RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere

13.5.2015 - (COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportor: Andrzej Grzyb


Procedură : 2013/0442(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0160/2015

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere

(COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0919),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0003/2014),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 iulie 2014[1],

–       având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 octombrie 2014[2],

–       având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0160/2015),

1.      adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Decizia XXX/XXXX a Parlamentului European și a Consiliului14 (programul de acțiune) recunoaște că emisiile de poluanți în atmosferă au fost reduse în mod semnificativ în ultimele decenii, dar, în același timp, nivelurile de poluare atmosferică reprezintă în continuare o problemă în multe părți ale Europei, iar cetățenii Uniunii continuă să fie expuși substanțelor poluante din atmosferă, ceea ce le poate afecta sănătatea și bunăstarea. În conformitate cu programul de acțiune, ecosistemele sunt afectate în continuare de depunerile excesive de azot și de sulf asociate emisiilor generate de transporturi, de practicile agricole nesustenabile și de producerea de energie electrică.

(1) Decizia XXX/XXXX a Parlamentului European și a Consiliului14 (programul de acțiune) recunoaște că emisiile de poluanți în atmosferă au fost reduse în mod semnificativ în ultimele decenii, dar, în același timp, nivelurile de poluare atmosferică reprezintă în continuare o problemă în multe părți ale Europei, iar cetățenii Uniunii continuă să fie expuși substanțelor poluante din atmosferă, ceea ce le poate afecta sănătatea și bunăstarea. În conformitate cu programul de acțiune, ecosistemele sunt afectate în continuare de depunerile excesive de azot și de sulf asociate emisiilor generate de transporturi, de practicile agricole nesustenabile și de producerea de energie electrică. În multe zone din Uniune, calitatea aerului încă nu respectă limitele stabilite chiar de Uniune și în continuare nu sunt în conformitate cu obiectivele stabilite de Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

__________________

__________________

14 Decizia XXX/XXXX a Parlamentului European și a Consiliului din... ... ... privind un Program general de acțiune pentru mediu al Uniunii până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre” (JO L... ,... ... ..., p...).

14 Decizia XXX/XXXX a Parlamentului European și a Consiliului din... ... ... privind un Program general de acțiune pentru mediu al Uniunii până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre” (JO L... ,... ... ..., p...).

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Arderea combustibilului în instalații și dispozitive mici de ardere poate fi acoperită de actele de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic15. Arderea combustibilului în instalațiile mari de ardere intră sub incidența Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului16 din 7 ianuarie 2013, în timp ce Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului17 se aplică în continuare instalațiilor mari de ardere reglementate de articolul 30 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE până la 31 decembrie 2015.

(5) Arderea combustibilului în instalații și dispozitive mici de ardere poate fi acoperită de actele de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic15. Cu toate acestea, este necesar să se ia măsuri suplimentare în temeiul Directivei 2009/125/CE în vederea acoperirii lacunei legislative rămase. Arderea combustibilului în instalațiile mari de ardere intră sub incidența Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului16 din 7 ianuarie 2013, în timp ce Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului17 se aplică în continuare instalațiilor mari de ardere reglementate de articolul 30 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE până la 31 decembrie 2015.

__________________

__________________

15 Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, p. 10).

15 Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, p. 10).

16 Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).

16 Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).

17 Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari (JO L 309, 27.11.2001, p. 1).

17 Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari (JO L 309, 27.11.2001, p. 1).

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice produselor cu impact energetic reglementate prin măsurile de punere în aplicare adoptate în conformitate cu Directiva 2009/125/CE sau prin dispozițiile capitolelor III sau IV din Directiva 2010/75/UE. Alte instalații de ardere ar trebui, de asemenea, să fie excluse din domeniul de aplicare a prezentei directive, pe baza caracteristicilor tehnice sau a utilizării lor în anumite activități.

(9) Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice instalațiilor medii de ardere reglementate prin dispozițiile capitolelor III sau IV din Directiva 2010/75/UE. Alte instalații de ardere ar trebui, de asemenea, să fie excluse din domeniul de aplicare a prezentei directive, pe baza caracteristicilor tehnice sau a utilizării lor în anumite activități.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Valorile-limită ale emisiilor prevăzute în anexa II nu ar trebui să se aplice instalațiilor medii de ardere din Insulele Canare, departamentele franceze de peste mări și arhipelagurile Madeira și Azore, având în vedere problemele de ordin tehnic și logistic care există din cauza caracterului izolat al amplasamentului acestor instalații. Statele membre ar trebui să stabilească valori-limită ale emisiilor pentru aceste instalații în vederea reducerii emisiilor lor în atmosferă și a riscurilor potențiale pentru sănătatea umană și pentru mediu.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 9 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b) Prezenta directivă ar trebui să se aplice combinațiilor formate din două sau mai multe instalații de ardere cu o putere termică nominală totală mai mare sau egală cu 1 MW și mai mică de 50 MW, cu excepția cazului în care combinația respectivă este o instalație de ardere care face obiectul capitolului III din Directiva 2010/75/UE. În cazul în care mai multe instalații de ardere individuale cu o putere termică nominală mai mică de 1 MW sunt instalate într-un singur loc, în conformitate cu un acord de repartizare a sarcinii, o asemenea combinație ar trebui considerată o instalație de ardere unică în sensul prezentei directive.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 9 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9c) Ar trebui ca statele membre să poată alege să nu aplice prezenta directivă în cazul instalațiilor care fac obiectul capitolului II din Directiva 2010/75/UE pentru poluanții la care se aplică valori-limită ale emisiilor în temeiul prezentei directive, atunci când valorile-limită respective nu depășesc limitele stabilite în anexa II la prezenta directivă, cu excepția cazului în care instalațiile respective ard combustibili în rafinării de ulei mineral și gaz sau în cazane de recuperare folosite pentru fabricarea celulozei. În aceste cazuri, statele membre ar trebui să acorde o derogare acestor instalații, la cererea operatorului.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Pentru a asigura controlul în atmosferă al emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot și particule în suspensie, fiecare instalație medie de ardere ar trebui să funcționeze numai dacă este cel puțin înregistrată de autoritatea competentă, pe baza notificării primite de la operator.

(10) Pentru a asigura controlul în atmosferă al emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi, fiecare instalație medie de ardere ar trebui să funcționeze, ca o condiție minimă numai dacă i-a fost acordată o autorizație sau a fost înregistrată de autoritatea competentă, pe baza notificării sau a informațiilor transmise de operator.

Amendamentul   8

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) În cazul în care sunt deja prevăzute audituri și inspecții pentru a verifica respectarea altor acte legislative în domeniul mediului, autoritățile competente ar trebui, în măsura posibilului, să folosească aceste mecanisme existente pentru a asigura respectarea prezentei directive. Aceste mecanisme ar putea include, de exemplu, mecanisme instituite prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a sau prin Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului1b.

 

______________

 

1a Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

 

1b Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).

Amendamentul   9

Propunere de directivă

Considerentul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) În conformitate cu articolul 193 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), prezenta directivă nu împiedică statele membre să mențină sau să introducă măsuri de protecție mai stricte, de exemplu în scopul respectării standardelor de calitate a mediului. În special în zonele care nu respectă valorile-limită de calitate a aerului, statele membre ar trebui să aplice valori-limită mai stricte pentru emisii, cum ar fi valorile de referință prevăzute în anexa III la prezenta directivă, care ar putea, de asemenea, să promoveze ecoinovarea în Uniune, facilitând în special accesul pe piață al întreprinderilor mici și mijlocii.

(13) În conformitate cu articolul 193 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), prezenta directivă nu împiedică statele membre să mențină sau să introducă măsuri de protecție mai stricte, de exemplu în scopul respectării standardelor de calitate a mediului. În special în zonele care nu respectă valorile-limită de calitate a aerului, statele membre ar trebui să analizeze posibilitatea de a introduce valori-limită mai stricte pentru emisii, cum ar fi valorile de referință prevăzute în anexa III la prezenta directivă, care ar putea, de asemenea, să promoveze ecoinovarea în Uniune, facilitând în special accesul pe piață al întreprinderilor mici și mijlocii. În cazul în care se decid să adopte măsuri de acest tip, statele membre ar trebui să efectueze o evaluare privind eventualul lor impact.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Pentru a limita sarcina care revine întreprinderilor mici și mijlocii care operează instalații medii de ardere, obligațiile administrative impuse operatorilor referitoare la notificare, monitorizare și raportare ar trebui să fie proporționale și să permită, în același timp, autorităților competente verificarea eficace a modului de respectare a directivei.

(15) Pentru a limita sarcina care revine întreprinderilor mici și mijlocii care operează instalații medii de ardere, obligațiile administrative impuse operatorilor referitoare la notificare, monitorizare și raportare ar trebui să fie proporționale și să evite suprapunerile și să permită, în același timp, autorităților competente verificarea eficace a măsurii în care directiva este respectată.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Comisia ar trebui să analizeze, într-un termen rezonabil, dacă este necesar să se modifice valorile-limită ale emisiilor stabilite în anexa II pe baza unor tehnologii mai avansate. Comisia ar trebui să analizeze, de asemenea, dacă este necesar să se propună valori-limită ale emisiilor specifice pentru alți poluanți, precum monoxidul de carbon, pe baza monitorizării menționate la articolul 6. În acest scop, statele membre ar trebui să adopte măsurile necesare pentru a asigura realizarea acestei monitorizări.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 16 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b) Revizuirea prezentei directive ar trebui să fie efectuată în raport cu [Directiva (UE) …/…*]

 

_____________

 

* JO: a se introduce numărul, titlul și referința pentru procedura 2013/0443(COD).

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prezenta directivă instituie norme și pentru monitorizarea emisiilor de monoxid de carbon.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Prezenta directivă se aplică, de asemenea, în cazul unei combinații formate din instalații medii de ardere noi în temeiul articolului 3a, inclusiv în cazul în care puterea termică nominală totală a unei astfel de combinații este mai mare sau egală cu 50 MW, cu excepția cazului în care această combinație este o instalație de ardere care face obiectul capitolului III din Directiva 2010/75/UE.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) instalații de ardere care intră în domeniul de aplicare al Directivei 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a;

 

__________________

 

1a Directiva 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1997 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră (JO L 59, 27.2.1998, p. 1).

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) instalații de ardere din exploatațiile agricole cu o putere termică nominală totală care nu depășește 5 MW, care utilizează drept combustibil exclusiv gunoi de grajd neprelucrat provenit de la păsări de curte, astfel cum se menționează la articolul 9 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului1a;

 

__________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (JO L 300, 14.11.2009, p. 1).

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) produse cu impact energetic reglementate prin măsurile de punere în aplicare adoptate în conformitate cu Directiva 2009/125/CE, în cazul în care respectivele acte de punere în aplicare stabilesc valori-limită ale emisiilor pentru poluanții enumerați în anexa II la prezenta directivă;

eliminat

Justificare

Din punct de vedere juridic, domeniul de aplicare al IMA, care constituie o parte esențială a directivei, nu ar trebui schimbat/restricționat prin măsuri de punere în aplicare adoptate în conformitate cu altă directivă. În cazul în care domeniul de aplicare al DIMA nu este extins pentru a cuprinde instalațiile cu o putere de sub 1 MW, nu este nevoie de o derogare, dat fiind că actele de punere în aplicare elaborate în contextul Directivei privind proiectarea ecologică nu vor acoperi instalațiile cu o putere mai mare sau egală cu 1 MW.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) instalații de ardere care utilizează produse gazoase de ardere pentru încălzire directă, uscarea obiectelor ori a materialelor sau orice alt tratament aplicat acestora;

(c) instalații de ardere care utilizează produse gazoase de ardere pentru încălzire directă, uscarea obiectelor ori a materialelor sau orice alt tratament aplicat acestora sau încălzirea directă cu gaz folosită pentru încălzirea unor spații interioare pentru îmbunătățirea condițiilor la locul de muncă;

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) turbine cu gaz și motoare cu turbină cu gaz sau diesel folosite pe platformele maritime;

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb) instalații pentru regenerarea catalizatorilor de cracare catalitică;

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera fc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fc) instalații pentru conversia hidrogenului sulfurat în sulf;

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera fd (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fd) reactoare utilizate în industria chimică;

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera fe (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fe) cuptoare de cocs;

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ff (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ff) caupere;

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Prezenta directivă nu se aplică activităților de cercetare și dezvoltare sau activităților de testare ce vizează instalațiile medii de ardere. Statele membre pot stabili condiții specifice pentru aplicarea prezentului alineat.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b. Valorile-limită ale emisiilor prevăzute în anexa II nu se aplică instalațiilor medii de ardere din Insulele Canare, departamentele franceze de peste mări și arhipelagurile Madeira și Azore. Statele membre stabilesc valorile-limită ale emisiilor pentru instalațiile respective pentru a reduce emisiile în atmosferă și riscurile potențiale pentru sănătatea umană și mediu.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) „particule în suspensie” înseamnă particule, de orice formă, structură sau densitate, dispersate în faza gazoasă în condițiile de la punctul de eșantionare, care pot fi colectate prin filtrare în condițiile specificate după eșantionarea reprezentativă a gazului care urmează să fie analizat și care rămân în amonte de filtru și pe filtru după uscare în condiții specificate;

(4) „pulberi” înseamnă particule, de orice formă, structură sau densitate, dispersate în faza gazoasă în condițiile de la punctul de eșantionare, care pot fi colectate prin filtrare în condițiile specificate după eșantionarea reprezentativă a gazului care urmează să fie analizat și care rămân în amonte de filtru și pe filtru după uscare în condiții specificate;

 

(Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) „instalație de ardere existentă” înseamnă o instalație de ardere pusă în funcțiune înainte de [1 an de la data transpunerii];

(6) „instalație de ardere existentă” înseamnă o instalație de ardere pusă în funcțiune înainte de [12 luni de la data transpunerii] sau pentru care s-a acordat o autorizație înainte de [6 luni de la data transpunerii] în temeiul legislației naționale, cu condiția ca instalația să fie pusă în funcțiune în termen de maxim [18 luni de la data transpunerii];

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) „ore de funcționare” înseamnă timpul, exprimat în ore, în care o instalație de ardere evacuează emisii în aer;

(16) „ore de funcționare” înseamnă timpul, exprimat în ore, în care o instalație de ardere funcționează și evacuează emisii în aer, inclusiv perioadele de pornire și de oprire;

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 19 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) „mic sistem izolat” (SIS) înseamnă un mic sistem izolat astfel cum este definit la articolul 2 punctul 26 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a;

 

__________________

 

1a Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE (JO L 211, 14.8.2009, p. 55).

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 19 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19b) „microsistem izolat” (MIS) înseamnă un microsistem izolat astfel cum este definit la articolul 2 punctul 27 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a;

 

__________________

 

1a Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE (JO L 211, 14.8.2009, p. 55).

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 19 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19c) „modificare substanțială” înseamnă o modificare a caracteristicilor sau a funcționării unei instalații de ardere, sau o extindere a acesteia, care ar putea avea efecte negative semnificative asupra sănătății umane sau asupra mediului.

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 19 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19d) „gaze naturale” înseamnă un combustibil gazos, astfel cum este definit în ISO 13686:2013.

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Norme de cumulare

 

1. Combinația formată din două sau mai multe instalații medii de ardere noi se consideră drept o singură instalație medie de ardere în sensul prezentei directive, iar puterea termică nominală a acestora se însumează în scopul calculării puterii termice nominale totale a instalației, în cazul în care:

 

- gazele reziduale ale acestor instalații medii de ardere sunt eliberate printr-un coș comun; sau

 

- luând în considerare factorii tehnici și economici, conform unei hotărâri a autorității competente, gazele reziduale ale acestor instalații medii de ardere ar putea fi eliberate printr-un coș comun.

 

2. În scopul calculării puterii termice nominale totale a unei combinații de două sau mai multe instalații de ardere, instalațiile de ardere individuale cu o putere termică nominală mai mică de 1 MW nu sunt luate în considerare decât dacă se instalează mai mult de o instalație medie de ardere în același scop într-un singur loc, în conformitate cu un acord de repartizare a sarcinii. În acest caz, combinația formată de aceste instalații pentru repartizarea sarcinii este considerată ca o instalație de ardere unică, iar capacitățile lor sunt însumate în scopul calculării puterii termice nominale totale, chiar dacă fiecare instalație de ardere în parte are o putere termică nominală mai mică de 1 MW.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 4 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înregistrarea

Autorizația și înregistrarea

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că instalațiile medii de ardere se exploatează numai în cazul în care acestea sunt înregistrate de către autoritatea competentă.

1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că nicio instalație medie de ardere nouă nu se exploatează fără o autorizație sau fără a fi înregistrată.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, de la 1 ianuarie 2020, nicio instalație medie de ardere existentă cu o putere termică nominală mai mare de 15 MW nu este exploatată fără o autorizație sau fără să fie înregistrată.

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, de la 1 ianuarie 2022, nicio instalație medie de ardere existentă cu o putere termică nominală mai mare de 5 MW și mai mică sau egală cu 15 MW nu este exploatată fără o autorizație sau fără să fie înregistrată.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, de la 1 ianuarie 2025, nicio instalație medie de ardere existentă cu o putere termică nominală mai mică sau egală cu 5 MW nu este exploatată fără o autorizație sau fără să fie înregistrată.

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Procedura de înregistrare cuprinde cel puțin o notificare de către operator a autorității competente privind exploatarea sau intenția de a exploata o instalație medie de ardere.

2. Statele membre precizează procedurile pentru acordarea unei autorizații și pentru înregistrare. Procedurile cuprind cel puțin obligația operatorului de a notifica sau informa autoritatea competentă privind exploatarea unei instalații medii de ardere sau intenția de a exploata o asemenea instalație.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Autoritatea competentă înregistrează instalația medie de ardere în termen de o lună de la notificarea de către operator și informează operatorul în acest sens.

4. Autoritatea competentă înregistrează instalația medie de ardere sau demarează procedura de acordare a unei autorizații pentru aceasta în termen de o lună de la notificarea sau transmiterea informațiilor de către operator și informează operatorul în acest sens.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Instalațiile medii de ardere existente pot fi exceptate de la obligația de notificare menționată la alineatul (2), cu condiția ca toate informațiile la care se face referire la alineatul (3) să fie puse la dispoziția autorităților competente.

eliminat

Instalațiile de ardere respective se înregistrează până la [treisprezece luni de la data transpunerii].

 

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Pentru fiecare instalație medie de ardere, evidența ținută de autoritățile competente conține cel puțin informațiile enumerate în anexa I, precum și orice informație obținută prin verificarea rezultatelor monitorizării sau prin alte controale de conformitate la care se face referire la articolele 7 și 8.

6. Autoritățile competente păstrează un registru cu instalațiile medii de ardere, la care publicul are acces și care conține cel puțin informațiile enumerate în anexa I, precum și orice informație obținută prin verificarea rezultatelor monitorizării sau prin alte controale de conformitate la care se face referire la articolele 7 și 8, precum și orice informație obținută în urma modificărilor aduse instalațiilor medii de ardere în sensul articolului 9.

Amendamentul  44

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a. Orice autorizație acordată sau înregistrare efectuată în conformitate cu altă legislație națională sau a Uniunii poate fi combinată cu autorizația sau înregistrarea necesare în temeiul alineatului (1) pentru a constitui o autorizație sau înregistrare unică, cu condiția ca autorizația sau înregistrarea să conțină informațiile necesare în temeiul prezentului articol.

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Statele membre pot scuti instalațiile medii de ardere care fac parte dintr-o instalație reglementată de capitolul II din Directiva 2010/75/UE de la obligația de a respecta valorile-limită ale emisiilor prevăzute la anexa II a prezentei directive și dispozițiile articolului 6 al prezentei directive în cazul acelor poluanți pentru care valorile-limită ale emisiilor se aplică în conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatul (5) și ale articolului 15 alineatul (3) din Directiva 2010/75/UE pentru instalațiile respective doar dacă valorile-limită ale emisiilor respective nu depășesc limitele prevăzute la anexa II a prezentei directive.

 

La cererea unui operator al unei instalații medii de ardere, în cazul instalațiilor de ardere care ard combustibili în rafinării de ulei mineral și gaz sau în cazane de recuperare folosite pentru fabricarea celulozei, statele membre scutesc instalațiile medii de ardere care fac parte dintr-o instalație reglementată de capitolul II din Directiva 2010/75/UE de la obligația de respectare a valorilor-limită ale emisiilor prevăzute la anexa II din prezenta directivă și dispozițiile articolului 6 din prezenta directivă în cazul acelor poluanți pentru care valorile-limită ale emisiilor se aplică în conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatul (5) și ale articolului 15 alineatul (3) din Directiva 2010/75/UE pentru instalațiile respective.

Amendamentul  46

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De la 1 ianuarie 2025, emisiile atmosferice de dioxid de sulf, oxizi de azot și particule în suspensie provenite de la o instalație medie de ardere existentă cu o putere termică nominală de peste 5 MW nu depășesc valorile-limită de emisie prevăzute în partea 1 din anexa II.

De la 1 ianuarie 2020, emisiile atmosferice de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi provenite de la o instalație medie de ardere existentă cu o putere termică nominală de peste 15 MW nu depășesc valorile-limită de emisie prevăzute în partea 1 din anexa II.

Amendamentul  47

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

De la 1 ianuarie 2022 emisiile atmosferice de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi provenite de la o instalație medie de ardere existentă cu o putere termică nominală de peste 5 MW și mai mică sau egală cu 15 MW nu depășesc valorile-limită de emisie prevăzute în partea 1 din anexa II.

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De la 1 ianuarie 2030 emisiile atmosferice de dioxid de sulf, oxizi de azot și particule în suspensie provenite de la o instalație medie de ardere existentă cu o putere termică nominală de 5 MW sau mai mică nu depășesc valorile-limită de emisie prevăzute în partea 1 din anexa II.

De la 1 ianuarie 2027 emisiile atmosferice de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi provenite de la o instalație medie de ardere existentă cu o putere termică nominală de 5 MW sau mai mică nu depășesc valorile-limită de emisie prevăzute în partea 1 din anexa II.

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre pot scuti instalațiile medii de ardere existente care fac parte din SIS și MIS de la obligația de respectare a valorilor-limită ale emisiilor stabilite în partea 1 din anexa II timp de maximum cinci ani, dar nu mai târziu de anul 2030, începând cu datele stabilite în primul, al doilea și al treilea paragraf ale prezentului articol alineatul (2), fără a aduce atingere angajamentelor internaționale în vigoare.

Amendamentul  50

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prin derogare de la alineatul (1), fără a aduce atingere standardelor în materie de mediu și de calitate a aerului, pentru o perioadă de până la cinci ani de la data la care valorile-limită ale emisiilor stabilită în anexa II sunt respectate, dar nu mai târziu de 2030, autoritatea competentă poate, în anumite cazuri specifice, stabili valori-limită ale emisiilor mai scăzute, cu condiția ca cel puțin 50 % din producția de energie termică utilă a instalației, ca medie ponderată pe o perioadă de cinci ani, să fie distribuită sub formă de aburi sau apă caldă unei rețele publice de termoficare sau cu condiția ca biomasa solidă să constituie principalul combustibil ars. Această derogare se poate aplica doar dacă o evaluare arată că atingerea valorilor-limită ale emisiilor prevăzute la anexa II ar conduce la costuri disproporționat mai ridicate în comparație cu beneficiile aduse mediului datorită:

 

(a) amplasării geografice sau a condițiilor locale de mediu ale instalației în cauză; or

 

(b) caracteristicilor tehnice ale instalației în cauză.

 

Valorile-limită maxime ale emisiilor stabilite de autoritățile competente nu depășesc 1100 mg/Nm3 pentru SO2 și 150 mg/Nm³ pentru pulberi.

 

În orice caz, autoritatea competentă se asigură că nu se produce nicio poluare semnificativă și se asigură un nivel ridicat de protecție a mediului în ansamblul său.

Amendamentul  51

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot excepta de la obligația de respectare a valorilor-limită ale emisiilor stabilite în partea 1 din anexa II instalațiile medii de ardere existente care nu funcționează mai mult de 500 de ore pe an. În acest caz, pentru instalațiile care ard combustibili solizi, se aplică o valoare-limită de emisie pentru particule în suspensie de 200 mg/Nm³.

În caz de urgență sau dacă apar condiții extraordinare care fac necesară utilizarea instalațiilor medii de ardere respective, statele membre pot excepta de la obligația de respectare a valorilor-limită ale emisiilor stabilite în partea 1 din anexa II instalațiile medii de ardere existente care nu funcționează mai mult de 500 de ore pe an, calculate ca medie ponderată pe o perioadă de cinci ani. În următoarele cazuri, statele membre pot extinde limita la 800 de ore:

 

- pentru producția de energie de rezervă pe anumite insule, în cazul întreruperii sursei principale de energie de pe insulă;

 

— pentru instalațiile medii de ardere utilizate pentru producerea de energie termică în cazul unor evenimente meteorologice cu temperaturi extrem de scăzute.

 

În acest caz, pentru instalațiile care ard combustibili solizi, se aplică o valoare-limită a emisiilor de 200 mg/Nm³ pentru pulberi.

Amendamentul  52

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Începând cu [1 an de la data transpunerii], emisiile atmosferice de dioxid de sulf, oxizi de azot și particule în suspensie provenite de la o instalație medie de ardere nouă nu depășesc valorile-limită ale emisiilor prevăzute în partea 2 din anexa II.

Începând cu [12 luni de la data transpunerii], emisiile atmosferice de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi provenite de la o instalație medie de ardere nouă nu depășesc valorile-limită ale emisiilor prevăzute în partea 2 din anexa II.

Amendamentul  53

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot exonera instalațiile medii de ardere noi care nu funcționează mai mult de 500 de ore pe an de la respectarea valorilor-limită de emisie stabilite în partea 2 din anexa II. În acest caz, pentru instalațiile care ard combustibili solizi, se aplică o valoare-limită de emisie pentru particule în suspensie de 100 mg/Nm³.

În cazurile de urgență care fac necesară utilizarea instalațiilor medii de ardere respective, statele membre pot excepta instalațiile medii de ardere noi care nu funcționează mai mult de 500 de ore pe an, calculate ca medie ponderată pe o perioadă de cinci ani, de la respectarea valorilor-limită de emisie stabilite în partea 2 din anexa II. În acest caz, pentru instalațiile care ard combustibili solizi, se aplică o valoare-limită de emisie pentru pulberi de 100 mg/Nm³.

Amendamentul  54

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. În zonele în care nu se respectă valorile-limită privind calitatea aerului în UE, prevăzute în Directiva 2008/50/CE, statele membre aplică, pentru fiecare instalație medie de ardere din aceste zone, valorile-limită ale emisiilor stabilite pe baza valorilor de referință prevăzute în anexa III sau pe baza unor valori mai stricte stabilite de statele membre, cu excepția cazului în care se demonstrează Comisiei că aplicarea acestor valori-limită ale emisiilor ar presupune costuri disproporționate și că în planurile privind calitatea aerului care trebuie întocmite în temeiul articolului 23 din Directiva 2008/50/CE au fost incluse alte măsuri de asigurare a respectării valorilor-limită pentru calitatea aerului.

4. În zonele în care nu se respectă valorile-limită privind calitatea aerului în UE prevăzute în Directiva 2008/50/CE, statele membre evaluează necesitatea de a aplica, pentru fiecare instalație medie de ardere din aceste zone, valori-limită ale emisiilor mai stricte, stabilite pe baza valorilor de referință prevăzute în anexa III.

Amendamentul  55

Propunere de directivă

Articolul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Eficiența energetică

 

1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a promova creșterea eficienței energetice a instalațiilor medii de ardere.

 

2. Până la 31 decembrie 2016, Comisia evaluează standardele minime de eficiență energetică pentru instalațiile medii de ardere în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile.

 

3. Comisia prezintă rezultatele acestei evaluări Parlamentului European și Consiliului sub forma unui raport însoțit de o propunere legislativă, dacă este cazul, stabilind nivelurile de performanță energetică pentru instalațiile medii de ardere noi aplicabile începând cu 1 ianuarie 2020.

Amendamentul  56

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre instituie un sistem de inspecții de mediu ale instalațiilor medii de ardere sau pun în aplicare alte măsuri pentru a verifica respectarea cerințelor din prezenta directivă.

1. Pe baza inspecțiilor de mediu sau a altor măsuri, statele membre instituie un sistem eficace pentru a verifica respectarea cerințelor din prezenta directivă.

Amendamentul  57

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. În cazul în care sunt deja prevăzute audituri și inspecții pentru a verifica respectarea altor dispoziții legislative ale Uniunii privind controlul emisiilor, statele membre pot utiliza auditurile și inspecțiile respective pentru a verifica conformitatea cu prezenta directivă.

Amendamentul  58

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura reducerea la minimum a perioadelor de pornire și de oprire a instalațiilor medii de ardere și a perioadelor în care apare o funcționare defectuoasă. În cazul unei funcționări defectuoase sau al unei defecțiuni a echipamentului secundar de reducere a emisiilor, operatorul informează imediat autoritatea competentă.

3. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că operatorii reduc la minimum perioadele de pornire și de oprire a instalațiilor medii de ardere și perioadele în care apare o funcționare defectuoasă. În cazul unei funcționări defectuoase sau al unei defecțiuni a echipamentului secundar de reducere a emisiilor, operatorul informează imediat autoritatea competentă.

Amendamentul  59

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Cazurile de neconformitate sunt comunicate de operator autorității competente cât mai curând posibil și într-un format decis de statele membre.

Amendamentul  60

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. În caz de neconformitate, statele membre se asigură că:

4. În caz de neconformitate, statele membre se asigură că autoritatea competentă impune operatorului obligația de a adopta măsurile necesare pentru a asigura restabilirea conformității în cel mai scurt timp posibil.

(a) operatorul informează imediat autoritatea competentă;

 

(b) operatorul ia imediat măsurile necesare pentru a asigura restabilirea conformității în cel mai scurt timp posibil;

 

(c) autoritatea competentă solicită operatorului să ia orice măsură suplimentară adecvată pe care aceasta o consideră necesară în vederea restabilirii conformității.

 

În cazul în care conformitatea nu poate fi restabilită, autoritatea competentă suspendă funcționarea instalației și retrage înregistrarea acesteia.

În cazul în care conformitatea nu poate fi restabilită, autoritatea competentă suspendă funcționarea instalației și retrage autorizația sau înregistrarea acesteia.

Amendamentul  61

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) dovada notificării către autoritatea competentă, fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (5);

eliminat

Amendamentul  62

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) dovada înregistrării de către autoritatea competentă;

(b) autorizația sau dovada înregistrării de către autoritatea competentă;

Amendamentul  63

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) după caz, evidența orelor de funcționare la care se face referire la articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf;

(d) după caz, evidența orelor de funcționare la care se face referire la articolul 5 alineatul (2) al treilea paragraf și la articolul 5 alineatul (3) al doilea paragraf;

Amendamentul  64

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) o evidență a cazurilor de neconformitate și a măsurilor adoptate în temeiul articolului 7 alineatul (4).

Amendamentul  65

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb) documentele menționate la articolul 9.

Amendamentul  66

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Informațiile de la alineatul (2) sunt puse la dispoziția autorităților locale și regionale ale zonei în care este situată instalația medie de ardere.

Amendamentul  67

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Operatorul notifică autoritatea competentă cu privire la orice modificare planificată la instalația medie de ardere care ar afecta valorile-limită de emisie aplicabile. Astfel de notificări se fac cel puțin cu o lună înainte ca modificarea să aibă loc.

1. Operatorul informează autoritatea competentă cu privire la orice modificare planificată la instalația medie de ardere care ar afecta valorile-limită de emisie aplicabile. Astfel de informări se fac cel puțin cu o lună înainte ca modificarea să aibă loc.

Amendamentul  68

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În urma notificării primite de la operator în conformitate cu alineatul (1), autoritatea competentă înregistrează orice astfel de schimbare în termen de o lună.

2. În urma primirii informațiilor transmise de operator în conformitate cu alineatul (1), autoritatea competentă actualizează autorizația sau înregistrarea, după caz, în termen de trei luni, și informează operatorul în acest sens.

Justificare

Autoritatea competentă trebuie să aibă posibilitatea de a actualiza autorizația sau înregistrarea instalației, în funcție de efectele pe care modificările le-ar putea avea asupra calității aerului și asupra valorilor-limită aplicabile ale emisiilor.

Amendamentul  69

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. În cazul în care unei instalații medii de ardere existente i se aduce o modificare substanțială, în sensul definiției de la articolul 3 alineatul (1) punctul 19a, autoritatea competentă actualizează autorizația sau înregistrarea instalației, marcând-o drept instalație de ardere nouă, și informează operatorul în acest sens.

Amendamentul  70

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului24, autoritatea competentă pune la dispoziția publicului, inclusiv prin intermediul internetului, registrul instalațiilor medii de ardere.

Fără a aduce atingere Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului24, autoritatea competentă pune la dispoziția publicului, inclusiv prin intermediul internetului, registrul instalațiilor medii de ardere menționat la articolul 4 alineatul (6).

__________________

__________________

24 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu (JO L 41, 14.2.2003, p. 26).

24 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu (JO L 41, 14.2.2003, p. 26).

Amendamentul  71

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre transmit Comisiei, până la [2 ani de la data transpunerii], un raport cu rezumatul datelor enumerate în anexa I, împreună cu o estimare a emisiilor anuale totale de dioxid de sulf, oxizi de azot și particule în suspensie provenite de la aceste instalații, grupate în funcție de tipul de combustibil și de clasa de capacitate.

1. Statele membre transmit Comisiei, până la 31 decembrie 2024, un raport cu rezumatul datelor enumerate în anexa I, împreună cu o estimare a emisiilor anuale totale de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi provenite de la instalațiile medii de ardere, grupate în funcție de tipul de instalație și de clasa de capacitate.

Justificare

Dată fiind introducerea unui posibil regim de autorizare, care este mai complex decât cel de simplă înregistrare, se justifică acordarea unui termen extins.

Amendamentul  72

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. De asemenea, statele membre transmit Comisiei, până la 31 decembrie 2024, o estimare a emisiilor anuale totale de monoxid de carbon generate de aceste instalații, grupate în funcție de tipul de combustibil și de clasa de capacitate.

Amendamentul  73

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre trimit Comisiei al doilea și al treilea raport care să conțină actualizarea datelor menționate la alineatul (1) până la 1 octombrie 2026 și, respectiv, 1 octombrie 2031.

Statele membre trimit Comisiei al doilea și al treilea raport care să conțină actualizarea datelor menționate la alineatele (1) și (1a) până la 1 octombrie 2029 și, respectiv, 1 octombrie 2034.

Amendamentul  74

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rapoartele întocmite în conformitate cu primul paragraf conțin informații calitative și cantitative privind punerea în aplicare a prezentei directive, orice acțiune întreprinsă pentru verificarea conformității cu prezenta directivă a funcționării instalațiilor medii de ardere, precum și orice măsură de asigurare a aplicării prezentei directive care a fost luată în acest sens.

Rapoartele întocmite în conformitate cu alineatele (1) și (1a) și primul paragraf al prezentului alineat conțin informații calitative și cantitative privind punerea în aplicare a prezentei directive, orice acțiune întreprinsă pentru verificarea conformității cu prezenta directivă a funcționării instalațiilor medii de ardere, precum și orice măsură de asigurare a aplicării prezentei directive care a fost luată în acest sens.

Amendamentul  75

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Al doilea raport de sinteză al Comisiei evaluează punerea în aplicare a prezentei directive, în special în ceea ce privește necesitatea de a stabili valorile de referință prevăzute în anexa III ca valori-limită ale emisiilor la nivelul Uniunii și este însoțit de o propunere legislativă, dacă este cazul.

eliminat

Amendamentul  76

Propunere de directivă

Articolul 12 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Revizuire

 

1. Comisia revizuiește valorile-limită de emisie pentru instalațiile medii de ardere noi până la 31 decembrie 2025, cu excepția valorilor limită de emisie pentru NOx, care trebuie să fie revizuite până la 31 decembrie 2021. Valorile-limită de emisie pentru instalațiile medii de ardere noi și existente sunt revizuite până la 31 decembrie 2030. Ulterior, revizuirea trebuie să aibă loc o dată la zece ani. Revizuirea ține cont de cele mai bune tehnologii disponibile și, dacă este posibil, de informațiile colectate în urma monitorizării menționate la articolul 6.

 

2. Comisia evaluează dacă instalațiile medii de ardere trebuie reglementate din punctul de vedere al emisiilor de monoxid de carbon generate de acestea.

 

3. Comisia prezintă rezultatele acestei evaluări Parlamentului European și Consiliului, împreună cu o propunere legislativă, dacă este cazul.

Justificare

Având în vedere duratele atât de îndelungate, este important ca directiva să fie revizuită în mod periodic, luând în considerare noile evoluții tehnologice.

Amendamentul  77

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 13 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la [data intrării în vigoare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește în mod tacit, pentru perioade identice ca durată, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu patru luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

2. Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 13 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la [data intrării în vigoare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani și îl transmite Parlamentului European și Consiliului. Delegarea de competențe se prelungește în mod tacit, pentru perioade identice ca durată, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu patru luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul  78

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma dispozițiilor prezentei directive cel târziu până la [data: 1,5 ani de la intrarea în vigoare]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor dispoziții.

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma dispozițiilor prezentei directive cel târziu până la [data:18 luni de la intrarea în vigoare]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor dispoziții.

Amendamentul  79

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. În cazul în care se aplică articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf, o declarație semnată de către operator prin care se angajează să exploateze instalația cel mult 300 de ore pe an;

8. În cazul în care se aplică articolul 5 alineatul (2) al treilea paragraf sau articolul 5 alineatul (3) al doilea paragraf, o declarație semnată de către operator prin care se angajează să exploateze instalația cel mult numărul de ore prevăzute la cele două paragrafe menționate;

Amendamentul  80

Propunere de directivă

Anexa IV – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Monitorizarea emisiilor

Monitorizarea emisiilor și evaluarea conformității

Amendamentul  81

Propunere de directivă

Anexa IV – partea 1 – punctul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Partea I - Metode de monitorizare

1. Sunt necesare măsurători periodice de SO2, NOx și particule în suspensie cel puțin la fiecare trei ani pentru instalațiile medii de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 1 MW și mai mică 20 MW și cel puțin o dată pe an pentru instalațiile medii de ardere cu o putere termică nominală mai mare sau egală cu 20 MW, dar mai mică de 50 MW.

1. Sunt necesare măsurători periodice de SO2, NOx și pulberi cel puțin:

 

- din trei în trei ani pentru instalațiile medii de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 1 MW și mai mică de 5 MW,

 

- din doi în doi pentru instalațiile medii de ardere cu o putere termică nominală mai mare sau egală cu 5 MW, dar mai mică de 15 MW,

 

- anual pentru instalațiile medii de ardere cu o putere termică nominală mai mare sau egală cu 15 MW.

Amendamentul  82

Propunere de directivă

Anexa IV – partea 1 – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Măsurătorile sunt necesare numai pentru poluanții pentru care în anexa II se prevede o valoare-limită a emisiilor pentru instalația în cauză.

2. Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura efectuarea de măsurători și pentru monoxidul de carbon (CO).

Amendamentul  83

Propunere de directivă

Anexa IV – partea 1 – punctul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Primele măsurători se efectuează în termen de trei luni de la înregistrarea instalației.

3. Primele măsurători se efectuează în termen de trei luni de la acordarea autorizației sau înregistrarea instalației.

Amendamentul  84

Propunere de directivă

Anexa IV – partea 1 – punctul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Ca alternativă la măsurătorile periodice menționate la punctul 1, statele membre pot solicita efectuarea de măsurători continue.

 

În cazul în care se efectuează măsurători continue, sistemele automatizate de măsurare se supun controlului prin intermediul unor măsurători paralele cu metodele de referință cel puțin o dată pe an, iar operatorul informează autoritatea competentă cu privire la rezultatele acestor controale.

Amendamentul  85

Propunere de directivă

Anexa IV – partea 1 – punctul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Eșantionarea și analiza substanțelor poluante și măsurarea parametrilor de proces, precum și orice alternativă utilizată, astfel cum se menționează la punctul 4, se efectuează în conformitate cu standardele CEN. În cazul în care nu există standarde CEN disponibile, se aplică standarde ISO, standarde naționale sau alte standarde internaționale care garantează furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.

5. Eșantionarea și analiza substanțelor poluante și măsurarea parametrilor de proces, precum și orice alternativă utilizată, astfel cum se menționează la punctul 4, se efectuează în conformitate cu standardele CEN. Pe durata măsurătorii, instalația este operată în condiții stabile, la o încărcare uniformă reprezentativă. Perioadele de pornire și de oprire nu sunt luate în calcul. În cazul în care nu există standarde CEN disponibile, se aplică standarde ISO, standarde naționale sau alte standarde internaționale care garantează furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.

Amendamentul  86

Propunere de directivă

Anexa IV – partea 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Partea 1a - Evaluarea conformității

 

1. În cazul în care se efectuează măsurători periodice, se consideră că valorile-limită ale emisiilor menționate la articolul 5 sunt respectate dacă rezultatele fiecărei serii de măsurători sau de alte proceduri definite și determinate în conformitate cu normele stabilite de autoritățile competente nu depășesc valoarea-limită a emisiilor relevantă.

 

2. În cazul în care se efectuează măsurători continue, respectarea valorilor-limită ale emisiilor menționate la articolul 5 se evaluează astfel cum este stabilit în anexa V partea 4 punctul 1 la Directiva 2010/75/UE.

 

Valorile medii validate se determină conform dispozițiilor din anexa V partea 3 punctele 9 și 10 la Directiva 2010/75/UE.

 

În scopul calculării valorilor medii de emisie nu se iau în considerare valorile măsurate în decursul perioadelor prevăzute la articolul 5 alineatele (6) și (7), precum și pe parcursul perioadelor de pornire și de oprire.

  • [1]  JO C 451, 16.12.2014, p. 134
  • [2]  JO C 415, 20.11.2014, p. 23

EXPUNERE DE MOTIVE

În UE există aproximativ 150 000 de instalații medii de ardere, și anume instalații de ardere cu o putere termică nominală între 1 și 50 MW: acestea sunt utilizate pentru o gamă largă de aplicații (printre care producerea de energie electrică, termoficarea și răcirea în sectorul casnic/rezidențial și furnizarea de căldură/abur pentru procese industriale etc.) și reprezintă o sursă importantă de emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi. În timp ce instalațiile de ardere de dimensiuni mici pot fi reglementate de Directiva 2009/125/CE (proiectarea ecologică), iar instalațiile de ardere de dimensiuni mari sunt reglementate de Directiva 2010/75/UE (emisiile industriale - DEI), emisiile de poluanți ai aerului provenite de la instalațiile medii de ardere nu sunt, în general, reglementate la nivelul UE.

Prin urmare, propunerea Comisiei prezintă dispoziții privind instalațiile medii de ardere. Ea este menită să aducă o contribuție majoră la reducerea poluării cu NOx, SO2 și pulberi, prin stabilirea unor valori-limită pentru instalațiile noi și cele existente, precum și prin crearea unui sistem de înregistrare simplu, pentru a contribui la îndeplinirea multor obligații ale statelor membre cu privire la reducerea emisiilor și, de asemenea, pentru a evita posibile compromisuri între asigurarea calității aerului și intensificarea utilizării biomasei, ceea ce poate duce, de altfel, la creșterea gradului de poluare a aerului.

Conform principiului unei mai bune reglementări, acest proiect de raport are ca scop evitarea dublei reglementări și a sarcinilor administrative excesive, păstrând, în același timp, intacte obiectivele propunerii legislative inițiale.

În acest sens, domeniul de aplicare al directivei de la articolul 2 a fost modificat pentru a aduce clarificări cu privire la aplicarea propunerii de directivă și a acquis-ului în vigoare, mai ales, dar nu în mod exclusiv, în ceea ce privește Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale. Au fost introduse și alte clarificări din motive de coerență în materie de reglementare cu DEI.

Raportorul consideră că modificările propuse de el îmbunătățesc posibilitatea punerii în aplicare realiste a directivei, astfel încât aceasta să poată deveni un instrument important de îmbunătățire a calității aerului în Uniunea Europeană, fără a se impune sarcini nejustificate asupra societății și a economiei.

AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (23.4.2015)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere

(COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Raportor pentru aviz: Fredrick Federley

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

Poluarea atmosferică este o reală problemă transfrontalieră și numeroase state membre importă o parte considerabilă a poluării lor atmosferice din țările vecine. Sunt necesare, prin urmare, măsuri la nivelul Uniunii pentru a stabili un cadru coerent și ambițios de abordare a emisiilor.

Propunerea Comisiei are drept scop acoperirea unei lacune importante din legislația actuală a UE. Instalațiile mici de ardere noi sunt deja reglementate prin dispozițiile de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Pe de altă parte, instalațiile mari de ardere sunt reglementate de Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale și Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari (până la 31 decembrie 2015).

Cu toate acestea, nu există în prezent nicio reglementare la nivelul UE a nivelului emisiilor de poluanți atmosferici provenite de la instalațiile medii de ardere (instalații cu o putere termică nominală între 1 și 50 MW), iar raportorul consideră salutar faptul că propunerea Comisiei are drept scop acoperirea acestei lacune, în vederea creării unui mediu mai coerent de reglementare.

Prezenta propunere este importantă din câteva motive. În primul rând, în conformitate cu evaluarea impactului, efectuată de Comisie, se estimează că poluarea atmosferică conduce la peste 400 000 de decese premature pe an și la costuri medicale de până la 940 de miliarde de euro. Poluarea atmosferică contribuie, de asemenea, la o degradare semnificativă a mediului, 62% din zona UE fiind expusă la eutrofizare și prejudicii economice, cum ar fi 15 miliarde de euro de zile de muncă pierdute, 4 miliarde de euro costuri medicale, 3 miliarde de euro pierderi de recolte și un miliard de euro pagube provocate clădirilor. În al doilea rând, reducerea emisiilor provenite de la instalațiile medii de ardere poate contribui la îndeplinirea obiectivelor Uniunii privind clima și energia, reducând emisiile cu efect de gaz de seră, îmbunătățind eficiența energetică și promovând energiile regenerabile. Acționând acum și acoperind actuala lacună legislativă, putem trimite semnale clare pentru efectuarea investițiilor și furniza stimulente suplimentare cercetării și inovării în tehnologiile revoluționare. Aceste măsuri vor crea condiții care vor permite întreprinderilor europene să fie în frunte în domeniul inovării ecologice, care are un enorm potențial pe piețele de export. De exemplu, doar costurile poluării atmosferice din China reprezintă 12-13% din PIB-ul anual al acestei țări.

Precizări și modificări propuse de raportor

Cu toate acestea, propunerea Comisiei are o serie de puncte care trebuie precizate și îmbunătățite. Raportorul a identificat următoarele puncte principale.

Relația cu legislația actuală

Cadrul de reglementare trebuie să fie coerent și riscurile dublei reglementări ar trebui evitate. Este necesar să se precizeze în special relația dintre prezenta propunere și directiva privind emisiile industriale, deja în vigoare.

Perspectiva IMM-urilor

Având în vedere faptul că 75% din instalațiile medii de ardere sunt exploatate de IMM-uri, trebuie procedat cu multă atenție pentru a nu le impune acestora o sarcină administrativă excesivă. IMM-urile nu au capacitatea administrativă a întreprinderilor mai mari și anumite segmente, atât din propunerea de față, cât și din poziția Consiliului, nu țin cont de această perspectivă.

Raportul cost-eficacitate

Este în mod evident necesar să se ajungă la un echilibru între costurile pentru întreprinderi și câștigurile pentru mediu și sănătate. Deși este clar că avem nevoie de valori-limită ale emisiilor, acestea trebuie să fie proporționale și să funcționeze în practică. În același timp, raportorul este de opinie că există argumente solide în favoarea creării unui cadru ambițios.

Flexibilitate

Propunerea Comisiei face deja o distincție între instalațiile noi și cele existente. Cu toate acestea, se pot face mai multe pentru îmbunătățirea flexibilității în cazul celor mai mici instalații existente, cele până la 5 MW, pentru care costurile ar putea fi relativ ridicate.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Arderea combustibilului în instalații și dispozitive mici de ardere poate fi acoperită de actele de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic15. Arderea combustibilului în instalațiile mari de ardere intră sub incidența Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului16 din 7 ianuarie 2013, în timp ce Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului17 se aplică în continuare instalațiilor mari de ardere reglementate de articolul 30 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE până la 31 decembrie 2015.

(5) Arderea combustibilului în instalații și dispozitive mici de ardere poate fi acoperită de actele de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului15. Cu toate acestea, sunt necesare măsuri suplimentare în temeiul Directivei 2009/125/CE în vederea acoperirii lacunei legislative rămase. Arderea combustibilului în instalațiile mari de ardere intră sub incidența Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului16 din 7 ianuarie 2013, în timp ce Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului17 se aplică în continuare instalațiilor mari de ardere reglementate de articolul 30 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE până la 31 decembrie 2015.

__________________

__________________

15 Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, p. 10).

 

15 Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, p. 10).

16 Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).

16 Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).

17 Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari (JO L 309, 27.11.2001, p. 1).

17 Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari (JO L 309, 27.11.2001, p. 1).

Justificare

Lacuna legislativă dintre Directiva privind proiectarea ecologică și prezenta directivă ar trebui abordată în Directiva privind proiectarea ecologică, astfel cum se propune în poziția Consiliului.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice produselor cu impact energetic reglementate prin măsurile de punere în aplicare adoptate în conformitate cu Directiva 2009/125/CE sau prin dispozițiile capitolelor III sau IV din Directiva 2010/75/UE. Alte instalații de ardere ar trebui, de asemenea, să fie excluse din domeniul de aplicare a prezentei directive, pe baza caracteristicilor tehnice sau a utilizării lor în anumite activități.

(9) Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice instalațiilor de ardere reglementate prin măsurile de punere în aplicare adoptate în conformitate cu Directiva 2009/125/CE sau prin Directiva 2010/75/UE. Alte instalații de ardere ar trebui, de asemenea, să fie excluse din domeniul de aplicare a prezentei directive, pe baza caracteristicilor tehnice sau a utilizării lor în anumite activități. Nicio instalație de ardere nu ar trebui să facă obiectul unei duble reglementări. Dacă este necesar, Comisia ar trebui să prezinte orientări de precizare.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Având în vedere localizarea instalațiilor vizate și problemele tehnice și logistice aferente, este mai adecvat pentru Spania, în ceea ce privește Insulele Canare, pentru Franța, în ceea ce privește departamentele franceze de peste mări, și pentru Portugalia, în ceea ce privește arhipelagurile Madeira și Azore, să stabilească valorile-limită de emisie pentru instalațiile medii de ardere care funcționează în aceste zone fără a le impune acestora cerințele minime la nivelul UE.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Pentru a asigura controlul în atmosferă al emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot și particule în suspensie, fiecare instalație medie de ardere ar trebui să funcționeze numai dacă este cel puțin înregistrată de autoritatea competentă, pe baza notificării primite de la operator.

(10) Pentru a asigura controlul în atmosferă al emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot și particule în suspensie, fiecare instalație medie de ardere ar trebui să funcționeze numai dacă este cel puțin înregistrată de autoritatea competentă sau dacă a primit autorizație din partea autorității respective, pe baza notificării primite de la operator.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) instalații de ardere care fac obiectul capitolului III sau IV din Directiva 2010/75/UE;

(a) instalații de ardere care fac obiectul Directivei 2010/75/UE;

Justificare

Pentru a preveni dubla reglementare, instalațiile care fac obiectul Directivei 2010/75/UE nu ar trebui să facă obiectul prezentei directive.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) produse cu impact energetic reglementate prin măsurile de punere în aplicare adoptate în conformitate cu Directiva 2009/125/CE, în cazul în care respectivele acte de punere în aplicare stabilesc valori-limită ale emisiilor pentru poluanții enumerați în anexa II la prezenta directivă;

(b) instalații de ardere reglementate prin măsurile de punere în aplicare adoptate în conformitate cu Directiva 2009/125/CE, în cazul în care respectivele acte de punere în aplicare stabilesc valori-limită ale emisiilor pentru poluanții enumerați în anexa II la prezenta directivă;

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) instalații de ardere care utilizează produse gazoase de ardere pentru încălzire directă, uscarea obiectelor ori a materialelor sau orice alt tratament aplicat acestora;

(c) instalații de ardere care utilizează produse de ardere pentru încălzire directă, uscarea obiectelor ori a materialelor sau orice alt tratament aplicat acestora, cum ar fi cuptoare de topire, cuptoare de reîncălzire, cuptoare pentru tratare la căldură;

Justificare

În vederea certitudinii juridice, ar trebui utilizată aceeași formulare ca la articolul 28 litera (a) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) cazane de recuperare din cadrul instalațiilor de fabricare a celulozei;

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb) instalații de ardere care ard combustibili de rafinărie, individual sau împreună cu alți combustibili, pentru producerea de energie în rafinăriile de ulei mineral și gaz;

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Prezenta directivă nu se aplică activităților de cercetare și dezvoltare sau activităților de testare referitoare la instalații medii de ardere. Statele membre pot stabili condiții specifice pentru aplicarea prezentului alineat.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) particule în suspensie” înseamnă particule, de orice formă, structură sau densitate, dispersate în faza gazoasă în condițiile de la punctul de eșantionare, care pot fi colectate prin filtrare în condițiile specificate după eșantionarea reprezentativă a gazului care urmează să fie analizat și care rămân în amonte de filtru și pe filtru după uscare în condiții specificate;

 

(4) praf” înseamnă particule, de orice formă, structură sau densitate, dispersate în faza gazoasă în condițiile de la punctul de eșantionare, care pot fi colectate prin filtrare în condițiile specificate după eșantionarea reprezentativă a gazului care urmează să fie analizat și care rămân în amonte de filtru și pe filtru după uscare în condiții specificate;

 

(Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) „instalație de ardere existentă” înseamnă o instalație de ardere pusă în funcțiune înainte de [1 an de la data transpunerii];

(6) „instalație de ardere existentă” înseamnă o instalație de ardere pusă în funcțiune înainte de [1 an de la data transpunerii] sau pentru care s-a acordat o autorizație înainte de [data transpunerii] în temeiul legislației naționale, cu condiția ca instalația să fie pusă în funcțiune în termen de maxim [1 an de la data transpunerii];

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) „ore de funcționare” înseamnă timpul, exprimat în ore, în care o instalație de ardere evacuează emisii în aer;

(16) „ore de funcționare” înseamnă timpul, exprimat în ore, în care o instalație de ardere funcționează și evacuează emisii în aer, cu excepția perioadelor de pornire și de oprire;

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Norme de cumulare

 

Statele membre pot considera combinația formată din două sau mai multe instalații medii de ardere noi drept o singură instalație medie de ardere, în sensul prezentei directive, și pot însuma puterea termică nominală a acestora în scopul calculării puterii termice nominale totale a instalației, în cazul în care:

 

- gazele reziduale ale acestei instalații medii de ardere sunt eliberate printr-un coș comun; sau

 

- luând în considerare factorii tehnici și economici, gazele reziduale ale acestor instalații medii de ardere ar putea fi eliberate printr-un coș comun.

Justificare

În poziția Consiliului, se propun norme obligatorii privind cumularea. Motivul pentru care Comisia nu propune norme privind cumularea este sarcina administrativă considerabilă pe care aceasta ar putea-o implica. Cu toate acestea, câteva state membre au deja norme în vigoare privind cumularea. Prezentul amendament face normele privind cumularea voluntare, permițând astfel statelor membre să le aplice în continuare, dar, în același timp, neobligând niciun stat membru să le introducă.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că instalațiile medii de ardere se exploatează numai în cazul în care acestea sunt înregistrate de către autoritatea competentă.

1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că nicio instalație medie de ardere nouă nu se exploatează fără o autorizație sau înregistrare.

 

1a. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că de la 1 ianuarie 2025, nicio instalație medie de ardere existentă cu o putere termică nominală mai mare de 5 MW nu se exploatează fără o autorizație sau înregistrare.

 

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că de la 1 ianuarie 2030, nicio instalație medie de ardere existentă cu o putere termică nominală egală sau mai mică de 5 MW nu se exploatează fără o autorizație sau înregistrare.

2. Procedura de înregistrare cuprinde cel puțin o notificare de către operator a autorității competente privind exploatarea sau intenția de a exploata o instalație medie de ardere.

2. Statele membre precizează procedura de acordare a unei autorizații și de înregistrare. Aceasta cuprinde cel puțin obligația operatorului de a notifica autoritatea competentă privind exploatarea sau intenția de a exploata o instalație medie de ardere.

3. Pentru fiecare instalație medie de ardere, notificarea de către operator conține cel puțin informațiile enumerate în anexa I.

3. Pentru fiecare instalație medie de ardere, notificarea de către operator conține cel puțin informațiile enumerate în anexa I.

4. Autoritatea competentă înregistrează instalația medie de ardere în termen de o lună de la notificarea de către operator și informează operatorul în acest sens.

4. Autoritatea competentă înregistrează instalația medie de ardere sau demarează procedura de acordare a unei autorizații pentru aceasta, în termen de o lună de la notificarea de către operator și informează operatorul în acest sens.

5. Instalațiile medii de ardere existente pot fi exceptate de la obligația de notificare menționată la alineatul (2), cu condiția ca toate informațiile la care se face referire la alineatul (3) să fie puse la dispoziția autorităților competente.

5. Instalațiile medii de ardere existente pot fi exceptate de la obligația de notificare menționată la alineatul (2), cu condiția ca toate informațiile la care se face referire la alineatul (3) să fie puse la dispoziția autorităților competente.

Instalațiile de ardere respective se înregistrează până la [treisprezece luni de la data transpunerii].

Instalațiile de ardere respective se înregistrează sau primesc autorizație până la [treisprezece luni de la data transpunerii].

6. Pentru fiecare instalație medie de ardere, evidența ținută de autoritățile competente conține cel puțin informațiile enumerate în anexa I, precum și orice informație obținută prin verificarea rezultatelor monitorizării sau prin alte controale de conformitate la care se face referire la articolele 7 și 8.

6. Pentru fiecare instalație medie de ardere, evidența ținută de autoritățile competente conține cel puțin informațiile enumerate în anexa I, precum și orice informație obținută prin verificarea rezultatelor monitorizării sau prin alte controale de conformitate la care se face referire la articolele 7 și 8.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Statele membre pot excepta instalațiile medii de ardere care fac parte dintr-o instalație reglementată de capitolul II din Directiva 2010/75/UE de la obligația de respectare a valorilor-limită ale emisiilor prevăzute la anexa II și dispozițiile articolului 6 din această directivă în cazul acelor poluanți pentru care valorile-limită ale emisiilor se aplică în conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatul (5) și ale articolului 15 alineatul (3) din Directiva 2010/75/UE pentru instalațiile respective.

Justificare

Potrivit sugestiei Consiliului, instalațiile care fac parte dintr-o instalație reglementată de Directiva 2010/75/UE pot fi scutite de statele membre.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. Valorile-limită ale emisiilor prevăzute în anexa II nu se aplică instalațiilor medii de ardere din Insulele Canare, departamentele franceze de peste mări și arhipelagurile Madeira și Azore. Statele membre stabilesc valori-limită ale emisiilor pentru aceste instalații de ardere în vederea reducerii emisiilor lor în atmosferă și a riscurilor potențiale pentru sănătatea umană și pentru mediu.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. De la 1 ianuarie 2025, emisiile atmosferice de dioxid de sulf, oxizi de azot și particule în suspensie provenite de la o instalație medie de ardere existentă cu o putere termică nominală de peste 5 MW nu depășesc valorile-limită de emisie prevăzute în partea 1 din anexa II.

2. De la 1 ianuarie 2025, emisiile atmosferice de dioxid de sulf, oxizi de azot și particule în suspensie provenite de la o instalație medie de ardere existentă cu o putere termică nominală de peste 5 MW nu depășesc valorile-limită de emisie prevăzute în partea 1 din anexa II.

De la 1 ianuarie 2030 emisiile atmosferice de dioxid de sulf, oxizi de azot și particule în suspensie provenite de la o instalație medie de ardere existentă cu o putere termică nominală de 5 MW sau mai mică nu depășesc valorile-limită de emisie prevăzute în partea 1 din anexa II.

De la 1 ianuarie 2030 emisiile atmosferice de dioxid de sulf, oxizi de azot și particule în suspensie provenite de la o instalație medie de ardere existentă cu o putere termică nominală de 5 MW sau mai mică nu depășesc valorile-limită de emisie prevăzute în partea 1 din anexa II.

Statele membre pot excepta de la obligația de respectare a valorilor-limită ale emisiilor stabilite în partea 1 din anexa II instalațiile medii de ardere existente care nu funcționează mai mult de 500 de ore pe an. În acest caz, pentru instalațiile care ard combustibili solizi, se aplică o valoare-limită de emisie pentru particule în suspensie de 200 mg/Nm³.

Statele membre pot excepta de la obligația de respectare a valorilor-limită ale emisiilor stabilite în partea 1 din anexa II instalațiile medii de ardere existente care nu funcționează mai mult de 1000 de ore pe an, calculate ca medie ponderată pe o perioadă de cinci ani. În acest caz, pentru instalațiile care ard combustibili solizi, se aplică o valoare-limită de emisie pentru particule în suspensie de 200 mg/Nm³.

 

Până la 1 ianuarie 2030, instalațiile medii de ardere existente cu o putere termică nominală de peste 5 MW pot fi scutite de obligația de a respecta valorile-limită ale emisiilor, prevăzute în prezentul articol, cu condiția ca cel puțin 50 % din producția de energie termică utilă a instalației, ca medie ponderată pe o perioadă de cinci ani, să fie distribuită sub formă de aburi sau apă caldă unei rețele publice de termoficare, cu condiția ca biomasa solidă să constituie principalul combustibil.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot exonera instalațiile medii de ardere noi care nu funcționează mai mult de 500 de ore pe an de la respectarea valorilor-limită de emisie stabilite în partea 2 din anexa II. În acest caz, pentru instalațiile care ard combustibili solizi, se aplică o valoare-limită de emisie pentru particule în suspensie de 100 mg/Nm³.

Statele membre pot excepta de la obligația de respectare a valorilor-limită ale emisiilor stabilite în partea 2 din anexa II instalațiile medii de ardere noi care nu funcționează mai mult de 1000 de ore pe an, calculate ca medie ponderată pe o perioadă de cinci ani. În acest caz, pentru instalațiile care ard combustibili solizi, se aplică o valoare-limită de emisie pentru particule în suspensie de 100 mg/Nm³.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. În zonele în care nu se respectă valorile-limită privind calitatea aerului în UE, prevăzute în Directiva 2008/50/CE, statele membre aplică, pentru fiecare instalație medie de ardere din aceste zone, valorile-limită ale emisiilor stabilite pe baza valorilor de referință prevăzute în anexa III sau pe baza unor valori mai stricte stabilite de statele membre, cu excepția cazului în care se demonstrează Comisiei că aplicarea acestor valori-limită ale emisiilor ar presupune costuri disproporționate și că în planurile privind calitatea aerului care trebuie întocmite în temeiul articolului 23 din Directiva 2008/50/CE au fost incluse alte măsuri de asigurare a respectării valorilor-limită pentru calitatea aerului.

4. În zonele în care nu se respectă valorile-limită privind calitatea aerului în Uniune, prevăzute în Directiva 2008/50/CE, statele membre pot aplica, pentru fiecare instalație medie de ardere din aceste zone, valorile-limită ale emisiilor stabilite pe baza valorilor de referință prevăzute în anexa III sau pe baza unor valori mai stricte stabilite de statele membre, cu excepția cazului în care aplicarea acestor valori-limită ale emisiilor ar presupune costuri disproporționate și că în planurile privind calitatea aerului care trebuie întocmite în temeiul articolului 23 din Directiva 2008/50/CE au fost incluse alte măsuri de asigurare a respectării valorilor-limită pentru calitatea aerului.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Derogare pentru sfârșitul ciclului de viață

 

1. Statele membre pot excepta instalațiile medii de ardere existente de la obligația de respectare a valorilor-limită ale emisiilor stabilite în părțile 1a, 1b și 1 c din anexa II și cerințele de monitorizare stabilite la articolul 6 și anexa IV pe o perioadă de cinci ani începând cu datele aplicabile prevăzute la articolul 5 alineatul (2), cu condiția ca operatorul instalației medie de ardere să se angajeze, într-o declarație scrisă transmisă autorității competente, că nu exploatează o astfel instalație de ardere mai mult de 11 000 de ore pe o perioadă de cinci ani și că funcționarea unei astfel de instalații de ardere va înceta la sfârșitul perioadei de cinci ani.

 

- Pentru instalațiile medii de ardere cu o putere termică nominală egală sau mai mică de 5 MW, declarația scrisă se transmite autorității competente până la 1 ianuarie 2029 și exploatarea instalației va lua sfârșit cel târziu la 31 decembrie 2034.

 

- Pentru instalațiile medii de ardere cu o putere termică nominală egală sau mai mică de 5 MW, declarația scrisă se transmite autorității competente până la 1 ianuarie 2024 și exploatarea instalației va lua sfârșit cel târziu la 31 decembrie 2029.

 

2. Pe parcursul perioadei de cinci ani menționate la primul paragraf, operatorul are obligația de a transmite anual autorității competente o evidență a numărului de ore de exploatare înregistrate începând cu datele aplicabile prevăzute la articolul 5 alineatul (2).

 

3. Dacă instalația medie de ardere se află în funcțiune la sfârșitul perioadei de cinci ani menționate la alineatul (1), aceasta va fi considerată o nouă instalație medie de ardere.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5 b

 

Eficiența energetică

 

1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a promova mărirea eficienței energetice a instalațiilor medii de ardere.

 

2. Până la 31 decembrie 2016, Comisia evaluează standardele minime de eficiență energetică pentru instalațiile medii de ardere în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile.

 

3. Comisia prezintă rezultatele acestei evaluări Parlamentului European și Consiliului sub forma unui raport însoțit de o propunere legislativă, dacă este cazul, stabilind nivelurile de performanță energetică pentru instalațiile medii de ardere noi aplicabile începând cu 1 ianuarie 2020.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Pentru instalațiile medii de ardere care folosesc echipamente secundare de reducere a emisiilor în vederea respectării valorilor-limită ale emisiilor, se monitorizează permanent funcționarea eficace a acestor echipamente și se înregistrează rezultatele monitorizării.

4. Pentru instalațiile medii de ardere care folosesc echipamente secundare de reducere a emisiilor în vederea respectării valorilor-limită ale emisiilor, se demonstrează și se înregistrează funcționarea continuă eficace a acestor echipamente.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Informațiile de la alineatul (2) sunt puse la dispoziția autorităților locale și regionale ale zonei în care este situată instalația medie de ardere.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Revizuire

 

Valorile-limită de emisie pentru instalațiile medii de ardere noi sunt revizuite de Comisie în 2025, și atât pentru instalațiile medii de ardere noi, cât și pentru cele existente, în 2035 . Ulterior, la fiecare 10 ani, are loc o revizuire. Revizuirea ia în considerare tehnologiile optime disponibile și are loc, de preferință, în legătură cu [Directiva (UE) .../...*].

 

_____________

 

*JO: a se introduce numărul, titlul și referința din procedura 2013/0443(COD).

Justificare

Având în vedere duratele atât de îndelungate, este important ca directiva să fie revizuită în mod periodic, luând în considerare noile evoluții tehnologice.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma dispozițiilor prezentei directive cel târziu până la [data: 1,5 ani de la intrarea în vigoare]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor dispoziții.

1. Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma dispozițiilor prezentei directive cel târziu până la [data: 18 luni de la intrarea în vigoare]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor dispoziții.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Anexa II – Partea 1 – punctul 1

 

Textul propus de Comisie

 

1. Valorile-limită ale emisiilor (mg/Nm³) pentru instalații medii de ardere, altele decât motoare și turbine cu gaz

Poluant

Biomasă solidă

Alți combustibili solizi

Combustibili lichizi, alții decât păcura grea

Păcură grea

Gaze naturale

Combustibili gazoși, alții decât gazele naturale

SO2

200

400

170

350

-

35

NOX

650

650

200

650

200

250

Particule în suspensie

30(1)

30

30

30

-

-

__________________

(1) 45 mg/Nm3 pentru instalațiile cu o putere termică mai mică sau egală cu 5 MW.

 

Amendamentul

1. Valorile-limită ale emisiilor (mg/Nm3) pentru instalațiile medii de ardere existente cu o putere termică nominală totală între 1 și 5 MW. Instalații, altele decât motoare și turbine cu gaz

Poluant

Biomasă solidă

Alți combustibili solizi

Motorină

Combustibili lichizi, alții decât motorina

Gaz natural

Combustibili gazoși, alții decât gazele naturale

SO2

200(1)(2)

400

-

350

-

200(3)

NOx

650

650

200

650

250

250

Praf

50(4)

50(4)

-

50

-

-

__________________

(1) Valoarea nu se aplică în cazul instalațiilor care ard exclusiv biomasă solidă lemnoasă.

(2) 300 mg/Nm³ în cazul instalațiilor care ard paie.

(3) 400 mg/Nm³ în cazul gazelor de cocs cu putere calorică redusă (industria siderurgică).

(4) Până la 1 ianuarie 2035, 150 mg/Nm³.

1a. Valorile-limită ale emisiilor (mg/Nm3) pentru instalațiile medii de ardere existente cu o putere termică nominală totală de peste 5 MW. Instalații, altele decât motoare și turbine cu gaz

Poluant

Biomasă solidă

Alți combustibili solizi

Motorină

Combustibili lichizi, alții decât motorina

Gaz natural

Combustibili gazoși, alții decât gazele naturale

SO2

200 (2) (3)

400

350

-

35 (1) (4)

NOX

650

650

200

650

250

250

Praf

30 (5)

30 (5)

 

30

-

-

__________________

(1) 400 mg/Nm³ pentru gazele de cocs cu putere calorică redusă și 200 mg/Nm³ în cazul gazelor de furnal cu putere calorică redusă (industria siderurgică).

(2) Valoarea nu se aplică în cazul instalațiilor care ard exclusiv biomasă solidă lemnoasă.

(3) 300 mg/Nm³ în cazul instalațiilor care ard paie.

(4) 170 mg/Nm³ în cazul biogazului.

(5) 50 mg/Nm³ în cazul instalațiilor cu o putere termică nominală totală între 5 și 20 MW.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Anexa II – Partea 2 – punctul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

1. Valorile-limită ale emisiilor (mg/Nm³) pentru instalații medii de ardere, altele decât motoare și turbine cu gaz

 

Amendamentul

1. Valorile-limită ale emisiilor (mg/Nm3) pentru instalațiile medii de ardere noi cu o putere termică nominală totală între 1 și 50 MW. Instalații, altele decât motoare și turbine cu gaz.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Anexa IV – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Primele măsurători se efectuează în termen de trei luni de la înregistrarea instalației.

3. Primele măsurători se efectuează în termen de șase luni de la autorizarea sau înregistrarea instalației sau de la data începerii funcționării, oricare dintre acestea este mai recentă.

Justificare

Propunerea Comisiei prevede un termen-limită foarte scurt pentru testarea emisiilor instalațiilor după înregistrare. Acest lucru va conduce la o cerere foarte ridicată de testări la date-cheie (de exemplu, în 2025 și în 2030, când instalațiile existente trebuie înregistrate și trebuie să respecte valorile-limită de emisie); de asemenea, este posibil ca o instalație să nu fie operațională în primele trei luni de la înregistrare, în cazul în care se întârzie punerea sa în funcțiune. Prin urmare, considerăm că este nevoie de o flexibilitate mai mare în ceea ce privește data primei testări.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Anexa IV – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. Ca alternativă la măsurătorile periodice menționate la punctul 1, statele membre pot solicita efectuarea de măsurători continue.

 

În cazul în care se efectuează măsurători continue, sistemele automatizate de măsurare se supun controlului prin intermediul unor măsurători paralele cu metodele de referință cel puțin o dată pe an, iar operatorul informează autoritatea competentă cu privire la rezultatele acestor controale.

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Anexa IV – Partea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Evaluarea conformității

 

1. În cazul în care se efectuează măsurători periodice, se consideră că valorile-limită ale emisiilor menționate la articolul 5 sunt respectate dacă rezultatele fiecărei serii de măsurători sau de alte proceduri definite și determinate în conformitate cu normele stabilite de autoritățile competente nu depășesc valoarea-limită a emisiilor relevantă.

 

2. În cazul în care se efectuează măsurători continue, respectarea valorilor-limită ale emisiilor menționate la articolul 5 se evaluează astfel cum se stabilește în anexa V partea 4 punctul 1 la Directiva 2010/75/UE.

 

Valorile medii validate se determină după cum se arată în anexa V partea 3 punctele 9 și 10 la Directiva 2010/75/UE.

 

În scopul calculării valorilor medii de emisie nu se iau în considerare valorile măsurate în decursul perioadelor prevăzute la articolul 5 alineatele (6) și (7), precum și pe parcursul perioadelor de pornire și de oprire.

PROCEDURĂ

Titlu

Limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere

Referințe

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ITRE

13.1.2014

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Fredrick Federley

15.9.2014

Examinare în comisie

25.9.2014

23.2.2015

 

 

Data adoptării

14.4.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

9

10

Membri titulari prezenți la votul final

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Membri supleanți prezenți la votul final

José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Marco Zullo

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg

PROCEDURĂ

Titlu

Limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere

Referințe

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

Data prezentării la PE

18.12.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ITRE

13.1.2014

 

 

 

Raportori

Data numirii

Andrzej Grzyb

10.7.2014

 

 

 

Examinare în comisie

3.12.2014

24.2.2015

14.4.2015

 

Data adoptării

6.5.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

58

9

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Bart Staes

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Marek Jurek, Catherine Stihler

Data depunerii

13.5.2015