Förfarande : 2013/0442(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0160/2015

Ingivna texter :

A8-0160/2015

Debatter :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Omröstningar :

PV 07/10/2015 - 10.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0339

BETÄNKANDE     ***I
PDF 819kWORD 549k
13.5.2015
PE 546.891v02-00 A8-0160/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

(COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Andrzej Grzyb

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

(COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0919),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0003/2014),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 10 juli 2014(1),

–       med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 oktober 2014(2),

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0160/2015),

1.      Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I Europaparlamentets och rådets beslut XXX/XXXX14 (handlingsprogrammet) erkänns att utsläppen av föroreningar till luften har minskat betydligt under de senaste årtiondena, men samtidigt fortsätter luftföroreningarna att vara ett problem i många delar av Europa, och unionens invånare utsätts fortfarande för luftförorenande ämnen som kan skada deras hälsa och välbefinnande. Enligt handlingsprogrammet lider ekosystemen fortsatt av alltför stor kväve- och svaveldeposition i kombination med utsläpp från transporter, ohållbara jordbruksmetoder och kraftproduktion.

(1) I Europaparlamentets och rådets beslut XXX/XXXX14 (handlingsprogrammet) erkänns att utsläppen av föroreningar till luften har minskat betydligt under de senaste årtiondena, men samtidigt fortsätter luftföroreningarna att vara ett problem i många delar av Europa, och unionens invånare utsätts fortfarande för luftförorenande ämnen som kan skada deras hälsa och välbefinnande. Enligt handlingsprogrammet lider ekosystemen fortsatt av alltför stor kväve- och svaveldeposition i kombination med utsläpp från transporter, ohållbara jordbruksmetoder och kraftproduktion. Luftkvaliteten i många områden i EU uppfyller fortfarande inte de gränsvärden som EU har bestämt eller de målsättningar som Världshälsoorganisationen har uppställt.

__________________

__________________

14 Europaparlamentets och rådets beslut av den … om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – Att leva gott inom planetens gränser (EUT L …, … …, s. ).

14 Europaparlamentets och rådets beslut av den … om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – Att leva gott inom planetens gränser (EUT L …, … …, s. ).

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Förbränning av bränsle i små förbränningsanläggningar och apparater kan täckas av lagstiftningsakter för genomförande av direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter15. Förbränning av bränsle i stora förbränningsanläggningar omfattas av Europaparlamentets och rådet direktiv 2010/75/EU16 av den 7 januari 2013, medan Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG fortsätter att gälla för stora förbränningsanläggningar som omfattas av artikel 30.2 i direktiv 2010/75/EU17 till och med den 31 december 2015.

(5) Förbränning av bränsle i små förbränningsanläggningar och apparater kan täckas av lagstiftningsakter för genomförande av direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter15. Ytterligare åtgärder krävs emellertid inom ramen för direktiv 2009/125/EG för att täcka den återstående luckan i lagstiftningen. Förbränning av bränsle i stora förbränningsanläggningar omfattas av Europaparlamentets och rådet direktiv 2010/75/EU16 av den 7 januari 2013, medan Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG fortsätter att gälla för stora förbränningsanläggningar som omfattas av artikel 30.2 i direktiv 2010/75/EU17 till och med den 31 december 2015.

__________________

__________________

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (EUT L 285, 31.10.2009, s. 10).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (EUT L 285, 31.10.2009, s. 10).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar (EGT L 309, 27.11.2001, s. 1).

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar (EGT L 309, 27.11.2001, s. 1).

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Detta direktiv bör inte tillämpas på energirelaterade produkter som omfattas av genomförandeåtgärder som antagits i enlighet med direktiv 2009/125/EG eller av kapitlen III eller IV i direktiv 2010/75/EU. Vissa andra förbränningsanläggningar bör också undantas från tillämpningsområdet för detta direktiv, på grundval av deras tekniska egenskaper eller att de används inom särskild verksamhet.

(9) Detta direktiv bör inte tillämpas på medelstora förbränningsanläggningar som omfattas av kapitlen III eller IV i direktiv 2010/75/EU. Vissa andra förbränningsanläggningar bör också undantas från tillämpningsområdet för detta direktiv, på grundval av deras tekniska egenskaper eller att de används inom särskild verksamhet.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) De gränsvärden för utsläpp som fastställs i bilaga II bör inte gälla medelstora förbränningsanläggningar på Kanarieöarna och i de franska utomeuropeiska departementen och ögrupperna Madeira och Azorerna, på grund av de tekniska och logistiska problem som hänger samman med anläggningarnas isolerade läge. Medlemsstaterna bör fastställa utsläppsgränsvärden för dessa anläggningar för att minska deras utsläpp till luften och de potentiella riskerna för människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b) Detta direktiv bör gälla för grupper av två eller flera förbränningsanläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 1 MW men mindre än 50 MW, såvida inte kombinationen är en förbränningsanläggning som omfattas av kapitel III i direktiv 2010/75/EU. Om fler än en enskild förbränningsanläggning med en installerad tillförd effekt på mindre än 1 MW har installerats på en och samma plats i ett lastfördelningsarrangemang bör en sådan kombination vid tillämpningen av detta direktiv anses vara en enda förbränningsanläggning.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9c) Det bör vara möjligt för medlemsstater att inte tillämpa detta direktiv för anläggningar som omfattas av kapitel II i direktiv 2010/75/EU för de föroreningar i fråga om vilka gränsvärden för utsläpp gäller enligt detta direktiv när dessa gränsvärden för utsläpp inte överskrider de gränsvärden som anges i bilaga II till detta direktiv, såvida inte anläggningarna förbränner bränslen i mineralolje- och gasraffinaderier eller återvinningspannor som används för framställning av pappersmassa. I sådana fall bör medlemsstaterna undanta anläggningarna på verksamhetsutövarens begäran.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) För att säkerställa utsläppskontroll vad gäller utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar till luften, bör en medelstor förbränningsanläggning endast få vara i drift om den har registrerats av den behöriga myndigheten, på grundval av verksamhetsutövarens anmälan.

(10) För att säkerställa utsläppskontroll vad gäller utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och stoft till luften, bör en medelstor förbränningsanläggning endast få vara i drift om den har beviljats tillstånd eller registrerats av den behöriga myndigheten, på grundval av verksamhetsutövarens anmälan eller information.

Ändringsförslag   8

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) När det redan finns kontroller och besiktningar för att verifiera efterlevnaden av annan miljölagstiftning bör behöriga myndigheter så långt möjligt använda dessa befintliga mekanismer för efterlevnaden av detta direktiv. Sådana mekanismer kan till exempel innefatta de mekanismer som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG1a eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU1b.

 

______________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

 

1b Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

Ändringsförslag   9

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) I enlighet med artikel 193 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) hindrar inte detta direktiv medlemsstaterna från att behålla eller införa strängare skyddsåtgärder, exempelvis för att följa miljökvalitetsstandarder. Särskilt i områden som inte uppfyller gränsvärdena för luftkvalitet bör medlemsstaterna tillämpa strängare utsläppsgränsvärden, t.ex. de riktvärden som anges i bilaga III till detta direktiv, vilket också skulle främja miljöinnovation inom unionen och framför allt främja marknadstillträdet för små och medelstora företag.

(13) I enlighet med artikel 193 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) hindrar inte detta direktiv medlemsstaterna från att behålla eller införa strängare skyddsåtgärder, exempelvis för att följa miljökvalitetsstandarder. Särskilt i områden som inte uppfyller gränsvärdena för luftkvalitet bör medlemsstaterna överväga strängare utsläppsgränsvärden, t.ex. de riktvärden som anges i bilaga III till detta direktiv, vilket också skulle främja miljöinnovation inom unionen och framför allt främja marknadstillträdet för små och medelstora företag. Medlemsstaterna bör genomföra en bedömning av tänkbara konsekvenser när de beslutar sig för att vidta sådana åtgärder.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) För att minska bördan för små och medelstora företag som driver medelstora förbränningsanläggningar, bör verksamhetsutövarnas administrativa skyldigheter vad gäller anmälan, övervakning och rapportering vara proportionella, samtidigt som de medger effektiv kontroll av efterlevanden från de behöriga myndigheternas sida.

(15) För att minska bördan för små och medelstora företag som driver medelstora förbränningsanläggningar, bör verksamhetsutövarnas administrativa skyldigheter vad gäller anmälan, övervakning och rapportering vara proportionella och undvika överlappning, samtidigt som de medger effektiv kontroll av efterlevanden från de behöriga myndigheternas sida.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) Kommissionen bör inom en rimlig tidsfrist utvärdera behovet av att ändra gränsvärdena för utsläpp i bilaga II på grundval av mer avancerad teknik. Kommissionen bör också utvärdera behovet av att föreslå specifika gränsvärden för utsläpp av andra föroreningar, till exempel kolmonoxid, på grundval av övervakning enligt artikel 6. I detta syfte bör medlemsstaterna vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa att en sådan övervakning genomförs.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16b) Översynen av detta direktiv bör ske i anslutning till [direktiv (EU) .../...*].

 

_____________

 

*OJ: Please insert the number, title and reference of COD 2013/0443

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Detta direktiv fastställer också regler för övervakning av utsläpp av kolmonoxid.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Detta direktiv ska även gälla för en kombination bildad av nya medelstora förbränningsanläggningar enligt artikel 3a, även om den sammanlagda installerade tillförda effekten är minst 50 MW, såvida inte kombinationen är en förbränningsanläggning som omfattas av kapitel III i direktiv 2010/75/EU.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Förbränningsanläggningar som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG1a.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (EUT L 59, 27.2.1998, s. 1).

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab) Förbränningsanläggningar på jordbruksföretag med en sammanlagd installerad tillförd effekt på högst 5 MW, vilka uteslutande använder fjäderfägödsel enligt artikel 9 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/20091a som bränsle.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Energirelaterade produkter som omfattas av genomförandeåtgärder som antagits i enlighet med direktiv 2009/125/EG, när dessa genomförandeakter fastställer utsläppsgränsvärden för de föroreningar som förtecknas i bilaga II till detta direktiv.

utgår

Motivering

Från rättslig synpunkt bör inte tillämpningsområdet för medelstora förbränningsanläggningar – som är en väsentlig del av själva direktivet – ändras/inskränkas genom genomförandeåtgärder som antas i enlighet med ett annat direktiv. Om tillämpningsområdet för direktivet om medelstora förbränningsanläggningar inte utvidgas till att omfatta anläggningar under 1MW behövs inte undantaget, eftersom genomförandeakter till ekodesigndirektivet inte omfattar anläggningar med en effekt på 1MW eller mer.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Förbränningsanläggningar där rökgaserna används för direkt uppvärmning eller torkning av föremål eller material.

(c) Förbränningsanläggningar där rökgaserna används för direkt uppvärmning eller torkning av föremål eller material, eller direkt gaseldad uppvärmning som används för uppvärmning av utrymmen inomhus för att förbättra villkoren på arbetsplatsen.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) Gasturbiner och gas- och dieselmotorer som används på offshore-plattformar.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fb) Anordningar för regenerering av katalysatorer för katalytisk krackning.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fc) Anordningar för omvandling av vätesulfid till svavel.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led fd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fd) Reaktorer som används inom den kemiska industrin.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led fe (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fe) Koksugnar.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led ff (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ff) Cowpereapparater.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Detta direktiv ska inte gälla forskningsverksamhet, utvecklingsverksamhet eller utprovning med anknytning till medelstora förbränningsanläggningar. Medlemsstaterna får fastställa särskilda villkor för tillämpningen av denna punkt.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. De utsläppsgränsvärden som fastställs i bilaga II ska inte gälla medelstora förbränningsanläggningar på Kanarieöarna och i de franska utomeuropeiska departementen och ögrupperna Madeira och Azorerna. Medlemsstaterna ska fastställa gränsvärden för utsläpp för dessa anläggningar för att minska deras utsläpp till luften och de potentiella riskerna för människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) partiklar: partiklar, oavsett form, struktur eller densitet, dispergerade i gasfasen vid villkor som gäller vid provtagningspunkten, vilka kan samlas in genom filtrering enligt angivna specificerade villkor efter representativ provtagning av den gas som ska analyseras, och som förblir uppströms filtret och på filtret efter torkning under definierade förhållanden.

(4) stoft: partiklar, oavsett form, struktur eller densitet, dispergerade i gasfasen vid villkor som gäller vid provtagningspunkten, vilka kan samlas in genom filtrering enligt angivna specificerade villkor efter representativ provtagning av den gas som ska analyseras, och som förblir uppströms filtret och på filtret efter torkning under definierade förhållanden.

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) befintlig förbränningsanläggning: en förbränningsanläggning som togs i drift före [1 år efter dagen för införlivandet].

(6) befintlig förbränningsanläggning: en förbränningsanläggning som togs i drift före [12 månader efter dagen för införlivandet] eller för vilken tillstånd utfärdats före [6 månader efter dagen för införlivandet] enligt nationell lagstiftning, förutsatt att anläggningen tas i drift senast [18 månader efter dagen för införlivandet].

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) drifttimmar: den tid, uttryckt i timmar, under vilken en förbränningsanläggning släpper ut utsläpp till luften.

(16) drifttimmar: den tid, uttryckt i timmar, under vilken en förbränningsanläggning är i drift och släpper ut utsläpp till luften, inklusive start- och stopperioder.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) litet enskilt system: ett litet enskilt system enligt definitionen i led 26 i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG1a.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55).

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 19b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19b) enskilt mikrosystem: ett litet enskilt system enligt definitionen i led 27 i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG1a.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55).

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 19c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19c) betydande förändring: en förändring av egenskaper eller funktionssätt eller en effektökning hos en förbränningsanläggning som kan ha negativa och signifikanta konsekvenser för människors hälsa eller för miljön.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 19d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19d) naturgas: ett gasformigt bränsle enligt definitionen i ISO 13686:2013.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Regler om sammanlagda utsläpp

 

1. En kombination bildad av minst två nya medelstora förbränningsanläggningar ska vid tillämpningen av detta direktiv anses vara en enda medelstor förbränningsanläggning och deras installerade tillförda effekt ska läggas samman vid beräkning av den sammanlagda installerade tillförda effekten, om

 

– avgaserna från dessa medelstora förbränningsanläggningar släpps ut genom en gemensam skorsten, eller

 

– avgaserna från dessa medelstora förbränningsanläggningar med hänsyn till tekniska och ekonomiska faktorer och enligt behörig myndighets bedömning skulle kunna släppas ut genom en gemensam skorsten.

 

2. För beräkningen av den sammanlagda installerade tillförda effekten för en kombination av två eller fler förbränningsanläggningar, ska enskilda förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt under 1 MW inte beaktas, såvida inte fler än en medelstor förbränningsanläggning har installerats för samma ändamål på en och samma plats i ett lastfördelningsarrangemang. I så fall ska den lastfördelningskombination som bildas av sådana anläggningar anses vara en enda förbränningsanläggning och deras kapacitet läggas samman vid beräkningen av den sammanlagda installerade tillförda effekten även om varje enskild förbränningsanläggning har en installerad tillförd effekt under 1 MW.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Registrering

Tillstånd och registrering

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att medelstora förbränningsanläggningar endast är i drift om de har registrerats av den behöriga myndigheten.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att ingen ny medelstor förbränningsanläggning är i drift om den inte fått tillstånd eller registrerats.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att ingen befintlig medelstor förbränningsanläggning med en installerad tillförd effekt på över 1 MW ska vara i drift från och med den 15 januari 2020 om den inte fått tillstånd eller registrerats.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att ingen befintlig medelstor förbränningsanläggning med en installerad tillförd effekt på minst 5 MW och högst 15 MW ska vara i drift från och med den 1 januari 2022 om den inte fått tillstånd eller registrerats.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att ingen befintlig medelstor förbränningsanläggning med en installerad tillförd effekt på högst 5 MW ska vara i drift från och med den 1 januari 2025 om den inte fått tillstånd eller registrerats.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Förfarandet för registrering ska minst omfatta en anmälan till den behöriga myndigheten från den verksamhetsutövare som ansvarar för driften av eller som har för avsikt att driva en medelstor förbränningsanläggning.

2. Medlemsstaterna ska i detalj ange förfarandet för tillstånd och registrering. Förfarandet ska minst omfatta en skyldighet för verksamhetsutövaren att göra en anmälan till eller informera den behöriga myndigheten om driften av eller avsikten att driva en medelstor förbränningsanläggning.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten ska registrera den medelstora förbränningsanläggningen inom en månad efter verksamhetutövarens anmälan och ska informera verksamhetsutövaren om detta.

4. Den behöriga myndigheten ska registrera, eller inleda förfarandet för beviljande av tillstånd till, den medelstora förbränningsanläggningen inom en månad efter verksamhetutövarens anmälan eller information och ska informera verksamhetsutövaren om detta.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Befintliga medelstora förbränningsanläggningar kan undantas från den anmälningsskyldighet som avses i punkt 2, förutsatt att alla uppgifter som avses i punkt 3 har gjorts tillgängliga för de behöriga myndigheterna.

utgår

Dessa förbränningsanläggningar ska registreras senast [tretton månader efter införlivandet].

 

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Det register som förs av de behöriga myndigheterna ska för varje medelstor förbränningsanläggning minst innehålla de uppgifter som anges i bilaga I, samt de uppgifter som erhållits medelst kontroll- och övervakningsresultat eller andra kontroller av efterlevnaden enligt artiklarna 7 och 8.

6. De behöriga myndigheterna ska föra ett offentligt register över medelstora förbränningsanläggningar som minst innehåller de uppgifter som anges i bilaga I, de uppgifter som erhållits medelst kontroll- och övervakningsresultat eller andra kontroller av efterlevnaden enligt artiklarna 7 och 8 samt de uppgifter som erhållits beträffande förändringar av medelstora förbränningsanläggningar enligt artikel 9.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Ett tillstånd som beviljats eller en registrering som gjorts i enlighet med annan nationell lagstiftning eller EU-lagstiftning får kombineras med det tillstånd eller den registrering som krävs enligt punkt 1 till ett enda tillstånd eller en enda registrering, förutsatt att tillståndet eller registreringen innehåller den information som krävs enligt denna artikel.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaterna får från skyldigheten att iaktta de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga II i detta direktiv och bestämmelserna i artikel 6 undanta medelstora förbränningsanläggningar som ingår i en anläggning som omfattas av kapitel II i direktiv 2010/75/EU med avseende på de föroreningar från dessa anläggningar för vilka gränsvärden för utsläpp gäller enligt bestämmelserna i artiklarna 13.5 och 15.3 i direktiv 2010/75/EU, men endast om dessa gränsvärden för utsläpp inte överskrider de gränsvärden som fastställs i bilaga II i detta direktiv.

 

För förbränningsanläggningar som förbränner bränslen i mineralolje- och gasraffinaderier och för återvinningspannor som används för framställning av pappersmassa ska medlemsstaterna på begäran av en verksamhetsutövare vid en medelstor förbränningsanläggning undanta medelstora förbränningsanläggningar som ingår i en anläggning som omfattas av kapitel II i direktiv 2010/75/EU med avseende på de föroreningar från dessa anläggningar för vilka gränsvärden för utsläpp gäller enligt bestämmelserna i artiklarna 13.5 och 15.3 i direktiv 2010/75/EU.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Från och med den 1 januari 2025 får utsläpp till luften av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar från en befintlig medelstor förbränningsanläggning med en installerad tillförd effekt på överMW inte överskrida de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga II del 1.

Från och med den 1 januari 2020 får utsläpp till luften av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från en befintlig medelstor förbränningsanläggning med en installerad tillförd effekt på över 15 MW inte överskrida de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga II del 1.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Från och med 1 januari 2022 får utsläpp till luften av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från en befintlig medelstor förbränningsanläggning med en installerad tillförd effekt på över 5 MW och högst 15 MW inte överskrida de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga II del 1.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Från och med den 1 januari 2030 får utsläpp till luften av svaveloxid, kväveoxider och partiklar från en befintlig medelstor förbränningsanläggning med en installerad tillförd effect på högst 5 MW inte överskrida de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga II del 1.

Från och med den 1 januari 2027 får utsläpp till luften av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från en befintlig medelstor förbränningsanläggning med en installerad tillförd effekt på högst 5 MW inte överskrida de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga II del 1.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna får undanta befintliga medelstora förbränningsanläggningar som ingår i små enskilda system och enskilda mikrosystem från skyldigheten att iaktta de gränsvärden för utsläpp som fastställs i del 1 i bilaga II i upp till fem år, men inte senare än 2030, från de datum som anges i första, andra och tredje stycket i punkt 2 i denna artikel, utan att det påverkar befintliga internationella åtaganden.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den behöriga myndigheten får genom ett undantag till punkt 1 och utan att det påverkar miljö- och luftkvalitetsnormerna, i särskilda fall och i högst fem år från och med datumet för efterlevnaden av de gränsvärden för utsläpp som fastställs i bilaga II, men inte senare än 2030, fastställa mindre stränga utsläppsgränsvärden, om åtminstone 50 procent av anläggningens produktion av nyttiggjord värme, räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod, levereras i form av ånga eller varmvatten till ett offentligt fjärrvärmenät. Ett sådant undantag får tillämpas endast om en bedömning visar att uppnåendet av de utsläppsnivåer som anges i bilaga II skulle leda till högre kostnader som inte står i proportion till miljöfördelarna på grund av

 

(a) den aktuella anläggningens geografiska belägenhet eller de lokala miljöförhållandena vid den, eller

 

(b) den aktuella anläggningens tekniska egenskaper.

 

De gränsvärden för utsläpp som de behöriga myndigheterna fastställer får inte överstiga 1 100 mg/Nm3 för SO2 och 150 mg/Nm3 för stoft.

 

Den behöriga myndigheten ska under alla omständigheter se till ingen betydande förorening förorsakas och att en hög nivå för miljöskyddet i dess helhet uppnås.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får undanta befintliga medelstora förbränningsanläggningar som är i drift högst 500 timmar per år från skyldigheten att iaktta de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga II del 1. I sådana fall ska, för anläggningar som förbränner fasta bränslen, ett gränsvärde för utsläpp av partiklar på 200 mg/Nm³ gälla.

Medlemsstaterna får undanta befintliga medelstora förbränningsanläggningar som är i drift högst 500 timmar per år, räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod, från skyldigheten att iaktta de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga II del 1 vid nödsituationer eller om extraordinära omständigheter gör det nödvändigt att använda dessa medelstora förbränningsanläggningar. Medlemsstaterna får utöka till 800 timmar i följande fall:

 

– För reservkraftproduktion i anslutna öar om den ordinarie strömförsörjningen till ön inte fungerar.

 

– För medelstora förbränningsanläggningar som används för värmeproduktion vid exceptionella köldperioder.

 

I sådana fall ska, för anläggningar som förbränner fasta bränslen, ett gränsvärde för utsläpp av stoft på 200 mg/Nm³ gälla.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Från och med [1 år efter dagen för införlivandet] får utsläpp till luften av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar från en ny medelstor förbränningsanläggning inte överskrida de gränsvärden för utsläpp som anges bilaga II del 2.

Från och med [12 månader efter dagen för införlivandet] får utsläpp till luften av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från en ny medelstor förbränningsanläggning inte överskrida de gränsvärden för utsläpp som anges bilaga II del 2.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får undanta nya medelstora förbränningsanläggningar som är i drift högst 500 timmar per år från skyldigheten att iaktta de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga II del 2. I sådana fall ska, för anläggningar som förbränner fasta bränslen, ett gränsvärde för utsläpp av partiklar på 100 mg/Nm³ gälla.

Medlemsstaterna får undanta nya medelstora förbränningsanläggningar som är i drift högst 500 timmar per år, räknat som ett glidande medelvärde under en treårsperiod, från skyldigheten att iaktta de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga II del 2 vid nödsituationer som gör det nödvändigt att använda dessa medelstora förbränningsanläggningar. I sådana fall ska, för anläggningar som förbränner fasta bränslen, ett gränsvärde för utsläpp av stoft på 100 mg/Nm³ gälla.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. I zoner som överskrider EU:s gränsvärden för luftkvalitet som fastställs i direktiv 2008/50/EG ska medlemsstaterna, för enskilda medelstora förbränningsanläggningar i dessa zoner, tillämpa utsläppsgränsvärden baserade på de riktvärden som anges i bilaga III eller på strängare värden som fastställts av medlemsstaterna, om det inte har visats för kommissionen att tillämpningen av dessa utsläppsgränsvärden skulle medföra oproportionerliga kostnader och att andra åtgärder för att säkerställa att gränsvärdena för luftkvalitet efterlevs har tagits med i de luftkvalitetsplaner som krävs enligt artikel 23 i direktiv 2008/50/EG.

4. I zoner som överskrider EU:s gränsvärden för luftkvalitet som fastställs i direktiv 2008/50/EG ska medlemsstaterna, för enskilda medelstora förbränningsanläggningar i dessa zoner, bedöma behovet av att tillämpa strängare utsläppsgränsvärden baserade på de riktvärden som anges i bilaga III.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Energieffektivitet

 

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder till förmån för ökad energieffektivitet hos medelstora förbränningsanläggningar.

 

2. Kommissionen ska senast den 31 december 2016 bedöma miniminormerna för energieffektivitet hos medelstora förbränningsanläggningar, i enlighet med bästa tillgängliga teknik.

 

3. Kommissionen ska rapportera bedömningsresultaten till Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljda av ett lagstiftningsförslag där det fastställs vilka energiprestandanivåer för nya medelstora förbränningsanläggningar som ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inrätta ett system för miljötillsyn av medelstora förbränningsanläggningar, eller genomföra andra åtgärder för att kontrollera att kraven i detta direktiv efterlevs.

1. Medlemsstaterna ska inrätta ett effektivt system, baserat på antingen miljöinspektioner eller andra åtgärder, för att kontrollera att kraven i detta direktiv efterlevs.

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Om revisioner och inspektioner redan har införts för att kontrollera efterlevnaden av annan EU-miljölagstiftning ska medlemsstaterna använda sådana revisioner och inspektioner för att kontrollera efterlevnaden av detta direktiv.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att start- och stopperioderna för medelstora förbränningsanläggningar och störningar i driften hålls så korta som möjligt. I händelse av driftstörning eller haveri i utrustningen för sekundär rening, ska verksamhetsutövaren ska omedelbart underrätta den behöriga myndigheten.

3. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att verksamhetsutövarna håller start- och stopperioderna för medelstora förbränningsanläggningar och störningar i driften så korta som möjligt. I händelse av driftstörning eller haveri i utrustningen för sekundär rening, ska verksamhetsutövaren ska omedelbart underrätta den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Verksamhetsutövaren ska så snart som möjligt anmäla bristande efterlevnad till den behöriga myndigheten i ett format som beslutas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Vid bristande efterlevnad ska medlemsstaterna säkerställa att

4. Vid bristande efterlevnad ska medlemsstaterna säkerställa att den behöriga myndigheten kräver att verksamhetsutövaren vidtar nödvändiga åtgärder för att se till att villkoren utan dröjsmål åter följs.

(a) verksamhetsutövaren omedelbart informerar den behöriga myndigheten,

 

(b) verksamhetsutövaren omedelbart vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att villkoren åter följs snarast möjligt,

 

(c) den behöriga myndigheten kräver att verksamhetsutövaren vidtar alla lämpliga kompletterande åtgärder som den behöriga myndigheten anser vara nödvändiga för att villkoren åter ska följas.

 

Om efterlevnaden inte kan återställas ska den behöriga myndigheten tillfälligt avbryta driften vid anläggningen och återkalla registreringen.

Om efterlevnaden inte kan återställas ska den behöriga myndigheten tillfälligt avbryta driften vid anläggningen och återkalla tillståndet eller registreringen.

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.5, beviset på anmälan till den behöriga myndigheten.

utgår

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Beviset på registrering hos den behöriga myndigheten.

(b) Tillståndet eller beviset på registrering hos den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) I tillämpliga fall, registrerade drifttimmar enligt artikel 5.2 andra stycket.

(d) I tillämpliga fall registrerade drifttimmar enligt artikel 5.2 tredje stycket och artikel 5.3 andra stycket.

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea) Ett register över fall av bristande efterlevnad och de åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 7.4.

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eb) De handlingar som avses i artikel 9.

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. De uppgifter som anges i punkt 2 ska göras tillgängliga för lokala och regionala myndigheter i det område där den medelstora förbränningsanläggningen är belägen.

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Verksamhetsutövaren ska underrätta den behöriga myndigheten om alla planerade ändringar av den medelstora förbränningsanläggningen som kan påverka de tillämpliga gränsvärdena för utsläpp. Underrättelsen ska lämnas minst en månad innan ändringen äger rum.

1. Verksamhetsutövaren ska informera den behöriga myndigheten om alla planerade ändringar av den medelstora förbränningsanläggningen som kan påverka de tillämpliga gränsvärdena för utsläpp. Informationen ska lämnas minst en månad innan ändringen äger rum.

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Efter en underrättelse från verksamhetsutövaren i enlighet med punkt 1 ska den behöriga myndigheten registrera ändringen eller ändringarna inom en månad

2. När en underrättelse från verksamhetsutövaren har mottagits i enlighet med punkt 1 ska den behöriga myndigheten utfärda tillståndet respektive registreringen inom tre månader och underrätta verksamhetsutövaren om detta.

Motivering

Det är nödvändigt att ge den behöriga myndigheten möjlighet att utfärda tillståndet till eller registreringen av anläggningen på grundval av de konsekvenser som förändringarna kan få för luftkvaliteten och de tillämpliga gränsvärdena för utsläpp.

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Vid en betydande förändring av en befintlig medelstor förbränningsanläggning enligt definitionen i artikel 3.1.19a ska den behöriga myndigheten utfärda tillståndet eller registreringen som för en ny förbränningsanläggning och underrätta verksamhetsutövaren om detta.

Ändringsförslag  70

Förslag till direktiv

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG24 ska den behöriga myndigheten göra registret över medelstora förbränningsanläggningar tillgängligt för allmänheten, även via internet.

Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG24 ska den behöriga myndigheten göra det i artikel 4.6 angivna registret över medelstora förbränningsanläggningar tillgängligt för allmänheten, även via internet.

__________________

__________________

24 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).

24 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).

Ändringsförslag  71

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast [2 år efter införlivandedatumet] rapportera till kommissionen genom en sammanfattning av de uppgifter som anges i bilaga I, med en uppskattning av de totala årliga utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från dessa anläggningar, grupperade per bränsletyp och kapacitetsklass.

1. Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2024 rapportera till kommissionen genom en sammanfattning av de uppgifter som anges i bilaga I, med en uppskattning av de totala årliga utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från medelstora förbränningsanläggningar, grupperade per anläggningstyp, bränsletyp och kapacitetsklass.

Motivering

Den längre tidsfristen motiveras av ett eventuellt införande av ett tillståndssystem, som är mer komplicerat än enbart registrering.

Ändringsförslag  72

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaterna ska också senast den 31 december 2024 till kommissionen rapportera en uppskattning av de totala årliga utsläppen av kolmonoxid från anläggningarna, uppdelade efter bränsletyp och kapacitetsklass.

Ändringsförslag  73

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den 1 oktober 2026 respektive den 1 oktober 2031 skicka en andra och tredje rapport kommissionen innehållande en uppdatering av de uppgifter som avses i punkt 1.

Medlemsstaterna ska senast den 1 oktober 2029 respektive den 1 oktober 2034 skicka en andra och tredje rapport till kommissionen innehållande en uppdatering av de uppgifter som avses i punkterna 1 och 1 a.

Ändringsförslag  74

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De rapporter som sammanställs enligt första stycket ska innehålla kvalitativa och kvantitativa uppgifter om genomförandet av detta direktiv, de eventuella åtgärder som vidtagits för att kontrollera de medelstora förbränningsanläggningarnas efterlevnad av detta direktiv och eventuella verkställighetsåtgärder som har vidtagits med avseende på detta.

De rapporter som sammanställs enligt punkterna 1 och 1 a och första stycket i denna punkt ska innehålla kvalitativa och kvantitativa uppgifter om genomförandet av detta direktiv, de eventuella åtgärder som vidtagits för att kontrollera de medelstora förbränningsanläggningarnas efterlevnad av detta direktiv och eventuella verkställighetsåtgärder som har vidtagits med avseende på detta.

Ändringsförslag  75

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionens andra sammanfattande rapport ska se över genomförandet av detta direktiv, särskilt med avseende på behovet av att fastställa att de riktvärden som anges i bilaga III ska gälla som utsläppsgränsvärden för hela unionen, och ska åtföljas av ett lagstiftningsförslag om så är lämpligt.

utgår

Ändringsförslag  76

Förslag till direktiv

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Översyn

 

1. Kommissionen ska se över gränsvärdena för utsläpp för nya medelstora förbränningsanläggningar senast den 31 december 2025 förutom gränsvärdena för kväveoxidutsläpp som ska ses över senast den 31 december 2021. Gränsvärdena för utsläpp för nya och befintliga medelstora förbränningsanläggningar ska ses över senast den 31 december 2030. Därefter ska översyn förrättas med tio års mellanrum. Vid översynen ska man beakta bästa tillgängliga teknik och om möjligt de uppgifter som samlats in från den övervakning som anges i artikel 6.

 

2. Kommissionen ska bedöma om medelstora förbränningsanläggningar behöver regleras i fråga om utsläpp av kolmonoxid.

 

3. Kommissionen ska lämna resultaten av denna översyn till Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

Motivering

Eftersom tidsintervallen är så pass långa måste direktivet regelbundet ses över mot bakgrund av ny teknisk utveckling.

Ändringsförslag  77

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 13 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med [dagen för ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegering av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast fyra månader före utgången av perioden i fråga.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 13 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med [dagen för ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år och sända den till Europaparlamentet och rådet. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast fyra månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag  78

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den [datum: 1,5 år efter ikraftträdandet] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Medlemsstaterna ska senast den [datum: 18 månader efter ikraftträdandet] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Ändringsförslag  79

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Om artikel 5.2 andra stycket används, en av verksamhetsutövaren undertecknad förklaring om att anläggningens inte ska vara i drift i mer än 300 timmar per år.

8. Om artikel 5.2 tredje stycket eller artikel 5.3 andra stycket används, en av verksamhetsutövaren undertecknad förklaring om att anläggningens inte ska vara i drift i mer än den mängd timmar som anges i de styckena.

Ändringsförslag  80

Förslag till direktiv

Bilaga IV – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Övervakning av utsläpp

Övervakning av utsläpp och bedömning av efterlevnad

Ändringsförslag  81

Förslag till direktiv

Bilaga IV – del 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Del I – Övervakningsmetoder

1. Periodiska mätningar av SO2, NOx och partiklar ska krävas minst vart tredje år för medelstora förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt som är större än 1 MW men mindre än 20 MW, och minst varje år för medelstora förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt som är större än eller lika med 20 MW men mindre än 50 MW.

1. Periodiska mätningar av SO2, NOx och stoft ska krävas minst

 

vart tredje år för medelstora förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt som är större än 1 MW men mindre än 5 MW,

 

vartannat år för medelstora förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt som är större än 5 MW men mindre än 15 MW,

 

– varje år för medelstora förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt som minst 15 MW.

Ändringsförslag  82

Förslag till direktiv

Bilaga IV – del 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Mätningar krävs endast för förorenande ämnen för vilka ett gränsvärde för utsläpp fastställs i bilaga II för den berörda anläggningen.

2. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att mätningar också genomförs för kolmonixid (CO).

Ändringsförslag  83

Förslag till direktiv

Bilaga IV – del I – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De första mätningarna ska utföras inom tre månader från registreringen av anläggningen.

3. De första mätningarna ska utföras inom tre månader från registreringen eller beviljandet av anläggningen.

Ändringsförslag  84

Förslag till direktiv

Bilaga IV – del I – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Som ett alternativ till de periodiska mätningar som avses i punkt 1 får medlemsstaterna kräva kontinuerliga mätningar.

 

Vid kontinuerliga mätningar ska de automatiska mätsystemen kontrolleras genom parallella mätningar med referensmätmetoderna minst en gång per år och verksamhetsutövaren ska informera den behöriga myndigheten om resultaten av dessa kontroller.

Ändringsförslag  85

Förslag till direktiv

Bilaga IV – del I – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Provtagning och analys av förorenande ämnen och mätningar av driftsparametrar, samt eventuella alternativ som används enligt punkt 4, ska utföras i enlighet med CEN-standarder. Om inga CEN-standarder är tillgängliga ska man använda ISO-standarder, nationella standarder eller andra internationella internationella standarder som säkerställer data av likvärdig vetenskaplig kvalitet.

5. Provtagning och analys av förorenande ämnen och mätningar av driftsparametrar, samt eventuella alternativ som används enligt punkt 4, ska utföras i enlighet med CEN-standarder. Under mätningen ska anläggningen vara i drift under stabila förhållanden och med en representativ jämn belastning. Start- och stopperioder ska undantas. Om inga CEN-standarder är tillgängliga ska man använda ISO-standarder, nationella standarder eller andra internationella standarder som säkerställer data av likvärdig vetenskaplig kvalitet.

Ändringsförslag  86

Förslag till direktiv

Bilaga IV – del Ia (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Del Ia – Bedömning av efterlevnaden

 

1. Vid periodiska mätningar ska de gränsvärden för utsläpp som anges i artikel 5 anses vara uppfyllda om resultaten från varje serie mätningar eller från de andra förfaranden som definierats och beslutats enligt regler som fastställts av de behöriga myndigheterna inte överstiger det relevanta gränsvärdet för utsläpp.

 

2. Vid kontinuerliga mätningar ska efterlevnaden av de gränsvärden för utsläpp som anges i artikel 5 bedömas i enlighet med del 1 punkt 4 i bilaga V till direktiv 2010/75/EU.

 

De validerade medelvärdena ska fastställas i enlighet med del 3 punkterna 9 och 10 i bilaga V till direktiv 2010/75/EU.

 

Vid beräkningen av de genomsnittliga gränsvärdena för utsläpp ska de värden som uppmätts under de perioder som avses i artikel 5.6 och 5.7 samt under start- och stopperioder inte beaktas.

(1)

EUT C 451, 16.12.2014, s. 134.

(2)

EUT C 415, 20.11.2014, s. 23.


MOTIVERING

Det finns uppskattningsvis 150 000 medelstora förbränningsanläggningar i EU, det vill säga förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på mellan 1 och 50 MW. Medelstora förbränningsanläggningar används för en lång rad olika tillämpningar (t.ex. elproduktion och uppvärmning av hus/bostäder samt nedkylning och tillhandahållande av värme/ånga för industriella processer) och är en viktig källa till utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och stoft. Små förbränningsanläggningar omfattas av direktiv 2009/125/EG (ekodesign) och stora förbränningsanläggningar regleras av direktiv 2010/75/EU (industriutsläpp), men utsläpp till luften av föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar regleras inte generellt på EU-nivå.

Kommissionens förslag innehåller därför bestämmelser för medelstora förbränningsanläggningar. Det är utformat på ett sådant sätt att det avsevärt bidrar till att minska föroreningar av svaveloxid, kväveoxid och stoft genom att gränsvärden fastställs för nya och befintliga installationer, tillsammans med ett enkelt system för registrering. Medlemsstaterna kan därigenom uppfylla en betydande del av sina skyldigheter att minska utsläpp och man undviker också möjliga kompromisser mellan luftkvalitet och ökad användning av biomassa, som annars kan resultera i ökade luftföroreningar.

I överensstämmelse med principen om bättre lagstiftning syftar detta förslag till betänkande till att undvika överlappande lagstiftning och en alltför tung administrativ börda, samtidigt som målen i det ursprungliga lagstiftningsförslaget förblir oförändrade.

I denna anda ändrades direktivets räckvidd i artikel 2 för att klargöra respektive tillämpning av det föreslagna direktivet och av befintligt regelverk, särskilt men inte enbart vad gäller direktivet om industriutsläpp 2010/75/EU. Ytterligare förtydliganden infördes också för lagstiftning i överensstämmelse med direktivet om industriutsläpp.

Föredraganden anser att ändringsförslagen ökar möjligheten till ett realistiskt genomförande av direktivet, så att det kan bli ett viktigt instrument för att förbättra luftkvaliteten i EU utan obefogade bördor för samhället och ekonomin.


YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (23.4.2015)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

(COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD))

Föredragande av yttrande: Fredrick Federley

KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Luftföroreningarna är ett verkligt gränsöverskridande problem och många medlemsstater importerar en betydande del av sina luftföroreningar från grannländer. Åtgärder på unionsnivå behövs därför för att man ska kunna fastställa en konsekvent och ambitiös ram för utsläppsbekämpningen.

Kommissionens förslag syftar till att täppa till en viktig lucka i den nuvarande unionslagstiftningen. Små nya förbränningsanläggningar regleras redan genom bestämmelser för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter. Samtidigt omfattas stora förbränningsanläggningar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar (till och med den 31 december 2015).

Det finns dock för närvarande ingen särlagstiftning på unionsnivå för utsläpp av luftföroreningar från medelstora förbränningsanläggningar (anläggningar med en installerad tillförd effekt på mellan 1 och 50 MW) och föredraganden välkomnar att kommissionen med sitt förslag velat täppa till den här luckan för att lagstiftningen ska bli mera konsekvent.

Förslaget är viktigt av mångahanda skäl. För det första, enligt kommissionens konsekvensbedömning, uppskattas luftföroreningarna leda till över 400 000 förtida dödsfall per år samt till hälso- och sjukvårdskostnader på uppemot 940 miljarder euro. De bidrar också till en avsevärd miljöförstöring, i och med att 62 procent av EU:s yta är utsatt för eutrofiering, samt till ekonomiska skador, såsom 15 miljarder euro i form av förlorade arbetsdagar, 4 miljarder euro i hälso- och sjukvårdskostnader och 1 miljard euro i form av skador på byggnader. För det andra kan minskade utsläpp från medelstora förbränningsanläggningar bidra till att EU uppnår sina klimat- och energimål, genom att växthusgasutsläppen minskar, energieffektiviteten förbättras och förnybar energi främjas. Genom att vidta åtgärder nu och täppa till den nuvarande lagstiftningsluckan kan vi ge klara signaler till investeringar och ytterligare sporra till forskning och innovation i banbrytande teknik. På det sättet kommer de europeiska företagen att få förutsättningar för ledarskap inom grön innovation, med oerhörda möjligheter på exportmarknaderna. Som exempel kan nämnas att enbart luftföroreningarna kostar Kina mellan tolv och tretton procent av dess BNP varje år.

Föredragandens förslag till förtydliganden och ändringar

Kommissionens förslag behöver dock förtydligas och förbättras på ett antal punkter. Föredraganden har identifierat följande huvudpunkter.

Förhållandet till befintlig lagstiftning

Lagstiftningsramen måste vara konsekvent och risken för överlappande lagstiftning bör undvikas. Vad som framför allt måste klarläggas är hur det nuvarande förslaget förhåller sig till direktivet om industriutsläpp, som redan gäller.

Hänsyn till små och medelstora företag

Omkring 75 procent av alla medelstora förbränningsanläggningar drivs av små och medelstora företag och därför måste särskild uppmärksamhet ägnas åt att dessa inte betungas med en onödigt tung administrativ börda. Små och medelstora företag har inte samma administrativa kapacitet som större företag och det finns flera ställen, både i det nuvarande förslaget och i rådets ståndpunkt, där det inte tas hänsyn till dessa företag.

Kostnadseffektivitet

Man måste helt uppenbart nå fram till en lämplig avvägning mellan å ena sidan kostnaderna för företagen och å andra sidan vinsterna för miljö och hälsa. Visserligen behöver vi ju utsläppsgränsvärden, men samtidigt måste dessa värden vara proportionerliga och fungera i praktiken. Samtidigt anser föredraganden att det finns mycket som talar för en ambitiös ram.

Flexibilitet

I kommissionens förslag görs det redan skillnad mellan nya och befintliga anläggningar. Flexibiliteten skulle dock kunna förbättras för de minsta befintliga anläggningarna på upp till 5 MW, som skulle kunna drabbas av rätt höga kostnader.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Förbränning av bränsle i små förbränningsanläggningar och apparater kan täckas av lagstiftningsakter för genomförande av direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter15. Förbränning av bränsle i stora förbränningsanläggningar omfattas av Europaparlamentets och rådet direktiv 2010/75/EU16 av den 7 januari 2013, medan Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG fortsätter att gälla för stora förbränningsanläggningar som omfattas av artikel 30.2 i direktiv 2010/75/EU17 till och med den 31 december 2015.

(5) Förbränning av bränsle i små förbränningsanläggningar och apparater kan täckas av lagstiftningsakter för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 200915. Ytterligare åtgärder krävs emellertid inom ramen för direktiv 2009/125/EG för att täppa till den återstående luckan i lagstiftningen. Förbränning av bränsle i stora förbränningsanläggningar omfattas av Europaparlamentets och rådet direktiv 2010/75/EU16 av den 7 januari 2013, medan Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG fortsätter att gälla för stora förbränningsanläggningar som omfattas av artikel 30.2 i direktiv 2010/75/EU17 till och med den 31 december 2015.

__________________

__________________

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (EUT L 285, 31.10.2009, s. 10).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (EUT L 285, 31.10.2009, s. 10).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar (EGT L 309, 27.11.2001, s. 1).

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar (EGT L 309, 27.11.2001, s. 1).

Motivering

Luckan i lagstiftningen mellan ekodesigndirektivet och detta direktiv bör åtgärdas i ekodesigndirektivet, såsom det föreslås i rådets ståndpunkt.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Detta direktiv bör inte tillämpas på energirelaterade produkter som omfattas av genomförandeåtgärder som antagits i enlighet med direktiv 2009/125/EG eller av kapitlen III eller IV i direktiv 2010/75/EU. Vissa andra förbränningsanläggningar bör också undantas från tillämpningsområdet för detta direktiv, på grundval av deras tekniska egenskaper eller att de används inom särskild verksamhet.

(9) Detta direktiv bör inte tillämpas på förbränningsanläggningar som omfattas av genomförandeåtgärder som antagits i enlighet med direktiv 2009/125/EG eller direktiv 2010/75/EU. Vissa andra förbränningsanläggningar bör också undantas från tillämpningsområdet för detta direktiv, på grundval av deras tekniska egenskaper eller att de används inom särskild verksamhet. Ingen förbränningsanläggning bör omfattas av överlappande lagstiftning. Kommissionen bör vid behov lägga fram förtydligande riktlinjer.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Med hänsyn till de berörda förbränningsanläggningarnas läge och de tekniska och logistiska problem som detta medför är det lämpligare att gränsvärdena för utsläpp för medelstora förbränningsanläggningar fastställs av Spanien för sådana anläggningar som är i drift på Kanarieöarna, av Frankrike för sådana anläggningar som är i drift i de franska utomeuropeiska departementen och av Portugal för sådana anläggningar som är i drift i ögrupperna Madeira och Azorerna, utan att de underställs de EU-omfattande minimikraven.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) För att säkerställa utsläppskontroll vad gäller utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar till luften, bör en medelstor förbränningsanläggning endast få vara i drift om den har registrerats av den behöriga myndigheten, på grundval av verksamhetsutövarens anmälan.

(10) För att säkerställa utsläppskontroll vad gäller utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar till luften, bör en medelstor förbränningsanläggning få vara i drift endast om den har registrerats eller fått tillstånd av den behöriga myndigheten, på grundval av verksamhetsutövarens anmälan.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Förbränningsanläggningar som omfattas av kapitel III eller kapitel IV i direktiv 2010/75/EU.

(a) motorbränslen som omfattas av direktiv 2010/75/EG,

Motivering

Till förhindrande av överlappande lagstiftning bör anläggningar som omfattas av direktiv 2010/75/EU inte omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Energirelaterade produkter som omfattas av genomförandeåtgärder som antagits i enlighet med direktiv 2009/125/EG, när dessa genomförandeakter fastställer utsläppsgränsvärden för de föroreningar som förtecknas i bilaga II till detta direktiv.

(b) Förbränningsanläggningar som omfattas av genomförandeåtgärder som antagits i enlighet med direktiv 2009/125/EG, när dessa genomförandeakter fastställer utsläppsgränsvärden för de föroreningar som förtecknas i bilaga II till detta direktiv.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Förbränningsanläggningar där rökgaserna används för direkt uppvärmning eller torkning av föremål eller material.

(c) Förbränningsanläggningar där förbränningsprodukterna används för direkt uppvärmning, torkning eller annan behandling av föremål eller material, såsom smältugnar, uppvärmningsugnar eller ugnar för värmebehandling.

Motivering

Av omsorg om ett tydligt rättsläge bör man använda samma lydelse som i artikel 28 a i direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) Sodapannor i pappersmasseanläggningar.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fb) Förbränningsanläggningar för energiproduktion i mineralolje- och gasraffinaderier, där raffinaderibränslen förbränns, antingen ensamma för sig eller tillsammans med andra bränslen.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Detta direktiv gäller inte forskning kring, utveckling av eller utprovning av medelstora förbränningsanläggningar. Medlemsstaterna får fastställa särskilda villkor för tillämpningen av denna punkt.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) partiklar: partiklar, oavsett form, struktur eller densitet, dispergerade i gasfasen vid villkor som gäller vid provtagningspunkten, vilka kan samlas in genom filtrering enligt angivna specificerade villkor efter representativ provtagning av den gas som ska analyseras, och som förblir uppströms filtret och på filtret efter torkning under definierade förhållanden.

(4) stoft: partiklar, oavsett form, struktur eller densitet, dispergerade i gasfasen vid villkor som gäller vid provtagningspunkten, vilka kan samlas in genom filtrering enligt angivna specificerade villkor efter representativ provtagning av den gas som ska analyseras, och som förblir uppströms filtret och på filtret efter torkning under definierade förhållanden.

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) befintlig förbränningsanläggning: en förbränningsanläggning som togs i drift före [1 år efter dagen för införlivandet].

(6) befintlig förbränningsanläggning: en förbränningsanläggning som togs i drift före [1 år efter dagen för införlivandet] eller för vilken tillstånd utfärdats före [dagen för införlivandet] enligt nationell lagstiftning, förutsatt att anläggningen tas i drift senast [1 år efter dagen för införlivandet].

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) drifttimmar: den tid, uttryckt i timmar, under vilken en förbränningsanläggning släpper ut utsläpp till luften.

(16) drifttimmar: den tid, uttryckt i timmar, under vilken en förbränningsanläggning är i drift och släpper ut utsläpp till luften, med undantag för start- och stopperioder.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Regler om sammanlagda utsläpp

 

Medlemsstaterna får vid tillämpningen av detta direktiv betrakta en kombination av två eller flera nya medelstora förbränningsanläggningar som en enda medelstor förbränningsanläggning vars sammanlagda installerade tillförda effekt beräknas såsom summan av de enskilda anläggningarnas installerade tillförda effekter,

 

om avgaserna från dessa medelstora förbränningsanläggningar släpps ut genom en gemensam skorsten, eller

 

om det vore tekniskt och ekonomiskt möjligt att släppa ut avgaserna från dessa medelstora förbränningsanläggningar genom en gemensam skorsten.

Motivering

I rådets ståndpunkt föreslås obligatoriska regler om sammanlagda utsläpp. Tanken bakom att kommissionen inte föreslagit några sådana regler är att de kan bli administrativt betungande. Ett flertal medlemsstater har dock redan regler om sammanlagda utsläpp. Tack vare detta ändringsförslag blir det frivilligt med regler om sammanlagda utsläpp, så att medlemsstaterna ha kvar dem om de vill, medan samtidigt ingen medlemsstat tvingas införa sådana regler.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att medelstora förbränningsanläggningar endast är i drift om de har registrerats av den behöriga myndigheten.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att inga nya medelstora förbränningsanläggningar är i drift om de inte fått tillstånd eller registrerats.

 

1a. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att ingen befintlig medelstor förbränningsanläggning med en installerad tillförd effekt på över 5 MW är i drift från och med den 1 januari 2025 om den inte fått tillstånd eller registrerats.

 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att ingen befintlig medelstor förbränningsanläggning med en installerad tillförd effekt på högst 5 MW är i drift från och med den 1 januari 2030 om den inte fått tillstånd eller registrerats.

2. Förfarandet för registrering ska minst omfatta en anmälan till den behöriga myndigheten från den verksamhetsutövare som ansvarar för driften av eller som har för avsikt att driva en medelstor förbränningsanläggning.

2. Medlemsstaterna ska i detalj ange förfarandet för tillstånd och registrering. Detta ska minst omfatta en skyldighet att göra anmälan till den behöriga myndigheten för den verksamhetsutövare som ansvarar för driften av eller som har för avsikt att driva en medelstor förbränningsanläggning.

3. Verksamhetsutövarens anmälan ska, för varje medelstor förbränningsanläggning, innehålla minst de uppgifter som anges i bilaga I.

3. Verksamhetsutövarens anmälan ska, för varje medelstor förbränningsanläggning, innehålla minst de uppgifter som anges i bilaga I.

4. Den behöriga myndigheten ska registrera den medelstora förbränningsanläggningen inom en månad efter verksamhetutövarens anmälan och ska informera verksamhetsutövaren om detta.

4. Den behöriga myndigheten ska registrera, eller inleda förfarandet för beviljande av tillstånd till, den medelstora förbränningsanläggningen inom en månad efter verksamhetutövarens anmälan och ska informera verksamhetsutövaren om detta.

5. Befintliga medelstora förbränningsanläggningar kan undantas från den anmälningsskyldighet som avses i punkt 2, förutsatt att alla uppgifter som avses i punkt 3 har gjorts tillgängliga för de behöriga myndigheterna.

5. Befintliga medelstora förbränningsanläggningar kan undantas från den anmälningsskyldighet som avses i punkt 2, förutsatt att alla uppgifter som avses i punkt 3 har gjorts tillgängliga för de behöriga myndigheterna.

Dessa förbränningsanläggningar ska registreras senast [tretton månader efter införlivandet].

Dessa förbränningsanläggningar ska registreras eller beviljas tillstånd senast [tretton månader efter införlivandet].

6. Det register som förs av de behöriga myndigheterna ska för varje medelstor förbränningsanläggning minst innehålla de uppgifter som anges i bilaga I, samt de uppgifter som erhållits medelst kontroll- och övervakningsresultat eller andra kontroller av efterlevnaden enligt artiklarna 7 och 8.

6. Det register som förs av de behöriga myndigheterna ska för varje medelstor förbränningsanläggning minst innehålla de uppgifter som anges i bilaga I, samt de uppgifter som erhållits medelst kontroll- och övervakningsresultat eller andra kontroller av efterlevnaden enligt artiklarna 7 och 8.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaterna får undanta medelstora förbränningsanläggningar som ingår i en anläggning som omfattas av kapitel II i direktiv 2010/75/EU från skyldigheten att iaktta de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga II till och bestämmelserna i artikel 6 i det här direktivet, när det gäller de föroreningar i fråga om vilka gränsvärden för utsläpp från dessa anläggningar fastställs enligt artiklarna 13.5 och 15.3 i direktiv 2010/75/EU.

Motivering

Såsom föreslagits av rådet får medlemsstaterna undanta anläggningar som ingår i en anläggning som omfattas av direktiv 2010/75/EU.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. De gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga II ska inte gälla för medelstora förbränningsanläggningar på Kanarieöarna, i de franska utomeuropeiska departementen och ögrupperna Madeira och Azorerna. Medlemsstaterna ska fastställa gränsvärden för utsläpp för dessa förbränningsanläggningar för att minska deras utsläpp till luften och de potentiella riskerna för människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Från och med den 1 januari 2025 får utsläpp till luften av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar från en befintlig medelstor förbränningsanläggning med en installerad tillförd effekt på över 5 MW inte överskrida de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga II del 1.

2. Från och med den 1 januari 2025 får utsläpp till luften av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar från en befintlig medelstor förbränningsanläggning med en installerad tillförd effekt på över 5 MW inte överskrida de gränsvärden för utsläpp som anges i del 1 i bilaga II.

Från och med den 1 januari 2030 får utsläpp till luften av svaveloxid, kväveoxider och partiklar från en befintlig medelstor förbränningsanläggning med en installerad tillförd effect på högst 5 MW inte överskrida de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga II del 1.

Från och med den 1 januari 2030 får utsläpp till luften av svaveloxid, kväveoxider och partiklar från en befintlig medelstor förbränningsanläggning med en installerad tillförd effekt på högst 5 MW inte överskrida de gränsvärden för utsläpp som anges i del 1 i bilaga II.

Medlemsstaterna får undanta befintliga medelstora förbränningsanläggningar som är i drift högst 500 timmar per år från skyldigheten att iaktta de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga II del 1. I sådana fall ska, för anläggningar som förbränner fasta bränslen, ett gränsvärde för utsläpp av partiklar på 200 mg/Nm³ gälla.

Medlemsstaterna får undanta befintliga medelstora förbränningsanläggningar som är i drift högst 1 000 timmar per år, räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod, från skyldigheten att iaktta de gränsvärden för utsläpp som anges i del 1 i bilaga II. I sådana fall ska, för anläggningar som förbränner fasta bränslen, ett gränsvärde för utsläpp av partiklar på 200 mg/Nm³ gälla.

 

Senast den 1 januari 2030 får befintliga medelstora förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på över 5 MW undantas från skyldigheten att iaktta de gränsvärden för utsläpp som avses i denna artikel, om åtminstone 50 procent av anläggningens produktion av nyttiggjord värme, räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod, levereras i form av ånga eller varmvatten till ett offentligt fjärrvärmenät, eller om de använder fast biomassa som huvudsakligt bränsle.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får undanta nya medelstora förbränningsanläggningar som är i drift högst 500 timmar per år från skyldigheten att iaktta de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga II del 2. I sådana fall ska, för anläggningar som förbränner fasta bränslen, ett gränsvärde för utsläpp av partiklar på 100 mg/Nm³ gälla.

Medlemsstaterna får undanta nya medelstora förbränningsanläggningar som är i drift högst 1 000 timmar per år, räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod, från skyldigheten att iaktta de gränsvärden för utsläpp som anges i del 2 i bilaga II. I sådana fall ska, för anläggningar som förbränner fasta bränslen, ett gränsvärde för utsläpp av partiklar på 100 mg/Nm³ gälla.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. I zoner som överskrider EU:s gränsvärden för luftkvalitet som fastställs i direktiv 2008/50/EG ska medlemsstaterna, för enskilda medelstora förbränningsanläggningar i dessa zoner, tillämpa utsläppsgränsvärden baserade på de riktvärden som anges i bilaga III eller på strängare värden som fastställts av medlemsstaterna, om det inte har visats för kommissionen att tillämpningen av dessa utsläppsgränsvärden skulle medföra oproportionerliga kostnader och att andra åtgärder för att säkerställa att gränsvärdena för luftkvalitet efterlevs har tagits med i de luftkvalitetsplaner som krävs enligt artikel 23 i direktiv 2008/50/EG.

4. I zoner som överskrider unionens gränsvärden för luftkvalitet som fastställs i direktiv 2008/50/EG får medlemsstaterna, för enskilda medelstora förbränningsanläggningar i dessa zoner, tillämpa utsläppsgränsvärden baserade på de riktvärden som anges i bilaga III eller på strängare värden som fastställts av medlemsstaterna, om inte tillämpningen av dessa utsläppsgränsvärden skulle medföra oproportionerliga kostnader och om inte andra åtgärder för att säkerställa att gränsvärdena för luftkvalitet efterlevs har tagits med i de luftkvalitetsplaner som krävs enligt artikel 23 i direktiv 2008/50/EG.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Undantag i samband med förestående nedläggning

 

1. Medlemsstaterna får undanta befintliga medelstora förbränningsanläggningar från skyldigheten att iaktta de gränsvärden för utsläpp som fastställs i delarna 1a, 1b och 1c i bilaga II samt de kontrollkrav som fastställs i artikel 6 och i bilaga IV under fem år från de tillämpliga datum som fastställs i artikel 5.2, förutsatt att verksamhetsutövaren vid den medelstora förbränningsanläggningen förbinder sig i en skriftlig försäkran som överlämnas till den behöriga myndigheten att ha anläggningen i drift under högst 11 000 drifttimmar under den ovan avsedda femårsperioden samt att driften kommer att avslutas efter utgången av denna period.

 

– För medelstora förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på högst 5 MW ska den skriftliga försäkran överlämnas till den behöriga myndigheten senast den 1 januari 2029 och driften av dessa förbränningsanläggningar ska upphöra senast den 31 december 2034.

 

– För medelstora förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på över 5 MW ska den skriftliga försäkran överlämnas till den behöriga myndigheten senast den 1 januari 2024 och driften av dessa förbränningsanläggningar ska upphöra senast den 31 december 2029.

 

2. Under den femårsperiod som avses i punkt 1 ska verksamhetsutövaren varje år till den behöriga myndigheten lämna in uppgifter om antalet drifttimmar sedan de tillämpliga datum som anges i artikel 5.2.

 

3. Om den medelstora förbränningsanläggningen fortfarande är i drift vid utgången av den femårsperiod som avses i punkt 1 ska den betraktas som en ny medelstor förbränningsanläggning.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5b

 

Energieffektivitet

 

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder till förmån för ökad energieffektivitet hos medelstora förbränningsanläggningar.

 

2. Kommissionen ska senast den 31 december 2016 bedöma miniminormerna för energieffektivitet hos medelstora förbränningsanläggningar, i enlighet med bästa tillgängliga teknik.

 

3. Kommissionen ska rapportera bedömningsresultaten till Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljda av ett lagstiftningsförslag där det fastställs vilka energiprestandanivåer för nya medelstora förbränningsanläggningar som ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medelstora förbränningsanläggningar som använder utrustning för sekundär rening i syfte att uppfylla gränsvärdena för utsläpp ska utföra kontinuerlig kontroll av att utrustningen fungerar effektivt och registrera resultaten.

4. För medelstora förbränningsanläggningar som använder utrustning för sekundär rening i syfte att uppfylla gränsvärdena för utsläpp ska det påvisas och registreras att utrustningen fortlöpande fungerar effektivt.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Uppgifter som anges i punkt 2 ska göras tillgängliga för lokala och regionala myndigheter på den plats där den medelstora förbränningsanläggningen är belägen.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Översyn

 

Kommissionen ska se över utsläppsgränsvärdena för nya medelstora förbränningsanläggningar 2025 och både för nya och befintliga medelstora förbränningsanläggningar 2035. Därefter ska översyn förrättas med tio års mellanrum. Vid översynen ska det tas hänsyn till bästa tillgängliga teknik och översynen ska helst förrättas i anslutning till [direktiv (EU) .../...*].

 

_____________

 

*OJ: Vänligen inför det nummer, den titel och den hänvisning som återfinns i dokument 2013/0443(COD).

Motivering

Eftersom tidsintervallen är så pass långa måste direktivet regelbundet ses över mot bakgrund av ny teknisk utveckling.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den [datum: 1,5 år efter ikraftträdandet] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska senast den [datum: 18 månader efter ikraftträdandet] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv . De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Bilaga II – del 1 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

 

1. Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm³) från andra medelstora förbränningsanläggningar än motorer och gasturbiner

Förorenande ämne

Fast biomassa

Övriga fasta bränslen

Andra flytande bränslen än tung eldningsolja

Tung eldningsolja

Naturgas

Andra gasformiga bränslen än naturgas

SO2

200

400

170

350

-

35

N0X (kväveoxid)

650

650

200

650

200

250

Partiklar

30(1)

30

30

30

-

-

__________________

(1) 45 mg/Nm3 för anläggningar med en tillförd effekt som är 5 MW eller mindre

 

Parlamentets ändringsförslag

1. Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm³) från befintliga medelstora förbränningsanläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på mellan 1 och 5 MW. Andra anläggningar än motorer och gasturbiner

Förorenande ämne

Fast biomassa

Övriga fasta bränslen

Dieselbrännolja

Andra flytande bränslen än dieselbrännolja

Naturgas

Andra gasformiga bränslen än naturgas

SO2

200(1)(2)

400

-

350

-

200(3)

NOx

650

650

200

650

250

250

Stoft

50(4)

50(4)

-

50

-

-

__________________

(1) Värdet tillämpas inte för anläggningar som endast förbränner fast biomassa från skog.

(2) 300 mg/Nm³ för anläggningar som förbränner halm.

(3) 400 mg/Nm³ för gaser med lågt värmevärde från koksugn (järn- och stålindustrin).

(4) 150 mg/Nm³ till och med den 1 januari 2035.

1a. Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm³) för befintliga medelstora förbränningsanläggningar med en total installerad tillförd effekt på över 5 MW. Andra anläggningar än motorer och gasturbiner

Förorenande ämne

Fast biomassa

Övriga fasta bränslen

Dieselbrännolja

Andra flytande bränslen än dieselbrännolja

Naturgas

Andra gasformiga bränslen än naturgas

SO2

200 (2) (3)

400

350

-

35 (1) (4)

N0X (kväveoxid)

650

650

200

650

250

250

Stoft

30 (5)

30 (5)

 

30

-

-

__________________

(1) 400 mg/Nm³ för gaser med lågt värmevärde från koksugn och 200 mg/Nm³ för gaser med lågt värmevärde från masugn (järn- och stålindustrin).

(2) Värdet tillämpas inte för anläggningar som endast förbränner fast biomassa från skog.

(3) 300 mg/Nm³ för anläggningar som förbränner halm.

(4) 170 mg/Nm³ för biogas.

(5) 50 mg/Nm³ för anläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på mellan 5 och 20 MW.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Bilaga II – del 2 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

1. Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm³) från andra medelstora förbränningsanläggningar än motorer och gasturbiner

 

Parlamentets ändringsförslag

1. Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm³) från nya medelstora förbränningsanläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på mellan 1 och 50 MW. Andra anläggningar än motorer och gasturbiner

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Bilaga IV – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De första mätningarna ska utföras inom tre månader från registreringen av anläggningen.

3. De första mätningarna ska utföras inom sex månader efter tillståndet eller registreringen av anläggningen eller datumet för idrifttagandet, beroende på vilket datum som är det senaste.

Motivering

Kommissionens förslag har en mycket snäv tidsgräns för utsläppstestning av en anläggning efter det att den registrerats. Följden av detta kommer att bli en mycket stark efterfrågan på testning vid vissa viktiga tidpunkter (till exempel 2025 och 2030) när en befintlig anläggning måste vara registrerad och börja följa gränsvärdena för utsläpp. Till detta kommer att det inte är sagt att en anläggning kan fungera inom tre månader efter registreringen, om det blivit förseningar med idrifttagandet. Vi anser därför att det kommer att krävas ytterligare flexibilitet när det gäller dagen för den första testningen.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Bilaga IV – punkt 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Som ett alternativ till de periodiska mätningar som avses i punkt 1 får medlemsstaterna kräva kontinuerliga mätningar.

 

Vid kontinuerliga mätningar ska de automatiska mätsystemen kontrolleras genom parallella mätningar med referensmätmetoderna minst en gång per år och verksamhetsutövaren ska informera den behöriga myndigheten om resultaten av dessa kontroller.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Bilaga IV – del 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bedömning av efterlevnaden

 

1. Vid periodiska mätningar ska de gränsvärden för utsläpp som avses i artikel 5 anses vara uppfyllda om resultaten från varje serie mätningar eller från de andra förfaranden som definierats och beslutats enligt regler som fastställts av de behöriga myndigheterna inte överstiger det relevanta gränsvärdet för utsläpp.

 

2. Vid kontinuerliga mätningar ska efterlevnaden av de gränsvärden för utsläpp som avses i artikel 5 bedömas i enlighet med del 1 punkt 4 i bilaga V till direktiv 2010/75/EU.

 

De validerade medelvärdena ska fastställas i enlighet med del 3 punkterna 9 och 10 i bilaga V till direktiv 2010/75/EU.

 

Vid beräkningen av de genomsnittliga gränsvärdena för utsläpp ska de värden som uppmätts under de perioder som avses i artikel 5.6 och 5.7 samt under start- och stopperioder inte beaktas.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

Referensnummer

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

13.1.2014

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Fredrick Federley

15.9.2014

Behandling i utskott

25.9.2014

23.2.2015

 

 

Antagande

14.4.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

9

10

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter

José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

Referensnummer

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

Framläggande för parlamentet

18.12.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

13.1.2014

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Andrzej Grzyb

10.7.2014

 

 

 

Behandling i utskott

3.12.2014

24.2.2015

14.4.2015

 

Antagande

6.5.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

58

9

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Bart Staes

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Marek Jurek, Catherine Stihler

Ingivande

13.5.2015

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy