu normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, stājas spēkā ne vēlāk kā [datums: 18 mēneši pēc stāšanās spēkā]. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Grozījums Nr.  79

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. Ja piemēro 5. panta 2. punkta otro daļu, operatora parakstīta deklarācija, kurā tas apņemas ekspluatēt iekārtu ne vairāk kā 300 stundas gadā

8. Ja piemēro 5. panta 2. punkta trešo daļu vai 5. panta 3. punkta otro daļu, operatora parakstīta deklarācija, kurā tas apņemas ekspluatēt iekārtu ne vairāk kā minētajās daļās noteikto stundu skaitu

Grozījums Nr.  80

Direktīvas priekšlikums

IV pielikums – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Emisiju monitorings

Emisiju monitorings un atbilstības novērtējums

Grozījums Nr.  81

Direktīvas priekšlikums

IV pielikums – 1. daļa – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

I daļa — Monitoringa metodes

1. SO2, NOx un daļiņu periodiski mērījumi ir jāveic vismaz ik pēc trim gadiem, ja vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltumjauda pārsniedz 1 MW, bet nesasniedz 20 MW, un vismaz reizi gadā, ja vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltumjauda ir 20 MW vai lielāka, bet mazāka nekā 50 MW.

1. SO2, NOx un putekļu periodiski mērījumi ir jāveic vismaz:

 

- ik pēc trim gadiem, ja vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltumjauda pārsniedz 1 MW, bet nesasniedz 5 MW,

 

- ik pēc diviem gadiem, ja vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltumjauda ir 5 MW vai lielāka, bet mazāka nekā 15 MW,

 

- reizi gadā, ja vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltumjauda ir 15 MW vai lielāka.

Grozījums Nr.  82

Direktīvas priekšlikums

IV pielikums – 1. daļa – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Mērījumi ir obligāti tikai attiecībā uz piesārņojošām vielām, kuru emisijas robežvērtības attiecīgajām iekārtām ir noteiktas II pielikumā.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka tiek veikti arī oglekļa monoksīda (CO) emisijas mērījumi.

Grozījums Nr.  83

Direktīvas priekšlikums

IV pielikums – I daļa – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Pirmos mērījumus veic trīs mēnešu laikā pēc iekārtas reģistrācijas.

3. Pirmos mērījumus veic trīs mēnešu laikā pēc iekārtas reģistrācijas vai atļaujas saņemšanas.

Grozījums Nr.  84

Direktīvas priekšlikums

IV pielikums – I daļa – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Dalībvalstis var pieprasīt nepārtrauktus mērījumus kā alternatīvu 1. punktā minētajiem periodiskajiem mērījumiem.

 

Nepārtrauktu mērījumu gadījumā automātisko mērījumu sistēmu kontroli veic vismaz reizi gadā, izmantojot paralēlus mērījumus ar standartmetodēm, un operators informē kompetento iestādi par šīs kontroles rezultātiem.

Grozījums Nr.  85

Direktīvas priekšlikums

IV pielikums – I daļa – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Piesārņojošo vielu paraugu ņemšanu un analīzi un procesa parametru mērījumus, kā arī 4. punktā minētās alternatīvās procedūras veic saskaņā ar CEN standartiem. Ja nav pieejami CEN standarti, izmanto ISO, valstu vai starptautiskus standartus, kas nodrošina, ka iegūtajiem datiem ir līdzvērtīga zinātniskā kvalitāte.

5. Piesārņojošo vielu paraugu ņemšanu un analīzi un procesa parametru mērījumus, kā arī 4. punktā minētās alternatīvās procedūras veic saskaņā ar CEN standartiem. Mērījumu laikā iekārta darbojas stabilos apstākļos ar reprezentatīvu vienmērīgu slodzi. Mērījumos neņem vērā iekārtas darbības palaišanas un apturēšanas periodus. Ja nav pieejami CEN standarti, izmanto ISO, valstu vai starptautiskus standartus, kas nodrošina, ka iegūtajiem datiem ir līdzvērtīga zinātniskā kvalitāte.

Grozījums Nr.  86

Direktīvas priekšlikums

IV pielikums – Ia daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ia daļa — Atbilstības novērtējums

 

1. Periodisku mērījumu gadījumā uzskata, ka atbilstība 5. pantā minētajām emisijas robežvērtībām ir nodrošināta, ja visu to secīgi veikto mērījumu vai citu procedūru rezultāti, kas definētas un noteiktas saskaņā ar kompetento iestāžu izstrādātajiem noteikumiem, nepārsniedz attiecīgās emisijas robežvērtības.

 

2. Nepārtrauktu mērījumu gadījumā atbilstību 5. pantā minētajām emisijas robežvērtībām novērtē, kā norādīts Direktīvas 2010/75/ES V pielikuma 4. daļas 1. punktā.

 

Validētās vidējās vērtības nosaka, kā izklāstīts Direktīvas 2010/75/ES V pielikuma 3. daļas 9. un 10. punktā.

 

Lai aprēķinātu vidējās emisijas vērtības, neņem vērā vērtības, kas izmērītas 5. panta 6. un 7. punktā minētajos periodos, kā arī iekārtas darbības palaišanas un apturēšanas periodos.

(1)

OV C 451, 16.12.2014., 134. lpp.

(2)

OV C 415, 20.11.2014., 23. lpp.


PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienībā ir apmēram 150 000 vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas, proti, sadedzināšanas iekārtas ar nominālo ievadīto siltumjaudu no 1 līdz 50 MW. Tās izmanto dažādām vajadzībām (tostarp elektroenerģijas ražošanai, mājokļu/ dzīvojamo ēku apkurei un dzesēšanai, siltuma/tvaika ražošanai rūpnieciskiem procesiem utt.), un tās ir būtisks sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un putekļu emisiju avots. Lai gan uz mazajām sadedzināšanas iekārtām attiecas Direktīva 2009/125/EK (ekodizaina direktīva) un uz lielajām sadedzināšanas iekārtām attiecas Direktīva 2010/75/ES (rūpniecisko emisiju direktīva — RED), gaisa piesārņotāju emisijas no vidējām sadedzināšanas iekārtām kopumā Eiropas līmenī nekur nav regulētas.

Tādēļ Komisijas priekšlikumā ir ierosināti noteikumi vidējām sadedzināšanas iekārtām. Tajā ir paredzēts dot ievērojamu ieguldījumu NOx, SO2 un putekļu radītā piesārņojuma samazināšanā, nosakot robežvērtības jaunām un jau esošām iekārtām un paredzot arī vienkāršu reģistrācijas sistēmu, lai palīdzētu dalībvalstīm izpildīt lielu daļu no emisiju samazināšanas saistībām un arī izvairītos no iespējamās nepieciešamības meklēt kompromisu starp gaisa kvalitāti un paaugstinātu biomasas izmantošanu, kas varētu palielināt gaisa piesārņojumu.

Saskaņā ar labāka regulējuma principu šī ziņojuma mērķis ir izvairīties no regulējuma pārklāšanās un pārmērīga administratīvā sloga, vienlaikus nemainot sākotnējā leģislatīvā akta priekšlikuma mērķus.

Līdz ar to 2. pantā ir grozīts direktīvas mērķis, lai precizētu ierosinātās direktīvas un jau spēkā esošā aquis attiecīgo piemērošanas jomu, jo īpaši, bet ne tikai attiecībā uz Rūpniecisko emisiju direktīvu 2010/75/ES. Ir ieviesti arī precizējumi, lai regulējums būtu saskaņā ar RED.

Ir grozītas emisiju rebežvērtības II un III pielikumā, lai izvairītos no nesamērīga sloga uzlikšanas noteiktu iekārtu operatoriem, pamatojoties uz rentabilitātes principu. Šajā sakarā konkrētos gadījumos ir ieviests sīkāks vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu iedalījums atkarībā no to nominālās ievadītās siltumjaudas.

Turklāt ir grozīts 5. panta 4. punkts, lai izvairītos no nepareizas interpretācijas attiecībā uz to, kas III pielikumā ir obligāts un kas ir indikatīvs.

Referents uzskata, ka ierosinātās izmaiņas uzlabo direktīvas reālas īstenošanas iespēju tā, ka tā var kļūt par nopietnu Eiropas Savienības gaisa kvalitātes uzlabošanas instrumentu, neuzliekot nepamatotus slogus sabiedrībai un ekonomikai.


Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejaS ATZINUMS (23.4.2015)

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām

(COM2013/0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Fredrick Federley

ĪSS PAMATOJUMS

Vispārīga informācija

Gaisa piesārņojums ir izteikti pārrobežu problēma, un daudzas dalībvalstis būtisku daļu no piesārņojuma saņem no kaimiņvalstīm. Tāpēc, lai izveidotu saskaņotu un vērienīgu sistēmu emisiju mazināšanai, ir jārīkojas Savienības līmenī.

Komisijas priekšlikuma mērķis ir novērst būtisku nepilnību spēkā esošajos ES tiesību aktos. Attiecībā uz jaunām mazas jaudas sadedzināšanas iekārtām jau ir noteikts regulējums ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvas 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem, īstenošanas noteikumiem. Savukārt patlaban lielas jaudas sadedzināšanas iekārtas reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām un Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīva 2001/80/EK  par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju gaisā no lielām sadedzināšanas iekārtām (līdz 2015. gada 31. decembrim).

Tomēr līdz šim nav ES līmeņa īpaša regulējuma attiecībā uz gaisu piesārņojošo vielu emisijām no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām (VSI), (iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltumjauda ir no 1 līdz 50 MW), un referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kura mērķis ir novērst šo nepilnību un radīt saskaņotāku regulatīvo vidi.

Šis priekšlikums ir svarīgs vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, saskaņā ar Komisijas ietekmes novērtējumu tiek lēsts, ka gaisa piesārņojums izraisa vairāk nekā 400 000 pāragras nāves gadījumu gadā, un tā radītās izmaksas veselības aprūpei ir EUR 940 miljardi. Tas arī veicina vides degradāciju būtiskā apmērā, jo 62 % no ES teritorijas ir pakļauti eitrofikācijai, un izraisītais kaitējums ekonomikai ir izsakāms EUR 15 miljardu apmērā zaudēto darba dienu dēļ, EUR 4 miljardu — veselības aprūpes izmaksās, EUR 3 miljardu — ražas zudumos un EUR 1 miljardu — kaitējumos ēkām. Otrkārt, samazinot emisijas no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, tiktu atbalstīta ES klimata un enerģētikas mērķu sasniegšana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas, energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu veicināšanas jomā. Rīkojoties nekavējoties un novēršot trūkumus regulējumā, mēs varam sniegt skaidru signālu ieguldītājiem un vairāk stimulēt pētniecību un inovāciju visnovatoriskāko tehnoloģiju jomā. Tas radīs apstākļus, lai Eiropas uzņēmumi varētu ieņemt vadošo lomu videi draudzīgu inovāciju jomā, kam ir milzīgs potenciāls eksporta tirgos. Piemēram, Ķīnai gaisa piesārņojums vien izmaksā 12–13 % no gada IKP.

Referenta ierosinātie precizējumi un izmaiņas

Tomēr saistībā ar Komisijas priekšlikumu ir vairāki jautājumi, kas jāprecizē un jāpilnveido. Referents ir noteicis galvenos jautājumus, kas minēti turpmāk.

Saistība ar spēkā esošajiem tiesību aktiem

Tiesiskajam regulējumam ir jābūt saskaņotam un jānovērš regulējuma iespējamā pārklāšanās. Jo īpaši ir jāprecizē šā priekšlikuma un jau spēkā esošās Rūpniecisko emisiju direktīvas savstarpējā saistība.

MVU jautājums

Ņemot vērā to, ka 75 % VSI darbina mazie un vidējie uzņēmumi, īpaša uzmanība ir jāvelta tam, lai nerastos pārmērīga administratīvā slodze. MVU nav tādas administratīvās kapacitātes kā lielākiem uzņēmumiem, un vairākās šā priekšlikuma un Padomes nostājas daļās tas nav ņemts vērā.

Rentabilitāte

Viennozīmīgi ir nepieciešams pienācīgi līdzsvarot izmaksas uzņēmumiem un ieguvumus vides un veselības jomā. Lai gan ir skaidrs, ka nepieciešams noteikt emisiju robežvērtības, tām tomēr jābūt proporcionālām un praktiski piemērojamām. Tai pat laikā referents uzskata, ka visnotaļ ir iespējama vērienīga pieeja.

Elastīgums

Komisijas priekšlikumā jau ir noteiktas atšķirīgas prasības jaunām un jau esošām iekārtām. Tomēr ir iespēja panākt elastīgāku pieeju attiecībā uz vismazākajām jau esošajām iekārtām ar jaudu līdz 5 MW, kurām izmaksas būtu relatīvi augstas.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Kurināmā sadedzināšanu mazas jaudas sadedzināšanas iekārtās un ierīcēs varētu aptvert tiesību akti, ar kuriem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvu 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem15. Kurināmā dedzināšanu lielas jaudas sadedzināšanas iekārtās no 2013. gada 7. janvāra reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES16, savukārt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/80/EK17 līdz 2015. gada 31. decembrim joprojām piemēro lielas jaudas sadedzināšanas iekārtām, uz kurām attiecas Direktīvas 2010/75/ES 30. panta 2. punkts.

(5) Kurināmā sadedzināšanu mazas jaudas sadedzināšanas iekārtās un ierīcēs varētu aptvert tiesību akti, ar kuriem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvu 2009/125/EK15. Tomēr ir vajadzīgi jauni pasākumi saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK, lai novērstu atlikušās normatīvās nepilnības. Kurināmā dedzināšanu lielas jaudas sadedzināšanas iekārtās no 2013. gada 7. janvāra reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES16, savukārt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/80/EK17 līdz 2015. gada 31. decembrim joprojām piemēro lielas jaudas sadedzināšanas iekārtām, uz kurām attiecas Direktīvas 2010/75/ES 30. panta 2. punkts.

__________________

__________________

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīva 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/125/EK (2009. gada 21. oktobris), ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīva 2001/80/EK par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju gaisā no lielām sadedzināšanas iekārtām (OV L 309, 27.11.2001., 1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīva 2001/80/EK par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju gaisā no lielām sadedzināšanas iekārtām (OV L 309, 27.11.2001., 1. lpp).

Pamatojums

Normatīvās nepilnības saistībā ar Ekodizaina direktīvu un šo priekšlikumu ir jārisina Ekodizaina direktīvā, kā tas ierosināts Padomes nostājā.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Šī direktīva nebūtu piemērojama ar enerģiju saistītiem ražojumiem, uz ko attiecas īstenošanas pasākumi, kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK vai ar Direktīvas 2010/75/ES III vai IV nodaļu. Arī dažas citas sadedzināšanas iekārtas būtu jāizslēdz no šīs direktīvas darbības jomas, pamatojoties uz to tehniskajām īpašībām vai to lietojumu konkrētās darbībās.

(9) Šī direktīva nebūtu piemērojama sadedzināšanas iekārtām, uz kurām attiecas īstenošanas pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK vai ar Direktīvu 2010/75/ES. Arī dažas citas sadedzināšanas iekārtas būtu jāizslēdz no šīs direktīvas darbības jomas, pamatojoties uz to tehniskajām īpašībām vai to lietojumu konkrētās darbībās. Regulējumam nebūtu jāpārklājas attiecībā ne uz vienu sadedzināšanas iekārtu. Ja nepieciešams, Komisijai būtu jāizstrādā precizējošas vadlīnijas.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a) Ņemot vērā attiecīgo sadedzināšanas iekārtu atrašanās vietu, kā arī tehniskos un ar loģistiku saistītos jautājumus, atbilstīgāk ir, lai emisijas robežvērtības vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kas atrodas Kanāriju salās, noteiktu Spānija, Francijas aizjūras departamentos — Francija, bet Madeiras un Azoru arhipelāgos — Portugāle, neattiecinot uz šīm iekārtām Savienības vispārējās obligātās prasības.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Lai nodrošinātu, ka tiek kontrolētas sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un daļiņu emisijas gaisā, katra vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta būtu jāekspluatē tikai tad, ja to ir vismaz reģistrējusi kompetentā iestāde, pamatojoties uz operatora paziņojumu.

(10) Lai nodrošinātu, ka tiek kontrolētas sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un daļiņu emisijas gaisā, katra vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta būtu jāekspluatē tikai tad, ja to ir vismaz reģistrējusi kompetentā iestāde vai minētā iestāde ir devusi atļauju tās darbībai, pamatojoties uz operatora paziņojumu.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

Article 2 – paragraph 2 – point a

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) sadedzināšanas iekārtām, uz kurām attiecas Direktīvas 2010/75/ES III vai IV nodaļa;

(a) sadedzināšanas iekārtām, uz kurām attiecas Direktīva 2010/75/ES;

Pamatojums

Lai izvairītos no regulējuma pārklāšanās, uz iekārtām, kuras ietilpst Direktīvas 2010/75/ES darbības jomā, nevajadzētu attiecināt šo direktīvu.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) ar enerģiju saistītiem ražojumiem, uz kuriem attiecas īstenošanas pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK, ja šie īstenošanas akti nosaka to piesārņojošo vielu emisijas robežvērtības, kas uzskaitītas šīs direktīvas II pielikumā;

(b) sadedzināšanas iekārtām, uz kurām attiecas īstenošanas pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK, ja šie īstenošanas akti nosaka to piesārņojošo vielu emisijas robežvērtības, kas uzskaitītas šīs direktīvas II pielikumā;

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) sadedzināšanas iekārtām, kurās degšanas gāzveida produktus izmanto priekšmetu vai materiālu tiešai apsildei, žāvēšanai vai jebkāda cita veida apstrādei;

(c) sadedzināšanas iekārtām, kurās degšanas produktus izmanto tiešai apsildei, žāvēšanai vai jebkādai citai priekšmetu vai materiālu apstrādei, piemēram, kausēšanas krāsnīm, starppārkarsēšanas krāsnīm, termiskās apstrādes krāsnīm;

Pamatojums

Juridiskās noteiktības labad būtu jālieto tas pats formulējums, kas ir Direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām 28. panta a) punktā.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa) reģenerācijas katliem celulozes ražošanas iekārtās;

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fb) sadedzināšanas iekārtām, kurās sadedzina pārstrādes procesa kurināmo atsevišķi vai kopā ar citu kurināmo, enerģijas ražošanai minerāleļļas un gāzes pārstrādes rūpnīcās;

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Šī direktīva neattiecas uz vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu izpētes, izstrādes vai testēšanas darbībām. Dalībvalstis var noteikt īpašus nosacījumus šā punkta piemērošanai.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) "daļiņas" ir jebkādas formas, struktūras vai blīvuma daļiņas, kuras disperģētas gāzē paraugu ņemšanas vietas apstākļos, kuras var atdalīt, veicot filtrēšanu noteiktos apstākļos pēc tam, kad iegūts analizējamās gāzes reprezentatīvs paraugs, un kuras paliek augšpus no filtra un uz tā pēc žāvēšanas noteiktos apstākļos;

(4) "putekļi" ir jebkādas formas, struktūras vai blīvuma daļiņas, kuras disperģētas gāzē paraugu ņemšanas vietas apstākļos, kuras var atdalīt, veicot filtrēšanu noteiktos apstākļos pēc tam, kad iegūts analizējamās gāzes reprezentatīvs paraugs, un kuras paliek augšpus no filtra un uz tā pēc žāvēšanas noteiktos apstākļos;

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) "esoša sadedzināšanas iekārta" ir sadedzināšanas iekārta, kas nodota ekspluatācijā pirms [1 gads pēc transponēšanas dienas];

(6) "esoša sadedzināšanas iekārta" ir sadedzināšanas iekārta, kas ir sākusi darbību [1 gads pēc transponēšanas dienas] vai kurai atļauja ir piešķirta pirms [transponēšanas datums] saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar noteikumu, ka iekārta ir sākusi darbību ne vēlāk kā [1 gads pēc transponēšanas datuma];

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) "darbības stundas" ir stundās izteikts laiks, kurā sadedzināšanas iekārta izvada emisijas gaisā;

(16) "darbības stundas" ir stundās izteikts laiks, kurā sadedzināšanas iekārta darbojas un izvada emisijas gaisā, izņemot iedarbināšanas un apturēšanas periodus;

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a pants

 

Apvienošanas noteikumi

 

Dalībvalstis var uzskatīt kombināciju, ko veido divas vai vairāk jaunas vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas, par vienu vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu šīs direktīvas nozīmē, un saskaitīt to nominālās ievadītās siltumjaudas, lai aprēķinātu iekārtu kopuma kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu, ja:

 

– šādas vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu atgāzes aizvada caur vienu kopīgu skursteni; vai

 

– ņemot vērā tehniskos un ekonomiskos faktorus, šādas vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu atgāzes varētu aizvadīt caur vienu kopīgu skursteni.

Pamatojums

Padomes nostājā ir ierosināti obligāti apvienošanas noteikumi. Komisija atturējās no apvienošanas noteikumu ierosināšanas, pamatojoties ar to, ka varētu būtiski palielināties administratīvais slogs. Tomēr vairākās dalībvalstīs apvienošanas noteikumi jau ir spēkā. Šajā grozījumā ir paredzēts, ka apvienošanas noteikumu piemērošana ir brīvprātīga, tādējādi dodot iespēju dalībvalstīm turpināt tos piemērot, bet neuzliek par pienākumu nevienai dalībvalstij tos ieviest.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

4. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas tiek ekspluatētas tikai tad, ja tās ir reģistrējusi kompetentā iestāde.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka neviena jauna vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta nedarbojas bez atļaujas vai reģistrācijas.

 

1.a Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka no 2025. gada 1. janvāra neviena esoša vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta, kuras nominālā ievadītā siltumjauda ir lielāka par 5 MW, nedarbojas bez atļaujas vai reģistrācijas.

 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka no 2030. gada 1. janvāra neviena esoša vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta, kuras nominālā ievadītā siltumjauda ir 5 MW vai mazāk, nedarbojas bez atļaujas vai reģistrācijas.

2. Reģistrācijas procedūra ietver vismaz operatora paziņojumu kompetentajai iestādei par vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas ekspluatāciju vai nodomu šādu iekārtu ekspluatēt.

2. Dalībvalstis precizē atļaujas piešķiršanas vai reģistrācijas procedūru. Tajā ietilpst vismaz operatora pienākums informēt kompetento iestādi par vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas ekspluatāciju vai nodomu šādu iekārtu ekspluatēt.

3. Operators paziņojumā iekļauj vismaz I pielikumā prasīto informāciju par katru vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu.

3. Operators paziņojumā iekļauj vismaz I pielikumā prasīto informāciju par katru vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu.

4. Kompetentā iestāde reģistrē vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu viena mēneša laikā pēc dienas, kad operators iesniedzis paziņojumu, un par to informē operatoru.

4. Kompetentā iestāde reģistrē vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu vai attiecībā uz to uzsāk atļaujas izsniegšanas procedūru viena mēneša laikā pēc dienas, kad operators iesniedzis paziņojumu, un par to informē operatoru.

5. Attiecībā uz esošajām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām var noteikt atbrīvojumu no 2. punktā minētā paziņošanas pienākuma, ja visa 3. punktā minētā informācija ir darīta pieejama kompetentajām iestādēm.

5. Attiecībā uz esošajām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām var noteikt atbrīvojumu no 2. punktā minētā paziņošanas pienākuma, ja visa 3. punktā minētā informācija ir darīta pieejama kompetentajām iestādēm.

Minētās sadedzināšanas iekārtas reģistrē līdz [13 mēneši pēc transponēšanas dienas].

Minētās sadedzināšanas iekārtas reģistrē vai attiecībā uz tām izsniedz atļauju līdz [13 mēneši pēc transponēšanas dienas].

6. Kompetentās iestādes reģistrā par katru vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu iekļauj vismaz to informāciju, kas prasīta I pielikumā, kā arī visu informāciju, kas iegūta, veicot monitoringa rezultātu verifikāciju vai kādu citu atbilstības pārbaudi, kura minēta 7. un 8. pantā.

6. Kompetentās iestādes reģistrā par katru vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu iekļauj vismaz to informāciju, kas prasīta I pielikumā, kā arī visu informāciju, kas iegūta, veicot monitoringa rezultātu verifikāciju vai kādu citu atbilstības pārbaudi, kura minēta 7. un 8. pantā.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Dalībvalstis var vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas, kas ietilpst iekārtās, uz kurām attiecas Direktīvas 2010/75/ES II nodaļa, atbrīvot no pienākuma ievērot II pielikumā paredzētās emisijas robežvērtības un 6. panta noteikumus attiecībā uz piesārņojošām vielām, kuru emisijas robežvērtības minētajām iekārtām piemēro saskaņā ar Direktīvas 2010/75/ES 13. panta 5. punkta un 15. panta 3. punkta noteikumiem.

Pamatojums

Kā ieteica Padome, dalībvalstis var neattiecināt šīs prasības uz iekārtām, kuras ietilpst iekārtā, uz ko attiecas Direktīva 2010/75/ES.

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Direktīvas II pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības neattiecina uz vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām Kanāriju salās, Francijas aizjūras departamentos un Madeiras un Azoru arhipelāgos. Minētajām sadedzināšanas iekārtām dalībvalstis nosaka emisijas robežvērtības, lai samazinātu to emisijas gaisā un iespējamos riskus cilvēku veselībai un videi.

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. No 2025. gada 1. janvāra sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un daļiņu emisijas gaisā no esošām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuru nominālā ievadītā siltumjauda ir lielāka par 5 MW, nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības, kas noteiktas II pielikuma 1. daļā.

2. No 2025. gada 1. janvāra sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un daļiņu emisijas gaisā no esošām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuru nominālā ievadītā siltumjauda ir lielāka par 5 MW, nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības, kas noteiktas II pielikuma 1. daļā.

No 2030. gada 1. janvāra sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un daļiņu emisijas gaisā no esošām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuru nominālā ievadītā siltumjauda ir 5 MW vai mazāka, nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības, kas noteiktas II pielikuma 1. daļā.

No 2030. gada 1. janvāra sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un daļiņu emisijas gaisā no esošām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuru nominālā ievadītā siltumjauda ir 5 MW vai mazāka, nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības, kas noteiktas II pielikuma 1. daļā.

Dalībvalstis var noteikt atbrīvojumu no prasības nodrošināt atbilstību emisijas robežvērtībām, kuras sniegtas II pielikuma 1. daļā, attiecībā uz tādām esošām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, ko ekspluatē ne vairāk kā 500 darbības stundas gadā. Šādā gadījumā iekārtām, kurās dedzina cieto kurināmo, piemēro daļiņu emisijas robežvērtību, kas ir 200 mg/Nm3.

Dalībvalstis var noteikt atbrīvojumu no prasības nodrošināt atbilstību emisijas robežvērtībām, kuras sniegtas II pielikuma 1. daļā, attiecībā uz tādām esošām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuras slīdošā piecu gadu periodā ekspluatē vidēji ne vairāk kā 1000 darbības stundas gadā. Šādā gadījumā iekārtām, kurās dedzina cieto kurināmo, piemēro daļiņu emisijas robežvērtību, kas ir 200 mg/Nm3.

 

Līdz 2030. gada 1. janvārim esošās vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltumjauda ir lielāka par 5 MW, var tikt atbrīvotas no pienākuma ievērot šajā pantā noteiktās emisijas robežvērtības, ar noteikumu, ka vismaz 50 % no iekārtas ražotā derīgā siltuma 5 gadu slīdošā vidēja rādītāja tvaika vai karsta ūdens veidā tiek piegādāts centralizētās siltumapgādes tīklam vai ar noteikumu, ka galvenais kurināmais ir cietā biomasa.

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis var noteikt atbrīvojumu no prasības nodrošināt atbilstību emisijas robežvērtībām, kuras sniegtas II pielikuma 2. daļā, attiecībā uz jaunām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, ko ekspluatē ne vairāk kā 500 darbības stundas gadā. Šādā gadījumā iekārtām, kurās dedzina cieto kurināmo, piemēro daļiņu emisijas robežvērtību, kas ir 100 mg/Nm3.

Dalībvalstis var noteikt atbrīvojumu no prasības nodrošināt atbilstību emisijas robežvērtībām, kuras sniegtas II pielikuma 2. daļā, attiecībā uz tādām jaunām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuras slīdošā piecu gadu periodā ekspluatē vidēji ne vairāk kā 1000 darbības stundas gadā. Šādā gadījumā iekārtām, kurās dedzina cieto kurināmo, piemēro daļiņu emisijas robežvērtību, kas ir 100 mg/Nm3.

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Atsevišķām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām zonās, kas neatbilst ES gaisa kvalitātes robežvērtībām, kuras noteiktas Direktīvā 2008/50/EK, dalībvalstis piemēro emisijas robežvērtības, pamatojoties uz standartvērtībām, kas noteiktas III pielikumā, vai stingrākām vērtībām, ko nosaka dalībvalstis, ja vien Komisijai netiek pierādīts, ka šādu emisijas robežvērtību piemērošana prasītu nesamērīgas izmaksas un ka gaisa kvalitātes plānos, kuri paredzēti saskaņā ar Direktīvas 2008/50/EK 23. pantu, ir iekļauti citi pasākumi, kas nodrošina atbilstību gaisa kvalitātes robežvērtībām.

4. Atsevišķām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām zonās, kas neatbilst Savienības gaisa kvalitātes robežvērtībām, kuras noteiktas Direktīvā 2008/50/EK, dalībvalstis var piemērot emisijas robežvērtības, pamatojoties uz standartvērtībām, kas noteiktas III pielikumā, vai stingrākām vērtībām, ko nosaka dalībvalstis, ja vien šādu emisijas robežvērtību piemērošana neprasītu nesamērīgas izmaksas un gaisa kvalitātes plānos, kuri paredzēti saskaņā ar Direktīvas 2008/50/EK 23. pantu, ir iekļauti citi pasākumi, kas nodrošina atbilstību gaisa kvalitātes robežvērtībām.

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums

5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a pants

 

Atbrīvojums līdz ekspluatācijas beigām

 

1. Dalībvalstis esošas vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas var atbrīvot no atbilstības robežvērtībām, kuras noteiktas II pielikuma 1.a, 1.b un 1.c  daļā, un no 5. pantā un IV pielikumā paredzētajām monitoringa un ziņošanas prasībām, uz pieciem gadiem, sākot no 5. panta 2. punktā paredzētajiem piemērošanas datumiem, ar nosacījumu, ka vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas operators rakstiskā deklarācijā, kas iesniegta kompetentajai iestādei apliecina, ka piecu gadu laikā šādu iekārtu nedarbinās vairāk par 11 000 stundām un ka pēc šā piecu gadu perioda beigām iekārtas ekspluatācija tiks izbeigta.

 

– Par vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuru nominālā ievadītā siltumjauda ir 5 MW vai mazāk, rakstiskā deklarācija kompetentajai iestādei tiek iesniegta līdz 2029. gada 1. janvārim, un ka šo sadedzināšanas iekārtu ekspluatācija tiks izbeigta ne vēlāk kā 2034. gada 31. decembrī.

 

– Par vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuru nominālā ievadītā siltumjauda ir vairāk par 5 MW, rakstiskā deklarācija kompetentajai iestādei tiek iesniegta līdz 2024. gada 1. janvārim, un ka šo sadedzināšanas iekārtu ekspluatācija tiks izbeigta ne vēlāk kā 2029. gada 31. decembrī.

 

2. Šā panta 1. punktā minētā piecu gadu perioda laikā operatoram katru gadu jāiesniedz kompetentajai iestādei ziņas par reģistrētajām darbības stundām kopš 5. panta 2. punktā paredzētajiem piemērošanas datumiem.

 

3. Ja vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta vēl joprojām darbojas pēc 1. punktā minētā piecu gadu perioda beigām, to uzskata par jaunu vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu.

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums

5.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b pants

 

Energoefektivitāte

 

1. Dalībvalstis veic pasākumus lai veicinātu vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu energoefektivitātes palielināšanos.

 

2. Komisija līdz 2016. gada 31. decembrim novērtē vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām noteiktos obligātos energoefektivitātes standartus atbilstīgi labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem.

 

3. Komisija par šā novērtējuma rezultātiem ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei, un ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumu, kurā attiecīgā gadījumā nosaka energoefektivitātes līmeņus jaunām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuri stāsies spēkā no 2020. gada 1. janvāra.

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Ja vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu emisijas robežvērtību ievērošanas nodrošināšanai izmanto sekundāru piesārņojuma samazināšanas iekārtu, minētās iekārtas efektīvu darbību pastāvīgi monitorē un monitoringa rezultātus reģistrē.

4. Ja vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu emisijas robežvērtību ievērošanas nodrošināšanai izmanto sekundāru piesārņojuma samazināšanas iekārtu, minētās iekārtas efektīvu pastāvīgu darbību uzrāda un reģistrē.

Grozījums Nr.  24

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Šā panta 2. punktā minētie dati tiek darīti zināmi tās teritorijas vietējām un reģionālajām iestādēm, kurā šī vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta atrodas.

Grozījums Nr.  25

Direktīvas priekšlikums

12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a pants

 

Pārskatīšana

 

Emisijas robežvērtības jaunām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām Komisija pārskata 2025. gadā, bet 2035. gadā tās pārskata gan jaunām, gan esošām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām. Pēc tam pārskatīšana tiek veikta ik pēc desmit gadiem. Pārskatīšanā tiek ņemtas vērā labākās pieejamās tehnoloģijas un vēlams, ka tā notiek saistībā ar Direktīvu (ES) .../...*].

 

_____________

 

*OV: lūdzu, ievietojiet numuru, nosaukumu un atsauci, kas iekļauta dokumentā COD 2013/0443.

Pamatojums

Ņemot vērā lielos laika periodus, ir svarīgi šo direktīvu regulāri pārskatīt saistībā ar jaunākajām tendencēm tehnoloģiju jomā.

Grozījums Nr.  26

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstu normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, stājas spēkā ne vēlāk kā [datums: 1,5 gadi pēc stāšanās spēkā]. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka vēlākais [18 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Grozījums Nr.  27

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – 1. daļa – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

 

1. Emisijas robežvērtības (mg/Nm³) vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, izņemot dzinējus un gāzturbīnas

Piesārņojošā viela

Cietā biomasa

Pārējie cietie kurināmie

Šķidrais kurināmais, izņemot mazutu

Mazuts

Dabasgāze

Gāzveida kurināmais (izņemot dabasgāzi)

SO2

200

400

170

350

-

35

NOX

650

650

200

650

200

250

Daļiņas

30(1)

30

30

30

-

-

__________________

(1) 45 mg/Nm3 iekārtām, kuru ievadītā siltumjauda ir mazāka par vai vienāda ar 5 MW.

 

Grozījums

1. Emisijas robežvērtības (mg/Nm3) esošajām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir starp 1 un 5 MW. Iekārtas (izņemot dzinējus un gāzturbīnas)

Piesārņojošā viela

Cietā biomasa

Pārējie cietie kurināmie

Gāzeļļa

Šķidrais kurināmais (izņemot gāzeļļu)

Dabasgāze

Gāzveida kurināmais (izņemot dabasgāzi)

SO2

200(1)(2)

400

-

350

-

200(3)

NOx

650

650

200

650

250

250

Putekļi

50(4)

50(4)

-

50

-

-

__________________

(1) Vērtība neattiecas uz iekārtām, kurās dedzina tikai cieto koksnes biomasu.

(2) 300 mg/Nm3 attiecībā uz iekārtām, kurās dedzina salmus.

(3) 400 mg/Nm³ attiecībā uz koksa krāšņu gāzēm ar zemu siltumietilpību (dzelzs un tērauda rūpniecība).

(4) Līdz 01/01/2035 — 150 mg/Nm3.

1.a Emisijas robežvērtības (mg/Nm3) esošajām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir lielāka par 5 MW. Iekārtas (izņemot dzinējus un gāzturbīnas)

Piesārņojošā viela

Cietā biomasa

Pārējie cietie kurināmie

Gāzeļļa

Šķidrais kurināmais (izņemot gāzeļļu)

Dabasgāze

Gāzveida kurināmais (izņemot dabasgāzi)

SO2

200 (2) (3)

400

350

-

35 (1) (4)

NOX

650

650

200

650

250

250

Putekļi

30 (5)

30 (5)

 

30

-

-

__________________

(1) 400 mg/Nm³ attiecībā uz koksa krāšņu gāzēm ar zemu siltumietilpību un 200 mg/Nm³ attiecībā uz domnu gāzēm ar zemu siltumietilpību (dzelzs un tērauda rūpniecība).

(2) Vērtība neattiecas uz iekārtām, kurās dedzina tikai cieto koksnes biomasu.

(3) 300 mg/Nm3 attiecībā uz iekārtām, kurās dedzina salmus.

(4) 170 mg/Nm3 attiecībā uz biogāzi.

(5) 50 mg/Nm3 attiecībā uz iekārtām, kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir no 5 līdz 20 MW.

Grozījums Nr.  28

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – 2. daļa – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

1. Emisijas robežvērtības (mg/Nm³) vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, izņemot dzinējus un gāzturbīnas

 

Grozījums

1. Emisijas robežvērtības (mg/Nm3) jaunām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir starp 1 un 50 MW. Iekārtas (izņemot dzinējus un gāzturbīnas).

Grozījums Nr.  29

Direktīvas priekšlikums

IV pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Pirmos mērījumus veic trīs mēnešu laikā pēc iekārtas reģistrācijas.

3. Pirmos mērījumus veic sešu mēnešu laikā pēc iekārtas atļaujas saņemšanas vai reģistrācijas vai darbības sākšanas datuma (izvēloties vēlāko no šiem datumiem).

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ir paredzēts ļoti īss termiņš iekārtas emisiju testēšanai pēc tās reģistrēšanas. Tā rezultātā ļoti bieži pieprasīs testēšanu veikt galvenajos datumos (piemēram, 2025. un 2030. gadā, kad ir jāreģistrē jau esošas iekārtas un tām ir jāatbilst emisijas robežvērtībām), turklāt iekārtu nevar sākt darbināt trīs mēnešus pēc reģistrēšanas, ja ir kavēšanās ar nodošanu ekspluatācijā. Tādēļ mēs uzskatām, ka ir nepieciešams papildu elastīgums attiecībā uz pirmā testa datumu.

Grozījums Nr.  30

Direktīvas priekšlikums

IV pielikums – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Dalībvalstis var pieprasīt nepārtrauktus mērījumus kā alternatīvu 1. punktā minētajiem periodiskajiem mērījumiem.

 

Nepārtrauktu mērījumu gadījumā automātisko mērījumu sistēmu kontroli veic vismaz reizi gadā, izmantojot paralēlus mērījumus ar standartmetodēm, un operators informē kompetento iestādi par šīs kontroles rezultātiem.

Grozījums Nr.  31

Direktīvas priekšlikums

IV pielikums – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Atbilstības novērtējums

 

1. Periodisku mērījumu gadījumā uzskata, ka 5. pantā minētās emisijas robežvērtības ir ievērotas, ja visu to secīgi veikto mērījumu vai citu procedūru rezultāti, kas definēti un noteikti saskaņā ar kompetento iestāžu izstrādātajiem noteikumiem, nepārsniedz attiecīgās emisijas robežvērtības.

 

2. Nepārtrauktu mērījumu gadījumā atbilstību 5. pantā minētajām emisijas robežvērtībām izvērtē, kā izklāstīts Direktīvas 2010/1/ES V pielikuma 4. daļas 1. punktā.

 

Validētās vidējās vērtības nosaka, kā izklāstīts Direktīvas 2010/9/ES V pielikuma 3. daļas 9. un 10. punktā.

 

Lai aprēķinātu vidējās emisijas vērtības, neņem vērā vērtības, kas izmērītas laikposmos, kas minēti 5. panta 6. un 7. punktā, kā arī iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas un pārtraukšanas laikposmos.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Ierobežojumi attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām

Atsauces

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

13.1.2014

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Fredrick Federley

15.9.2014

Izskatīšana komitejā

25.9.2014

23.2.2015

 

 

Pieņemšanas datums

14.4.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

9

10

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Marco Zullo

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg


PROCEDŪRA

Virsraksts

Ierobežojumi attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām

Atsauces

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

18.12.2013

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

13.1.2014

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Andrzej Grzyb

10.7.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

3.12.2014

24.2.2015

14.4.2015

 

Pieņemšanas datums

6.5.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

58

9

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Bart Staes

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marek Jurek, Catherine Stihler

Iesniegšanas datums

13.5.2015

Juridisks paziņojums - Privātuma politika