Postup : 2013/0442(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0160/2015

Predkladané texty :

A8-0160/2015

Rozpravy :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 07/10/2015 - 10.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0339

SPRÁVA     ***I
PDF 941kWORD 667k
13.5.2015
PE 546.891v02-00 A8-0160/2015

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení

(COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Andrzej Grzyb

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení

(COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0919),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0003/2014),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. júla 2014(1),

–       so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. októbra 2014(2),

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0160/2015),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) V rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady XXX/XXXX14 (akčný program) sa uznáva, že emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa v posledných desaťročiach významne znížili, ale zároveň sú úrovne znečistenia ovzdušia v mnohých častiach Európy naďalej problematické a občania Únie sú ďalej vystavení látkam znečisťujúcim ovzdušie, ktoré potenciálne ohrozuje ich zdravie a pohodu. Podľa akčného programu sú ekosystémy naďalej postihnuté nadmerným ukladaním dusíka a síry, ktoré súvisí s emisiami uvoľňovanými v rámci dopravy, v dôsledku neudržateľných poľnohospodárskych postupov a rámci výroby elektrickej energie.

(1) V rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady XXX/XXXX14 (akčný program) sa uznáva, že emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa v posledných desaťročiach významne znížili, ale zároveň sú úrovne znečistenia ovzdušia v mnohých častiach Európy naďalej problematické a občania Únie sú ďalej vystavení látkam znečisťujúcim ovzdušie, ktoré potenciálne ohrozuje ich zdravie a pohodu. Podľa akčného programu sú ekosystémy naďalej postihnuté nadmerným ukladaním dusíka a síry, ktoré súvisí s emisiami uvoľňovanými v rámci dopravy, v dôsledku neudržateľných poľnohospodárskych postupov a rámci výroby elektrickej energie. Kvalita ovzdušia je v mnohých oblastiach Únie stále nad úrovňou limitov, ktoré stanovila samotná Únia, a zatiaľ sa nepodarilo splniť ciele, ktoré stanovila Svetová zdravotnícka organizácia.

__________________

__________________

14 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady XXX/XXXX z … … … o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ (Ú. v. EÚ L… ,… … … , s…).

14 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady XXXX / XXXX z ... ... ... o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ (Ú. v. E. Ú. ..., ..., s. ...).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Spaľovanie paliva v malých spaľovacích zariadeniach a spotrebičoch sa môže zahrnúť do aktov, ktorými sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov15. Spaľovanie paliva vo veľkých spaľovacích zariadeniach sa od 7. januára 2013 reguluje smernicou Európskeho parlamentu a Rady16 2010/75/EÚ, pričom na veľké spaľovacie zariadenia, na ktoré sa vzťahuje článok 30 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ, sa naďalej uplatňuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES17, a to do 31. decembra 2015.

(5) Spaľovanie paliva v malých spaľovacích zariadeniach a spotrebičoch sa môže zahrnúť do aktov, ktorými sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov15. Podľa smernice 2009/125/ES sú však na vyplnenie zostávajúcej medzery v právnych predpisoch potrebné ďalšie opatrenia. Spaľovanie paliva vo veľkých spaľovacích zariadeniach sa od 7. januára 2013 reguluje smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ16, pričom na veľké spaľovacie zariadenia, na ktoré sa vzťahuje článok 30 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ, sa naďalej uplatňuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES17, a to do 31. decembra 2015.

__________________

__________________

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10).

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10).

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES z 23. októbra 2001 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení (Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 1).

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES z 23. októbra 2001 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení (Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Táto smernica by sa nemala vzťahovať na energeticky významné výrobky, na ktoré sa vzťahujú vykonávacie opatrenia prijaté v súlade so smernicou 2009/125/ES alebo kapitolou III, prípadne kapitolou IV smernice 2010/75/EÚ. Z rozsahu tejto smernice by sa mali vyňať aj niektoré ďalšie spaľovacie zariadenia na základe ich technických vlastností alebo využitia v konkrétnych činnostiach.

(9) Táto smernica by sa nemala vzťahovať na stredne veľké spaľovacie zariadenia, na ktoré sa vzťahuje kapitola III alebo IV smernice 2010/75/EÚ. Z rozsahu tejto smernice by sa mali vyňať aj niektoré ďalšie spaľovacie zariadenia na základe ich technických vlastností alebo využitia v konkrétnych činnostiach.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Emisné limity stanovené v prílohe II by sa nemali vzťahovať na stredne veľké spaľovacie zariadenia, ktoré sa nachádzajú na Kanárskych ostrovoch, vo francúzskych zámorských departementoch a na súostroviach Madeira a Azory, z dôvodu technických a logistických problémov súvisiacich s izolovanou polohou týchto zariadení. Členské štáty by pre tieto zariadenia mali stanoviť emisné limity s cieľom znížiť ich emisie do ovzdušia a potenciálne riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b) Táto smernica by sa mala vzťahovať na kombináciu dvoch alebo viacerých spaľovacích zariadení, ktorých celkový menovitý tepelný príkon je 1 MW alebo vyšší a nižší než 50 MW, pokiaľ takouto kombináciou nie je spaľovacie zariadenie, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2010/75/EÚ. Ak sa na jednom mieste inštaluje viac než jedno spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom nižším než 1 MW s cieľom rozdeliť zaťaženie, na účely tejto smernice sa bude považovať táto kombinácia za jedno spaľovacie zariadenie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9c) Členské štáty by mali mať možnosť neuplatňovať túto smernicu na zariadenia, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2010/75/EÚ v prípade znečisťujúcich látok, pre ktoré platia emisné limity podľa tejto smernice, ak tieto emisné limity nepresahujú limity uvedené v prílohe II k tejto smernici, pokiaľ nejde o zariadenie spaľujúce palivá v rafinériách minerálnych olejov a plynov alebo v regeneračných kotloch pri výrobe celulózy. V týchto prípadoch by členské štáty mali na žiadosť prevádzkovateľa pre tieto zariadenia udeliť výnimku.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom zabezpečiť kontrolu emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka a tuhých častíc do ovzdušia by každé stredne veľké spaľovacie zariadenie malo byť v prevádzke iba vtedy, ak je aspoň registrované príslušným orgánom na základe oznámenia prevádzkovateľa.

(10) S cieľom zabezpečiť kontrolu emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka a prachu do ovzdušia by každé stredne veľké spaľovacie zariadenie malo byť v prevádzke iba vtedy, ak mu bolo aspoň udelené povolenie alebo bolo registrované príslušným orgánom na základe oznámenia alebo informácií poskytnutých prevádzkovateľom.

Pozmeňujúci návrh                        8

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Ak už došlo k zavedeniu auditov a inšpekcií na overovanie súladu s ďalšími právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, príslušné orgány by mali čo najviac využívať tieto existujúce mechanizmy na zabezpečenie dodržiavania tejto smernice. Tieto mechanizmy by mohli zahŕňať napríklad mechanizmy stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES1a alebo v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/1b.

 

______________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh                        9

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) V súlade s článkom 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa touto smernicou nebráni členským štátom zachovať alebo zaviesť prísnejšie ochranné opatrenia, napríklad na účely zabezpečenia súladu s environmentálnymi normami kvality. Členské štáty mali uplatňovať prísnejšie limitné hodnoty emisií, ako sú napríklad referenčné hodnoty uvedené v prílohe III k tejto smernici, a to najmä v zónach, ktoré nie sú v súlade s limitnými hodnotami kvality ovzdušia. Vďaka tomu by sa zároveň podporila eko-inovácia v Únii a predovšetkým uľahčil prístup na trh malým a stredným podnikom,.

(13) V súlade s článkom 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa touto smernicou nebráni členským štátom zachovať alebo zaviesť prísnejšie ochranné opatrenia, napríklad na účely zabezpečenia súladu s environmentálnymi normami kvality. Členské štáty by mali zvážiť prísnejšie emisné limity, ako sú napríklad referenčné hodnoty uvedené v prílohe III k tejto smernici, a to najmä v zónach, ktoré nie sú v súlade s limitnými hodnotami kvality ovzdušia. Vďaka tomu by sa zároveň podporila eko-inovácia v Únii a predovšetkým uľahčil prístup na trh malým a stredným podnikom. Členské štáty by mali vykonávať posudzovanie možných vplyvov, ak sa rozhodnú takéto opatrenia prijať.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom obmedziť záťaž malých a stredných podnikov prevádzkujúcich stredne veľké spaľovacie zariadenia, by mali byť administratívne povinnosti prevádzkovateľov v súvislosti s oznamovaním, monitorovaním a podávaním správ primerané a zároveň by mali príslušným orgánom umožňovať účinné overovanie súladu.

(15) S cieľom obmedziť záťaž malých a stredných podnikov prevádzkujúcich stredne veľké spaľovacie zariadenia, by mali byť administratívne povinnosti prevádzkovateľov v súvislosti s oznamovaním, monitorovaním a podávaním správ primerané, nemali by byť duplicitné a zároveň by mali príslušným orgánom umožňovať účinné overovanie súladu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a) Komisia by mala v primeranom časovom období posúdiť potrebu úpravy emisných limitov stanovených v prílohe II na základe pokročilejších technológií. Komisia by mala posúdiť aj potrebu navrhnúť špecifické emisné limity pre iné znečisťujúce látky, ako napr. oxid uhoľnatý, na základe monitorovania uvedeného v článku 6. Na tento účel by mali členské štáty prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa takéto monitorovanie uskutočnilo.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16b) Preskúmanie tejto smernice by sa malo uskutočniť v súvislosti so [smernicou (EÚ).../...*].

 

_____________

 

* Ú. v. EÚ: vložte, prosím, číslo, názov a odkaz z dokumentu COD 2013/0443.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 1 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V tejto smernici sa stanovujú aj pravidlá pre monitorovanie emisií oxidu uhoľnatého.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Táto smernica sa vzťahuje aj na kombináciu nových stredne veľkých spaľovacích zariadení podľa článku 3a, a to aj vtedy, keď je celkový menovitý tepelný príkon takejto kombinácie 50MW alebo vyšší, pokiaľ takouto kombináciou nie je spaľovanie zariadenie, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2010/75/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(aa) spaľovacie zariadenia, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES1a;

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (Ú. v. ES L 59, 27.2.1998, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ab) poľnohospodárske spaľovacie zariadenia, ktorých celkový menovitý tepelný príkon nepresahuje 5 MW a ktoré ako palivo využívajú výlučne nespracovaný hnoj hydiny, ako sa uvádza v článku 9 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/20091a;

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) energeticky významné výrobky, na ktoré sa vzťahujú vykonávacie opatrenia prijaté v súlade so smernicou 2009/125/ES v prípade, že sa v týchto vykonávacích aktoch stanovujú limitné hodnoty emisií pre znečisťujúce látky uvedené v prílohe II k tejto smernici;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Z právneho hľadiska by pôsobnosť MCP – ako neoddeliteľnú súčasť smernice – nemalo byť možné zmeniť/obmedziť vykonávacími opatreniami prijatými v súlade s inou smernicou. V prípade, že rozsah smernice o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach nebude rozšírený tak, aby zahŕňal zariadenia s menovitým tepelným príkonom nižším ako 1 MW, nie je výnimka potrebná, pretože vykonávacie akty k smernici o ekodizajne nebudú zahŕňať zariadenia s tepelným príkonom 1 MW alebo vyšším.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) spaľovacie zariadenia, v ktorých sa plynné produkty vznikajúce pri spaľovaní používajú na priamy ohrev, sušenie alebo inú úpravu predmetov alebo materiálov;

(c) spaľovacie zariadenia, v ktorých sa plynné produkty vznikajúce pri spaľovaní používajú na priamy ohrev, sušenie alebo inú úpravu predmetov alebo materiálov, alebo na priame vykurovanie plynom využívané na vykurovanie vnútorných priestorov s cieľom zlepšiť podmienky na pracovisku;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(fa) plynové turbíny a plynové a naftové motory používané na morských plošinách;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(fb) zariadenia na regeneráciu katalyzátorov na katalytické krakovanie;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(fc) zariadenia na premenu sírovodíka na síru;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f d (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(fd) reaktory používané v chemickom priemysle;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f e (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(fe) pece s koksovými batériami;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f f (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ff) kaupre;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Táto smernica sa neuplatňuje na aktivity v oblasti výskumu, vývoja a testovania týkajúce sa stredne veľkých spaľovacích zariadení. Členské štáty môžu na uplatňovanie tohto odseku stanoviť osobitné podmienky.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b. Emisné limity stanovené v prílohe II sa nevzťahujú na stredne veľké spaľovacie zariadenia na Kanárskych ostrovoch, vo francúzskych zámorských departementoch a na súostroviach Madeira a Azory. Členské štáty stanovia emisné limity pre tieto zariadenia s cieľom znížiť ich emisie do ovzdušia a potenciálne riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 3 – bod 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) „tuhé častice“ sú častice akéhokoľvek tvaru, s akoukoľvek štruktúrou alebo hustotou, rozptýlené v plynnej fáze v podmienkach na mieste odberu vzoriek, ktoré sa môžu zachytiť filtráciou za určených podmienok po odbere reprezentatívnych vzoriek analyzovaného plynu, a ktoré zostávajú pred filtrom a po vysušení za určených podmienok na filtri;

(4) „prach“ sú častice akéhokoľvek tvaru, s akoukoľvek štruktúrou alebo hustotou, rozptýlené v plynnej fáze v podmienkach na mieste odberu vzoriek, ktoré sa môžu zachytiť filtráciou za určených podmienok po odbere reprezentatívnych vzoriek analyzovaného plynu a ktoré zostávajú pred filtrom a po vysušení za určených podmienok na filtri;

 

Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Jeho prijatie si vyžiada príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 3 – bod 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) „existujúce spaľovacie zariadenie“ je spaľovacie zariadenie uvedené do prevádzky pred [1 rok po dátume transpozície];

(6) „existujúce spaľovacie zariadenie“ je spaľovacie zariadenie uvedené do prevádzky pred [12 mesiacov po dátume transpozície] alebo zariadenie, pre ktoré bolo vydané povolenie pred [6 mesiacov po dátume transpozície] v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi za podmienky, že zariadenie začne prevádzku najneskôr [18 mesiacov po dátume transpozície];

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 3 – bod 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) „prevádzkové hodiny“ je čas vyjadrený v hodinách, počas ktorého spaľovacie zariadenie vypúšťa do ovzdušia emisie;

(16) „prevádzkové hodiny“ je čas vyjadrený v hodinách, počas ktorého je spaľovacie zariadenie v prevádzke a vypúšťa do ovzdušia emisie, vrátane období nábehu a odstávky;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 3 – bod 19 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a) „malá izolovaná sústava“ (SIS) je malá izolovaná sústava v zmysle článku 2 bodu 26 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES1a;

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 55).

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 3 – bod 19 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19b) „izolovaná mikrosústava“ (MIS) je mikrosústava v zmysle článku 2 bodu 27 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES1a;

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 55).

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 19 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19c) „podstatná zmena“ je zmena v charaktere alebo činnosti spaľovacieho zariadenia alebo jeho rozšírenie, ktoré by mohla mať významné nepriaznivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 19 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19d) „zemný plyn“ je plynné palivo v zmysle normy ISO 13686: 2013.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Agregačné pravidlá

 

1. Kombinácia dvoch alebo viacerých nových stredne veľkých spaľovacích zariadení sa na účely tejto smernice bude považovať za jedno stredne veľké spaľovacie zariadenie a ich menovitý tepelný príkon sa sčítava na účely výpočtu celkového menovitého tepelného príkonu zariadenia, ak:

 

– sa odpadové plyny takýchto stredne veľkých spaľovacích zariadení vypúšťajú spoločným komínom; alebo

 

– vzhľadom na technické a ekonomické faktory by sa odpadové plyny takýchto stredne veľkých spaľovacích zariadení mohli vypúšťať spoločným komínom, a to podľa stanoviska príslušného orgánu.

 

2. Pri výpočte celkového menovitého tepelného príkonu kombinácie dvoch alebo viacerých spaľovacích zariadení sa jednotlivé spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom nižším ako 1 MW neberú do úvahy, výnimkou je prípad, ak sa viac než jedno stredne veľké spaľovacie zariadenia inštaluje na ten istý účel na jednom mieste s cieľom rozdelenia zaťaženia. V takomto prípade kombinácie zariadení s cieľom rozdelenia zaťaženia sa bude kombinácia považovať za jedno spaľovacie zariadenie a kapacity jednotlivých zariadení sa na výpočet celkového menovitého tepelného príkonu sčítajú aj vtedy, keď jednotlivé spaľovacie zariadenia budú mať menovitý tepelný príkon nižší ako 1 MW.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 4 – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Registrácia

Povolenia a registrácia

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby stredne veľké spaľovacie zariadenia boli v prevádzke iba vtedy, ak sú zaregistrované príslušným orgánom.

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, aby žiadne nové stredne veľké spaľovacie zariadenie neboli prevádzkované bez povolenia alebo registrácie.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, aby od 1. januára 2020 žiadne existujúce stredne veľké spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom vyšším než 15 MW neboli prevádzkované bez povolenia alebo registrácie.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, aby od 1. januára 2022 žiadne existujúce stredne veľké spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom vyšším než 5 MW a nižším alebo rovným 15 MW neboli prevádzkované bez povolenia alebo registrácie.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, aby od 1. januára 2025 žiadne existujúce stredne veľké spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom 5 MW alebo nižším neboli prevádzkované bez povolenia alebo registrácie.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Postup registrácie zahŕňa aspoň oznámenie, v ktorom prevádzkovateľ zariadenia informuje príslušný orgán o prevádzke alebo úmysle prevádzkovať stredne veľké spaľovacie zariadenie.

2. Členské štáty špecifikujú postupy udeľovania povolenia alebo registrácie. Tento postup zahŕňa aspoň povinnosť prevádzkovateľa zariadenia oznámiť príslušnému orgánu prevádzku alebo úmysel prevádzkovať stredne veľké spaľovacie zariadenie alebo ho o tom informovať.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Príslušný orgán zaregistruje stredne veľké spaľovacie zariadenie do jedného mesiaca od oznámenia prevádzkovateľa a informuje o tom prevádzkovateľa.

4. Príslušný orgán zaregistruje stredne veľké spaľovacie zariadenie alebo začne postup udelenia povolenia pre toto zariadenie do jedného mesiaca od oznámenia alebo informácií poskytnutých prevádzkovateľom a informuje o tom prevádzkovateľa.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Existujúce stredne veľké spaľovacie zariadenia sa môžu vyňať z oznamovacej povinnosti uvedenej v odseku 2 za predpokladu, že príslušným orgánom boli doručené všetky informácie uvedené v odseku 3.

vypúšťa sa

Tieto spaľovacie zariadenia sa zaregistrujú do [trinástich mesiacov po dátume transpozície].

 

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Pri každom stredne veľkom spaľovacom zariadení musí register príslušných orgánov obsahovať prinajmenšom informácie uvedené v prílohe I, ako aj všetky informácie získané prostredníctvom overenia výsledkov monitorovania alebo iných kontrol súladu uvedených v článkoch 7 a 8.

6. Príslušné orgány vedú verejne dostupný register stredne veľkých spaľovacích zariadení, ktorý zahŕňa prinajmenšom informácie uvedené v prílohe I, všetky informácie získané prostredníctvom overenia výsledkov monitorovania alebo iných kontrol súladu uvedených v článkoch 7 a 8 a všetky informácie získané v prípade, že na stredne veľkom spaľovacom zariadení dôjde k zmenám v zmysle článku 9.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a. Všetky udelené povolenia alebo uskutočnené registrácie podľa iných vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Únie možno spájať s povolením alebo registráciou vyžadovaným v súlade s odsekom 1 do jedného povolenia alebo registrácie za predpokladu, že povolenie alebo registrácia obsahujú informácie vyžadované podľa tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Členské štáty môžu oslobodiť stredne veľké spaľovacie zariadenia, ktoré sú súčasťou zariadenia, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2010/75/EÚ, od povinnosti dodržiavať emisné limity stanovené v prílohe II a ustanovenia článku 6 tejto smernice pre tie znečisťujúce látky, na ktoré sa vzťahujú emisné limity podľa ustanovení článku 13 ods. 5 a článku 15 ods. 3 smernice 2010/75/EÚ pre tieto zariadenia, len vtedy, ak tieto emisné limity neprekračujú hodnoty stanovené v prílohe II k tejto smernici.

 

V prípade zariadení spaľujúcich palivá v rafinériách minerálnych olejov a plynov a v prípade regeneračných kotlov používaných pri výrobe celulózy môžu členské štáty na žiadosť prevádzkovateľa stredne veľkého spaľovacieho nariadenia oslobodiť stredne veľké spaľovacie zariadenia, ktoré sú súčasťou zariadenia, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2010/75/, od povinnosti dodržiavať emisné limity uvedené v prílohe II a ustanovenia článku 6 tejto smernice v prípade znečisťujúcich látok, na ktoré sa vzťahujú emisné limity podľa ustanovení článku 13 ods. 5 a článku 15 ods. 3 smernice 2010/75/EÚ pre tieto zariadenia.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Od 1. januára 2025 nesmú emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka a tuhých častíc do ovzdušia z existujúcich stredne veľkých spaľovacích zariadení s menovitým tepelným príkonom nad 5 MW prekročiť limitné hodnoty emisií stanovené v časti 1 prílohy II.

Od 1. januára 2020 nesmú emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka a prachu do ovzdušia z existujúcich stredne veľkých spaľovacích zariadení s menovitým tepelným príkonom nad 15 MW prekročiť emisné limity stanovené v časti 1 prílohy II.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Od 1. januára 2022 nesmú emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka a prachu do ovzdušia z existujúcich stredne veľkých spaľovacích zariadení s menovitým tepelným príkonom vyšším než 5 MW a nižším alebo rovným 15 MW prekročiť emisné limity stanovené v časti 1 prílohy II.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Od 1. januára 2030 nesmú emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka a tuhých častíc do ovzdušia z existujúcich stredne veľkých spaľovacích zariadení s menovitým tepelným príkonom 5 MW alebo menej prekročiť limitné hodnoty emisií stanovené v časti 1 prílohy II.

Od 1. januára 2027 nesmú emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka a prachu do ovzdušia z existujúcich stredne veľkých spaľovacích zariadení s menovitým tepelným príkonom 5 MW alebo menej prekročiť emisné limity stanovené v časti 1 prílohy II.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty môžu oslobodiť existujúce stredne veľké spaľovacie zariadenia, ktoré sú súčasťou malej izolovanej sústavy a izolovanej mikrosústavy, od dodržiavania emisných limitov stanovených v časti 1 prílohy II až na päť rokov od dátumov stanovených v tomto článku ods. 2 prvom, druhom a treťom pododseku, najdlhšie však do roku 2030, bez toho, aby tým boli dotknuté existujúce medzinárodné záväzky.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Odchylne od odseku 1 a bez toho, aby tým boli dotknuté environmentálne normy a normy pre kvalitu ovzdušia, môže príslušný orgán v určitých prípadoch stanoviť až na päť rokov od dátumu platnosti emisných limitov uvedených v prílohe II, najdlhšie však do roku 2030, menej prísne emisné limity, ak sa aspoň 50 % využiteľného tepla vyrobeného daným zariadením vypočítaného ako kĺzavý priemer za päť rokov dodá vo forme pary alebo horúcej vody do verejnej siete diaľkového vykurovania alebo ak sa využíva ako hlavné palivo tuhá biomasa. Takáto odchýlka sa môže uplatňovať iba vtedy, ak posúdenie preukáže, že dosiahnutie emisných limitov uvedených v prílohe II by viedlo k neúmerne vysokým nákladom v porovnaní s environmentálnym prínosom z dôvodov:

 

(a) geografickej polohy alebo miestnych podmienok životného prostredia príslušného zariadenia; alebo

 

(b) technických charakteristík príslušného zariadenia.

 

Maximálne emisné limity stanovené príslušnými orgánmi neprekročia 1100 mg/Nm3 pre SO2 a 150 mg/Nm3 pre prach.

 

Príslušný orgán v každom prípade zabezpečí, aby nedošlo k spôsobeniu žiadneho významného znečistenia a bola dosiahnutá vysoká úroveň ochrany životného prostredia ako celku.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu existujúce stredne veľké spaľovacie zariadenia, ktorých prevádzka neprekračuje 500 prevádzkových hodín ročne, oslobodiť od požiadavky dodržiavať limitné hodnoty emisií stanovené v časti 1 prílohy II. V takom prípade sa v súvislosti so zariadeniami spaľujúcimi tuhé palivá uplatňuje limitná hodnota emisií tuhých častíc 200 mg/Nm³.

Členské štáty môžu existujúce stredne veľké spaľovacie zariadenia, ktorých prevádzka neprekračuje 500 prevádzkových hodín ročne vypočítaných ako kĺzavý priemer za päť rokov, oslobodiť od požiadavky dodržiavať emisné limity stanovené v časti 1 prílohy II v núdzových prípadoch alebo ak platia mimoriadne podmienky, počas ktorých je využívanie týchto stredne veľkých spaľovacích zariadení potrebné. Členské štáty môžu rozšíriť obmedzenie na 800 hodín v nasledujúcich prípadoch:

 

pre záložnú výrobu elektrickej energie na prepojených ostrovoch pre prípad prerušenia hlavnej dodávky elektriny na ostrov;

 

pre stredne veľké spaľovacie zariadenia používané na výrobu tepla v prípade výnimočne chladného počasia.

 

V takom prípade sa v súvislosti so zariadeniami spaľujúcimi tuhé palivá uplatňuje emisný limit prachu 200 mg/Nm³.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Od [1 rok po dátume transpozície] nesmú emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka a tuhých častíc do ovzdušia z nových stredne veľkých spaľovacích zariadení prekročiť limitné hodnoty emisií stanovené v časti 2 prílohy II.

Od [12 mesiacov po dátume transpozície] nesmú emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka a prachu do ovzdušia z nových stredne veľkých spaľovacích zariadení prekročiť emisné limity stanovené v časti 2 prílohy II.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu oslobodiť nové spaľovacie zariadenia, ktorých prevádzka nepresahuje 500 prevádzkových hodín ročne, od povinnosti dodržiavať limitné hodnoty emisií stanovené v časti 2 prílohy II. V takom prípade sa v súvislosti so zariadeniami spaľujúcimi tuhé palivá uplatňuje limitná hodnota emisií tuhých častíc 100 mg/Nm³.

Členské štáty môžu oslobodiť nové stredne veľké spaľovacie zariadenia, ktorých prevádzka neprekračuje 500 prevádzkových hodín ročne vypočítaných ako kĺzavý priemer za päť rokov, od požiadavky dodržiavať emisné limity stanovené v časti 2 prílohy II v núdzových prípadoch, počas ktorých je využívanie týchto stredne veľkých spaľovacích zariadení potrebné. V takom prípade sa v súvislosti so zariadeniami spaľujúcimi tuhé palivá uplatňuje emisný limit prachu 100 mg/Nm³.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. V zónach, ktoré nespĺňajú limitné hodnoty EÚ týkajúce sa kvality ovzdušia, ktoré sú stanovené v smernici 2008/50/ES, členské štáty uplatnia pri jednotlivých stredne veľkých spaľovacích zariadeniach v týchto zónach limitné hodnoty emisií na základe referenčných hodnôt stanovených v prílohe III alebo na základe prísnejších hodnôt stanovených členskými štátmi, pokiaľ sa Komisii nepreukáže, že uplatňovanie týchto limitných hodnôt emisií by spôsobovalo disproporčné náklady a že do plánov kvality ovzdušia vyžadovaných na základe článku 23 smernice 2008/50/ES sa zahrnuli iné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania limitných hodnôt kvality ovzdušia.

4. V zónach, ktoré nespĺňajú limitné hodnoty EÚ týkajúce sa kvality ovzdušia, ktoré sú stanovené v smernici 2008/50/ES, členské štáty môžu pri jednotlivých stredne veľkých spaľovacích zariadeniach v týchto zónach posúdiť potrebu uplatniť prísnejšie emisné limity stanovené na základe referenčných hodnôt uvedených v prílohe III.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Energetická účinnosť

 

1. Členské štáty prijmú opatrenia na podporu vyššej energetickej účinnosti stredne veľkých spaľovacích zariadení.

 

2. Do 31. decembra 2016 Komisia posúdi minimálne normy energetickej účinnosti pre stredne veľké spaľovacie zariadenia v súlade s najlepšími dostupnými technikami.

 

3. Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch tohto posúdenia, ku ktorej pripojí v prípade potreby legislatívny návrh stanovujúci úrovne výkonnosti v oblasti účinnosti pre nové stredne veľké spaľovacie zariadenia, ktoré sa budú uplatňovať od 1. januára 2020 .

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty vytvoria systém environmentálnych inšpekcií stredne veľkých spaľovacích zariadení, alebo zavedú iné opatrenia na kontrolu súladu s požiadavkami tejto smernice.

1. Členské štáty vytvoria účinný systém na kontrolu súladu s požiadavkami tejto smernice založený na environmentálnych inšpekciách alebo iných opatreniach.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Ak už sú zavedené audity a inšpekcie na overenie súladu s inými právnymi predpismi Únie v oblasti kontroly emisií, členské štáty môžu využívať tieto audity a inšpekcie na overenie súladu s touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty vykonajú potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby spúšťanie a zastavovanie prevádzky stredne veľkých spaľovacích zariadení či prípadných porúch trvalo čo najkratšie. Prevádzkovateľ ihneď informuje príslušný orgán v prípade poruchy alebo havárie sekundárneho zariadenia na znižovanie emisií.

3. Členské štáty vykonajú potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby sa prevádzkovatelia snažili dosiahnuť čo najkratší čas nábehu a odstávky stredne veľkých spaľovacích zariadení či trvania prípadných porúch. Prevádzkovateľ ihneď informuje príslušný orgán v prípade poruchy alebo havárie sekundárneho zariadenia na znižovanie emisií.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Prípady nesúladu prevádzkovateľ oznámi príslušnému orgánu čo najskôr a vo forme, o ktorej rozhodnú členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. V prípade nesúladu členské štáty zabezpečia, aby:

4. V prípade nesúladu členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán vyžadoval od prevádzkovateľa prijatie potrebných opatrení na to, aby bol súlad s požiadavkami dosiahnutý čo najrýchlejšie.

(a) prevádzkovateľ okamžite informoval príslušný orgán;

 

(b) prevádzkovateľ okamžite prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie obnovy súladu v čo najkratšom čase;

 

(c) príslušný orgán od prevádzkovateľa vyžadoval prijatie akýchkoľvek náležitých dodatočných opatrení, ktoré príslušný orgán považuje za potrebné na opätovné obnovenie súladu.

 

Ak súlad nemožno obnoviť, príslušný orgán pozastaví prevádzku zariadenia a stiahne jeho registráciu.

Ak súlad nemožno obnoviť, príslušný orgán pozastaví prevádzku zariadenia a stiahne jeho povolenie alebo registráciu.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 5, dôkaz o oznámení príslušnému orgánu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) dôkaz o registrácii príslušným orgánom;

(b) povolenie alebo dôkaz o registrácii príslušným orgánom;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) v prípade uplatniteľnosti záznam prevádzkových hodín uvedený v článku 5 ods. 2. druhom pododseku;

(d) v prípade uplatniteľnosti záznam prevádzkových hodín uvedený v článku 5 ods. 2 treťom pododseku a v článku 5 ods. 3 druhom pododseku;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ea) záznam o prípadoch nedodržiavania ustanovení a opatreniach prijatých v zmysle článku 7 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – písmeno e b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(eb) dokumenty uvedené v článku 9.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Údaje uvedené v odseku 2 sa sprístupnia miestnym a regionálnym orgánom oblasti, v ktorej je umiestnené stredne veľké spaľovacie zariadenie.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Prevádzkovateľ príslušnému orgánu oznámi každú plánovanú zmenu stredne veľkého spaľovacieho zariadenia, ktorá ovplyvní uplatniteľné limitné hodnoty emisií. Toto oznámenie prevádzkovateľ poskytne najneskôr jeden mesiac pred uskutočnením zmeny.

1. Prevádzkovateľ informuje príslušný orgán o každej plánovanej zmene stredne veľkého spaľovacieho zariadenia, ktorá ovplyvní uplatniteľné emisné limity. Tieto informácie prevádzkovateľ poskytne najneskôr jeden mesiac pred uskutočnením zmeny.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Po oznámení prevádzkovateľa v súlade s odsekom 1 príslušný orgán do jedného mesiaca zaregistruje akúkoľvek takúto zmenu.

2. Po prijatí informácií zaslaných prevádzkovateľom v súlade s odsekom 1 príslušný orgán vykoná do troch mesiacov aktualizáciu povolenia alebo registrácie a informuje o tom prevádzkovateľa.

Odôvodnenie

Príslušnému orgánu musí byť ponechaná voľba, či vykoná aktualizáciu povolenia alebo registrácie zariadení, a to na základe vplyvu, ktoré budú mať pravdepodobne tieto zmeny na kvalitu ovzdušia a na uplatniteľné emisné limity.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. V prípade podstatnej zmeny, ako je stanovená v článku 3 ods. 1 bode 19a, uskutočnenej na existujúcom stredne veľkom spaľovacom zariadení príslušný orgán aktualizuje svoje povolenie alebo registráciu pre dané nové spaľovacie zariadenie a informuje o tom prevádzkovateľa.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES24, príslušný orgán sprístupní verejnosti register stredne veľkých spaľovacích zariadení, a to okrem iného aj prostredníctvom internetu.

Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES24, príslušný orgán sprístupní verejnosti register stredne veľkých spaľovacích zariadení uvedený v článku 4 ods. 6, a to okrem iného aj prostredníctvom internetu.

__________________

__________________

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (Ú. v. ES L 41, 14.2.2003, s. 26).

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26).

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty do [2 rokov od dátumu transpozície] predložia Komisii súhrn údajov uvedených v prílohe I s odhadom celkových ročných emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka a tuhých častíc z týchto zariadení, zoradených podľa druhu paliva a kapacitnej triedy.

1. Členské štáty do 31. decembra 2024 predložia Komisii súhrn údajov uvedených v prílohe I s odhadom celkových ročných emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka a prachu zo stredne veľkých spaľovacích zariadení, zoradených podľa druhu zariadenia, druhu paliva a kapacitnej triedy.

Odôvodnenie

Dlhšia lehota je odôvodnená zavedením možného systému udeľovania povolení, čo je zložitejšie než len samotná registrácia.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Do 31. decembra 2024 oznámia členské štáty Komisii aj odhad celkových emisií oxidu uhoľnatého z týchto zariadení za rok zoradených podľa druhu paliva a kapacitnej triedy.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zašlú Komisii do 1. októbra 2026 druhú a do 1. októbra 2031 tretiu správu obsahujúcu aktualizáciu údajov uvedených v odseku 1.

Členské štáty zašlú Komisii do 1. októbra 2029 druhú a do 1. októbra 2034 tretiu správu obsahujúcu aktualizáciu údajov uvedených v odsekoch 1 a 1 a.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správy vypracované podľa prvého pododseku musia obsahovať kvalitatívne a kvantitatívne informácie o vykonávaní tejto smernice, o všetkých opatreniach podniknutých s cieľom overiť súlad prevádzky stredne veľkých spaľovacích zariadení s touto smernicou a všetky opatrenia na presadzovanie predpisov podniknuté na tieto účely.

Správy vypracované podľa odsekov 1 a 1a a prvého pododseku tohto odseku obsahujú kvalitatívne a kvantitatívne informácie o vykonávaní tejto smernice, všetky opatrenia podniknuté s cieľom overiť súlad prevádzky stredne veľkých spaľovacích zariadení s touto smernicou a všetky opatrenia na presadzovanie predpisov prijaté na tieto účely.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. V druhej súhrnnej správe Komisie sa preskúma vykonávanie tejto smernice s osobitným dôrazom na potrebu vymedziť referenčné hodnoty stanovené v prílohe III ako celoúniové limitné hodnoty emisií a v prípade vhodnosti k tejto správe pripojí legislatívny návrh.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 12 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Preskúmanie

 

1. Komisia preskúma do 31. decembra 2025 emisné limity pre nové stredne veľké spaľovacie zariadenia s výnimkou emisných limitov NOx, ktoré budú preskúmané do 31. decembra 2021. Emisné limity pre nové a existujúce stredne veľké spaľovacie zariadenia budú preskúmané do 31. decembra 2030. Následne sa preskúmanie vykoná každých desať rokov. V preskúmaní sa zohľadnia najlepšie dostupné technológie a podľa možností údaje zozbierané pri monitorovaní uvedenom v článku 6.

 

2. Komisia zhodnotí, či stredne veľké spaľovacie zariadenia musia podliehať regulácii z hľadiska emisií oxidu uhoľnatého.

 

3. Komisia predloží výsledky tohto preskúmania Európskemu parlamentu a Rade a v prípade potreby k nim priloží legislatívny návrh.

Odôvodnenie

Vzhľadom na tieto veľké časové rozpätia je dôležité, aby sa smernica pravidelne preskúmavala s ohľadom na nový technologický vývoj.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 13 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátumu nadobudnutia účinnosti]. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr do deviatich mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr štyri mesiace pred koncom každého obdobia.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 13 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátumu nadobudnutia účinnosti]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr štyri mesiace pred koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do platnosti zákony, nariadenia a administratívne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [dátum: 1,5 roka po nadobudnutí účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [dátum: 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Príloha I – bod 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8. V prípade uplatnenia článku 5 ods. 2 druhého pododseku, vyhlásenie podpísané prevádzkovateľom o tom, že zariadenie je v prevádzke najviac 300 hodín ročne;

8. V prípade, že sa uplatňuje článok 5 ods. 2 tretí pododsek alebo článok 5 ods. 3 druhý pododsek, vyhlásenie podpísané prevádzkovateľom o tom, že zariadenie nie je v prevádzke dlhšie, než sa uvádza v uvedených pododsekoch;

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Príloha IV – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Monitorovanie emisií

Monitorovanie emisií a posudzovanie zhody

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Príloha IV – časť 1 – bod 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Časť I – Metódy monitorovania

1. Pravidelné merania SO2, NOx a tuhých častíc sa vyžadujú prinajmenšom každé tri roky v prípade stredne veľkých spaľovacích zariadení, ktorých menovitý tepelný príkon je väčší ako 1 MW a menší ako 20 MW, a aspoň každý rok v prípade stredne veľkých spaľovacích zariadení, ktorých menovitý tepelný príkon je rovný alebo väčší ako 20 MW, ale menší ako 50 MW.

1. Pravidelné merania SO2, NOx a prachu sa vyžadujú prinajmenšom:

 

– každé tri roky v prípade stredne veľkých spaľovacích zariadení, ktorých menovitý tepelný príkon je väčší ako 1 MW a menší ako 5 MW

 

každé dva roky v prípade stredne veľkých spaľovacích zariadení, ktorých menovitý tepelný príkon je väčší ako 5 MW a menší ako 15 MW.

 

– každý rok v prípade stredne veľkých spaľovacích zariadení, ktorých menovitý tepelný príkon je 15 MW alebo vyšší.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Príloha IV – časť 1 – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Merania sa vyžadujú iba v prípade znečisťujúcich látok, ktorých limitná hodnota emisií je stanovená v prílohe II pre príslušné zariadenie.

2. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa merania vykonávali aj pre oxid uhoľnatý (CO).

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Príloha IV – časť I – bod 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Prvé merania sa vykonajú do troch mesiacov po registrácii zariadenia.

3. Prvé merania sa vykonajú do troch mesiacov po registrácii zariadenia alebo udelenia povolenia.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Príloha IV – časť I – bod 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Členské štáty môžu ako alternatívu k pravidelným meraniam uvedeným v bode 1 vyžadovať kontinuálne merania.

 

V prípade kontinuálnych meraní podliehajú automatizované systémy merania kontrole prostredníctvom paralelných meraní referenčnými metódami najmenej raz ročne a prevádzkovateľ o výsledkoch týchto kontrol informuje príslušný orgán.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Príloha IV – časť I – bod 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Odbery vzoriek a analýza znečisťujúcich látok a merania prevádzkových parametrov, ako aj prípadné alternatívne merania, ako sa uvádza v bode 4, sa vykonávajú v súlade s normami CEN. Ak nie sú dostupné normy CEN, použijú sa normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej kvality.

5. Odbery vzoriek a analýza znečisťujúcich látok a merania prevádzkových parametrov, ako aj prípadné alternatívne merania, ako sa uvádza v bode 4, sa vykonávajú v súlade s normami CEN. Počas merania musí zariadenie fungovať v stabilných podmienkach a byť zaťažené reprezentatívne a rovnomerne. Obdobia nábehu a odstávky sa nezapočítavajú. Ak nie sú dostupné normy CEN, použijú sa normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej kvality.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Príloha IV – časť I a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Časť Ia – Posúdenie dosiahnutia súladu

 

1. V prípade pravidelných meraní sa emisné limity uvedené v článku 5 považujú za dodržané, ak výsledky každej série meraní alebo iných postupov definovaných a určených podľa pravidiel ustanovených príslušnými orgánmi nepresahujú príslušnú limitnú hodnotu emisií.

 

2. V prípade kontinuálnych meraní sa súlad s limitnými hodnotami emisií uvedenými v článku 5 posudzuje tak, ako je uvedené v bode 1 časti 4 prílohy V k smernici 2010/75/EÚ.

 

Validované priemerné hodnoty sa určujú podľa bodov 9 a 10 časti 3 prílohy V k smernici 2010/75/EÚ.

 

Na účely výpočtu priemerných hodnôt emisií sa neberú do úvahy hodnoty namerané počas období uvedených v článku 5 ods. 6 a v článku 5 ods. 7, ako aj počas období nábehu a odstávky.

(1)

Ú. v. EÚ C 451, 16.12.2014, s. 134.

(2)

Ú. v. EÚ C 415, 20.11.2014, s. 23.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V EÚ je v prevádzke približne 150 000 stredne veľkých spaľovacích zariadení, najmä zariadení s menovitým tepelným príkonom od 1 do 50 MW. Majú širokú škálu využitia (vrátane výroby elektriny, vykurovania a chladenia domácností/obytných domov, ako aj poskytovania tepla/pary na priemyselné procesy atď.) a sú významným zdrojom emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka a prachu. Kým malé spaľovacie zariadenia sú upravené v smernici 2009/125/ES (ekodizajn) a veľké spaľovacie zariadenia v smernici 2010/75/EÚ (priemyselné emisie – IED), emisie látok znečisťujúcich ovzdušie zo stredne veľkých spaľovacích zariadení nie sú na úrovni EÚ vo všeobecnosti upravené.

Návrh Komisie preto stanovuje opatrenia pre stredne veľké spaľovacie zariadenia. Je navrhnutý tak, aby výrazne prispel k zníženiu znečistenia NOx, SO2 a prachom tým, že stanovuje limity pre nové a existujúce zariadenia, ako aj jednoduchý systém registrácie s cieľom pomôcť členským štátom splniť značnú časť záväzkov v oblasti znižovania emisií a zabrániť možným kompromisom medzi kvalitou a zvýšeným používaním biomasy, čo by inak mohlo viesť k zvýšeniu znečisťovania ovzdušia.

V súlade so zásadou lepšej právnej regulácie je tento návrh správy zameraný na zamedzenie dvojitej regulácii a zvýšenej administratívnej záťaži pri zachovaní zámerov pôvodného legislatívneho návrhu.

V tomto duchu bol zmenený rozsah pôsobnosti smernice v článku 2, aby sa objasnilo príslušné uplatňovanie navrhovanej smernice a platného acquis, najmä, ale nie výlučne vo vzťahu k smernici o priemyselných emisiách 2010/75/EÚ. Zaviedli sa aj ďalšie vysvetlenia v záujme zachovania regulačnej konzistentnosti so smernicou o priemyselných emisiách.

Spravodajca je presvedčený, že zmeny, ktoré navrhuje, zvyšujú pravdepodobnosť realistického uplatňovania smernice, aby sa stala dôležitým nástrojom zvyšovania kvality ovzdušia v Európskej únii, bez toho, aby predstavovala bezdôvodnú záťaž na spoločnosť a hospodárstvo.


STANOVISKO VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU (23.4.2015)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení

(COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Fredrick Federley

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súvislosti

Znečisťovanie ovzdušia je skutočný cezhraničný problém a mnoho členských štátov významnú časť svojho znečistenia dováža zo susedných krajín. Na úrovni Únie sú preto nutné kroky na vytvorenie súdržného a ambiciózneho rámca na riešenie problému emisií.

Cieľom návrhu Komisie je odstrániť veľkú medzeru v súčasných právnych predpisoch EÚ. Malé nové spaľovacie zariadenia sú už regulované ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov. Na veľké spaľovacie zariadenia sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES z 23. októbra 2001 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení (do 31. decembra 2015).

Pre emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení (spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom od 1 do 50 MW) však v súčasnosti na úrovni EÚ neexistuje špecifická regulácia a spravodajca víta cieľ návrhu Komisie odstrániť túto medzeru, aby sa tak vytvorilo súdržnejšie regulačné prostredie.

Návrh je významný z niekoľkých dôvodov. Po prvé, podľa posúdenia vplyvu, ktoré vypracovala Komisia, znečisťovanie ovzdušia spôsobuje viac ako 400 000 predčasných úmrtí ročne a zdravotné náklady takmer 940 miliárd EUR. Prispieva tiež k významnému poškodzovaniu životného prostredia – 62 % územia EÚ je vystavených eutrofizácii – a k hospodárskym škodám, do ktorých možno zahrnúť 15 miliárd EUR vyplývajúcich zo zameškaných pracovných dní, 4 miliardy EUR nákladov na zdravotnú starostlivosť, 3 miliardy EUR v dôsledku straty úrody poľnohospodárskych plodín a 1 miliardu EUR z poškodenia budov. Po druhé, zníženie emisií zo stredne veľkých spaľovacích zariadení môže prispieť k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky znížením skleníkových plynov, zlepšením energetickej účinnosti a podporením obnoviteľných zdrojov energie. Tým, že budeme konať teraz a odstránime súčasnú regulačnú medzeru, dáme jasný signál investíciám a poskytneme ďalšie stimuly výskumu a inováciám v oblasti prelomových technológií. Pre európske podniky sa tým vytvoria podmienky, aby viedli ekologické inovácie s obrovským potenciálom na vývozných trhoch. Napríklad samotné znečisťovanie ovzdušia každoročne spôsobuje Číne náklady vo výške 12 až 13 % HDP.

Objasnenia a zmeny navrhované spravodajcom

V návrhu Komisie je však stále mnoho bodov, ktoré treba objasniť a zlepšiť. Spravodajca identifikoval tieto hlavné body.

Vzťah k existujúcim právnym predpisom

Regulačný rámec musí byť súdržný a treba sa vyhnúť rizikám dvojitej regulácie. Treba predovšetkým objasniť vzťah medzi súčasným návrhom a smernicou o priemyselných emisiách.

Hľadisko MSP

Vzhľadom na to, že MSP prevádzkujú asi 75 % stredne veľkých spaľovacích zariadení, osobitná pozornosť sa musí venovať tomu, aby sa neukladala nadmerná administratívna záťaž. MSP nemajú administratívne kapacity väčších podnikov a vo viacerých častiach tohto návrhu i pozície Rady toto hľadisko chýba.

Nákladová účinnosť

Jednoznačne treba zdôrazniť patričnú rovnováhu medzi nákladmi podnikov a environmentálnymi a zdravotnými prínosmi. Je síce jasné, že potrebujeme emisné limity, tie však musia byť primerané a musia fungovať v praxi. Spravodajca sa zároveň domnieva, že ambiciózny rámec je úplne opodstatnený.

Pružnosť

Návrh Komisie už rozlišuje medzi novými a existujúcimi spaľovacími zariadeniami. Je tu však priestor na zlepšenie pružnosti v prípade najmenších existujúcich spaľovacích zariadení do 5 MW, ktoré by znášali pomerne vysoké náklady.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Spaľovanie paliva v malých spaľovacích zariadeniach a spotrebičoch sa môže zahrnúť do aktov, ktorými sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov15. Spaľovanie paliva vo veľkých spaľovacích zariadeniach sa od 7. januára 2013 reguluje smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ16, pričom na veľké spaľovacie zariadenia, na ktoré sa vzťahuje článok 30 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ, sa naďalej uplatňuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES17, a to do 31. decembra 2015.

 

(5) Spaľovanie paliva v malých spaľovacích zariadeniach a spotrebičoch sa môže zahrnúť do aktov, ktorými sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES15. Sú však potrebné ďalšie opatrenia na základe smernice 2009/135/ES na vyplnenie zostávajúcej medzery v právnych predpisoch. Spaľovanie paliva vo veľkých spaľovacích zariadeniach sa od 7. januára 2013 reguluje smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ16, pričom na veľké spaľovacie zariadenia, na ktoré sa vzťahuje článok 30 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ, sa naďalej uplatňuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES17, a to do 31. decembra 2015.

__________________

__________________

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10).

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10).

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES z 23. októbra 2001 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení (Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 1).

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES z 23. októbra 2001 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení (Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 1).

Odôvodnenie

Problém legislatívnej medzery medzi smernicou o ekodizajne a touto smernicou by sa mal vyriešiť v smernici o ekodizajne, tak ako sa to navrhuje v pozícii Rady.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Táto smernica by sa nemala vzťahovať na energeticky významné výrobky, na ktoré sa vzťahujú vykonávacie opatrenia prijaté v súlade so smernicou 2009/125/ES alebo kapitolou III, prípadne kapitolou IV smernice 2010/75/EÚ. Z rozsahu tejto smernice by sa mali vyňať aj niektoré ďalšie spaľovacie zariadenia na základe ich technických vlastností alebo využitia v konkrétnych činnostiach.

(9) Táto smernica by sa nemala vzťahovať na spaľovacie zariadenia, na ktoré sa vzťahujú vykonávacie opatrenia prijaté v súlade so smernicou 2009/125/ES alebo smernica 2010/75/EÚ. Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice by sa mali vyňať aj niektoré ďalšie spaľovacie zariadenia na základe ich technických vlastností alebo využitia v konkrétnych činnostiach. Žiadne spaľovacie zariadenie by nemalo podliehať dvojitej regulácii. V prípade potreby by Komisia mala predložiť objasňujúce usmernenia.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Vzhľadom na umiestnenie príslušných spaľovacích zariadení a súvisiace technické a logistické otázky je pre Španielsko v prípade Kanárskych ostrovov, Francúzsko v prípade francúzskych zámorských departmentov a Portugalsko v prípade Madeiry a Azor vhodnejšie stanoviť pre stredne veľké spaľovacie zariadenia prevádzkované v týchto oblastiach emisné limity bez toho, aby podliehali minimálnym požiadavkám pre celú Úniu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom zabezpečiť kontrolu emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka a tuhých častíc do ovzdušia by každé stredne veľké spaľovacie zariadenie malo byť v prevádzke iba vtedy, ak je aspoň registrované príslušným orgánom na základe oznámenia prevádzkovateľa.

(10) S cieľom zabezpečiť kontrolu emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka a tuhých častíc do ovzdušia by každé stredne veľké spaľovacie zariadenie malo byť v prevádzke iba vtedy, ak je aspoň registrované príslušným orgánom alebo mu tento orgán udelil súhlas na základe oznámenia prevádzkovateľa.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) spaľovacie zariadenia, na ktoré sa vzťahuje kapitola III alebo kapitola IV smernice 2010/75/EÚ;

a) spaľovacie zariadenia, na ktoré sa vzťahuje smernica 2010/75/EÚ;

Odôvodnenie

V záujme zamedzenia dvojitej regulácii by sa na zariadenia, na ktoré sa vzťahuje smernica 2010/75/EÚ, nemala vzťahovať táto smernica.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) energeticky významné výrobky, na ktoré sa vzťahujú vykonávacie opatrenia prijaté v súlade so smernicou 2009/125/ES v prípade, že sa v týchto vykonávacích aktoch stanovujú limitné hodnoty emisií pre znečisťujúce látky uvedené v prílohe II k tejto smernici;

b) spaľovacie zariadenia, na ktoré sa vzťahujú vykonávacie opatrenia prijaté v súlade so smernicou 2009/125/ES v prípade, že sa v týchto vykonávacích aktoch stanovujú emisné limity pre znečisťujúce látky uvedené v prílohe II k tejto smernici;

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) spaľovacie zariadenia, v ktorých sa plynné produkty vznikajúce pri spaľovaní používajú na priamy ohrev, sušenie alebo inú úpravu predmetov alebo materiálov;

c) spaľovacie zariadenia, v ktorých sa produkty vznikajúce pri spaľovaní používajú na priamy ohrev, sušenie alebo inú úpravu predmetov alebo materiálov, napríklad taviace pece, ohrievacie pece, pece na tepelné spracovanie;

Odôvodnenie

V záujme právnej istoty by sa mala použiť rovnaká formulácia ako v článku 28 písm. a) smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa) regeneračné kotle v zariadeniach na výrobu celulózy;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno fb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fb) spaľovacie zariadenia, ktoré spaľujú výlučne rafinérske palivá alebo rafinérske palivá a iné palivá na výrobu energie v rámci rafinérií minerálnych olejov a plynu;

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Táto smernica sa neuplatňuje na aktivity v oblasti výskumu, vývoja a testovania týkajúce sa stredne veľkých spaľovacích zariadení. Členské štáty môžu pre uplatňovanie tohto odseku stanoviť osobitné podmienky.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 3 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) „tuhé častice“ sú častice akéhokoľvek tvaru, s akoukoľvek štruktúrou alebo hustotou, rozptýlené v plynnej fáze v podmienkach na mieste odberu vzoriek, ktoré sa môžu zachytiť filtráciou za určených podmienok po odbere reprezentatívnych vzoriek analyzovaného plynu, a ktoré zostávajú pred filtrom a po vysušení za určených podmienok na filtri;

(4) „prach“ sú častice akéhokoľvek tvaru, s akoukoľvek štruktúrou alebo hustotou, rozptýlené v plynnej fáze v podmienkach na mieste odberu vzoriek, ktoré sa môžu zachytiť filtráciou za určených podmienok po odbere reprezentatívnych vzoriek analyzovaného plynu a ktoré zostávajú pred filtrom a po vysušení za určených podmienok na filtri;

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Jeho prijatie si vyžiada príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 3 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) „existujúce spaľovacie zariadenie“ je spaľovacie zariadenie uvedené do prevádzky pred [1 rok po dátume transpozície];

(6) „existujúce spaľovacie zariadenie“ je spaľovacie zariadenie uvedené do prevádzky pred [1 rok po dátume transpozície] alebo zariadenie, pre ktoré bolo vydané povolenie pred [dátum transpozície] v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi za podmienky, že zariadenie začne prevádzku najneskôr [1 rok po dátume transpozície];

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 3 – bod 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) „prevádzkové hodiny“ je čas vyjadrený v hodinách, počas ktorého spaľovacie zariadenie vypúšťa do ovzdušia emisie;

(16) „prevádzkové hodiny“ je čas vyjadrený v hodinách, počas ktorého je spaľovacie zariadenie v prevádzke a vypúšťa do ovzdušia emisie, s výnimkou období nábehu a odstávky;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Agregačné pravidlá

 

Členské štáty môžu na účely tejto smernice pokladať spojenie vytvorené dvoma alebo viacerými novými stredne veľkými spaľovacími zariadeniami za jedno stredne veľké spaľovacie zariadenie a na účely výpočtu celkového menovitého tepelného príkonu zariadenia sčítať ich menovitý tepelný príkon, ak:

 

– sa odpadové plyny takýchto stredne veľkých spaľovacích zariadení vypúšťajú spoločným komínom; alebo

 

– vzhľadom na technické a ekonomické faktory by sa odpadové plyny takýchto stredne veľkých spaľovacích zariadení mohli vypúšťať spoločným komínom.

Odôvodnenie

V pozícii Rady sa navrhujú povinné agregačné pravidlá. Komisia upúšťa od navrhnutia agregačných pravidiel z dôvodu možnej veľkej administratívnej záťaže. Niektoré členské štáty však už agregačné pravidlá zaviedli. Týmto PN sa agregačné pravidlá stávajú dobrovoľnými: členské štáty ich môžu naďalej uplatňovať a zároveň žiadny členský štát nie je povinný ich zaviesť.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby stredne veľké spaľovacie zariadenia boli v prevádzke iba vtedy, ak sú zaregistrované príslušným orgánom.

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že žiadne nové stredne veľké spaľovacie zariadenia sa nebudú prevádzkovať bez povolenia alebo registrácie.

 

1a. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že od 1. januára 2025 žiadne existujúce stredne veľké spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom nad 5 MW nebude prevádzkované bez povolenia alebo registrácie.

 

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že od 1. januára 2030 žiadne existujúce stredne veľké spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom 5 MW alebo menším nebude prevádzkované bez povolenia alebo registrácie.

2. Postup registrácie zahŕňa aspoň oznámenie, v ktorom prevádzkovateľ zariadenia informuje príslušný orgán o prevádzke alebo úmysle prevádzkovať stredne veľké spaľovacie zariadenie.

2. Členské štáty špecifikujú postupy udelenia povolenia a registrácie. Zahŕňa to aspoň povinnosť prevádzkovateľa informovať príslušný orgán o prevádzke alebo úmysle prevádzkovať stredne veľké spaľovacie zariadenie.

3. V prípade každého stredne veľkého spaľovacieho zariadenia musí dané oznámenie zo strany prevádzkovateľa obsahovať aspoň informácie uvedené v prílohe I.

3. V prípade každého stredne veľkého spaľovacieho zariadenia musí oznámenie prevádzkovateľa obsahovať aspoň informácie uvedené v prílohe I.

4. Príslušný orgán zaregistruje stredne veľké spaľovacie zariadenie do jedného mesiaca od oznámenia prevádzkovateľa a informuje o tom prevádzkovateľa.

4. Príslušný orgán zaregistruje stredne veľké spaľovacie zariadenie alebo začne postup udelenia povolenia pre toto zariadenie do jedného mesiaca od oznámenia prevádzkovateľa a informuje o tom prevádzkovateľa.

5. Existujúce stredne veľké spaľovacie zariadenia sa môžu vyňať z oznamovacej povinnosti uvedenej v odseku 2 za predpokladu, že príslušným orgánom boli doručené všetky informácie uvedené v odseku 3.

5. Existujúce stredne veľké spaľovacie zariadenia sa môžu vyňať z oznamovacej povinnosti uvedenej v odseku 2 za predpokladu, že príslušným orgánom boli poskytnuté všetky informácie uvedené v odseku 3.

 

Tieto spaľovacie zariadenia sa zaregistrujú do [trinástich mesiacov po dátume transpozície].

Tieto spaľovacie zariadenia sa zaregistrujú alebo sa im udelí povolenie do [trinásť mesiacov po dátume transpozície].

6. Pri každom stredne veľkom spaľovacom zariadení musí register príslušných orgánov obsahovať prinajmenšom informácie uvedené v prílohe I, ako aj všetky informácie získané prostredníctvom overenia výsledkov monitorovania alebo iných kontrol súladu uvedených v článkoch 7 a 8.

6. V prípade každého stredne veľkého spaľovacieho zariadenia register príslušných orgánov obsahuje prinajmenšom informácie uvedené v prílohe I, ako aj všetky informácie získané prostredníctvom overenia výsledkov monitorovania alebo iných kontrol súladu uvedených v článkoch 7 a 8.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Členské štáty môžu oslobodiť stredne veľké spaľovacie zariadenia, ktoré sú súčasťou zariadenia, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2010/75/EÚ, od povinnosti dodržiavať emisné limity stanovené v prílohe II a ustanovenia článku 6 tejto smernice v prípade tých znečisťujúcich látok, na ktoré sa v prípade týchto zariadení vzťahujú emisné limity podľa článku 13 ods. 5 a článku 15 ods. 3 smernice 2010/75/EÚ.

Odôvodnenie

Ako navrhuje Rada, zariadenia, ktoré sú súčasťou zariadenia, na ktoré sa vzťahuje smernica 2010/75/EÚ, môžu byť členskými štátmi oslobodené.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Emisné limity stanovené v prílohe II sa nevzťahujú na stredne veľké spaľovacie zariadenia na Kanárskych ostrovov, vo francúzskych zámorských departementoch a na Madeire a Azorách. Členské štáty stanovia emisné limity pre tieto spaľovacie zariadenia s cieľom znížiť ich emisie do ovzdušia a potenciálne riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Od 1. Januára 2025 nesmú emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka a tuhých častíc do ovzdušia z existujúcich stredne veľkých spaľovacích zariadení s menovitým tepelným príkonom nad 5 MW prekročiť limitné hodnoty emisií stanovené v časti 1 prílohy II.

2. Od 1. januára 2025 emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka a tuhých častíc do ovzdušia z existujúcich stredne veľkých spaľovacích zariadení s menovitým tepelným príkonom nad 5 MW neprekročia emisné limity stanovené v časti 1 prílohy II.

Od 1. januára 2030 nesmú emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka a tuhých častíc do ovzdušia z existujúcich stredne veľkých spaľovacích zariadení s menovitým tepelným príkonom 5 MW alebo menej prekročiť limitné hodnoty emisií stanovené v časti 1 prílohy II.

Od 1. januára 2030 emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka a tuhých častíc do ovzdušia z existujúcich stredne veľkých spaľovacích zariadení s menovitým tepelným príkonom 5 MW alebo menej neprekročia emisné limity stanovené v časti 1 prílohy II.

Členské štáty môžu existujúce stredne veľké spaľovacie zariadenia, ktorých prevádzka neprekračuje 500 prevádzkových hodín ročne, oslobodiť od požiadavky dodržiavať limitné hodnoty emisií stanovené v časti 1 prílohy II. V takom prípade sa v súvislosti so zariadeniami spaľujúcimi tuhé palivá uplatňuje limitná hodnota emisií tuhých častíc 200 mg/Nm³.

Členské štáty môžu existujúce stredne veľké spaľovacie zariadenia, ktorých prevádzka neprekračuje 1 000 prevádzkových hodín ročne ako kĺzavý priemer za päť rokov, oslobodiť od požiadavky dodržiavať emisné limity stanovené v časti 1 prílohy II. V takom prípade sa v súvislosti so zariadeniami spaľujúcimi tuhé palivá uplatňuje emisný limit pre tuhé častice 200 mg/Nm³.

 

Existujúce stredne veľké spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom nad 5 MW možno najneskôr do 1. januára 2030 oslobodiť od povinnosti dodržiavať emisné limity uvedené v tomto článku za predpokladu, že sa najmenej 50 % výroby využiteľného tepla v zariadení ako kĺzavý priemer za 5 rokov dodá vo forme pary alebo horúcej vody do verejnej siete na diaľkové vykurovanie, alebo za predpokladu, že hlavným palivom je pevná biomasa.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu oslobodiť nové spaľovacie zariadenia, ktorých prevádzka nepresahuje 500 prevádzkových hodín ročne, od povinnosti dodržiavať limitné hodnoty emisií stanovené v časti 2 prílohy II. V takom prípade sa v súvislosti so zariadeniami spaľujúcimi tuhé palivá uplatňuje limitná hodnota emisií tuhých častíc 100 mg/Nm³.

Členské štáty môžu oslobodiť nové spaľovacie zariadenia, ktorých prevádzka nepresahuje 1 000 prevádzkových hodín ročne ako kĺzavý priemer za päť rokov, od povinnosti dodržiavať emisné limity stanovené v časti 2 prílohy II. V takom prípade sa v súvislosti so zariadeniami spaľujúcimi tuhé palivá uplatňuje emisný limit pre tuhé častice 100 mg/Nm³.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. V zónach, ktoré nespĺňajú limitné hodnoty týkajúce sa kvality ovzdušia, ktoré sú stanovené v smernici 2008/50/ES, členské štáty uplatnia pri jednotlivých stredne veľkých spaľovacích zariadeniach v týchto zónach limitné hodnoty emisií na základe referenčných hodnôt stanovených v prílohe III alebo na základe prísnejších hodnôt stanovených členskými štátmi, pokiaľ sa Komisii nepreukáže, že uplatňovanie týchto limitných hodnôt emisií by spôsobovalo disproporčné náklady a že do plánov kvality ovzdušia vyžadovaných na základe článku 23 smernice 2008/50/ES sa zahrnuli iné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania limitných hodnôt kvality ovzdušia.

4. V zónach, ktoré nespĺňajú limitné hodnoty Únie týkajúce sa kvality ovzdušia, ktoré sú stanovené v smernici 2008/50/ES, členské štáty môžu uplatniť pri jednotlivých stredne veľkých spaľovacích zariadeniach v týchto zónach emisné limity na základe referenčných hodnôt stanovených v prílohe III alebo na základe prísnejších hodnôt stanovených členskými štátmi, pokiaľ by uplatňovanie týchto emisných limitov nespôsobovalo neprimerané náklady a pokiaľ sa do plánov kvality ovzdušia vyžadovaných na základe článku 23 smernice 2008/50/ES zahrnuli iné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania limitných hodnôt kvality ovzdušia.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Výnimka pre koniec životnosti

 

1. Členské štáty môžu oslobodiť existujúce stredne veľké spaľovacie zariadenia od povinnosti dodržiavať emisné limity stanovené v častiach 1a, 1b a 1c prílohy II a požiadavky na monitorovanie a predkladanie správ stanovené v článku 6 a prílohe IV na obdobie piatich rokov od uplatniteľných dátumov stanovených v článku 5 ods. 2 pod podmienkou, že sa prevádzkovateľ stredne veľkého spaľovacieho zariadenia písomným vyhlásením predloženým príslušnému orgánu zaviaže, že takéto spaľovacie zariadenie nebude počas uvedeného päťročného obdobia prevádzkovať viac ako 11 000 prevádzkových hodín a že sa prevádzka takéhoto spaľovacieho zariadenia po uvedenom päťročnom období skončí.

 

V prípade stredne veľkých spaľovacích zariadení s menovitým tepelným príkonom 5 MW alebo menej sa písomné vyhlásenie predloží príslušnému orgánu do 1. januára 2029 a prevádzka uvedených zariadení sa skončí najneskôr 31. decembra 2034.

 

V prípade stredne veľkých spaľovacích zariadení s menovitým tepelným príkonom nad 5 MW sa písomné vyhlásenie predloží príslušnému orgánu do 1. januára 2024 a prevádzka uvedených zariadení sa skončí najneskôr 31. decembra 2029.

 

2. Počas päťročného obdobia uvedeného v odseku 1 je prevádzkovateľ povinný každoročne predkladať príslušnému orgánu výkaz s počtom prevádzkových hodín od uplatniteľných dátumov uvedených v článku 5 ods. 2.

 

3. Ak je stredne veľké spaľovacie zariadenie po skončení päťročného obdobia uvedeného v odseku 1 naďalej v prevádzke, považuje sa za nové stredne veľké spaľovacie zariadenie.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5b

 

Energetická efektívnosť

 

1. Členské štáty prijmú opatrenia na podporu vyššej energetickej efektívnosti stredne veľkých spaľovacích zariadení.

 

2. Do 31. decembra 2016 Komisia posúdi minimálne normy energetickej účinnosti pre stredne veľké spaľovacie zariadenia v súlade s najlepšími dostupnými technikami.

 

3. Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch tohto posúdenia, ku ktorej v prípade potreby pripojí legislatívny návrh stanovujúci úrovne výkonnosti v oblasti účinnosti pre nové stredne veľké spaľovacie zariadenia, ktoré sa budú uplatňovať od 1. januára 2020 .

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. V prípade stredne veľkých spaľovacích zariadení používajúcich sekundárne zariadenie na znižovanie emisií s cieľom splniť limitné hodnoty emisií sa účinná prevádzka daného zariadenia monitoruje neustále a výsledky sa zaznamenávajú.

4. V prípade stredne veľkých spaľovacích zariadení používajúcich sekundárne zariadenie na znižovanie emisií s cieľom splniť emisné limity sa preukazuje a zaznamenáva účinná nepretržitá prevádzka daného zariadenia.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Údaje uvedené v odseku 2 sa sprístupnia miestnym a regionálnym orgánom podľa umiestnenia stredne veľkého spaľovacieho zariadenia.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Preskúmanie

 

Komisia preskúma emisné limity pre nové stredne veľké spaľovacie zariadenia v roku 2025 a pre nové aj existujúce stredne veľké spaľovacie zariadenia v roku 2035. Následne sa preskúmanie vykoná každých desať rokov. Pri preskúmaní sa zohľadnia najlepšie dostupné technológie a podľa možnosti sa vykoná v súvislosti so [smernica (EÚ) .../...*].

 

_____________

 

* Ú. v.: vložte, prosím, číslo, názov a odkaz z postupu COD 2013/0443.

Odôvodnenie

Vzhľadom na tieto veľké časové rozpätia je dôležité, aby sa smernica pravidelne preskúmavala na základe nového technologického vývoja.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, nariadenia a administratívne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [dátum: 1,5 roka po nadobudnutí účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [dátum: 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Príloha II – časť 1 – bod 1

 

Text predložený Komisiou

 

1. Limitné hodnoty emisií (mg/Nm³) pre stredne veľké spaľovacie zariadenia iné ako motory a plynové turbíny

Znečisťujúca látka

Tuhá biomasa

Ostatné tuhé palivá

Kvapalné palivá iné ako ťažké vykurovacie oleje

Ťažký vykurovací olej

Zemný plyn

Plynné palivá (iné ako zemný plyn)

SO2

200

400

170

350

-

35

NOX

650

650

200

650

200

250

Tuhé častice

30(1)

30

30

30

-

-

__________________

(1) 45 mg/Nm3 v prípade zariadení s tepelným príkonom menším alebo rovným 5 MW.

 

Pozmeňujúci návrh

1. Emisné limity (mg/Nm3) pre existujúce stredne veľké spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom medzi 1 a 5 MW. Iné zariadenia ako motory a plynové turbíny

Znečisťujúca látka

Tuhá biomasa

Ostatné tuhé palivá

Plynový olej

Iné kvapalné palivá ako plynový olej

Zemný plyn

Plynné palivá (iné ako zemný plyn)

SO2

200(1)(2)

400

-

350

-

200(3)

NOx

650

650

200

650

250

250

Prach

50(4)

50(4)

-

50

-

-

__________________

(1) Táto hodnota sa neuplatňuje v prípade zariadení spaľujúcich výlučne tuhú drevnú biomasu.

(2) 300 mg/Nm3 v prípade zariadení spaľujúcich slamu.

(3) 400 mg/Nm³ v prípade nízkovýhrevných plynov z koksárenských pecí (železiarsky a oceliarsky priemysel).

(4) 150 mg/Nm3 do 1. januára 2035.

1a. Emisné limity (mg/Nm3) pre existujúce stredne veľké spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom nad 5 MW Iné zariadenia ako motory a plynové turbíny

Znečisťujúca látka

Tuhá biomasa

Ostatné tuhé palivá

Plynový olej

Iné kvapalné palivá ako plynový olej

Zemný plyn

Plynné palivá (iné ako zemný plyn)

SO2

200 (2) (3)

400

350

-

35 (1) (4)

NOX

650

650

200

650

250

250

Prach

30 (5)

30 (5)

 

30

-

-

__________________

(1) 400 mg/Nm³ v prípade nízkovýhrevných plynov z koksárenských pecí a 200 mg/Nm³ v prípade nízkovýhrevných plynov z vysokých pecí (železiarsky a oceliarsky priemysel).

(2) Táto hodnota sa neuplatňuje v prípade zariadení spaľujúcich výlučne tuhú drevnú biomasu.

(3) 300 mg/Nm3 v prípade zariadení spaľujúcich slamu.

(4) 170 mg/Nm3 v prípade bioplynu.

(5) 50 mg/Nm3 v prípade zariadení s celkovým menovitým tepelným príkonom od 5 do 20 MW.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Príloha II – časť 2 – bod 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

1. Limitné hodnoty emisií (mg/Nm³) pre stredne veľké spaľovacie zariadenia iné ako motory a plynové turbíny

 

Pozmeňujúci návrh

1. Emisné limity (mg/Nm3) pre nové stredne veľké spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom medzi 1 a 50 MW. Iné zariadenia ako motory a plynové turbíny

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Príloha IV – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Prvé merania sa vykonajú do troch mesiacov po registrácii zariadenia.

3. Prvé merania sa vykonajú do šiestich mesiacov po povolení alebo registrácii zariadenia alebo dátume začatia prevádzky, podľa toho, čo nastane neskôr.

Odôvodnenie

Návrh Komisie stanovuje veľmi krátku lehotu pre skúšky emisií zariadenia po registrácii. Výsledkom bude veľmi vysoký dopyt po skúškach v kľúčových dátumoch (napríklad v roku 2025 a v roku 2030, keď existujúce zariadenia budú musieť byť zaregistrované a začať dodržiavať limitné hodnoty emisií), a okrem toho zariadenie nemusí byť prevádzkyschopné do troch mesiacov od registrácie, ak sa oneskorí uvedenie do prevádzky. Domnievame sa preto, že je potrebná dodatočná flexibilita, pokiaľ ide o dátum prvej skúšky.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Príloha IV – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Členské štáty môžu ako alternatívu k pravidelným meraniam uvedeným v bode 1 vyžadovať kontinuálne merania.

 

V prípade kontinuálnych meraní podliehajú automatizované systémy merania kontrole prostredníctvom paralelných meraní referenčnými metódami najmenej raz ročne a prevádzkovateľ o výsledkoch týchto kontrol informuje príslušný orgán.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Príloha IV – časť 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Posúdenie dosiahnutia súladu

 

1. V prípade pravidelných meraní sa emisné limity uvedené v článku 5 považujú za dodržané, ak výsledky každej série meraní alebo iných postupov definovaných a určených podľa pravidiel ustanovených príslušnými orgánmi nepresahujú príslušný emisný limit.

 

2. V prípade periodických meraní sa súlad s emisnými limitmi uvedenými v článku 5 posudzuje tak, ako je uvedené v bode 1 časti 4 prílohy V k smernici 2010/75/EÚ.

 

Validované priemerné hodnoty sa určujú podľa bodov 9 a 10 časti 3 prílohy V k smernici 2010/75/EÚ.

 

Na účely výpočtu priemerných hodnôt emisií sa neberú do úvahy hodnoty namerané počas období uvedených v článku 5 ods. 6 a 7, ako aj období nábehu a odstávky.

POSTUP

Názov

Obmedzenie emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení

Referenčné čísla

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

13.1.2014

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

               dátum vymenovania

Fredrick Federley

15.9.2014

Prerokovanie vo výbore

25.9.2014

23.2.2015

 

 

Dátum prijatia

14.4.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

9

10

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Marco Zullo

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg


POSTUP

Názov

Obmedzenie emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení

Referenčné čísla

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

Dátum predloženia v EP

18.12.2013

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

13.1.2014

 

 

 

Spravodajcovia:

               dátum vymenovania

Andrzej Grzyb

10.7.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.12.2014

24.2.2015

14.4.2015

 

Dátum prijatia

6.5.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

58

9

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Bart Staes

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marek Jurek, Catherine Stihler

Dátum predloženia

13.5.2015

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia