Postopek : 2013/0442(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0160/2015

Predložena besedila :

A8-0160/2015

Razprave :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Glasovanja :

PV 07/10/2015 - 10.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0339

POROČILO     ***I
PDF 1026kWORD 654k
13.5.2015
PE 546.891v02-00 A8-0160/2015

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak

(COM(2013)0919 – C8‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Andrzej Grzyb

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE ODBORA ZA INDUSTRIJO, RAZISKAVE IN ENERGETIKO
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak

(COM(2013)0919 – C8‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0919),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0003/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 10. julija 2014(1),

–       ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 7. oktobra 2014(2),

–       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0160/2015),

1.      sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Sklep XXX/XXXX Evropskega parlamenta in Sveta14 (akcijski program) priznava, da so bile emisije onesnaževal v zrak v preteklih desetletjih občutno zmanjšane, toda hkrati so v številnih delih Evrope ravni onesnaženosti zraka še vedno problematične in so državljani Unije še naprej izpostavljeni snovem, ki onesnažujejo zrak, kar lahko škodljivo vpliva na njihovo zdravje in počutje. Glede na akcijski program so ekosistemi še vedno ogroženi zaradi prekomernega usedanja dušika in žvepla, kar je povezano z emisijami iz prometa, netrajnostno kmetijsko prakso in proizvodnjo električne energije.

(1) Sklep XXX/XXXX Evropskega parlamenta in Sveta14 (akcijski program) priznava, da so bile emisije onesnaževal v zrak v preteklih desetletjih občutno zmanjšane, toda hkrati so v številnih delih Evrope ravni onesnaženosti zraka še vedno problematične in so državljani Unije še naprej izpostavljeni snovem, ki onesnažujejo zrak, kar lahko škodljivo vpliva na njihovo zdravje in počutje. Glede na akcijski program so ekosistemi še vedno ogroženi zaradi prekomernega usedanja dušika in žvepla, kar je povezano z emisijami iz prometa, netrajnostno kmetijsko prakso in proizvodnjo električne energije. Kakovost zraka v številnih predelih Unije še vedno ni skladna z omejitvami, ki jih je določila Unija sama, in cilji, ki jih je predlagala Svetovna zdravstvena organizacija.

__________________

__________________

14 Sklep XXX/XXXX Evropskega parlamenta in Sveta z dne … … … o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“ (UL L… ,… … … , str…).

Sklep XXX/XXXX Evropskega parlamenta in Sveta z dne … … … o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“ (UL L… ,… … … , str…).

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Zgorevanje goriva v majhnih kurilnih napravah in aparatih se lahko zajame z akti za izvajanje Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo15. Zgorevanje goriva v velikih kurilnih napravah je zajeto v Direktivi 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. januarja 201316, medtem ko se Direktiva 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta17 še naprej uporablja za velike kurilne naprave, zajete v členu 30(2) Direktive 2010/75/EU, in sicer do 31. decembra 2015.

(5) Zgorevanje goriva v majhnih kurilnih napravah in aparatih se lahko zajame z akti za izvajanje Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo15. Vendar so v okviru navedene direktive potrebni dodatni ukrepi, s katerimi bi odpravili preostalo zakonodajno vrzel. Zgorevanje goriva v velikih kurilnih napravah je zajeto v Direktivi 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. januarja 201316, medtem ko se Direktiva 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta17 še naprej uporablja za velike kurilne naprave, zajete v členu 30(2) Direktive 2010/75/EU, in sicer do 31. decembra 2015.

__________________

__________________

15 Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L 285, 31.10.2009, str. 10).

15 Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L 285, 31.10.2009, str. 10).

16 Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17).

16 Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17).

17 Direktiva 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav (UL L 309, 27.11.2001, str. 1).

17 Direktiva 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav (UL L 309, 27.11.2001, str. 1).

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Ta direktiva se ne bi smela uporabljati za izdelke, povezane z energijo, ki so zajeti v izvedbene ukrepe, sprejete v skladu z Direktivo 2009/125/ES, ali poglavje III ali IV Direktive 2010/75/EU. Iz področja uporabe te direktive bi bilo treba izvzeti tudi nekatere druge kurilne naprave, in sicer na podlagi njihovih tehničnih lastnosti ali njihove uporabe v določenih dejavnostih.

(9) Ta direktiva se ne bi smela uporabljati za srednje velike kurilne naprave, ki so zajete v poglavju III ali IV Direktive 2010/75/EU. Iz področja uporabe te direktive bi bilo treba izvzeti tudi nekatere druge kurilne naprave, in sicer na podlagi njihovih tehničnih lastnosti ali njihove uporabe v določenih dejavnostih.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Mejne vrednosti emisij iz Priloge II se ne bi smele uporabljati za srednje velike kurilne naprave na Kanarskih otokih, v francoskih čezmorskih departmajih ter na otočjih Azori in Madeira, in sicer zaradi tehničnih in logističnih težav, ki so povezane z osamljeno lego teh naprav. Države članice bi morale določiti mejne vrednosti emisij za te naprave, da bi zmanjšale njihove emisije v zrak ter morebitna tveganja za zdravje ljudi in okolje.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b) Ta direktiva bi se morala uporabljati za kombinacije, ki jih sestavljajo dve ali več kurilnih naprav, katerih skupna nazivna vhodna toplotna moč je enaka ali večja od 1 MW in manjša od 50 MW, razen če je kombinacija kurilna naprava, zajeta v poglavju III Direktive 2010/75/EU. Če je na enem mestu v postroju, ki omogoča porazdelitev obremenitve, nameščenih več kurilnih naprav z nazivno vhodno toplotno močjo manj kot 1 MW, bi bilo treba za namene te direktive tako kombinacijo šteti za eno samo kurilno napravo.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9c) Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da v zvezi z onesnaževali, za katera se uporabljajo mejne vrednosti emisij v skladu s to direktivo, slednje ne uporabljajo za obrate, zajete v poglavju II Direktive 2010/75/EU, če te mejne vrednosti emisij ne presegajo omejitev iz Priloge II k tej direktivi, razen če ne gre za naprave na goriva v rafinerijah mineralnega olja in plina ali kotle za predelavo, ki se uporabljajo pri proizvodnji papirne kaše. V teh primerih bi morale države članice te naprave na zahtevo upravljavca izvzeti.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Da se zagotovi nadzor nad emisijami žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in delcev v zrak, bi morala vsaka srednje velika kurilna naprava obratovati samo pod pogojem, da je vsaj registrirana pri pristojnem organu na podlagi obvestila upravljavca.

(10) Da bi zagotovili nadzor nad emisijami žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in prahu v zrak, bi morala vsaka srednje velika kurilna naprava obratovati samo pod pogojem, da je pristojni organ na podlagi obvestila ali informacij upravljavca zanjo izdal dovoljenje ali jo registriral.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Kadar se že uporabljajo revizije in inšpekcijski pregledi za preverjanje skladnosti z drugo okoljsko zakonodajo, bi morali pristojni organi te obstoječe mehanizme v čim večjem obsegu uporabljati za zagotovitev skladnosti s to direktivo. Ti mehanizmi bi lahko na primer vključevali mehanizme iz Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a ali Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta1b.

 

______________

 

1a Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).

 

1b Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1).

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) V skladu s členom 193 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) ta direktiva državam članicam ne preprečuje ohranitve ali uvedbe strožjih varstvenih ukrepov, na primer za namene doseganja skladnosti s standardi kakovosti okolja. Zlasti na območjih, kjer mejne vrednosti kakovosti zraka niso dosežene, bi bilo treba uporabiti strožje mejne vrednosti emisij, kot so ciljne vrednosti v Prilogi III te direktive, ki bi tudi spodbujale ekološke inovacije v Uniji ter zlasti olajšale dostop do trga malim in srednje velikim podjetjem.

(13) V skladu s členom 193 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) ta direktiva državam članicam ne preprečuje ohranitve ali uvedbe strožjih varstvenih ukrepov, na primer za namene doseganja skladnosti s standardi kakovosti okolja. Zlasti na območjih, kjer mejne vrednosti kakovosti zraka niso dosežene, bi morale države članice razmisliti o strožjih mejnih vrednostih emisij, kot so ciljne vrednosti v Prilogi III te direktive, ki bi tudi spodbujale ekološke inovacije v Uniji ter zlasti olajšale dostop do trga malim in srednje velikim podjetjem. Če bi se države članice odločile za sprejetje takih ukrepov, bi morale izvesti oceno možnih učinkov.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Da bi se omejilo breme za mala in srednje velika podjetja, ki upravljajo srednje velike kurilne naprave, bi morale biti upravne obveznosti v zvezi z obveščanjem in spremljanjem sorazmerne, hkrati pa bi pristojnim organom morale dopuščati učinkovito preverjanje skladnosti.

(15) Da bi se omejilo breme za mala in srednje velika podjetja, ki upravljajo srednje velike kurilne naprave, bi morale biti upravne obveznosti v zvezi z obveščanjem in spremljanjem sorazmerne in preprečiti podvajanje, hkrati pa bi pristojnim organom morale dopuščati učinkovito preverjanje skladnosti.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) Komisija bi morala v doglednem času in na osnovi naprednejše tehnologije oceniti potrebo po spremembi mejnih vrednosti emisij iz Priloge II. Na osnovi spremljanja iz člena 6 bi morala oceniti tudi, ali je treba predlagati posebne mejne vrednosti emisij za druga onesnaževala, na primer ogljikov monoksid. V ta namen bi morale države članice sprejeti potrebne ukrepe, s katerimi bi zagotovile izvajanje tovrstnega spremljanja.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16b) Ta direktiva bi se morala pregledati v povezavi z [Direktivo (EU) .../...*].

 

_____________

 

* UL: prosimo, vstavite številko, naslov in referenco iz dokumenta COD 2013/0443.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta direktiva določa pravila tudi za spremljanje emisij ogljikovega monoksida.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Ta direktiva se uporablja tudi za kombinacijo, ki jo sestavljajo nove srednje velike kurilne naprave v skladu s členom 3a, tudi če je skupna nazivna vhodna toplotna moč take kombinacije 50 MW ali več, razen če je kombinacija kurilna naprava, zajeta v poglavju III Direktive 2010/75/EU.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) kurilne naprave, zajete v Direktivi 97/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a;

 

__________________

 

1a Direktiva 97/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1997 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti plinastim in trdnim onesnaževalom iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo (UL L 59, 27.2.1998, str. 1).

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab) kurilne naprave na kmetijah s skupno nazivno vhodno toplotno močjo do največ 5 MW, ki kot gorivo uporabljajo izključno nepredelan perutninski gnoj iz člena 9(a) Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta1a;

 

__________________

 

1a Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (UL L 300, 14.11.2009, str. 1).

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) izdelke, povezane z energijo, ki so zajeti v izvedbenih ukrepih, sprejetih v skladu z Direktivo 2009/125/ES, kjer navedeni izvedbeni akti določajo mejne vrednosti emisij za onesnaževala, navedena v Prilogi II te direktive;

črtano

Obrazložitev

S pravnega vidika področja uporabe direktive o srednje velikih kurilnih napravah – kot bistvenega dela direktive – ne bi smeli spremeniti/omejiti z izvedbenimi ukrepi, sprejetimi v skladu z drugo direktivo. Če se področje uporabe navedene direktive ne bo razširilo, tako da bo zajemalo naprave z močjo manj kot 1 MW, izvzetje ni potrebno, saj izvedbeni akti direktive o okoljsko primerni zasnovi ne bodo zajemali naprav z močjo večjo kot ali enako 1 MW.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) naprave, v katerih se plinasti produkti zgorevanja uporabljajo za neposredno segrevanje, sušenje ali katero koli drugo obdelavo predmetov ali materialov;

(c) naprave, v katerih se plinasti produkti zgorevanja uporabljajo za neposredno segrevanje, sušenje ali katero koli drugo obdelavo predmetov ali materialov ali za neposredno plinsko ogrevanje, ki se uporablja za ogrevanje zaprtih prostorov, da se izboljšajo delovne razmere;

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) plinske turbine ter plinske in dizelske motorje, ki se uporabljajo na naftnih ploščadih;

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb) naprave za regeneracijo katalizatorjev iz kreking procesov;

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka f c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fc) naprave za pretvorbo vodikovega sulfida v žveplo;

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka f d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fd) reaktorje, ki se uporabljajo v kemični industriji;

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka f e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fe) koksarniške peči;

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka f f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ff) rekuperatorje toplote pri plavžih;

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Ta direktiva se ne uporablja za raziskovalne dejavnosti, razvojne dejavnosti ali dejavnosti preizkušanja, povezane s srednje velikimi kurilnimi napravami. Države članice lahko za uporabo tega odstavka določijo posebne pogoje.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Mejne vrednosti emisij iz Priloge II se ne uporabljajo za srednje velike kurilne naprave na Kanarskih otokih, v francoskih čezmorskih departmajih ter na otočjih Madeira in Azori. Države članice določijo mejne vrednosti emisij za te naprave, da bi zmanjšale njihove emisije v zrak ter morebitna tveganja za zdravje ljudi in okolje.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 3 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) delci“ pomeni delce, kakršne koli oblike, zgradbe ali gostote, razpršene v plinasti fazi pri pogojih na točki vzorčenja, ki se lahko po reprezentativnem odvzemu vzorca plina za analizo zberejo s filtriranjem pri določenih pogojih in ki po sušenju pri določenih pogojih ostanejo pred filtrom ali na filtru;

(4) prah“ pomeni delce, kakršne koli oblike, zgradbe ali gostote, razpršene v plinasti fazi pri pogojih na točki vzorčenja, ki se lahko po reprezentativnem odvzemu vzorca plina za analizo zberejo s filtriranjem pri določenih pogojih in ki po sušenju pri določenih pogojih ostanejo pred filtrom ali na filtru;

 

(Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Člen 3 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) „obstoječa kurilna naprava“ pomeni kurilno napravo, ki je začela obratovati pred [1 leto po datumu prenosa];

(6) „obstoječa kurilna naprava“ pomeni kurilno napravo, ki je začela obratovati pred [12 mesecev po datumu prenosa] ali za katero je bilo izdano dovoljenje pred [6 mesecev po datumu prenosa] v skladu z nacionalno zakonodajo, če je naprava začela obratovati najpozneje [18 mesecev po datumu prenosa];

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Člen 3 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) „obratovalne ure“ pomeni čas, izražen v urah, med katerim kurilna naprava izpušča emisije v zrak;

(16) „obratovalne ure“ pomeni čas, izražen v urah, med katerim kurilna naprava obratuje in izpušča v zrak emisije, vključno z obdobji zagona in ustavitve;

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Člen 3 – točka 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) „majhni izdvojeni sistem“ pomeni majhni izdvojeni sistem, kot je opredeljen v členu 2(26) Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a;

 

__________________

 

1a Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (UL L 211, 14.8.2009, str. 55).

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 3 – točka 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19b) „mikro izdvojeni sistem“ pomeni mikro izdvojeni sistem, kot je opredeljen v členu 2(27) Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a;

 

__________________

 

1a Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (UL L 211, 14.8.2009, str. 55).

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 19 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19c) „bistvena sprememba“ pomeni spremembo lastnosti ali delovanja kurilne naprave oziroma njeno nadgradnjo, ki ima lahko pomembne negativne učinke na zdravje ljudi in okolje;

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 19 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19d) „zemeljski plin“ pomeni plinasto gorivo, kot je opredeljeno v standardu ISO 13686:2013.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Agregacijska pravila

 

1. V tej direktivi se kombinacija dveh ali več novih srednje velikih kurilnih naprav šteje za eno samo srednje veliko kurilno napravo, pri čemer se njihove nazivne vhodne toplotne moči seštejejo za namene izračuna skupne nazivne vhodne toplotne moči naprave, kadar:

 

– se odpadni plini teh naprav izpuščajo skozi skupen odvodnik ali

 

– bi se odpadni plini teh naprav ob upoštevanju tehničnih in gospodarskih dejavnikov po mnenju pristojnega organa lahko izpuščali skozi skupen odvodnik.

 

2. Pri izračunu skupne nazivne vhodne toplotne moči kombinacije dveh ali več kurilnih naprav se posamezne kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo manj kot 1 MW ne upoštevajo, razen če je več srednje velikih kurilnih naprav z istim namenom nameščenih na enem mestu v postroju, ki omogoča porazdelitev obremenitve. V tem primeru se kombinacija za porazdelitev obremenitve, sestavljena iz takih naprav, šteje za eno samo kurilno napravo, pri čemer se njihove zmogljivosti za namen izračuna skupne nazivne vhodne toplotne moči seštejejo, tudi če je nazivna vhodna toplotna moč vsake posamezne kurilne naprave manjša od 1 MW.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Registracija

Dovoljenja in registracija

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, da zagotovijo, da srednje velike kurilne naprave obratujejo le, če so registrirane pri pristojnem organu.

1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da nobena nova srednje velika kurilna naprava ne obratuje brez dovoljenja ali registracije.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe s katerimi zagotovijo, da od 1. januarja 2020 nobena obstoječa srednje velika kurilna naprava z nazivno vhodno toplotno močjo nad 15 MW ne obratuje brez dovoljenja ali registracije.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe s katerimi zagotovijo, da od 1. januarja 2022 nobena obstoječa srednje velika kurilna naprava z nazivno vhodno toplotno močjo nad 5 MW in manj kot ali enako 15 MW ne obratuje brez dovoljenja ali registracije.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da od 1. januarja 2025 nobena obstoječa srednje velika kurilna naprava z nazivno vhodno toplotno močjo 5 MW ali manj ne obratuje brez dovoljenja ali registracije.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Postopek registracije vključuje vsaj uradno obvestilo upravljavca za pristojni organ o obratovanju ali nameravanem obratovanju srednje velike kurilne naprave.

2. Države članice opredelijo postopke za izdajo dovoljenj ali registracijo. Ti postopki vključujejo vsaj obveznost upravljavca, da obvesti pristojni organ o obratovanju ali nameravanem obratovanju srednje velike kurilne naprave.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pristojni organ registrira srednje veliko kurilno napravo v roku enega meseca po uradnem obvestilu upravljavca in o tem obvesti upravljavca.

4. Pristojni organ registrira ali začne postopek izdaje dovoljenja za srednje veliko kurilno napravo v roku enega meseca po obvestilu upravljavca in o tem obvesti upravljavca.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Obstoječe srednje velike kurilne naprave so lahko izvzete iz obveznosti uradnega obveščanja iz odstavka 2 pod pogojem, da so vse informacije iz odstavka 3 bile dane na voljo pristojnim organom.

črtano

Navedene kurilne naprave se registrirajo do [trinajst mesecev po datumu prenosa].

 

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Za vsako srednje veliko kurilno napravo register, ki ga vodijo pristojni organi, vsebuje vsaj informacije iz Priloge I in katere koli informacije, pridobljene s preverjanjem rezultatov spremljanja ali drugimi preverjanji skladnosti iz členov 7 in 8.

6. Pristojni organi vodijo register srednje velikih kurilnih naprav, ki je javno dostopen in vsebuje vsaj informacije iz Priloge I in informacije, pridobljene s preverjanjem rezultatov spremljanja ali drugimi preverjanji skladnosti iz členov 7 in 8, ter informacije, pridobljene v zvezi s spremembami na srednje velikih kurilnih napravah iz člena 9.

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Dovoljenja ali registracije na podlagi druge nacionalne zakonodaje ali zakonodaje Unije se lahko skupaj z dovoljenjem ali registracijo iz odstavka 1 združijo v eno samo dovoljenje ali registracijo, če ta vsebuje informacije v skladu s tem členom.

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Države članice lahko srednje velike kurilne naprave, ki so del obrata, zajetega v poglavju II Direktive 2010/75/EU, izvzamejo iz doseganja skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij iz Priloge II in določbami člena 6 te direktive v zvezi s tistimi onesnaževali, za katera se uporabljajo mejne vrednosti emisij v skladu z določbami členov 13(5) in 15(3) Direktive 2010/75/EU glede teh naprav, le, če te mejne vrednosti emisij ne presegajo omejitev iz Priloge II te direktive.

 

V primeru kurilnih naprav na goriva v rafinerijah mineralnega olja in plina in v primeru kotlov za predelavo, ki se uporabljajo pri proizvodnji papirne kaše, države članice na zahtevo upravljavca srednje velike kurilne naprave iz doseganja skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij iz Priloge II in določbami člena 6 te direktive izvzamejo srednje velike kurilne naprave, ki so del obrata, zajetega v poglavju II Direktive 2010/75/EU, v zvezi s tistimi onesnaževali, za katera se uporabljajo mejne vrednosti emisij v skladu z določbami členov 13(5) in 15(3) Direktive 2010/75/EU glede teh naprav.

Predlog spremembe  46

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Od 1. januarja 2025 emisije žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in delcev v zrak iz obstoječe srednje velike kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo nad 5 MW ne presegajo mejnih vrednosti emisij iz dela 1 Priloge II.

Od 1. januarja 2020 emisije žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in prahu v zrak iz obstoječe srednje velike kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo nad 15 MW ne presegajo mejnih vrednosti emisij iz dela 1 Priloge II.

Predlog spremembe  47

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Od 1. januarja 2022 emisije žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in prahu v zrak iz obstoječe srednje velike kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo nad 5 MW in manj kot ali enako 15 MW ne presegajo mejnih vrednosti emisij iz dela 1 Priloge II.

Predlog spremembe  48

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Od 1. januarja 2030 emisije žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in delcev v zrak iz obstoječe srednje velike kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 5 MW ali manj ne presegajo mejnih vrednosti emisij iz dela 1 Priloge II.

Od 1. januarja 2027 emisije žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in prahu v zrak iz obstoječe srednje velike kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 5 MW ali manj ne presegajo mejnih vrednosti emisij iz dela 1 Priloge II.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice lahko obstoječe srednje velike kurilne naprave, ki so del majhnih in mikro izdvojenih sistemov, brez poseganja v obstoječe mednarodne obveznosti izvzamejo iz doseganja skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij iz dela 1 Priloge II za največ pet let od datumov iz prvega, drugega in tretjega pododstavka odstavka 2 tega člena, vendar največ do leta 2030.

Predlog spremembe  50

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pristojni organ lahko z odstopanjem od odstavka 1 in brez poseganja v predpisano kakovost okolja in zraka za največ pet let od datuma za doseganje skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij iz Priloge II, vendar največ do leta 2030, v posebnih primerih določi manj stroge mejne vrednosti emisij, če je vsaj 50 % proizvedene koristne toplote naprave – kot tekoče povprečje v obdobju petih let – dobavljene v obliki pare ali vroče vode v javno omrežje za daljinsko ogrevanje ali če je glavno gorivo trdna biomasa. To odstopanje se lahko uporabi le, če ocena pokaže, da bi doseganje ravni emisij iz Priloge II povzročilo nesorazmerno višje stroške v primerjavi z okoljskimi koristmi zaradi:

 

(a) geografskega položaja ali lokalnih okoljskih pogojev obrata ali

 

(b) tehničnih lastnosti obrata.

 

Najvišje mejne vrednosti emisij, ki jih določijo pristojni organi, ne smejo presegati 1100 mg/Nm3 za žveplov dioksid in 150 mg/Nm³ za prah.

 

Pristojni organ v vsakem primeru zagotovi, da se ne povzroči znatnega onesnaženja in da se doseže visoka raven varstva okolja na splošno.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko iz doseganja skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij iz dela 1 Priloge II izvzamejo obstoječe srednje velike kurilne naprave, ki ne obratujejo več kot 500 obratovalnih ur na leto. V tem primeru se za naprave na trdna goriva uporablja mejna vrednost emisij delcev v višini 200 mg/Nm³.

Države članice lahko iz doseganja skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij iz dela 1 Priloge II izvzamejo obstoječe srednje velike kurilne naprave, ki ne obratujejo več kot 500 obratovalnih ur na leto v tekočem povprečju petih let, in sicer v nujnih primerih ali izrednih okoliščinah, zaradi katerih je potrebna njihova uporaba. Države članice lahko podaljšajo omejitev na 800 ur v naslednjih primerih:

 

– za proizvodnjo rezervne energije na povezanih otokih ob izpadu glavnega vira napajanja otoka;

 

– srednje velike kurilne naprave, ki se uporabljajo za proizvodnjo toplote ob izjemno mrzlih vremenskih razmerah.

 

V tem primeru se za naprave na trdna goriva uporablja mejna vrednost emisij prahu v višini 200 mg/Nm³.

Predlog spremembe  52

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Od [1 leto po datumu prenosa] emisije žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in delcev iz nove srednje velike kurilne naprave v zrak ne presegajo mejnih vrednosti emisij iz dela 2 Priloge II.

Od [12 mesecev po datumu prenosa] emisije žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in prahu iz nove srednje velike kurilne naprave v zrak ne presegajo mejnih vrednosti emisij iz dela 2 Priloge II.

Predlog spremembe  53

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko iz doseganja skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij iz dela 2 Priloge II izvzamejo nove srednje velike kurilne naprave, ki ne obratujejo več kot 500 obratovalnih ur na leto. V tem primeru se za naprave na trdna goriva uporablja mejna vrednost emisij delcev v višini 100 mg/Nm³.

Države članice lahko iz doseganja skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij iz dela 2 Priloge II izvzamejo nove srednje velike kurilne naprave, ki ne obratujejo več kot 500 obratovalnih ur na leto v tekočem povprečju treh let, in sicer v nujnih primerih, zaradi katerih je potrebna njihova uporaba. V tem primeru se za naprave na trdna goriva uporablja mejna vrednost emisij prahu v višini 100 mg/Nm³.

Predlog spremembe  54

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Na območjih, ki ne dosegajo skladnosti z mejnimi vrednostmi kakovosti zraka iz Direktive 2008/50/ES, države članice za posamezne srednje velike kurilne naprave na navedenih območjih uporabijo mejne vrednosti emisij, ki temeljijo na ciljnih vrednostih v Prilogi III, ali strožje vrednosti, ki jih določijo države članice, razen če se Komisiji predloži dokaz, da bi uporaba takšnih mejnih vrednosti emisij povzročila nesorazmerne stroške in da so bili v načrte za kakovost zraka, zahtevanimi v členu 23 Direktive 2008/50/ES, vključeni drugi ukrepi, ki zagotavljajo skladnost z mejnimi vrednostmi kakovosti zraka.

4. Na območjih, ki ne dosegajo skladnosti z mejnimi vrednostmi kakovosti zraka iz Direktive 2008/50/ES, države članice za posamezne srednje velike kurilne naprave na navedenih območjih ocenijo, ali je treba uporabiti strožje mejne vrednosti emisij, ki temeljijo na ciljnih vrednostih iz Priloge III.

Predlog spremembe  55

Predlog direktive

Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5a

 

Energetska učinkovitost

 

1. Države članice sprejmejo ukrepe za spodbujanje večje energetske učinkovitosti srednje velikih kurilnih naprav.

 

2. Komisija do 31. decembra 2016 določi minimalne standarde energetske učinkovitosti za srednje velike kurilne naprave v skladu z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

 

3. Komisija sporoči rezultate ocene Evropskemu parlamentu in Svetu, po potrebi skupaj z zakonodajnim predlogom, v katerem določi ravni energetske učinkovitosti za nove srednje velike kurilne naprave, ki bodo veljale od 1. januarja 2020.

Predlog spremembe  56

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice vzpostavijo sistem okoljskih inšpekcijskih pregledov srednje velikih kurilnih naprav ali izvajajo druge ukrepe za preverjanje skladnosti z zahtevami iz te direktive.

1. Države članice vzpostavijo učinkovit sistem za preverjanje skladnosti z zahtevami iz te direktive, kateri temelji na okoljskih inšpekcijskih pregledih ali drugih ukrepih.

Predlog spremembe  57

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Kadar se za preverjanje skladnosti z drugo zakonodajo Unijo za omejevanje emisij že uporabljajo revizije in inšpekcijski pregledi, jih države članice lahko uporabijo za preverjanje skladnosti s to direktivo.

Predlog spremembe  58

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo, da so obdobja zagona in zaustavitve srednje velikih kurilnih naprav ter kakršnih koli okvar čim krajša. V primeru okvare ali izpada sekundarne opreme za zmanjšanje emisij upravljavec o tem nemudoma obvesti pristojni organ.

3. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da upravljavci poskrbijo za čim krajša obdobja zagona in zaustavitve srednje velikih kurilnih naprav ter okvar. V primeru okvare ali izpada sekundarne opreme za zmanjšanje emisij upravljavec o tem nemudoma obvesti pristojni organ.

Predlog spremembe  59

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Upravljavec sporoči primere neskladnosti pristojnemu organu čim prej in v obliki, ki jo določijo države članice.

Predlog spremembe  60

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. V primeru neskladnosti države članice zagotovijo, da:

4. V primeru neskladnosti države članice zagotovijo, da pristojni organ od upravljavca zahteva, da sprejme potrebne ukrepe, s katerimi v čim krajšem času ponovno vzpostavi skladnost.

(a) upravljavec takoj obvesti pristojni organ;

 

(b) upravljavec takoj sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da se skladnost v najkrajšem možnem času ponovno vzpostavi;

 

(c) pristojni organ od upravljavca zahteva, da sprejme kakršne koli ustrezne dopolnilne ukrepe, ki so po mnenju pristojnega organa potrebni za ponovno vzpostavitev skladnosti.

 

Če skladnosti ni možno ponovno vzpostaviti, pristojni organ prekine obratovanje naprave in razveljavi registracijo.

Če skladnosti ni možno ponovno vzpostaviti, pristojni organ prekine obratovanje naprave in razveljavi dovoljenje oz. registracijo.

Predlog spremembe  61

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) brez poseganja v člen 4(5) dokazilo o uradni obvestitvi pristojnega organa;

črtano

Predlog spremembe  62

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) dokazilo pristojnega organa o registraciji;

(b) dovoljenje ali dokazilo pristojnega organa o registraciji;

Predlog spremembe  63

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) kjer je ustrezno, evidenco obratovalnih ur iz drugega pododstavka člena 5(2);

(d) kjer je ustrezno, evidenco obratovalnih ur iz tretjega pododstavka člena 5(2) in drugega pododstavka člena 5(3);

Predlog spremembe  64

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) evidenco primerov neskladnosti in sprejetih ukrepov v skladu s členom 7(4).

Predlog spremembe  65

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb) dokumente iz člena 9.

Predlog spremembe  66

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Podatki, navedeni v odstavku 2, se dajo na voljo lokalnim in regionalnim organom na območju, kjer je srednje velika kurilna naprava.

Predlog spremembe  67

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Upravljavec obvesti pristojni organ o kakršnih koli načrtovanih spremembah na srednje veliki kurilni napravi, ki bi vplivale na uporabljene mejne vrednosti emisij. Takšno obvestilo se posreduje vsaj en mesec pred spremembo.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  68

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Po prejemu obvestila upravljavca v skladu z odstavkom 1 pristojni organ vsako takšno spremembo registrira v roku enega meseca.

2. Po prejemu obvestila upravljavca v skladu z odstavkom 1 pristojni organ po potrebi v treh mesecih posodobi dovoljenje ali registracijo in o tem obvesti upravljavca.

Obrazložitev

Pristojnemu organu je treba omogočiti, da posodobi dovoljenje za napravo ali njeno registracijo glede na učinke, ki bi jih spremembe lahko imele na kakovost zraka in na uporabljene mejne vrednosti emisij.

Predlog spremembe  69

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. V primeru bistvene spremembe na obstoječi srednje veliki kurilni napravi v skladu s točko 19a člena 3(1) pristojni organ posodobi dovoljenje ali registracijo v skladu z zahtevami za nove kurilne naprave in o tem obvesti upravljavca.

Predlog spremembe  70

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v Direktivo 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta24 pristojni organ da javnosti, tudi preko interneta, na voljo register srednje velikih kurilnih naprav.

Brez poseganja v Direktivo 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta24 pristojni organ da javnosti, tudi prek interneta, na voljo register srednje velikih kurilnih naprav v skladu s členom 4(6).

__________________

__________________

24 Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju (UL L 41, 14.2.2003, str. 26).

24 Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju (UL L 41, 14.2.2003, str. 26).

Predlog spremembe  71

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice do [2 leti po datumu prenosa] Komisiji predložijo povzetek podatkov iz Priloge I z oceno skupnih letnih emisij žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in delcev iz teh naprav, razvrščenih v skupine glede na vrsto goriva in zmogljivostni razred.

1. Države članice do 31. decembra 2024 Komisiji predložijo povzetek podatkov iz Priloge I z oceno skupnih letnih emisij žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in prahu iz srednje velikih kurilnih naprav, razvrščenih v skupine glede na vrsto naprave, vrsto goriva in zmogljivostni razred.

Obrazložitev

Daljši rok upravičuje morebitna uvedba sistema izdaje dovoljenj, ki bo kompleksnejši od same registracije.

Predlog spremembe  72

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Države članice do 31. decembra 2024 Komisiji predložijo tudi oceno skupnih letnih emisij ogljikovega monoksida iz teh naprav, razvrščenih v skupine glede na vrsto goriva in zmogljivostni razred.

Predlog spremembe  73

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice Komisiji pošljejo drugo in tretje poročilo s posodobljenimi podatki iz odstavka 1 do 1. oktobra 2026 oziroma 1. oktobra 2031.

Države članice Komisiji pošljejo drugo in tretje poročilo s posodobljenimi podatki iz odstavkov 1 in 1a do 1. oktobra 2029 oziroma 1. oktobra 2034.

Predlog spremembe  74

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročili iz prvega pododstavka vsebujeta kvalitativne in kvantitativne informacije o izvajanju te direktive, ukrepe, sprejete za preverjanje skladnosti obratovanja srednje velikih kurilnih naprav s to direktivo, in ukrepe, sprejete za njeno izvrševanje.

Poročili iz odstavkov 1 in 1a ter prvega pododstavka tega odstavka vsebujeta kvalitativne in kvantitativne informacije o izvajanju te direktive, ukrepe, sprejete za preverjanje skladnosti obratovanja srednje velikih kurilnih naprav s to direktivo, in ukrepe, sprejete za njeno izvrševanje.

Predlog spremembe  75

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Drugo zbirno poročilo Komisije vsebuje pregled izvajanja te direktive s posebnim poudarkom na potrebi po vzpostavitvi ciljnih vrednosti iz Priloge III v obliki mejnih vrednosti emisij za celotno Unijo, ki mu je, kjer je ustrezno, priložen zakonodajni predlog.

črtano

Predlog spremembe  76

Predlog direktive

Člen 12 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12a

 

Pregled

 

1. Komisija pregleda mejne vrednosti emisij za nove srednje velike kurilne naprave do 31. decembra 2025, z izjemo mejnih vrednosti emisij dušikovih oksidov, ki jih pregleda do 31. decembra 2021. Mejne vrednosti emisij za nove in obstoječe srednje velike kurilne naprave pregleda do 31. decembra 2030. Po tem pregled opravi vsakih deset let. Pri pregledu upošteva najboljše razpoložljive tehnologije in, kadar je mogoče, podatke, zbrane na osnovi spremljanja iz člena 6.

 

2. Komisija oceni, ali je treba za srednje velike kurilne naprave zakonsko urediti emisije ogljikovega monoksida.

 

3. Komisija rezultate tega pregleda predloži Evropskemu parlamentu in Svetu ter jim po potrebi priloži zakonodajni predlog.

Obrazložitev

Pri tako dolgih rokih je treba direktivo redno pregledovati ob upoštevanju nove tehnologije.

Predlog spremembe  77

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 13 se na Komisijo prenese za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti]. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje štiri mesece pred koncem vsakega obdobja.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 13 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti]. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja in ga pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje štiri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe  78

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [datum: 1,5 leti po začetku veljavnosti]. Besedila navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [datum: 18 mesecev po začetku veljavnosti]. Besedila navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Predlog spremembe  79

Predlog direktive

Priloga I – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. v primeru uporabe drugega pododstavka člena 5(2) podpisano izjavo upravljavca, da naprava ne bo obratovala več kot 300 ur na leto;

8. v primeru uporabe tretjega pododstavka člena 5(2) ali drugega pododstavka člena 5(3) podpisano izjavo upravljavca, da naprava ne bo obratovala več kot število ur, navedeno v teh pododstavkih;

Predlog spremembe  80

Predlog direktive

Priloga IV – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Spremljanje emisij

Spremljanje emisij in ocena skladnosti

Predlog spremembe  81

Predlog direktive

Priloga IV – del 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Del I – Metode spremljanja

1. Periodične meritve SO2, NOx in delcev se zahtevajo vsaj vsaka tri leta za srednje velike kurilne naprave, katerih nazivna vhodna toplotna moč je večja od 1 MW in manjša od 20 MW, ter vsaj vsako leto za srednje velike kurilne naprave, katerih nazivna vhodna toplotna moč je enaka ali večja od 20 MW in manjša od 50 MW.

1. Periodične meritve SO2, NOx in prahu se zahtevajo vsaj:

 

vsaka tri leta za srednje velike kurilne naprave, katerih nazivna vhodna toplotna moč je večja od 1 MW in manjša od 5 MW,

 

– vsaki dve leti za srednje velike kurilne naprave, katerih nazivna vhodna toplotna moč je enaka ali večja od 5 MW in manjša od 15 MW,

 

– vsako leto za srednje velike kurilne naprave, katerih nazivna vhodna toplotna moč je enaka ali večja od 15 MW.

Predlog spremembe  82

Predlog direktive

Priloga IV – del 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Meritve so potrebne samo za onesnaževala, za katera je mejna vrednost emisij določena v Prilogi II za zadevno napravo.

2. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se meritve izvajajo tudi za ogljikov monoksid (CO).

Predlog spremembe  83

Predlog direktive

Priloga IV – del 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Prva meritev se opravi v roku treh mesecev po registraciji naprave.

3. Prva meritev se opravi v treh mesecih po registraciji naprave ali izdaji dovoljenja zanjo.

Predlog spremembe  84

Predlog direktive

Priloga IV – del I – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Države članice lahko kot nadomestno možnost za periodične meritve iz točke 1 zahtevajo stalne meritve.

 

V primeru stalnih meritev se avtomatizirani merilni sistemi kontrolirajo tako, da se izvajajo vzporedne meritve z referenčnimi metodami vsaj enkrat na leto, upravljavec pa pristojni organ obvesti o rezultatih teh kontrol.

Predlog spremembe  85

Predlog direktive

Priloga IV – del 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Vzorčenje in analiziranje onesnaževal ter meritve procesnih parametrov in katere koli uporabljene nadomestne možnosti iz točke 4 se opravijo v skladu s standardi CEN. Če standardi CEN niso na voljo, se uporabijo standardi ISO, nacionalni ali drugi mednarodni standardi, ki zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostne podatke.

5. Vzorčenje in analiziranje onesnaževal ter meritve procesnih parametrov in katere koli uporabljene nadomestne možnosti iz točke 4 se opravijo v skladu s standardi CEN. Naprava med merjenjem obratuje pod reprezentativno enakomerno obremenitvijo. Obdobja zagona in zaustavitve se ne upoštevajo. Če standardi CEN niso na voljo, se uporabijo standardi ISO, nacionalni ali drugi mednarodni standardi, ki zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostne podatke.

Predlog spremembe  86

Predlog direktive

Priloga IV – del I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Del Ia – Ocena skladnosti

 

1. V primeru periodičnih meritev se šteje, da so mejne vrednosti emisij iz člena 5 upoštevane, če rezultati vsake serije meritev ali drugih postopkov, opredeljenih in določenih v skladu s predpisi, ki so jih določili pristojni organi, ne presegajo ustrezne mejne vrednosti emisij.

 

2. V primeru stalnih meritev se skladnost z mejnimi vrednostmi emisij iz člena 5 ocenjuje, kot je določeno v točki 1 dela 4 Priloge V k Direktivi 2010/75/EU.

 

Validirane povprečne vrednosti se določijo v skladu s točkama 9 in 10 dela 3 Priloge V k Direktivi 2010/75/EU.

 

Pri izračunu povprečnih vrednosti emisij se ne upoštevajo vrednosti, izmerjene v obdobjih iz člena 5(6) in 5(7) ter ob zagonu in ustavitvi.

(1)

UL C 451, 16.12.2014, str. 134.

(2)

UL C 415, 20.11.2014, str. 23.


OBRAZLOŽITEV

V EU je približno 150.000 srednje velikih kurilnih naprav, tj. kurilnih naprav z nazivno vhodno toplotno močjo med 1 in 50 MW. Uporabljajo se na številnih področjih (vključno s proizvodnjo električne energije, ogrevanjem in hlajenjem gospodinjstev ter proizvodnjo toplote/pare za industrijske procese itd.) in so pomemben vir emisij žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in prahu. Medtem ko lahko majhne kurilna naprave pokriva Direktiva 2009/125/ES (okoljsko primerna zasnova) in velike kurilne naprave ureja Direktiva 2010/75/EU (industrijske emisije), se emisije onesnaževal zraka iz srednje velikih kurilnih naprav na splošno ne urejajo na ravni EU.

Predlog Komisije zato vsebuje določbe za srednje velike kurilne naprave. Predlog naj bi znatno prispeval k zmanjšanju onesnaževanja z NOx, SO2 in prahom, tako da določi mejne vrednosti za nove in obstoječe naprave ter preprost postopek registracije, s čimer bi znatno prispevali k izpolnjevanju obveznosti držav članic glede zmanjšanja emisij ter preprečili morebitne kompromise med kakovostjo zraka in večjo rabo biomase, ki bi sicer povzročila večjo onesnaževanje zraka.

V skladu z načelom boljše priprave zakonodaje osnutek poročila skuša preprečiti dvojno urejanje in čezmerna upravna bremena ter hkrati ohraniti cilje prvotnega zakonodajnega predloga.

Zato je bilo v členu 2 spremenjeno področje uporabe direktive, da bi pojasnili uporabo predlagane direktive in obstoječega pravnega reda Unije, zlasti, a ne izključno, glede Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah. Uvedena so bila tudi dodatna pojasnila za ohranitev regulativne doslednosti z direktivo o industrijskih emisijah.


MNENJE ODBORA ZA INDUSTRIJO, RAZISKAVE IN ENERGETIKO (Poročevalec meni, da predlagane spremembe izboljšujejo možnosti za realistično izvajanje direktive, tako da bo lahko postala pomembno orodje za izboljšanje kakovosti zraka v Evropski uniji, ne da bi družbo in gospodarstvo neupravičeno obremenjevali.23.4.2015)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak

(COM(2013)0919 – C8‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Pripravljavec mnenja: Fredrick Federley

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Onesnaženost zraka je resnično čezmejna težava in številne države članice „uvozijo“ znaten delež svojega zračnega onesnaženja iz sosednjih držav. Zato je potrebno ukrepanje na ravni Unije, da bi vzpostavili dosleden in ambiciozen okvir za boj proti emisijam.

Namen predloga Komisije je zapolniti veliko vrzel v veljavni zakonodaji EU. Nove male kurilne naprave že urejajo določbe za izvajanje Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo. Velike kurilne naprave pa urejata Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah in Direktiva 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav (do 31. decembra 2015).

Zaenkrat še ni zakonodaje na ravni EU, ki bi urejala emisije onesnaževal zraka iz srednje velikih kurilnih naprav (z nazivno vhodno toplotno močjo med 1 in 50 MW), in pripravljavec mnenja odobrava predlog Komisije, katerega cilj je zapolniti to vrzel in ustvariti bolj usklajen regulativni okvir.

Predlog je pomemben iz več razlogov. Prvič, po podatkih iz ocene učinka Komisije onesnaženost zraka povzroči več kot 400 000 prezgodnjih smrti letno in zdravstvene stroške do 940 milijard EUR. Prispeva tudi k obsežni degradaciji okolja, saj je 62 % ozemlja EU izpostavljenih evtrofikaciji, in h gospodarski škodi, ki znaša na primer 15 milijard EUR zaradi odsotnosti z dela, štiri milijarde EUR zaradi zdravstvenih stroškov, tri milijarde EUR zaradi izgube letine in milijardo EUR zaradi škode na stavbah. Drugič, zmanjšanje emisij iz srednje velikih kurilnih naprav lahko prispeva k doseganju podnebnih in energetskih ciljev EU, in sicer z zmanjšanjem količine toplogrednih plinov, povečanjem energetske učinkovitosti in spodbujanjem uporabe obnovljivih virov energije. S takojšnjim ukrepanjem in z zapolnitvijo regulativne vrzeli lahko damo jasen signal naložbam in zagotovimo dodatne spodbude za raziskave in inovacije na področju prodornih tehnologij. Tako bomo ustvarili pogoje, da bo evropsko podjetništvo lahko vodilno na področju zelenih inovacij, ki imajo ogromen potencial na izvoznih trgih. Kitajsko na primer samo onesnaženost zraka vsako leto stane 12–13 % BDP.

Pojasnitve in spremembe, ki jih predlaga pripravljavec mnenja

Več točk v predlogu Komisije je treba razjasniti in izboljšati. Pripravljavec mnenja je opredelil naslednje.

Povezava z veljavno zakonodajo

Regulativni okvir mora biti usklajen in preprečiti je treba nevarnost dvojne ureditve. Še posebej je treba razjasniti odnos med sedanjim predlogom in že veljavno direktivo o industrijskih emisijah.

Upoštevanje malih in srednjih podjetij

Ker približno 75 % srednje velikih kurilnih naprav upravljajo mala in srednja podjetja, jim je treba nameniti posebno pozornost, da jim ne bi naložili prevelikega upravnega bremena. Mala in srednja podjetja nimajo upravne zmogljivosti večjih podjetij, ta vidik pa ni upoštevan v številnih točkah v sedanjem predlogu in stališču Sveta.

Stroškovna učinkovitost

Poiskati je treba ustrezno ravnotežje med stroški podjetij in koristmi za okolje in zdravje. Jasno je, da potrebujemo mejne emisijske vrednosti, vendar morajo biti sorazmerne in praktično izvedljive. Obenem pripravljavec mnenja zagovarja ambiciozen okvir.

Prilagodljivost

Predlog Komisije že razlikuje med novimi in starimi napravami. Vseeno pa je mogoče še povečati prilagodljivost za najmanjše obstoječe naprave do 5 MW, za katere bi stroški utegnili biti razmeroma visoki.

Predlogi sprememb

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, naj upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Zgorevanje goriva v majhnih kurilnih napravah in aparatih se lahko zajame z akti za izvajanje Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo15. Zgorevanje goriva v velikih kurilnih napravah je zajeto v Direktivi 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta16 z dne 7. januarja 2013, medtem ko se Direktiva 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta17 še naprej uporablja za velike kurilne naprave, zajete v členu 30(2) Direktive 2010/75/EU, in sicer do 31. decembra 2015.

(5) Zgorevanje goriva v majhnih kurilnih napravah in aparatih se lahko zajame z akti za izvajanje Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta15. Vendar so na podlagi Direktive 2009/125/ES potrebni dodatni ukrepi, s katerimi bi odpravili preostalo zakonodajno vrzel. Zgorevanje goriva v velikih kurilnih napravah je zajeto v Direktivi 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta16 z dne 7. januarja 2013, medtem ko se Direktiva 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta17 še naprej uporablja za velike kurilne naprave, zajete v členu 30(2) Direktive 2010/75/EU, in sicer do 31. decembra 2015.

__________________

__________________

15 Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L 285, 31.10.2009, str. 10).

15 Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L 285, 31.10.2009, str. 10).

16 Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17).

16 Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17).

17 Direktiva 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav (UL L 309, 27.11.2001, str. 1).

17 Direktiva 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav (UL L 309, 27.11.2001, str. 1).

Obrazložitev

Zakonodajno vrzel med direktivo o okoljsko primerni zasnovi in to direktivo bi morali obravnavati v okviru prve, kot predlaga Svet.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Ta direktiva se ne bi smela uporabljati za izdelke, povezane z energijo, ki so zajeti v izvedbene ukrepe, sprejete v skladu z Direktivo 2009/125/ES, ali poglavje III ali IV Direktive 2010/75/EU. Iz področja uporabe te direktive bi bilo treba izvzeti tudi nekatere druge kurilne naprave, in sicer na podlagi njihovih tehničnih lastnosti ali njihove uporabe v določenih dejavnostih.

(9) Ta direktiva se ne bi smela uporabljati kurilne naprave, ki so zajete v izvedbenih ukrepih, sprejete v skladu z Direktivo 2009/125/ES, ali Direktivo 2010/75/EU. Iz področja uporabe te direktive bi bilo treba izvzeti tudi nekatere druge kurilne naprave, in sicer na podlagi njihovih tehničnih lastnosti ali njihove uporabe v določenih dejavnostih. Za nobeno kurilno napravo se ne bi smela uporabljati dvojna ureditev. Po potrebi bi morala Komisija pripraviti pojasnjevalne smernice.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Glede na lokacijo kurilnih naprav in s tem povezanih tehničnih in logističnih vprašanj je ustrezneje, da Španija za Kanarske otoke, Francija za svoja čezmorska ozemlja in Portugalska za Madeiro in Azore določijo mejne vrednosti emisij za srednje velike kurilne naprave, ki delujejo na teh območjih, in da zanje ne bi veljale minimalne zahteve, ki veljajo za vso Unijo.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Da se zagotovi nadzor nad emisijami žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in delcev v zrak, bi morala vsaka srednje velika kurilna naprava obratovati samo pod pogojem, da je vsaj registrirana pri pristojnem organu na podlagi obvestila upravljavca.

(10) Da se zagotovi nadzor nad emisijami žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in delcev v zrak, bi morala vsaka srednje velika kurilna naprava obratovati le, če je vsaj registrirana pri pristojnem organu ali ji je ta na podlagi obvestila upravljavca izdal dovoljenje.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) kurilne naprave, zajete v poglavju III ali IV Direktive 2010/75/EU;

(a) kurilne naprave, zajete v Direktivi 2010/75/ES;

Obrazložitev

Da bi preprečili dvojno ureditev, se ta direktiva ne bi smela uporabljati za kurilne naprave, ki so zajete Direktivi 2010/75/EU.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) izdelke, povezane z energijo, ki so zajeti v izvedbenih ukrepih, sprejetih v skladu z Direktivo 2009/125/ES, kjer navedeni izvedbeni akti določajo mejne vrednosti emisij za onesnaževala, navedena v Prilogi II te direktive;

(b) kurilne naprave, ki so zajete v izvedbenih ukrepih, sprejetih v skladu z Direktivo 2009/125/ES, kjer navedeni izvedbeni akti določajo mejne vrednosti emisij za onesnaževala, navedena v Prilogi II te direktive;

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) naprave, v katerih se plinasti produkti zgorevanja uporabljajo za neposredno segrevanje, sušenje ali katero koli drugo obdelavo predmetov ali materialov;

(c) naprave, v katerih se produkti zgorevanja uporabljajo za neposredno segrevanje, sušenje ali drugo obdelave predmetov ali materialov, npr. peči za ponovno segrevanje, peči za toplotno obdelavo;

Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti bi bilo treba uporabiti isto opredelitev kot v členu 28 a) Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) kotle za predelavo v obratih za proizvodnjo papirne kaše;

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb) kurilne naprave za proizvodnjo energije v rafinerijah mineralnega olja in plina, ki uporabljajo samo rafinerijska goriva ali rafinerijska goriva skupaj z drugimi gorivi;

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Ta direktiva se ne uporablja za raziskovalne dejavnosti, razvojne dejavnosti ali dejavnosti preizkušanja, povezane s srednje velikimi kurilnimi napravami. Države članice lahko določijo posebne pogoje za uporabo tega odstavka.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Člen 3 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) „delci“ pomeni delce, kakršne koli oblike, zgradbe ali gostote, razpršene v plinasti fazi pri pogojih na točki vzorčenja, ki se lahko po reprezentativnem odvzemu vzorca plina za analizo zberejo s filtriranjem pri določenih pogojih in ki po sušenju pri določenih pogojih ostanejo pred filtrom ali na filtru;

(4) „prah“ pomeni delce katere koli oblike, zgradbe ali gostote, razpršene v plinasti fazi pri pogojih na točki vzorčenja, ki se lahko po reprezentativnem odvzemu vzorca plina za analizo zberejo s filtriranjem pri določenih pogojih in ki po sušenju pri določenih pogojih ostanejo pred filtrom ali na filtru;

 

(Sprememba velja za vse besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v vsem besedilu.)

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Člen 3 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) „obstoječa kurilna naprava“ pomeni kurilno napravo, ki je začela obratovati pred [1 leto po datumu prenosa];

(6) „obstoječa kurilna naprava“ pomeni kurilno napravo, ki je začela obratovati pred [leto dni po datumu prenosa] ali za katero je bilo izdano dovoljenje pred [datum prenosa] v skladu z nacionalno zakonodajo, če je naprava začela obratovati najpozneje [leto dni po datumu prenosa];

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 3 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) „obratovalne ure“ pomeni čas, izražen v urah, med katerim kurilna naprava izpušča emisije v zrak;

(16) „obratovalne ure“ pomenijo čas, izražen v urah, ko kurilna naprava obratuje in izpušča v zrak emisije, razen obdobij zagona in ustavitve;

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Agregacijska pravila

 

Države članice lahko za namene te direktive kombinacijo dveh ali več novih srednje velikih kurilnih naprav štejejo za eno samo srednje veliko kurilno napravo, pri čemer se njihove nazivne vhodne toplotne moči za namene izračuna skupne nazivne vhodne toplotne moči naprave seštejejo, če:

 

– se odpadni plini teh naprav izpuščajo skozi skupen odvodnik ali

 

– bi se odpadni plini teh naprav ob upoštevanju tehničnih in gospodarskih dejavnikov lahko izpuščali skozi skupen odvodnik.

Obrazložitev

V stališču Sveta so predlagana obvezna agregacijska pravila. Komisija tega ni predlagala zaradi potencialnega velikega upravnega bremena. V nekaterih državah članicah pa ta pravila že obstajajo. S tem predlogom spremembe bi bila agregacijska pravila prostovoljna, torej bi jih države članice lahko še naprej uporabljale, ne bi pa bile v to prisiljene.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, da zagotovijo, da srednje velike kurilne naprave obratujejo le, če so registrirane pri pristojnem organu.

1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da nobena nova srednje velika kurilna naprava ne obratuje brez dovoljenja ali registracije.

 

1a. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da od 1. januarja 2025 nobena obstoječa srednje velika kurilna naprava z nazivno vhodno toplotno močjo nad 5 MW ne obratuje brez dovoljenja ali registracije.

 

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da od 1. januarja 2030 nobena obstoječa srednje velika kurilna naprava z nazivno vhodno toplotno močjo 5 MW ali manj ne obratuje brez dovoljenja ali registracije.

2. Postopek registracije vključuje vsaj uradno obvestilo upravljavca za pristojni organ o obratovanju ali nameravanem obratovanju srednje velike kurilne naprave.

2. Države članice opredelijo postopek za izdajo dovoljenj in registracijo. Ta vključuje vsaj obveznost upravljavca, da obvesti pristojni organ o obratovanju ali nameravanem obratovanju srednje velike kurilne naprave.

3. Uradno obvestilo upravljavca za vsako srednje veliko kurilno napravo vsebuje vsaj informacije iz Priloge I.

3. Uradno obvestilo upravljavca za vsako srednje veliko kurilno napravo vsebuje vsaj informacije iz Priloge I.

4. Pristojni organ registrira srednje veliko kurilno napravo v roku enega meseca po uradnem obvestilu upravljavca in o tem obvesti upravljavca.

4. Pristojni organ registrira ali začne postopek izdaje dovoljenja za srednje veliko kurilno napravo v roku enega meseca po uradnem obvestilu upravljavca in o tem obvesti upravljavca.

5. Obstoječe srednje velike kurilne naprave so lahko izvzete iz obveznosti uradnega obveščanja iz odstavka 2 pod pogojem, da so vse informacije iz odstavka 3 bile dane na voljo pristojnim organom.

5. Obstoječe srednje velike kurilne naprave so lahko izvzete iz obveznosti uradnega obveščanja iz odstavka 2 pod pogojem, da so vse informacije iz odstavka 3 bile dane na voljo pristojnim organom.

Navedene kurilne naprave se registrirajo do [trinajst mesecev po datumu prenosa].

Navedene kurilne naprave se registrirajo ali se jim izda dovoljenje [trinajst mesecev po datumu prenosa].

6. Za vsako srednje veliko kurilno napravo register, ki ga vodijo pristojni organi, vsebuje vsaj informacije iz Priloge I in katere koli informacije, pridobljene s preverjanjem rezultatov spremljanja ali drugimi preverjanji skladnosti iz členov 7 in 8.

6. Za vsako srednje veliko kurilno napravo register, ki ga vodijo pristojni organi, vsebuje vsaj informacije iz Priloge I in vse informacije, pridobljene s preverjanjem rezultatov spremljanja ali drugimi preverjanji skladnosti iz členov 7 in 8.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Države članice lahko srednje velike kurilne naprave, ki so del obrata, zajetega v poglavju II Direktive 2010/75/EU, izvzamejo iz doseganja skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij iz Priloge II in določbami člena 6 te direktive v zvezi s tistimi onesnaževali, za katera se uporabljajo mejne vrednosti emisij za te naprave v skladu s členoma 13(5) in 15(3) Direktive 2010/75/EU.

Obrazložitev

Kakor predlaga Svet, lahko države članice izvzamejo naprave, ki so del obrata, zajetega v Direktivi 2010/75/EU.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Mejne vrednosti emisij iz Priloge II se ne uporabljajo za srednje velike kurilne naprave na Kanarskih otokih, v francoskih čezmorskih departmajih ter na Madeira in Azorih. Države članice določijo mejne vrednosti emisij za te naprave, da bi zmanjšale njihove emisije v zrak ter morebitna tveganja za zdravje ljudi in okolje.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Od 1. januarja 2025 emisije žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in delcev v zrak iz obstoječe srednje velike kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo nad 5 MW ne presegajo mejnih vrednosti emisij iz dela 1 Priloge II.

2. Od 1. januarja 2025 emisije žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in delcev v zrak iz obstoječe srednje velike kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo nad 5 MW ne presegajo mejnih vrednosti emisij iz dela 1 Priloge II.

Od 1. januarja 2030 emisije žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in delcev v zrak iz obstoječe srednje velike kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 5 MW ali manj ne presegajo mejnih vrednosti emisij iz dela 1 Priloge II.

Od 1. januarja 2030 emisije žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in delcev v zrak iz obstoječe srednje velike kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 5 MW ali manj ne presegajo mejnih vrednosti emisij iz dela 1 Priloge II.

Države članice lahko iz doseganja skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij iz dela 1 Priloge II izvzamejo obstoječe srednje velike kurilne naprave, ki ne obratujejo več kot 500 obratovalnih ur na leto. V tem primeru se za naprave na trdna goriva uporablja mejna vrednost emisij delcev v višini 200 mg/Nm³.

Države članice lahko iz doseganja skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij iz dela 1 Priloge II izvzamejo obstoječe srednje velike kurilne naprave, ki ne obratujejo več kot 1000 obratovalnih ur na leto kot tekoče povprečje v obdobju petih let. V tem primeru se za naprave na trdna goriva uporablja mejna vrednost emisij delcev v višini 200 mg/Nm³.

 

Do 1. januarja 2030 se lahko iz doseganja skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij iz tega člena izvzamejo obstoječe srednje velike kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo nad 5 MW, če je vsaj 50 % proizvedene koristne toplote naprave – kot tekoče povprečje v obdobju petih let – dobavljene v obliki pare ali vroče vode v javno omrežje za daljinsko ogrevanje ali če je glavno gorivo trdna biomasa.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko iz doseganja skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij iz dela 2 Priloge II izvzamejo nove srednje velike kurilne naprave, ki ne obratujejo več kot 500 obratovalnih ur na leto. V tem primeru se za naprave na trdna goriva uporablja mejna vrednost emisij delcev v višini 100 mg/Nm³.

Države članice lahko iz doseganja skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij iz dela 2 Priloge II izvzamejo nove srednje velike kurilne naprave, ki ne obratujejo več kot 1000 obratovalnih ur na leto kot tekoče povprečje v obdobju petih let. V tem primeru se za naprave na trdna goriva uporablja mejna vrednost emisij delcev v višini 100 mg/Nm³.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Na območjih, ki ne dosegajo skladnosti z mejnimi vrednostmi kakovosti zraka iz Direktive 2008/50/ES, države članice za posamezne srednje velike kurilne naprave na navedenih območjih uporabijo mejne vrednosti emisij, ki temeljijo na ciljnih vrednostih v Prilogi III, ali strožje vrednosti, ki jih določijo države članice, razen če se Komisiji predloži dokaz, da bi uporaba takšnih mejnih vrednosti emisij povzročila nesorazmerne stroške in da so bili v načrte za kakovost zraka, zahtevanimi v členu 23 Direktive 2008/50/ES, vključeni drugi ukrepi, ki zagotavljajo skladnost z mejnimi vrednostmi kakovosti zraka.

4. Na območjih, ki ne dosegajo skladnosti z mejnimi vrednostmi kakovosti zraka iz Direktive 2008/50/ES, države članice za posamezne srednje velike kurilne naprave na navedenih območjih lahko uporabijo mejne vrednosti emisij, ki temeljijo na ciljnih vrednostih v Prilogi III, ali strožje vrednosti, ki jih določijo države članice, razen če bi uporaba takšnih mejnih vrednosti emisij povzročila nesorazmerne stroške in so bili v načrte za kakovost zraka, zahtevane v členu 23 Direktive 2008/50/ES, vključeni drugi ukrepi, ki zagotavljajo skladnost z mejnimi vrednostmi kakovosti zraka.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5a

 

Odstopanje ob koncu življenjskega cikla

 

1. Države članice lahko obstoječe srednje velike kurilne naprave izvzamejo iz doseganja skladnosti z mejnimi vrednostmi iz delov 1a, 1b in 1c Priloge II ter zahtev glede spremljanja iz člena 6 in Priloge IV za obdobje petih let od veljavnih datumov iz člena 5(2), če se upravljavec srednje velike kurilne naprave s pisno izjavo, ki jo pošlje pristojnemu organu, zaveže, da naprava v petletnem obdobju ne bo delovala več kot 11.000 obratovalnih ur in da bo po tem petletnem obdobju prenehala obratovati.

 

– Za srednje velike kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 5 MW ali manj se pisna izjava pošlje pristojnemu organu do 1. januarja 2029, naprava pa preneha delovati najpozneje 31. decembra 2034.

 

– Za srednje velike kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo več kot 5 MW se pisna izjava pošlje pristojnemu organu do 1. januarja 2024, naprava pa preneha delovati najpozneje 31. decembra 2029.

 

2. V petletnem obdobju iz odstavka 1 je upravljavec dolžan vsako leto predložiti pristojnemu organu evidenco obratovalnih ur od datumov iz člena 5(2).

 

3. Če srednje velika kurilna naprava po petletnem obdobju iz odstavka 1 še vedno deluje, šteje za novo srednje veliko kurilno napravo.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5b

 

Energetska učinkovitost

 

1. Države članice sprejmejo ukrepe za spodbujanje večje energetske učinkovitosti srednje velikih kurilnih naprav.

 

2. Komisija do 31. decembra 2016 določi minimalne standarde energetske učinkovitosti za srednje velike kurilne naprave v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami.

 

3. Komisija sporoči rezultate ocene Evropskemu parlamentu in Svetu, po potrebi skupaj z zakonodajnim predlogom, v katerem določi ravni energetske učinkovitosti za nove srednje velike kurilne naprave, ki bodo veljale od 1. januarja 2020.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Za srednje velike kurilne naprave, ki uporabljajo sekundarno opremo za zmanjšanje emisij, da dosežejo mejne vrednosti emisij, se obratovanje navedene opreme spremlja neprekinjeno, rezultati pa se evidentirajo.

4. Za srednje velike kurilne naprave, ki uporabljajo sekundarno opremo za zmanjšanje emisij, da dosežejo mejne vrednosti emisij, se dejansko neprekinjeno obratovanje te opreme dokaže in evidentira.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Podatki, navedeni v odstavku 2, se dajo na razpolago lokalnim in regionalnim oblastem območja, kjer je srednje velika kurilna naprava.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12a

 

Pregled

 

Mejne vrednosti emisij za nove srednje velike kurilne naprave Komisija pregleda leta 2025, za nove in obstoječe pa leta 2035. Po tem se pregled opravi vsakih deset let. Pri pregledu se upoštevajo najboljše razpoložljive tehnologije, izvede pa se v povezavi z [Direktivo (EU) .../...*].

 

_____________

 

*UL: vstaviti ustrezno številko, naslov in referenco iz dokumenta COD 2013/0443.

Obrazložitev

Pri tako dolgih časovnih obdobjih je treba direktivo redno pregledovati, da se upošteva tehnološki napredek.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [datum: 1,5 leta po začetku veljavnosti]. Besedila navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [datum: 18 leti po začetku veljavnosti]. Besedila navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Priloga II – del 1 – točka 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

1. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm³) za srednje velike kurilne naprave, ki niso motorji in plinske turbine

Onesnaževalo

Trdna biomasa

Druga trdna goriva

Tekoča goriva (razen težkega kurilnega olja)

Težko kurilno olje

Zemeljski plin

Plinasta goriva (razen zemeljskega plina)

SO2

200

400

170

350

35

NOX

650

650

200

650

200

250

Delci

30(1)

30

30

30

__________________

(1) 45 mg/Nm3 za naprave z vhodno toplotno močjo manj kot ali enako 5 MW.

 

Predlog spremembe

1. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za obstoječe srednje velike kurilne naprave s skupno nazivno vhodno toplotno močjo med 1 in 5 MW. Naprave, ki niso motorji in plinske turbine

Onesnaževalo

Trdna biomasa

Druga trdna goriva

Tekoča goriva (razen težkega kurilnega olja)

Težko kurilno olje

Zemeljski plin

Plinasta goriva (razen zemeljskega plina)

SO2

200(1)(2)

400

350

200(3)

NOx

650

650

200

650

250

250

Prah

50(4)

50(4)

50

__________________

(1) Vrednost se ne uporablja za naprave, ki uporabljajo izključno lesno trdno biomaso.

(2) 300 mg/Nm3 v primeru naprav na slamo.

(3) 400 mg/Nm³ v primeru nizkokaloričnih plinov iz koksarn (železarska in jeklarska industrija).

(4) Do 1. 1. 2035: 150 mg/Nm3.

1a. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za obstoječe srednje velike kurilne naprave s skupno nazivno vhodno toplotno močjo nad 5 MW. Naprave, ki niso motorji in plinske turbine

Onesnaževalo

Trdna biomasa

Druga trdna goriva

Tekoča goriva (razen težkega kurilnega olja)

Težko kurilno olje

Zemeljski plin

Plinasta goriva (razen zemeljskega plina)

SO2

200 (2) (3)

400

350

35 (1) (4)

NOX

650

650

200

650

250

250

Prah

30 (5)

30 (5)

 

30

__________________

(1) 400 mg/Nm³ v primeru nizkokaloričnih plinov iz koksarn in 200 mg/Nm³ v primeru nizkokaloričnih plinov iz plavžev (železarska in jeklarska industrija).

(2) Vrednost se ne uporablja za naprave, ki uporabljajo izključno lesno trdno biomaso.

(3) 300 mg/Nm3 v primeru naprav na slamo.

(4) 170 mg/Nm³ v primeru bioplina.

(5) 50 mg/Nm³ v primeru naprav s skupno nazivno vhodno toplotno močjo med 5 in 20 MW.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Priloga II – del 2 – točka 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm³) za srednje velike kurilne naprave, ki niso motorji in plinske turbine

 

Predlog spremembe

1. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za nove srednje velike kurilne naprave s skupno nazivno vhodno toplotno močjo med 1 in 50 MW. Naprave, ki niso motorji in plinske turbine

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Priloga IV – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Prva meritev se opravi v roku treh mesecev po registraciji naprave.

3. Prva meritev se opravi v roku šestih mesecev po odobritvi ali registraciji naprave ali datumu začetka obratovanja, kar je pozneje.

Obrazložitev

V predlogu Komisije je rok za preizkušanje emisij naprave po registraciji zelo kratek. To bo povzročilo veliko povpraševanje po preizkušanju v ključnih trenutkih (npr. leta 2025 in leta 2030, ko bo treba obstoječe naprave registrirati in bodo morale biti skladne z mejnimi vrednostmi emisij. Zato menimo, da je potrebna dodatna prožnost glede datuma prvega preizkušanja.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Priloga IV – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Države članice lahko kot nadomestno možnost za periodične meritve iz točke 1 zahtevajo stalne meritve.

 

V primeru stalnih meritev se avtomatizirani merilni sistemi vsaj enkrat na leto kontrolirajo z vzporednimi meritvami z referenčnimi metodami, upravljavec pa pristojni organ obvesti o rezultatih kontrol.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Priloga IV – del 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ocena skladnosti

 

1. V primeru periodičnih meritev se šteje, da so mejne vrednosti emisij iz člena 5 upoštevane, če rezultati vsake serije meritev ali drugih postopkov, opredeljenih in določenih v skladu s predpisi, ki so jih določili pristojni organi, ne presegajo ustrezne mejne vrednosti emisij.

 

2. V primeru stalnih meritev se skladnost z mejnimi vrednostmi emisij iz člena 5 ocenjuje, kot je določeno v točki 1 dela 4 Priloge V k Direktivi 2010/75/EU.

 

Validirane povprečne vrednosti se določijo v skladu s točkama 9 in 10 dela 3 Priloge V k Direktivi 2010/75/EU.

 

Pri izračunu povprečnih vrednosti emisij se ne upoštevajo vrednosti, izmerjene v obdobjih iz člena 5(6) in 5(7) ter ob zagonu in ustavitvi.

POSTOPEK

Naslov

Omejevanje emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak

Referenčni dokumenti

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

13.1.2014

Pripravljavec mnenja

Datum imenovanja

Fredrick Federley

15.9.2014

Obravnava v odboru

25.9.2014

23.2.2015

 

 

Datum sprejetja

14.4.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

9

10

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

José Blanco López, Simona Bonafè, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Marco Zullo

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg


POSTOPEK

Naslov

Omejevanje emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak

Referenčni dokumenti

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

Datum predložitve EP

18.12.2013

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

13.1.2014

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Andrzej Grzyb

10.7.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

3.12.2014

24.2.2015

14.4.2015

 

Datum sprejetja

6.5.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

58

9

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Bart Staes

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marek Jurek, Catherine Stihler

Datum predložitve

13.5.2015

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov