Procedura : 2013/0442(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0160/2015

Teksty złożone :

A8-0160/2015

Debaty :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Głosowanie :

PV 07/10/2015 - 10.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0339

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1138kWORD 651k
13.5.2015
PE 546.891v02-00 A8-0160/2015

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania

(COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Andrzej Grzyb

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania

(COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0919),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7‑0003/2014),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 10 lipca 2014 r.(1),

–       uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 7 października 2014 r.(2),

–       uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0160/2015),

1.      przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.      zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) W decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady XXX/XXXX14 („program działań”) uznano, że emisje zanieczyszczeń do powietrza zostały znacznie ograniczone w ostatnich dziesięcioleciach, ale jednocześnie poziom zanieczyszczenia powietrza nadal stanowi problem w wielu częściach Europy, a obywatele Unii nadal są narażeni na działanie substancji zanieczyszczających powietrze, co może szkodzić ich zdrowiu i samopoczuciu. Jak stwierdzono w programie działań, ekosystemom nadal szkodzi nadmierna depozycja azotu i siarki związana z emisjami z transportu, niezrównoważonymi praktykami rolniczymi i wytwarzaniem energii.

(1) W decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady XXX/XXXX14 („program działań”) uznano, że emisje zanieczyszczeń do powietrza zostały znacznie ograniczone w ostatnich dziesięcioleciach, ale jednocześnie poziom zanieczyszczenia powietrza nadal stanowi problem w wielu częściach Europy, a obywatele Unii nadal są narażeni na działanie substancji zanieczyszczających powietrze, co może szkodzić ich zdrowiu i samopoczuciu. Jak stwierdzono w programie działań, ekosystemom nadal szkodzi nadmierna depozycja azotu i siarki związana z emisjami z transportu, niezrównoważonymi praktykami rolniczymi i wytwarzaniem energii. Jakość powietrza na wielu obszarach Unii wciąż przekracza wartości dopuszczalne określone przez samą Unię oraz nie jest zgodna z celami wyznaczonymi przez Światową Organizację Zdrowia.

__________________

__________________

14 Decyzja XXX/XXXX Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze żyć w granicach naszej planety” (Dz.U. L ... z ... ... ..., s. ...).

14 Decyzja XXX/XXXX Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze żyć w granicach naszej planety” (Dz.U. L ... z ... ... ..., s. ...).

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Spalanie paliwa w małych obiektach i urządzeniach energetycznego spalania może być objęte aktami wykonawczymi do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią15. Spalanie paliwa w dużych obiektach energetycznego spalania wchodzi w zakres dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE16 z dnia 7 stycznia 2013 r., natomiast dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady17 ma nadal do dnia 31 grudnia 2015 r. zastosowanie do dużych obiektów energetycznego spalania objętych art. 30 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE.

(5) Spalanie paliwa w małych obiektach i urządzeniach energetycznego spalania może być objęte aktami wykonawczymi do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią15. Potrzebne są jednak dalsze środki na mocy dyrektywy 2009/125/WE, aby wypełnić istniejącą lukę ustawodawczą. Spalanie paliwa w dużych obiektach energetycznego spalania wchodzi w zakres dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE16 z dnia 7 stycznia 2013 r., natomiast dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady17 ma nadal do dnia 31 grudnia 2015 r. zastosowanie do dużych obiektów energetycznego spalania objętych art. 30 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE.

__________________

__________________

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10).

 

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10).

 

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).

17 Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 1).

17 Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 1).

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do produktów związanych z energią objętych środkami wykonawczymi przyjętymi zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE lub rozdziałem III lub IV dyrektywy 2010/75/UE. Niektóre inne obiekty energetycznego spalania powinny również zostać wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy na podstawie ich charakterystyki technicznej lub ich zastosowania do określonych celów.

(9) Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do średnich obiektów energetycznego spalania objętych rozdziałem III lub IV dyrektywy 2010/75/UE. Niektóre inne obiekty energetycznego spalania powinny również zostać wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy na podstawie ich charakterystyki technicznej lub ich zastosowania do określonych celów.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Dopuszczalne wielkości emisji określone w załączniku II nie powinny mieć zastosowania do średnich obiektów energetycznego spalania znajdujących się na Wyspach Kanaryjskich, we francuskich departamentach zamorskich oraz w archipelagach Madery i Azorów ze względu na techniczne i logistyczne trudności związane z odległą lokalizacją tych obiektów. Państwa członkowskie powinny określić dopuszczalne wielkości emisji dla tych obiektów, aby ograniczyć ich emisje do powietrza oraz potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b) Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do połączeń co najmniej dwóch obiektów energetycznego spalania, w których całkowita nominalna moc cieplna jest równa lub większa niż 1 MW i nie przekracza 50 MW, chyba że połączenie jest obiektem energetycznego spalania ujętym w rozdziale III dyrektywy 2010/75/UE. Jeżeli więcej niż jeden pojedynczy obiekt energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej poniżej 1 MW jest zainstalowany w jednym miejscu w celu dzielenia się obciążeniem, dla celów niniejszej dyrektywy połączenie takie należy uznać za pojedynczy obiekt energetycznego spalania.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9c) Państwa członkowskie powinny mieć możliwość niestosowania niniejszej dyrektywy do instalacji objętych rozdziałem II dyrektywy 2010/75/UE w odniesieniu do substancji zanieczyszczających, wobec których obowiązują dopuszczalne wielkości emisji na mocy niniejszej dyrektywy, jeżeli owe dopuszczalne wielkości emisji nie przekraczają pułapów określonych w załączniku II do niniejszej dyrektywy, chyba że są to obiekty spalające paliwa w rafineriach oleju mineralnego i gazu lub w kotłach odzysknicowych wykorzystywanych w produkcji masy celulozowej. W takich przypadkach państwa członkowskie powinny zwolnić te obiekty na wniosek operatora.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) W celu zapewnienia kontroli emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i cząstek stałych do powietrza każdy średni obiekt energetycznego spalania powinien być eksploatowany wyłącznie wówczas, gdy, na podstawie powiadomienia przez operatora, został on przynajmniej zarejestrowany przez właściwy organ.

(10) W celu zapewnienia kontroli emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu do powietrza każdy średni obiekt energetycznego spalania powinien być eksploatowany wyłącznie wówczas, gdy na podstawie powiadomienia przez operatora lub informacji przekazanej przez operatora otrzymał on pozwolenie lub został zarejestrowany przez właściwy organ.

Poprawka   8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Jeżeli audyty i inspekcje już się odbywają celem kontroli zgodności z innymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, właściwe organy w jak największym stopniu powinny wykorzystywać już istniejące mechanizmy celem weryfikacji zgodności z niniejszą dyrektywą. Mechanizmy takie powinny na przykład obejmować mechanizmy określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/87/WE1a lub w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE1b.

 

______________

 

1aDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

 

1bDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmieniająca dyrektywy 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylająca dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

Poprawka   9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Zgodnie z art. 193 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) niniejsza dyrektywa nie stanowi przeszkody dla państw członkowskich w utrzymaniu lub ustanowieniu bardziej rygorystycznych środków ochronnych, na przykład w celu zapewnienia zgodności z normami jakości środowiska. Państwa członkowskie powinny w szczególności stosować bardziej rygorystyczne dopuszczalne wielkości emisji, takie jak wartości odniesienia określone w załączniku III do niniejszej dyrektywy, w strefach, które nie zachowują zgodności z dopuszczalnymi wartościami jakości powietrza; takie ograniczenia umożliwiłyby również promowanie ekoinnowacji w Unii, ułatwiając w szczególności dostęp do rynku małym i średnim przedsiębiorstwom.

(13) Zgodnie z art. 193 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) niniejsza dyrektywa nie stanowi przeszkody dla państw członkowskich w utrzymaniu lub ustanowieniu bardziej rygorystycznych środków ochronnych, na przykład w celu zapewnienia zgodności z normami jakości środowiska. Państwa członkowskie powinny w szczególności rozważyć bardziej rygorystyczne dopuszczalne wielkości emisji, takie jak wartości odniesienia określone w załączniku III do niniejszej dyrektywy, w strefach, które nie zachowują zgodności z dopuszczalnymi wartościami jakości powietrza; takie ograniczenia umożliwiłyby również promowanie ekoinnowacji w Unii, ułatwiając w szczególności dostęp do rynku małym i średnim przedsiębiorstwom. Państwa członkowskie powinny przeprowadzić ocenę możliwych skutków, jeśli zdecydują się podjąć takie środki.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) W celu ograniczenia obciążenia dla małych i średnich przedsiębiorstw eksploatujących średnie obiekty energetycznego spalania obowiązki administracyjne operatorów dotyczące powiadamiania, monitorowania i sprawozdawczości powinny być proporcjonalne, a jednocześnie powinny umożliwiać właściwym organom przeprowadzenie skutecznej weryfikacji zgodności.

(15) W celu ograniczenia obciążenia dla małych i średnich przedsiębiorstw eksploatujących średnie obiekty energetycznego spalania obowiązki administracyjne operatorów dotyczące powiadamiania, monitorowania i sprawozdawczości powinny być proporcjonalne i unikać powielania przepisów, a jednocześnie powinny umożliwiać właściwym organom przeprowadzenie skutecznej weryfikacji zgodności.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Komisja powinna w rozsądnym terminie ocenić konieczność zmiany dopuszczalnych wielkości emisji określonych w załączniku II na podstawie bardziej zaawansowanych technologii. Komisja powinna również ocenić konieczność przedstawienia dopuszczalnych wielkości emisji dla innych substancji zanieczyszczających, takich jak tlenek węgla, na podstawie monitorowania, o którym mowa w art. 6. W tym celu państwa członkowskie powinny przyjąć środki gwarantujące, że takie monitorowanie będzie realizowane.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16b) Przeglądu niniejszej dyrektywy należy dokonać w odniesieniu do [dyrektywa (UE) .../...*].

 

_____________

 

*Dz.U.: proszę wstawić numer, tytuł i odniesienie zawarte w dokumencie 2013/0443(COD).

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit pierwszy a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W niniejszej dyrektywie określa się również zasady monitorowania emisji tlenku węgla.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Niniejsza dyrektywa ma również zastosowanie do połączeń nowych średnich obiektów energetycznego spalania zgodnych z art. 3a, w tym takich, w których całkowita nominalna moc cieplna połączenia jest równa lub większa niż 50 MW, chyba że połączenie takie stanowi obiekt energetycznego spalania objęty rozdziałem III dyrektywy 2010/75/UE.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) obiektów energetycznego spalania objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 97/68/WE1a;

 

__________________

 

1aDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/68/WE z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich odnoszącego się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach (Dz.U. L 59 z 27.2.1998, s. 1).

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab) obiektów energetycznego spalania w gospodarstwach rolnych o całkowitej nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 5 MW wykorzystujących jako paliwo wyłącznie nieprzetworzony obornik drobiowy, o którym mowa w art. 9 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/20091a;

 

__________________

 

1aRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1).

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) produktów związanych z energią objętych środkami wykonawczymi przyjętymi zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE, jeżeli w tych aktach wykonawczych określa się dopuszczalne wielkości emisji dla zanieczyszczeń wymienionych w załączniku II do niniejszej dyrektywy;

skreślona

Uzasadnienie

Z punktu widzenia prawa zakres stosowania dyrektywy o średnich obiektach energetycznego spalania – jako kluczowa część dyrektywy – nie powinien zostać zmieniony/ograniczony przez przepisy wykonawcze przyjęte zgodnie z inną dyrektywą. W przypadku nierozszerzenia zakresu stosowania dyrektywy o średnich obiektach energetycznego spalania w celu objęcia nią obiektów poniżej 1 MW, zwolnienie nie jest potrzebne, gdyż akty wykonawcze do dyrektywy w sprawie ekoprojektu nie będą obejmować obiektów o mocy 1 MW lub wyższej.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) obiektów energetycznego spalania, w których gazowe produkty spalania wykorzystywane są do bezpośredniego ogrzewania, suszenia lub każdej innej obróbki przedmiotów lub materiałów;

c) obiektów energetycznego spalania, w których gazowe produkty spalania wykorzystywane są do bezpośredniego ogrzewania, suszenia lub każdej innej obróbki przedmiotów lub materiałów, lub do ogrzewania bezpośrednio zasilanego gazem w celu ogrzewania pomieszczeń z myślą o poprawie warunków pracy;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) turbin gazowych oraz silników gazowych i wysokoprężnych stosowanych na platformach morskich;

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb) urządzeń do regeneracji katalizatorów w krakowaniu katalitycznym;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fc) urządzeń do konwersji siarkowodoru w siarkę;

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f d (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fd) reaktorów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym;

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f e (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fe) pieców baterii koksowniczych,

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f f (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ff) nagrzewnic Cowpera,

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do działalności badawczo‑rozwojowej ani do testów dotyczących średnich obiektów energetycznego spalania. Państwa członkowskie mogą ustalić szczegółowe warunki stosowania niniejszego ustępu.

 

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Dopuszczalne wielkości emisji określone w załączniku II nie mają zastosowania do średnich obiektów energetycznego spalania znajdujących się na Wyspach Kanaryjskich, we francuskich departamentach zamorskich oraz w archipelagach Madery i Azorów. Państwa członkowskie określą dopuszczalne wielkości emisji dla tych obiektów, aby ograniczyć ich emisje do powietrza i potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4) „cząstki stałe” oznaczają cząstki o dowolnym kształcie, strukturze i gęstości, rozproszone w fazie gazowej w warunkach punktu pobierania próbki, które mogą zostać zebrane przez filtrację w określonych warunkach po reprezentatywnym pobraniu próbek gazu do analizy i które pozostają w górnej części filtra i na filtrze po suszeniu w określonych warunkach;

4) pył” oznacza cząstki o dowolnym kształcie, strukturze i gęstości, rozproszone w fazie gazowej w warunkach punktu pobierania próbki, które mogą zostać zebrane przez filtrację w określonych warunkach po reprezentatywnym pobraniu próbek gazu do analizy i które pozostają w górnej części filtra i na filtrze po suszeniu w określonych warunkach;

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6) „istniejący obiekt energetycznego spalania” oznacza obiekt energetycznego spalania oddany do eksploatacji przed dniem [1 year after the date of transposition] r.;

6) „istniejący obiekt energetycznego spalania” oznacza obiekt energetycznego spalania oddany do eksploatacji przed dniem [12 months after the date of transposition] r. lub w odniesieniu do którego uzyskano pozwolenie przed dniem [6 months after the date of transposition] r. zgodnie z prawodawstwem krajowym, pod warunkiem że obiekt został oddany do eksploatacji nie później niż [ 18 months after the date of transposition] r.;

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

16) „czas funkcjonowania” oznacza czas wyrażony w godzinach, w którym obiekt energetycznego spalania odprowadza emisje do powietrza;

16) „czas funkcjonowania” oznacza czas wyrażony w godzinach, w którym obiekt energetycznego spalania pracuje i odprowadza emisje do powietrza, w tym okres uruchamiania i wyłączania;

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 19 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

19a) „mały system wydzielony” (SIS) oznacza mały system wydzielony zdefiniowany w art. 2 pkt 26 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE1a;

 

__________________

 

1aDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 55).

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 19 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

19b) „mikrosystem wydzielony” (MIS) oznacza mikrosystem wydzielony zdefiniowany w art. 2 pkt 27 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE1a;

 

__________________

 

1aDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 55).

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 19 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

19c) „istotna zmiana” oznacza zmianę cech lub sposobu funkcjonowania albo rozbudowę obiektu energetycznego spalania, która może mieć znaczący niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie lub na środowisko;

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 19 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

19d) „gaz ziemny” oznacza gaz paliwowy zgodnie z definicją ISO 13686:2013.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

Zasady łączenia

 

1. Połączenie co najmniej dwóch nowych średnich obiektów energetycznego spalania uznaje się do celów niniejszej dyrektywy za jeden średni obiekt energetycznego spalania, a ich nominalną moc cieplną sumuje się do celów obliczenia dla danego obiektu całkowitej nominalnej mocy cieplnej, jeżeli:

 

– gazy odlotowe takich średnich obiektów energetycznego spalania są odprowadzane przez wspólny komin; lub

 

– przy uwzględnieniu czynników technicznych i ekonomicznych gazy odlotowe takich średnich obiektów energetycznego spalania w ocenie właściwego organu mogłyby być odprowadzane przez wspólny komin.

 

2. Do celów obliczania całkowitej nominalnej mocy cieplnej połączenia co najmniej dwóch obiektów energetycznego spalania nie uwzględnia się pojedynczych obiektów energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej poniżej 1 MW, chyba że co najmniej dwa średnie obiekty energetycznego spalania instaluje się w tym samym celu w jednym miejscu w celu dzielenia się obciążeniem. W takim przypadku dzielące się obciążeniem połączenie takich obiektów jest uznawane za jeden obiekt energetycznego spalania, a ich moc jest sumowana do celów obliczania całkowitej nominalnej mocy cieplnej, nawet jeżeli każdy poszczególny obiekt energetycznego spalania posiada nominalną moc cieplną poniżej 1 MW.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rejestracja

Pozwolenia i rejestracja

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki w celu zapewnienia, by średnie obiekty energetycznego spalania były eksploatowane wyłącznie, jeśli zostały zarejestrowane przez właściwy organ.

1. Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki w celu zapewnienia, by żadne nowe średnie obiekty energetycznego spalania nie były eksploatowane bez pozwolenia lub rejestracji.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki w celu zapewnienia, by od dnia 1 stycznia 2020 r. żadne istniejące średnie obiekty energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 15 MW nie były eksploatowane bez pozwolenia lub rejestracji.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki w celu zapewnienia, by od dnia 1 stycznia 2022 r. żadne istniejące średnie obiekty energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej powyżej 5 MW oraz nie wyższej niż 15 MW nie były eksploatowane bez pozwolenia lub rejestracji.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki w celu zapewnienia, by od dnia 1 stycznia 2025 r. żadne istniejące średnie obiekty energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej 5 MW lub mniejszej nie były eksploatowane bez pozwolenia lub rejestracji.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Procedura rejestracji obejmuje przynajmniej powiadomienie przez operatora właściwego organu o eksploatacji lub zamiarze eksploatacji średniego obiektu energetycznego spalania.

2. Państwa członkowskie określają procedury wydawania pozwoleń lub rejestracji. Procedury obejmują co najmniej obowiązek powiadomienia lub poinformowania przez operatora właściwego organu o eksploatacji lub zamiarze eksploatacji średniego obiektu energetycznego spalania.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Właściwy organ rejestruje średni obiekt energetycznego spalania w terminie jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia od operatora i informuje operatora o dokonaniu rejestracji.

4. Właściwy organ rejestruje średni obiekt energetycznego spalania lub wszczyna procedurę udzielenia pozwolenia dotyczącą takiego obiektu w terminie jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia od operatora lub przekazania przez niego odpowiedniej informacji i informuje operatora o dokonaniu rejestracji.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Istniejące średnie obiekty energetycznego spalania mogą zostać zwolnione z obowiązku powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, pod warunkiem że wszystkie informacje, o których mowa w ust. 3, zostały udostępnione właściwym organom.

skreślony

Obiekty te zostają zarejestrowane przed dniem [thirteen months after the date of transposition] r.

 

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Rejestr prowadzony przez właściwe organy dla każdego średniego obiektu energetycznego spalania obejmuje co najmniej informacje wymienione w załączniku I, jak również wszelkie informacje uzyskane w ramach weryfikacji wyników monitorowania lub innych kontroli zgodności, o których mowa w art. 7 i 8.

6. Właściwe organy prowadzą publicznie dostępny rejestr średnich obiektów energetycznego spalania, który obejmuje co najmniej informacje wymienione w załączniku I, jak również wszelkie informacje uzyskane w ramach weryfikacji wyników monitorowania lub innych kontroli zgodności, o których mowa w art. 7 i 8, oraz wszelkie informacje otrzymane w wyniku zmian przeprowadzonych w średnich obiektach energetycznego spalania w rozumieniu art. 9.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. Każde pozwolenie lub rejestracja wydane lub wykonane zgodnie z innymi krajowymi lub unijnymi przepisami może zostać połączone z pozwoleniem lub rejestracją wymaganymi na mocy ust. 1 w taki sposób, aby tworzyły pojedyncze pozwolenie lub rejestrację, pod warunkiem że pozwolenie lub rejestracja zawiera informacje wymagane na mocy tego artykułu.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Państwa członkowskie mogą zwolnić średnie obiekty energetycznego spalania stanowiące część instalacji objętej rozdziałem II dyrektywy 2010/75/UE z obowiązku zgodności z dopuszczalnymi wielkościami emisji określonymi w załączniku II do niniejszej dyrektywy i przepisach art. 6 w odniesieniu do substancji zanieczyszczających, wobec których dopuszczalne wielkości emisji obowiązują na mocy art. 13 ust. 5 i art. 15 ust. 3 dyrektywy 2010/75/UE dla tych obiektów, jeżeli owe dopuszczalne wartości emisji nie przekraczają wielkości określonych w załączniku II do niniejszej dyrektywy.

 

W przypadku obiektów energetycznego spalania spalających paliwa w rafineriach oleju mineralnego i gazu oraz w przypadku kotłów odzysknicowych wykorzystywanych w produkcji masy celulozowej na wniosek operatora średniego obiektu energetycznego spalania państwa członkowskie zwalniają średnie obiekty energetycznego spalania będące częścią instalacji objętej rozdziałem II dyrektywy 2010/75/UE z obowiązku przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji określonych w załączniku II do niniejszej dyrektywy i w przepisach art. 6 w odniesieniu do substancji zanieczyszczających, wobec których dopuszczalne wielkości emisji obowiązują na mocy art. 13 ust. 5 i art. 15 ust. 3 dyrektywy 2010/75/UE dla tych obiektów.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Od dnia 1 stycznia 2025 r. emisje do powietrza dwutlenku siarki, tlenków azotu i cząstek stałych z istniejących średnich obiektów energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej powyżej 5 MW nie przekraczają dopuszczalnych wielkości emisji określonych w części 1 załącznika II.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. emisje do powietrza dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu z istniejących średnich obiektów energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej powyżej 15 MW nie przekraczają dopuszczalnych wielkości emisji określonych w części 1 załącznika II.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Od dnia 1 stycznia 2022 r. emisje do powietrza dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu z istniejących średnich obiektów energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej powyżej 5 MW i nie więcej niż 15 MW nie mogą przekraczać dopuszczalnych wielkości emisji określonych w części 1 załącznika II.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Od dnia 1 stycznia 2030 r. emisje do powietrza dwutlenku siarki, tlenków azotu i cząstek stałych z istniejących średnich obiektów energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW nie przekraczają dopuszczalnych wielkości emisji określonych w części 1 załącznika II.

Od dnia 1 stycznia 2027 r. emisje do powietrza dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu z istniejących średnich obiektów energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW nie przekraczają dopuszczalnych wielkości emisji określonych w części 1 załącznika II.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie mogą zwolnić istniejące średnie obiekty energetycznego spalania stanowiące część małego systemu wydzielonego lub mikrosystemu wydzielonego z obowiązku przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji określonych w części 1 załącznika II na okres do pięciu lat, lecz nie później niż do 2030 r., odpowiednio od dat określonych w pierwszym, drugim i trzecim akapicie ustępu 2 niniejszego artykułu, jeżeli nie stanowi to naruszenia istniejących zobowiązań międzynarodowych.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W drodze odstępstwa od ust. 1 oraz bez uszczerbku dla norm środowiskowych i norm jakości powietrza właściwy organ może w szczególnych przypadkach na okres do pięciu lat od daty wypełnienia obowiązku przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji określonych w załączniku II, lecz nie później niż do 2030 r., ustanowić mniej rygorystyczne dopuszczalne wielkości emisji, pod warunkiem że co najmniej 50% produkcji ciepła użytkowego obiektu, podane jako średnia krocząca z pięciu lat, jest dostarczane w postaci pary lub ciepłej wody do lokalnej publicznej sieci ciepłowniczej lub pod warunkiem że głównym paliwem obiektu jest biomasa stała. Takie odstępstwo może mieć zastosowanie tylko wówczas, jeżeli zgodnie z oceną osiągnięcie poziomów emisji, o których mowa w załączniku II, doprowadziłoby do nieproporcjonalnie wyższych kosztów w porównaniu z korzyściami dla środowiska z uwagi na:

 

a) położenie geograficzne danej instalacji lub lokalne warunki środowiskowe; lub

 

b) charakterystykę techniczną danej instalacji.

 

Maksymalne dopuszczalne wielkości emisji określone przez właściwy organ nie przekraczają 1100 mg/Nm3 w przypadku SO2 i 150 mg/Nm³ w przypadku pyłu.

 

Właściwe organy w każdym przypadku dbają o to, aby nie spowodowano znaczącego zanieczyszczenia oraz aby osiągnięto wysoki poziom ochrony środowiska jako całości.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit trzeci

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą zwolnić istniejące średnie obiekty energetycznego spalania, których czas funkcjonowania wynosi nie więcej niż 500 godzin rocznie, z obowiązku przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji określonych w załączniku II część 1. W takim przypadku, w odniesieniu do obiektów opalanych paliwem stałym, dla cząstek stałych stosuje się dopuszczalną wielkość emisji wynoszącą 200 mg/Nm³.

Państwa członkowskie mogą zwolnić istniejące średnie obiekty energetycznego spalania, których czas funkcjonowania wynosi nie więcej niż 500 godzin rocznie, jako średnia krocząca z pięciu lat, z obowiązku przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji określonych w załączniku II część 1 w przypadku awarii lub zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, które wymagają wykorzystania tych średnich obiektów energetycznego spalania. W następujących przypadkach państwa członkowskie mogą podnieść ten limit do 800 godzin:

 

– na potrzeby zasilania awaryjnego na połączonych wyspach, jeżeli doszłoby do przerwania głównego źródła zasilania wyspy energią;

 

– w przypadku średnich obiektów energetycznego spalania do wytwarzania ciepła w okresach wyjątkowego chłodu.

 

W takim przypadku, w odniesieniu do obiektów opalanych paliwem stałym, dla pyłu stosuje się dopuszczalną wielkość emisji wynoszącą 200 mg/Nm³.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Od dnia [1 year after the date of transposition] r. emisje do powietrza dwutlenku siarki, tlenków azotu i cząstek stałych z nowego średniego obiektu energetycznego spalania nie przekraczają dopuszczalnych wielkości emisji określonych w załączniku II część 2.

Od dnia [12 months after the date of transposition] r. emisje do powietrza dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu z nowego średniego obiektu energetycznego spalania nie przekraczają dopuszczalnych wielkości emisji określonych w załączniku II część 2.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą zwolnić nowe średnie obiekty energetycznego spalania, których czas funkcjonowania wynosi nie więcej niż 500 godzin rocznie, z obowiązku przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji określonych w załączniku II część 2. W takim przypadku, w odniesieniu do obiektów opalanych paliwem stałym, dla cząstek stałych stosuje się dopuszczalną wielkość emisji wynoszącą 100 mg/Nm³.

Państwa członkowskie mogą zwolnić nowe średnie obiekty energetycznego spalania, których czas funkcjonowania wynosi nie więcej niż 500 godzin rocznie, jako średnia krocząca z trzech lat, z obowiązku przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji określonych w załączniku II część 2 w przypadku awarii wymagającej wykorzystania tych średnich obiektów energetycznego spalania. W takim przypadku, w odniesieniu do obiektów opalanych paliwem stałym, dla pyłu stosuje się dopuszczalną wielkość emisji wynoszącą 100 mg/Nm³.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W odniesieniu do poszczególnych średnich obiektów energetycznego spalania znajdujących się w strefach, które nie zachowują zgodności z unijnymi dopuszczalnymi wartościami jakości powietrza określonymi w dyrektywie 2008/50/WE, państwa członkowskie stosują dopuszczalne wielkości emisji na podstawie wartości odniesienia określonych w załączniku III lub na podstawie bardziej rygorystycznych wartości przez siebie ustalonych, chyba że Komisja otrzyma dowody, że zastosowanie takich dopuszczalnych wielkości emisji pociągałby za sobą nieproporcjonalnie wysokie koszty oraz że do planów ochrony jakości powietrza wymaganych na mocy art. 23 dyrektywy 2008/50/WE włączono inne środki zapewniające zgodność z dopuszczalnymi wartościami jakości powietrza.

4. W odniesieniu do poszczególnych średnich obiektów energetycznego spalania znajdujących się w strefach, które nie zachowują zgodności z unijnymi dopuszczalnymi wartościami jakości powietrza określonymi w dyrektywie 2008/50/WE, państwa członkowskie oceniają potrzebę zastosowania bardziej rygorystycznych dopuszczalnych wielkości emisji, które opierają się na wartościach odniesienia określonych w załączniku III.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Efektywność energetyczna

 

1. Państwa członkowskie podejmują środki w celu promowania większej efektywności energetycznej średnich obiektów energetycznego spalania.

 

2. Do dnia 31 grudnia 2016 r. Komisja na podstawie najlepszych dostępnych technik oceni minimalne standardy efektywności energetycznej dla średnich obiektów energetycznego spalania.

 

3. Wyniki tej oceny Komisja przekaże Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w stosownych przypadkach wraz z wnioskiem ustawodawczym, w którym w odpowiednich przypadkach ustali poziomy efektywności energetycznej nowych obiektów energetycznego spalania, które będą stosowane od dnia 1 stycznia 2020 r.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają system kontroli środowiskowych średnich obiektów energetycznego spalania lub wdrażają inne środki w celu sprawdzenia zgodności z wymogami niniejszej dyrektywy.

1. W oparciu o kontrole środowiskowe lub inne środki państwa członkowskie ustanawiają skuteczny system w celu sprawdzenia zgodności z wymogami niniejszej dyrektywy.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Jeżeli audyty i inspekcje już się odbywają celem kontroli zgodności z innymi przepisami Unii dotyczącymi emisji, państwa członkowskie mogą wykorzystać te audyty i inspekcje w celu weryfikacji zgodności z niniejszą dyrektywą.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki w celu zapewnienia, by okresy rozruchu i wyłączenia średnich obiektów energetycznego spalania oraz okresy niesprawności były jak najkrótsze. W przypadku niesprawności lub awarii dodatkowych urządzeń służących do redukcji emisji operator natychmiast informuje o tym właściwy organ.

3. Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki zobowiązujące operatorów do dbania o to, by okresy rozruchu i wyłączenia średnich obiektów energetycznego spalania oraz okresy niesprawności były jak najkrótsze. W przypadku niesprawności lub awarii dodatkowych urządzeń służących do redukcji emisji operator natychmiast informuje o tym właściwy organ.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Przypadki niezgodności są jak najszybciej przekazywane właściwemu organowi przez operatora w formacie określonym przez państwa członkowskie.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W przypadku niezgodności z wymogami państwa członkowskie zapewniają:

4. W przypadku niezgodności z wymogami państwa członkowskie wymagają od właściwego organu, aby zobowiązał operatora do niezwłocznego podjęcia niezbędnych środków gwarantujących przywrócenie zgodności.

a) niezwłoczne poinformowanie właściwego organu przez operatora;

 

b) natychmiastowe wprowadzenie przez operatora niezbędnych środków w celu zapewnienia przywrócenia zgodności w możliwie najkrótszym czasie;

 

c) wymaganie przez właściwy organ, by operator wprowadził wszelkie właściwe środki dodatkowe uznane przez ten właściwy organ za niezbędne do przywrócenia zgodności.

 

Jeżeli przywrócenie zgodności nie jest możliwe, właściwy organ zawiesza eksploatację obiektu i cofa jego rejestrację.

Jeżeli przywrócenie zgodności nie jest możliwe, właściwy organ zawiesza eksploatację obiektu i cofa jego zezwolenie lub rejestrację.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) nie naruszając przepisów art. 4 ust. 5 – dowód przekazania powiadomienia właściwemu organowi;

skreślona

Poprawka  62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) dowód rejestracji przez właściwy organ;

b) zezwolenie lub dowód rejestracji przez właściwy organ;

Poprawka  63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) w stosownych przypadkach zapis czasu funkcjonowania, o którym mowa w art. 5 ust. 2 akapit drugi;

d) w stosownych przypadkach zapis czasu funkcjonowania, o którym mowa w art. 5 ust. 2 akapit trzeci i w art. 5 ust. 3 akapit drugi;

Poprawka  64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) zapis dotyczący przypadków niezgodności z wymogami oraz podjętych działań zgodnie z art. 7 ust. 4.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb) dokumenty, o których mowa w art. 9.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Dane wymienione w ust. 2 udostępnia się lokalnym i regionalnym organom w miejscu lokalizacji średniego obiektu energetycznego spalania.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Operator zawiadamia właściwy organ o każdej planowanej zmianie w średnim obiekcie energetycznego spalania, która miałaby wpływ na obowiązujące dopuszczalne wielkości emisji. Powiadomienie takie jest dostarczane co najmniej na miesiąc przed wprowadzeniem zmiany.

1. Operator informuje właściwy organ o każdej planowanej zmianie w średnim obiekcie energetycznego spalania, która miałaby wpływ na obowiązujące dopuszczalne wielkości emisji. Informacja jest dostarczana co najmniej na miesiąc przed wprowadzeniem zmiany.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Po powiadomieniu przez operatora zgodnie z ust. 1 właściwy organ rejestruje każdą taką zmianę w terminie jednego miesiąca.

2. Po otrzymaniu informacji przekazanej przez operatora zgodnie z ust. 1 właściwy organ aktualizuje odpowiednio w ciągu trzech miesięcy zezwolenie lub rejestrację i informuje o tym operatora.

Uzasadnienie

Właściwemu organowi należy pozostawić możliwość aktualizacji zezwolenia lub rejestracji obiektu w zależności od skutków, jakie zmiany mogłyby wywrzeć na jakość powietrza i na mające zastosowanie dopuszczalne wielkości emisji.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. W przypadku istotnej zmiany istniejącego średniego obiektu energetycznego spalania, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 19a, właściwy organ aktualizuje zezwolenie lub rejestrację dla nowego obiektu energetycznego spalania i informuje o tym operatora.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie naruszając przepisów dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady24, właściwy organ podaje do wiadomości publicznej, w tym w internecie, rejestr średnich obiektów energetycznego spalania.

Nie naruszając przepisów dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady24, właściwy organ podaje do wiadomości publicznej, w tym w internecie, rejestr średnich obiektów energetycznego spalania, o którym mowa w art. 4 ust. 6..

__________________

__________________

24 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26).

24 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26).

Poprawka  71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie do dnia [2 years after the date of transposition] r., przekazują Komisji podsumowanie danych wymienionych w załączniku I oraz szacunkowe całkowite roczne wielkości emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i cząstek stałych z tych obiektów, zgrupowane według rodzaju paliwa i klasy mocy cieplnej.

1. Państwa członkowskie do dnia 31 grudnia 2024 r. przekazują Komisji podsumowanie danych wymienionych w załączniku I oraz szacunkowe całkowite roczne wielkości emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu ze średnich obiektów energetycznego spalania, zgrupowane według rodzaju obiektu i paliwa oraz klasy mocy cieplnej.

Uzasadnienie

Dłuższy termin jest uzasadniony ze względu na wprowadzenie ewentualnego systemu wydawania zezwoleń, który jest bardziej złożony niż sama rejestracja.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Do dnia 31 grudnia 2024 r. państwa członkowskie przekazują Komisji również szacunkowe całkowite roczne wielkości emisji tlenku węgla z tych obiektów, zgrupowane według rodzaju paliwa i klasy mocy cieplnej.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie przesyłają Komisji drugie i trzecie sprawozdanie zawierające uaktualnione dane, o których mowa w ust. 1, odpowiednio do dnia 1 października 2026 r. i 1 października 2031 r.

Państwa członkowskie przesyłają Komisji drugie i trzecie sprawozdanie zawierające uaktualnione dane, o których mowa w ust. 1 i 1a, odpowiednio do dnia 1 października 2029 r. i 1 października 2034 r.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdania sporządzone na podstawie akapitu pierwszego zawierają informacje o charakterze jakościowym i ilościowym na temat wdrożenia niniejszej dyrektywy, wszelkich działań podejmowanych w celu sprawdzenia zgodności eksploatacji średnich obiektów energetycznego spalania z niniejszą dyrektywą i podejmowanych w tym celu działań w zakresie egzekwowania prawa.

Sprawozdania sporządzone na podstawie ust. 1 i 1a oraz akapitu pierwszego niniejszego ustępu zawierają informacje o charakterze jakościowym i ilościowym na temat wdrożenia niniejszej dyrektywy, wszelkich działań podejmowanych w celu sprawdzenia zgodności eksploatacji średnich obiektów energetycznego spalania z niniejszą dyrektywą i podejmowanych w tym celu działań w zakresie egzekwowania prawa.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W drugim sprawozdaniu podsumowującym Komisja dokonuje przeglądu procesu wdrażania niniejszej dyrektywy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ustanowienia wartości odniesienia określonych w załączniku III jako ogólnounijnych dopuszczalnych wielkości emisji; w razie potrzeby sprawozdaniu towarzyszy wniosek ustawodawczy.

skreślony

Poprawka  76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Przegląd

 

1. Do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja dokonuje przeglądu dopuszczalnych wielkości emisji dla nowych średnich obiektów energetycznego spalania z wyjątkiem dopuszczalnych wielkości emisji NOx, których przegląd nastąpi do dnia 31 grudnia 2021 r. Dopuszczalne wielkości emisji dla nowych i istniejących średnich obiektów energetycznego spalania zostaną poddane przeglądowi do dnia 31 grudnia 2030 r. Następnie przeglądu dokonuje się co dziesięć lat. Przegląd uwzględnia najlepsze dostępne technologie i w miarę możliwości dane zgromadzone w ramach monitorowania, o którym mowa w art. 6.

 

2. Komisja ocenia, czy należy uregulować emisje tlenku węgla w przypadku średnich obiektów energetycznego spalania.

 

3. Komisja składa sprawozdanie z wyników tego przeglądu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w razie potrzeby wraz z wnioskiem ustawodawczym.

Uzasadnienie

Przy tak długich okresach ważne jest regularne dokonywanie przeglądu dyrektywy pod kątem nowych zdobyczy technologicznych.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 13, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia [the date of entry into force] r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem wspomnianego okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż cztery miesiące przed końcem każdego okresu.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 13, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia [the date of entry into force] r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem wspomnianego okresu pięciu lat i przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż cztery miesiące przed końcem każdego okresu.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [date: 1,5 years after the entry into force] r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [date: 18 months after the entry into force] r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – punkt 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Jeżeli zastosowanie ma art. 5 ust. 2 akapit drugi – podpisane przez operatora oświadczenie, w którym stwierdza się, że obiekt jest eksploatowany przez nie więcej niż 300 godzin rocznie;

8. Jeżeli zastosowanie ma art. 5 ust. 2 akapit trzeci lub art. 5 ust. 3 akapit drugi – podpisane przez operatora oświadczenie, w którym stwierdza się, że obiekt jest eksploatowany przez nie większą liczbę godzin niż liczba, o której mowa w tych akapitach;

Poprawka                  80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Monitorowanie emisji

Monitorowanie emisji i ocena zgodności

Poprawka  81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – część I – punkt 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Część I – Metody monitorowania

1. Okresowe pomiary SO2, NOx i cząstek stałych są wymagane co najmniej co trzy lata w przypadku średnich obiektów energetycznego spalania, których nominalna moc cieplna jest większa niż 1 MW i mniejsza niż 20 MW, oraz co najmniej raz w roku w przypadku średnich obiektów energetycznego spalania, których nominalna moc cieplna wynosi 20 MW lub więcej, ale mniej niż 50 MW.

1. Okresowe pomiary SO2, NOx i pyłu są wymagane co najmniej:

 

– co trzy lata w przypadku średnich obiektów energetycznego spalania, których nominalna moc cieplna jest większa niż 1 MW i mniejsza niż 5 MW;

 

– co dwa lata w przypadku średnich obiektów energetycznego spalania, których nominalna moc cieplna wynosi co najmniej 5 MW, lecz mniej niż 15 MW;

 

– raz w roku w przypadku średnich obiektów energetycznego spalania, których nominalna moc cieplna wynosi co najmniej 15 MW.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – część I – punkt 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Pomiary są wymagane jedynie w odniesieniu do zanieczyszczeń, dla których dopuszczalną wielkość emisji w odniesieniu do danego obiektu ustanowiono w załączniku II.

2. Państwa członkowskie podejmą niezbędne kroki w celu zadbania o to, by pomiary przeprowadzano również w odniesieniu do tlenku węgla (CO).

Poprawka  83

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – część I – punkt 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Pierwsze pomiary przeprowadza się w ciągu trzech miesięcy po rejestracji obiektu.

3. Pierwsze pomiary przeprowadza się w ciągu trzech miesięcy po rejestracji obiektu lub wydaniu nań pozwolenia.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – część I – punkt 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Alternatywnie do pomiarów okresowych, o których mowa w pkt 1, państwa członkowskie mogą wymagać pomiarów ciągłych.

 

W przypadku pomiarów ciągłych wyniki uzyskiwane ze zautomatyzowanych systemów pomiarowych są weryfikowane przy zastosowaniu pomiarów równoległych co najmniej raz w roku, a operator informuje właściwy organ o wynikach tej weryfikacji.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – część I – punkt 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Pobieranie próbek i analizę substancji zanieczyszczających oraz pomiary parametrów procesu, jak również procedury alternatywne stosowane zgodnie z pkt 4 przeprowadza się zgodnie z normami CEN. Jeśli normy CEN nie są dostępne, stosuje się normy ISO, normy krajowe lub inne normy międzynarodowe, które zapewniają dostarczenie danych o równoważnej jakości naukowej.

5. Pobieranie próbek i analizę substancji zanieczyszczających oraz pomiary parametrów procesu, jak również procedury alternatywne stosowane zgodnie z pkt 4 przeprowadza się zgodnie z normami CEN. Podczas pomiaru obiekt musi funkcjonować w stabilnych warunkach przy reprezentatywnym, równomiernym obciążeniu. Nie uwzględnia się okresów rozruchu ani wyłączenia. Jeśli normy CEN nie są dostępne, stosuje się normy ISO, normy krajowe lub inne normy międzynarodowe, które zapewniają dostarczenie danych o równoważnej jakości naukowej.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – część I a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Część Ia – Ocena zgodności

 

1. W przypadku pomiarów okresowych dopuszczalne wielkości emisji, o których mowa w art. 5, uważa się za zachowane, jeśli wyniki każdej serii pomiarów lub innych procedur określonych i ustalonych zgodnie z zasadami przewidzianymi przez właściwe organy nie przekraczają odnośnej dopuszczalnej wielkości emisji.

 

2. W przypadku pomiarów ciągłych zgodność z dopuszczalnymi wartościami emisji, o których mowa w art. 5, ocenia się zgodnie z załącznikiem V część 1 pkt 4 dyrektywy 2010/75/UE.

 

Zatwierdzone wartości średnie określa się zgodnie z załącznikiem V część 9 pkt 10 i 3 dyrektywy 2010/75/UE.

 

Do celów obliczenia średnich wielkości emisji pomija się wartości zmierzone w okresach, o których mowa w art. 5 ust 6 i 7, jak również w okresach rozruchu i wyłączenia.

(1)

Dz.U. C 451 z 16.12.2014, s. 134.

(2)

Dz.U. C 415 z 20.11.2014, s. 23.


UZASADNIENIE

W UE istnieje około 150 000 średnich obiektów energetycznego spalania, głównie obiektów energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej między 1 a 50 MW: mają one wiele zastosowań (m.in. wytwarzanie energii elektrycznej, ogrzewanie i chłodzenie w obiektach mieszkalnych oraz dostarczanie ciepła/pary dla procesów przemysłowych) i są istotnym źródłem emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu. Podczas gdy małe obiekty energetycznego spalania mogą być objęte dyrektywą 2009/125/WE (ekoprojekt), a duże obiekty energetycznego spalania są regulowane dyrektywą 2010/75/UE (zanieczyszczenia przemysłowe – IED), emisja zanieczyszczeń powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania nie jest w zasadzie uregulowana na szczeblu UE.

Komisja zaproponowała zatem w swoim wniosku przepisy dotyczące średnich obiektów energetycznego spalania. Ma on na celu przyczynienie się w znacznej mierze do ograniczenia zanieczyszczenia tlenkami azotu, dwutlenkiem siarki i pyłem dzięki określeniu dopuszczalnych wielkości emisji dla nowych i już istniejących instalacji wraz z prostym systemem rejestracji, aby wesprzeć państwa członkowskie w wywiązaniu się ze znacznej części podjętych przez nie zobowiązań do redukcji emisji oraz aby uniknąć ewentualnych kompromisów między jakością powietrza a zwiększonym zużyciem biomasy, które mogłyby spowodować większe zanieczyszczenie powietrza.

Zgodnie z zasadą lepszego stanowienia prawa autor niniejszego projektu sprawozdania pragnął zapobiec powielaniu przepisów i nałożeniu nadmiernych obciążeń administracyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu celów pierwotnego wniosku ustawodawczego w mocy.

W tym duchu wprowadzono poprawki do określonego w art. 2 zakresu stosowania dyrektywy w celu sprecyzowania odnośnego zastosowania proponowanej dyrektywy oraz obowiązującego dorobku prawnego; szczególnie, lecz nie wyłącznie, dotyczy to przepisów dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych 2010/75/UE. W celu zachowania spójności regulacyjnej z dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych 2010/75/UE dodatkowo doprecyzowano inne przepisy we wniosku.

Sprawozdawca sądzi, że zaproponowane przez niego zmiany w większym stopniu umożliwią realistyczne wprowadzenie dyrektywy w życie, tak aby mogła stać się ona ważnym narzędziem poprawy jakości powietrza w Unii Europejskiej, bez narzucania nieuzasadnionych obciążeń na społeczeństwo i na gospodarkę.


OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (17.4.2015)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania

(COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Fredrick Federley

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst

Zanieczyszczenie powietrza to problem prawdziwie transgraniczny, a do wielu państw członkowskich znaczna część zanieczyszczeń powietrza dociera z sąsiednich państw. Z tego powodu niezbędne są działania na szczeblu Unii zmierzające do ustanowienia spójnych i ambitnych ram postępowania z emisjami.

Wniosek Komisji ma na celu wypełnienie poważnej luki w obecnych przepisach UE. Nowe małe obiekty energetycznego spalania zostały już uregulowane na mocy przepisów wykonawczych do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Z kolei duże obiekty energetycznego spalania objęte są dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych oraz dyrektywą 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (do dnia 31 grudnia 2015 r.).

Jednak obecnie na szczeblu UE brakuje szczególnego uregulowania emisji zanieczyszczeń powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (obiektów o nominalnej mocy cieplnej w przedziale od 1 do 50 MW), dlatego też sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji mający na celu wypełnienie tej luki z myślą o stworzeniu spójniejszego otoczenia regulacyjnego.

Wniosek ten jest ważny z wielu względów. Po pierwsze, według oceny skutków przygotowanej przez Komisję zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do ponad 400 000 przedwczesnych zgonów rocznie i pociąga za sobą koszty opieki zdrowotnej w wysokości do 940 mld EUR. Powoduje również znaczną degradację środowiska naturalnego, narażając 62% obszaru UE na eutrofizację i szkody ekonomiczne, takie jak 15 mld EUR w wyniku utraconych dniówek, 4 mld EUR z tytułu opieki zdrowotnej, 3 mld EUR w wyniku utraty plonów i 1 mld EUR z powodu szkód w budynkach. Po drugie, zmniejszenie emisji ze średnich obiektów energetycznego spalania może pomóc osiągnąć unijne cele w zakresie klimatu i energii, ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, poprawić efektywność energetyczną i promować energię ze źródeł odnawialnych. Działając teraz i wypełniając istniejącą lukę regulacyjną, możemy zachęcić w wyraźny sposób do inwestowania i stworzyć dodatkowe zachęty dla badań i innowacji w dziedzinie przełomowych technologii. Stworzy to europejskim przedsiębiorstwom warunki do objęcia czołowej pozycji na polu zielonych innowacji o ogromnym potencjale na rynkach eksportowych. Na przykład tylko zanieczyszczenia powietrza kosztują Chiny 12–13% PKB rocznie.

Wyjaśnienia i zmiany proponowane przez sprawozdawcę

Jednak jest szereg punktów, które muszą zostać wyjaśnione i poprawione w stosunku do wniosku Komisji. Sprawozdawca wyróżnił przedstawione poniżej główne kwestie.

Związek z obowiązującymi przepisami

Ramy regulacyjne muszą być spójne i należy unikać ryzyka podwójnej regulacji. W szczególności należy wyjaśnić związek między obecnym wnioskiem a już obowiązującą dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych.

Z perspektywy MŚP

Zważywszy, że MŚP zarządzają około 75% średnich obiektów energetycznego spalania, szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby nie nakładać na nie nadmiernych obciążeń administracyjnych. MŚP nie dysponują takimi zdolnościami administracyjnymi jak większe przedsiębiorstwa, a w wielu częściach aktualnego wniosku i stanowiska Rady nie zostało to uwzględnione.

Efekty a nakłady

Istnieje wyraźna potrzeba ustalenia właściwej równowagi między kosztami ponoszonymi przez przedsiębiorstwa a korzyściami dla środowiska i zdrowia. O ile nie ulega wątpliwości, że dopuszczalne wielkości emisji są potrzebne, muszą one jednak być proporcjonalne i sprawdzać się w praktyce. Jednocześnie sprawozdawca uważa, że istnieją silne argumenty przemawiające za ambitnymi ramami.

Elastyczność

We wniosku Komisji dokonano już rozróżnienia na nowe i istniejące obiekty. Należałoby jednak jeszcze poprawić elastyczność w odniesieniu do najmniejszych, już istniejących obiektów o mocy do 5 MW, w przypadku których koszty mogłyby być stosunkowo wysokie.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Spalanie paliwa w małych obiektach i urządzeniach energetycznego spalania może być objęte aktami wykonawczymi do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią15. Spalanie paliwa w dużych obiektach energetycznego spalania wchodzi w zakres dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE16 z dnia 7 stycznia 2013 r., natomiast dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady17 ma nadal do dnia 31 grudnia 2015 r. zastosowanie do dużych obiektów energetycznego spalania objętych art. 30 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE.

(5) Spalanie paliwa w małych obiektach i urządzeniach energetycznego spalania może być objęte aktami wykonawczymi do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE15. Potrzebne są jednak jeszcze dalsze środki na mocy dyrektywy 2009/125/WE, aby wypełnić istniejącą lukę ustawodawczą. Spalanie paliwa w dużych obiektach energetycznego spalania wchodzi w zakres dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE16 z dnia 7 stycznia 2013 r., natomiast dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady17 ma nadal do dnia 31 grudnia 2015 r. zastosowanie do dużych obiektów energetycznego spalania objętych art. 30 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE.

__________________

__________________

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10).

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).

17 Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 1).

17 Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 1).

Uzasadnienie

Luką ustawodawczą między dyrektywą w sprawie ekoprojektu a niniejszą dyrektywą należy zająć się w dyrektywie w sprawie ekoprojektu, jak zaproponowano w stanowisku Rady.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do produktów związanych z energią objętych środkami wykonawczymi przyjętymi zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE lub rozdziałem III lub IV dyrektywy 2010/75/UE. Niektóre inne obiekty energetycznego spalania powinny również zostać wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy na podstawie ich charakterystyki technicznej lub ich zastosowania do określonych celów.

(9) Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do obiektów energetycznego spalania objętych środkami wykonawczymi przyjętymi zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE lub dyrektywą 2010/75/UE. Niektóre inne obiekty energetycznego spalania powinny również zostać wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy na podstawie ich charakterystyki technicznej lub ich zastosowania do określonych celów. Żaden obiekt energetycznego spalania nie powinien podlegać podwójnej regulacji. W razie potrzeby Komisja powinna przedstawić wytyczne wyjaśniające.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Ze względu na położenie obiektów energetycznego spalania, o których mowa, oraz wynikające stąd problemy techniczne i logistyczne właściwsze jest – dla Hiszpanii w odniesieniu do Wysp Kanaryjskich, Francji w odniesieniu do francuskich departamentów zamorskich oraz Portugalii w odniesieniu do Madery i Azorów – określenie dopuszczalnych wielkości emisji dla średnich obiektów energetycznego spalania eksploatowanych na tych obszarach bez obejmowania ich wymogami minimalnymi mającymi zastosowanie w całej Unii.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) W celu zapewnienia kontroli emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i cząstek stałych do powietrza każdy średni obiekt energetycznego spalania powinien być eksploatowany wyłącznie wówczas, gdy, na podstawie powiadomienia przez operatora, został on przynajmniej zarejestrowany przez właściwy organ.

(10) W celu zapewnienia kontroli emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i cząstek stałych do powietrza każdy średni obiekt energetycznego spalania powinien być eksploatowany wyłącznie wówczas, gdy, na podstawie powiadomienia przez operatora, został on przynajmniej zarejestrowany przez właściwy organ lub otrzymał od niego pozwolenie.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) obiektów energetycznego spalania, które są objęte rozdziałem III lub IV dyrektywy 2010/75/UE;

a) obiektów energetycznego spalania, które są objęte dyrektywą 2010/75/UE;

Uzasadnienie

Aby uniknąć podwójnej regulacji, obiekty objęte postanowieniami dyrektywy 2010/75/UE nie powinny podlegać niniejszej dyrektywie.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) produktów związanych z energią objętych środkami wykonawczymi przyjętymi zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE, jeżeli w tych aktach wykonawczych określa się dopuszczalne wielkości emisji dla zanieczyszczeń wymienionych w załączniku II do niniejszej dyrektywy;

b) obiektów energetycznego spalania objętych środkami wykonawczymi przyjętymi zgodnie z dyrektywą 2010/75/WE, jeżeli w tych aktach wykonawczych określa się dopuszczalne wielkości emisji dla zanieczyszczeń wymienionych w załączniku II do niniejszej dyrektywy;

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) obiektów energetycznego spalania, w których gazowe produkty spalania wykorzystywane są do bezpośredniego ogrzewania, suszenia lub każdej innej obróbki przedmiotów lub materiałów;

c) obiektów energetycznego spalania, w których produkty spalania wykorzystywane są do bezpośredniego ogrzewania, suszenia lub każdej innej obróbki przedmiotów lub materiałów, takich jak piece do topienia, piece grzewcze lub piece do obróbki cieplnej;

Uzasadnienie

W celu zapewnienia pewności prawa należy użyć takiego samego sformułowania, jak w art. 28 lit. a) dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) kotłów odzysknicowych w instalacjach do produkcji masy celulozowej;

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb) obiektów energetycznego spalania opalanych wyłącznie paliwami rafineryjnymi lub w połączeniu z innymi paliwami w celu produkcji energii w rafineriach oleju mineralnego i gazu;

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do działalności badawczej, rozwojowej lub testowej związanej ze średnimi obiektami energetycznego spalania. Państwa członkowskie mogą ustanowić szczegółowe warunki stosowania niniejszego ustępu.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4) „cząstki stałe” oznaczają cząstki o dowolnym kształcie, strukturze i gęstości, rozproszone w fazie gazowej w warunkach punktu pobierania próbki, które mogą zostać zebrane przez filtrację w określonych warunkach po reprezentatywnym pobraniu próbek gazu do analizy i które pozostają w górnej części filtra i na filtrze po suszeniu w określonych warunkach;

4) „pył” oznacza cząstki o dowolnym kształcie, strukturze i gęstości, rozproszone w fazie gazowej w warunkach punktu pobierania próbki, które mogą zostać zebrane przez filtrację w określonych warunkach po reprezentatywnym pobraniu próbek gazu do analizy i które pozostają w górnej części filtra i na filtrze po suszeniu w określonych warunkach;

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6) „istniejący obiekt energetycznego spalania” oznacza obiekt energetycznego spalania oddany do eksploatacji przed dniem [1 year after the date of transposition] r.;

6) „istniejący obiekt energetycznego spalania” oznacza obiekt energetycznego spalania oddany do użytku przed dniem [1 year after the date of transposition] r. lub dla którego wydano pozwolenie przed dniem [date of transposition] na podstawie przepisów krajowych, pod warunkiem że ten obiekt został oddany do użytku nie później niż [1 year after the date of transposition];

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

16) „czas funkcjonowania” oznacza czas wyrażony w godzinach, w którym obiekt energetycznego spalania odprowadza emisje do powietrza;

16) „czas funkcjonowania” oznacza czas wyrażony w godzinach, w którym obiekt energetycznego spalania jest eksploatowany i odprowadza emisje do powietrza, z wyłączeniem okresów uruchamiania i wyłączania;

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

Zasady łączenia

 

Państwa członkowskie mogą rozważyć połączenie dwóch lub większej liczby nowych średnich obiektów energetycznego spalania, uznając je do celów niniejszej dyrektywy za jeden średni obiekt energetycznego spalania, a ich nominalną moc cieplną zsumować do celów obliczenia dla danego obiektu całkowitej nominalnej mocy cieplnej, jeżeli:

 

- gazy odlotowe takich średnich obiektów energetycznego spalania są odprowadzane przez wspólny komin; lub

 

- przy uwzględnieniu czynników technicznych i ekonomicznych gazy odlotowe takich średnich obiektów energetycznego spalania mogłyby być odprowadzane przez wspólny komin.

Uzasadnienie

W stanowisku Rady zaproponowano obowiązkowe zasady łączenia. Powodem, z którego Komisja powstrzymała się od zaproponowania zasad łączenia, były poważne obciążenia administracyjne, jakie mogłoby to za sobą pociągać. Niektóre państwa członkowskie wprowadziły już jednak zasady łączenia. Niniejsza poprawka przewiduje dobrowolny charakter zasad łączenia, umożliwiając tym samym państwom członkowskim dalsze stosowanie zasad łączenia, a jednocześnie nie obliguje żadnego państwa członkowskiego do ich wprowadzenia.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki w celu zapewnienia, by średnie obiekty energetycznego spalania były eksploatowane wyłącznie, jeśli zostały zarejestrowane przez właściwy organ.

1. Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki w celu zapewnienia, by żadne nowe średnie obiekty energetycznego spalania nie były eksploatowane bez pozwolenia lub rejestracji.

 

1a. Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki w celu zapewnienia, by od dnia 1 stycznia 2025 r. żadne istniejące średnie obiekty energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej powyżej 5 MW nie były eksploatowane bez pozwolenia lub rejestracji.

 

Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki w celu zapewnienia, by od dnia 1 stycznia 2030 r. żadne istniejące średnie obiekty energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej 5 MW lub mniejszej nie były eksploatowane bez pozwolenia lub rejestracji.

2. Procedura rejestracji obejmuje przynajmniej powiadomienie przez operatora właściwego organu o eksploatacji lub zamiarze eksploatacji średniego obiektu energetycznego spalania.

2. Państwa członkowskie określają procedury wydawania pozwoleń i rejestracji. Powyższe obejmuje przynajmniej obowiązek powiadomienia przez operatora właściwego organu o eksploatacji lub zamiarze eksploatacji średniego obiektu energetycznego spalania.

3. Powiadomienie złożone przez operatora w odniesieniu do każdego średniego obiektu energetycznego spalania zawiera co najmniej informacje wymienione w załączniku I.

3. Powiadomienie złożone przez operatora w odniesieniu do każdego średniego obiektu energetycznego spalania zawiera co najmniej informacje wymienione w załączniku I.

4. Właściwy organ rejestruje średni obiekt energetycznego spalania w terminie jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia od operatora i informuje operatora o dokonaniu rejestracji.

4. Właściwy organ rejestruje średni obiekt energetycznego spalania lub wszczyna procedurę udzielenia pozwolenia dotyczącą takiego obiektu w terminie jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia od operatora i informuje operatora o dokonaniu rejestracji.

5. Istniejące średnie obiekty energetycznego spalania mogą zostać zwolnione z obowiązku powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, pod warunkiem że wszystkie informacje, o których mowa w ust. 3, zostały udostępnione właściwym organom.

5. Istniejące średnie obiekty energetycznego spalania mogą zostać zwolnione z obowiązku powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, pod warunkiem że wszystkie informacje, o których mowa w ust. 3, zostały udostępnione właściwym organom.

Obiekty te zostają zarejestrowane przed dniem [thirteen months after the date of transposition] r.

Obiekty te zostają zarejestrowane lub uzyskują pozwolenie przed dniem [thirteen months after the date of transposition] r.

6. Rejestr prowadzony przez właściwe organy dla każdego średniego obiektu energetycznego spalania obejmuje co najmniej informacje wymienione w załączniku I, jak również wszelkie informacje uzyskane w ramach weryfikacji wyników monitorowania lub innych kontroli zgodności, o których mowa w art. 7 i 8.

6. Rejestr prowadzony przez właściwe organy dla każdego średniego obiektu energetycznego spalania obejmuje co najmniej informacje wymienione w załączniku I, jak również wszelkie informacje uzyskane w ramach weryfikacji wyników monitorowania lub innych kontroli zgodności, o których mowa w art. 7 i 8.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Państwa członkowskie mogą zwolnić średnie obiekty energetycznego spalania stanowiące część instalacji objętej rozdziałem II dyrektywy 2010/75/UE z obowiązku zgodności z dopuszczalnymi wielkościami emisji zawartymi w załączniku II i przepisami art. 6 niniejszej dyrektywy w odniesieniu do tych substancji zanieczyszczających, dla których dopuszczalne wielkości emisji obowiązują na mocy art. 13 ust. 5 i art. 15 ust. 3 dyrektywy 2010/75/UE dla tych obiektów.

Uzasadnienie

Zgodnie z sugestią Rady państwa członkowskie mogą stosować zwolnienia w stosunku do obiektów należących do instalacji podlegających przepisom dyrektywy 2010/75/UE.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Dopuszczalne wielkości emisji określone w załączniku II nie mają zastosowania do średnich obiektów energetycznego spalania położonych na Wyspach Kanaryjskich, we francuskich departamentach zamorskich oraz na Maderze i Azorach. Państwa członkowskie określają dopuszczalne wielkości emisji dla tych obiektów energetycznego spalania, aby ograniczyć ich emisje do powietrza i potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Od dnia 1 stycznia 2025 r. emisje do powietrza dwutlenku siarki, tlenków azotu i cząstek stałych z istniejących średnich obiektów energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej powyżej 5 MW nie przekraczają dopuszczalnych wielkości emisji określonych w części 1 załącznika II.

2. Od dnia 1 stycznia 2025 r. emisje do powietrza dwutlenku siarki, tlenków azotu i cząstek stałych z istniejących średnich obiektów energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej powyżej 5 MW nie przekraczają dopuszczalnych wielkości emisji określonych w części 1 załącznika II.

Od dnia 1 stycznia 2030 r. emisje do powietrza dwutlenku siarki, tlenków azotu i cząstek stałych z istniejących średnich obiektów energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW nie przekraczają dopuszczalnych wielkości emisji określonych w części 1 załącznika II.

Od dnia 1 stycznia 2030 r. emisje do powietrza dwutlenku siarki, tlenków azotu i cząstek stałych z istniejących średnich obiektów energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW nie przekraczają dopuszczalnych wielkości emisji określonych w części 1 załącznika II.

Państwa członkowskie mogą zwolnić istniejące średnie obiekty energetycznego spalania, których czas funkcjonowania wynosi nie więcej niż 500 godzin rocznie, z obowiązku przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji określonych w załączniku II część 1. W takim przypadku, w odniesieniu do obiektów opalanych paliwem stałym, dla cząstek stałych stosuje się dopuszczalną wielkość emisji wynoszącą 200 mg/Nm³.

Państwa członkowskie mogą zwolnić istniejące średnie obiekty energetycznego spalania, których czas funkcjonowania podany jako średnia krocząca z pięciu lat wynosi nie więcej niż 1000 godzin rocznie, z obowiązku przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji określonych w załączniku II część 1; W takim przypadku, w odniesieniu do obiektów opalanych paliwem stałym, dla cząstek stałych stosuje się dopuszczalną wielkość emisji wynoszącą 200 mg/Nm³.

 

Do dnia 1 stycznia 2030 r. istniejące średnie obiekty energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej powyżej 5 MW mogą być zwalniane z obowiązku przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji określonych w niniejszym artykule, pod warunkiem że co najmniej 50% produkcji ciepła użytkowego w tych obiektach, podane jako średnia krocząca z pięciu lat, jest dostarczane w postaci pary lub ciepłej wody do lokalnej publicznej sieci ciepłowniczej lub pod warunkiem że głównym paliwem jest biomasa stała.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą zwolnić nowe średnie obiekty energetycznego spalania, których czas funkcjonowania wynosi nie więcej niż 500 godzin rocznie, z obowiązku przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji określonych w załączniku II część 2. W takim przypadku, w odniesieniu do obiektów opalanych paliwem stałym, dla cząstek stałych stosuje się dopuszczalną wielkość emisji wynoszącą 100 mg/Nm³.

Państwa członkowskie mogą zwolnić nowe średnie obiekty energetycznego spalania, których czas funkcjonowania podany jako średnia krocząca z pięciu lat wynosi nie więcej niż 1000 godzin rocznie, z obowiązku przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji określonych w załączniku II część 2. W takim przypadku, w odniesieniu do obiektów opalanych paliwem stałym, dla cząstek stałych stosuje się dopuszczalną wielkość emisji wynoszącą 100 mg/Nm³.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W odniesieniu do poszczególnych średnich obiektów energetycznego spalania znajdujących się w strefach, które nie zachowują zgodności z unijnymi dopuszczalnymi wartościami jakości powietrza określonymi w dyrektywie 2008/50/WE, państwa członkowskie stosują dopuszczalne wielkości emisji na podstawie wartości odniesienia określonych w załączniku III lub na podstawie bardziej rygorystycznych wartości przez siebie ustalonych, chyba że Komisja otrzyma dowody, że zastosowanie takich dopuszczalnych wielkości emisji pociągałby za sobą nieproporcjonalnie wysokie koszty oraz że do planów ochrony jakości powietrza wymaganych na mocy art. 23 dyrektywy 2008/50/WE włączono inne środki zapewniające zgodność z dopuszczalnymi wartościami jakości powietrza.

4. W odniesieniu do poszczególnych średnich obiektów energetycznego spalania znajdujących się w strefach, które nie zachowują zgodności z unijnymi dopuszczalnymi wartościami jakości powietrza określonymi w dyrektywie 2008/50/WE, państwa członkowskie mogą stosować dopuszczalne wielkości emisji na podstawie wartości odniesienia określonych w załączniku III lub na podstawie bardziej rygorystycznych wartości przez siebie ustalonych, chyba że zastosowanie takich dopuszczalnych wielkości emisji pociągałoby za sobą nieproporcjonalnie wysokie koszty oraz że do planów ochrony jakości powietrza wymaganych na mocy art. 23 dyrektywy 2008/50/WE włączono inne środki zapewniające zgodność z dopuszczalnymi wartościami jakości powietrza.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Odstępstwo dotyczące zakończenia okresu eksploatacji

 

1. Państwa członkowskie mogą zwolnić istniejące średnie obiekty energetycznego spalania z obowiązku przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji określonych w załączniku II część 1a, 1b i 1c oraz z obowiązków dotyczących monitorowania określonych w art. 6 i załączniku IV na okres pięciu lat począwszy od terminów stosowania określonych w art. 5 ust. 2, pod warunkiem że operator średniego obiektu energetycznego spalania zobowiąże się w pisemnym oświadczeniu przedłożonym właściwemu organowi, iż w tym pięcioletnim okresie nie będzie eksploatować takiego obiektu energetycznego spalania dłużej niż przez 11 000 godzin i że po upływie tego pięcioletniego okresu eksploatacja tego obiektu energetycznego spalania zakończy się.

 

– W przypadku średnich obiektów energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej 5 MW lub mniejszej pisemne oświadczenie przedkłada się właściwemu organowi do dnia 1 stycznia 2029 r., a zakończenie eksploatacji takich obiektów energetycznego spalania następuje nie później niż dnia 31 grudnia 2034 r.

 

– W przypadku średnich obiektów energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej powyżej 5 MW pisemne oświadczenie przedkłada się właściwemu organowi do dnia 1 stycznia 2024 r., a zakończenie eksploatacji takich obiektów energetycznego spalania następuje nie później niż dnia 31 grudnia 2029 r.

 

2. W pięcioletnim okresie, o którym mowa w ust. 1, operator ma obowiązek przedkładać corocznie właściwemu organowi zapis liczby godzin funkcjonowania, począwszy od terminów stosowania określonych w art. 5 ust. 2.

 

3. Jeżeli średni obiekt energetycznego spalania jest nadal eksploatowany po zakończeniu pięcioletniego okresu, o którym mowa w ust. 1, uznaje się go za nowy średni obiekt energetycznego spalania.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Efektywność energetyczna

 

1. Państwa członkowskie podejmują środki w celu promowania większej efektywności energetycznej średnich obiektów energetycznego spalania.

 

2. Do dnia 31 grudnia 2016 r. Komisja oceni na podstawie najlepszych dostępnych technik minimalne standardy efektywności energetycznej dla średnich obiektów energetycznego spalania.

 

3. Wyniki tej oceny Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w stosownych przypadkach wraz z wnioskiem ustawodawczym, ustalając poziomy efektywności energetycznej nowych obiektów energetycznego spalania, które będą stosowane od dnia 1 stycznia 2020 r.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jeżeli chodzi o średnie obiekty energetycznego spalania wykorzystujące dodatkowe urządzenia służące redukcji emisji w celu spełnienia wymagań dotyczących dopuszczalnych wielkości emisji, skuteczne funkcjonowanie takich urządzeń jest monitorowane w sposób ciągły, a wyniki monitorowania są rejestrowane.

4. Jeżeli chodzi o średnie obiekty energetycznego spalania wykorzystujące dodatkowe urządzenia służące redukcji emisji w celu spełnienia wymagań dotyczących dopuszczalnych wielkości emisji, skuteczne ciągłe funkcjonowanie takich urządzeń jest wykazywane i rejestrowane.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Dane wymienione w ust. 2 są udostępniane organom lokalnym i regionalnym w miejscu lokalizacji średniego obiektu energetycznego spalania.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Przegląd

 

W 2025 r. Komisja dokona przeglądu dopuszczalnych wartości emisji przewidzianych dla nowych średnich obiektów energetycznego spalania, a w 2035 r. – zarówno dla nowych, jak i już istniejących średnich obiektów energetycznego spalania. Następnie przeglądu dokonuje się co dziesięć lat. W przeglądzie uwzględnia się najlepsze dostępne technologie i należy go przeprowadzać w powiązaniu z [dyrektywą (UE) .../...*].

 

_____________

 

*Dz.U.: proszę wstawić numer, tytuł i odniesienie zawarte w dokumencie 2013/0443(COD).

Uzasadnienie

Przy tak długich okresach ważne jest regularne dokonywanie przeglądu dyrektywy pod kątem nowych zdobyczy technologicznych.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [date: 1,5 years after the entry into force] r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [date: 18 months after the entry into force] r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – część 1 – punkt 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

1. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm³) dla średnich obiektów energetycznego spalania innych niż silniki i turbiny gazowe

Zanieczyszczenie

Biomasa stała

Inne paliwa stałe

Paliwa ciekłe inne niż ciężki olej opałowy

Ciężki olej opałowy

Gaz ziemny

Paliwa gazowe inne niż gaz ziemny

SO2

200

400

170

350

-

35

NOX

650

650

200

650

200

250

Cząstki stałe

30(1)

30

30

30

-

-

__________________

(1) 45 mg/Nm3 dla obiektów o mocy cieplnej poniżej lub równej 5 MW.

 

Poprawka

1. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla istniejących średnich obiektów energetycznego spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej między 1 a 5 MW. Obiekty inne niż silniki i turbiny gazowe

Zanieczyszczenie

Biomasa stała

Inne paliwa stałe

Olej gazowy

Paliwa ciekłe inne niż olej gazowy

Gaz ziemny

Paliwa gazowe inne niż gaz ziemny

SO2

200(1)(2)

400

-

350

-

200(3)

NOx

650

650

200

650

250

250

Pył

50(4)

50(4)

-

50

-

-

__________________

(1) Wartość nie ma zastosowania do obiektów opalanych wyłącznie biomasą stałą z drewna.

(2) 300 mg/Nm3 w przypadku obiektów opalanych słomą.

(3) 400 mg/Nm³ w przypadku niskokalorycznych gazów koksowniczych (hutnictwo żelaza i przemysł stalowy).

(4) Do dnia 1 stycznia 2035 r. – 150 mg/Nm3.

1a. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla istniejących średnich obiektów energetycznego spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 5 MW. Obiekty inne niż silniki i turbiny gazowe

Zanieczyszczenie

Biomasa stała

Inne paliwa stałe

Olej gazowy

Paliwa ciekłe inne niż olej gazowy

Gaz ziemny

Paliwa gazowe inne niż gaz ziemny

SO2

200 (2) (3)

400

350

-

35 (1) (4)

NOX

650

650

200

650

250

250

Pył

30 (5)

30 (5)

 

30

-

-

__________________

(1) 400 mg/Nm³ w przypadku niskokalorycznych gazów koksowniczych i 200 mg/Nm³ w przypadku niskokalorycznych gazów wielkopiecowych (hutnictwo żelaza i przemysł stalowy).

(2) Wartość nie ma zastosowania do obiektów opalanych wyłącznie biomasą stałą z drewna.

(3) 300 mg/Nm3 w przypadku obiektów opalanych słomą.

(4) 170 mg/Nm3 w przypadku biogazu.

(5) 50 mg/Nm3 w przypadku obiektów o całkowitej nominalnej mocy cieplnej między 5 a 20 MW.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – część 2 – punkt 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

1. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm³) dla średnich obiektów energetycznego spalania innych niż silniki i turbiny gazowe

 

Poprawka

1. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla nowych średnich obiektów energetycznego spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej między 1 a 50 MW. Obiekty inne niż silniki i turbiny gazowe

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Pierwsze pomiary przeprowadza się w ciągu trzech miesięcy po rejestracji obiektu.

3. Pierwsze pomiary przeprowadza się w ciągu sześciu miesięcy od uzyskania pozwolenia lub rejestracji obiektu lub daty rozpoczęcia eksploatacji, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Uzasadnienie

Wniosek Komisji przewiduje bardzo krótkie terminy rozpoczęcia pomiarów emisji po zarejestrowaniu obiektu. Doprowadzi to do bardzo wysokiego zapotrzebowania na pomiary w kluczowych terminach (np. w 2025 i 2030 r., od kiedy istniejące obiekty muszą być zarejestrowane i zacząć dotrzymywać dopuszczalnych wielkości emisji), a ponadto dany obiekt może jeszcze nie funkcjonować po trzech miesiącach od rejestracji, jeżeli wystąpią opóźnienia w procedurze rozruchu. Dlatego uważamy, że potrzebna jest większa elastyczność w odniesieniu do daty pierwszych pomiarów.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Alternatywnie do pomiarów okresowych, o których mowa w pkt 1, państwa członkowskie mogą wymagać pomiarów ciągłych.

 

W przypadku pomiarów ciągłych wyniki uzyskiwane ze zautomatyzowanych systemów pomiarowych są weryfikowane co najmniej raz w roku za pomocą pomiarów równoległych przy zastosowaniu metod referencyjnych, a operator informuje właściwy organ o wynikach tej weryfikacji.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – część 1 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Ocena zgodności

 

1. W przypadku pomiarów okresowych dopuszczalne wielkości emisji, o których mowa w art. 5, uważa się za zachowane, jeśli wyniki każdej serii pomiarów lub innych procedur określonych i ustalonych zgodnie z zasadami przewidzianymi przez właściwe organy nie przekraczają odnośnej dopuszczalnej wielkości emisji.

 

2. W przypadku pomiarów ciągłych zgodność z dopuszczalnymi wartościami emisji, o których mowa w art. 5, ocenia się zgodnie z załącznikiem V część 4 pkt 1 do dyrektywy 2010/75/UE.

 

Zatwierdzone wartości średnie określa się zgodnie z załącznikiem V część 3 pkt 9 i 10 do dyrektywy 2010/75/UE.

 

Do celów obliczenia średnich wielkości emisji pomija się wartości zmierzone w okresach, o których mowa w art. 5 ust 6 i 7, jak również w okresach rozruchu i wyłączenia.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

14.4.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

9

10

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Marco Zullo

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg


PROCEDURA

Tytuł

Ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania

Odsyłacze

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

Data przedstawienia w PE

18.12.2013

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

13.1.2014

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Andrzej Grzyb

10.7.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

3.12.2014

24.2.2015

14.4.2015

 

Data przyjęcia

6.5.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

58

9

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Bart Staes

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Marek Jurek, Catherine Stihler

Data złożenia

13.5.2015

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności