MIETINTÖ strategiasta teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi kolmansissa maissa

13.5.2015 - (2014/2206(INI))

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Alessia Maria Mosca

Menettely : 2014/2206(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0161/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0161/2015
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

strategiasta teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi kolmansissa maissa

(2014/2206(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon 1. heinäkuuta 2014 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle aiheesta ”Kauppa, kasvu ja henkinen omaisuus – Strategia teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi kolmansissa maissa” (COM(2014)0389),

–       ottaa huomioon komission strategian teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöön panemiseksi yhteisön ulkopuolisissa maissa[1] ja siitä marraskuussa 2010 tehdyn riippumattoman arvioinnin;

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan ja 17 artiklan 2 kohdan,

–       ottaa huomioon Eurooppa 2020 -strategian (COM(2010)2020),

–       ottaa huomioon 21. maaliskuuta 2014 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–       ottaa huomioon Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) vuonna 2008 annetun ja vuonna 2009 päivitetyn raportin, joka koskee tuoteväärennösten ja piratismin taloudellisia vaikutuksia,

–       ottaa huomioon OECD:n vuonna 2009 antaman raportin, joka koskee digitaalisen sisällön piratismia,

–       ottaa huomioon Euroopan patenttiviraston ja sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (OHIM) vuonna 2013 laatiman yhteisen tutkimuksen "Teollis- ja tekijänoikeuksia intensiivisesti käyttävät alat: vaikutus taloudelliseen suorituskykyyn ja työllisyyteen Euroopassa",

–       ottaa huomioon OECD:n vuonna 2010 kauppapolitiikasta laatiman työasiakirjan toimintapolitiikoista, jotka täydentävät teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa kehitysmaissa;

–       ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön (WTO), Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) ja Maailman terveysjärjestön (WHO) vuonna 2013 laatiman tutkimuksen, joka koskee lääketieteen alan teknologioiden ja innovaatioiden saatavuuden edistämistä,

–       ottaa huomioon yhteisön menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi 22. joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3286/94[2] (asetus kaupan esteistä),

–       ottaa huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY[3],

–       ottaa huomioon kansanterveysongelmista kärsiviin maihin vietävien lääkkeiden valmistusta koskevien patenttien pakkolisensoinnista 17. toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 816/2006[4],

–       ottaa huomioon tiettyjen keskeisten lääkkeiden Euroopan unionin markkinoille kulkeutumisen estämisestä 26. toukokuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 953/2003[5],

–       ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9. lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013[6],

–       ottaa huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta 12. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 608/2013[7],

–       ottaa huomioon sopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (TRIPS-sopimus) sekä Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa 14. marraskuuta 2001 hyväksytyn Dohan julistuksen TRIPS-sopimuksesta ja kansanterveydestä,

–       ottaa huomioon 13. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman TRIPS-sopimuksesta ja lääkkeiden saatavuudesta[8],

–       ottaa huomioon 18. joulukuuta 2008 antamansa mietinnön väärentämisen vaikutuksesta kansainväliseen kauppaan[9],

–       ottaa huomioon 22. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman immateriaalioikeuksien valvonnasta sisämarkkinoilla[10],

–       ottaa huomioon 31. heinäkuuta 2014 annetun komission kertomuksen, joka koskee unionin tullilaitosta, teollis- ja tekijänoikeuksien toteuttamista ja unionin rajoilla vuonna 2013 saavutettuja tuloksia[11],

–       ottaa huomioon neuvoston päätöslauselman EU:n tullitoimintaohjelmasta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien rikkomusten torjumiseksi vuosina 2013–2017[12],

–       ottaa huomioon 10. joulukuuta 2014 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–       ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A8-0161/2015),

A.     toteaa, että unionin kilpailukyky perustuu nyt ja tulevaisuudessa enenevässä määrin luovuuteen ja innovointiin ja että "älykäs kasvu" – eli talouden kehittäminen osaamisen ja innovoinnin perusteella – on yksi Eurooppa 2020 -strategian kolmesta prioriteetista;

B.     katsoo, että teollis- ja tekijänoikeudet myötävaikuttavat innovoinnin ja luovuuden kehitykseen, että niiden suoja on Euroopan kilpailukyvyn kannalta olennainen tekijä ja että unionin on sen vuoksi laadittava entistä kunnianhimoisempi strategia teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseksi kauppakumppaneihinsa nähden;

C.     pitää tärkeänä edistää koulutuksen, liike-elämän sekä tutkimuksen ja innovoinnin ja henkisen omaisuuden välisiä yhteyksiä; toteaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen torjuntamenettelyt ovat kalliita ja aikaa vieviä etenkin pk-yritysten ja yksittäisten oikeudenhaltijoiden kannalta;

D.     toteaa, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat WTO:n jäseninä sitoutuneet sopimukseen teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (TRIPS) ja ne ovat siten velvollisia hyväksymään ja toteuttamaan vähimmäistasoisia tehokkaita toimenpiteitä kaikkia teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia vastaan;

E.     katsoo, että teollis- ja tekijänoikeuksista käytävän keskustelun olisi perustuttava aiempien kokemusten ja tulevien teknologisten suuntausten huolelliseen harkintaan ja samalla olisi huolehdittava sisäisten ja ulkoisten näkökohtien välisestä johdonmukaisuudesta, erotettava aiheellisissa tapauksissa toisistaan fyysinen ja digitaalinen ympäristö, otettava huomioon kaikkien sidosryhmien, myös pk-yritysten ja kuluttajajärjestöjen, huolenaiheet ja pyrittävä varmistamaan täysi avoimuus etujen suhteen ja riittävä legitiimiys pyrittäessä oikeudenmukaiseen tasapainoon kaikkien asiaan liittyvien etujen välillä;

F.     toteaa, että tuoteväärennökset eivät enää rajoitu ylellisyystuotteisiin, vaan ne koskevat myös yleisesti käytettyjä hyödykkeitä, kuten leluja, lääkkeitä, kosmetiikkaa ja elintarvikkeita, jotka väärennöksinä voivat aiheuttaa vammoja tai vakavia terveysriskejä kuluttajille;

G.     toteaa, että unionin tulliviranomaiset takavarikoivat vuonna 2013 lähes 36 miljoonaa artikkelia, joiden epäiltiin rikkovan teollis- ja tekijänoikeuksia, ja että takavarikoitujen tuotteiden arvo oli yli 760 miljoonaa euroa;

H.     toteaa, että vuonna 2013 kaikkiaan 72 prosenttia kaikista takavarikoista liittyi pieniin lähetyksiin; toteaa, että lääkkeet olivat neljäntenä peräkkäisenä vuotena merkittävin tuoteluokka, kun niiden osuus oli 19 prosenttia näistä takavarikoista ja 10 prosenttia kaikista takavarikoista;

I.      katsoo, että teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia on torjuttava, jotta voidaan pienentää riskejä, joita ne aiheuttavat kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle ja ympäristölle, ja jotta voidaan suojella lisäarvon luomista EU:ssa ja kolmansissa maissa ja jotta voidaan välttää taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset unionin yrityksiin ja luovien alojen työntekijöihin sekä torjua riskit Euroopan ja kolmansien maiden kulttuuriselle monimuotoisuudelle; toteaa, että erityistä huomiota on kiinnitettävä tuoteväärennösten ja piraattituotteiden kaupasta hyötyvän järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan;

J.      toteaa, että teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva kattava oikeudellinen kehys olisi yhdistettävä tehokkaaseen täytäntöönpanoon siten, että huolehditaan tarvittaessa täytäntöönpanotoimenpiteistä ja niihin liittyvistä seuraamuksista ja samalla varmistetaan, että täytäntöönpanotoimenpiteet eivät rasita kohtuuttomasti laillista kaupankäyntiä;

K.     ottaa huomioon, että nykyisten lakien ja kansainvälisten sitoumusten, myös seuraamuksia koskevien määräysten, asianmukainen täytäntöönpano on tärkeä osa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa;

Yleisiä huomioita

1.      arvostaa komission soveltamaa lähestymistapaa ja etenkin vaatimusta, joka koskee tasapainon löytämistä eri etujen välille;

2.      katsoo, että keskustelu oikeudenhaltijoiden ja loppukäyttäjien etujen tasapainottamisesta on monitahoista ja äärimmäisen hankalaa, koska kaikilla osapuolilla on taloudellisia etuja; katsoo, että komission olisi selvitettävä, kuinka mahdollistetaan tietoon perustuva ja avoin julkinen keskustelu teollis- ja tekijänoikeuksien suojelusta ja toteutumisesta ja sen merkityksestä kuluttajille; toteaa, että samalla kun vaaditaan sidosryhmien laajempaa osallistumista keskusteluun teollis- ja tekijänoikeuksista, on huolehdittava, että kaikkiin osallistujiin sovelletaan avoimuus- ja legitiimiysvaatimuksia; toteaa, että tiedonantoon ei sisälly arviota, jossa otettaisiin huomioon sekä vuoden 2004 strategia, joka koskee teollis- ja tekijänoikeuksien toteutumista kolmansissa maissa, että väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen (ACTA) hylkääminen;

3.      tähdentää, että ei ole riittävän selvää, millä keinoilla ja menetelmillä tiedonannossa esitetyt tulokset voitaisiin saavuttaa; toteaa, että epäselväksi jää etenkin se, mitä resursseja käytetään ja mistä ne otetaan, ja panee merkille, että kolmansien maiden markkinoille vievien tai kolmansiin maihin sijoittautuneiden eurooppalaisten oikeudenhaltijoiden tukemiseen on varattu vain vähän resursseja;

4.      toteaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua koskevien sisäisten ja ulkoisten toimien välisestä koordinoinnista ei ole selviä viitteitä, ja korostaa, että tähän asiaan on paneuduttava paremmin; toteaa, että sisäisten ja ulkoisten toimien välinen johdonmukaisuus ei sulje pois sitä, että tarvitaan tilannekohtaista lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon kyseisiä kolmannen maan markkinoita koskevat tosiasiat ja olosuhteet;

5.      tähdentää, että teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemista olisi pidettävä ensimmäisenä – tarpeellisena, mutta ei riittävänä – askeleena kohti kolmannen maan markkinoille pääsemisen toteutumista ja että kyky hyödyntää käytännössä tunnustettuja teollis- ja tekijänoikeuksia riippuu substantiivisesta suojelusta, mukaan luettuina käytännön täytäntöönpano ja oikeussuojakeinot kyseisessä maassa;

6.      korostaa, että merkittäväksi ongelmaksi on muodostunut monien teollis- ja tekijänoikeusloukkausten kaupallinen luonne ja järjestäytyneen rikollisuuden kasvava osallistuminen niihin; pitää valitettavana, että kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa YK:n yleissopimuksessa (Palermon yleissopimus) ei vieläkään ole tuoteväärennöksiä koskevaa pöytäkirjaa, ja vaatii komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan merkittävästi ponnistelujaan asiantilan korjaamiseksi;

7.      arvostaa ja tukee pyrkimystä parantaa tasapainoa teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemisen ja täytäntöönpanon sekä muiden politiikkojen välillä sekä pyrkimystä parantaa komission ja jäsenvaltioiden välistä johdonmukaisuutta tähän tavoitteeseen pyrkimisessä; katsoo, että teollis- ja tekijänoikeuksien suojeleminen ja riittävät toimet näiden oikeuksien loukkausten estämiseksi voivat osaltaan auttaa torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta, rahanpesua ja veronkiertoa sekä kehittämään tulevaisuuden vaatimuksia vastaavia, innovoinnille myönteisiä digitaalisia markkinoita;

8.      tukee komissiota sen pyrkiessä selvittämään maantieteelliset painopisteet käyttämällä lähtökohtana kahden vuoden välein annettavia kertomuksia teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemisesta ja täytäntöönpanosta kolmansissa maissa;

9.      katsoo, että strategiassa ei käsitellä riittävän tarkasti yhtäältä tavaramerkkien ja patenttien fyysisen väärentämisen ja toisaalta tekijänoikeuden loukkaamisen välistä eroa etenkään digitaalisessa ympäristössä; panee merkille, että digitalisaation edetessä yhä nopeammin teollis- ja tekijänoikeuksien suojelusta ja täytäntöönpanosta digitaalisessa ympäristössä tulee kaikkialla maailmassa yhä tärkeämpää;

10.    katsoo, että monialaisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi strategian olisi oltava paremmin digitaaliseen ympäristöön soveltuva ja siihen olisi sisällytettävä tiivis yhteistyö tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten kanssa;

11.    korostaa, että maantieteelliset merkinnät ja niiden suojaaminen ovat yhtä merkittäviä kuin muut henkisen omaisuuden tyypit, sillä niillä taataan tuotteiden jäljitettävyys kuluttamisajankohtaan asti ja turvataan tuottajien osaaminen;

12.    katsoo, että komission olisi taattava maantieteellisten merkintöjen tunnustaminen ja tehokas suoja, kun se neuvottelee vapaakauppasopimuksista kolmansien maiden kanssa ja erityisesti neuvotteluissa transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP);

13.    katsoo, että TRIPS-sopimus olisi pantava aiheellisissa tapauksissa täytäntöön tasapainoisesti ja tehokkaasti ja että sopimuksen sanamuodon mahdollisesti sallimat joustot eivät saa millään tavoin rikkoa sen 27 artiklan 1 kohdassa määritettyä kaikkien tekniikan alojen syrjimättömän kohtelun perusperiaatetta; katsoo, että olisi otettava huomioon myös Dohan julistus ja korostettava, että tehostettu teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu ja täytäntöönpano ei hyödytä vain EU-maita vaan myös auttaa kehitysmaita luomaan ja parantamaan tarvittavia kansallisia toimintapuitteita ja kannustamaan ja suojelemaan näin innovointia ja tutkimusta, mikä on yhä tärkeämpää niiden edetessä kansainvälisen kaupan arvoketjuissa;

Täytäntöönpano ja yleinen tietoisuus

14.    korostaa, että täytäntöönpanosta on käytävä tietoon perustuvaa, tasapainoista ja avoimempaa julkista keskustelua kaikkien asianosaisten välillä ja kaikki yksityiset ja julkiset edut tasapainottaen;

15.    toteaa, että on lisättävä kuluttajien tietoisuutta siitä, millaista taloudellista sekä innovoinnille ja luovuudelle aiheutuvaa vahinkoa ja toisinaan myös millaisia terveys- ja turvallisuusriskejä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden hankintaan tai käyttöön liittyy; muistuttaa, että täytäntöönpanon tiukentaminen ei sinällään riitä poistamaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojeluun ja täytäntöönpanoon liittyviä nykyisiä ja tulevia huolenaiheita ja että sitä olisi täydennettävä kuluttajien tietoisuuden lisäämisellä; korostaa liike-elämän roolia tämän suhteen;

16.    pitää selvänä, että teollis- ja tekijänoikeuksien puolustamiselle on saatava yleistä kannatusta; panee tässä yhteydessä merkille sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) työn, johon kuuluvat myös kansalaisille suunnatut tiedotuskampanjat kaupallisessa laajuudessa tehtyjen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten vaikutuksista;

Internet ja teollis- ja tekijänoikeudet

17.    pitää myönteisenä askeleena, että oikeudenhaltijat ja verkkoalustat allekirjoittivat 4. toukokuuta 2011 yhteisymmärryspöytäkirjan yhteisenä tavoitteenaan vähentää väärennettyjen tuotteiden myyntiä verkkokauppa-alustojen kautta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita aloittamaan verkkoalustojen kanssa jäsennellyn vuoropuhelun siitä, kuinka parhaiten voitaisiin havaita väärennettyjen tuotteiden myynti ja puuttua siihen;

18.    toteaa, että teollis- ja tekijänoikeusloukkauksiin liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina, mikä on seurausta digitalisoitumisesta ja digitaalisten myyntialustojen lisääntymisestä, sillä niillä voidaan myydä ja levittää väärennettyjä tuotteita maailmanlaajuisesti ilman että niitä pystyttäisiin valvomaan tehokkaasti; kehottaakin pohtimaan perusteellisemmin fyysisten tuotteiden verkkomyynnin tehokkaampien valvontakeinojen käyttöönottoa;

19.    katsoo, että strategian sanamuotoa maantieteellisten merkintöjen suojan edistämisestä internetissä olisi täsmennettävä käytännön tavoitteiden esittämiseksi;

20.    kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä verkkotunnuksia hallinnoivan ICANN-organisaation (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ja Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn (World Intellectual Property Organization) kanssa, jotta voidaan luoda suojamekanismi maantieteellisille merkinnöille internetissä;

21.    katsoo, että välittäjien vastuuta on arvioitava tarkasti; olisi tältä osin arvostanut hienovireisempää strategiaa ja toteaa, että tästä asiasta olisi keskusteltava erikseen;

Kehitysmaat ja nopeasti kehittyvät maat

22.    kehottaa komissiota osaltaan luomaan ympäristön, jossa jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden edut ovat samansuuntaisia ja jossa molemmat osapuolet hyötyvät korkeatasoisten suojelujärjestelmien luomisesta ja tehokkaiden oikeussuojakeinojen käyttöönotosta teollis- ja tekijänoikeuksien suojassa olevien aukkojen tukkimiseksi; toteaa, että on pidettävä tarkasti erillään eri ”kehitysmaiden” olosuhteet ja asiaan liittyvät kauppakysymykset siten, että otetaan huomioon yksittäisten kehitysmaiden erityispiirteet;

23.    pitää myönteisenä työtä, jota komissio on tehnyt tukiessaan tapauskohtaisesti kehitysmaita, jotka haluavat parantaa teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmiään, ja kehottaa komissiota jatkamaan ja tehostamaan näitä pyrkimyksiä tarjoamalla jatkuvaa asianmukaista teknistä tukea tietoisuutta lisäävien ohjelmien, oikeudellisen avun ja virkamiesten kouluttamisen muodossa ottaen huomion kunkin maan kehitystason;

Lääkkeiden saatavuus

24.    on yhtä mieltä siitä, että on reagoitava kattavasti monimutkaiseen ja monimuotoiseen ongelmaan, joka koskee teollis- ja tekijänoikeuksien suhdetta edullisten lääkkeiden yleiseen saatavuuteen, ja korostaa tässä yhteydessä potilaslähtöisen lähestymistavan tärkeyttä teollis- ja tekijänoikeusasioissa lääkealalla;

25.    kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edelleen tukemaan lääkkeiden saatavuutta koskevaa rakentavaa vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien kanssa ja kehittämään ratkaisuja, joiden avulla mahdollistetaan lääkkeiden saatavuus köyhimpien maiden väestölle, jolla ei ole mahdollisuutta parhaisiin saatavilla oleviin hoitomuotoihin;

26.    katsoo, että vaikka EU:n lääkeyhtiöiden etuja ja kilpailukykyä on suojeltava säilyttämällä niiden innovointikyky, ja kun otetaan huomioon, että jotkut EU:n yritykset tarjoavat mahdollisuuden lääkkeiden saantiin avustusohjelmien ja porrastettujen alennettujen hintojen avulla, lääkkeiden hintatason on oltava myyntimaan asukkaiden ulottuvilla, ja sen vuoksi on välttämätöntä tukea TRIPS-sopimuksessa määrättyjen ja Dohan julistuksessa mainittujen niin sanottujen joustomahdollisuuksien käyttöä siten, että huomioon otetaan myös lääkkeiden kolmansissa maissa tapahtuvan jälleenmyynnin aiheuttamat markkinavääristymät; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan ponnistelujaan, jotta lääkeväärennösten maahantuontia estävät toimet rajoilla eivät vaikuta kielteisesti geneeristen lääkkeiden kauttakuljetuksiin;

27.    korostaa että yrityksiä olisi kannustettava toimimaan paremmin yhdessä kilpailuympäristössään sekä tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa, jotta voidaan parantaa ja laajentaa lääkkeiden saatavuutta jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa; kehottaa komissiota harkitsemaan patenttipoolien kaltaisten innovatiivisten menettelytapojen tukemista, jotta voidaan vauhdittaa tutkimusta turvaten kuitenkin samalla geneeristen lääkkeiden tuotanto;

28.    katsoo, että unionin on käytävä laajempaa keskustelua terveydenhoidon maailmanlaajuisesta edistämisestä, mukaan luettuina terveydenhoitojärjestelmien vahvistamista koskevat strategiat;

29.    kehottaa komissiota edistämään EU:ssa tuotettujen geneeristen ja biosimilaarien lääkkeiden vientiä heti sen jälkeen, kun niiden patenttisuoja umpeutuu kolmansissa maissa;

Parempien tietojen tarjoaminen

30.    katsoo, että jotkut tiedonannossa esitetyt tilastotiedot on saatu käyttäen kiistanalaisia ja jo kritisoituja menetelmiä ja että tilastotietoja on parannettava siten, että ne ilmentävät paremmin teollis- ja tekijänoikeuksien sekä niiden suojelun ja täytäntöönpanon tosiasiallista keskeisyyttä EU:n taloudelle, jotta voidaan paitsi vaikuttaa nykyiseen politiikkaan ja parantaa sitä myös edistää tietoon perustuvaa politiikantekoa;

31.    hyväksyy syyt, joiden nojalla komissio on perustanut teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen, ja pyytää antamaan sen käyttöön omat varat;

32.    korostaa, että seurantakeskus olisi muodostettava kattavalla tavalla eikä sen pitäisi perustua olemassa oleviin elimiin;

33.    kehottaa komissiota työskentelemään seurantakeskuksen itsenäisyyden säilyttämiseksi, jotta varmistetaan, että todellinen tai oletettu puolueellisuus ei heikennä sen työtä;

Unionin lainsäädäntö ja unionin sisäinen yhteistyö

34.    muistuttaa, että teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat paremmat ja riittävän yhdenmukaistetut sisäiset politiikat voisivat olla eduksi pyrittäessä parantamaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun ja täytäntöönpanon tasoa maailmanlaajuisesti;

35.    kehottaa komissiota työskentelemään jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan ratifioida seuraavat: WIPOn tavaramerkkioikeutta koskeva yleissopimus, Haagin sopimuksen Geneven asiakirja, Lissabonin sopimus alkuperää osoittavista nimityksistä ja niiden rekisteröinnistä sekä muut teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät kansainväliset sopimukset;

36.    kehottaa komissiota lisätoimiin, jotka vastaavat tuloksia, jotka saatiin julkisesta kuulemisesta, joka koski sen vihreää kirjaa "Euroopan perinteisen taitotiedon hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla: Euroopan unionin maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollinen ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin" (COM(2014)0469);

Teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu ja täytäntöönpano EU:n ulkopuolisissa maissa

37.    tukee komission sitoumusta asettaa teollis- ja tekijänoikeuksien parempi suojelu ja näiden oikeuksien täytäntöönpano etusijalle WTO:ssa ja kaikilla muilla kansainvälisillä foorumeilla ja avata näin uusia markkinoita eurooppalaisille vientiyrityksille ja parantaa markkinoille pääsyä nykyisestään;

38.    huomauttaa, että markkinatalousmaan aseman myöntäminen kaupan suojatoimien yhteydessä riippuu muun muassa henkisen omaisuuden suojelusta kyseisessä maassa;

39.    kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita puolustamaan teollis- ja tekijänoikeuksia entistä paremmin kaikissa tätä asiaa käsittelevissä monenvälisissä järjestöissä (WTO, Maailman terveysjärjestö ja Maailman henkisen omaisuuden järjestö) ja pyrkimään siihen, että WTO:n järjestelmään sisällytetään teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat kansainväliset sopimukset, jotka eivät vielä ole osa sitä, kuten WIPOn tavaramerkkioikeutta koskeva yleissopimus, WIPOn esitys- ja äänitesopimus, WIPOn tekijänoikeussopimus, Haagin sopimuksen Geneven asiakirja sekä Lissabonin sopimus alkuperää osoittavista nimityksistä ja niiden rekisteröinnistä;

40.    katsoo, että teollis- ja tekijänoikeuksia koskeviin lukuihin olisi kiinnitettävä aiheellista huomiota kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia koskevissa neuvotteluissa ja että neuvotteluosapuolten olisi tunnustettava, että kaupankäyntioikeudessa olisi otettava huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien kunnioittaminen ja vallitsevan oikeudellisen kehyksen noudattaminen; suhtautuu myönteisesti komission työhön, jonka tuloksena se on onnistunut sisällyttämään teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua ja täytäntöönpanoa koskevat luvut kahdenvälisiin vapaakauppasopimuksiin;

41.    katsoo, että edellä WTO-järjestelmään sisällytettäviksi lueteltujen WIPO-sopimusten ratifiointi olisi otettava unionin tekemien kahdenvälisten vapaakauppasopimusten osaksi;

42.    tukee komission lähestymistapaa, jossa kattavien neuvottelujen piiriin kuulumattomien prioriteettimaiden kanssa käynnistetään teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva vuoropuhelu ja perustetaan työryhmiä, millä pyritään teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua ja täytäntöönpanoa koskevien sitoumusten saavuttamiseen ja vahvistamiseen; korostaa, että teollis- ja tekijänoikeudet olisi otettava korkeamman tason poliittisten kokousten asialistalle, kun asiaa koskevassa vuoropuhelussa ja viranomaisten välisissä kokouksissa ei edistytä;

43.    korostaa, että teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa yhteistyötä unionin ja muiden alueellisten ryhmittymien välillä olisi mahdollisuuksien mukaan vahvistettava;

44.    kehottaa komissiota turvautumaan säännöllisemmin riitojenratkaisumekanismeihin, mukaan luettuna WTO:n riitojenratkaisuelin, kun unionin taloudellisten toimijoiden ja kaikkien teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden oikeuksia rikotaan;

45.    kehottaa komissiota kannustamaan kolmansia maita vastavuoroisesti tunnustamaan teollis- ja tekijänoikeuksien alan oikeudellisten asiantuntijoiden oikeuden harjoittaa ammattiaan;

46.    kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan tulliyhteistyötä unionissa ja kolmansien maiden kanssa väärennettyjen tuotteiden takavarikoimisessa sekä yksinkertaistamaan tullimenettelyjä;

47.    pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tekemään tiiviimpää yhteistyötä kolmansien maiden kanssa tekijänoikeus- ja lisensointikysymyksissä;

48.    on vakuuttunut siitä, että teollis- ja tekijänoikeuksien suojan parantaminen ja siihen liittyvien sääntöjen tehokas soveltaminen kolmansissa maissa kannustaisivat voimakkaasti unionin sijoittajia ja muita sijoittajia investoimaan, jakamaan uutta teknologista osaamista ja nykyaikaistamaan olemassa olevaa teknologiaa;

Apu kolmansissa maissa ja maantieteellinen painopiste

49.    huomauttaa, että joillakin jäsenvaltioilla on teollis- ja tekijänoikeuksien alan lähetystöavustajia tiettyjen keskeisten maiden lähetystöissään; uskoo, että koordinoinnin ja tietojenvaihdon tehostaminen jäsenvaltioiden kesken voisi luoda uusia mahdollisuuksia saavuttaa yhteiset tavoitteet teollis- ja tekijänoikeuksien suojelussa kolmansissa maissa;

50.    katsoo, että EU:n taloudellisia toimijoita ja kuluttajia kolmansissa maissa, joissa teollis- ja tekijänoikeuksien rikkominen on yleisempää, olisi erityisesti suojeltava laajentamalla teollis- ja tekijänoikeuksien tukipalveluja;

o

o       o

51.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Esittelijä pitää myönteisenä komission ehdotusta, jolla tarkistetaan strategiaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi kolmansissa maissa, ja toteaa, että eri sidosryhmät antavat arvoa komission käyttämälle lähestymistavalle.

Teollis- ja tekijänoikeusvaltaiset sektorit tuottavat noin 39 prosenttia taloudellisen toiminnan kokonaismäärästä (vuotuinen arvo noin 4,7 biljoonaa euroa), ja niiden osuus kaikista työpaikoista on 26 prosenttia (56 miljoonaa työpaikkaa).

TRIPS-sopimuksen (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) tultua voimaan 1.1.1995 on kuitenkin tehty vain vähän teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia merkittäviä sopimuksia, vaikka teknologian ja yhteiskunnan muutokset ovat muokanneet teollis- ja tekijänoikeuksien maisemaa. Tiedonannossa todetaan selkeästi, että tarve kannustaa tutkimusta ja innovointia, lääkkeiden saatavuus ja ilmastohaaste ovat muutamia tämänhetkisistä ja tulevista tärkeistä kysymyksistä.

Esittelijä toteaa, että kaikki ulkoista toimintaa koskevat aloitteet ovat sidoksissa sisäisiin toimiin, ja korostaa siksi, että unionin olisi huolellisesti harkittava teollis- ja tekijänoikeuksia koskeviin sääntöihinsä tehtäviä sisäisiä muutoksia.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

7.5.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

1

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Viviane Reding, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Clara Eugenia Aguilera García, Bendt Bendtsen, Goffredo Maria Bettini, Aymeric Chauprade, Sander Loones, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Ignazio Corrao, Herbert Dorfmann, Karl-Heinz Florenz, Tunne Kelam, Marco Zullo